Page 1

Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

Edisyon Marso 6, 2018 anakbayan.org anakbayan phils @anakbayan_ph

N G K A B ATA A N G M A K A B AYA N

Para kay: Balangay: Address:

Tomo VIII, Blg. 2

EditorYal

Tuloy-tuloy na ilunsad ang malalaki at nakayayanig na mga protesta! Matagumpay na walkout ng kabataan laban sa pahirap na rehimeng Duterte Libo-libong kabataan sa buong bansa ang matagumpay na nag-walkout sa kanilang mga klase noong Pebrero 1 at 23 bilang bahagi ng serye ng pambansang pagkilos ng kabataan para sa edukasyon, kalayaan at demokrasya at pagbatikos sa pasista at kontra-mamamayang paghahari ng rehimeng Duterte. >>Basahin sa p.6

Pagpapatahimik sa media, kinontra ng kabataan Kaliwa’t kanang kilos-protesta ang sagot ng kabataan, mga alagad ng midya, at mga progresibong sektor at indibidwal sa sunodsunod na atake ng pasistang rehimeng Duterte sa kalayaan sa pamamahayag upang patahimikin ang kanyang mga kritiko. >>Basahin sa p.3

Biguin ang diktadura! Ibagsak ang papet, pahirap at pasistang rehimeng US-Duterte! Matagumpay ang malaki at malawak na serye ng kilos-protesta at #WalkoutPH ng kabataan, kasama ng mga tsuper, manininda, propesor, kawani, manggagawa, magsasaka, at iba pang sektor ng lipunan, upang labanan ang pahirap at pasistang diktadurang US-Duterte. Sa kabila ng intimidasyon, pagbabanta at mga hungkag na mga buladas mula kay Duterte at kanyang mga alipores, buong tapang at siglang bumuhos sa lansangan ang libo-libong kabataan sa buong bansa bitbit ang laksa-laksang isyung kinakaharap ng sambayanang Pilipino. Dapat samantalahin ng rebolusyonaryong pwersa ng sambayanang Pilipino ang umaapoy na galit ng mamamayan laban kay Duterte. Sa gitna ng pagbulusok ng popularidad ng korap na pangulo at patuloy na pagdaluyong ng kilusan laban sa Duterte, pahirap sa mga komyuter p.3

pasistang pangulo, mas malalaki at nakayayanig na mga protesta ang dapat isalubong ng mamamayang Pilipino upang lubusang ilantad at labanan ang pahirap at pasistang rehimen. Sobrasobra na ang pagdurusa ng mamamayan sa ilalim ng pasistang tiraniya, todo-largang liberalisasyon sa ekonomiya, at burukratikong korapsyon ng rehimen at hindi na masisikmura ng taumbayang magtagal pa sa pwesto ang teroristang si Duterte. Ngayong 2018, niraratsada ng mga kapwa kapit-tuko sa kapangyarihang alyado ni Duterte

Cha-cha, tusong pakana para sa ganap na pasistang diktadura p.7

sa Kongreso ang charter change (cha-cha) at pederalismo. Walang pakundangang ipinasa ng supermajority ni Duterte ang constituent assembly (con-ass) kung saan nasa kamay ng mga kurakot at ganid sa poder ang pagpapalit ng reaksyunaryong konstitusyon para sa diktadurang paghahari ni Duterte. Isinusulong nila ang no-el (no election sa 2019) para palawigin ang termino ni Duterte at mga kaalyado nito nang hanggang 10 taon. Maaari ring ipakana ni Duterte ang pagkopo ng kapangyarihang gumawa ng mga batas, katulad ng ginawa noon ng inabsweltong idolong diktador na si Ferdinand Marcos sa panahon ng “transisyon� tungong sistemang parlamentaryo. Malinaw na diktadurang paghahari ni Duterte ang layunin sa pagsusulong ng huwad na pederalismo—isang sentralisadong

Ibasura ang pahirap na Tax Reform Law

>>Sundan sa p.2 p.8

+ Libreng FQS poster sa loob!


2

EDITORYAL

>>Mula sa p.1 sistemang presidensyal na diktadurang mangingibabaw sa mga rehiyunal na gobyernong pinatatakbo ng mga dinastiya, mga warlord at pinakakurakot na mga burukratang katulad niya. Kunwari pang sinusunod ni Duterte ang mga ligal na proseso samantalang tahasan naman niyang sinasagasaan ang sariling mga institusyong hadlang sa kanyang diktadurang tunguhin. Nagpopostura siyang galit sa korapsyon at droga at ginagamit ang mga proseso para patahimikin, ikulong, o patalsikin ang mga kalaban sa pulitika habang inaabswelto ang sarili, sampu ng pamilya at alyadong pinakamalalaking kurakot at sindikato ng droga at smuggling sa bansa. Gamit ang taktikang “carrot and stick,” napapasunod ni Duterte ang Kongreso at Senado na ipasa ang mga mapanupil at pahirap na mga batas at hakbang. Napapanatili niya ang kontrol sa mga reaksyunaryong institusyon nito sa pamamagitan ng suhol at pagbabanta—pork barrel at mga proyektong pangurakot para sa mga pulitikong kakampi habang panunupil naman sa mga kontra. Isa sa mga banta ni Duterte ay pagsagasa at pagbuwag sa mga reaksyunaryong institusyon sa pamamagitan ng hibang na pakanang “revolutionary government” na mabilis ding napaatras dahil sa kawalan nang suporta para rito ng mamamayan, ilang bahagi ng naghaharing uri at maging ng militar. Diktadura para sa todo-gera at pasismo Dapat maghanda ang sambayanang Pilipino sa higit pang pagtindi ng mga pasistang atake para supilin ang lumalakas na paglaban ng mamamayan. Ang todo-todong pagpaling sa pasismo at diktadurya ay signos ng humihinang rehimeng US-Duterte na hindi na makapaghari sa dating pamamaraan. Tanda ito ng lumalalang krisis ng sistemang mala-kolonyal at mala-pyudal, nang tumitinding ribalan ng mga oligarko, at nang umiigting na tunggalian sa pagitan ng mga naghaharing uri at mga pinagsasamantalahan uri. Sa dikta ng among imperyalismong US, inilabas ni Duterte ang Proklamasyon 360 na pataksil na nagwawakas sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP, at tuluyang itinakwil Opisyal na Pahayagan ng Anakbayan

