Κολοκοτρώνης

Page 1

^

\ MW V ^ N

: K . rPAMMATOnOYAOY

BAIIAHK^H^ P Q T A


SinAngeL

IZTOPIKH ElZArQFH H AoLinpOTepn. VIKH OTOV ayuva TOU 21 yia rpv ave^apTrioia TOU EAAnviKou ' EGvoug prav n KaiaoTpocpii TOU ApduaAn OTQ AeppevdKia TO 1822, 26 KO.I 28 louAiou. H VIKH auTii napapdAAeTai u.e THV apxaia viKn TUV EAArivcov KQTQ TCOV Hepocov OTOV MapaGuva, ya TO MeYdAa enaKdAouGa nou eixe. H OTpcma TOU ApapaAn eixe cpTdoei OTO 'Apyog a<pou eixe unoTd^ei TTIV unoAoinri EAAaSa KOI aneiAouoe va nvi^ei THV EnavdOTaor). AVT! OLiug va ouvexioei TTIV TPOU.Ori Trig nopeia KOI va anoTeAeiuoei TO TT)V unoTayn, KOI Trig neAonovvn.oou, KapcpuGriKe OTO 'Apyog, cpGdpnKe KOI GeAovTag va emoTpeiyei npooupivd orriv K6pivGo, ena8e OTO YVWOTO Lie TO OVOLIO AeppevdKia OTevo, nou evovei THV ApyoAiKri Lie THV KopivGiaKri neSidSa, KOTaoTpocpr) KOI anoouv6eon TeAeia. THQ viKriq auTpg eianveuoTTig, oxeSiaoTTig KOI npuTepYcrrrig HTOV o LieydAoQ GeoScopoq KoAoKOTpuvqc;, o SpuAiKOQ wfepog TOU Ma>pid». 0 Apd(aaAriQ, OTPOTICJTIKOQ enayveALiaTiaQ, ponGouLievog ano naodSeg, IKOVOUQ OTPOTIUTIKOUQ KOI 6An TTIV lepapxia KaAoopYavcoLievou OTpaTou, eixe 30 xiAiao"ec; LiaxnTeg, Lie veanaTO onAa onAiOLievoug, eixe inniKO KQI nupopoAiKb KOI OWLIOTO TCXVIKO KOI e(po6iaOLIOU. fia THV enoxn eKeivrj o OTPOTOQ OUTOQ HTOV opYavwuevog KOI neieapxiMevog, IKOvog va eAiooeTai KOI va LidxeTai ouvTaYnevog ne e^oxn noAeLiiKii Texvn KOI e^aipeTmo n,9iKO, Ka96oov auTbg o iSiot; OTPQTOQ eixe KOTaTponcooei KOI TOV nepiponjo AAri riaod, npiv avaAdpei TT|V CKorpaTeia OTTIV FleAonovvnoo. 01 'EAAr|veg ndAi, HTOV owLiOTa npoxeipa an' Toug KaneTavaioug KOI

Toug apxnY°ug. 'OAoi KI ' 6Aoi Toug ecpTavav 5 eug 6 xiAidSeg noAeLiioTeg, HTOV onAioLievoi novo Lie vToucpeKia KI ' OUTO naAid KOI onaGid KOI noAAoi an' auToug 6ev eixav napd ooupAid, Spendvia KOI Liaxaipia. AouvriGioTOi OTr|v eniGeor), aAAd IKOVOI duuva, oav novn noAeLiiKr) Texvri eixav napevoxAr|TiKri anaoxdAnon TOU exGpou, HTOV oxefiov OOUVTOXTOI KOI aneiGapxHTOi KOI OTOV viKOuoav 6ev oAoKAripuvav jr\H Me TOU exGpou, napd pixvovTouoav ZTO AeppevdKia KOTdcpepav oxi MOVOV va viKiioouv, napd va KOTaoTpenJOuv KOI va aepavioouv auTf) Tq oTpaTid xapn OTO SOILIOvio TOU KoAoKOTpuvn,. AuTog, OTOV 6Aoi enaGav naviKO KOI KoiTa£av nwg va (puYOuv, Lie THV eninovp TOU KOI jr\d TOU, KQTopGuoe KOI OTpaTO va ouvTd^ei KOI va opyavuoei, KOI Lie TO OTpaTriyiKO TOU oxeSio va (pGeipei TO OTPOTO TOU ApdLiaAr) OTOV Kdpno TOU 'Apyoug. AuTdg eneLieve va epn.Luioouv TOV Tbno and TO oiTripd KOI TO TpdcpiLia, wore va nn ppioKei o ApdLiaArig ^cooTpocpeg. AuTdg aneneve va nidoouv eyKaipa TO OTCVO yia va Toug oouv eKei nioTeuovTag nug 6ev Qa pouoe paGuTepa OTHV neAonovvpoo, napd 6a eneoTpecpe nioco OTn.v KdpivGo. M' dAo nou 01 dAAeg yvuLieg OTO noAeLiiKd ouLipouAio HTOV avTiGeTeg, ntipe endvu TOU Tf]v euGuvr) e^avayKd^ovTag CTOI TT)V icTopia va nepdoei and TO Spdpo nou o ifiiog Trig dvoi' ETOI, o 0ed6upog KoAoKOTpuvng KC o opyavumig KOI Kupiog auTOupydg Trig NiKn.g nou eouoe Tpv enavdoTaon KOI e^aocpdAioe TH AeuTepid orri vewTepn EAAd6a.

: ATAANT1I - M. HEXAIBANIAHZ & ZIA ABEE © Copyright: ATAANT12 - M. HEXAIBANIAHI & ZIA ABEE Aeovriou 23. 117 45 A0HNA. Tn\.: 210 9220071 - Fax: 210 9247341 All Rights Reservec KevrpiKii n(j\non:ftp^wnwAaoATAANTII 5 (TTOA BBAK3Y) A9HNA. TpX.: 210 3222846

EiSiKH EKSoaq. AiaveLieiai AflPEAN LIE TT|V e<pr|LiEpi5a TO BHMA


KOAOKOTP JiNHS

EIKONOPPA0HZIX

K.rpAMMATOnoYAOY


O

KOAOKO1PCNH2.

THN TPinOAH, HOY THN EAETOTE <*NTPOnOAIT5A», H

riNETAi mo EHIEHMH

ME THN' HAPOYZIA TH2 TEPOY2IAZ KAI MAA12TA TOY KOAOKOTPONH (TOY MOAI2. EXEI EP9EI AHO THN ROAIOPKIA THZ HATPA2L.

itti rroAt Tnv ndf>Xa. 'ZnTCu TOO r^pcx) TOU Mcopna


ZEAiAAb

e TOV ©to, yicni TOO TOV TO Xpovo Xiopra&ouije Xeu , ObTtpa ano

'OXoi HCIS 6KoTu£ioKapfc YV Kdvoupe TO AefrrtooSaeiXeic KOI., ndpTfc TO anocpae>o, ncos Sfcv EavatoxovTai 01 ~

Kai efeis 01 apxones /nou yro6n.xaTfeTis TooptciKfcs 9opefcies — 4xnv66a6T66av

O es fea.e THV via tovAajTfeOid naiovei Zrrruo/)>6Urrfc>o

AS Konideti. 0a TDV Kai 6QTov6oyopi6Qo

V


O KOAOKOTpgNHZ •••^^•

2EAIAA NCI pnv 4106060616 TinoTa.

