Page 1

Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

Edisyon Enero 11, 2018 anakbayan.org anakbayan phils @anakbayan_ph

N G K A B ATA A N G M A K A B AYA N

Para kay: Balangay: Address:

Tomo VIII, Blg. 1

Kabataan, nagprotesta laban sa ‘kontra-mahirap’ na TRAIN Law Binuksan ng kabataan ang taong 2018 sa pamamagitan ng pagkilos laban sa pahirap na Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law ni Duterte na nagdulot ng pagsirit ng presyo ng mga batayang produkto tulad ng langis at inuming may asukal sa pagsisimula ng taon.

>> Basahin sa p.3

EditorYal

Patindihin ang paglaban, ibagsak ang rehimeng US-Duterte!

Paglalatag ng ganap na pasistang diktadura sa buong bansa

Nitong nagdaang taon, lubusang nalantad ang rehimeng US-Duterte bilang doblekarang tuta ng imperyalismong US, sagadsagaring pasista at nagpapakanang diktador na nagdudulot ng walang kapantay na pahirap sa mamamayang Pilipino.

Sa harap ng mga tumitinding pagsubok sa darating na taon, higit na tumintindi ang hamon sa kabataan na malakas na mag-ambag sa laban ng mamamayan at puspusang ilantad, labanan, ihiwalay, at pabagsakin ang rehimeng US-Duterte.

Matapos ang ekstensyon ng batas militar sa Mindanao hanggang sa katapusan ng 2018, nagkukumahog naman ngayon ang mga tuta ni Duterte sa Kongreso na amyendahan ang konstitusyon para sa pederalismong magpapalawig sa pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte sa buong bansa.

Itinulak ni Duterte ang mga makaimperyalista at kontra-mahirap na neoliberal na patakaran at inilunsad ang todo-gera laban sa mga aktibista, rebolusyonaryo, at mamamayan; gerang kontra-Moro; at gera “kontra-droga” na pumaslang ng libu-libong maralita.

Sa halip na tugunan ang pambansa demokratikong aspirasyon ng mamamayan, asal-tutang pinahintulutan ni Duterte ang higit na panghihimasok ng mga imperyalistang interes, pangunahin ng US, sa loob ng bansa.

Paggiit sa karapatang pantao laban kay ‘DuterTerorista’ p.7

>> Ituloy sa p.2 Daluyong: Mga tampok na hamon, laban at tagumpay ng kabataan noong 2017 p. 6

>> Basahin sa p.3

2017: Dugo sa kamay ng diktadurang Duterte >> Basahin sa p.4 Pulang Araw: Telebisyon bilang ideolohikal na aparato ng estado

p. 5


2

EDITORYAL

>> Mula sa p.1 Matapos magbitaw ng mga huwad na patriyotikong deklarasyon, walang pagpapanggap ang kanyang pagiging sunud-sunuran sa kanyang among imperyalismong US. “I will follow America. Tutal sinasabi nila amboy daw ako... I will admit it, pasista ako,” ani Duterte. Malisyosong sinunod ng rehimeng Duterte ang patakaran ng imperyalismong US na ilagay ang mga rebolusyonaryong grupo tulad ng CPP-NPA sa kanilang “terror list” upang bigyang-katwiran ang interbensyong militar ng US sa Pilipinas. Patuloy na ipinapatupad ang mga di-pantay na kasunduan tulad ng Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty, at Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagpapahintulot sa panghihimasok ng mga tropang Amerikano sa bansa. Tuta si Duterte ng mga malalaking panginoong maylupa sa pag-atake sa mga magbubukid at pambansang minorya at pagpapalayas sa kanila mula sa lupang kanilang sinasaka para sa pagpapasok ng dayuhang kumpanya para magpatayo ng mina at plantasyon sa kanayunan. Libu-libo ang mawawalan ng tirahan at kabuhayan sa kanyang pagpapatayo ng mga dambuhalang imprastraktura sa ilalim ng programang “Build, Build, Build” na popondohan mula sa utang na babayaran din sa pamamagitan ng pagpapataw ng bagong mga buwis. Mangangahulugan ito ng malawakang demolisyon ng mga maralitang lungsod sa kabila ng mga tiwangwang na pabahay na ipinapatayo ng gobyerno hindi upang makinabang ang mamamayan kundi para lamang magkamal ng kita. Sinimulan nitong Enero 1 ang pagpapatupad ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) na magpapataw ng dagdag na buwis sa maraming mga produkto at serbisyo, kabilang na ang mga produktong petrolyo, coal, at mga inasukalang inumin. Tataas sa unang taon ng implementasyon ang presyo ng

gasolina nang P7/litro, ng aviation jet fuel para sa mga eroplano nang P4/litro, at ng LPG nang P1/litro. Pinatawan din ng buwis ang coal na siguradong magreresulta naman sa pagtataas ng singil sa kuryente. Bukod dito, may ipinataw din na P10/litro na dagdag buwis sa mga sweetened beverage. Tiyak na magdudulot ang lahat ng ito ng pagtaas sa pamasahe habang nagsisimula nang sumisirit ang presyo ng mga batayang bilihin. Pinakatatamaan nito ang mga pinakamahihirap na Pilipino. Malinaw na ahente si Duterte ng malalaking kapitalista sa kanyang lalo pang pagpapababa ng sahod at kawalan ng tugon sa panawagan para sa isang national minimum wage na P750 kada araw sa mga pribadong manggagawa, at P16,000 kada buwan naman sa mga pampublikong kawani. Todo-largang atake sa paggawa ang pagpapahaba ng oras ng paggawa sa ilalim ng “compressed work week”, ang pagpapatuloy sa halip na

Desperadong inilalarga ni Duterte ang hakbangin tungo sa ganap at hayag na diktadura sa pamamagitan ng pagpapalawak ng Martial Law sa buong bansa o kaya’y sa pamamagitan ng panukalang baguhin ang konstitusyon o cha-cha patungo diumano sa pederalismo. Itinatago sa likod ng cha-cha ang pakanang supilin ang anumang oposisyon laban sa paghahari ni Duterte. Sa panukalang 10-taong transisyon patungo sa pederal na anyo ng gobyerno, itutulak ang ekstensyon ng termino ng mga nakaupong opisyal na walang eleksyon.

pyudal. Humungos tayo tungo sa kanayunan at sa batayang masa. Tapatan natin ng pinakamagiting at pinakamalawak na paglaban ang pasistang rehimen. Dapat ilunsad ang mga walkout, boykoteo, mga welga at mga paglaban sa papalaking bilang, tungo sa pagpapabagsak ng rehimeng US-Duterte. Dapat lubos na umasa at sumandig sa masa, tanganan ang mga laban, likhain ang malawak na hanay at likhain ang dambuhalang mga mobilisasyon sa lansangan.

Kalakip din sa mga panukalang baguhin ang saligang batas ang pagtanggal ng restriksyon sa pandarambong at pagsasamantala ng dayuhan sa ating kalupaan at kayamanan upang tanggalin ang lahat ng hadlang sa pagpasok ng US, China, at iba pang imperyalistang bansa.

