Page 1

1


INTRODUCTION ศูนย์หนังสือ สสท. หรือ TPA BOOK CENTRE นั้นมีความเป็น ตัวตนอย่างชัดเจน คู่มือเล่มนี้จะทำให้พวกเรารู้จัก เข้าใจ และใช้โลโก้ของ TPA BOOK CENTRE ได้อย่างถูกต้องคู่มือเล่มนี้ มีเรื่องราวต่างๆมากมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับ TPA BOOK CENTRE ทัง้ รูปแบบการใช้งาน ทีแ่ สดงความเป็น ศูนย์หนังสือ TPA BOOK CENTRE ได้อย่างแท้จริง คู่มือเล่มนี้จะทำให้เรา ทำงานได้ง่ายขึ้น สามารถสื่อสารได้ตรงกันมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ทราบยถึง กฎเกณฑ์ วิธีการทำงานของพวกเรา ว่าเป็นอย่างไร

2


CONTENTS Introduction About About logo Logo usage Logo with background Grayscale printing logo One color logo Color code Logo sizing Single color printing logo Clear zone Color palette Logo Position Co-branding Corporate typeface Band Symbol [Do not use] Band Symbol [Do not use on Background] Business Cards Letter Head Envelope Sub - Graphic

Page 2 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 19 21 24 25 26 27 28 29

3


About สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ถือกำเนิดขึ้น จากความตั้งใจมุ่งมั่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจ ของกลุ่มผู้ที่เคยไปศึกษาและดูงานโดยทุน ABK & AOTS ณ ประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ มี ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล เป็นประธานคณะกรรมการ ก่อตั้ง และสำเร็จด้วยความช่วยเหลืออย่างดี จาก อาจารย์ โงอิจิ โฮซูมิ อดีต ประธานกรรมการ สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ญี่ปุ่น-ไทย (JTECS) โดยได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจาก กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ ในเสี้ยวศตวรรษที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้เติบโต และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้ง ความชำนาญในด้านการจัดหลักสูตรการสัมมนา และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี และการจัดการ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์สอบเทียบปรับ เทียบเครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม ศูนย์สารสนเทศทางเทคโนโลยี ส่วนการศึกษา ทางไกล (มหาวิทยาลัยซันโน) โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ไทย และอังกฤษ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการผลิตตำราและวารสารทั้งด้านเทคโนโลยีและ คุณภาพ อันยังประโยชน์แก่บุคลากรทั้งในภาครัฐ และเอกชนที่จะได้เรียนรู้ เทคโนโลยี ใหม่ๆ ได้พัฒนาทั้งทักษะ เทคนิคและกระบวนการในการบริหาร การผลิตให้ดียิ่งขึ้นจวบจนถึงปีที่ 28 ที่ ส.ส.ท. ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่เป็น ประโยชน์ตอ่ สังคม กอปรกับสำนึกที ่ ส.ส.ท. ตระหนักในฐานะผูท้ ำหน้าทีถ่ า่ ย ทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร ส.ส.ท. จึงได้ก่อตั้ง สถาบันส่งเสริม เทคโนโลยี ขึ้น ณ ถนนพัฒนาการ ซอย 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ กลางการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความรู้ ความสามารถ และ ทักษะเชิงปฏิบตั ทิ ง้ั ทางด้านวิศวกรรม และด้านบริหารในระดับภูมภิ าคในภาค พื้นอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เทคโนโลยีระดับสูงจากต่างประเทศมาสูป่ ระเทศไทย เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของเทคโนโลยีและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของไทย จากวันนั้นถึงวันนี้ ส.ส.ท. ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในวง การธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ และสำหรับก้าว ต่อไป ส.ส.ท. ยืนยันทีจ่ ะยึดถือเจตนารมณ์เดิมในการเป็นผูส้ ง่ เสริมความรูแ้ ละ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความ เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศสืบไป 4


About Logo

TPA BOOK CENTRE LOGO การอออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ ได้ออกแบบมา ภายใต้ Concept : The world of book ที่มีการออกแบบให้ ตราสัญลักษณ์ออกมามีรูป แบบที่ เป็นหนังสือ กำลังกางออก และมีโลกอยูใ่ นหนังสือ เพือ่ สือ่ ความหมายว่า ร้านหนังสือร้านนี้ มีหนังสืออยู่มากมายหลายประเภทให้เลือกสรรมากมาย

โครงสร้างโลโก้

โลโก้ TPA BOOK CENTRE ถูกออกแบบบนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส สีขาวจำนวน 8x4 หน่วย ซึ่งการออกแบบโลโก้ จะเว้นช่อง โดยรอบโลโก้ ด้านละ 1 ช่อง

