a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 3

Es porten a terme projectes

serveis i productes a diferents sectors

d’investigació, de desenvolupament i

econòmics, tant administracions públiques

transferència de tecnologia i de formació de

com organitzacions i empreses privades que

personal investigador i tècnic en ciències

estiguin involucrats en l’ús i la gestió del

marines, que abasten des de l’obser vació i

medi ambient marí i en l’e xplotació dels

experimentació a l’anàlisi de mostres i dades

seus recursos vius.

i l’ulterior transferència dels resultats. Per a això, es disposa d’un e difici situat a Palma, vaixells d’investigació oceanogràfica de diferents eslores, un modern equipament cientificotècnic i una estació mareogràfica. El COB ha assumit des de 20 09 la direcció científica de la nova Estació d’Investigació Jaume Ferrer, que es troba a la Mola de Menorca, gràcies a un conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’IEO, i ben prest ampliarà les seves instal·lacions en el futur edifici del Complex Balear d’I+D+i, situat en el Parc Bit. Els coneixements generats permeten al COB plantejar una àmplia oferta de

Fulletó divulgatiu del COB 2014  

Actualització del fulletó divulgatiu del Centre Oceanogràfic de les Balears del Institut Espanyol d'Oceanografia. 2014

Fulletó divulgatiu del COB 2014  

Actualització del fulletó divulgatiu del Centre Oceanogràfic de les Balears del Institut Espanyol d'Oceanografia. 2014

Advertisement