Page 1

vas s bakk &st ol po st en nr. 10 / desember 2013

#10

God jul & godt nytt책r!


desember 2013 På denne tiden av året er det gjerne tid for noen tanker om bedriften vår og fremtiden. Da er det naturlig med betraktninger rundt sikkerhet, økonomi og marked. Ved utgangen av september nådde vi en omsetning på NOK 770 mill og med et overskudd på 4,7 %. Det er virkelig bra og speiler et resultat vi skal være fornøyd med. På annen side - vi må også i fremtiden ha et overskudd som minimum er på dette nivået. Forøvrig blir omsetningen ved utgangen av året i overkant av NOK 1 mrd. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. Med andre ord så har vi ikke vokst noe særlig i 2013.

Vi har i år hatt flere alvorlige ulykker. Det er bare flaks som gjør at vi ikke har mistet tre av våre kollegaer dette året. Det er så fryktelig nære på - vi har faktisk brukt opp vår flakskvote for lengst. Å være ansvarlig leder i en bedrift med flere ”nesten dødsulykker” er noe som virkelig tynger meg og jeg ofte tenker på hvorfor?

Jeg får ofte spørsmål om hvor store vi skal bli. Det er ikke noe mål i seg selv å vokse. Dersom vi får muligheten til å delta på større prosjekt kan vi gjerne vokse ytterligere noe, men det er som nevnt ikke et mål i seg selv.

Som ansatte kan vi ta for store sjanser - vi innser ikke risikoen! For meg handler derfor dette om følgende: Har alle i V&S bestemt seg for at vi ikke skal ha alvorlige personskader og dødsulykker? Har vi virkelig - helt innerst inne - bestemt oss? Skal vi nå målet om ikke å oppleve alvorlige hendelser og skader hos oss, så må vi gjøre noe med følelser, motivasjon og innstilling. Og dersom vi har bestemt oss, hvilke aktiviteter og hvilken adferd skal vi da vise? Vi har snakket med alle anleggsledere og alle formenn om denne situasjonen og om hvordan vi i fellesskap skal snu dette. Nå ber jeg dere alle bestemme dere fullt og helt for at vi skal få alle trygt hjem etter endt arbeidsdag. Det er dessverre ikke tilfelle i V&S i dag.

Alle i V&S skal nå ha gjennomført etikk kurs. Det synes jeg er viktig, fordi kurset inneholder retningslinjer for flere viktige problemstillinger innen bl.a. smøring, korrupsjon, mobbing, representasjon, sosial dumping, bruk av firmaets eiendeler privat (bil, maskin, utstyr), m.m.

Markedssituasjonen ser fortsatt grei ut. Vi har en ordrereserve som er tilfredsstillende, men trenger noe påfyll utover vinteren. Men den aktiviteten som er på anbudssiden på alle typer prosjekt, så både håper og tror jeg at vi skal klare oss gjennom vinteren og få en samlet omsetning neste år som i år.

Kan dette virkelig gjelde oss? Meg og deg? Ja. Dette er hverdagsetikk som er svært viktig for alle ansatte i V&S og for ansatte i enhver bedrift. Å ha tenkt gjennom problemstillinger og mulige situasjoner vi kan havne i - betraktninger rundt riktig og galt - er svært viktig. Som bedrift er vi nødt til å ha retningslinjer for slike problemstillinger, og vi er nødt til å kommunisere disse ut. Flere av våre k­ under legger også vekt på at etiske problemstillinger blir diskutert og gjennomgått med ansatte. For meg er det viktig at alle ansatte forstår hvorfor vi bruker tid på d­ ette.

Til slutt vil jeg takke alle for den gode innsats hver og én av dere legger ned i arbeidet. Det er hva hver enkelt av dere gjør som betyr noe. Og for å nå både HMS mål og økonomiske mål, så håper jeg at dere alle blir med på ferden videre i V&S. Jeg kan faktisk ikke ønske meg et bedre reisefølge! God Jul og Godt Nytt År til alle!

