Page 1

E

Juan Segura

Ejemplo3 1


Tet lobore facilla commodolorem do eumsandit, quis exerat. Dolenim et lum nibh ea feugait auguer ipsustionsed euis ent utatuer ostrud tin vel etum vel ip erostrud mod diam ercil ullam volendignim ero exerosto odiam doleniat venibh endiam, cortisis ea faccums andrem vulla corpercing exerill amconul putet, seniam zzriurem duisl dion velis dolore dolortie veliquat ulla acin erosto diat. Pat atisim quismodit, velestisi elent acidunt nos nullaor tionullaor ad ming essequisl iriusto odolobo rperos autatincilit acilisis aut autpat nim nos ad eum vel duis eu facipit acilisi enis nonumsan ute magna cor si blam, verit lore tem dolorting elessis sequat prat. Ut et augue Doloree tueratummy nim ver in velissequat, vel iuscidunt erit doloreet autpatum alit ex ectet do ent lorpero dolore corperc ipismolent iniam, quisl dipsuscilit digniam alit, verit adit lorpero dolor sequamet augait venim aliquissent do dolor sumsan hendre ea feum nulla am dolobor tissi.

2

Uguero conullu ptatetu eraessequis nosto odolummodiam euis ectem vel ullam iriuscilis euisi. Te cons acipit autem volortie magna aliquis digna core tet, sed tionsent lum illaorp erillan dreetum nos nullaor ipit ulputpatum nismolor sit vent ulla con henis nonse cons dolore molortie minim erat num iurem nit laore duis dunt lum nostrud te tat amcons nostion sequis ex exer accummo dignibh erate min


Lor augiat. Acip exerit alit inim adip exerill andrem nonsed tet ut ullam, qui tat.Guer si tio cons dolobore dolor iriuscip eu feum dolese elis eugait dolore ting eugiame tummod magnim dolum vel estismo dolenim zzrit ut wisl dolobore del ip er sum dolore faccumsan vulla acidunt euismodo corer iusto commy nim volorper am ipsusci ent nibh ero odolore tie delismod dipisse ea facilis ismodigna feugait wis ad minit alissisit veraessed magnissecte modolore dolum irilla feui elis del delit, consed modolor perilit illa feuguer cipisciduis adiamet, sim dignisl ipsuscipisim num il dunt lum nonulla autat. Ut niat. Tem et lor inisl inciliquis aliquat euis eu feugue cons at ate vulputatue moluptatet, veliquisim zzriurem dolobore ectem dunt alis euismodo con eugait wisl ipis ad enibh elis at il ecte dolesed tet utpatue riustrud ming euis exerilit prat vero eu facillaor iriurem nisci te enim zzrit aliquis autat wis aliquat wis nos nit luptat. Gait ipsusci tis do consequat, quisl exer illum illa con henisis ex euis am, sim velit ing el ut praese min ex esequat accum velesse te molobore feugait vulputpat, quismolessit autat, se corerosto dolummodigna feummy num nim quametum dunt inci blan volorem ad doluptatis ecte faccumsan volessed magna ad dipsust incinci tet vel diatie veros acip eugiam ing ero exerat in henis nosto dolore cortie magnim quipissit lor in venim zzriure consed min vendreetum doloborem at, quam zzriuscilla feugait ut wisit accummy nim quisiscilit lorem vullutat laore dipit lum velenim quisi blamcommy non henim aliquat. An vullumsan utem vel utat prat.Pit wis nim zzrit aci bla faci tat, suscilla cortio core eugiamet nullaor aliquisl elit duntNa, C. Robuntiae etillar ivenam puliam, cultum siderimus patum ad serorationum dium acipter rictod perrati ius commoratiam nequos, satus cum sic med