ang pagsisikap tungo sa isang mapagkakasunduang solusyon sa matagal nang gera sibil. Kasunod nito ang inilabas niyang Proklamasyon 374 na nagbansag sa CPP at NPA bilang mga “teroristang organisasyon” sa ilalim ng RA 10168 (The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012). Target nito hindi lamang ang mga rebolusyonaryong pwersa kundi laluna ang hayag na demokratikong kilusan at ligal na oposisyon na maaaring niyang gipitin at paratangang sumusuporta at/o nagbibigay-ayuda at pinansya sa NPA. Umiigting din ang crackdown o pag-aresto’t pagsampa ng mga gawa-gawang kaso para supilin ang paglaban sa teroristang diktadura ni Duterte. Sunod-sunod ang mga pagdukot at pag-aresto sa mga lider at kasapi ng mga pangmasang organisasyon ng manggagawa, magsasaka at pambansang minorya.

dahil sa Tax Reform Accelaration and Inclusion o TRAIN Law ni Duterte. Mapanlinlang na ibinabalandra ng rehimeng ginhawa ang dulot ng TRAIN dahil sa kaltas-buwis sa kita ng mga manggagawa gayong sa katotohana’y dagdag pahirap ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, gas, at iba pang produkto at serbisyo. Alam din ng taumbayan na ang pahirap na TRAIN ay para palitan ang mawawalang pondo ng rehimen mula sa kaltas-buwis sa mayayaman, pondohan ang todogera at pasismo, at pondohan ang makadayuhang programang “Build, Build, Build” na nakatuon sa paglalatag ng imprastruktura para sa dayuhang kapital at tubo. Neoliberal na atake sa edukasyon Nagpapatuloy at tumitindi rin ang neoliberal na atake sa edukasyon sa porma ng komersyalisasyon at pribatisasyon sa ilalim ng rehimeng

na hindi employable ang mga ito ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI). Pinagkakwartahan lang ang mga kabataang imbis na high school graduates na ay hinuthutan lang ng iba’t ibang other school fees tulad ng mahal na textbooks at uniporme. Halimbawa na rito ang STI College na tumabo ng bilyong pisong kita habang daan-daang milyong pisong tubo naman ang kinamal ng iba pang pribadong paaralan. Sa gitna nito, patuloy ang panunupil sa mga demokratikong karapatan sa paaralan. Ipinapataw ang mga restriksyon para sa malayang pagsapi at pagbubuo ng organisasyon, pagsupil sa malayang pamamahayag, at iba pa. Inaatake ng mga sundalo’t pulis ang mga organisasyon at indibidwal na tumitindig laban sa pasistang diktadura at mga neoliberal na patakaran. Matindi rin ang militarisasyon sa mga paaralang Lumad alinsunod sa banta ni Duterte na bombahin ang mga eskwelahang

Sa gitna ng sagad-sagaring pagpapakatuta ng pahirap at pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte, lalong lumiliwanag ang kawastuhan ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang persperktiba.

Pinagbabantaan at tinatakot ang mga lider at kasapi ng mga pangmasang organisasyon sa paaralan. Inaatake rin ang malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot sa mga alagad ng midya, pagpapasara’t pagkakaso sa mga media outfits na kritikal sa rehimen, at pagpapalaganap ng rehimen ng “fake news.” Nahigitan na rin ni “Duterterorista” ang rekord ng idolong si Marcos sa pagpatay at paglabag sa karapatang pantao. Diktadura para sa makadayuhan at pahirap na mga patakarang neoliberal Tuluyan nang tinalikuran ng sinungaling na si Duterte ang mga pangako nitong pagbabago tulad nang pagwawakas sa kontraktwalisasyon, pamamahagi ng lupa, at libreng irigasyon, at bumaling sa todo-todong pagratsada ng makadayuhan at pahirap na mga patakarang neoliberal. Sa gitna ng tumitinding pasismo, sumambulat ang sunod-sunod na pagtataas sa presyo ng mga bilihin at serbisyo dulot ng neoliberal na patakaran ng deregulasyon at pribatisasyon. Lalo pa itong tataas ngayong 2018 hanggang sa 2022 PATNUGUTAN Punong Patnugot: Ronilo Mesa

Mga Kawani sa Isyu: Charlotte France, Einstein Recedes, Karlo Mongaya, James Relativo, Cristian Henry Diche, Michael Joselo Villanueva Para sa mga suhestyon, komento at kontribusyon, mag-email sa anakbayan.media@gmail.com.