Inge Jan Thorsen


Info fra lønn

SEOP 3

Smartdok Det er nå ett og et halvt år siden vi innførte elektronisk timeregistrering ved bruk av Smartdok. Smartdok har endret hverdagen vår både for rapportering av timer og rutiner for lønnskjøring. Etter en lang innkjøringsperiode kan vi nå si oss godt fornøyd med kvaliteten på timeregistreringen. Den er veldig bra!

Hva er SEOP? SEOP er forkortelse Skanska Employee Ownership Program, og er aksjesparingsprogrammet for ansatte i Skanska konsernet. SEOP ble innført for første gang i 2008. 8500 ansatte deltar i programmet, herav 33 ansatte i Vassbakk & Stol. SEOP3 er den tredje runden i Skanskas aksjespareprogram og gjelder for årene 2014 - 2016. Det er mulig å bli med i programmet i januar, februar eller september i hvert av disse årene.

Nytt når det gjelder skattekort Skattekortene på papir er historie fra 2014. Skattekortene vil heretter kunne hentes ut elektronisk av arbeidsgiver, og ansatte vil få beskjed om hvilke arbeidsgivere som har hentet ut skattekortene deres. Vi er pålagt å bruke skattekortene som er utarbeidet av Skatteetaten. Dersom man vil ha endring av tabell eller prosent må man henvende seg direkte til Skatteetaten. Vi vil da få melding om at ansatt har fått nytt skattekort og legge inn den nye tabellen eller prosenttrekket. Det vil fortsatt være mulig å bli trukket mer i skatt enn det som står på skattekortet. Dersom en ønsker å trekke et kronebeløp i ekstra skatt hver måned, vennligst ta kontakt med: Mary Ann Kolbeinsen på M: 98 23 46 05 eller Reidun Horvei på M: 98 23 46 08.

Hvordan virker programmet? Det er mulig å investere 1 - 5 % av bruttolønnen hver måned. Beløpet blir trukket av nettolønnen hver måned og investert i Skanska aksjer. Når du har eid aksjene i 3 år og fortsatt er ansatt i Vassbakk & Stol, vil du få tildelt 1 lojalitetsaksje for hver 4 aksje du har kjøpt. Dersom Skanska Norge AS oppnår fastsatte resultatmål vil du kunne motta ytterligere 3 prestasjonsaksjer for hver 4 aksje du har kjøpt. Det vil si at det er mulig å motta 1 aksje for hver aksje du har kjøpt! I tillegg kan du også motta utbytte. Det vil si at en andel av selskapets overskudd blir gitt til eierne én gang i året. Deltakere i SEOP mottar utbytte i form av utbytteaksjer. Hvorfor bli med i programmet? Programmet har historisk sett vært en god ­investering for de av våre ansatte som har deltatt, og avkastningen har vært høyere enn mange andre alternative investeringer. Hver enkelt i Vassbakk & Stol bidrar hver dag med å skape gode resultater i prosjektene våre. Gjennom sparing i Seop har du muligheten til å øke gevinsten din gjennom verdiskaping i Vassbakk & ­Stol. Hva må jeg også tenke på? Å investere i aksjer vil alltid være forbundet risiko. Du vil også bli trukket skatt av verdien på aksjene du mottar fra Skanska samt gevinsten ved salg av aksjene. Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med undertegnede. Investér i egen arbeidsplass, bli med i SEOP3!