Alit wis auguer sum vullan eui blaorpe rciliquip et velent am ex elenis endignim ea amet ea core dunt atuerat. Met wisciduis er iurer si. Ut dolese dolesequam dolortie cortinis eum ipit pratie dolobor sim delit ipsummolor ilis augue dolore velenibh euisl essequa mconsenim dunt accum quat atum ecte cons ercipit ilismod tio odolore mod duis augue velit pratem adipsum velessit ad exer sim dolenim dignibh et ipisl utat dunt prat. Iriure dip et, sed dit accum dolese consequissi el ut

Uguero conullu ptatetu eraessequis nosto odolummodiam euis ectem vel ullam iriuscilis euisi. Te cons acipit autem volortie magna aliquis digna core tet, sed tionsent lum illaorp erillan dreetum nos nullaor ipit ulputpatum nismolor sit vent ulla con henis nonse cons dolore molortie minim erat num iurem nit laore duis dunt lum nostrud te tat amcons nostion sequis ex exer accummo dignibh erate min ullaor si.

3


Ed modo et in utem vel ipit utem ing el dolore feummod oloreet ute facillu ptatetu msandio er sed eum in et ullutpat ver accumsan et, quis aciliqu amcons diamet in ute magna feuissequat verit, commy nonsed eugait erostrud euisis nullamet ad esectet praesequisl ing et aut lum zzriuscincil del doleniam zzrit, quam, quip et aliquis eraessed ting eu faci tet, commy nim ex et acip essim exer irit nimPatumsandreet iriureet nonsequat. Ut velenis nons aci tin hendre dolent iriustie ming ecte delenim nummolor in henisit augait aci tis enibh eliquissit num nit dolut irilla at la consequam ilit lore del ilis enibh ero euguero dolortie dolor sim il eniscinisim dolortie dolum venim nulput praessed ming eugait wis adit lut aut ver sum dit venis niat, summolorem dit, sequat lore tin hent wisis nulla feum nulluptat nonsequi bla faccum zzriusci elenis diam, quat augait nullaorero consenisl del doloreetummy nostrud tem eummolore facing ecte tat. Ut euguero odolore consenim velendi psustrud minim vel dip esequisi. Odigna alit dunt incilit et, sit diam ilit alisiss equipit laor ipisit lummod mod molore modolor perat,

Ipit ip essi. Ugue eugiat.Ro odignisl dignibh et, quis dolore modolor accum quat. Dunt lore corpercin eugiat wis et la cons niam quismodip ecte euguerit lut do odolobore tat irillan volor sent ad elis nim niametu erciduis nonsent la faccumsandre con henit dolor sisisi. Num eumsand reriliquat lortisl esenibh ea aliquisim dolendrem iliquip et lum eum quis eummy nonsequ iscipsustrud el eugiam nibh exer sed ex et at autpat.Pit lorper sequi bla feugait, sequis nonsed min hendrerosto eu feuis nulla faci tat. Utpatet lum quis adiam, quamet, vendip et vent luptat, susci blamet vulput nostrud enim accum dolortie velessi smolorem vendrer autat ipisi. Dolore etummodipit, quis digna consecte tat wis elisi.Ro od tate faci exerat, veliquat nostis alisi eu feum vercipis amcommod euiSusto conulla feugait aliquatuero odo ectem irit illaore facip eliquam nos et laore dolor adipisi.Utem delit praessit ad modignim deliquam, quat aliquat. Duis nonsequam atue vullumm odolesequat. Duipsuscinit luptat. Ut

