Page 1

ผู้จัดทำ 1. นำยอนุวตั

พิมพ์ทอง

รหัส 5315201046

2. นำยอำนันท์ พันธุ์เขียน

รหัส 5315201049

เสนอ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วรรณ ฟูเฟื่ อง


คำนำ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง 7สิ่ งมหั ศ จรรย์ ยุคปั จจุ บั น จัดทำขึน้ เพื่อเป็ นแหล่ งศึ กษำข้ อมูลประวัติศำสตร์ สถำนที่ที่ ได้ รับกำรยอมรั บจำกประชำกรทั่วโลก ให้ เป็ น สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลกในยุคปัจจุบัน หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนี้ เหมำะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทีส่ นใจในเรื่องประวัติศำสตร์ คณะผู้จัดทำ


สำรบัญ คานา............................................................................................... ก. สารบัญ........................................................................................... ข. 7 สิ่ งมหัศจรรย์ยคุ ปัจจุบนั .............................................................. 1. ชิเชน อิตซา คาบสมุทรยูคาตาน เม็กซิโก....................................... 2-3. รู ปปั้ นพระเยซูคริ สต์ นครริ โอเดอจาเนโร บราซิ ล………………. 4-5. มาชู ปิ กชู ประเทศเปรู .................................................................... 6-7. กาแพงเมืองจีน................................................................................ 8-9. เปตรา ประเทศจอร์แดน.................................................................. 10. ทัชมาฮาล เมืองอักรา ประเทศอินเดีย............................................ 11-12. สนามกีฬาโคลอสเซียม กรุ งโรม ประเทศอิตาลี............................ 13-14.


เจ็ ด สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ข องโลกยุ ค ใหม่ หรื อ เดิ ม คื อ เจ็ ด สิ่ ง มหัศจรรย์ ของโลกยุคปัจจุบัน จัดทำขึน้ โดยองค์ กรของสวิตซ์ The New Open World Corporation (NOWC) ซึ่งผลสรุ ปสุ ดท้ ำยได้ ประกำศเมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2550 ที่กรุ งลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยไม่ เรียงตำมลำดับคะแนน


1.ชิเชน อิตซำ คำบสมุทรยูคำตำน เม็กซิโก

ชิเชน อิตซาเป็ นภาษามายาแปลว่า ต้นทางแห่งความสุ ขสบายของประชาชน ชิเชน อิตซา เป็ นวิหารที่โด่งดังที่สุดของชนเผ่ามายา ถือเป็ นศูนย์กลางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอารย ธรรมมายา การผสมผสานทางโครงสร้างของสิ่ งก่อสร้างหลากหลายชนิ ดของชิ เชน อิตซา ทั้ง พีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสู งสุ ดของชาวมายาซึ่ งเป็ นผูส้ ร้างมนุษย์) วิหารชัค มุล (รู ป ปั้นซึ่งเป็ นศิลปะแบบมายา)


ห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสาหลายพันต้นและลานกว้างที่ใช้เป็ นที่ชุมนุ มของประชาชนใน อดีตนั้น แสดงให้เห็นถึงความพิเศษในเชิงสถาปั ตยกรรมด้านการจัดวางองค์ประกอบของเนื้อที่ และพื้นที่ ใช้สอย โดยเฉพาะในส่ วนของพีระมิดแห่ งเทพเจ้าคูคุลคานซึ่ งถือเป็ นพีระมิ ดแห่ ง สุ ดท้ายและเป็ นพีระมิดที่กล่าวได้วา่ ยิง่ ใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายาด้วย


2.รู ปปั้นพระเยซู คริสต์ นครริโอเดอจำเนโร บรำซิล

รู ปปั้ นพระเยซู คริ สต์น้ ี ต้ งั อยู่ที่ยอดเขากอร์ โกวาโด มีความสู งราว 38 เมตร ได้รับการ ออกแบบโดยไฮตอร์ ดาซิ ลวา คอสตา ชาวบราซิ ล และสร้างโดยพอล ลันดอฟสกี้ ประติมากร ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายโปแลนด์ ใช้เวลาในการสร้าง 5 ปี โดยเริ่ มต้นอย่างเป็ นทางการในวันที่ 12 ตุลาคม ปี พ.ศ.2474


รู ปปั้ นพระเยซูคริ สต์น้ ี ถือเป็ นอนุ สาวรี ยท์ ี่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก และได้ กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ของนครริ โอเดอจาเนโร และเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจของชาวบราซิ ล มี นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ราว 1,800,000 รายต่อปี


3.มำชู ปิ กชู ประเทศเปรู

ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิ ปาชาคูเทค ยูปันกี ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้งอาณาจักรอินคา ได้สร้างเมืองแห่ งหนึ่ งบนภูเขาซึ่ งปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกชื่ อว่า มาชู ปิ กชู (มีความหมายว่า ภูเขาโบราณ) ปัจจุบนั อยูใ่ นประเทศเปรู ที่ต้ งั ของเมืองนี้ค่อนข้างกันดารยากที่จะเข้าถึง โดยตั้งอยู่ บนที่ราบสู งแอนดิส ลึกเข้าไปในป่ าอเมซอนและอยูเ่ หนือแม่น้ าอุรุบมั บา ซึ่ งภายหลังชาวอินคา ได้อพยพออกจากเมืองนี้เนื่องจากเกิดโรคระบาดขึ้น