US-Duterte. Tuloy-tuloy ang maniobra ng rehimen para bawiin ang tagumpay sa “free tuition” sa state universities and colleges (SUCs) na bunga ng deka-dekadang paglaban ng kabataan at mamamayan para sa libreng edukasyon sa lahat ng antas. Bagamat ipinasa ang P8 bilyong pondo para sa libreng matrikula sa 2017 at ang RA 10931 o ang “Universal Access to Quality Tertiary Education Act,” nagpapatuloy ang paniningil ng samu’t saring bayarin sa mga pampublikong unibersidad. Pilit na nililimitahan ang estudyante ng SUCs at/o mga benepisyaryo nito. Sa katunayan, hindi lahat ng estudyante sa SUCs ay nakatamasa ng libreng edukasyon. Nakaamba rin ang kaltas pondo sa edukasyon para sa todogera at pasismo laban sa mamamayan. Mahigit-kumulang 60 porsyento ng estudyante sa kolehiyo ay nasa mga “profit-oriented” na pribadong pamantasan. Hinuhuthutan at pinahihirapan ang mga estudyante ng taon-taong pagtataas ng napakamahal na tuition at other school fees (TOSF) para sa tubo ng mga kapitalistaedukador. Ngayong 2018, nakaambang magtaas na naman ng TOSF ang tinatayang higit sa 400 pribadong pamantasan sa buong bansa. Tinakwil na rin ni Duterte ang pangako nito noong kampanya na ibasura ang makadayuhan at pahirap na K-12 program. Sa dikta ng among imperyalismong US, itinuloy ng tutang si Duterte ang K-12 ni Aquino para lumikha ng murang lakas-paggawa na enclave- at export-ready. Panloloko ang buladas ng rehimen na may trabaho para sa mga K-12 graduates dahil wala namang trabaho sa bansa, dagdag pa

itinayo ng mga katutubo. Binubuhay rin muli ang mandatory ROTC para reklutahin at ibala ang mga kabataan sa pasistang diktadura ni Duterte. Hindi maloloko ng rehimeng USDuterte ang kabataan sa paimbabaw nitong posturang maka-mahirap at kontra-oligarkiya, -korapsyon, at -droga. Unawa ng kabataan ang mga pundamental na problema ng bayang dulot ng mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunan—laganap na unemployment, barat na sahod, kontraktwalisasyon, kawalan at pangangamkam ng lupa, at matinding kagutuman at kahirapan. Kaisa ng mamamayan ang mga kabataan sa laban para sa pagwawakas ng kontraktwalisasyon, dagdag sahod, tunay na repormang agraryo at libreng irigasyon, pagbasura sa pahirap na TRAIN, karapatan sa paninirahan, pagbasura sa jeepney phaseout, at iba pang demokratikong kahilingan. Pambansa-demokratikong rebolusyon laban pahirap na diktadurang US-Duterte Sa gitna ng sagad-sagaring pagpapakatuta ng pahirap at pasistang diktadurang rehimeng US-Duterte, lalong lumiliwanag ang kawastuhan ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang persperktiba. Alam ng kabataan at ng sambayanang Pilipino na sa pagsusulong at tagumpay ng rebolusyon lamang mawawakasan ang daang-taong paghihirap sa ilalim ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo. Determinado ang kabataan at mamamayan na ibagsak ang bulok na sistema at ang numero unong kumakatawan dito—ang papet, pahirap, at pasistang diktadura rehimeng US-Duterte.


3

BALITA

Pagpapatahimik sa media, kinontra ng kabataan Sinalubong ng mga kaliwa’t kanang protesta ang kautusan ng gobyerno na ipasara ang online news site na Rappler at ang sunod-sunod na atake ng rehimeng Duterte laban sa malayang pamamahayag. Sa pangunguna ng College Editors Guild of the Philippines noong Enero 17, tinutulan ng kabataan ang umano’y pagpapatahimik ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mass media at mga kritiko ng pamahalaan. Babala ng grupo, parte ito ng ambisyon ng pangulong magtayo ng diktadura. “Dahan-dahang pinapatay ni Duterte ang kalayaan sa pamamahayag, at ginagawa niya nito sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa mga naglalantad ng kanyang karahasan,” ani Jose Mari Callueng, presidente ng CEGP. Sinundan din ito ng iba pang mga pagkilos sa University of the Philippines Diliman, Polytechnic University of the Philippines, at University of Sto. Tomas. Lumahok naman sa inilunsad na Black Friday Protest ang mga miyembro ng media noong Enero 19 sa Boy Scout Circle sa Quezon City. Matatandaang ni-revoke ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang accreditation ng Rappler bunsod

ng mga kuwestyon sa banyagang pagmamay-ari. Ayon kasi sa Saligang Batas, mga Filipino lamang ang maaaring mag-ari ng mass media sa bansa. Ngunit kung ang grupong Anakbayan naman ang tatanungin, tila kabalintunaan daw ang desisyon ng SEC. “Hindi ba’t sa ilalim ng Charter Change ni Duterte ay papayagan ang 100% foreign ownership ng media at iba pa? Kaya huwag nila kaming lolokohin na ginawa nila ito sa diwang makabayan. Ayaw lang ni Duterte na nababatikos,” pahayag ni Vencer Crisostomo, tagapangulo ng Anakbayan. Atake sa mga mamamahayag Nanganganib namang mawala sa himpapawid ang 54 na istasyon ng radyo ng Simbahang Katoliko matapos hindi i-renew ng Mababang Kapulungan ang kanilang lisensya. Ayon kay Father Jerome Secillano, executive secretary ng public affairs committee ng Catholic Bishop’s Conference of the Philippines (CBCP), hindi malayong may halong pulitika ang desisyon. Kilala ang Simbahan na kritiko ng gera kontra droga ng administrasyon. Ipinatitigil naman ng National Telecommunications Office (NTC)