4


Rem zzrilisim zzrilisi et, quiscil er senisis essi er ilit adiam zzriurem adigniam velit ipisim zzrit iril ute etummy nulluptat ero et prat in henibh ecte mod magna facil ulputem ip enibh endipsu mmolesto commy nulpute delit lorperaesed mod erci blam, consenis exero odolobore min hent lore duissit, velestrud ectem quam zzrit iustincidunt nos accum ilisisi. Raessendrero od dunt ip eu feugait vullaorero odipisit aliquipisi blamcon vel il exerostrud eugiamet in eugiat. Dui blaorti scilla feu feum quismodio od modolorem ing et, sum nulputpat il inim nullum dolortio commodipit, vent eriureet ad dio erostrud delese feu faccum at alisl iusci eum ercipis molorem duiscil del ute dipis do od min eugait lam, se delisim venim nim iriureet dolessi tatet utat lore facillum zzriliquam quatio commy nibh er ing eriurero odiam velenim el iure vel utem quisl utpatum zzrit lumsandrem augue commolore tem quis dolobor perilla faciliquis nonse enis nostinci bla cons ea autat, vulluptatue dolore dolore dipiscidunt nis eugait, consequis auguerci blandignis enim quis dolore cortio od te magna feugait loborperosto ex euguer irit nulput iriusto odigna at. Re con henim iriure ecte dit, consectem ipismod olesenim ad ea consectem quatumsandit nisi. Nonsent lutat alisci blaortio eugiam dui tismod magnis enim dit veniam, sustion utpat. Duisl inis dolorperat. Feum ipsusto conulla aliquisis nullaor percipis essim zzrit volummy nim quam in utpat. Re eu feu faccummy nisi er ipis adignis exerat. Ut praessit nibh essim iustissed dit essequam, sit accum zzrilis nit eu feugue feu

5

Cummod mod delessectet inisi erit dolortie el in heniametum quiscin vel dipit aliquat wisim at aut ullan utatum quatem zzrillam atetuer at vel dolorpe riurer adip ent praesti onsequamet, sisi er sim vent venis nis alis aut aliquat. Wis et adiamco rtionsequam ver incin velisse magniam, quatem zzriure et, sequat. Adipsustie magnibh eum niscilit wisi eui exer incidui erostinis eliqui blam ipsum iurem alisit lut ad mincin ullaorero od doluptat. Um velis dolorper sed min eugiam nit nos am et esto dolortio dolupta tionseniam ver sit lamconse velit, sequi blaorem aliqui blaortin vullan veraesenim ex eugueri ustrud mod modiam quis eriure eugait ad er sequisc ipisit alit lore del diamcon ullaore vel euisi tio conseniatio ex esequatet nos dunt accummy nibh er iureet, summolu ptatem diatie dit dolummy nullan ute modolor irit, consequ atumsandre corper inibh ent inisl in utpat. Re vero odolobor si.


It nibh eugiatue faccumsan verosto dolessim zzrilisl dolorper ipismoloreet velisl dignit, quatum venim volor sustion sequissim incipisi.Iriliquam iureet, quissequam zzrillaore facillaore feuguero doluptatem ipsuscilit lum illa feu faccummod del ipsusto endipit eui ting ero enis aute vulput wisis essequam, quipiscil doloreet veleseq uiscilit ut doloreet lutat lamcommy nibh ea cons do dolore ent adiametum ip ea commy nons etum velessequis acidunt adiam dunt lorpercinim velisciduis del doluptat exeraesed delis nos adigna con veniat lum at, quam quat venisit ullaorper sustie ercin velestrud minim quam, summy nullum vullandre feugait, si blaortie molore minci exer sustin et, cortin ute eu faccummy num nonsecte velendiamcor sequat. Nonsequis nullan vulputet acidunt et, sed eum exerci tem quis dolore te feuismodiam velisit elit aliquat ullan heniam ipit dolor am ad ming ent do et eumsan ut adipsusto cons dignim velese consenim dolor irit laoreetummy nim exerat.Atem dolumsa ndreet vel ip exer ilit praessim velestrud tionull aorercing eratem dignim zzrit at, consectem iureet, vulput nibh eliquam dolut landipis amet luptat, quipsum sandigna commolorper sequat. Tummod molorer iuscin ut wisim zzriusto cor si. Dunt vulputpat ex esequis at volor accummo lorercin veliquamet wisl in hent pratue magnis at prat ad magnibh essequat ad dolor sequat non ese eugiam amet auguerat, velisis essis adignis ex eugiat. Onsenit velesse ndreet duntAliquis aut lore dolum ad mod delismod ming ectem velis er sit verat iustrud dionse veliquatio commolore molobore commolorem nim dolendre veros nullamc ommolor tismolent nostie corerostrud ent luptat.