Mary Ann Kolbeinsen og Reidun Horvei

Lars Norekvål


1)

Nytt FRA HMS-KS avdelingen Vi har det siste året hatt en rekke alvorlige hendelser, der det bare er flaks at liv ikke har gått tapt. Ledelsen ser alvorlige på disse hendelsene og øker fokuset på sikkerheten. Vi har derfor vært ute i prosjektene og gjennomgått følgende h­ endelser med dere i produksjonen, formenn, anleggsledere og avdelingsledere:

6)

1) Person gikk under hengende last for å rengjøre mantelens innside. Et av løfteørene røk. 7)

2) Dumpervelt på grunn av høy fart og dårlig veibane. 3) Fot til anleggsgjerdet falt ned i en grøft og traff hjelmen til en person. 4) Det ble lastet for store steiner i dumperkasse med baklem slik at dumperen steilte og hytten roterer 90 grader.

5)

5) Jordingskabel ble ført inn i transformatorkiosk uten tilsyn fra netteier. Jordingskabel var kun 50 cm i fra høyspentkabel. 6) Maskin i sjø. 7) I forbindelse med oppretting av skjevt montert autovern boret underentreprenør gjennom en høyspentkabel.

4)

2)

3)


RUH rapportering For en detaljert oversikt over alle RUHer pr. 3. kvartal, vennligst logg deg inn på vårt intranett. RUHene viser forøvrig flere hendelser knyttet til: • Løfteoperasjoner – dårlige stropper, slings og dårlige festeanordning, osv. Vi løfter flere ting samtidig.

iverksettes før jobben kan utføres. Våg å gi beskjed dersom du opplever eller ser noe som er farlig. Ikke gå forbi. Dersom du føler deg presset til å gjøre noe som kan være farlig, stopp arbeidet og si fra. Vær så snill!

Fraværsskader Vi har hittil i år hatt seks fraværsskader:

• Sprenging, forsagere, sprut og gammel dynamitt. • Brudd i kabler og ledninger – høyspent, lavspent, VA, gass, fiber, osv. • Kjørekultur – fart, påkjørsler. • Manglende verneutstyr – hjelm, synlighetsmarkert arbeidstøy. Jeg tror at mange av de risikoene vi utsetter oss for er risikoer vi er vant med å ta. Når vi har gjort en arbeidsoperasjon flere ganger tidligere, kanskje i både 5 – 10 og 20 år, så tar vi det som en selvfølge at farlige arbeidsoppgaver vil gå bra. Vi er blitt litt blinde for faren og risikoen som medfølger arbeidsoperasjonen. Vi stoler på erfaringen vi har gjort gjennom mange år og blir derfor risikovillige selv om vi vet om farene som er forbundet med arbeidet. Ulykken kommer nærmere for vær gang man utsetter seg for en risiko. Det som kan gå galt vil før eller siden gå galt. Har vi bestemt oss for at vi ikke skal ha ulykker? Har du bestemt deg? Ikke ta sjanser der du risikerer livet. Ingen vil takke deg for at du setter livet på spill for Vassbakk & Stol! Når du skal gjøre noe som du føler deg usikker på, stopp opp - ta to minutt for å avgjør om arbeidet er sikkert eller om tiltak må

• Prosjekt 10549 - Gang og sykkelvei Garhaug-Søvik: – Person fikk fot til anleggsgjerdet i hjelm / hode. •

Prosjekt 99001 - Maskinavdelingen: – Reparatør fra Skanska skulle fylle luft i et nyinnkjøpt hjul til kosten til hjullasteren. Gummihjul eksploderte i forbindelse med luftfylling og reparatør fikk en skade i fingeren.

• Prosjekt 10578 - Rossabøtunellen: – Ved skifte av meiselhammer falt operatør bakover og brakk håndleddet. • Prosjekt 10549 - Gang og sykkelvei Garhaug-Søvik: – Stropp løsnet i forbindelse med løfteoperasjon av vannledning, skadet fot / ankel til person. • Prosjekt 19920 Knuseverk: – Person fikk mantel over seg. Det resulterte i bruddskader. • Prosjekt 20122 - E39 Vågsbotn-Hylkje: – Uryddig grøftekant førte til at person snublet og falt i grøften og brakk flere ribbein.