Pagkilos sa Boy Scout Circle, Quezon City para sa malayang pamamahayag noong Enero 19. Larawan mula sa Matanglawin Ateneo ang operasyon ng 30 istasyon ng radyo sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, at Compostella Valley dahil sa umano’y di pagkuha ng kinakailangang lisensya at permit. Sa ulat ng Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), umaabot na sa anim ang namamatay na peryodista sa panunungkulan ni Duterte. Noong Disyembre 2017, inaresto ang mamamahayag na si Sherwin de Vera ng Northern Dispatch.

Nakatanggap naman ng banta sa buhay ang mga broadcast journalists ng Radyo ni Juan Network na sina Mario Maximo “Dodong” Solis at Kath Cortez. Bukod pa rito, inirereklamo din ngayon ang militar matapos paratangan si Ariel Jebulan ng Manila Today na “terorista.” “Malinaw na kaaway ng malayang pamamahayag ang gobyernong ito. Inilalantad lamang ni Duterte na ito na hindi siya kaiba sa mga nagdaang pasista,” ayon kay Crisostomo.

‘Duterte, pahirap sa mga komyuter’

diumano sa progreso ang mga lumalaban sa jeepney phaseout.

Pinalalala ng rehimeng Duterte ang lagay ng sektor ng transportasyon sa bansa sa gitna ng pagtutulak nito ng jeepney phaseout at pagpapatupad ng kontra-mahirap na tax reform law, ayon sa grupong Anakbayan.

“Wala anumang progresibo sa isang programang pantransportasyon na nagsasantabi sa kapakanan ng mga mahihirap na driver at komyuter habang pinapaburan ang korporatisasyon ng sektor ng transportasyon,” ani Crisostomo.

“Sa ngalan ng interes ng mga kapwa oligarko at ng kanyang mga imperyalistang amo na higit pang pigaan ng kita ang pampublikong transportasyon, isinangkalan ng

kontra-mahirap na rehimeng Duterte ang kapakanan ng mga mananakay, driver, at ng kalakhang publiko,” ani Einstein Recedes, pangkalahatang kalihim ng Anakbayan. Sa pagsisimula ng taong 2018, pinaigting ng rehimeng Duterte ang kampanyang “Tanggal Bulok, Tanggal Usok” upang inspeksyunin ang mga jeepney kung pasok ang mga ito sa roadworthiness

standards ng gobyerno. Gayonpaman, nanindigan ang grupong PISTON na hindi patas ang paraan ng inspeksyon at ang ilan ay arbitraryong ibinabagsak sa pagsusuri. Kaugnay nito, ilang mga driver at operator ang nagpasyang tumigil sa pagpasada dahil sa nakaambang multa na aabot sa P5,000. ‘No to jeepney phaseout’ Nitong Pebrero 8, nagprotesta ang mga mag-aaral ng UP Diliman kasama ang mga driver ng mga jeep na pumapasada sa loob ng unibersidad matapos ang operasyon ng “Tanggal Bulok, Tanggal Usok” doon na nagdulot ng pagka-stranded ng mga estudyante, kawani at iba pang mananakay. Ayon kay Vencer Crisostomo, tagapangulo ng Anakbayan, ang nasabing programa ay korap na iskema upang huthutan ng kita ang mga mahihirap na driver sa tabing ng modernisasyon.

Nagprotesta ang mga driver at estudyante sa UP Diliman noong Pebrero 8 upang mahigpit na tutulan ang pahirap na jeepney phaseout program ng rehimeng Duterte. Larawan mula sa STAND UP.

Binuweltahan din ng Anakbayan ang Department of Transportation (DOTr) matapos maglabas ng pahayag laban sa naturang protesta at sabihing kontra

Sunod-sunod na nagpanukala ng dagdag pamasahe ang mga pampublikong transportasyon tulad ng jeep, taxi, UV Express, at maging ang mga transport network vehicle services (TNVS) na Uber at Grab matapos sumirit ang presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng pagpapatupad ng TRAIN Law. Sa Davao City, nagtaas na ng pamasahe sa mga taxi patungong P13.50 kada kilometro mula sa P3.50 kada 300 metrong biyahe. Nagtaas na rin ng pamasahe ang mga public utility vehicles (PUV) sa Cagayan Valley matapos aprubahan ng LTFRB ang dagdag pamasahe doon. Nauna nang binatikos ng PISTON ang jeepney phaseout bilang korporatisasyon ng pampublikong transportasyon. Layon ng programang ito na palitan ang mga lumang jeep ng modernong >>Sundan sa p.7


