Page 1

ARTICLE D’EMIL I TEIXIDOR El desig de llegir es pot aconseguir: 1. Senseimposicions, per simple contacte, imitació o seducció. El millor contacte és l’exemple. Primer hem de llegir nosaltres i la resta imitaran el plaer que nosaltres expandim. 2. Buscar un text amb el qual el lector puga dialogar de manera activa i participativa. Per això, s’ha de conèixer el lector (interessos, preferències...) abans de recomanar-li un llibre. 3. Estracta d’educar en la lectura, ampliant les possibilitats per a llegir i aprofitant espais i llocs de trobada oberts als llibres i a les persones, és a dir, facilitar temps i espai per aprendre la disciplina. 4. Lectura en veu alta i exercicis de lectura diària, perquè, solament, mitjançant un estricte aprenentatge diari ve la felicitat d’una interpretació perfecta. 5. La generositat oral i la prohibició d’accésa un món possiblement meravellós desperta la curiositat. El que és difícil és estimulant. 6. Trobar històries amb les quals els lectors puguen crear nous mons i perdre’s en

ells o comprendre millor el funcionament del món en el que viuen. 7. Exercicis en grup: a. Fer dramatitzacions dels llibres b. Presentació del llibre a un altre grup de lectors c. Buscar finals alternatius i triar el millor o el que millor correspon al text d. Posar en comú diferents opinions sobre el llibre e. Subratllar frases importants i comparar-les amb la resta de lectors f. Escriure paròdies sobre el llibre llegit g. Comparar el llibre amb la versió cinematogràfica 8. Exercicis individuals: a. Llegir una sola línia (de poesia, per exemple) cada dia. No es tracta de comprendre, sinó d’exercitar l’esforç lector i graduar-lo a la satisfacció obtinguda. Esforç mínim, però constant.


b. Tenir una font d’informació fiable c. Llista de llibres interessants amb ressenyesi opinions d. Tenir consciència del nivell aconseguit com a lector... 9. La indiferència fingida, per a que no causeavorriment als lectors.

ARTICLE Demili teixidor  

5. La generositat oral i la prohibició d’accésa un món possiblement meravellós desperta la curiositat. El que és difícil és estimulant. 6. T...