Page 1

Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

Edisyon Pebrero-Marso 2017

Para kay:

anakbayan.org

Balangay:

anakbayan phils @anakbayan_ph

Address:

N G K A B ATA A N G M A K A B AYA N

#OccupyBulacan: Pag-okupa ng tiwangwang na pabahay Inokupa ng libu-libong maralita ang mga bakanteng pampublikong pabahay sa Bulacan na limang taon nang nakatiwangwang at hindi napakikinabangan ng mamamayan..

>> Ituloy sa p.3

EditorYal

Singilin at panagutin ang rehimeng Duterte! Labanan ang all-out war at pasismo! Dapat ilantad, singilin at tuligsain ng bayan ang rehimeng Duterte sa mga napakong pangako nito sa mamamayan. Dapat itong panagutin sa todo largang digma at pasismo, kaakibat ng anti-demokratiko at hibang na giyera kontra-droga na naghahasik ng lagim at pumaslang sa libolibong maralita. Matapos ang higit sa anim na buwan sa poder, mabilis na nalalantad ang esensyang reaksyunaryo ng rehimen. Ang pagpostura ni Duterte na “Kaliwa,” “sosyalista,” “anti-US” at “anti-oligarkiya” ay mabilis na nahuhubaran sa harap ng mga anti-demokratiko at maka-imperyalistang patakaran at hakbanging pinapatupad ng kanyang rehimen. Bakit may strike laban sa jeepney phase-out? p. 5

Mga napakong pangako Lumalabas na hungkag ang mga deklarasyon at retorikang anti-US ni Duterte. Sa totoo’y wala siyang ginawa para wakasan ang panghihimasok at dominasyon ng militar ng US sa Pilipinas. Hindi niya itinuloy ang bantang ibabasura ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at pagpapalayas ng tropang Amerikano sa Mindanao. Sa halip, pinagtibay pa niya ang pakete ng 257 na ehersisyong militar ng US sa Pilipinas sa 2017 at kalauna’y naghabol na ng pakikipagkaibigan sa pangulo ng US na si Donald Trump.

Ano ang kahulugan ng pagaresto kay De Lima? p. 6

>> Ituloy sa p.2 Paano dapat tingnan ang death penalty? p. 4

Nasaan ang 1,328 manggagawa ng HTI? Mariing kinukundena ng Anakbayan ang cover-up sa malaking sunog sa planta ng House Technology Industries (HTI) sa loob ng Cavite Export Processing Zone (CEPZ) noong Pebrero 1 na binansagan na bilang pinakamalubhang trahedya sa pagawaan sa kasaysayan.

>> Ituloy sa p.5

Paggunita sa pag-aalsang EDSA sa panahon ng rehimeng Duterte Sa harap ng tumitinding pasismo ng rehimeng Duterte mahalaga ang paggunita sa pagaalsang EDSA o People Power noong 1986.

Bakit makabuluhan ang Sigwa ng Unang Kwarto? p. 8

>> Ituloy sa p.4 Mga inilunsad na protesta nitong nakaraang buwan p. 3


2

EDITORYAL

>> Mula sa p.1 Ang sinasabing “nagsasariling patakarang panlabas” ay ginamit lamang para akitin ang mas malaking dayuhang pamumuhunan mula sa mga karibal ng US na Tsina at Rusya na magsasadlak din sa manggagagawa at mamamayan sa higit pang pagsasamantala. Sa halip na paalisin, lalo pang hinikayat ni Duterte ang nagriribalang mga dayuhang tropang militar sa bansa.

kabilang na ang panukalang P6 kada litro na excise tax sa produktong petrolyo upang itaas ang kita ng gubyerno sa labis na kapinsalaan ng interes ng bayan. Pasistang giyera laban sa masa

Sa halip na pinangakong makabuluhang pagbabago, pananakot at pamamaslang laban sa maralita at mamamayan ang pinakana ng rehimen sa hibang nitong “gera kontra droga.” Lalagpas na sa 7,000 ang pinatay ng mga pulis at Sa larangan ng ekonomiya, mga grupong vigilante sa sulsol ipinagpatuloy ng rehimeng mismo ni Duterte. Duterte ang mga patakarang neoliberal na minana sa mga Ang pag-aresto kamakailan nagdaang rehimen. Ang kay Senador Leila De Lima ay pangako ni Duterte na tapusin larawan ng tumitinding ribalan ang kontraktwalisasyon ay ng naghaharing uri at kabulukan nauwi sa “win-win solution” ng sistemang pampulitika kung na lalo pang maglelehitimisa saan sentro si Duterte. Ginagamit at magpapalawak ng ni Duterte ang kampanya kontra kontraktwal na paggawa droga at paglaban umano pabor sa malalaking burgesya sa oligarkiya para ipitin at komprador. Hinadlangan din paluhurin ang mga karibal. Para nito ang pagtataas ng sahod ng makonsolida ang kapangyarihan manggagawa at mga kawani. laban sa oposisyon, sumandig ito sa Armed Forces of the Philippines Tuloy-tuloy ang pagtataas ng (AFP) at kinonsolida ang mga mga bilihin at pagkakait ng mga maka-US na mga heneral. serbisyo. Ang sinasabing “libreng Ginawa niya ito sa pamamagitan matrikula” sa mga state universities ng pagpapapurol ng mga antiand colleges ay walang iba US na tindig at pagpayag sa mga kundi pinalawak na iskolarship patakarang pabor sa US. at sa totoo’y gagamitin pa nga para palawakin ang mga iskema Ang dineklarang all-out war ni ng taas-matrikula at singilin sa Duterte laban sa rebolusyunaryong mga kampus. Hindi ibinigay ang kilusan matapos siyang umatras pangakong dagdag na P2,000 sa usapang pangkapayapaan sa buwanang pensyon sa SSS, sa ay pagyukod nito sa kontrahalip ginawa itong P1,000 na may insurhensyang kampanya na sulsol kasabay na dagdag sa kinakaltas ng US sa militar. Nagtulak ito sa AFP sa buwanang hulog. na lalo pang manalot sa masa sa kanayunan, mambomba ng mga Nakaamba naman ang kabikomunidad, sapilitang magpalikas kabilang pagtataas ng buwis, PATNUGUTAN Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