5


About Logo TPA BOOK CENTRE Brand Symbol (Brand Symbol)

Brand Colors

Coporate Logotypes

Coporate Fonts

Sub-graphics

6


Logo usage TPA BOOK CENTRE Brand Symbol (Brand Symbol)

เมื่อนำตราสัญลักษณ์ไปใช้บนพื้น หลังที่มีสีดำ จะต้องออกแบบตรา สัญลักษณ์โดยการกลับสีโลโก้ เป็นสีขาวทั้งหมดเพื่อที่ไ ม่ใ ห้ต รา สัญลัก ษณ์นั้นกลืนไปกับพื้น หลังสีดำ

ไม่เคยมีตราสัญลักษณ์มีเครื่อง หมายปรากฎเพียงอย่างเดียว

7

ไม่เคยมีตราสัญลักษณ์มตัวอักษร ปรากฎเพียงอย่างเดียว


Logo with background Black Background เมื่อนำตราสัญลักษณ์มาใช้บนพื้น หลังทีม่ สี ดี ำ ตราสัญลักษณ์จะถูกพืน้ หลังสีดำกลืน จึงต้องออกแบบโดย การกลับโลโก้ให้เป็นสีขาว ทั้งหมด เพื่อให้ตราสัญลักษณ์นั้นไม่ถูกพื้น หลังกลืน

Gray Background การใช้โลโก้ TPA BOOK CENTRE สามารถใช้บนพื้นหลังสีเทาได้โดยที่ สีเทาจะต้องเป็นสีเทาอ่อนโลโก้จึง จะไม่จมไปกับพื้นหลัง

White Background การใช้โลโก้ TPA BOOK CENTRE บนพืน้ หลังสีขาวเป็นพืน้ หลังทีเ่ หมาะ สมกับการใช้โลโก้มากที่สุด

8


Grayscale printing logo

BL 100

BL 60 การใช้สีแบบโลโก้โทนสีเทา การใช้สี ในส่วนของตัวสัญลักษณ์ รูปโลกด้านบน และตัวอักษร TPA BOOK CENTRE รหัสสีคือ Pantone BlackC รหัส CMYK คือ K100 รหัส RGB คือ R0 G0 B0

9

การใช้สี ในส่วนของสัญลักษณ์ รูปหนังสือ ที่มีทรงคล้ายรูปโลก รหัสสีคือ Pantone 424C รหัส CMYK คือ K60 รหัส RGB คือ R128 G130 B132


Grayscale printing logo

การใช้โลโก้กับงานพิมพ์โทนสีเทา โลโก้ TPA BOOK CENTRE สามารถพิมพ์โทนสีเทาได้ รหัสสีดำ คือ Pantone BlackC รหัสสีเทา คือ Pantone 424C รหัส CMYK คือ K100 รหัส CMYK คือ K60

10


One - color Logo

การใช้โลโก้แบบสีขาวดำ โลโก้ TPA BOOK CENTRE ใช้สเี ดียวกันคือ สีดำ รหัสสีคือ Pantone BlackC รหัส CMYK คือ K100 รหัส RGB คือ R0 G0 B0

11


Color Code

C100 M73 Y0 K2

C0 M35 Y90 K0 การใชเโลโก้แบบสี่สี ในโลโก้ TPA BOOK CENTRE จะใช้สีอยู่ด้วยกันทั้งหมด สองสี ในส่วนของตราสัญลักษณ์ของตัว โลโก้ รหัสสีที่นำมาใช้คือ Pantone 137 C และ Pantone Reflex Blue C รหัส CMYK คือ C0 M35 Y90 K0 และ C100 M73 Y0 K2 รหัส RGB คือ R252 G176 B52 และ R0 G85 B164

12

ในส่วนของการใช้สีของคำว่า TPA BOOK CEN TRE รหัสสีคือ PantoneReflex Blue C รหัส CMYK คือ C100 M73 Y0 K2 รหัส RGB คือ R0 G85 B164


Logo Sizing ขนาดของโลโก้ที่เล็กที่สุด คือขนาด 20 mm x 10 mm

ขนาดของโลโก้ขนาดกลาง คือขนาด 80 mm x 40 mm

ขนาดของโลโก้ขนาดใหญ่ที่สุด คือขนาด 120 mm x 60 mm

13


Single color printing logo

การใช้โลโก้สำหรับงานพิมพ์หนึ่งสี ไม่อนุญาติให้ใช้โลโก้แบบหนึ่งสีในทุกกรณี หากต้องการเน้นสีเพื่อสร้าง ความโดดเด่นให้กับแต่ละบริการ ให้กลับสีของโลโก้เป็นสีขาว แล้วใช้สีของ บริการนั้นเป็นสีพื้น