Zmo)

iyxma YuoAdvr^J O Avaxvtbeins Aoxo, J 0=-, \ B 0,

i atro^aeri, 6A£rrei a oe/ cppoara/, ici orroios Skv / fei'vai fei'vai<5ovaTos

Tou Afcuovi'Sa TO 6rra6i ODvios TO cpop&i


AUI tUD SOOOJLON OSUOULCDg

o'oHHpdi 9^1319. norl p/qrfc i

OOUQ Su>(or1pdy O

i Soorjdioto soornu nori IOM OAOODZ DL LUD AOL D^o^9 Si^or) nojl?

•igoAragodu1^

AOJ9 O 5OdQ90OlJ I MX? 0 T0f\

'

01 \3ZVldV3NX2


O

KOAOKOTP2NH3.

2T020 O ZTPATpZTOY APAMAAH, nEPI Til t PI A NT* XIAIAAE2 noAENirTEfc, tKTOS. ARO TOYS 6OH0HTmOYi KAI TA £<})OAIA,£(J)TA5E2TONKAMF7O T2N MEfAPSN KAI CTOIHA2ETAI MA nepAZEITA MfTAAA AEP6£NiA,AHAAAH TA ZTENA T2N METAP2N KAI TH2KAKIA22KAAAZ.

RPCTOnOPElA TOY 2TPATOY TOY APA/MAAH KAT06AINB

TOYZ Artovs

Ol ME HtniZES. KAI MTAOY-

E(}>A/\ THSnOPElAI fTPOX2 PAfE O HASA2 AHO THN MA HAKOYH AFA2 KAPA O2MANOr/\OY2 ME XIAIOY2 KA6AAAAPEOY5 KAI r70A/\£l

ROY NA <J>YAA=OYN TA ,EPBENIA, AH/UAH TA TCN MEr/\P5W/TPOMArAN KAI TO 2KA2AN.O ZTPAT02 TOY -dPAMAAH HEPANCNOX/\HT02 Ml =EHPO2 TON KAMRO T2N. API2N eEOACPSN KAI TON I£©MO.


KAAZZIKA 122 TOY MI2OT2APOYXOI P1E201 APBANmsZ. ME TON XA ZANHA2A XIA1E2. VVxeS. A1MAPIKE5 HA

riA nicrro,DA <>ONO.

ONT/A 0 £Pin AXMET rKA2TOPIAIN/OZ ME TE25EPE5. AAXOY2 <Al BOYAMOYAAPOKA6AAAPHAE2 ME TI2 XAT2APEZ.

HO<ONTA O EMIN MHEH2. HO THN EAN9H, KAnAANTnZMEN02. ME MAAAMA1A KAI 2MAATA KAI THN WEIAAA TOY fTAEXTHN KOT2I AES

ZEAIAA7

ATOHIN ME AV2XIA1OY2 KAVAAOYX KONIAPOYS. KA&A/IAPIA KAI AAAOV£ TO5OY£ EM IN APA5.

ZTEPA ME POY2OTP1XOYSL APKOYAIAPAIOY.2. riOYSOYcJ) fEH2 AH'TO 0EPIO MONAXO.


ZE/MAA8

KOAOKOTPSNH!

Ai niss? ruis o APAMAAHS

ME TOYZr?A2AAE2,TON »-)\N APXIdEZVPM TOOAA •*• AAH HA2A f TON PEMENON ,TON T2APKA2H MAXMOYT RA2A TONOMOP4>ANTPA.

&ZOI KAI KA6A AA PHAE5 ,6A PftAPO nAH©O5- . TPlAfSTTA XIAIAAES Kl AAAE5 C52APANTA HEKTC x MOYAAPlA; AAOfATA, T<A MHACly Kl A A A A ME AA(DVPA,OAA BAPV(J)OPT2MEr>/A, A 2TO APOWO TOYS. APOArEl X2PIA.AH2.1EYONTAS TA SHlTiA, eH5AYPOY2 TOV AAH HA5A. <! AKOMA MIA MEPMHTKlA 60YEPH KAl AOH2N AAAIE3, , APMATO2TOAIA: KONIAPOI, &AAXa ; TOYPKOI, AMETPHTO, KTAT2IBEAOI, KAl KOPAKIA Kl OPNIA 2YrNeO TOY5 AKOAOYQOY5E .


KAAZZIKA &movoypa$n/i&va APANIAAHJ MflHKE 6PIAM8EVTIKA 2THN KQPUM0O,

tewoTcoeav TOV KCU n xy^xi TCX; nepi^evfciandva>6To

an1 auro^ 1090

©ueiaeouue eiov

ArrezTA/MENOi TOY d^tve pou ncuteax, <6Ha;<naea? o p a p a n i 6Co iwoiou sjpaToueou rpu e^noKt rponaiTOV Mcjupua . H avrapeia

MAAH ME TO TPAMMA (J>£YPA iTHN noAH;I^A TOY HANE TH E6IA2TH NA THN


2E/UAA JO

TQN 2TEKAI EO>YfAN AMAXHTI, riHPAN TO d>YSHMA TOYS 2THN KOPIN6O KAI TO APT02. Kl&J)£PANTON nANITO. TO BOYAErrm METHN AP>H. HPO0TASTHKE K/A WHAPKAP12TEISTA I7AOIA

AAO2 EEAAAOI PIXNETAI STO (JEYHO, HAIPNONTA2 MAZl TOYS O7TI MITOPOYS.AN NA A HO TA fTOAYTlMA TOY2 n PA MAT A.

APnATEi ISA I RAIA-

ME TA Z2A TOYS THN PEMQY-

ME TO nPOSXHMA NA 6OH©HjOVN TOYS nPO2<J)YKAE60YN.

A A A TA 0A60YN ZT12 A'Y;AEZ TOY2. TA XAAK2MATA TOY£ TA PIXNOYfN ME2A

upwoi 6a ra ndppuv. «a\iJTepQ va TQ rrdpa;


KAAZZIKA THN TPirrOAH H TEPOyiiA T A X A Z E KAI OEAH^E Kl AYTH NJA CbVPEl. 0 KOAOKOTP2NH2 TOYS.

O Apd^a!Xv%

Wa q> via Tmv Mdvn

To/ epfcipnees o iSios> va TOU 6ap&6fe7t £KQTO cu\i6S.Kai onoiove 6p e va A6ei QORa ta 6KOT(bvfere.