Pebrero-Marso 2017 Edisyon

Punong Patnugot: Karlo Mongaya Mga Kawani: Alexia Fuentes, Gem Aramil, Gena Terre, James Relativo, John Levi Masuli, Nona Al-Raschid, Reeza Rosalada, Vencer Crisostomo Paglalapat at Disenyo: Paula Sabrine

Para sa mga suhestyon, komento at kontribusyon, mag-email sa anakbayan.media@gmail.com.

Dinahas ng kapulisan ang protesta sa US Embassy noong Pebrero 25. Larawan mula sa Rappler.

Dapat puspusang palakasin ang mga pakikibakang masa at singilin si Duterte sa mga napakong pangako nito sa mamamayan. Dapat labanan ang tumitinding atake ng imperyalismo at tumitinding pasismo sa ilalim ng rehimen.

ng taumbayan at pumaslang o di Matapos ang pagpaparangal kaya’y iligal na mang-aresto ng sa mga Marcos bilang bayani, mga lider-aktibista. itinulak nito ang pagbabalik ng ROTC at nagbabanta itong ibalik Idi­nek­la­ra ng mga upi­syal ng AFP ang batas militar at Philippine na “pa­ta­ta­ma­an na­min nang ma­la­ Constabulary. Itinutulak din ng kas” ang mga rebelde sa kanilang mga kaalyado nito sa Kongreso Oplan Kapayapaan. Ta­la­gang ang death penalty at pagsasama ma­la­kas ang big­was su­ba­lit ang ng mga minor de edad sa mga “pi­na­ta­ta­ma­an” ay ang di ar­ma­ maaaring patawan ng mga dong ma­ma­ma­yang lu­ma­la­ban. kasong kriminal, kapwa lalong Buu-bu­ong ko­mu­ni­dad ang ka­ni­ gigipit at tatarget sa maralita. lang si­na­sa­lan­ta at ang pi­na­pa­tay ni­lang mga si­bil­yan ay ipi­nip­ri­sin­ta Sa harap ng tumitinding krisis, bi­lang ka­sa­pi ng NPA upang pa­la­ tinatawagan ang kabataan na ba­sing nag­ta­ta­gum­pay si­la. patindihin ang paglaban. Dapat puspusang palakasin ang mga Sa kabiguan nitong palayain pakikibakang masa at singilin ang mga bilanggong pulitikal si Duterte sa mga napakong at pagpupumilit nito sa pangako nito sa mamamayan. “bilateral ceasefire” bago Dapat labanan ang tumitinding ang anupamang kasunduan, atake ng imperyalismo at lumalabas na hindi tunay na tumitinding pasismo sa ilalim kapayapaan ang hangarin ni ng rehimen. Duterte kundi pasipikasyon at pagsuko ng mamamayang Dapat ilunsad ang malawak na lumalaban. Nais nitong itali kampanya para sa pampulitikang ang rebolusyunaryong kilusan edukasyon, integrasyon sa sa matagalang tigil-putukan batayang masa at pagpapalawak na walang makabuluhang sa hanay ng kabataan at pakinabang para sa mamamayan, intelektwal. Dapat maramihang habang nagpapatuloy ang mga tumungo sa kanayunan at operasyon ng AFP. malakas na mag-ambag sa pangkalahatang layunin na itaas sa Kasabay nito, pinatitindi ni Duterte panibagong antas ang pambansaang mga hakbanging pasista. demikratikong pakikibaka.


3

BALITA PAGSINGIL SA MGA BIGONG PANGAKO

Tuluy-tuloy na protesta laban sa all-out war at pasismo ni Duterte Tuluy-tuloy ang mga protesta laban sa all-out war, pasismo, at mga napapakong pangako ng rehimeng Duterte nitong nakaraang dalawang buwan. Inilunsad ang pambansang walkout ng mga mag-aaral at kabataan noong Enero 27 at Pebrero 23 at martsa patungong Mendiola sa ika-106 na Pandaigdigang Araw ng Manggagawang Kababaihan noong Marso 8. Araw din ng protesta ang ika-31 anibersaryo ng pag-aalsa sa EDSA noong Pebrero 25 kung saan sinugod ng libu-libong mamamayan ang US Embassy at Camp Aguinaldo. Ayon sa Anakbayan, duguan ang kamay ng rehimeng Duterte at ito’y dapat panagutin hindi lamang sa halos 8,000 pinaslang sa kontra-mahirap na “gera kontra droga” kundi sa mga biktimang aktibista at sibilyan sa ilalim ng all-out war at kontra-insurhensyang kampanyang Oplan Kapayapaan. Patuloy na tumitindi ang mga pag-atake laban sa mga aktibista at sibilyan. Aabot na sa 39 na aktibista ang pinaslang sa ilalim ng rehimeng Duterte habang libu-libo ang sapilitang lumikas sa kanilang mga komunidad. Aabot na sa 30 ang bagong bilanggong pulitikal na

