Κανάρης

Page 1

Vl&d

a

YHI22YYH


O

U

~Y H lU H^^P^^Rp T^^P^^^P^^ ffi E ^^P^^P' P ^^^^ ^^P^P' ^^P^P'O P^ ^^P^v ^^P^p^^^^pn^P^B' -^^^^B^^ SinAngeL

IZTOPIKH ElIArQfH Av e^aipeoouue TTIV Aaunpri. aAAd T6oo TpayiKn. e^ofio TOU MeooAoyyiou, 01 AaunpdTepeg oeAiSeg an' TTIV loropia TOU EiKooieva eivai 6uo: uia Trig 6 louviou 1822, nou o Kavdppg erai^e TTIV vauapxiSa TOU TOUPKIKOU ordAou OTO Aiudvi Trig Xiou, KI n, dAAn. TTIQ 26 louAiou 1822, nou o KoAoKOTpuvn,g SidAuoe TTI orpaTid TOU ApduaAn. ora AeppevdKia. H cpn.un. TdTe ue nepioodTepn. npoGuuia odAnioe ora nepaTa TOU Kdou.ou TO KOTdp6(ou.a TOU Kavdpn, yiaTi T ' oAoKauTuua Tn.g vauapxiSag eAaLnye oav EK6iKT|OTi, Tiuupia yia TO cpopepb eyKAn.ua nou eixe Kdvei r| TUpavviKr'i opyf) orr) Xio. To MdpTT) TOU 1822 n XioQ of|Kuoe TTJ OTIMaia TTIQ enavdoraoriQ, OKoAouGuvTag TO napd6eiy|ja TUV dAAcov vn.oid)v, yeiToviKi^g Zduou, an' 6nou eixav orei KOI Kdnnoooi onAoepdpoi ue apxnvo TOV AuKoupyo AoyoeeTT), Zduio. O £eoriK(ou.6c; TOU eucpopou vn.oiou exaue TO ZouATdvo va e^aypiueei KOI va SiaTd^ei TpoyaKTiKi^ evepyeia: 'OAog o TOUPIKOQ or6Aog, enAeuoeOTOAiudvi TTIQ Xiou KOI anopipaoe nepi TOUQ 7.000 orpaTUOTeg an6 TTI M. Aoia. AuToi ^exuQnKQv OTO avunepdomoro vr|oi (acpou 01 Aiyoi onAo(p6poi ME TOV Aoyo6eTTi unr^Kav oe nAoidpia KOI ecpuyav) KOI pixTT)KOV OTT) o(pavr^ KOI TT] Aer|Aaoia. Oi 100.000 KOTOIKOI nou eixe TO vr]oi oxpaxTHKav n. nouAr^8n.Kav OKAdpoi KOI u6Aig TO eva SCKOTO nepioxi)8n,Kav,np6oxpuyeg o' eAeudepaaKpoyidAia.