Dapat natin ilunsad ang mas masinsin, malaganap at sistematikong edukasyong pampulitika sa ating mga kasapi at mga balangay. Dapat ilunsad ang kampanya para sa pagaaral sa pambansang demokrasya, anti-imperyalismo at sosyalismo, at mga klasikal na sulatin nina Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao. Dapat ipagbunyi at itanghal ang okasyon ng ika-200 kaarawan ni Karl Marx ngayong taon.

Bahagi sa pakana ni Duterte upang itatag ang kanyang pasistang diktadura

Dapat abutin ang mas maraming kabataan at mamamayan sa

Sa pamamagitan ng malalaki at solido nating mga organisasyon, dambuhalang mga pagkilos at malawak na kilusang masang anti-pyudal, anti-pasista at anti-imperyalista, ipagtatagumpay natin ang pagpapabagsak sa pasistang diktadurang US-Duterte!

pagbasura sa kontraktwalisasyon, at ang pagtataas ng mga buwis at higit pang pagkakait ng mga serbisyong panlipunan. Ipapatupad din ang phase-out ng mga dyip na magreresulta sa pagkawala ng kabuhayan ng mahigit 600,000 drayber ng dyip at 300,000 maliliit na opereytor na inalipusta pa ni Duterte: “Mahirap kayo? Magtiis kayo sa gutom, wala akong pakialam!” Sa ilalim ng programang ito papalitan ang mga dyip ng e-jeep na nagkakahalaga ng P1.5 milyon kada isa. Tinatayang aabot sa P20.00 ang minimum na pamasahe dahil sa pagtaas na magdudulot naman ng dagdag na pahirap sa mamamayan. Sa katunayan, hindi modernisasyon kundi kita ng mga dambuhalang korporasyon tulad ng Ayala, Aboitiz, Hyundai, Metro Pacific, Mitsubishi, Nissan, at Toyota na silang PATNUGUTAN

Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

makikinabang sa programang ito ang sinisiguro ng rehimeng US-Duterte.

Punong Patnugot: Karlo Mongaya Mga Kawani sa Isyu: Charlotte France, Ronilo Mesa, James Relativo, Red Carao, Pamela Gamilla, Abigael Boiser, Clarence Pryce Almazan, Sophia Castelo, Adam Ang, Sittie Amerol, Terrence Repelente, Reeza, Rosalada, Cristian Henry Diche

Para sa mga suhestyon, komento at kontribusyon, mag-email sa anakbayan.media@gmail.com.

ang rehabilitasyon ng iniidolo niyang diktador na si Marcos. Niluluto na ang isang “compromise deal” para ibalik diumano ang mga ninakaw na yaman ng mga Marcos kapalit ang pagpapawalang-sala sa mga ito. Nagkakamali si Duterte sa pagaakala niya na kaya niyang iratsada ang mga kontramamamayang patakaran na udyok ng imperyalismong US at takutin ang mamamayang lumalaban sa pamamagitan ng pamamaslang, pag-aresto, pandarahas, at pamamasista. Sa katunayan, ang pagkiling ni Duterte sa pasistang paghahari ay lalo lamang magpapaalab ng galit at paglaban ng kabataan at mamamayan para sa tunay na kalayaan at demokrasya. Lalo lamang niyang tinutulak ang pagbagsak ng kanyang rehimen. Nananawagan ang Anakbayan sa lahat ng mga balangay at kasapi nito na todong magmulat, magorganisa, at magpakilos laban sa pasistang rehimeng US-Duterte. Dapat tayong manguna sa mga malawak na kampanya at pakikibakang masa. Dapat higit pang palawakin ang pakikibakang anti-pasista na haharang sa ambisyon ni Duterte na itindig ang ganap na diktadura. Dapat isulong ang mga pakikibakang anti-imperyalista, labanan ang mga pahirap sa mamamayan at sumanib sa pakikibakang anti-

ating propaganda-edukasyon sa pambansa-demokrasya. Dapat mas maraming lider at kasapi natin ang tumungo sa batayang masa para matuto, makipamuhay, at buong panahong kumilos na sa kanilang hanay. Dapat higit na palakihin ang kasapian ng Anakbayan at itayo ang mas maraming malalaking balangay na nasa mahigit 100 o higit pa ang kasapian. Dapat mas paramihin pa ang mga organisasyon na umaanib o nagiging kasapi ng Anakbayan. Sa pamamagitan ng malalaki at solido nating mga organisasyon, dambuhalang mga pagkilos at malawak na kilusang masang anti-pyudal, anti-pasista at antiimperyalista, ipagtatagumpay natin ang pagpapabagsak sa pasistang diktadurang US-Duterte! Ubos-lakas nating isusulong ang mga demokratikong aspirasyon ng mamamayan para sa lupa; pambansang industriya; pambansa, makamasa at siyentipong edukasyon at kultura; at nakapagsasariling ekonomiya, pulitika at patakarang panlabas. Sa ganitong paraan, maitataas natin sa panibagong antas ang pambansa demokratikong rebolusyon ng mamamayan na may sosyalistang perspektiba at maihahatid natin sa huling hantungan ang naghihingalong sistemang malakolonyal at malapyudal na daantaon nang nagpapahirap at naniil sa sambayanang Pilipino!


3

BALITA

Kabataan, nagprotesta laban sa ‘kontra-mahirap’ na TRAIN Law Sinalubong ng kabataan ng kilos protesta ang pagbubukas ng taong 2018 upang mariing kondenahin ang pagtaas ng presyo ng langis at nakaambang pagtaas ng halaga ng iba pang produkto sa pagsisimula ng implementasyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law ngayong taon. Sa pangunguna ng Anakbayan, nagtungo sa Mendiola ang mga kabataan noong Enero 4 upang ipanawagan ang pagbasura sa tinaguriang kontra-mahirap na tax reform program kung saan itinaas ang buwis sa ilang pangunahing produkto tulad ng langis at mga inuming may asukal. “Ipinangangalandakan ng gobyernong ito na makikinabang ang mahihirap sa pagtataas ng buwis pero malinaw na ang mahihirap din ang numero unong mapeperwisyo ng dagdag-singil sa mga produkto at serbisyong ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay bunsod ng TRAIN Law,” ani Vencer Crisostomo, tagapangulo ng Anakbayan. Ang TRAIN Law, na pinirmahan ng pangulo noong Disyembre 19, 2017, ay bahagi ng Comprehensive Tax Reform Package ng rehimeng US-Duterte, mga serye ng pag-amyenda sa pagbubuwis sa bansa upang pondohan ang ambisyosong programang pang-imprastrakturang “Build Build Build.” Layon ng programang ito na maglatag ng malalaking proyektong imprastraktura tulad ng mga kalsada at sistema ng riles na nagkakahalaga ng P8-9 trilyon sa loob ng susunod na limang taon. Sa ilalim ng nasabing batas, wala nang ibabawas na personal income tax sa mga Pilipinong kumikita ng P250,000 pababa kada taon, samantalang tataas naman ang buwis sa mga inuming may asukal tulad ng powdered juice, softdrinks at energy drinks; mga produktong langis tulad ng kerosene, gasolina, diesel at liquefied petroleum gas (LPG); at coal. Ayon sa Anakbayan, malinaw na bunga nito ay mas mataas na halaga ng ilang pagkain at inumin, kuryente, at maging pamasahe sa mga pampublikong sasakyan habang nananatiling sadlak sa mababang sahod, kontraktwalisasyon, at kawalan ng abotkayang serbisyong pampubliko ang mga Pilipino. Reporma para sa oligarkiya at dayuhan “Ginigisa sa sariling mantika ang sambayanang Pilipino sa ilalim ng bogus na tax reform law. Kung mayroon mang ‘accelerated’ sa batas na ito, ito ay ang lantarang paghuthot at pagpapahirap sa mamamayan habang