O

£EA1AA 12

KOAOKOTP2NHX.

Ti 0eAouv TOOTOI So) 6iov topnd^ea TODS er&vaxuipee noo9tva KQI Sfcv 0a npocptdeoov va iSouv ncniSe nave

KOAOKOTP2NH2 AEIXNE1 _=AlPETll<H APA2THPIOTH7A TIA NA ETQIMA2EI STPATO, NA TON ECJOAIAXEI KA\A

MATA 5TOYS. KAHETANAIOVS. NA

, v, leajje naibi noo vinopei vex

va TOV 6Tp

va nidecjuiit "TODS 7O KQ6TOOTOO

NQ-6ia6f&J o TeoKpns va ndfci 6Tov Kdjjno va nous 6aXei a 8ept€ouv,o,Ti ^a^fcyoby KI

va 6cwov cparriq ano KopSb Sdb6e va |jui- 69/6X61 o &xrp6s

,^^ - „

-^. EPHM2NOVN TOM

V, Tono. TON KAPHO «AI TIS Jf Z20T PONIES. TA 1TA 6OYMA.

W

- 1,

r*

?"•*,*, 's. •*V4**r*

"M< *

"iniMf&


KAAZIIKA

2E/UAA13

KOAOKOTP2NH2 EKZ7PATEYEI

'Orro>5 fcvTomoos nfipeidvoos, ©a e^oXoepiipooiJfe «ai 1005 vt noo pa^fcpxovrai. O

^i6Tn^aSl Xiatnv naLias, xia TOOS Aortas Vioqs po?, yia ^'^ XlVQi«es <oj KOoiieapas. HQ . TOI pi ntpeiavpi nou r

naTiieooy TQ dg\ TCOTO ycbyiata, 0a xaBouve 6t At fes ^ f c f e s .

O ApapaXns tiQs TOOS 6fi6tcofafc . Movov ejaeis

SeAqx> ; aAAious 9a ee 6K,<bTUDva 10000^ via


tIAA 14

O K O A O K O TPSNHZ


KAAZZIKA OTIOAEMlftO *.,,'iV^i,M^ • j ;fTON AXAAAOKAMHO. O WO- ' AOISOTP2NH2 ANAHTV52EITO

'0>n. vn SouXad yos avai Ttopa va Tovfe Xd6Op6f>n6cx)v»feTov Apd ^aXn ye TO 6T9cn6 you ero '«Ap•fos onoo Qa KQTaeei ano Ttnv top?. Aev npocpTai voo^ va TOV tjj <= "'

;. tSh 6O6TIT6CX;(je Tp

v.r>..«.,v,J6na^

6TOOS MOAous. Na maeooufc va Cpu>ciSoo|je TO "- ^ - v ~-1. Na q)U>d&)u^fe TO fTa

WE TON MHAPKAI KOVMOYZTIQTH OXYP2NONTAI 2.X? HAAlOAn*TOAPr02.

KOAOKOTP2NHS AlATAZEl KATA2K£XA5oyfN P/A STA AEP6ENAKIA.

ANTQNHS KOAOKOTP2NHS, XPSNETAI ZTO TAM'nOYP)

ZTO AfPiAOBovNO noy AE.5HOZEI STA AEP6E.NIA.

O TAMfTOVPI 5.TO AfPIAOBOyNO.


O KOAOKOTPSNH2 , NIKHTA5, 0 HP2A5 T2N AOA/AN2N/AnoXAlPETA£l TON OAV22EA ANTPOVT2O HA NA KATE&EI 2TON M2PIA. TODS *cna>, va povoideouv TI'aAXjcbs9a)<qSouve wa' Kfci voi KQI 9a Uas yasouve cAous. ^

reici ecu,a S&pcjse TOUS TO KoXo

NIKHTA2 2T.HN HEPAX2PA

nos o APAMAAHZ

AAHHKE 21HN KOPIN9O.

, N i tcnTaoa, UOS'UOUSTO x^pi fevav notpa vq sou ncjo Tnv TUX^ e>au TOV

_Av fc'i/a, 60. eoo'Sjva Suo napa"I.Teonayarto.na^fe OJJUUDS, JAQTI n KapSid VIQO cAa.iei,nou 6A^rroo TOV Af>ci(jaAn ^eiofeo erpaTo Kai ndToee TOV "

TOO pou TOO mpniTou 0&ioo 6OO; KQI poone. f^u 6Topaiih6 va 60D Va 6ia&7£is va TCV

MKHTAS KA\ 2TOV2 MVAOY5 EiSa Toaeirt^pi TO TOUOKIKO nou KdTebaivfci GTO 'AqKOS

Na '60^ evay 690^(090 ^e 6TO KQUKoXo 60U, To Efc~ !


<»->p xAevria on1 TOV Kl 66&JS Tpaxou5aofc nai xope*jfeTe.

Exub, yavci, ©a va fTduu KI feub 6Tov

eecs nrou ©erects «6yu? TIOV jcAuueea.

^as ^ai Ta


'OdlX3 •3W NAONVH IV>1

TAOJdV AOi

oidAOd<P Odyi.w 01

3VM "SHINVVH^AQ .VV

VVVV'SAOVVOU NV1VX3 'VIVNN3J

0' O2L O '

VW

SAOVA.W OU

H V V W V d V AOJ.OMIUUI O

"DI\(3urtOa9 SfOA^ADlx ra

" 1 - VVIV32


KAAIZIKA TO A pros MESA 2MENOS.;02TPAT02 TOY APAMAAH VnO<j€PO AOO THN

KAI AOO THN AWA KAl AHO APP22TIE2.

2TTPATOS. TOY APA MA AH EXE1 nEPlKVI-SAQSB TO MIKPO

J d)PoYPioToy Aprovs.

Mne.60 Kia ' Tinoia va

Na.fepe A96av'n6$ eva

Tupt, va janv nfcSdveTe Tnb neivas.

ri ua866Q67t 0; KCU 1, nari Sfev 6Q6T6 va ndkie 67o rono eas,

HO TO CbPOYPlO TOY APTOY2 KANOVN CD'ANO OTI ES.22AN Tl£ TPOcDES TOY5 KAI

NA cbyroYN.

KOAOKOV2NH2, A HO TOYSAH ANT A M * A NO, 0A TOV2. NANAI ETOIMOI T|A TsJA TO 5KA2OVNE.


0 1/CMOVQTpo.NHS.

2EAIAA 20

'OAo«i o V6/TQ KQTQ

Qo. v 6TO

THV TOU

Ha ya 6pouv TOV euKaipia a To Kcxeipo va fe^oove .

r

TOY CbPOYPlOY, nEPN2NTA2 AH1 TOYS AP8ANITE2 nOY,ni2TOl 2THN MHE2A ,AEN TOV£ HYPOBOAOYN.

Pe Tg. va TpafenfcTfc ano TOOS nou eivai jjt6a.