O eAAr|viK6g OT6Aog, noAu uiKpdTepog, 5e pnopouoe va pAduiei oopapd TOV exQpiKd. T6TC ndp6r|Ke an6qraor| va eK6iKTi6ouv TT|V KOTOOTpocpr^ Trig Xiou ue nupnoAmd. Aud yevvaioi, o KuoTavTri,g Kavdppg, ^apiavdg KOI o riupyrig flinivog, YSpaiog, KaTdpSwoav pe TO nupnoAiKd Toug va unouv ueoa OTO Aipdvi TT)g Xiou, TT| VUXTO TT|g 6 louviou, dTav 01 ToupKOi yidpTa^av TO Mnaipdui KOI ouunooia^av ora nAoia Toug. 0 vauapxog Kapd AAri.g eixe KaAeoei OTTI vauapxioa Toug a^iuTOU OTdAou yia oAovuxTio yAevri. O Kavdpng KaTdp6uoe va yavT^cooei TO nupnoAiKd TOU OTT)V vauapxifia KOI va TOU pdAei cpuTid. 0 flinivog TO KdAApoeOTTIVunovauapxiSa, aAAd 6ev TO ydvT^ooe KoAd, auTd 5eK6AAr|oe KOI napaoupMevo an' TOV aepa, KdnKe X"P'Q va KCiuei ^nuid. Tou Kavdpr) ducog TO nupnoAiKd ucTdSuoe TTI <P<oTid om. vauapxioa KOI yopyd om.v unapouTo9i'|Kri Trig. To copaio vTeAivi TivdxiT|Ke OTOV aepa. Au6 xiAid5eg uiuxeg ppr^Kav TOV 6dvaTo KI o i6iog o apxnv^g TOU OTdAou, o Kapd AAn,g, XTunn.uevog and eva KOHHOTI KOTdpTi Kaiduevo, evcb ecpeuye ue TTI PdpKa, e(pTaoe om,v a«Tf|. To KaTopSuiaa auTd TdTe, ev6ouoiaoe TT|V EAAd6a KI dAov TOV Kdo^o KOI TpayouSi'ieriKe and Toug ueyaAuTepoug noipTeg TOU Kaipou EKeivou. TdAAoug, feppavoug, AnepiKavoug, Pcoooug KOI EApeTOug.

. ISiOKTTioia: ATAANTIZ • M HEXAIBANIAHZ & Zia ABEE EKM-ni?: Teupvioi; nex^ipaviSng = Atlantic Publishing Co Ltd. eno rnv EXApviKl1!: ATAANTIZ - M REXAIBANIAHZ & Zia ABEE Aeovriou 23. 117 45 A0HNA TpA. (01) 9220071-3. KeirrplKli nuXqon: BipAionuteiO ATAANTIZ. Kopoii 8. A6HNA


KANAPHZ 0 nYPnOAHTHS

H nPQTOXPONIA TOY 1822 BPHKE THN EAAHNIKH EHANAZTAZH MIZOflETYXHMENH, HOAAA EAAHNIKA MEPH EAEY6EPQMENA KAI MAAIZTA TH 6AAAZZA OnOY TA EAAHNIKA DAOIA HETOYZAN, METAOEPONTAZ TPOlt>IMA KAI nOAEMOOOAIA KAI TOY! XAIPETIZMOYI TON TEN-

NAIQN ArQNirraN. AHO AKPOriAAl Z ' AKPOriAAI.


KAAZZIKA HO TA TOZA NHZIA THZ EAAHNIKHZ XQPAZ TPIA RPOriANTQN BOH6HZAN ZTHN EHANAZTAZH ME HAOIA, AHIQMATIKOYZ, NAYTEZ KAI XPHMATA: YAPA. ZHETZEZ. VAPA. ANTIKPY ZTHN AKTH THZ EPMIONHZ YVQNETAI AAAMAZTOZ HYPPOZ TO NHZI YAPA.

THN EIZOAO TOY APfOAIKOY KOAC1OY ZTEKETAI «POYPOZ TO QPAIO AAZQMENO NHZI ZHETZEZ.

ENA VAPIANO MIZTIKO APMENI2EI HA TA ATAMEZHZ ZTO AITAIO, KATAHEAAfA, ENAZ PEPHOANOZ BPAXOZ AfHfcAEI TOYZ KAIPOYZ KAI TOYZ TYPANNOYZ : TO AOHAZMENO NHZAKI VAPA.

O NEAPOZ KARETANIOZ TPAfOYAAEI TO TPAfOYAI TOY PHCA (DEPPAIOY.