‘excluded’ sila sa mga diumano’y benepisyo nito,” wika ni Crisostomo. Sa pagsusuri ng IBON Foundation, lumalabas ding kalakhan sa mga proyektong imprastrakturang diumano’y pakikinabangan ng mga mahihirap ay nakakonsentra sa National Capital Region (NCR), Gitnang Luzon, at Timog Katagalugan, mga rehiyong may mababang tantos ng kahirapan kumpara sa mga pinakamahihirap na rehiyong Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) at Cordillera Administrative Region (CAR). “Hibang na ginagamit ni Duterte ang TRAIN Law upang punan ang kanyang hungkag at nabubulok na imahe sa pamamagitan ng magagarang imprastraktura at populista at mapanlinlang na pagpapababa ng buwis sa personal na kita ng mga Pilipino,” ani Crisostomo. Pinapakita rin ng pagsasabatas ng TRAIN Law ang sagad-sagaring pagpapakatuta ni Duterte sa interes ng mga malalaking negosyo at mga dayuhan, giit pa niya. Popondohan ng pautang mula sa China at Japan ang ilan sa mga proyekto sa ilalim ng “Build Build Build,” habang makikinabang din sa matatabang kontrata ang mga kilalang oligarko sa bansa tulad ng mga Ayala, Cojuangco, at Pangilinan. Ayon pa sa IBON Foundation, mga oligarko, dayuhang namumuhunan at kanilang mga alyado sa burukrasya lamang ang higit na makikinabang sa TRAIN, “Build Build Build” at iba pang “market-driven policies” na prayoridad ng rehimeng Duterte tulad ng pag-amyenda sa Public Services Act at pagbawas ng restriksyon sa dayuhang pagmamay-ari sa pamamagitan ng charter change (cha-cha). Ibinabandila rin nito ang determinasyon ng gobyerno na lubos na buksan ang ekonomiya ng bansa sa kapitalistang pandarambong kapalit ng kapakanan ng mamamayan at pambansang soberanya, dagdag pa ng grupo. Pondo para sa pasismo Samantala, maaari ring gamitin ang pondong malilikom sa TRAIN Law upang ipagpatuloy ang iba pang kontra-mamamayang programa ng rehimeng US-Duterte, pangunahin na ang madugong Oplan Tokhang at pagpapatindi ng pasismo sa kalunsuran at kanayunan, dagdag pa ng Anakbayan.

DAGDAG BUWIS DAHIL SA TAX REFORM LAW NI DUTERTE Oil Products

Current Excise Tax (in Php)

2018 (in Php)

2019 (in Php)

2020 (in Php)

Diesel

0

2.50

4.50

6

LPG

0

1

2

3

Kerosene

0

3

4.35

7

9

10

10 per metric ton

50

100

150

2%

4%

4%

4%

Using sugar and artificial sweeteners

0

6

Using high fructose corn syrup

0

12

30

32.50 (Jan-June) 35.50 (July-Dec)

35.50

37.50

Gas Coal Nonmetallic and metallic minerals

Sweetened Beverages

Copper Gold Chromite

Tobacco

DAGDAG SINGIL SA PRESYO NG ILANG BILIHIN DAHIL SA DAGDAG NA BUWIS Oil (as announced by Petron)

Additional Price (in Php)

Diesel

+2.8/liter

Kerosene

+2.97/liter

Gas

+3.36/liter

Fare (proposed fare hike by some jeepney operators)

+4 for minimum fare

Meat (as announced by Meat Importers and Traders Association)

+3/kilogram

“Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo hanggang sa walang habas na pagyurak sa demokratikong karapatan ng mamamayan, si Duterte ay tunay na pahirap sa masa,” diin ni Crisostomo. Kaugnay nito, hinimok niya ang mga kabataan at mamamayang Pilipino na paigtingin ang panawagan upang ibasura ang TRAIN Law at ang pahirap, kontra-mamamayan, at pasistang dik-

tadura ng rehimeng US-Duterte. “Lalo lamang sisindihan ng batas na ito ang galit ng mamamayan laban sa pahirap na rehimeng US-Duterte. Marapat lamang na ibuhos ng sambayanang Pilipino ang galit na ito sa pamamagitan ng malalawak at militanteng protesta upang ganap na madiskaril ang rumaragasang tren ng pasistang rehimen,” ani Crisostomo.


LATHALAIN 4 DALUYONG: Mga tampok na hamon, paglaban at tagumpay ng kilusang kabataan-estudyante noong 2017 Kauna-unahang kampuhan ng mga Lumad sa UST at pakikibaka ng mga Tomasino para sa pambansang minorya Sa unang pagkakataon, matagumpay na ilunsad ang kampuhan ng 50 delegadong Lumad sa Unibersidad ng Santo Tomas (UST) noong Setyembre 11-21, 2017 sa pagtutulungan ng mga progresibong grupo sa loob at labas ng pamantasan bilang bahagi ng Lakbayan ng Pambansang Minorya. Nagbigay ng pagkakataon ang kampuhan sa libo-libong mga Tomasino na marinig ang mga salaysay ng mga katutubong Lumad mula sa Isla ng Mindanao at malaman ang kanilang paraan ng pamumuhay at karanasan ng pandarahas sa kamay ng rehimeng US-Duterte. Bahagi ng kampuhan ang integrasyon ng mga Tomasino sa mga Lumad, mga serye ng talakayan at fora, kultural na pagtatanghal, at mga protesta sa loob ng unibersidad upang palaganapin ang panawagan ng mga pambansang minorya. Naglunsad din ng isang “bakwit school” sa loob ng kampuhan para sa mga kabataang Lumad upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa tulong ng mga estudyanteng nagboluntaryong magturo. Ang mga pambansang minorya tulad ng mga Lumad ng Mindanao ay ispesyal na sektor na bumubuo ng 15-20 porsyento ng populasyon. Bawat grupong pambansang minorya ay may mayaman na kasaysayan ng paglaban para ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno at karapatan sa sariling pagpapasya. Ang buhay ng mga katutubong Lumad ay patunay sa tumitinding pasistang atake ng gobyernong Duterte at sa lumalalang pandarambong ng mga lokal na naghaharing uri at ng mga imperyalistang bansa tulad ng Estados Unidos sa likas na yaman ng bansa. Pilit na pinalalayas ang mga katutubo sa kanilang lupang ninuno upang makapagmina ang mga pinapapasok na multinasyunal na korporasyon at malalaking dayuhang kapitalista. Iba’t ibang programang kontra-insurhensya na