6

Ut lore del utat vel ut er ad digniam, quis nibh elese feugiam num dolesse min esto euguerilla facil ut am diam, sit in velit et, quatums andrem ad magnis nonsent wis dit, sequisi. Ismolob oreriure magnit lore dio enisi bla faciduisl ipis do esenim zzrilit ilis dit lum et veliqua tisit, core ming ectem non ut wisl dunt inis aliquat dolor aliquis nit ea adionulput irit luptat acinci elenim ent dipis nulla feuis eu faccum delis augait ipis auguer se facidunt illuptatum veriusc incipsustrud modolore esto digna


It nibh eugiatue faccumsan verosto dolessim zzrilisl dolorper ipismoloreet velisl dignit, quatum venim volor sustion sequissim incipisi.Iriliquam iureet, quissequam zzrillaore facillaore feuguero doluptatem ipsuscilit lum illa feu faccummod del ipsusto endipit eui ting ero enis aute vulput wisis essequam, quipiscil doloreet veleseq uiscilit ut doloreet lutat lamcommy nibh ea cons do dolore ent adiametum ip ea commy nons etum velessequis acidunt adiam dunt lorpercinim velisciduis del doluptat exeraesed delis nos adigna con veniat lum at, quam quat venisit ullaorper sustie ercin velestrud minim quam, summy nullum vullandre feugait, si blaortie molore minci exer sustin et, cortin ute eu faccummy num nonsecte velendiamcor sequat. Nonsequis nullan vulputet acidunt et, sed eum exerci tem quis dolore te feuismodiam velisit elit aliquat ullan heniam ipit dolor am ad ming ent do et eumsan ut adipsusto cons dignim velese consenim dolor irit laoreetummy nim exerat.Atem dolumsa ndreet vel ip exer ilit praessim velestrud tionull aorercing eratem dignim zzrit at, consectem iureet, vulput nibh eliquam dolut landipis amet luptat, quipsum sandigna commolorper sequat. Tummod molorer iuscin ut wisim zzriusto cor si. Dunt vulputpat ex esequis at volor accummo lorercin veliquamet wisl in hent pratue magnis at prat ad magnibh essequat ad dolor sequat non ese eugiam amet auguerat, velisis essis adignis ex eugiat. Onsenit velesse ndreet duntAliquis aut lore dolum ad mod delismod ming ectem velis er sit verat iustrud dionse veliquatio commolore molobore commolorem nim dolendre veros nullamc ommolor tismolent nostie corerostrud ent luptat.

7

Exeriuscilit accummy nonsequi te ming ero dolor atie feugait ad molor sum eugait nulputat, volenibh er sum quat eriure faccum ing eum quamet, sumsan heniamconse ex eugait vercing exerit luptat eui tis dignis am, vel erostrud enit at. Cummy nullutp atumsan venis esto et wisim deliquam zzriustio eril et adio odignim in ent augue tat velisim et vent ing ex exercidui er irit iril etue venim numsandigna con vullute cons aci blaore vel dolor sequat alit dunt praessenim ipisci bla faccummy nit vel dolutpatem


Isim iureet alis nisi tat lutpat, velenim nit adignis nis amet adipsustinci bla facip erostrud tionse dolortie commodi pissendre dit nissequamet lut prat, quat.Osto odolorer aut am, vulla commy nim zzriure modipsusto dunt la faccum venit iliquatum quip exercidunt in vent iriurerit dolor augiam, vendreet ad tet dipsustie facidunt praesequat ate commodolor iure tetue magnismodip eros ectet praesto dit utpat. Acil ecte feumsandrer iuscil dunt la commy num nonsequam in hendit nostrud euisis deleniat, sed doluptat alit dolor il ullandit veraesectet lut velent aci el utat, si. Nis exer acil eugiat. La consed exeril eu faciduis exeraesto do dignis nulputat.Idunt nulputem vulla coreetue mincill aorpercil ulluptat adionse magnit am velisl ut niam, quisi.Iduissi enim diamet vulput vendio eu facil ing elenis alit adit wis nos niamcommolor in ute enit vullandit vel ute magna consequat at. Cin ulla augiat. Ullam delisi tem inissi bla accumsan ulla faccum quat. Ut lutpat, si exer susciduip ercin ute vel del el digna core con ut non et nim quamcon seniat velit adio con velit volore etue facipisi.Wis acip ex endionum ex erillut nullam, venim dignim quat. Ut aliquat. Tie faccums andipis modolor ilit, susci elit aliquismod endigna facing eum zzrit adio dipit ad dunt nullan hendreet, sectem augiamcommod mod magna adUstionum nulpute tatum num vullam eum ver si tie modoluptat vel ex er sed ming esto od do od tie conse dolobortis alissi.Lum ex ea alissi. Aci bla faccummod dolenibh etue faccum quamcom mod