«6AAAZZINA THZ YAPAZ KAI TON *APQN HOYAIA, KAIPOZ EIN' THZ HATPIAAZ N1 AKOYZTE TH AAAIA Kl OZOI EIZTE ITHN APMAAA. ZAN AHIA HAIAIA O NOMOZ ZAZ HPOZTAZEI NA BAAETE (DQTIA NA KAVTE THN APMAAA, TON KAHETAN OAZA. NA MHEITE MEZ' THN HOAH KAI ZTHN AHA ZO<DIA....»

mi


KAAIIIKA Qmovoypa^n^va >v/ //,, , *//. ,( OAA TA KAPABIA OTPIZAN 0 KQ-

^

i/& •

ZTANTHZ MOY, HOY NA AEPNETAI ME TA KYMATA;

ZQRA ' 0AP6EI Kl AYTOZ. AYPIO ACIAZOYN NEPA, MROPEI NA MHN EINAI ZTHN RATPIAA, N AHAZTEI Kl AYTOZ;

AYTO AEN EINAI TO MIZTIKO TOY MHOYPEKA;

AYTO NAI, M' AHO TOTEZ HOY HE6ANE 0 MHOYZYXAPIKIA! NATO! 0 KQZTANTHZ ZOY.

PEKAZ, TO KYBEPNAEI 0 KQZTANTHZ 0 KANAPHZ. NEOZ EINAI. AAAA TO AEEI H KAPAIA TOY.

TQPA MAZEYTHKAN OAA TA VAPIANAiMAZ KAPABIA Kl ETZI 8ANAI OAOI HAPONTEZ AYPIO ZTH

&EN TO TNQPIZEIZ TO MIZTIKO TOY MHOYPEKA; AYTO AEN KYBEPNAEI 0 KQZTANTHZ O KANAPHZ. 0 ANTPAZ ZOY;


KANAPHZ O nYPnOAHTHZ

6 IANOYAPIOY 1822: TOY AflAIMOY TON YAATQN ZTA »fAPA.

•EN IOPAANH BAriTIZOMENOY KYPIE....

>/

Ol nAHAAEZ KAI Ol BOYTHXTEJ fYPIZOYN AOO DAOIO IE ITAOIO Kl ' AHAZOYN KAI AENE HAINE MATA. Ol'KAnETANAIOI TOYI AINOYN (JMAOAQ-

j

I.

PHMATA.

ITO MHPIKI «AEQNIAAI». TOY AOHAIMENOY AnOITOAH

ZHTQ TOY HPQTOY WAPIANOY. TOY NAYAPXOY MAI Kl APXHTOY. NIKOAA TOY AflOITOAH HOY 6AMHEI MEI' ITHN HOAH...


KAAIIIKA Smovoypa^nfieva NA MAI ZHIEI O KARETAN RAnANIKOAHI, HOY 0A KAVEI THN APMAAA!

NA MAI ZHIEI TO KAMAPI MAI'

inOAAATH, HOY ANAPACA6HIE KAI AOHAZE TA VAPA!

NA ZHIEI 0 riADANIKOAHI, 0 HID KAAOI MAI CEMITZHI KAI HA.AHKAPI HPQTO ME *APIANO MflOYPAOTO. nOYXEl IHMA1A TOY TON ITAYPO KAI KYNHPAEI TON EX6PO ITA EAAHNIKA TA MEPH ME TH ®QTIA ITO XEPI. HOY MDHKE MEIITHN EPEIIO KAI KOAAHIE ZTO AIKPOTO. TOY ANABEI TO «ITIAI KAI TOKANE KANTHAI. ZQNEI TO AIKPOTO H (DQTIA, OOYNTQNOYN HAPTIA KAI HANIA 01 OAOfEI ;EHETANE KANONIA TOY BPONTANE. KPAZOYN Ol NAYTEI BAl'KAl AAI, HEOTOYN ITH 6AAAIIA TPEAOI, Kl AHANQ TOYI TA HAPT1A, TO AIKPOTO KOMMATIA.

E. KAI ITA AIKA MAI, KADETAN KQITANTH. KAI ITA AIKA MAI KAHETAN KQITANTH..

EIIAITE AAEPOMA MOY, TIANNH MAYPOfENH KAI riQPfH TIAHAPAH KAI 6A IAI E£OMOAOrH0Q THN AMAPTIA MOY: E TON ZHAEYQ TON HARANIKOAH.