inaresto sa ilalim ni Duterte. Kabilang sa iligal na inaresto si Bayan-Metro Manila campaign officer Ferdinand Castillo. Siningil ng grupo ang rehimeng Duterte sa mga bigong pangako nito sa mamamayan. Nanawagan ang Anakbayan sa kabataan na magmulat, magorganisa, at magpapakilos laban sa namumukadkad na pasismo sa ilalim ng rehimeng Duterte. Kalahok sa serye ng protesta ang mga magaaral mula sa University of the Philippines Diliman at Manila, Polytechnic University of the Philippines, University of Santo Tomas, De La Salle University, Ateneo de Manila University, National University, National Teacher’s College, Technological University of the Philippines at iba pang mayor na paaralan sa Kamaynilaan. May mga pagkilos din sa Baguio City, Cebu City, Davao City, Iloilo City, Los Baños, Tacloban City, at iba pang mga sentrong urban sa mga rehiyon.

Larawan mula sa Philippine Collegian.

Nananawagan ang Anakbayan sa kabataan na higit na magmulat, magorganisa, at magpapakilos laban sa tumitinding pasismo sa ilalim ng rehimeng Duterte.

#OccupyBulacan: Tiwangwang na pabahay inokupa ng maralitang tagalungsod Simula noong Marso 8, inokupa ng libu-libong maralitang tagalungsod ang mga bakanteng pampublikong pabahay sa Bulacan na limang taon nang nakatiwangwang at hindi napakikinabangan ng mamamayan. Nagtayo sila ng mga barikada upang ipagtanggol ang kanilang karapatan para sa libreng pabahay na niyuyurakan ng rehimeng Duterte sa pagtutulak nito ng mga neoliberal na patakarang pumapabor sa malalaking negosyo sa pabahay. Sa pangunguna ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay), mahigit 5,208 yunit ang inokupa sa 5 relocation site ng National Housing Authority (NHA) sa bayan ng Pandi, Bulacan sa unang araw ng kampanya.

Sa halip na ibigay sa mga maralitang tagalungsod ang pag-aari sa mga nakatiwangwang na pabahay, patuloy na ipinagkakait ng NHA at gobyernong Duterte ang kanilang karapatan para sa pabahay. Panunupil at harasment naman ang naging tugon ng kapulisan at mga pribadong guwardiya sa panawagan ng mga mamamayan. Kinordon din ang mga inokupang pabahay sa Pandi at ipinagbawal ang pagpasok ng pagkain sa lugar.

“Sa 8 buwan sa ilalim ng rehimeng Duterte, hindi pa nakatikim ng ginhawa ang maralita dahil sa nagpapatuloy na mababang sahod, kakulangan ng trabaho, at kawalan ng pabahay. Dinagdagan pa ang kanilang problema ng kontra-mahirap na ‘gera kontradroga’ at all-out war,” ayon sa Anakbayan. Nananawagan ang Anakbayan ng pagsuporta ng kabataan at mamamayan sa kampanyang #OccupyBulacan ng mga maralitang tagalungsod sa pamamagitan ng pagpapadala ng pagkain at tubig, at higit sa lahat, sa aktwal na pagtungo at integrasyon sa mga barikada. “Dapat singilin si Duterte sa kanyang mga bigong pangako,” ayon sa Anakbayan.


4

LATHALAIN

Paggunita sa pag-aalsang EDSA sa panahon ng rehimeng Duterte Sa harap ng tumitinding pasismo ng rehimeng Duterte, at mga pagtatangka ng mga nagtutunggaling paksyon ng naghaharing uri na baluktutin at angkinin ang kasaysayan ng paglaban sa diktadurya, mahalaga ang paggunita sa pagaalsang EDSA o People Power noong 1986. Ang pag-aalsa sa EDSA ay kulminasyon ng pakikibaka ng mamamayan laban sa diktadurang US-Marcos na nagsimula noong Pebrero 22 hanggang Pebrero 25, 1986. Umabot ng hanggang dalawang milyong mamamayan ang nagtipon sa EDSA para suportahan ang bumaklas na militar mula sa diktadurya na nagdulot ng lubusang pagkakahiwalay at pagbagsak ng rehimen. Ang Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang nagsilbing kwerpo ng mga mobilisasyon sa EDSA. Ang Kilusang Mayo Uno at League of Filipino Students naman ang nanguna sa pagsugod sa Malakanyang para tuluyan nang palayasin si Marcos. Pinangunahan din ng BAYAN ang mga pagkilos sa mga prubinsya at siyudad sa labas ng Maynila na nagparalisa sa mga pwersang militar ni Marcos.