pinakahuli ang Oplan Kapayapaan ni Duterte ang inilunsad ng mga nagdaang rehimen upang supilin ang paglaban ng mga pambansang minorya. Daan-daang katutubo na ang napapatay, kabilang si Obello Bay-ao, isang estudyanteng Lumad at kaklase ng mga katutubong nagkampuhan sa pamantasan. Hindi rin tinutugunan ng pamahalaan ang panawagan ng mga Lumad sa edukasyon, kalusugan at iba pang pampublikong serbisyo. Maging sa pagtatayo ng sarili nilang mga paaralan ay pinipigilan sila at pinaparatangang mga paaralan ng New People’s Army (NPA), dahilan upang i-militarisa ang kanilang mga komunidad at paaralan. Araw-araw nababalot sa takot at pangamba ang mga katutubo kahit noon pang ‘di pa naipapanukala ang batas militar sa Mindanao. Habang nagka-klase ay pinauulanan sila ng bomba at bala. Tahasan ang pagpaslang at pag-masaker sa kanilang mga lider at guro – maging ang mga bata ay nakasasaksi ng gan-

itong karumaldumal na senaryo. Maging ang mga Lumad na nagbabakwit mula sa kanilang mga komunidad ay target pa rin ng paniniktik at pandarahas. Noong 2015, sinunog ang UCCP Haran sa Davao City kung saan sila nagbakwit. Kahit pa sa murang edad, alam ng mga batang Lumad ang pangangailangan ng kanilang komunidad. Kaya kung sila’y tanungin hinggil sa kanilang pangarap sa kinabukasan, ang pagtugon sa mga pangangailangan na ito ang kanilang isinasagot. At ito ang kaisipang ipinupukol ng makabayan, siyentipiko at maka-masang edukasyon na kanilang tinatamasa. Ang mga karanasang ibinahagi ng mga katutubo ay nagpausbong sa diwang makabayan ng mga Tomasino. Nababatid nila na ang laban ng mga katutubong minorya ay hindi hiwalay sa laban ng mga estudyante at iba pang sektor sa lipunan. Tunay na ibinigkis ng Lakbayan ang mahigpit na pagkakaisa ng sambayanang api upang isulong ang pambansa-demokratikong interes ng mga mamamayan.

Patuloy na pagsulong sa kabila ng pandarahas at intimidasyon sa mga lider-kabataan Nitong nakaraang mga buwan, iba’t ibang anyo ng pananakot, intimidasyon, at pandarahas ang naging tugon ng rehimeng US-Duterte laban sa mga lider-kabataan mula sa mga malalaking pamantasang nanguna sa mga kilos-protesta laban sa administrasyon. Isa sa mga naging target ng pananakot ang kasalukuyang tagapangulo ng Anakbayan UP Diliman na si Jann Merlin na nagsimulang makatanggap ng mga banta sa kanyang buhay matapos ang pagkilos noong ika-30 ng Nobyembre, Araw ni Bonifacio. Kasabay nito ay pinagdiskitahan ng mga trolls ang Facebook page ng Anakbayan UP Diliman kung

saan bumuhos ang mga insulto at banta sa mga lider-estudyante mula sa pamantasan. Sunud-sunod ang mga kaso ng pananakot sa hanay ng kabataan matapos ang nagdaang pambansang araw ng pagkilos laban sa pasismo at batas militar noong ika-21 ng Setyembre. Noong ika-28 ng Setyembre, dalawang lalaki ang lumapit sa isang lider mula sa PUP sa loob mismo ng pamantasan, at doon binalaang siya raw ay tinitiktikan at sinusundan sa loob at labas ng eskwelahan. Ika-1 ng Oktubre naman nang dalawang di-unipormadong pulis Caloocan ang bumisita sa ba-

hay ng isang mass leader mula sa De La Salle University, kung saan inilahad nilang alam nila ang kanyang bawat galaw, kasama ang kanyang ruta pauwi at kung saan siya pumupunta. Sa UST naman, isang miyembro ng balangay ng Senior High School ng LFS ang nakatanggap ng mga tawag at text na nagbabanta sa kanyang buhay. Isa ring lider-estudyante mula sa LFS Northern Mindanao ang minanmanan ng mga hinihinalang elemento ng estado sa kanyang bahay sa Iligan City at pinagbintangang tagasuporta ng NPA. >>sundan sa p.6


5 Lumalakas na paglaban sa harap ng tumitinding panunupil sa loob ng PUP Patuloy na lumakas ang paglaban ng mga iskolar ng bayan sa Polytechnic University of the Philippines (PUP) sa harap ng tumitinding panunupil at atake sa karapatan ng mga mag-aaral sa loob ng pamantasan. Hinarap ng mga mag-aaral sa PUP ang pagpapaalis sa mga progresibong organisasyon sa kanilang mga opisina sa loob ng kampus at ang pagpapatupad ng isang “no overnight policy” para sa mga estudyante. Nariyan din ang pagbubuo isang Student Publication Section (SPS) na magbibigay sa administrasyon ng PUP ng kontrol sa pondo at pagpapatakbo ng mga publikasyon ng mga magaaral. Ito ay isang lantarang atake sa malayang pagpapahayag sa loob ng pamantasan. Tampok din ang hindi pagkilala ng PUP Board of Regents sa tunay na rehente ng mag-aaral na si Student Regent Paulie Anareta at sa tunay na executive committee ng Alyansa ng Nagkakaisang Konseho ng Polyteknikong Unibersidad ng Pilipinas (Anak-PUP). Bukod dito ang pagpataw ng mandatoryong Reserved Officer Training Corps (ROTC) sa Senior High School (SHS), mandatoryong drug testing, red-tagging, harassment, at pagsasam-

pa ng gawa-gawang kaso sa mga progresibong organisasyon, estudyante, at manggagawa. Malinaw na ang pagtindi ng panunupil sa loob ng kampus ay may kaugnayan sa pagpapatindi ng patakaran ng paniningil sa mga mag-aaral sa kabila ng kakulangan sa mga akademikong pasilidad tulad ng mga laboratoryo. Patuloy pa rin ang paniningil ng Other School Fees (OSF) habang hindi pa rin ibinabalik ang matrikula ng mga estudyante na dapat ay libre na dahil sa free tuition policy. Sa katunayan, malaking tipak pa rin ng binabayaran ng mga estudyante ng PUP ay OSF na umaabot ng P1,000-4,000 o halos 80-90 porsyento. Sobrang napakamahal ng mga sinisingil na rental fee at electricity fee sa mga bulwagan at iba pang pasilidad na umaabot ng P800-1000 kada oras. Patuloy na sininisingil ang mga departmental fees sa mga may exam na nagkakahalagang P20-320 kada subject. Pinapatupad naman ang mandatory uniform sa SHS na aabot sa P600-P800 kada set. Dagdag pa, may retention policy na ipinatutupad sa ilang mga kolehiyo kung saan tinatanggal ang