, a (pafla, nooB&Aas va >o6tis <ioAas, o e'atsouecwY 1

HNAAAH MEPA TO HP2 \1 TOYPhSOl ME nPOd)VAAzH 5.TO KA1TPO TO 6PISKOYN AAEIO.

ElXE AHOKON PAEI ENAN TEf^TTZEPH ITO «E<t)AAl KAI KPATAEI ENA THFA-

Nl NO METHN K.OVTAAA, KANONT/VS TON TPEAAO. TOYS HE-

v 6av, Tolrro


KAAZIIKA TOV APAMAAH 'EPXETAI AFIO THIM KOP1N9O. ESo> nou nape, naea.

KQI

, YKiaoup, nou

7A EJOAlA HEZAN S7A XEPIA 72N EAAHNSN.

EPIHOAO2 TOY ANT2NH RA PACbVAAEI , ENS O ANT2NHS AHO HANS I7APAKOAOY©EI.

. 'A pa 6a 7oucpfc«i anavu)

EAAHNEI XAPOYWENOI HOI PAZOYNE 7A AAOYPA.

Se €>na©i nou TOO n

ZiPX\MAAH2 MNEr flOAEMl KO SYN6OYAIO HE TOVZ HA

ernv o 679075 MOIS tsa> v ta o


noL ouoodL AUL9 BAooiXon^Drl DA ?Apdr>L st>H oup ip\(\(bu

AOL OA 3nroV?0 -cnpimd 309 'lO!TOAr>i3UD>l

POL uxiiXoL AQL A3on9?<DW SD (.

DA-'3xuiooi9

SOOL% OpQ9 199 oXOLSmu 19913U iorl DA IOQOU l^§ DA -l(9L9 3A9J_ 'UVOllpdV OOL •Oil IOA13 90A3r|vDi90lJOOs6LOO.L

-AW 5AO15 N5NHVV3 Nol OIVAO9WA2 OM/W3VOU O

SOO^UXOD AOL t

uf SOOL9 3LDU AOL DA AOL3L<3pU 31

!3VdoXOdU ' HVVWVdV AOI 9DM3NW1XOUV SV

• -og-bu COL 5OA-9r|xDL9oub '3 VVIV32


KAAIZIKA &movoypa$n/ieva

2EAIAA 25

Afcv TOV Kpcnrieanfc «ai TOV ; . 76601 nou , va

•TovApauaXn

Na TOV Kpa-rri«x>y£ rtai va TDV 6ea>ai6ou|je \ TO v»cn'

, va ouXo 6va,o\!Ao la i&a.

r\ai TIS vuxtfcs va

va ^as

va cpavovrai TO. oo


2E/MAA

24 A4>n6Qifc iov eioairiYov va nej pavaTov v ~— — • ^-2: rev. (lepavcu KOI >\fcoj'.Na £101^0.6100-

t eta TI o 9Q|ja\ns 9o jia irv K6p©o.

KI 6Ao TO 6«eSio ecu SaeiSTO n o d v T f e a nu»o Apd-

KoAci oa\ -ra;pa ano

10 KQI SlX>6fcl &S 6XOUS Q(f 661V

Ticbv. 1AUu?s/>tei,8D eivai v Si<nels TOU Tpo^epti ptai n pia eniToav iSioov SQSTUA/ ;<£KCU £n'i lou cnvxcx>s AaoO.


KAAIZIKA QiRovoypaprifieva. TO j e Y o KQKo noo Oa #iv£i as TOV Tonov, a«, av6pu>6QS;X9i6T(avous.

Av

) va earner tuOuu as oKOI

Ar 6vo|aa TOO XOISTOO,

«a-

Tavaiof . 9a ^aecu TIOV via 70 naAov 6noo enpoenaenea.O MaxM°^f nqedfe - aXAa ToOnofcivai

0a xrunnea eSu> as TOUS MuAous.

6ias Suva(j&s, Siot/o naecis 0a eas

i, va pn n& XaeoHfci pneere, TontcpdAi j^cx; era x ibQS.

Ha TOOTO KOI tyeis fcljjaeTe 06aios pou 6a op5i , va 5feis pfe TO ^OT/Q sou TO ^as Kai va o

ls an6 6uvooe»j6feTe TOV <npuKa KOI vaTov n&pinomOfciTe jafc


o

2EA/AA 26 'O,l\Q

KCU KQ-

ru» ©a 6aptTOGO va 6iae>To6pfcva nideoupfc

felvai o^ocpdvepo, na)s avTi0£TQ WvdlG O ndpT& TO an6cjpa6n

TQ 6T6VQ Y10 T^v K6p6o,YlCni

KQI a nooXi (J6e>a ano TO xfe

A v TOV acpneoopfe va Cpuyfei c 6os Tl ^

ava Oi q>T&pYfcS

pfcivouvo Mnens, o Tds , o Teo^pios, yq 65u?. AfJO TO (pMTO EdVOLl t'Sfev TO Koovcaoo ano SLO aard rrou^s tivai

P\ea TITV aXriOfe^a o a

2TpaTnrfe , VQ era yceas TO KQI TQS SlQTQjds.

TO/UJ ETOIJJO: Dnplvpnas.o N> o nano. AIKQ'IO va Kiyn'eouv va nepdeoove &TO n v6pi isai va maeouv TIS 6£S Kara TOV KAevia.

O RXanouTQs KI o va TQ|jnououuS>o6yfe KpOTQEJ O

TO Ptwaio. Eyl) ©a fcipcii STOV An anavco nou TO ocipos.


OO?A OD9 jjgg 011 X. 39 CQ rOH 009

gorl prgyoog* 01 oH OOQ log odcTii oori 9^|3ยง'SDri DA qn?o AOL SQQUO9 A p'noH o iff OA py

ODJLOY9 ^H suy'Dripdy b 131x16 AD i>'ioA?HnndoouHDLp^ox nogs AUL gH onpAmcbrlng (l

'nod

OL9

DA H(DU iqpjj โ ข


feleou enavo<i, opt SidnpoSix)66*s.nQp£ jfc 67O/

o, $£pa? a no \ otxp6 w, yicrri np^feata.

AV Sfcv faap7opo6eis .oea -naeis 70^10 an1 6ou. Movo \i<rt [j£ jjapruphetis nuui 6<CU

KOpiT6L (SQt VO (JOU SUDbfcJS

TOY avrpa fjoo va s 6Tov n6Afc|x>. Ki av Sfcv Qfci ^oAa \nouq>fcKi,i6T6<» ©0980; 500 KQI TOUTOV 0a TOV 0910600 pfc GTO enhi va ^v&0ei


KAAZZIKA N2 O KOAOKOTP2NH2. NEI HP02 TON AH rifiPFH, 01 EMHNE2, KATA AIATAPHN TOY, EXOYNE ANAH>£l (b&7 IE2. 21 OAE5. TlSL PAXES KAI TA BOYNA, TIA MA 0)AINONTAI nOAAA S.TPATOHEAA. KAI TO TO 9EAMA nAPAKOAOV6EI 0 APAMAAH2 APO TO AP-

ZEAIAA 29

va toos X70s Ti OXJT&S 6TpaT6s fei

BaV, 6dV, fed"..