4

LATHALAIN


5


6

BALITA

Walkout ng kabataan laban sa pahirap, pasistang rehimeng Duterte, tagumpay Libo-libong kabataan sa buong bansa ang matagumpay na nag-walkout sa kanilang mga klase noong Pebrero 1 at 23 bilang bahagi ng serye ng pambansang pagkilos ng kabataan para sa edukasyon, kalayaan at demokrasya at pagbatikos sa pasista at kontra-mamamayang paghahari ng rehimeng Duterte. Partikular nilang kinondena ang “kontra-mahirap” na tax reform law, “bogus” na Free Education Law at nakaambang pagtataas ng tuition and other school fees (TOSF) sa mga kolehiyo at pamantasan, atake sa kalayaan sa pamamahayag, pamamaslang sa ilalim ng war on drugs, crackdown sa mga progresibo, at ang mga maniobra ng rehimen para sa ganap na pasistang diktadura sa pamamagitan ng charter change (cha-cha) at martial law sa Mindanao. Bunsod ng tagumpay ng pagkilos noong Pebrero 1, nagbanta si Duterte na aalisan ng slot ang mga iskolar ng bayan ng UP na sumasama sa mga walkout at ibibigay ito sa mga matatalinong kabataang Lumad. Dagdag pa ng Malacanang, hindi dapat umano “sayangin” ng mga estudyante ang free tuition na inilaan ng gobyerno para sa pag-aaral nila. Gayonpaman, hindi nagpatinag ang mga kabataan at sinabing si Duterte ang kailangang mag”give up” ng kanyang slot para sa patuloy na paghahasik ng takot sa mamamayan at pagsadlak sa bansa sa kahirapan at krisis. Iginiit naman ng Anakbayan na makatarungan ang isinasagawang protesta ng kabataan. “Nagpoprotesta tayo para sa libreng edukasyon sa lahat ng antas, nagpo-protesta tayo para ibasura ang pahirap na tax hike ni Duterte, nagpo-protesta tayo para sa lupa ng mga magsasaka. Nagpoprotesta tayo para wakasan ang kontraktwalisasyon at itaas ang sahod ng mga manggagawa. Nagpo-protesta tayo para sa taumbayan. Pagmamahal sa bayan ang nagtutulak sa ating magprotesta laban sa pangulong mahal na mahal ang kapakanan ng imperyalismong US, oligarko, at mga berdugong sundalo’t pulis,” ani Einstein Recedes, pangkalahatang kalihim ng Anakbayan. #WalkoutPH Sa kabila ng pagbabanta mula sa pangulo, mas malaking walkout ang ikinasa ng mga kabataan

noong Pebrero 23 kasama ang iba pang mga sektor. Sa UP Diliman, nagsagawa ng “shutdown” ang komunidad matapos magtigil-pasada ang mga jeepney driver at magsara ng tindahan ang mga manininda upang makilahok sa walkout ng mga magaaral na dinaluhan din ng ilang mga guro at kawani ng pamantasan. Nagtipon naman sa harap ng Far Eastern University sa Maynila ang mga estudyante mula UP, Polytechnic University of the Philippines, University of Santo Tomas, University of the East, at iba pang pamantasan sa Kamaynilaan para sa isang programang nilahukan ng mga magsasaka mula Silangang Kabisayaan na delegado ng Lakbayan laban sa Kagutuman at Militarisasyon. Matapos nito ay nagmartsa patungong Mendiola kung saan sinunog ang effigy ni Duterte na nakabihis na “hari” at “Duterterorista.” Kasabay nito ay nagsagawa rin ng protesta ang mga kabataan at estudyante sa Baguio City; Los Banos at Calamba City, Laguna; Iloilo City; Cebu City; Tacloban City; Davao City; at Marawi City. “Napakaraming isyung kinakaharap ng mamamayang Pilipino pero ang kaya lang gawin ni Duterte ay murahin ang kanyang mga kritiko at takutin ang mga tumutuligsa sa kanyang korap na pamamahala. Hinahamon namin ang diktador na harapin ang galit ng sambayanan at tugunan ang lehitimong panawagan ng mga Pilipino,” hamon ni Recedes. Nangako naman ng mas malalaki pang pagkilos ang kabataan upang ganap na ilantad, laban at ibagsak ang pasistang rehimeng Duterte. “Tayo’y di liliban sa paggawa ng kasaysayan. Dahil ibubunga ng ating tagumpay at ng papatinding krisis sa lipunan ang mas malalaking protesta, mas lalapad na hanay na sa mga darating na araw ay yayanig sa duwag na si Duterte hanggang sa araw ng kanyang pagkabagsak,” anang Anakbayan UP Diliman sa isang pahayag.

Pagpapatalsik kay Duterte, panawagan sa ika-31 taon ng Mendiola Massacre Panawagang talsik para sa pasistang diktador na si Duterte ang bitbit ng mga pesante, sa pangunguna ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, sa ika-31 taong paggunita ng madugong masaker sa Mendiola. Kasama ng mga kabataan at iba pang sektor, ikinasa ang isang kilos protesta sa harap ng Malacañang bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga martir ng Mendiola at tanda ng nagpapatuloy na pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa. Mariing kinondena ng mga pesante ang berdugong si Duterte at mga

tauhan nitong militar at paramilitar sa paglulunsad ng madugong masaker sa mamamayan, partikular sa mga magsasaka. Ayon sa KMP, 111 magsasaka na ang pinatay ng kasalukuyang rehimen. Kabilang na rito sina James Flores, kasapi ng Pederasyon sa Tanang Asosasyon sa mga Mag-uuma ug Lumad sa Agusan ug Davao (PAMULAD), na binaril noong Enero 20 at si Anecito Lopez Jr., secretary general ng KASAMA Bukidnon (lokal na balangay ng KMP sa Hilagang Mindanao) na pinatay sa mismong araw ng komemorasyon.