mga estudyante na hindi aabot sa quota at mapipilitang lumipat sa ibang kurso o unibersidad para makapagpatuloy. Hindi pa rin kumpleto ang mga benepisyo na nakukuha ng mga janitor at walang barracks ang mga gwardiya sa pamantasan. Sa kabila ng samu’t saring mga hamon ay pinakita ng mga iskolar ng bayan sa PUP ang kapasyahang manindigan at labanan ang mga hamon na ito at pinatunayan ng kanilang mga tagumpay ang bisa ng militante at organisadong pagkilos ng nagkakaisang mamamayan. Nagkasa ng laban sa K-12 at academic calendar shift na sang-ayon sa makadayuhang patakaran ng internasyunalisasyon. Nanindigan ang mga iskolar ng bayan laban sa pinatinding neoliberal na atake sa edukasyon nagpapasahol ng kolonyal, komersyalisado, at pasistang katangian ng edukasyon. Sa pagpasok ng taong 2018, hamon sa mga iskolar ng bayan ang patuloy na paglaban para sa mga demokratikong karapatan at pag-ugnay ng laban na ito sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino, lalo na laban sa pasistang paghahari ng rehimeng US-Duterte.

Pagkilos laban sa diktadura at pasismo at pagpapatuloy ng nasyonalistang kamalayan ng Lasalyano Higit 500 mag-aaral ng De La Salle University (DLSU), kahanay ang mga guro, administrador, at dekano mula sa iba’t ibang departamento, ang nagmartsa patungong Luneta noong Setyembre 21, anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar ng diktador na si Marcos, upang irehistro ang paglaban sa militarista at pasistang pamamahala ng rehimeng US-Duterte. Sa kabila ng mga pananakot at kontra-propagandang nilatag laban sa petsa ng itinakdang pagkilos, nangibabaw ang makabayan at demokratikong kamalayan ng mga mag-aaral sa DLSU na hindi na banyaga sa kasaysayan ng pamantasan. Dalawang dekada matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan, kasama ang mga mag-aaral ng DLSU sa mga mga lantarang tumutol sa patuloy na interbensyon

ng Estados Unidos sa gobyerno at kalakalan sa bansa. Noong 1968, 600 Lasalyano ang nakapagsagawa ng apat na oras na demonstrasyon laban sa pagpapatalsik sa isang Lasallian Brother na inakusahang nagtuturo ng mga subersibong pag-aaral. Batid ang pasismo ng estado at ng lokal na administrasyon, nakibaka at nanubali ang mga mag-aaral para sa akademikong kalayaan at makabayang edukasyon. Sa kabila naman ng sunod-sunod na insidente ng overkill na presensya ng mahigit 50 pulisya sa mga protesta laban sa Oplan Tokhang at Oplan Kapayapaan noong nakaraang taon, patuloy na nagsagawa ng mga lokal na pagkilos ang mga organisadong Lasalyano. Patuloy na nagpalawak at patuloy rin >>sundan sa p.6

Demolisyon sa Floodway at ang buong-tatag na paglaban ng mga residente at kabataan Ang unang taon ni Duterte ay isang lideratong minarkahan ng pagwasak, hindi lamang ng mga buhay at kabuhayan, kundi ng kabahayan ng mga maralitang mamamayan. Nasa 1,000 pamilya ang naapektuhan sa demolisyong ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Pasig sa East Bank, Manggahan Floodway noong Oktubre 18-20. Sa daan na sila natulog hanggang sa katapusan nang nasabing buwan at doon din ibinurol ang isang residenteng inatake ng stroke nang isagawa ang demolisyon. Sa kasalukuyan, nasa 500 pamilya ang wala pa ring matitirhan o nakuhang relokasyon.

Sa gitna ng marahas na dispersal ng kanilang barikada, 41 na miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay), kabilang na ang 14 kababaihan at 10 menor de edad at mga miyembro ng Anakbayan Floodway, ang inaresto ng mga elemento ng PNP. Mayroon ding 30 na nasugatan sa insidente. “Ano kayang mararamdaman niyo kung wasakin namin ang tahanan niyo? O kung kami ang tumira sa bahay niyo? Nananahimik kami pero sinisira ng gobyerno ang bahay at buhay namin. Binigyan niyo kami ng problema, ngayon kayo ang mamurublema

sa ginawa ninyo sa amin,” sabi ni Jim Penolio, tagapagsalita ng Anakbayan Floodway. Sa kabila ng pagwasak, nabuo ang pagkakaisa ng mga residente ng Floodway. Upang iangat ang laban para sa pabahay tungo sa paniningil sa pasistang rehimeng US-Duterte, nagpasya silang tumungo sa Mendiola noong Oktubre 25 upang itayo ang kampuhang tinaguriang “Homeless Camp.” Sa pagsimula ng taong 2018, pinagkukunan ng aral ng mga kabataan ang pakikibakang pinamunuan ng mga batayang sektor.

Bitbit ang panawagan para sa disente at pang-masang pabahay, ang kampuhan ay nanatiling nakatindig sa kabila ng mga tangkang pagpapabagsak dito ng estado. Matagumpay na nairehiyonalisa ng mga residente ang kanilang laban at pinatunayang hindi hiwalay na kaso ang nangyari sa Floodway. Matagumpay ring nairehistro na walang ibang solusyon sa krisis sa pabahay kundi ang tunay na repormang agraryo sa kanayunan at ang pagkakaroon ng trabaho at nakabubuhay na sahod na makakamit lamang sa pagkakaroon ng pambansang industriyalisasyon.


6

LATHALAIN

2017: Dugo sa kamay ng diktadurang Duterte Sa loob mahigit isa’t kalahating taon, naging kakabit na ng salitang “Rodrigo Duterte” ang extrajudicial killings. Ngunit bakit? Silipin ang mga estadistikang patunay ng kanyang pasistang pamumuno. Gera kontra-droga Pinakatampok sa kampanya ni Duterte ay ang kanyang gera kontra droga, kung saan 13,000 ang nasawi. Ilan dito ay napatunayang pasuko na nang barilin o inosente. Imbes na rehabilitasyon, pag-ugat sa problema ng droga, at paghabol sa malalaking sindikato, kamatayan ang tugon ng gobyerno sa mamamayan. Karamihan sa mga biktima ay mahihirap. Kilala ang programa sa iba’t ibang pangalan: Oplan Tokhang, Oplan Double Barrel, at Double Barrel Reloaded.