VQ «Q\/&7fc feTOl-

KO/IOKOTP2NHZ <±>TANE( TON AH riSPPH KAI 6PI2KEI 5TPATI2TE5. TOY NA TOXOVNE P|£El 2TO rAEIVTl


2EAJAA SO

tuvaiK&c; eQ^,TQ naiSid i ecu; fed^ £6ia>av &TOV n naipiSa n ano 6Q9 «cu 6a«i TO p

e. Tpa6drre MM AVCH TMS. 26 IOVAIOY TOTAMHOVPf TOY AfPI A060YNOV O ANT2NH2 ElAE TO 5TPATO TOY BEKlNA.

YI fcoSia TOO waneidv Avruovn!

inv ypneoo &dUa eouf Na ^joipaeiouv TaVvia KOI [<inapouT.66oAQ


KAAZZIKA .i eripepa 8a nt8a.Voui.ifc! Ha mv eunnpiq ins ncnpiSac, pas Kai inv Si ma Lias. Tou7n n pufepa eivai rpapptvn ano hcupo. 7nv ntpiLifeva-Tpe^tTt euros etc ado. 6as VQ naperfe 10 TQ<})OU6feKia6aS W3U VO _. _ 6Q67fe 67OIMOI 6/Aoi, Ol dUVaiOL.

KOAOKOTP2N/H2 El 4IA7Ar£S. KAI ZTOYi

DA NA

ZTO ^

rrcus ancx^ np&^ n -ruxn narpiSas Lias," novavia, KQI eint nous eitxofeit viKn7r'eas

oAp'us Lie T'cip^cx7a TOUV To< 'inpocpoptptvous.

nruaivfc eio^JXVavno KQI poAis n pnp067fcA>a TOO feX^pou (anfei 67O 6TfcVO,pi£eUiaV700WfcKlCi «Qi

«Q7e'6a ano T^dAoxo ia va KQ-

ST~\ ^o^v> >^r:

0 <t>2TAKO2 4 IN El TO

nsz H nPSTorroPEiA 270


Sorl url DA AOI DA

o radoj^

3NAON Tr, 53V \U 10 'SHNod

3AOOAPX OJ,

i<pilt)-ii(pi\

tD19 piQDU9 Ol 3

-31909^ DM


KAAZIIKA ! /navcu apciSa

Ir\VAMno20i AHO TOV£ npa JWTOYZ AEAHAETSL HEcbTOVNE 2KO12MENOI. RPOrKANE.

AV10V2 OXYP2NONTAI HPOXEIPA niIE£ APO HETPE1 KAI ANTinvPOBOAOVN

AAOi HAPATANE KAI AAOfA KAI HPAMATA. HETANE KAl TA OflAA TOV2.

OAAOI AHMVIOVS KABAAAl-

TA

NA *vrovN HPOS.


JLEAI4A

pou, 6anQa

Bpe 'E.X)mva,-Ti eitKteai ereij Prijaive wai eu va 6KottJU6feis 7pOp«oo<;.

Va TOOS 6«OT(JLi6UJ-,

10 pa65i ecu, 6pttvav "ToOpKo, nape T'apjjaici KQI aurci eneiTa GMOTcuee KI

MAVH TENJKEVE1A1. OHEPI<f>HM02 ITPATO5 TOY AH nAeAlNEl HANIKO.


KAAZZIKA

ZEAlAA 35

A<fcNOY, 2TON nANlKO KAI £-[HIV 2(t>ArH, Ol TOVPttOl El AAIV H£S EXEI AIE£OAO TO ETENO APOMO nov HEPNAEI HAfYS AH % 1HN TOV AH 525TH ... M7A

Avrcx)vn.N/aipcu6n'H€ ovaKfecpa>a to 6oovci> TOO FTavayoo uai vd6|ei etov 'A;no 2u va TOUS 6x64 pnpoeTO) VVDTI q?66|(OUV Qnp KfcJ

TAnxopQ VQ ipos 6xoupe pnpo


2EAIAA 36

OAOI AOTAMA SflPfiTNOOTAS,

KA) riEdnovjv/ o ENAS niss Ano TON AAAOTJ 2THN KATA600PA. AN9P£nO), AAorAlA , TKAMHAEI. flECDTOVNC 2.1OYI Z£Pcy/5 5£POI, ZTHIV 5.TI6A KA1 AKOVroh/TAN 2AN A n ' T H S KOAA5HS. TA BA6H iFTAPAKTIKA BCAASA^ATA APO 715 TKAMHAE2 KAI AAOroyAIMlfsfTPlSWATA K)

o

I

lif


'VN<pV2V 3 AOL NOi IW -r -VUVU NOI 3W SVdtflhftHN O VVV

r/-v


Xkj S3NKW3 IO ZHXtfW IHL HXId<PNH.L WU3U VI. 3 I'M l32*U3*J VN IV93 *^ VLXAM H OSOl 3

' ?QAJ 2 ^ort oorl ouoi AOI QUO nou '

nog pdtJLUiHW OO9 'IQDJJ9 Oi .UD IC^X OL 9L9V


KAAZZIKA

KOAOKOTP2NH1 AflO TO "ITPATHTEIO 7OV BAEHEl HS5. TO METAAYTEPO MEPOZ TOY ZTPATOY TOY 4PAMAAH YHOXSPHSEITO NAVHAIO.

'EAa "Stw ,d>a)7dKO. Hapt HI 5u6 dAAous i*>ai 6a ncirt «o >Q 67ov Kdjjno va "" TOVfcX7poKOI va npiv an"ia

w*£.

5iKoi Mas CTOUS Mu/ous KOI-

pi Oplfc 6rtOT(jL)HfeVOUS DMfeVOUS.