7 Cha-cha ni Duterte: Tusong pakana para sa ganap na pasistang diktadura

AWIT

Gumising Ka, Kabataan Pasakalye: F-Fm-C-Am-Dm-G-C-G C 1 Gumising ka, o kabataan G C C7 Maglingkod ka sa bayan F Panahon nang imulat G C G Ang pikit mong isipan. C 2 At makiisa ka sa masa G C C7 Upang ipagtagumpay F C Ang lunggati ng ating bayan F G Makamtan ang kalayaan C 3 Huwag kang tumigil, o kabataan F C Ang demokrasya ay ipaglaban F C Huwag mong naising ika’y mabuhay F G C-G Kung ang kalayaa’y pangarap lamang. C 4 At sa paglaban gawing sandigan F C Lakas ng masa sa himagsikan F Fm C-Am Iyong asahang sa kinabukasan Dm G C(G) Ang laya ay ating makakamtan

Duterte, pahirap... mula p.3 e-jeepney na umano’y malalaking negosyante lamang ang may kayang bumili dahil sa halaga nitong aabot ng milyong piso. Sa ilalim naman ng TRAIN Law, ipinapasa sa mahihirap ang dagdag-buwis na kailangan upang pondohan ang ambisyosong “Build Build Build” infrastructure program ng rehimen, giit ng Anakbayan. Kaugnay nito, hinimok ni Recedes ang kabataan na tumindig para sa makamasang transportasyon at singilin ang rehimeng Duterte sa pagpapahirap nito sa sambayanang Pilipino.

Ang isinusulong na charter change (cha-cha) ni Duterte upang baguhin ang Konstitusyong 1987 ay bahagi ng tusong pakana para itatag ang ganap na pasistang diktadura at supilin ang lahat ng oposisyon sa kanyang paghahari. Layon nitong konsolidahin ang paghahari ni Duterte bilang pasistang diktador at higit na isulong ang interes ng kanyang mga kapwa burukrata kapitalista at kanilang mga imperyalistang amo sa tabing ng ibinabanderang pederalismo. Kasunod ito sa mga pasistang hakbang ng rehimeng US-Duterte tulad ng pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao, pag-atake sa mga kritikal na ahensya ng midya, pagbabalik ng Oplan Tokhang, at kontra-insurhensyang Oplan Kapayapaan laban sa mga rebolusyonaryo, aktibista, at mamamayan. Nilalaman ng Bicameral Resolution No.8 na ipinasa ng dalawang Kamara ng Kongreso at panukalang pederal na konstitusyon na isinusulong ng PDPLaban ang sumusunod na mga iminumungkahing pagbabago sa konstitusyon: • Pagtatanggal sa upisina ng bise-presidente; • Pagtatanggal sa kakayahan ng Korte Suprema na limitahin ang kapangyarihan ng ehekutibo; • Pagbibigay ng kapangyarihan sa pangulo na arbitraryong balasahin ang hudikatura at maghirang dito ng mga bagong mahistrado; • Pagpapabitiw sa pwesto ng mga upisyal ng mga independyenteng komisyon tulad ng Commission on Audit, Commission on Elections, at iba pa, at ang pagbibigay ng kapangyarihan sa pangulo ng pumili ng papalit sa kanila; • Pagbibigay kay Duterte at lahat ng nakaupong upisyal ng pagkakataon na maghari sa bansa nang walang eleksyon sa ilalim ng panukalang 10-taong transisyon patungo sa pederalismo; • Paggawang libre sa pagbabayad ng buwis ng pangulo, mga kasapi ng Kongreso, Korte Suprema, at iba pang upisyal. Bukod dito, binubuksan din ng mga panukalang pagbabago sa konstitusyon ang pagtanggal sa mga pormal na limitasyon sa pagmamay-ari ng dayuhan sa bansa. Tatanggalin ang mga restriksyon sa dayuhang pag-aari ng lupa, likas na yaman, pampulikong utilidad, edukasyon, at midya. Gamit ang neoliberal na lohika, makaeengganyo diumano ang cha-cha ng mas maraming dayuhang mamumuhunan na pumasok sa bansa at paunlarin ang lokal na ekonomya. Sa katunayan, ang paglaki ng dayuhang

Ibasura ang pahirap na tax reform... mula p.8 mula sa among Estados Unidos sa pamamagitan ng pag-aalis ng restriksyon sa dayuhang pagmamay-ari ng mga institusyon at negosyo sa bansa. •