nagpahina at naghiwalay sa diktadurang Marcos. Sa takot rin na higit pang lumaki ang kilusang rebolusyunaryo, nagdesisyon ang US at malalaking komprador Bago ito, sa gitna ng tumitinding at panginoong maylupa, kabilang krisis, tuloy-tuloy na lumakas ang ang simbahan na ihanda ang armadong rebolusyon. Gayundin, pagpapalit kay Marcos. ang ligal na demokratikong kilusan ay umabante sa pagbubuo Ang mapagpasyang papel ng ng mga organisasyong masa, rebolusyunaryong kilusan at mga protesta at welga ng paglaban ng iba’t ibang sektor ang manggagawa. Samantala, ligalig pilit pinagtatakpan sa pagluklok ng krisis ang naghaharing uri dahil ni Cory Aquino at kasapakat na sa paghihigpit ng pautang sa bansa mga tuta ng US. Kabaliktaran sa na nagtulak ng mas matinding inaasahang pagbabago ng bayan, sinamantala ng mga Aquino ribalan at agawan sa yaman. ang pakikibaka ng mamamayan Nang paslangin ng rehimeng para itatag ang tutang rehimen. Marcos si Ninoy Aquino Matapos maluklok, pinagpatuloy ang mga kontranoong 1983, sumambulat ang nito malalaking aksyong masa at mamamayang mga patakaran, pagpapatindi ng armadong minasaker ang mga magsasaka at pakikibaka. Nasa kwerpo nito nagpatupad ng total war. ang rebolusyunaryong kilusan sa pangunguna ng Partido Lahat ng sumunod kay Marcos Komunista ng Pilipinas. Ang ay nagpatuloy lang ng mga rebolusyunaryong kilusang patakarang pumapabor sa dayuhan masa ang tuloy-tuloy na at naghaharing uri sa bansa.

Natanggal lamang ang hayag na diktadura, pero hindi pa rin naalis ang mga batayang problema ng imperyalistang dominasyon, domestikong-pyudalismo, at burukrata kapitalismo.

sibiliyan sa all-out war laban sa rebolusyonaryong kilusan. May 30 bagong bilanggong pulitikal sa ilalim ng rehimeng Duterte. Libu-libong mamamayan ang napipiltang lumikas sa kanilang mga komunidad dahil sa mababangis na operasyong militar at pambobomba sa “allout war� at Oplan Kapayapaan. Nariyan din ang panukalang ibalik ang mandatory ROTC at Philippine Constabulary at ang pagtutulak ng death penalty sa Kongreso. Makailang ulit na ring nagbanta si Duterte na muling ipataw ang Batas Militar.

Sa kasalukuyan, higit na tumitindi ang pasismo ng rehimeng Duterte, kasabay ng mga banta nito na magdedeklara ng Martial Law at pagpaparangal nito kay Marcos bilang bayani. Napako ang mga pangako ng pagbabago ng rehimeng Duterte mula sa pag-atras nito sa mga naunang mga anti-US na deklarasyon, pagpapanatili nito sa kontraktwalisasyon, at pagbawi sa mga panukalang magbigay ng Sa pagharap sa isang libreng edukasyon at pabahay sa rehimeng tahasang iniidolo mamamayan. ang diktaduryang Marcos at ipinagtatanggol ang interes ng Kasalukuyang naghahasik ng takot dayuhan at iilan, nararapat lamang ang kapulisan at militar sa mga na tanganan ang aral at inspirasyon komunidad sa buong bansa. Aabot ng pag-aalsang EDSA, pasiglahin na sa halos 8,000 ang pinaslang sa ang diwang palaban ng kabataan kontra-mahihirap na gera kontra- at mamamayang Pilipino para droga. Samantalang aabot na sa sa pagsusulong ng pambansa39 ang pinaslang na aktibista’t demokratikong rebolusyon.


5

Nasaan ang 1,328 manggagawa ng HTI?

na burahin ang lahat ng mga larawan ng sunog. Hindi katulad sa nakagawian, sadyang napakatahimik ng rehimeng Duterte sa isyu ng sunog sa HTI. Hindi na ito nakakapagtaka dahil ang pagpapalawak ng bilang ng mga Special economic zones (SEZ) ay bahagi ng mismong 10-point economic agenda ng rehimeng Duterte. Larawan mula sa CTUHR.

Mariing kinundena ng Anakbayan ang cover-up sa malaking sunog sa planta ng House Technology Industries (HTI) sa loob ng Cavite Export Processing Zone (CEPZ) noong Pebrero 1 na binansagan na bilang pinakamalubhang trahedya sa pagawaan sa kasaysayan. Sa kabila ng pag-amin ng Philippine Economic Zone Authority (PEZA), Department of Labor and Employment (DOLE), lokal na pamahalaan, at Bureau of Fire Protection na wala pang komprehensibong imbestigasyon, mabilis na binalewala ang mga testimonya ng mga manggagawa na maraming hindi nakalabas sa nasusunog na gusali. Ngunit pinabulaanan ang mga pahayag ng otoridad sa naganap na National FactFinding Mission (NFFM) na pinangunahan ng Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) at iba pang mga grupo noong Pebrero 2-5. Aabot sa 1,328 manggagawa ang hindi pa lumilitaw, ayon sa ulat ng fact-finding mission na iniharap sa Kongreso noong Pebrero 21. Samakatuwid, maaaring sabihing isa itong trahedya na mas malubha sa naganap na sunog sa pabrika ng tsinelas ng Kentex noong Mayo 13, 2015 na nagresulta sa kamatayan ng 72 manggagawa.