. eicv N«ma, QAAOUS KanfeTavajoos.va 6ah£ouvt «aXd TQXIO KaTO TO

Kevous foos 6uo 0 Gfcps pas 6on8n6t.Tn on opfepa ©Q in QujjaTai TO

floios eieai M>0,6pfe;

Atv jje x v u ^ i , KaneTdvie> Exaj eip-cu oT6ondv>05 nou M"1 teieiXfcs va 6K07a)ea) ToopKOu< inv avoupQ MOD. '


2EAIAA 40

.ToOtQ. TO naipia ewca , , KQI Taxave riideEi 6KXd&QIJS • Eivai KOTCU xi aAAa, KCU • VCU'K&S noo

Na nave lox^Spopoi 6fc oAa>6 TOUS Kantiavaioub. Wa 'pGouve Taxia 6Tov An fiuupXYi flia vo

No nas va6ptisiov ._. w> s/a lou fcjneis nuos Oo TOO

2 0 APXHrOS KOIMATAI TON VRNONTOYAlKAlOV 5.1ON AH noprH, SVCAlAZOMTAi ME TON MOV H25. GA OAOKAHP2I£l 7HM WIKH, 0 APAfMAAHS. ME7OV2 nASAAElTOV, TON/

vnoAOino 5.1 PA TO TOV KAI

.eouMkoea vpoeia 6fcAa,va laffinbfei va ~ •)

^

MAAI2TA TA(k)P19MATA ME TOVS ©H2.AVPOV2. TOV, EXOYN 5TPATOn£A'EY2El E=£ AH" TO NAYHAIO. O REPHdANOi 1EPA5.KEPH5 AEN EXE I VONO. 5VAAOTfETAl 025 6A BE<bVrE.l A HO ~A NVXIA TOV KOAOKOTP£NH.

icxj va Kaucx^jjt pntea va ouut «a.i TOO 5ivcu|Jfr TQ TOO- noAepou. MiXAiocvia

6as la napoopfc aopio,


KAAZZIKA

IOVAIOY. 2YM80VAIO ITON AH

ZEAIAA41

Avruuvns Ufe TOV nAanoOTa 6a Kocnheouve TO eneva - O Nicrnapcis ,o Vi^nXpvrns KI o HanacpA^6feas6a nideouvtTo Anvopi. 0 HaTpdrtOS KCUO pt ouAa TQ 6TpoTbu[aaTa nou fei 5TOo<> McAous.va niaeouvt Xapfeort.

VQ

QVQVpfcl 1O VTOUCffeKl SQ 7OU

nteoopfc ouAoi Qnavuo. Avo ApdpoXns Kdvfci nci\\a nfepbcwan'' TO AfepfefcVQKi,e6fci& an MO Xap)a TOV QcpnetiE va \jina KCU avaufe* TOVTompdisi ano pas, U 0ID TOU QioreiTfeKai 6as anonieuu.

Anvopi, aaAi 9a TOOS atpr pnoOvfc ^itea 6Ta eTtva KQI TOUS

TOV

KOU TOV 66&6 ©atous . Ki eroi ptv 6a pfciva pouano OOU/TOUS . /~\r~"7?

Tobpa TO ou>oi

TOU Oe-

IOVAIOV. OAPAM/\/\H5 TOYS HAXAAE5 *A1 TON VRO AOlHO ITPA10 TOV ££KINAEI KAI nAlPNElTON APOMOKATA TO AHNOPI.

va

. 0' jjKiaoupnSts nou TOV opopo nc/rfc eivai.N/a TOUS n i e e r t , va TOUS cptptre


2EAIAA

TOYPKIKO2 5.TPATO2 HPOX2PEI SYMFIYKNaMEN/OS A A01 OXYP2MENOI EMHNE2. TOY ANAKomoVN *7HN ROPEIA. H MAVH A.NABEI OAOfYPA TOY.

NA 6°AI T£N 6AAHN2KJ -\I d)S ME H Y P O M A X I K A .

TO/\MHPOTEPOI. 01 TOYPKOI nPOXSPOYfV ME 6lA ANOirONTA3L KAI nAPAT°NTA5 TA 22A ME TA nO/WTlMA CtOPTlA TOY1

Tous,ncuSict! £KPH1I2 EHENEPrEI SAN YZE,\ ME TA


KAAZZIKA

115

jJ_jfN° 01 TOVPKOI Airoi Airoi = E(t)£YrOVN nPO* TA EMHPOS, H MAXH n'l2£ TlNHAl 1SMA ME 2SMA

I EAAHNE2. NOlAZONTAI HEPI2IO1EPO PA 1A AAdwPA, HA THN E=ONTS£H TC7V EXQPQY. tov 6x796 KQI KOiTQife la n>iaT6i

NII«;M7A5;(1)AE22A5(ME KAMEKAPIA HAAA\«APIA TOY2,P/XNONTAI5TON AOOAA AAH HAIA Hoy EXEl KAMMlA TPIANTAPIA AIWOV1 TOY ME MCTA/\05£MA MOVAAPIA KAI nOAVTlMA

2d>AlPA TOY RA.2.A A2TDXH 2£ KA) T2PA TPA6HSAN TA


(tAE52A5 HAAAIKAPl , MA Kl O HASA5 4CN DAEI HIO niSg.nA/\EVOVNE2QMAM£ 2€MA

/\fc ^>uiu;vasio Ycipo! jJ^fivT

VnOAElMMATA TOY TOVP<lKOV S7PA1OV THNKOPIN00. Ol X2PI2 1A HPAMA7A 1OY1 KAI 0 2iPAMAX2PI110 XAPIKI TOV, n£205..

] E/\AHN€I,ANTI NA 7OY5.-.. KYNHrHSOVlM 0 NIKH7APA5 END TA riAAAlKAPlflTOV £7O

vrrepA ARC

TOH


KAAZZIKA KQ ... i ov Konfeiaio

45 Kqneravie, -roupKocpd^t, Niarvrq pa ,ndpfe eiouro 10 enaBi, Xpueb <i o6auanoK6Ximo. 66 vcu an'' 7cv n u u 6 iOu AArt rraea...

ZrJTOD 7DU ^^fX3U TOO Mapna

KOAOKO1P2NH5EPXETAI NA TO TCAION

Oagxnxbsl

"V~ Au

6.a$ Suuvrav6s.Pixinv<cxjfe era KQICTQ^rtTcu, tvti t ~ xoogt nbfc^jo pnpoc»ra.To Apd|4aAn ©a lovfe

topOo.Oi wanfeTQvaioi va ' vt rrou TOUS 66Aaj 6Tov


46

Au7d VQ TO TON AH riffPfH 5.2POI 5£POI TA AA(l>YPA.Ci>E2lA KAI AOiriA. O KO/\OK07P°NHS. EPXETAl

nezos ME OAOV5 TOYI KAHE-

TANAIOY2.