14


Clear zone

x การใช้พื้นที่รอบโลโก้ วิธีการใช้โลโก้ TPA BOOK CENTRE เพื่อที่จะเห็นได้ชัดเจน ต้องเว้นระยะ ห่างที่พอดี ระหว่างโลโก้กับองค์ประกอบอื่นๆ ของภาพ ระยะห่างรอบโลโก้ ต้องมีระยะห่าง เป็นระยะ 1 หน่วยช่องสี่เหลี่ยม หรือเว้นห่าง 5 mm

15


Color palette

white blue orange สัดส่วนการใช้สี สัดส่วนของการใช้สีของโลโก้นั้น จะแบ่งได้ 3 ส่วน ในอัตราส่วน 50 35 และ 15 โดยแบ่งออกเป็นดังนี้ คือ สีส้มจะอยู่ในส่วนของรูปโลโก้ ทีเ่ ป็นส่วนล่างของรูปโลโก้ จะใช้สใี นอัตราส่วน 15 สีนำ้ เงินจะอยูใ่ น ส่วนของรูปโลโก้ส่วนบน และอยู่ในส่วนของตัวอักษร จะอยู่อัตราส่วน 35 ส่วนสีขาว จะอยู่ในส่วนของพื้นหลัง และ บริเวณรอบโลโก้ทั้งหมด จะอยู่ในอัตราส่วน 50

16


Logo Position

การจัดวางตำแหน่งของโลโก้ ให้วางโลโก้ไว้มุมซ้ายบนของหน้าเสมอ โดยเว้นพื้นที่โดยรอบโลโก้ไว้ 4 ช่อง สี่เหลี่ยมจตุรัส ยกเว้นในบางสื่อ ที่การวางไว้มุมซ้ายบนอาจจะไม่เหมาะสม

17


Logo Position

การจัดวางตำแหน่งโลโก้ ตำแหน่งอื่นๆ ที่สามารถวางโลโก้ได้ ได้แก่มุมขวาบน โดยเว้นพื้นที่โดย รอบโลโก้เป็นจำนวน 4 ช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ตามความเหมาะสมในแต่ละ ประเภทของสื่อ

18


Co-branding

1. เมื่อโลโก้ TPA BOOK CENTRE เป็นเจ้าของงานนั้นๆ ให้วางโลโก้ไว้มุมซ้ายบนก่อน ส่วนโลโก้อื่นๆ ให้วางถัดต่อจากโลโก้ TPA BOOK CENTRE ไปทางขวาตามลำดับ โดยเว้นระยะห่างระหว่างโลโก้ TPA BOOK CENTRE กับโลโก้อน่ื เป็นระยะ 2 ช่องสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ส่วนระยะ ห่างระหว่างโลโก้อื่นๆให้เว้นเป็นระยะ 1 ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส

2. เมื่อโลโก้ TPA BOOK CENTRE เป็นเจ้าภาพร่วมในงานนั้นๆ ให้วางโลโก้ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม และอยู่ห่างจากโลโก้อื่น เป็นระยะ 1 ช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

19


Co-branding

1

2

ตัวอย่างการใช้โลโก้ TPA BOOK CENTRE ร่วมกันแบรนด์อื่นๆดังภาพ 1. เมื่อโลโก้ TPA BOOK CENTRE เป็นเจ้าของงานนั้นๆ ให้วางโลโก้ไว้มุมซ้ายบนก่อน ส่วนโลโก้อื่นๆ ให้วางถัดต่อจากโลโก้ TPA BOOK CENTRE ไปทางขวาตามลำดับ โดยเว้นระยะห่างระหว่างโลโก้ TPA BOOK CENTRE กับโลโก้อน่ื เป็นระยะ 2 ช่องสีเ่ หลีย่ มจตุรสั ส่วนระยะ ห่างระหว่างโลโก้อื่นๆให้เว้นเป็นระยะ 1 ช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส 2. เมื่อโลโก้ TPA BOOK CENTRE เป็นเจ้าภาพร่วมในงานนั้นๆ ให้วางโลโก้ไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม และอยู่ห่างจากโลโก้อื่นเป็น ระยะ 1 ช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

20


Corporate typeface Arial Rounded MT Bold Family

การใช้ตัวอักษร การใช้ตัวอักษรที่ในส่วนของตัวอักษรที่อยู่บนโลโก้นั้น ได้ใช้ตัวอักษร คือ Arial Rounded MT Bold Family

21


Corporate typeface Cordia New ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Cordia New Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Cordia New Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Cordia New Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Cordia New Bold Italic