Artikkel fortsetter på neste side >>


Person fikk mantel over seg Fakta og konsekvens • I forbindelse med mantelskifte på finknuser, gikk knuseverkoperatøren under hengende last for å rengjøre innsiden av mantelen. Påsveiset løfteøre røk og person ble fanget av mantelen. • Person fikk bruddskader både i rygg og legg. Utløsende årsak • Løfteører røk og person var under hengende last. Bakenforliggende årsaker • Person oppholdt seg under hengende last. Læring / tiltak • Gå aldri under hengende last.

bruk av mobiltelefon i arbeidstiden Det er kommet en del bekymringsmeldinger vedrørende bruk av mobiltelefon i ­arbeidstiden. Dette gjelder bruk av konferansesamtaler, internett, facebook, osv... Nevnte forhold går direkte utover sikkerhet og produksjon, og er således noe som ikke blir akseptert. Bedriften vil utarbeide et tydelig regelverk for hva som er en akseptert bruk mht. mobiltelefon / sosiale medier, ol. og vil komme nærmere tilbake til dette. Minner allikevel om at alle tenker seg om, slik at mobilbruk ikke går utover sikkerheten og de arbeidsoppgavene som skal utføres.

Aslaug Jakobsen


Personalstatistikk

Ansatte pr. avdeling

Totalt

Haugalandet

497

Hordaland Sør-Rogaland Staupe Maskinavdeling Administrasjon

252

Gjennomsnittsalder pr. avdeling

121

47

42

21 14

Totalt antall nye ansatte og sluttet f.o.m september og ut desember 2013 Administrasjon

Haugaland

Hordaland

Sør-Rogaland

Staupe Antall sluttet 25 12

Antall nye ansatte 36 år

35 år

37 år

39 år

49 år


Ny E134 Skjoldavik – Solheim: Statusrapport pr 8/11 2013. Etter 3 måneders drift er vi godt i gang med arbeidene her i Skjold. Hovedaktivitetene så langt har vært sprengning og masseflytting. Det er sprengt ut godt og vel 80.000 m3 fjell hvor det meste er anbragt i fyllinger i veglinja. Vi har i tillegg flyttet ca. 80.000 m3 jord til deponi eller lager for senere bruk. Betongarbeidene er kommet i gang og Skanska, som står for betongarbeidene, er i gang med 2 av de totalt 7 bruene på prosjektet. Vi har også startet arbeidene med rørlegging for overvannssystem i veglinja og omlegging av kommunale ledninger i Isvik. Bemanningen på prosjektet er rundt 50 personer i begynnelsen av november og vil øke til opp mot 70 når drivingen av ­tunellene starter. Så langt har driften vært bra, både med tanke på produksjon og HMS. Vi har satt oss som mål å gjennomføre prosjektet uten alvorlige hendelser både i forhold til helse og miljø. Det er en målsetting som krever at vi alle er fokusert hele tiden, og at vi tar vare på oss selv og kollegaer. Stor takk til alle for innsatsen så langt i forhold til sikkerhet. ”Keep up the good work»!☺ Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke for innsatsen så langt. Samtidig ønsker jeg alle en god juleferie.