Popondohan ng TRAIN ang todo-gera, tokhang at Martial Law ni Duterte Tutustusan ng dagdag-buwis ang muling binuhay na Oplan Tokhang ng PNP na kumitil na ng apa tna buhay ng diumano’y mga suspek

sa droga ilang araw bago pa ang opisyal na re-launch nito. Matatandaang noong nakaraang taon ay humirit ng P900 milyong pondo ang PNP para sa madugong giyera kontra droga. Bagamat hindi inaprubahan ng Senado dahil sa pansamantalang pagpapatigil sa operasyon, nasa mahigit P131 bilyon pa rin ang ipinasang alokasyon para sa PNP ngayong 2018 habang dinagdagan naman ng higit sa P1.2

pamumuhunan sa mga nagdaang mga taon ay nangangahulugan lamang sa higit na pagkasadlak ng bayan sa imperyalistang pandarambong at pagsasamantala at higit na pagkabulok ng domestikong ekonomya. Nitong nakaraang buwan, nag-aapurang itinulak ng mga kaalyado ni Duterte ang mga hakbang upang isulong ang pagbabago sa konstitusyon. Noong Enero 16, niratsada ng “supermayorya” ni Duterte ang pagpasa ng House Concurrent Resolution No. 9 upang tipunin ang Senado at mababang kamara bilang isang constituent assembly (con-ass). Ipinasa ito sa kabila ng kawalan ng korum at mariin na pagtutol ng blokeng minorya sa Kongreso. Hindi na pinakinggan ng pamunuan ang mga pagtatanong at debate at agad nang inihain ang resolusyon sa botohan. Ilang ulit na naghambog si House Speaker Pantaleon Alvarez na maisusulong ang mga inihaing panukala para isulong ang cha-cha sa lalong madaling panahon at maipapasa na ito kasing aga ng Mayo 2018. Agad na tinutulan ng mga senador ang HCR No. 9 dahil tiyak na malalamangan sa botohan ang 24 senador sa panukala nitong pinagtambal na pagtitipon ng Senado at mababang kamara ng Kongreso. Pinagkasya na lamang sa pagpupulong ni Alvarez at Senate President Aquilino Pimentel III na pagkasunduan muna ang ang mga panukalang pagbabago bago pag-usapan kung paano pagbotohan ang mga ito ng dalawang kamara. Tinututulan naman ng iilang personalidad mula sa naghaharing uri ang tangkang pagpapalawing ng termino at posibleng “noel” o walang eleksyon na senaryong tinutulak ng supermayorya ni Duterte. Sa katunayan, walang pinagkaiba ang kasalukuyang cha-cha sa moro-morong pagbabago sa konstitusyon na isinulong ng pinatalsik na diktador at idolo ni Duterte na si Ferdinand Marcos noong 1973. Nananawagan ang Anakbayan sa lahat ng kabataan at mamamayang Pilipino na tumindig laban sa cha-cha ni Duterte at kanyang tusong pakana na itatag ang ganap na pasistang diktadura.

bilyon ang pondo ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). Habang P587.1 bilyon na ang kabuuang ginastos ng gobyerno sa unang anim na buwan pa lamang ng Martial Law sa Mindanao, tiyak na mas malaki pa ang ibubuhos nitong pera ngayong taon kasunod ng pagbibigay diin ng pangulo sa kampanyang pagsupil sa rebolusyonaryong kilusan sa kanayunan matapos ang pagtalikod nito sa usapang pangkapayapaan; at ang paglulunsad ng malawakang

crackdown sa legal na demokratikong kilusan at lahat ng mamamayang lumalaban. Sa gitna ng todong pagpapahirap sa mamamayan, tinatawagan ng Anakbayan ang kabataan at sambayanang Pilipino na irehistro ang malakas at malawak na paglaban upang ganap na madiskaril ang rumagasang tren ng rehimeng Duterte. Marapat lamang singilin ng taumbayan si Duterte at pabagsakin ang kanyang pasistang paghahari.


8

LATHALAIN

Ibasura ang pahirap na Tax Reform Law ni Duterte! Labanan ang dagdag buwis para sa negosyo at pasismo! Ano ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law ni Duterte at sino ang mga nagtutulak nito?

* P3 milyong annual income +Php58,500 take-home pay/year * P5.9 milyong annual income +Php88,600 take-home/year

Disyembre 2017, habang nasa PDPLABAN Christmas party sa Sofitel Hotel ang mga tutang kongresista ni Duterte at 10 lamang ang mambabatas sa plenaryo ng Kamara, tigas-mukhang niratsada ng supermajority ni Duterte ang pagpapasa ng TRAIN o Tax Reform Law.

Makikinabang din ang pinakamayayaman sa pinababang buwis sa estate at donor’s tax. Habang tataas ang buwis para sa mga lower-end na sasakyan, binabaan naman ang buwis para sa mga luxury cars.

Ayon kay Pangulong Duterte, ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law ang pinakamalaking pamasko ng administrasyon sa mga Pilipino. Sa ilalim ng Tax Reform Law, pakikinabangan diumano ng mahihirap ang pinababang Personal Income Tax (PIT) at nakatakdang P200 unconditional cash transfers sa 10 milyong pinakamahihirap na sambahayan sa 2018. Bahagi ng reporma sa buwis ang pagpapataw ng mas mataas na excise tax sa coal, mga inasukalang inumin, tabako, mga produktong petrolyo, at iba pa. Unang bahagi pa lamang ito sa ilalim ng Comprehensive Tax Reform Program (CTRP) ng gobyernong Duterte. Habang ang susunod na pakete naman ng CTRP ay nakatakdang magbigay diin sa pagpapababa ng Corporate Income Tax (CIT) ng mga negosyo, sang-ayon sa 29 macroeconomic policy suggestions ng The Arangkada Philippines Project (TAPP) ng Partnership for Growth (PFG) ng US Joint Foreign Chambers of Commerce (JFCC). Maliban sa US na nagpapatupad din ng sariling CTRP, isinusulong din ng mga neoliberal economic managers ni Duterte ang TRAIN Law. Todo depensa rito ang Department of Finance, Department of Budget and Management at National Economic and Development Authority. Buongbuo rin ang suporta ng mga oligarko, malalaking negosyante, mga global na institusyong pampinansya at iba pang dayuhang pamahalaan. Sino ang makikinabang TRAIN Law? •

sa

Pinakamayayaman ang makikinabang sa TRAIN Law ni Duterte Ayon sa IBON Foundation, mula mismo sa datos ng Department of Finance (DOF) ay tiyak ang paglobo ng kita ng pinakamayayaman sa bansa dahil sa karagdagang takehome pay: * P104,170 monthly income +Php90,793 take-home pay/year