การใช้ตัวอักษร ในส่วนของตัวอักษรที่ใช้ใน นามบัตร ซองจดหมาย เนื้อหาในหัวจดหมาย หรือพรีเซนเทชัน่ จะใช้ตวั อักษร Cordia Newเพราะเป็นตัวอักษรทีอ่ า่ นได้งา่ ย

22


Corporate typeface TH sarabunPSK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

TH sarabunPSK Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

TH sarabunPSK Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

TH sarabunPSK Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

TH sarabunPSK Bold Italic

การใช้ตัวอักษร ในส่วนของตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนเนื้อหาภายใน คู่มือการใช้งานของ องค์กร TPA BOOK CENTRE จะใช้ตัวอักษร คือ TH sarabunPSK เพราะลักษณะตัวอักษรอ่านได้ง่าย สบายตา

23


Band Symbol [Do not use]

ข้อห้ามในการใช้โลโก้ คือ ห้ามตีกรอบโลโก้ ห้ามใส่เส้น Stroke ให้กับโลโก้ไม่ว่าจะด้วยสีอะไร ห้ามขยาย หรือลดสัดส่วนโลโก้ที่ทำแล้วไมไ่ด้สัดส่วน ห้ามวางตำแหน่งชื่อ TPA BOOK CENTRE ผิดไปจากตำแหน่งเดิม ห้ามใช้สีน้ำเงิน หรือสีส้ม เพียงอย่างเดียว

24


Band Symbol [Do not use on Background]

ข้อห้ามในการใช้โลโก้กับพื้นหลัง ห้ามใช้โลโก้กับพื้นหลังที่มีสีเข้ม ห้ามใช้โลโก้กับพื้นหลังที่เป็นรูปภาพ ห้ามใช้โลโก้กับพื้นหลังที่เป็นลาย และห้ามไล่กาเดียนที่พื้นหลัง จะทำให้ โลโก้จมไปกับพื้นหลัง

25


Business Cards 23x12 mm

FONT

margin 5 mm

5 mm

BACK

50 mm

90 mm

นามบัตร นามบัตรได้ถูกออกแบบมาให้มีขนาด 90x50 mm โดยเว้น Marginโดยรอบ 5 mm ตัวอักษรใช้ฟอนต์ Crodia New ขนาด 10pt และ 12pt กราฟิกใช้ลายรูปโลกเข้า มาใช้ สีใช้สีฟ้าอ่อนและสีขาวเป็นพื้นหลัง ขนาดของโลโก้คือ 23x12 mm

26


Letter Head 30 mm 20 mm

23 x 12 mm

10 mm

12 mm

หัวจดหมาย หัวจดหมายถูกออกแบบ โดยให้โลโก้อยู่ทางด้านมุมซ้ายบน โลโก้ขนาด 23 x 12 mm โดยที่ ระยะห่าง margin ด้านซ้าย 30mm ด้านบน 20mm ด้านขวา 10mm และด้านล่าง 12mm ฟอนต์ที่ใช้ในการเขียนจดหมายคือ ฟอนต์ Crodia New ขนาด 14pt กราฟิกที่นำมาใช้ คือ ลายรูปโลกที่อยู่ ทางมุมขวาล่าง และด้านหลังของหัวจดหมาย จะเป็นลายกราฟิกรูปโลก กระจายไปทั่วหน้ากระดาษ

27


Envelope 7 mm

23x12 mm

110 mm 220 mm

ซองจดหมาย ซอยจดหมายถูกออกแบบมาให้มีขนาด 220x110 mm โดยที่เว้นระยะห่าง Margin โดยรอบ ด้านละ 7 mm โดยที่วางตำแหน่งโลโก้ไว้ด้านซ้ายบนของ ซองจดหมาย โลโก้มีขนาด 23x12 mm กราฟิกที่ใช้บนซองจดหมายเป็น กราฟิกรูปโลกสีฟ้าอ่อน และพื้นหลังของซองจดหมายมีสีขาว

28


Sub - Graphic ในส่วนของลายกราฟิกลายนี้จะถูก นำไปใช้บนนามบัตร ซองจดหมาย และ แผ่นรองปกในคู่มือการใช้งาน

ในส่วนของลายกราฟิกลายนี้ จะถูก นำไปใช้ใน กระดาษเขียนจดหมาย และ ลายกราฟิกประกอบในเล่มคูม่ อื การใช้งาน

29


Address : Sukumvit Road �� Khlong Toei Nuea Vadhana Bangkok ����� Email : naesceamo@hotmail.com Tel : ��� - ������� 30

Rebranding Logo and Corporatr Identity Manual  
Rebranding Logo and Corporatr Identity Manual  

Rebranding Logo ร้านหนังสือTPA BOOK CENTRE , TPA BOOK CENTRE Corporat Identity Manual

Advertisement