E, MQPE KQITANTH KANAPH, HATPIQTH Kl AAEAOE MOY KAI KAHETANIE MOY, E NA AQIEI O 6EOI Kl H TYXH NA nAPOYME MHOYPAOTOI

AN MAI EMDIITEYeOYNE KAI MAI AQIOYNE....


KANAPHZ O RYPnOAHTHZ Tl AEEI; NA MH MAI EMHIZTEYSOYNE; AMA EXEIZ KANEI KAAO, AKOYPETAI T ONOMA

EMAZ; EZENA AHAAAH. TON KQ-

ZOY HA KAAO, AMA EXEIZ KANEI KAKO, AKOYfE-

ITANTH KANAPH;

TAI T ONOMA ZOY HA KAKO. AMA AEN EXEIZ ONOMA KAI MH XQPIO. AE M1 APE-

KANEI TIDOTA, HATI N' AKOYPETAI T' ONOMA

ZEI N' AKOYPETAI T ONOMA MOY.

ZOY;

AMA AKOYfETAI CIA KAAO, Tl

RPEREI NA TO ARAITHZOYME: NA DAPOYZIA-

RHPAZEI;

ZTEIZ ZTH BOYAH KAI NA HEIZ: EfQ ' MAI O KQZTANTHZ O KANAPHZ NA MOY AQZETE KAI MENA MDOYPAOTO!

E. AITE THN AYTH THN KOYBENTA Kl' 0,TI HPEOEI NA KANOYME, 0A TO

KANOYME, AMA EPGEI o KAIPOZ

KAAA, KARETAN KQZTANTH. MHN APIWEZAI...

RAEI NA riAPEI TH PCNAIKOYAA TOY

NA PANE znm. AEN TOY APEZOYNE TA TAENTIA.

T APEZOYN. AAAA HPOTIMAEI NA AIABAZEI TH (DYAAAAA TOY MEPAAE-

A

EANTPOY...

AEN KONTE*E NA HNEI KAAOHEPOZ. OTAN AEN 6EAANE NA TOY AQZOYNE TH AEZHOINIQ; TOYZ EKANE Kl AAAAiANE TH ZYMOQNIA, ROYXANE KANEI NA THN AINANE TOY AAEP<DOY TOY KAI THN nHPE TOYTOZ. 0,TI BAAEI ZTON NOY TOY TO KATAOEPNEI, MONAI, MQPE ZEIZ, OAO ZTO AIABAZMA

NO AZ TOY AQZOYNE MDOYPAOTO KAI BAEHEIZ:

EIN' O NOYZ TOY, AEZ KAI 6A TINEI

0A riAEI NA KAVEI TA TENIA TOY ZOYATANOY.

tlAHAZ!


KAAZIIKA Smovoypa^nfieva EINAI YAPAIIKO Kl EPXETAI AH' THN YAPA. MAZ OEPNEI XAMF1EPIA

ZINIAAO! 0>EPNEI fPAMMA AH' THN KAfKEAAAPIA THZ YAPAZ.

AN EKANE HANIA EY6YZ YZTEPA AH' TON AHAZMO, KAAA TO DHPE riA ENA MEPONYXTO. E, Ol CEPONTOI, nPEHEl NA MAZEYTEf H BOYAH.

XAMHEPIA AHO nEPA.

AHO AD ENAI O KAHETAN RANNHZ MHATZA1HZ. EXOYME OOAAEZ 0>OPEZ ANTAMQIEI ZTHN TOAH. ZTA fAPA HPQTH (DOPA ZE BAE HOYME.

TOYZ AAAAEAME THN HIZTH TOYZ!

OPIZTE NA HAME NA «AME HPQTA Kl' Y1TEPA 9A lYrXAAEIOYME TH BOYAH. NA MH ME XAZOMEPHZETE. ElMAi HA TH XIO KAI NA KANQ EY6YZ HANIA. HOYXQ HPYMO TON KAIPO.