E, 8uJ67fe pQU KQI pfeVaUfc 7007OV|

To 6 o u a , via va Ko6uj 7o yu> pl MOUva ias qpitideouv TOeous 6KoAi6ii^, va ndpouvoAoi 01 6up ffoAfeprl6avTfcs 7nv enpepiv^v r>Mt'pavano tva eou^ia KoAoKoipouvfeY<ov, pe inv

xa\ci ,

7t povaxa wa cpopToojjta nou 16Xcy7q|jo 67 nv yap>o ins 7«v I7ava)p6)i<:i Q^Ao iva flapaeKtuiAi nou Kcu


y*'

*f^w^/M frtFy >u.vjyfn

i?/ya

/ &xt>w* irfpSuMt* D/I pudmL/ saw $w ADfa93 ii$H I 5o/(p/(Vior o vrtiQpnv ,'JL 'sensor!w? o Gfan rrtfidu oL \ 10 IH rWQouu m wrltnLWtf iQt)V9piuridoij.k/\,nou pmdow'soQD/k'DW^ ouf^Wj 'prrtdoy3/imrnd'Dj. ivx/\nori?i9 /i^bod^i/ no 551090/01090 r o oou OJWHm

VMIZZWM


oX Dicndu A09 to*

H 'HVOUIdi. NHLZ IVINOX


KAAZZIKA EXOUV CKSoGci KOI KUKAocpopouv <j£ TEUXH KOI TOJJOUC; 1001 PIXAPAOZ 0 AEONTOKAPAOZ 1002IOYAIOIKAIZAP 1003 POMFIEN TON MZON 10040AIBEPTOYIZT 10050IA0AIOI 1006 TO ZIAHPOYN OPOZOriElO 1007 0 0HZEAI KAI 0 MINOTAYPOZ 1008 20.000 AEYPEZ YTO THN 0AAAZZA 10090EAA«OKYNHrOI 1010 H KAAYBA TOY MHAPMOA 0OMA 1011 0 MEFAI MEEANAPOI 1012 01 TEAEYTAIEI HMEPEZ THI flOMflHIAZ 1013 0 0AAAIIOAYKOZ 1014 0 TEAEYTAIOZ TON MOIKANQN 1015HMAYPHKAAAONH 1016 H MYZTHPIOAHZ NHZOZ 1017 H KOPH THZ ZOYfKAAZ 1018 AYO XPONIA ZTHN FIAOPH 1019 H MAXH TOY MAPA00NA 1020 H AEOO>OPOZ TOY OPEfKON 1021 IBANOHZ 1022 MOMOYNTIK 1023XOK4IN 1024 ZKHNEZ TOY MZOYZ 1025 O TOAEMOZ TON KOZMON 1026 Ol TPEIZ ZOMATOiDYAAKEZ 1027ZEPAOKXOAMZ 1028 TO AEIBAAI 1029 KANAPHZ 0 nYPTOAHTHI 1030 Ol KOPZIKANOI AAEAfcOl 1031 MAKBE0 1032 0 niAOTOZ 1033 MONAZTHPI KAI ZfllTI 1034 0 TOAMHPOZ MOIA XIKOK 1035 AlfENHZ AKPITAZ 1036 AIA PIYPOZ KAI IIAHPOY 1037XIAIEZKAIMIANYXTEZ 1038 POBINZON KPOYZOZ

1039 o riYproz TON KATAIRAON

1040 Ol HEPIHETEIEZ TOY MAPKO TOAO 1041 BAZIAEIOZ 0 BOYArAPOKTONOI

1042 oi innoTEZ THZ ZTPOITYAHZ TPAflEZHZ 1043 POBYPOZ 0 KATAKTHTHZ 1044MOPAHZ 1045POMn-POY 1046 NAYTIKH ANTAPZIA

1047H rrrozH

1048 0 APXONTAZ TOY MflAAANTPE 1049KOAOKOTPONHZ 1050 H MHXANH HOY TPEXEI MEZA ZTA XPONIA 1051 TO XANI THZ TPABIAZ 1052 KIT KAPZON 1053 ENAZ TIANKHZ TOY KONNEKTIKAT ZTHN AYAH TOY BAZIAIA AP0OYPOY 1054 O MIKPOZ AfPIOZ 1055 MflEN XOYP 1056 TAPAZ MTOYAMriA 1057 0 APXONTAZ TOY KOZMOY 1058 Ol KATAKTHZEIZ TOY KAIZAPA 1059 YHO AYO IHMAIEZ 1060 ZKOTEINH HJPEPATA 1061 AlflAH EHITYXIA 1062 TO FINEYMA THZ MTOTIAIAZ 1063 ZTA MONOHATIA THZ ZOYI~KAAZ 1064 BATEPAO 1065 0 KOKKINOZ HEIPATHZ 1066 Ol FIPOTOI AN0POF10I ZTO OEITAPI 1067 H ANTAPZIA TOY MFIAOYNTY

1068KAEOnATPA 1069HPAKAHZ 1070 0 ANOPOnOZ AHO THN BIPTZINIA 1071 TO FIEPIAEPAIO THZ BAZIAIZZAZ 10720nEIPATHZAA«IT 1073 AN0POTOI ENANTION 0AAAZZHZ 1074 ME TO EIOOZ NIKHTHZ 1075 TirPElZ KAI FIPOAOTEZ 1076 MAXH ZTIZ GEPMORYAEZ 1077 HANO Z ENA KOMHTH 1078«AOYZT 1079TONHZiniTKAIPN 10800AOKIMOZHZY 1081 TA KYNHfHMENA AfPIMIA 1082 OYAEN NEOTEPON ATO AYTIKON METOnON 1083 0 AOPATOZ AN0POTOZ 1084 AINEIAM 1085TOZIAEPENIOTEPAZ 1086AABIAKPOKET 1087HflANAOPA 108800ATPIOTHZ 1089IZTOPIEITHIAYIHZ 1090 H riANAriA TON OAPIZION 1091 MIXAHA ZTPOCKOO 1092 TAEIAI ZTO KENTPO THZ THZ 1093 0 AIXMAAOTOZ THI ZENTA 1094TOKAEMMENOnAIAI 1095 TO KAPABI ME TOYZ ZKAABOYZ 1096 0 Ap. TZEKYA KAI 0 K. XAYNT 1097 AABIA MnAAOOYP 1098 TO TPACOYAI TOY XIATOYA0A 1099 OPOEAZ KAI EYPYAIKH 1100 H TPO«H TON 0EON 1101 OIZYNOMOTEZ 1102 0 EAAOPOMYAAOZ OYIAZON 1103 MAPKOZ MHOTZAPHZ 1104TOAYKOZKYAO 1105 AON KIXOTHZ 1106 POMAIOZ KAI IOYAIETA 11070IXNHAATHZ 1108 PIPOZ TH AYZH 1109 Ol HEPIHETEIEZ TOY TZEAINI 1110 KONZTANTINOZ O flAAAIOAOrOZ 1111 ABPAAM AINKOAN 1112 AAIMONEZ TON KYMATON 1113 OIKOfENEIA EABETON POBINZONON 1114d>PIEOZKAIEAAH 11150AOPAOZTZIM 1116 Ol 0HZAYPOI TOY ZOAOMONTOZ 1117AOKTOPNO 1118 ANAMEZA ZTA 0HPIA 1119 Ol flEPiriETElEZ TOY KAHTAIN ZlfKAETON 1120EPOTOKPITOZ 1121 TA ZXOAIKA XPONIA TOY TOM MHPAOYN 1122 ZTPATIQTEZ THI TYXHZ 1123 AOO TH TH ZTH ZEAHNH 1124 Ol BAZIAEIZ TON OPEON 1125AAMONKAKPINTIAZ 1126 TAEIAI ZTHN ATO ANATOAH 1127 H OYAAKIZMENH TOY KAZTPOY