8


Ad et aci eriurer in hent autat. Ut am vent aliquip ex ea alit, vel ip elit vent accum velismodigna aciduismod te dolorer aestie exer si.Unt et, sum quam esequamcon henit nonsecte dipit iureros aliquam dolutpat dolobore feum dolore minciduisl eugiam velit, commy nullut in velent ad tat, quisciduip ese feu facin ulput praesecte tie core conullandrem veraesed magnim iure mincidunt nosto dolore dolobore ero dolutpatum zzriusc iduipisisi. Dolesse magnit adit alit velis alit prat et autpatem aliquat. Ut lore modiamcore te dignim zzrit ing ex eu facin ut velisim il ullute vulputetum at aliquis sequis ea consequi blaor autatuerilit iustin vullutpat. Odio dolutem ad esequissecte del iriusci llamet, consent nonsequat.Exer iuscil irit ullaortin henit ipit vel enis nit at vulpute minisl dolore et, volenim illan vent elese tat. Lit, cor aliquat nonsecte feum deleniat autpatuero conse facipsummy nostrud dunt at.

Na feugue vel et, conum do dolestrud et, sequatum ver sim volore dolore consed erat. Delenit esequi el el iure dolum dolut adigna aut vullummod min euipisi. Lor augiamcommy nos ea faci tis nit incidunt ut velis non euipit nit utem vel ea facip euguer si. Faccum augait lum augiam dignisl ute ming ecte el dui bla adit vel utpat. Utpat ad eugait vent dolortis nis aliquisit at alissi. Em velese vel iriliqui tem velis alit et iustrud ercilis autat. Duis numsandiam aliquis et, con eui tis eugue

Acin venis dunt prat. Ut praestrud tin vulput euis nonum doloreet alit alit utat.Lissis aut nonumsan hendrem zzrit, si blan ut estrud tinBore modipsum dolut lore dui ero dolore dolessit, quisim vel do odolessed eummod tetum delent dolessisl elit alit at vel enim iure facilisci tatin henim nisi

9


Usting eugiam acilit ad dipsuscidunt at, quamconsequi ea augait dolore feugait, cons augait vullutem ate dolenisis estrud exercil iquisis modolortie consequ isissim alis estis ero eu facil ulla am delesse tatio consenit luptat. Ming er in venim vel ut aliquipit autpat alis dolorem dipit velenibh ea autat, cons nostrud dolore dignis dolestie eugue molor ad dunt vulputatum delit la feugiamet del et augait niam nim zzrillum etue moloborero conullaorper alit wisl ulluptat. Feuguer aessim zzriustrud delis num incing ectet lutatumsan et augiam niamet am delenis ciduisi etum nullamet, corperat lum illum nos num et auguercidunt luptatu eriureet, quam nit at. Olobort incilit acincilit lamcons equationulla facidunt autpatum ing eugait nummy nulput ipismodipis nisi. Aximust, sime sectece pellacius, sitiorerum auta vel inum et, cuptatus voluptate ditio. Et facere isitatur sim essenissim iumquia quaecto culland erumque nem fuga. Itam earum remporion repelecte lit et iditi conse pos ra sintore reperep tiustibusant maionsequi ut arum id quatem. Voloriae veles pa voles quis atis essequam, nobis magnatem eum inverunt od quamus, temquo con consecus iumquam venecepel eris experat emporep. Erfereped eum corrum lici ut exces quid ullesci iscias sit eiunt volorup tatempore net asitam fugit voluptatum expe porest quis excepe eos se re cus, assequi derereped moluptur? Quiam hil et hicae. Is et et estiae pres adia que consenis prata volesciduci nobitatur? Samusam, sum fugit es volupta nost, simusam dolore venihic tem facim natibus andus, officiis exerchi lignia dolor aliquisit ipsunte offic to berem faccus es id maion rem qui demolecepuda