Andreas Skrunes


Nytt Sveiseverksted Torsdag 31/10 kunne vi endelig markere innflytting i nytt sveiseverksted på Vestheim. Vi har i flere år slitt med for liten plass på verkstedet på Bygnes. Her har vi hatt 350 m2 til sveis og ca. 450 til maskinverksted. Og tidvis så har det vært direkte ufremkommelig på verksted når maskinen har vært «stablet i høyden». Uteplassen på Bygnes har også vært overfylt og uoversiktlig PGA lagerplass som både maskin og sveisevirksomheten krever. Med det nye sveiseverkstedet så har vi fått 750 m2 inneareal og 3500m2 uteareal. I tillegg frigjør vi 350 m2 inne + hele utearealet på Bygnes til maskin verksted. Det nye sveiseverkstedet er godt utstyrt med traverskran med 10 tonns løft og 5 sveisestasjoner med egne veggkraner og maskineringsverktøy som dreiebenker, ­sager, presser, fres og brennebord. Vi er svært fornøyd med å endelig ha kommet i mål med dette. Åpningen ble markert med at vi inviterte kontoret på Bygnes og maskinverksted til skalldyrlunsj. Albret og Jan Arne ordnet bord i form av 2 stk 6 x 2,5 stålplater, Henrik tok en ekstra vask på fastnøklene som vi knuste krabbeklør med og Dat foretok den offisielle åpningen med å knuse den første kloa. Arne og John Tore sto for allsangen. Dieselkort Antallet ansatte har i dag passert 500. Samtidig har vi ca. 350 varebiler og 30 lastebiler som tanker på kort. Ordningen som vi har i dag med dieselkort er at kortet er personlig og følger hver ansatt. Det vil bli en endring på dette slik at i tillegg til ditt personlige dieselkort, så vil også hver bil få sitt «personlige» kort. Når du fyller diesel så skal du først dra «bilkortet» og taste inn km stand på ­bilen du fyller på, så dra «personkortet» og taste din personlige kode. Deretter tanker du. Mest sannsynlig vil dette medføre at personkortene, som er ute i dag, må byttes ut i nye. Dette kommer vi nærmere tilbake til.

Ellers nærmer året seg slutten, også i maskinavdelingen med opptelling av kjøpt, brukt og solgt. Totalt i år så har vi investert i utstyr for ca. 65 mill. kroner og solgt utstyr for ca. 5,5 mill. kroner. Neste år har vi et budsjettforslag på 75 mill. kroner og et forventet salg av brukt på 7 mill. kroner. For utskifting / investering neste år er bla. 20 gravemaskiner, 6 lastebiler, 25 varebiler, 1 borvogn og 4 valser. Minner om ny vinter med ekstra vedlikehold. Kontroll på frostvæske og batteri og rengjøring av belter. Viktig at alle bruker maskindagbok og fører i denne u­ kentlig og ved service og reparasjoner. Opplever stadig at maskinførere har fått nye eller skiftet maskiner uten å ha et forhold til når siste service er tatt. Dette er opplysninger som maskindagboken er ment å gi. Derfor er det viktig at denne blir ført og lest. Vil til slutt takke for i år og ønske alle en riktig god jul!


Jostein Ytreland


Hvor lenge har du jobbet i Vassbakk & Stol og hva jobber du med? Jeg begynte i juni 2013 så det nærmer seg snart et halvt år. Jeg er stikningsingeniør og startet i Vassbakk & Stol like etter studiet. Jeg trives veldig godt både med kollegaer og arbeidsoppgaver. Jeg jobber for tiden i Vågsbotn. Jeg ser forøvrig for meg mange gode og lærerike år i Vassbakk & Stol. Juletradisjoner? Mine tradisjoner i julen er å være hjemme med familie. Vi har forresten en østeriks juletradisjon og det er at hos oss er det ikke nisser, men engler. Vi får heller ikke se juletreet før julaften klokken fem. Da er treet pyntet og gaver er lagt under treet. Klokken fem tennes levende lys på treet, det spilles julemusikk og champagne helles i glassene. Vi åpner gavene først - deretter spiser vi pinnekjøtt. Har forresten juletreet tatt fyr siden det er levende lys? Aldri. Juletreet vårt går helt opp i taket - og til taket er det ca. 3 meter. I år går også turen til min familie i Østerrike. Det gleder jeg meg virkelig til. Hva driver du med på fritiden? Jeg liker godt å trene. Vi holder også på å bygge hus. En gammel sveitservilla som bygges opp igjen. Jeg liker også å gå tur med hunden min som heter PO. I tillegg er jeg sosial med både venner og kjæresten min. Jeg er også veldig glad i å lage mat.

intervjurunden Sophie Louise Hafner Paradis Alder: 23 år Avdeling: Hordaland Navn: Bor:

Har du en god bok du kan anbefale eller serie? Har nettopp lest «Hundreåringen som klatret ut av vinduet og forsvant». Morsom bok! «Braking bad» er også en serie som kan anbefales i julen for de som ikke har sett denne.