ZAZ OEPNQ TPAMMA AH THN KArrEAAAPIA THZ YAPAZ. KAI ZENA KARETAN NIKOAA AOOZTOAH. ZE XAIPETAEI HPOZQniKQZ 0 NAYAPXOZ MAZ. O KAflETAN ANTPEAZ MIAOYAHZ KAI MOY EIHE ZTOMATIKA NA ZOY HQ NA MAZEYTOYME OZA KAPABIA EINAI ZTA HANIA. ZTH XIO, OHOY HNETAI

0 KAIPOZ BAZTAEI, KAHETAN HAN-

nOAEMOZ.

NH. ZTOAINQM

'


KANAPHZ O HYPnOAHTHZ H BOYAH TON *APQN ZYNEAPIAZEI

«NA ENQ0EITE ME TOYI AIKOYI MAI ITOAOYI THI YAPAI KAI TON ZDETIQN TIA NA BOH6HIETE MAZI THN EHANAITAIH ITH XIO ODOY AC1OBIBAITHKE O AYKOYPrOI AOCOeETHZ AHO THN IAMO ME ITPATO. EDEIAH, OMQI AROAEIKNYETAI AOO Til EIAHZEIZ HOY EXOYME, H FIOPTA ETOIMAZEI THN APMAAA HA DOAEMO. nPEHEl NA EIMAITE ENQMENOI. OAA TA EAAHNIKA KAPABIA. HA CIOAEMOOOilA KAI TPOOEI OPONTIZE H KYBEPNHIH KAI 0 ENQMENOIITOAOI 6A E£AI4>AAIIEI TA ANAPKAIA. AHO F1ANTOY BIAITEITE, A4EA«OI. YOOrPAOH: 01 OPOKPITOI TOY NHIIOY YiPAI».

KATAAABA: 6A HPEHEI OAAI EPQ NA KANQ TA EIOAA HA NA HEKINHIOYNE TA KAPABIA.

HPEHEI NA EKTEAEIOYME TH AlATAfH THI KYBEPNHIHI KAI NA IYMMOP*Q6OYME KAI ME TO rPAMMA TOY AAEPOIKOY NHZIOY THI YAPAI.

010 TIA TA HPQTA E£OAA. 8A TA E5OIKONOMHIOYME AHO AYTA HOY E-

EXEI Kl H EKKAHIIA NA MAI AQIEI. TIATI KATI MAZEVE TOYTEI Til XPIITOYTENNOIKOAEI. EMENAN. AAEA<t>OI. MOY AINETE THN AAEIANAMIIEWQ;

TO KAPABI MAI 6EAEI HAAAMIIMA

E, IQHA KAI EIY. 6A MErAAOIEII NA DAI ME TON nATEPA IOY KAI EMEU 8A 0>YAAME TOYI TEIIEPE1I TOIXOYI TOY EPMOY iniTIOY...

RAAAMIIMA, HEriAAAMIIMA, TQPA 6' APMENIIOYME AOAAAMIITOI. Tl; NA MAI HOYNE OQI BPHKAME AOOPMH NA MHN DAME. OTAN EEKI-

nAPAHONIEIAl, AEIHOINIQ MOY;

NAEI 0 ITOAOI:

MHN HAD. IE TAENTI; ITON flOAE MODAQ.


O VAPIANOZ O ITOAOZ AHOnAEEl TIA HOAEMO

•»- -^

.***-..

•—»-d-~

v

Ol ZTOAOI YAPAZ, ZOETZQN KAIIPAPPQN ENQNONTAI EHQ AH' TIZ AfNOYZEZ HPIN MHOYNE ZTA ZTENA TH2 XIOY

0 NAYAPXOZ 0 MIAOYAHZ KANEI

^**? -^^~~~^^ S I HPOIKAAEI TOYI AAAOYZ NAYAP^ I XOYZ ZTO KAPABI TOY AEEI MA ZTA 6OYME AAA KARA.