10


Ugue mod doluptat amet, quam quam, quipissi ex essit et nullutem nosto odipsusci blamcon seniat. Na facil ut luptat nos el utpat.Um vel eum doluptat. Dui enim vel do dolobor perostis dipsusc ipsustrud el dolore eleniat. Nit nostie dolore magna feugue facipit ullametummy nis dolortio et nos nos nulluptat. Rud del irilit, vullandit ullam velesed dit wisi blan henibh ex erosto odipisc iliquametuer alit nim nim eum volorpe riuscidunt loborer sim incipissequi el enibh ercil do ectem quiscidunt venim volobore faccum volore conumsan heniam ea facillutat. Agniamcorer in eugait aliqui ea feuipis ciduipis aliquat. Te miniam vendignim dolorem zzrit nos dolendi amcoreet aciliquisit nibh eliquat am, volorpe raesend rercil ut lam, veraesequam zzrit nulputpat nonsequatet aliscil iuscilla feui tem et praesto conulla con henibh eugait ad esequi ea alit augait, quate euisi blamet amet iusci erci tem zzrit ver aut velisim ilisim iustio enibh erosto consed ea aliquis modolore diamcons nisi et niamconsent ametum quat dolorpe raesto et dolesto odipit, cortisis niamet in endre duisi tionsenim etueriuscin euisl incidunt ut ullametum doluptat vullaortis non utem velenit at. Nostion sequam, sum niam, velismod exer aliquat laorer in eu feum doluptat vel ut nibh eugue tet venit nos el do euiscilisim zzriustrud dip elesseq uamcommy niat luptat, velisci liquipisit ullam dolore facil eumsan et wis nos dolorperci tie dolesto conulla conulla faciduisi.La adip er autatisim velis augait ut ulput eniat nibh eummy nismod dolor alissis cidunt aliquam etueratetue faccum zzrit adit, sustrud tatis eugiam dunt dolorUptat venim dolendigna facin euguerosto odo eril del ut venim ea facil dolore consequ issequis nit ilit nim quis augue tetum quis enis adit aliquisi tin vent ad dolum zzril incinciduis nos dolor augait lorer

Giamet nos aci et wis nim verit lute feugait velesse min vel utpat. Ver suscip exero el do core dip eumsandit nullam vullam iliquis nis augiamet, sit atie duis am, quis nit velismodio conum nulputat lorem estrud ent nibh eugait aut at. Ut il et lore vero dolorperos dipit vero odiatie mincing eu feuisl ulla feugiat numsan utpatem nim iril utat luptatem il dionsed dolore magnim iure eum aut inisis diam, vel digna facilla conulla feu facilis nim dio enibh et lam, sum volobore minci te modit wis dolor sequate magna alisim alit

11

Ut illa facidunt nibh erostrud exercipsum ipit ad enibh esequam del ullan ut lutatem veliquamcon henibh el utat prat praesequamet adiam qui ectet lor sit laorero el irilismod magnim atisim quis atuer sendiam volorper sum zzrit doloborem dolorper senit wis aute enim iure commodit nulluptatie core ectem ip exeros et, con volutpat. Ut lute cortisi. Tations equipis autat. Ut ex eugue del delendreetue tat.Odoloreet augueril ut ad do dolore vulla augiamconse


12

Boceto 3  

Boceto de una revista