Hvem er Birger Skjerve? Han er en mann på 46 år med samboer og to barn og som bor på Klepp stasjon. På fritiden liker han å holde orden på hus og hage. Og julen skal han feire sammen med familien og spise god mat. Det er Birger Skjerve! Hvor lenge har du vært ansatt i Vassbakk & Stol? Jeg begynte i Vassbakk & Stol i mars 2000, som maskinfører. Har altså vært i selskapet i 13 år. I anleggsbransjen har jeg vært siden 1985, så det er blitt noen år . Hvorfor valgte du anleggsbransjen? Jeg valgte anleggsbransjen fordi jeg liker maskiner. Jeg liker å jobbe ute - komme rundt på forskjellige anlegg og treffe nye folk. For tiden jobber jeg på Forusbeen under driftsleder Norleiv Undheim. Og hvordan ser du på fremtiden i Vassbakk & Stol ? Jeg ser veldig lyst på fremtiden. Jeg føler at firmaet vokser i markedet. Jeg trives dessuten veldig godt. Og så håper jeg at helsen holder. For jeg håper faktisk at jeg kan være her til jeg blir pensjonist.

intervjurunden Navn: Birger Skjerve Bor: Klepp Alder:

46 år Haugalandet

Avdeling:


Ørnatua Næringspark

Kontrakten for jobben ble signert i 2010. I mellomtiden har vi disponert området til tipp for gode masser. I august trykket utbygger på startknappen, og vi påbegynte opparbeidelsen av Ørnatua Næringspark. Dette er en utvidelse av industriområdet langs Nordlys vegen på Bryne. ­Området ligger i Klepp kommune, men grenser til det eksisterende industriområdet langs Nordlysvegen. Vi skal opparbeide infrastruktur og dessuten klargjøre tomtene for salg. Det skal også lages en sykkel og gangvei langs Nordlys vegen og en del tursti rundt området. Vi er godt i gang med masseutskiftningsjobben samt rør- og kabelarbeider. Vi har laget forrøyningsmagasin og jordvoller rundt. Jobben skal være ferdig høsten 2014. Anleggsleder: Tore Harestad Formann: Richard Hafver

Richard Hafver

Tore Harestad


40 år:

land Kurt-Inge Hop er id be ar – Grunn n uu Br e Frod r – Maskinkjøre

30 år: Lars Erik Gjertsen – Borer Nils Tore Træen – Grunnarbeider

Gratulerer til alle!

HURRA HURRA!

50 år: Jostein Eikesdal – Formann Bjørn Lindstad – Avdelingsleder Jan Olav Røyland – Maskinkjører John Kåre Våge – Stikningsingeniør

20 år: Sverre H. Forberg – Maskinkjører Stian R. Kristoffersen – Maskinkjører


Avdeling Sør-Rogaland: T: 51 70 96 50 / F: 51 70 96 51 E-post: sandnes@vassbakk.no Forusbeen 248, 4312 SANDNES

avdeling Haugalandet: T: 52 85 78 30 / F: 52 85 31 17 E-post: mail@vassbakk.no Postboks 63, 4291 KOPERVIK

Avdeling Hordaland: T: 55 19 72 80 / F: 55 19 72 81 E-post: bergen@vassbakk.no Morvikbotn 165, 5122 MORVIK

Avdeling STAUPE: T: 53 74 78 00 / F: 53 74 78 01 E-post: staupe@vassbakk.no Hinderliveien 45, 5550 Sveio

V&sposten 10 web