Source: Karapatan, July 2016-November 2017

Pagkilos laban sa diktadura... mula p.5 na pinalakas ang alyansa sa mga lokal na organisasyon. Isa sa nagbunsod sa 500 Lasalyano na magmartsa noong ika-21 ng Setyembre ang isang linggong pakikisalimuha ng mga Lasalyano kasama ang mga batang Lumad. Ang mga dekano at gurong sumama ay mga kaalyadong masiglang tumulong sa pagtatagumpay ng Lakbayan sa La Salle. Bunga ng masusing pagpaplano ng organisadong pwersa, bagamat batid na relatibong maliit ang makinarya, hindi natakot ang grupo na maglunsad ng mga malakihang pagtitipon sa loob ng pamantasan. Ang matatag na aly-

Patuloy na pagkilos... mula p.4 Pagsikil sa karapatang mag-organisa sa kampus Nagtaasan ang rental fees ng iba’t ibang mga lugar na pinadadausan ng mga proyekto ng mga organisasyon sa UP Diliman. Paliwanag ng administrasyon ng UP, dahil daw ito sa pagpapanukala ng libreng matrikula sa loob ng pamantasan, kung saan pinagbabangga ang interes

ansa sa ilang mga dekano, guro, at lokal na organisasyon ang mas lalong nakapagpatampok ng dalang kampanya. Resulta ng masiglang kampanya at matinding alyansa, napasidhi muli ang militanteng kamulatan ng mga Lasalyano. Sa patuloy na paglulunsad ng mga pag-aaral, programa, at pagkilos ng Anakbayan, inaasahan ang na mag-aambag ang iba’t ibang sektor sa loob ng DLSU sa pagpapatalsik ng panibagong diktadura ni Duterte at sa pagsulong ng pakikibaka para sa pambansang demokrasya.

ng mga organisasyon sa karapatan ng mga kabataan sa edukasyon. Naging tampok ang laban ng Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon, kung saan halos 20 na organisasyon ang mapagpasyang tinalikuran ang org recognition process na kinikilala nilang mapanupil sa kanilang mga karapatan bilang estudyante ng kolehiyo. Sa halip na tugunan ang panawagan ng mga mag-aaral, nagmati-

Maging ang kabataan ay hindi ligtas sa gerang ito. Nariyan ang kaso ni Kian Delos Santos, 17-anyos, na napatay matapos mapagbintangang “drug runner” sa kanilang barangay. Ayon sa pulis ay nanlaban daw ang biktima nang sila’y paputukan. Bagama’t nakita ang baril sa kaliwang kamay ni Delos Santos, “right-handed” naman daw ang bintailyo sabi ng kanyang ama. Ayon sa ilang saksi, nagmakaawa pa ang biktima bago siya barilin. Hindi naman nalalayo rito ang sinapit nina Carl Arnaiz, dating estudyante ng UP, at kaibigan niyang si Reynaldo “Kulot” De Guzman, 14 anyos. Nakita na lamang sa morge ang katawan ni Arnaiz matapos mapagbintangang nangholdap ng taxi. Gayonpaman, nakitaan ng mga marka ng torture ang kanyang katawan. Natagpuan naman ang bangkay ni Kulot sa Gapan City, Nueva Ecija 20 araw matapos silang mawala ni Carl.

maslang matapos ang serye ng pananakot ni Duterte sa mga tinatawag niyang “front organizations” ng CPP-NPA. Nitong Nobyembre, pinagbabaril ng mga pinaghihinalaang pwersa ng gobyerno sina Elisa Badayos ng Karapatan-Central Visayas at Eliotero Moises na kasapi ng Mantapi Ebwan Farmers Association. Kasama sila sa isang fact-finding team na mag-iimbestiga sana sa human rights abuses ng militar sa mga bayan ng Bayawan at Sta. Catalina sa Negros Oriental. Sa Nueva Ecija, pinagbabaril ang paring Katoliko na si Fr. Marcelito “Tito” Paez habang nagmamaneho. Coordinator ng Rural Missionaries of the Philippines, isa siya sa mga nag-asikaso ng palglaya ni Rommel Tucay, isang political detainee. Napatay naman si Pastor Lovelito Quiñones ng Police Regional Mobile Group sa Mansalay, Oriental Mindoro matapos mapagbintangang miyembro ng New People’s Army. Kwento ng kanyang pamilya, pauwi na sana ang pastor nang mangyari ang insidente. Minasaker naman ng 27th at 3rd infantry battalion at marines ang walong Lumad matapos pasukin ang taniman ng mga T’boli at Dulangan Manobo sa South Cotabato. Tinatayang 400 pamilyang Lumad ang bumawi ng kanilang lupain sa naturang lugar mula sa kumpanyang David M. Consunji Inc. (DMCI).

Programang kontra-insurhensya Hindi natatapos sa isyu ng droga ang serye ng pamamaslang sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Idinidirekta rin ng gobyerno ang armadong lakas nito upang supilin ang makatwirang paglaban ng mga ligal na aktibista. Umaabot na sa 113 ang mga pulitikal na pama-

Bagama’t papatindi ang atake ng estado, kinakailangan itong sabayan ng ibayong paglaban ng mamamayan. Kinakailangang maibagsak ang napipintong diktadura ng Pangulong Duterte na siguradong magbubunsod pa ng mas matitinding karahasan at patayan.

gas ang administrasyon sa pagtaas ng rental fees at hindi pagkilala sa mga organisasyong ilang dekada nang parte ng kolehiyo.

punan ay papalakas din ang laban ng pinagsanib na pwersa ng kabataan at ng malawak na hanay ng sambayanan, kaya nagkukumahog ang rehimeng US-Duterte na busalan ang anomang porma ng pakikibaka.

Higit pa riyan ang pag-imbita ng administrasyon ng kolehiyo sa berdugong pulis na pumasok sa loob ng kolehiyo para sa isang pulong kasama ang mga opisyal para sa diumano’y communication skills workshop na isasagawa para sa PNP. Habang tumitindi ang krisis panli-

Imbis na matakot o manlumo ay dapat mas lalo pang paigtingin ng kabataan ang kanilang paglaban at ipagpatuloy ang masikhay na pag-oorganisa at pagputok ng kampanya sa kabila ng mga banta at atake.


7 Paggiit sa karapatang pantao laban kay ‘DuterTerorista’ BALITA

Malawak na protesta sa iba’t ibang panig ng bansa ang naging tugon ng sambayanang Pilipino noong Disyembre 10, Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao, makalipas ang isang taon ng walang habas na pagyurak sa karapatang pantao ng rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng madugong giyera kontra-droga at pandarahas at pagpaslang sa mga progresibo. Aabot sa 8,000 kabataan, manggagawa, magsasaka, maralitang lungsod, kababaihan, propesyunal at iba pang manananggol ng karapatang pantao mula sa iba’t ibang sektor ang bumuhos sa lansangan ng Maynila at nagtipon sa Liwasang Bonifacio at Mendiola upang irehistro ang mariing pagkondena sa sunod-sunod na mga atake sa mamamayan na lalong umigting sa pagtatapos ng taon. Libo-libo rin ang nakilahok sa mga kasabay na pagkilos sa Albay, Camarines Norte, Masbate at Cebu, at mga lungsod ng Davao, Cagayan de Oro, Butuan, General Santos at Koronadal sa Mindanao. “Si Duterte ang nangungunang terorista at tagapaglabag ng karapatang pantao sa bansa. Sa ilalim ng tatlong giyera ng rehimeng US-Duterte laban sa mamamayan, pagpatay at pananakot ang sagot sa lehitimong panawagan para sa tunay na pagbabago,” pahayag ni Vencer Crisostomo, tagapangulo ng Anakbayan.