1128 npirKinAZ KAI OTOXOZ 1129 A®ENTHZ KAI AOYAOZ 1130 0 AN0POTOZ ROY TEAA 1131 MEfAAEZ HPOZAOKIEZ 1132 TA TAEIAIA TOY TKIOYAIBEP 1133 EIZBOAH ATO TH POMH 1134 KIM 1135 TOM ZOfEP

1136 ZIAAZ MAPNEP 1137 TO ZHMA TOY 0APPOYZ 11380AEYKOZAOXOZ 1139IOANNANT APK 1140 TO NHZI TON 0HZAYPQN 11410 PCPOZ TOY KOZMOY ZE 80 MEPEZ 1142AOPNANTOYN 1143 INAIANIKH HEPIHETEIA 1144 H AAIKH ZTH XOPA TON 0AYMATQN 1145 ENAZ niZTOZ YRHPETHZ 1146ZKOTZEZOIAPXHrOI 1147 ANAZHTONTAZ TON AIBIPKITON 1148 0 APXONTAZ TOY MEEIKOY 1149 Ol EPFATEZ THZ 0AAAZZAZ 1150MTOY«AAOMniA

1151 o APxnroz TON TOYO>EKIO«OPON 1152HKATAiriAA 11530IZKAnANEIZ 1154 ZIAEPOOPAKTOI IRHOTEZ 11550MHPOYIAIAAA 1156METAEIKOZIETH 1157HMAYPHTOYAinA 1158TZEINEYP 11590AE00N 11600AYZZEIA 1161 HEPIHETEIA NAYAfON 1162 Ol APPABONEZ TOY MAIAZ ZTANTIZ KAI H EYAITEAINH 1163 O ZKYAOZ MOY 0 KPOYZOZ 1164HKPIZH 1165 TO ZKEHAZTO AMAEI 1166 Pin BANOYINKA 1167ANTITONH 1168 AN0POPOZ XOPIZ HATPIAA 1169 H ("YNAIKA ME T AZHPA 1170 EOIKINAYNOZ HYPfOZ 1171 BENIAMIN aPAfKAINOZ 1172 H KYPA THZ AIMNHZ 1173 XPIZTOYfENNIATIKH IZTOPIA 1174 AABIA KOnOEPOIANT 1175AMAET 1176TOMAYPOBEAOZ 1177 ZYPANO NTE MHEPZEPAK 1178 TA MYZTHPIA TON PIAPIZION 1179HEPZEZ 1180 TO KYNHPI THZ APKOYAAZ 1181 TYHH 1182 0 APOMOZ HPOZ TIZ INAIEZ 1183 TO TAAAZIO HANAOXEIO 1184 TO ZniTI ME TA EF1TA AETOMATA 1185OAZnPOAONTHZ 1186MIAOYAHZ 1187 BYZANTINOI AKPITEZ 1188EPPIKOZOI" 11890AEONTOYBOPPA 1190 EfKAHMA KAI TIMOPIA 11910 XPYZOZ ZKAPABAIOZ 1192 ZTA PANTZA THZ NEBAAAZ 1193HPAKAEIOZ 1194 ONEIPA 0EPINHZ NYXTAZ 1195 TO MYFTIKO THZ KOMIZZAZ 1196 TO KAZTPO TOY OTPANTO 1197 H ZYNQMOZIA TOY TONTIAK 1198 H KATAKTHZH TOY MEEIKOY 1199 TO ZTOIXEIO TOY KANTEPBIA 1200 OEPZEAZ KAI ANAPOMEAA 1201 NAYAHO ZTIZ AKTEZ THZ AO>PIKHZ 1202 O HANAZ KAI Ol NYM<tEZ 1203 CErrAPOHETPA

1204 BEAEPEOONTHZ 1205 0 0ANATOZ TOY KAHTAIN KOYK 1206 ICWPENEIA 1207 TOYAIEAMOZ TEAAOZ 1208 AIOPENHZ 0 KYNIKOZ 1209 IZTOPIA AYO FIOAEON 1210 0 ANiPOKAHZ KAI TO AIONTAPI 1211 NTANIEAMTOYN 1212 KYNHFOI KAI TOPIAEZ 1213 PHfAZ OEPAIOZ 1214 AfPIOI ZAEONEZ 1215 TO MXTYAIAI TOY BAZIAIA 1216 AAIAAAOZ KAI IKAPOZ 1217 KOMHZ MONTEXPIZTOZ 1218AIZOnOZ 1219A0HNAIZ 1220NYXTEZTPOMOY 1221 H 0YZIA TOY ABPAAM 1222 ANNA H KOMNHNH 12230FIEPIKAHZ 1224 EPOOIAH 1225innOAYTOZ 1226MHAEIA 1227HAOYTOZ 1228 AHMHTPA KAI HEPZEOONH 1229KAZZIANH 1230 MTOYMTOYAINA 1231 MErAZ KONZTANTINOZ 1232ATAAANTH 1233AAKHZTIZ 1234AHOAAON 1235 H KWfENEIA ZTHN TAYPIAA 1236MEAAMnOYZ 1237 IAZON KAI APTONAYTEZ 1238 HPOIAA THZ EPIANAZTAZEOZ 1239 nOZEIAONAZ 1240 FIPOMH0EAZ 1241 EIPHNH H A0HNAIA 1242 AOPAOZ TZIM 1243 XOH«OPEZ 1244 A0ANAZIOZ AIAKOZ 1245 OIAITOYZ TYPANNOZ 1246 0EOAOPA H MAKAPIA 1247 APAMEMNON 1248 H AOYKIZA THZ HAAKENTIAZ 1249 TITANEZ KAI TlfANTEZ 1250 AAONHZ KAI XAOH 1251 OHAOKTHTHZ 1252 (DIAHMONAZ KAI BAYKH AEYKAAIONAZ KAI HYPPA 1253HAEKTPA 1254 IOYAIANOZ 0 RAPABATHZ 1255 OIAIROYZ EOI KOAONO 1256AIONYZOZ 1257EYMENIAEZ 1258 THZ APTAZ TO TEttYPI 1259A0HNA 1260 BABYAONIA 1261 AAH FIAZAZ 1262AOYKHZ AAPAZ 1263 0 XOPOZ TOY ZAAOrrOY 1264 AAMflPOZ KATZONHZ 1265 Ol ZOYAIOTEZ 1266 TO OAOKAYTOMA ITO APKAAI 1267 nAOAlPAEZZAZ 1268 KAPAIZKAKHZ 1269 APMATOAOI KAI KAE0TEZ NIKOTZAPAZ • BAAXABAI 1270 APMATOAOI KAI KAEOTEZ MHAIONHZ • ANAPOYTZOZ


TA APIZTOYPFHMATA TON MEFAAYTEPQN ZYITPAOEQN TOY KOZMOY

ISBN 978-960-469-409-9

9"789604"694099l


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.