“

Ayon sa mga katugon ng NFFM, daan-daang manggagawa ang nagtatrabaho sa ikalawa at ikatlong palapag ng 3-palapag na planta nang magsimula ang sunog bandang 6PM ng gabi sa production area sa ikalawang palapag. Dagdag pa, kalakhan sa mga manggagawang nasa ikatlong palapag ay mga kababaihan subalit 25 lamang sa 126 na nakalistang napinsala na empleyado sa mga ospital ang mga kababaihan. Nasaan na ang ibang kababaihang manggagawa? Ayon sa isang manggagawa, nakita niya ang isang magkasintahang tumungo sa isang banyo na umiiyak at magkayakap. “Nang nasa labas na ako ng building, wala akong nakitang dumaan sa fire exit, maraming tumatalon sa bintana, mula second at third floor, mga babae, kasama na iyong buntis. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Maraming naiwan don sa loob.� Ayon sa mga saksi, tanging ang regular na pasukan at labasan

Aabot sa 1,328 manggagawa ang hindi pa lumilitaw. Samakatuwid, maaaring sabihing isa itong trahedya na mas malubha sa naganap na sunog sa pabrika ng tsinelas ng Kentex noong Mayo 13, 2015.

lamang ng HTI main building ang nagsilbing daanan ng mga manggagawang tumatakas sa apoy. Dagdag pa, masyado diumano itong masikip para sa malaking bilang ng manggagawang desperadong makalabas. Nakakandado rin ang ilang mga fire exit. Hindi mahirap paniwalaan sa gayon na maraming manggagawa ang nakulong sa loob at namatay. Samakatuwid, ang hindi paglitaw ng mga impormasyong ito sa mas malawak na publiko ay nagpapakita lamang sa isang matagumpay na pagkukubli sa katotohanan tungkol sa trahedya. Sa simula pa lamang, hindi na pinahintulutan ng HTI management, PEZA, at lokal na pamahalaan ang media na pumasok sa CEPZ. Ang mga media naman na pinayagang makapasok sa compound ng HTI noong Pebrero 4 ay hindi naman pinalabas sa kanilang mga sasakyan. Nakakabahala rin ang di-karanawing katahimikan ng mga residente at manggagawa sa mga komunidad sa paligid ng CEPZ hinggil sa sunog. Sa katunayan, ayon sa isang katugon, binalaan sila ng HTI na magsalita at inutusan pa

Pinapaniwala tayong mas mabuti ang kalagayan sa paggawa ng mga manggawa sa mga Special economic zones (SEZ). Sa katunayan, itinatag ang mga SEZ bilang mga engklabo para sa mga transnasyunal na korporasyong namumuhunan sa mga produktong para sa eksport kapalit ang mga exemption sa buwis, minimal na regulasyon ng estado, at pirming suplay ng mura at siil na kontraktwal na paggawa. Ang pagyakap ng US at mga imperyalistang bansa sa neoliberal na globalisasyon simula noong dekada 1970 ay nangangahulugan ng pagtulak sa pagtatayo ng mga SEZ bilang paraan na mapababa ang gastos sa produksyon at makakuha ng mas mahigpit na kontrol sa mga ekonomya ng atrasadong bayan upang makaligtas sa krisis ng kapitalismo. Nagdurusa, sa gayon, ang mga manggagawa sa mga SEZ mula sa mga neoliberal na iskemang nagpapababa ng sahod, nagtutulak ng kontraktwalisasyon, umaatake sa karapatan na magorganisa at mag-welga, at bumabalewala sa ligtas na kondisyon sa pagawaan. Dapat panagutin ang HTI, PEZA, DOLE, at lokal na pamahalaan ng Cavite. Dapat singilin ang rehimeng Duterte sa kainutilan nito sa pagpapabasura ng kontraktwalisasyon at mga paglabag sa karapatan ng manggagawa.


6

BALITA

Pambansang strike ng mga tsuper laban sa jeepney phase-out Noong Pebrero 28, matagumpay na naikasa ng nagkakaisang mga drayber ng jeepney sa pangunguna ng Pinagkaisang Samahan ng Mga Tsuper at Operator Nationwide (Piston) at No To Jeepney Phase Out Coalition ang isang pambansang strike laban sa napipintong pag-phaseout ng pamahalaan sa jeepney. Ayon kay PISTON National President George San Mateo, nagawang lumpuhin ng strike ang halos 85% ng pampublikong transportasyon sa buong bansa. Pinakamalaking indikasyon ng tagumpay na ito ang pagsuspinde ng klase sa araw ng pambansang strike. Ayon sa Piston, ang phase-out ay maaaring magresulta sa pagkawala ng trabaho ng halos 650,000 tsuper at 250,000 operator sa buong bansa. Kapalit ng mga jeepney ay mga e-jeepney at Euro 4 engine na sasakyan na nagkakahalaga ng hihigit sa isang milyong piso. Maliban sa ubod ng mahal ay hindi rin angkop ang disenyo ng mga nasabing sasakyan sa bulubunduking kalupaan ng Pilipinas. Higit sa lahat, ang phase-out ay unang hakbang lamang sa planong pagpapaloob ng pampublikong transportrasyon sa tinatawag na Fleet Management Program kung saan ang mga malalaking negosyante ang kokontrol sa jeepney, prangkisa, at kita.