Matapos magdeklara ng crackdown laban sa mga aktibista at bansagang terorista ang CPPNPA-NDFP sa pamamagitan ng Proclamation No. 374 ni Duterte, tumining ang sunod-sunod na pagpaslang at pandarahas sa mga progresibo at maging inosenteng mga sibilyan.

pangangayupapa ng rehimeng Duterte sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pagsunod sa doktrinang panseguridad at “globar war on terror” ng US kapalit ng ayudang militar at pagbubukas ng bansa sa mas masahol na interbensyong militar, dagdag pa ni Crisostomo.

Kabilang sa mga insidenteng ito ang pagpatay sa dalawang human rights workers sa Negros Oriental noong Nobyembre 28, pagmasaker sa walong Lumad sa South Cotabato noong Disyembre 4, at pagpapataw ng food blockade ng AFP sa mga Lumad na nagbakwit sa Surigao del Sur noong Disyembre. Sa hanay naman ng kabataan, laganap ang paniniktik at intimidasyon tulad ng pagpapadala ng death threats sa mga lider-estudyante ng League of Filipino Students UST Senior High School, Anakbayan UP Diliman, at iba pa mula sa UP Manila at PUP.

Gayonpaman, sa gitna ng papatingding pasistang atake ng rehimen at lantarang paglalatag nito ng diktadura sa buong bansa, iginiit n Anakbayan na handa ang kabataan at sambayanang Pilipino upang pabagsakin ang bulok at pahirap na paghahari ni Duterte, gaya ng pagpapabagsak sa diktador na si Ferdinand Marcos.

Ayon kay Crisostomo, binibigyang katwiran ng pagtaguri sa CPP-NPA-NDFP bilang isang teroristang organisasyon ang pagsupil sa paglaban ng mga progresibong grupo at indibidwal sa pamamagitan ng pagbansag sa mga ito bilang tagasuporta at tagapinansiya ng rebolusyonaryong armadong kilusan. Pinakikita rin ng “terrorist listing” ang sagad-sagaring

“Sa bahagi po ng mga kabataan, ipagpapatuloy po natin ang laban alang-alang sa mga magsasaka na minamasaker at walang lupa, alang-alang sa mga manggagawa na nagpapagal buong panahon pero hindi umaasenso ang buhay, hindi matatapos ang ating paglaban. Sa alaala ni Jo Lapira, Kamil Manangan, Guiller Cadano — mga bayani ng sambayanan na naglingkod, nagsilbi sa mamamayang Pilipino — panata ng kabataan at ng sambayanang Pilipino: pababagsakin natin ang pasistang diktaduryang US-Duterte,” ani Einstein Recedes, pangkalahatang kalihim ng Anakbayan, sa programa sa Liwasang Bonifacio.

Pag-apruba ng dagdag 1 taong martial law, sinalubong ng protesta Cha-cha at ‘no-el’ nakaamba ngayong taon Ilang araw lamang matapos ang pagsalubong sa International Human Rights Day, lumusot sa Kongreso ang hiling ni Pangulong Duterte na muling palawigin ang martial law sa Mindanao. Sa botong 14-4 sa Senado at 226-23 sa Kamara, inaprubahan ang dagdag isang taong batas militar sa rehiyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2018. Sinalubong naman ng galit ng mga kabataan ang hakbang na ito ni Duterte. Sa Unibersidad ng Pilipinas, ikinasa ng mga iskolar ng bayan ang isang kilos protesta upang kondenahin ang muli na namang pagpapalawig ng karahasan, panunupil at militarisasyon sa mga komunidad ng Mindanao. “Nagbabalat-kayong pupuksain daw ang terorismo, lalala lamang ang mga nangyayaring pagpatay at pandarahas sa ngalan ng pangangalaga sa interes ng naghaharing uri na huthutan ang lupa’t yaman ng Mindanao. Ang pagpapahaba ng Batas Militar sa Mindanao ay ang pag-target din sa mga rebolusyonaryong pwersang nangunguna sa paglaban sa papet, pahirap, at pasistang rehimeng US-Duterte,” pahayag ng Anakbayan UP Diliman. Nagtipon din sa harap ng Gate 2 ng Unibersidad ng Santo Tomas ang mga Tomasino sa pangunguna ng Anakbayan UST at League of Filipino Students UST, kasama ng mga estudyante mula sa De La Salle University, Far Eastern University, Technological University of the Philippines at National University. Nanindigan naman ang Anakbayan na instrumento lamang ang martial law upang supilin ang oposisyon laban sa mga kontra-mamamayang polisiya ng rehimeng US-Duterte tulad ng bogus na reporma sa buwis, pagpapahaba ng oras ng paggawa at patuloy na kontraktwalisasyon, at jeepney phaseout at korporatisasyon ng pampublikong transport. “Ang tunay na target ng batas militar ang pagla-

Protesta ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman laban sa martial law extension, Disyembre 13, 2017. Larawan mula sa Philippine Collegian ban ng sambayanan sa mga neoliberal at ma- ay tabing lamang upang bigyang katwiran ang ka-imperyalistang patakaran ng rehimen na nag- pagpapataw ng batas militar sa buong bansa sa bubukas sa mga dayuhang kapitalista at lokal na darating na mga panahon. oligarkiya upang dambungin ang yaman ng Mindanao at buong bansa,” pahayag ng Anakbayan. Kasabay nito, nagbabala rin ang Anakbayan sa pakanang Charter Change (Cha-cha) at posiPaglalatag ng ganap na pasistang diktadura sa bleng senaryong “no elections” (no-el) sa 2019 buong bansa kasabay ng pagratsada ng talakayan sa KongreDagdag pa ng grupo, ang martial law extension so hinggil sa pagbabagong porma ng gobyeray konsolidasyon ng pampolitikang kapangyar- no tungong pederalismo. ihan ng rehimen bilang paghahanda sa pagpapataw ng pasistang diktadura ni Duterte sa “Nagkukumahog ngayon ang mga tuta ni Duterte buong Pilipinas. sa Kongreso upang iluklok nang tuluyan ang nangungunang terorista ng bansa bilang isang ganap Nauna nang ibinaba ni Duterte ang Proclamation na diktador. Sa pagbibigay-prayoridad ng mga No. 360 na pormal na pumuputol sa usapang mambabatas sa pag-amyenda ng konstitusyon, pangkapayapaan ng gobyerno sa pagitan ng ipinapain nila ang taumbayan sa walang habas na NDFP at Proclamation No. 374 na nagdedeklara pasistang atake ng rehimen at buong layang pansa CPP-NPA-NDFP bilang isang teroristang gru- darambong ng dayuhang kapitalista sa yaman ng po, mga proklamasyong ayon sa Anakbayan bansa,” giit ng Anakbayan.