หลังจากอาณาจักรอินคาล่มสลายจากการพ่ายแพ้สงครามให้กบั ชาวสเปน เมืองแห่ งนี้ ก็ ได้หายสาบสู ญไปกว่า 3 ศตวรรษ จนกระทัง่ ได้รับการค้นพบใหม่ โดยฮิ ราม บิ งแฮม นัก โบราณคดีชาวอเมริ กนั ในปี พ.ศ.2454


4.กำแพงเมืองจีน

กาแพงเมืองจีนตั้งอยูบ่ นพรมแดนทางตอนเหนือของประเทศจีน เริ่ มต้นสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน (ราวปี พ.ศ.322-337 หรื อ 221-206 ปี ก่อนคริ สตกาล) โดยมีจุดประสงค์ในการเชื่ อมโยงป้ อมปราการให้เป็ น หนึ่ งเดียวเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากชนเผ่ามองโกลในอดี ต มีความยาวทั้งสิ้ นกว่า 6,700 กิ โลเมตร ถื อเป็ น สิ่ งก่อสร้างโดยฝี มือมนุษย์ที่ยาวที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา


ผูค้ นจานวนหลายพันคนต้องอุทิศชี วิตให้กบั สิ่ งก่อสร้างขนาดมหึ มานี้ นอกจากนี้ เคยมีผกู ้ ล่าวไว้วา่ กาแพงเมืองจีนเป็ นสิ่ งก่อสร้างเพียงอย่างเดียวในโลกที่สามารถมองเห็นได้จากอวกาศ กาแพงเมืองจีนได้รับ การคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ.2529

.


5.เปตรำ ประเทศจอร์ แดน

เปตราเป็ นภาษากรี ก มีความหมายว่าหิน เมืองโบราณเปตราตั้งอยูใ่ นทะเลทราย เป็ นเมือง หลวงของชนเผ่ า นาบาเชี ย นซึ่ งเป็ นชนเผ่ า ที่ อ าศัย อยู่ท างตอนใต้ข องประเทศจอร์ แ ดนใน สมัยก่อน สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริ ยอ์ าเรตัสที่ 4 (9 ปี ก่อนคริ สตกาล-ค.ศ.40) ชาวนาบาเชียน สร้างเมืองแห่ งนี้โดยใช้วิธีการแกะสลักหิ นให้เป็ นช่องอุโมงค์ โรงละครของเมืองแห่ งนี้ ซ่ ึ งเป็ น ต้นแบบของโรงละครแบบกรี ก-โรมันมีเนื้อที่สามารถจุผชู ้ มได้ถึง 4,000 คน ส่ วนหน้าของวิหาร เอล เดียร์ ซึ่งสู ง 42 เมตร ในเมืองแห่ งนี้เป็ นตัวอย่างที่ดีอีกแห่ งหนึ่งของสถาปั ตยกรรมแบบกรี ก โบราณที่หลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้


6.ทัชมำฮำล เมืองอักรำ ประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาลสร้างขึ้นโดยกษัตริ ยช์ าห์ จาฮัน เพื่อใช้เป็ นที่ฝังศพของพระนางมุมทัซ มาฮาล มเหสี ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดซึ่งเสี ยชีวติ ขณะมีอายุได้เพียง 39 ชันษาหลังจากที่ให้กาเนิดบุตร คนที่ 14 ทัชมาฮาลสร้างขึ้นระหว่างคริ สต์ศกั ราช 1631-1648 สร้างโดยใช้หินอ่อนสี ขาวทั้งหลัง รวมทั้งใช้วสั ดุในการตกแต่งชั้นเลิศจากทัว่ เอเชียซึ่งขนส่ งโดยใช้ชา้ งกว่า 1,000 ตัว


ทัชมาฮาลได้รับการยอมรับว่าเป็ นศิลปะแบบมุสลิมที่สวยงามสมบูรณ์แบบมากที่สุดใน อินเดีย นอกจากนี้ ทัชมาฮาลยังเป็ นสถานที่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดของอินเดีย มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางมาชมทัชมาฮาลราวปี ละเกือบ 3 ล้านคน


7.สนำมกีฬำโคลอสเซียม กรุ งโรม ประเทศอิตำลี

สิ่ งก่อสร้างรู ปทรงโค้งเป็ นวงกลม ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่ศูนย์กลางของกรุ งโรมแห่ งนี้ สร้างขึ้นเพื่อ เชิดชูเหล่านักรบโรมันและเป็ นอนุ สรณ์ที่แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สนามกีฬา แห่ งนี้สูง 48 เมตร ยาว 188 เมตร และกว้าง 156 เมตร แนวคิดในการออกแบบโคลอสเซี ยมนี้ ยังคงมี ความสาคัญมาจนถึงทุกวันนี้ ดังจะเห็นได้จากการออกแบบสนามกีฬาแทบทุกแห่ งใน โลกนับตั้งแต่น้ นั มาต้องปฏิบตั ิตามแม่แบบดั้งเดิมของโคลอสเซียมอย่างปฏิเสธไม่ได้


ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั นี้สิ่งที่ได้รับรู ้จากภาพยนตร์และหนังสื อบันทึกทางประวัติศาสตร์จะ แสดงให้เ ห็ น ว่ า สนามกี ฬ าแห่ ง นี้ มี แ ต่ ก ารต่ อ สู ้ แ ละการแข่ ง ขัน ที่ โ หดร้ า ยต่ า งๆ นานา เพื่ อ ความสุ ขของผูช้ มเท่านั้นก็ตาม


เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  

เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่