Ayon sa Joint Manifesto na inilabas ng PISTON at No To Jeepney Phase Out Coalition (NJPOC), ang kunwang “modernisasyon” na ito ay hindi para sa mamamayan kundi para sa interes ng higanteng dayuhang korporasyon at malalaking lokal na negosyante. Ito ay bahagi lamang ng walang katapusang atakeng neoliberal sa mga serbisyong pampubliko tulad ng pampublikong transportasyon. Tulad ng pribatisasyon sa tubig, kuryente at edukasyon, ang “modernisasyong” ito ay para sa mga kapitalistang hayok na hayok sa kitang mahuhuthot sa pampublikong transportasyong, lalo na’t isa ito sa natitirang serbisyo na hindi pa hawak ng pribadong sektor. Sa halip na phase-out ay iginiit ng mga tsuper na ibigay ang sektor ng transportasyon sa mamamayan. Ito ay nangangahulugan ng pagsasabansa ng sektor ng transportasyon. Nanawagan din ang mga tsuper ng modernisasyon na nakabatay sa pambansang industriyalisasyon.

Pagbubuhay ng Death Penalty ay repleksiyon ng tumitinding pasismo Ang Anakbayan ay nakikiisa sa mamamayang Pilipino sa pagtutol sa minadaling pagpapasa ng death penalty sa pagtutulak ng mga alyado ni Pangulong Duterte sa loob ng Kongreso. Ito mga hakbang na muling buhayin ang Death Penalty ay repleksyon lamang ng tumitinding pasismo sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ito ay karugtong sa madugong pamamaslang sa ilalim ng kontra-mahirap na gera kontra droga at pagtugis ng mga aktibista’t sibilyan sa ilalim ng all-out war ni Duterte. Ang pagbabalik ng Death Penalty ay magreresulta lamang ng mas maraming pangaabuso sa konteksto ng maruming rekord sa karapatang pantao ng kapulisan at militar at ng depektibong sistemang panghustisya. Naglunsad ng kilos-protesta ang mga magaaral mula sa Ateneo De Manila University at University of the Philippines upang kundenahin ang pinakahuling pasistang panukala sa ilalim ng rehimeng Duterte.

Ano ang kahulugan sa pag-aresto kay De Lima?

Ang pag-aresto kay Senador Leila De Lima ay tanda ng tumitinding ribalan ng mga paksyon ng naghaharing uri at lalo pang nabubulok na sistemang pampulitika sa ilalim ng rehimeng Duterte. Ito ay sa harap ng lumalawak na pagbatikos ng bayan sa rehimeng Duterte sa kabiguang ipatupad ang mga pangakong pagbabago at tumitinding pasismo at all-out war laban sa mamamayan. Gaya ng ginawa din ng rehimeng Noynoy Aquino noon, na kasangkapan ang noo’y kalihim ng Department of Justice na si De Lima, ginagamit ngayon ni Duterte ang mga rekurso, prosesong ligal at mga instrumento sa panunupil para gipitin ang mga kaaway nito, konsolidahin ang kapangyarihang pampulitika at takutin ang mga grupo at paksyon ng naghaharing uri na nagtatangkang lumaban dito. Maagang tinangka ng LP sa pangunguna nina De Lima at Robredo na ipanawagan ang pagpapatalsik kay Duterte habang hindi pa nito nakokonsolida ang kapangyarihang pang-estado. Sinikap nilang kunin ang suporta ng imperyalismong US na nauna nang bumatikos kay Duterte sa paglabag sa karapatang pantao. Para makonsolida ang poder, sumandig si Duterte sa AFP. Umatras ito sa mga naunang pangakong babaklas sa imperyalismong US. Hindi nito inalis ang EDCA at VFA, sa halip inapruba pa ang mga ehersisyong militar ng US sa bansa, pinagpatuloy ang kontrainsurhensyang giyera ng US at pinutol ang peace talks sa NDFP. Sa pag-aresto ngayon kay De Lima, higit na malalantad kung paanong gaya ng nagdaang mga pangulo, sa ilalim ng rehimeng Duterte, napakabilis ng batas para sa mga kalaban sa pulitika habang kinakanlong naman ang mga kaalyado, kaibigan, maging mga pasista, diktador, berdugo man o mga kriminal na sindikato. Ang naghaharing uri sa Pilipinas ay matagal nang nahahati sa mga magkakaribal na paksyon na nagsasama-sama o nagtutunggalian depende kung papaanong napapaburan o hindi ng nakaupo sa estado poder ang kani-kanilang interes sa ekonomya: negosyo, kontrata sa gubyerno at iba pa.