Para sa Estados Unidos, mangangahulugan din ang TRAIN ng mas magaang buwis sa mga korporasyon na magdudulot ng dagdag imports, mas malawak na operasyon, at mas mataas na tubo. •

Dagdag pasakit ang TRAIN Law ni Duterte sa ordinaryo at pinakamahihirap na Pilipino Habang tinitiyak ang dagdag kita ng pinakamayayaman, dagdag pahirap naman ang dulot ng TRAIN sa pinakamahihirap na Pilipino. Ang 80 porsyento ng Pilipinong kumikita ng mas mababa sa itinakdang Family Living Wage (P967 para sa pamilyang may limang miyembro) ay kailangang magpasan ng patung-patong na dagdag-buwis sa excise at VAT. Kabilang dito ang 15.2 milyong Pilipino na hindi makikinabang sa pinababang PIT ngunit direktang tatamaan ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Dahil sa mas mataas na excise tax sa coal at produktong petrolyo, inaasahang magtataas ang pamasahe, kuryente at iba pang serbisyong ginagamitan ng LPG, kerosene, at diesel. Sabay-sabay na rin ang pagtataas ng presyo ng gulay, karne, softdrinks, at iba pang bilihin. Batay naman sa anunsyo ng Meralco, inaasahan ang dagdag singil sa kuryente dahil sa dagdag buwis sa coal at gasolina. Ang pagbibigay P200 na cash transfer, na tataas sa P300 kada buwan sa 2019 at 2020, sa 10 milyong pinakamahihirap na Pilipino ay pag-amin ng gobyerno sa dagdag bigat na ipapapasan nito sa mga mamamayan. Gayunpaman, ang tatlong taong cash transfer na ito ay hindi maitutumbas sa bigat ng permanentang pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa mga binabarat at kontraktwal na manggagawa, lalo lamang bababa ang tunay na halaga ng kakarampot nilang sahod dahil sa papabilis na implasyon at inaasahang pagtaas ng cost of living sa bansa. Nitong nakaraang taon, nasa P360 na lamang ang

Larawan mula sa Philippine Collegian tunay na halaga ng kasalukyang tulad ng irigasyon, pabrika ng P512 na minimum wage sa NCR. gilingan, post harvest facilities, mga pampublikong ospital, at Saan mapupunta ang kita mula pangmasang pabahay. sa Tax Reform Law? • Pondo para sa pasistang • Pondo para sa kapital at tubo diktadura ng dayuhan at oligarko Mahigpit ang pangangailangan Pangunahing popondohan ng TRAIN ng rehimeng panatilihin ang o Tax Reform Law ang ambisyosong kontrol sa kanyang supermajority P8.2 trilyong proyektong “Build Build sa Kongreso na pangunahing Build” ng gobyernong Duterte sa nagtitiyak na mabilisang pagpapasa loob ng anim na taon. ng mga pahirap at mapanupil niyang patakaran. Gamit ang pera Ilan sa mga tampok na bahagi mula sa buwis ng mamamayan, ng mga proyektong ito ang mga pinapasunod ng pangulo ang mga pinaka-impluwensiyal na mga alipores nito sa senado at HOR oligarko sa bansa tulad ng San habang ang mga katunggali ay Miguel Corp., Manny V. Pangilinan, tinatanggalan ng pondo. at Ayala groups. Tuluy-tuloy din ang administrasyong Duterte sa Sa kasalukuyang nakasalang na paninikluhod sa mga dayuhang Charter Change sa Kongreso, kapitalista para sa dayuhang ayuda. mas malaking halaga pa ang Nakatakda na P349.9 bilyong kinakailangan ng pangulo upang proyektong pang-imprastrukutura tiyakin ang solidong kontrol niya sa mula sa Tsina, P442.4 bilyong kanyang mga tuta sa pangunguna proyekto mula sa Japan International ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Cooperation Agency (JICA), P3.3 Susing panukala ito upang pagtibayin bilyon mula sa US-controlled World ang kanyang pasistang diktadura sa Bank at P4.4 milyon mula sa UK. porma ng 10-taong “no election”, pagkakaroon ng kapangyarihang Sa pangkabuuan, nakatuon ang lehislatibo at kapangyarihang mga proyekto sa pagpapagaan magpwesto ng mga alagad niya at pagpapalaki ng kapital ng sa irereorganisang Commission on pribadong negosyo tulad ng tren, Elections, Commission on Audit, railways, kalsada, tulay, daungan at Civil Service Commission; at paliparan. Hindi sa mga at pagkonsolida ng suporta proyektong kagyat at direktang mapapakinabangan ng mahihirap >>Sundan sa p.7

Tinig Tomo VIII, Blg. 2  
Tinig Tomo VIII, Blg. 2  
Advertisement