8

KULTURA AWIT

Awit ng Kabataang Makabayan Lyrics ni Jose Maria Sison

PULANG ARAW: Telebisyon bilang ideolohikal na aparato ng estado Mahigit dalawang taon na mula nang unang ipalabas sa telebisyon ang Ang Probinsyano, isang seryeng action drama na hango sa pelikula ni Fernando Poe Jr. noong 1997 sa ilalim ng parehong pamagat. Pinagbibidahan ito ni Coco Martin na gumaganap bilang si Ricardo “Cardo” Dalisay. Ang serye ay ipinalalabas sa Primetime Bida ng ABS-CBN. Hindi maitatanggi ang kasikatan ng Ang Probinsyano. Matapos ang lagpas 500 episodyo, tinututukan at sinusubaybayan pa rin ang palabas ng madla at palagiang nasa listahan ng “Most Watched Shows in the Country.”

kontrolin ni Defense Minister Renato Hipolito (John Arcilla) ang isang paksyon ng Pulang Araw gamit ang pera at korapsyon. Pinamumunuan ni Homer “Alakdan” Adlawan (Jhong Hilario), ang paksyon ng Kamandag na siyang binayaran upang magsagawa ng pambobomba sa loob ng iba’t ibang pampublikong lugar (tren, simbahan, at mall). Ipinakita rin sa isang episodyo kung paano kinausap ng isang tatakbong gobernador sina Alakdan upang gumawa ng gulo at takutin at patayin ang mga kalaban nito kapalit ng pera ang kapangyarihan.

Nitong katatapos na taon lamang, sunod-sunod ang pasistang atake ng estado sa mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga masang anakpawis. Sa ilalim ng “Gera Kontra Droga” na inilunsad ng rehimeng US-Duterte, libu-libong maralitang lungsod ang napaslang at patuloy na pinapaslang. Ang primaryong tagapamandila ng kampanyang ito ay ang Philippine National Police (PNP). Ngunit pagpatak ng 7:45 n.g., tila hinuhugasan ni Cardo Dalisay ang mga madudugong kamay ng mga berdugong kapulisan. Binubura ng Ang Probinsyano sa naratibo ang bulok na institusyon ng PNP bilang galamay ng pasistang estado, at sa halip ay binibihisan ito sa pamamagitan ni Cardo bilang bayaning walang takot na bumabangga sa malalaking sindikato, negosyante, at pulitiko. Kahit na sa katunayan ay ang mga pulis pa nga ang mga tagapagprotekta sa mga ito. Malinaw na nagiging payong ng estado ang mga palabas tulad ng Ang Probinsyano sa harap ng tumitinding krisis ng lipunang Pilipinas.

Hindi direkta ngunit malinaw ang mensahe na gustong iparating ng Ang Probinsyano. May kamalayan ito sa lawak ng kaniyang tagapanood at hindi aksidente ang mga ideya at kaisipan na ipinakakalat nito. Kaya hindi nakakapagtaka ang pagpapalabas ng ganitong mga eksena sa telebisyon halos kasabay ng pagguho ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng rehimeng Duterte at National Democractic Front at sa pagdedeklara sa Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan bilang mga ‘terorista’. Bukod sa pandarahas at pagpaslang, hindi maitatwang ang masmidya at industriya ng kultura, sining, at aliwan ay ginagamit din ng estado upang supilin ang paglaban ng mamamayan at magpakalat ng kaisipan at ideolohiya na gumagawang lehitimo sa naghaharing kaayusan. Ang masmidya ay isang ideolohikal na aparato na nagsisilbing tagapanatili ng kolonyal, pyudal, pasista at iba pang atrasadong kaisipan.

Sa ikatlong season ng Ang Probinsyano, kasalukuyang umiikot ang kuwento ni Cardo sa arko ng rebelyon. Ipinakilala sa serye ang “Pulang Araw,” isang grupong itinuturing na banta sa demokrasya ng bansa. Sila’y naghahangad ng pagbabago, tumutuligsa sa gobyerno, at naglulunsad ng digmaan sa kanayunan. Hindi maitatanggi ang pilit na paralelismo ng Pulang Araw sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Walang teorya o malinaw na praktika, walang salang binuo ang kathang-isip na grupong ito gamit ang mga haka-haka at estereotipong pananaw tungkol sa mga tunay na mamamayang lumalaban. Sa serye, ipinakita kung paano madaling

Noong 2016, nagpalabas ang Maalaala Mo Kaya (MMK) ng isang istorya tungkol sa isang anak ng mag-asawang miyembro ng BHB na ngayon ay isa nang sundalo sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines (AFP). At maging ang ligal na demokratikong kilusan ay hindi ligtas sa di-makatarungang paglalarawan sa iilang programa sa telebisyon. Nito lamang Disyembre 29, naglabas ang Bubble Gang, isang gag show sa GMA, ng iskit kung saan direktang inaatake ang grupong Kadamay (Kalipunan ng Damayang Mahihirap). Ang eksena ay ginanap sa isang piket line na makikitang sa hanay ay nasa harap ang mga lalaki at nasa likod ang mga babae at kaharapan ng mga “militante” ang mga armadong pulis. Habang binubuwag

D A Kami ang kabataang makabayan A7 D Bisig ng manggagawa´t magsasaka. Em D Lakas at pag-asa ng buong bayan Em D A Sa lunsod at sa mga lalawigan. D A Aming layuni’y paunlarin ang ating bayan A7 D Ibagsak ang asenderong salot ng bayan. G Em D Kami’y lumalaban sa kaaway ng bayan Em A D A Mapang-aping kapitalistang dayuhan. D A Kami ang kabataang makabayan A7 D Sagisag at ningning ng kalayaan. G Em D Kami ang kabataang makabayan G Em A D Apoy ng pagkakaisang walang hanggan.

ng isang pulis ang barikada sinabi nito, “May nagmamay-ari na sa mga pabahay na yan. Ilegal ang ginagawa ng mga Kadamay.” Sinagot siya, “Hindi kami Kadamay, Kasiping kami! Hindi bahay ang i-ookupa namin, kundi mga tiwangwang na kababaihang iniwanan, o hindi na binalikan ng kanilang mga asawa!” Sa pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon, hindi lamang nito binabago ang pulitika at ekonomya kung pati na rin ang kultura. Bahagi nito ang pagpapalaganap ng proletaryo at rebolusyonaryong mga ideya at kaisipan. Ang rebolusyong pangkultura na ito ay isang makapangyarihang sandata upang mulatin, organisahin, at pakilusin ang masa nang may isang nag-aalab na damdamin at isipan. Itinataguyod at sinusulong nito ang alternatibong kulturang sasalungat, babangga, at dudurog sa nangingibabaw na reaksyunarong oryentasyon at ipapalit ang pambansa, siyentipilko, at makamasang kultura at porma ng sining. Noong nakaraang taon, inanunsyo ng produksyon sa likod ng Ang Probinsyano na matatagalan pa bago sila mag-ere ng finale. Patatagalin pa raw nila ang palabas hanggang ngayong 2018. Ngayong 2018 din, ginawang layunin ng PKP-BHB at ng pinakamalawak na nagkakaisang prente na tuluyang wakasan at pabagsakin ang rehimeng US-Duterte. Magtatapos ang teleserye ngunit patuloy ang paglaban ng mga tunay na ‘Pulang’ mandirigma.

Tinig Tomo VIII, Blg. 1  
Tinig Tomo VIII, Blg. 1  
Advertisement