BALITA

General Año, sinalubong ng protesta sa Ateneo de Manila University Tinapatan ng militanteng protesta ng mga kabataan sa pangunguna ng Kabataan Partylist-Katipunan ang lektura ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff General Eduardo Año sa Pebrero 21. Ayon sa Kabataan PartylistKatipunan, ang mga pasistang katulad ni Año na siyang mastermind sa all-out war ng rehimeng Duterte at maramihang paglabag ng karapatang pantao ay hindi dapat binibigyan ng puwang na magpalaganap ng kanilang

7

mga kasinungalingan, lalo na sa si Jose Burgos, noong 2007 sa akademya. kalagitnaan ng maruming gera ng rehimeng Arroyo laban sa Bukod sa kanyang duguang mga ligal na aktibista. kamay sa kasalukuyang gera kontra sa mamamayan ng Bilang pinuno ng 10th Infantry rehimeng Duterte, si Año ay may Division, si Año ay may malaki ding papel sa brutal na pananagutan para sa mga kampanyang kontrainsurhensiya paglabag ng karapatang pantao na Oplan Bantay Laya I at II at sa Southern Mindanao noong Oplan Bayanihan sa ilalim ng 2014-2015. Siya ay responsable sa rehimeng Arroyo at Aquino. masaker sa Paquibato na pumatay ng 3 lider Lumad at sa patraydor Si Año ang tinaguriang nasa na pagpatay kay Leoncio “Ka likod ng pagdukot kay Jonas Parago” Pitao na kumander ng Burgos, aktibista at anak ng anti- New People’s Army. Marcos at press freedom icon na

Nabiktima na nga, pinarusahan pa ng UST admin Higit na nalantad ang pagiging kleriko-pasista ng University of Santo Tomas (UST) nang pinarusahan nito ang babaeng estudyanteng biktima ng sexual harassment. Nitong nakaraang taon, isang mag-aaral ng Fine Arts sa UST ang hinipuan ng isang graduating na mag-aaral sa Engineering habang nakasakay sa pampublikong van pauwi sa kanilang tirahan.

niya sa social media tungkol sa kanyang masamang karanasan. Pinarusahan siya dahil sa paglabag diumano sa UST Code of Conduct para sa kasong pagbibigay ng maling akusasyon laban sa ibang estudyante.

Larawan mula sa Philippine Collegian.

Protesta sa De La Salle University laban sa pasismo, hinaras ng pulis

Ayon sa Anakbayan-UST, niyurakan ng UST admin kapwa ang karapatan ng biktima bilang isang babaeng at bilang estudyante. Para sa grupo, pinapakita lamang ng insidente Sa halip na tulungan ang biktima, na wala pa ring pinagkaiba kay Dinahas ng kapulisan ang mga pang kunin ang pangalan ng mga pinilit pa siya ng administrasyon Padre Salvi at Padre Damaso protesta ng mga mag-aaral ng kasama sa pagkilos. ng UST na humingi ng tawad ang UST admin. De La Salle University (DLSU) na sa may sala dahil sa pagpopost ginanap noong Pebrero 16 at 22. Ayon kay Anakbayan-Vito Cruz Vinz Simon, pinatunayan ang mahigit isang lamang ng mga kapulisan ang Ang mga inaaping mamamayan at bayan ay Nagtitipon dosenang kasapi ng Anakbayan- pasistang tradisyon nito sa hindi dapat inaasa ang kanilang kalayaan Vito Cruz sa Agno Street sa labas pagtatangkang takutin ang mga ng DLSU nang binulaga sila nang nagpoprotestang mag-aaral. sa pagiging mabuti ng imperyalismo at mga mahigit 50 pulis na may kasamang alipores nito. Magtatagumpay lamang sila isang police van at police truck. Kinundena ng grupo ang “oversa pamamagitan ng kanilang pagkakaisa at kill” na presensiya ng kapulisan pagpupunyagi sa kanilang pakikibaka. Tinapatan din ng maraming pulis laban sa protesta na diumano’y —Mao Tse-Tung ang piket ng mga mag-aaral nagpalaganap ng takot sa loob noong Pebrero 22 at tinangka ng komunidad ng DLSU.


8

LATHALAIN

Ang Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970 at ang hamon sa mga kabataang millenial Enero 1970 nang bumulusok sa lansangan ang humigit-kumulang 100,000 mga estudyante, kabataang maralita, manggagawa at magsasaka. Kaliwa’t kanan ang mga demonstrasyon sa mga paaralan at lansangan. Binuhay ng mga makabayang tugtugin at palabas ang mga komunidad. Sa paglugmok ng bansa sa krisis dulot ng imperyalismong US, burukrata kapitalismo at pyudalismo sa kanayunan sa ilalim ng diktaduryang Marcos, sigaw ng “Rebolusyon!” ang naging tugon ng mga kabataang namulat sa realidad ng mga tunggalian ng uri. Tumatak ito sa kasaysayan bilang Sigwa ng Unang Kwarto o First Quarter Storm (FQS) ng 1970.

Marcos na ang kabataan ay hindi nauubusang balon ng lakas, kasigasigan at pagkamalikhain.

Pambansa-demokratikong kilusang propaganda at rebolusyong pangkultura Aral ng sigwa at ng iba pang mga daluyong ng kilusang kabataan sa kasaysayan ang susing papel ng sustinidong kilusang masang edukasyon at pambansademokratikong propaganda para palayain ang kaisipan ng kabataan mula sa pagkapasibo tungo sa militanteng pagkilos. Ito ang tungtungan ng maramihang pag-oorganisa at pagpapakilos ng mga kabataan.

Pinaalingawngaw ng FQS ang p a m b a n s a - d e m o k r a t i ko n g rebolusyon sa buong bansa, sa sunod-sunod na mga protesta laban sa rehimeng US-Marcos. Hangad nating dalhin sa hanay ng kabataan sa malakihang paraan Mahigit apat na dekada ang ang rebolusyonaryong teorya lumipas, nananatiling totoo ang ng pambansang demokrasya mga sigaw ng mga kabataang sa ilalim ng pamumuno ng makabayan ng sigwa. At higit proletaryado. Hangad nating kailanman, dapat maging malikha sa hanay ng mga kabataan inspirasyon at aral ng mga kabataan ang masidhing progresibo at sa kasalukuyang henerasyon ang rebolusyonaryong intelektwal na karanasan ng FQS. ahitasyon, mapukaw ang kanilang maalab na nasyunalismo at ang Ang mga pagkilos ng kabataan sa kanilang pagpanig sa interes ng mga nagdaang taon ay patunay malawak na masang inaapi at na nananatiling mahalaga ang pinagsasamantalahan. papel ng kabataan sa pagpukaw sa sambayanan. Halimbawa, nito Dapat sapulin ang kahalagahan lamang Nobyembre 2016, humigit- ng sustinido at kilusang masang kumulang 15,000 ang dumagsa katangian ng pagpukaw sa sa Luneta upang tutulan ang kabataan para sa pagpapalawak paglilibing sa bangkay ni Marcos at konsolidasyon at para maging sa Libingan ng mga Bayani. di namamatay na gatong sa isip at puso ng mga kabataang Karamihan sa mga dumalo ay napupukaw para desididong mga kabataang ‘millenial’ na kumilos para kamtin ang tunay hindi nag-atubiling tutulan ang na pagbabago sa lipunang pagbaluktot sa kasaysayan malapyudal at malakolonyal. ng Batas Militar at lumaban sa pasismo ng rehimeng Duterte. Dapat ilunsad ng madalas, Ginamit din nila ang bentahe maramihan at sustinido ang mga ng social media at maging mga pag-aaral sa hanay ng masa, malikhaing uri ng pagpapahayag mga aktibista, mga lider; sa mga tulad ng mga meme, ipinakita ng kabataang estudyante, mga mga millennial sa kilusang anti- kabataan sa komunidad, at iba

pa. Dapat pag-aralan ang mga ng pakikibaka laban sa diktadura. akdang pambansa-demokratiko, anti-imperyalismo, at Marxismo- Dapat iwaksi ang bulok na Leninismo-Maoismo. kulturang kolonyal, pyudal at dekadente na ipinapalaganap Dapat likhain ang pinakamaraming ng imperyalismo at reaksyon. programa para sa pagdaraos Dapat iwaksi ang indibidwalismo ng mga sirkulo ng pag-aaral, at kawalang pag-asa sa hanay mga pagtitipon para sa mga ng kabataan at magpanibagong talakayan at indibidwal na hubog sa pagtahak sa landas pagbabasa at pag-aaral sa loob ng simpleng pamumuhay at ng mga organisasyong masa, sa puspusang pakikibaka. mga institusyong umuugnay sa malawak na masa ng sektor na Dapat pahigpitin ang integrasyon tuwirang nag-aadres sa malawak at paglubog ng kabataang na masa ng kabataan. Maging millennial sa buhay at pakikibaka mapanlikha sa mga pamamaraan ng masa. Dapat sa maramihang upang akitin sa progresibo at paraan ay lumusong palabas ng rebolusyonaryong pag-aaral ang kanilang eskuwelahan patungo malaking bilang ng kabataan. sa mga komunidad ng mga maralitang lungsod, mga pabrika Dapat imaksimisa ang digital at at sa kanayunan kung saan higit internet technology para sa access na matututunan ang pangsa materials, pagpapalaganap ng aapi at tunggalian sa uri. Dapat mga kurso at babasahin, talakayan malakas na sumuporta sa laban at mga debate, palitan ng mga ng mga maralita, manggagawa karanasan at resulta ng pag-aaral, at magsasaka. at gumamit at magpaunlad ng mga bagong anyo at pamamaraan. Dapat maramihang tumungo at maglingkod ng buong panahon Dapat parangalan at maging sa kanayunan ang napakaraming tanglaw ng kabataang milenyal bilang ng mga kabataan at sina Edgar Jopson, Maria Lorena mag-ambag sa pangkalahatang Barrios, Antonio Tagamolila, Carlos pag-abante ng pambansa del Rosario at iba pang mga bayani demokratikong rebolusyon.

Tinig Pebrero-Marso 2017  

Basahin ang pinakabagong edisyon ng Tinig ng Kabataang Makabayan, ang opisyal na pahayagan ng Anakbayan!

Tinig Pebrero-Marso 2017  

Basahin ang pinakabagong edisyon ng Tinig ng Kabataang Makabayan, ang opisyal na pahayagan ng Anakbayan!

Advertisement