MAiNA OAA. MONO MAIZTPAI


KANAPHZ O FlYPnOAHTHZ

10

OI NAYAPXOI YAPAZ MIAOYAHZ. ZHETZQN ANAPOYTZOZ KAI *APQN AHOZTOAHZ, KANOYN ZYMBOYAIO ZTO KAPABI TOY MIAOYAH

TO AAAO HAOKAMI TO ADAQNEI ZTO HEAArO: ENAI H APMAAA ME TON KAPA AAH. ENAN MAYPO<4»YXO TlfPH. EXEI KAMIA OPAONTAPIA KOMMATIA, AIKPOTA, (DPEfATEZ, NTEAINIA. EMEIZ EXOYME KAMIA TPIANTAPIA. MIZTIKA, OOYZKEZ KAI KANA AYO MRPIKIA.

TA XAMP1EPIA EINAI HQZ 0 ZOYATANOZ KANEI AYO MECAAA ROYPOYZIA, AHAQNEIAYO MEfAAA flAOKAMIA HA NA MAZ HNIHEI: TO ENA ZTEPIAZ, ME TON nAZA TON APAMAAH KAI TPIANTA XIAIAAEZ ZTPATO. HOY IEKINHZE TIA TON MQPIA KAI BPIZKETAI TQPA ZTH AEBAAEIA. OHOY DEPNAEI TA KANEI KEPAMIAAPIO: TZEKOYPI, OQTIA.

AE MHOPOYME NA TOY BTOYME MRPO-

ZKAABIA.

ZTA ETZI. KAEOTOHOAEMO! XQZIEZ! MHOYPAOTA!

_

EinA ZTHN KYBEPNHZH DA MHOYPAOTA AEEI 9A (DTIAHOYNE. H KYBEPNHZH MAZ TPAOEI NA DPCXDTAZOYME NA BOH6HZOYME TH XIO. NA DPOfcTAZOYME NA EMHOAIZOYME TIZ META*OPEZ, NA nPO«TAZOYME NA EMC1OAIZOYME THN APMAAA NA BCEI OAO ME TO «6A« MAZ HANE. TO TZOYPMO 6EAEI TAINI

KAI AOYOE. HOY

NA TABPOYME; OZA EIXAME TA AQZAME..

EHQ KAI BOH6HZEI TON APAMAAH, NA HPOOTAZOYME NA EMDOAIZOYME TON AIPYHTIAKO ZTOAO. HOY ETOIMAZETAI NA EPMENIZEI KAI EKEINOZ HA TA NEPA MAZ.

0,TI MHOPOYME KANOYME. AYTO 6A HEI nOAEMOZ.

Tl NA KANEI Kl H KYBEPNHZH; AHO MAZ HEPIMENEI Kl EKEINH BOH6EIA.

AEN KANOYNE KOYMANTO AAAHAOTPQPONTAI KAI KPYOOMEAETANE KAI PAAIOYPCOYNE KAI, 0 6EOZ NA ME ZYXQPEZEI, HPOAINOYNE.

EXEI 0 6EOZ AH' OAA. EMEIZ AZ KANOYME O.TI HPEHEI.

TA AIKA MOY KAPABIA 6EAOYNE HAAAMIZMA Kl AN BPIZKAME THN EYKAIPIA...

TIA NA KANOYME HOAEMO ME THN APMAAA ANOIXTA AE MHOPOYME, CIATI 6A OAME *OYNTO OAOI. H ' AYTO AEQ NA MH MDOYME OAOZ 0 ZTOAOZ ZTO AIMANITHZ XIOZ. H AOYAEIA EKEI HAEI KAAA KAI AE XPEIAZOMAZTE OAOI. NA FIAZ EZY AHOZTOAH, ME TA VAPIANA, IZA - IZA DA NA TOYZ AQZEIZ 6APPOZ. Kl EMEIZ NA DAPOYME TH BOATA MAZ TIAAO KATA TA NTAPNTANEAAIA KAI niAZOYME TinOTA KAI ZTO PYPIZMO N' ANTAMQ6OYME KATA TA *APA. OHOY NA AOYME Tl 6A KANOYME P1A MHOYPAOTA.

TO AOinON H POTAIAZ EINAI XIO. MIA AYO HMEPEZ KAI niZQ f APA. EMEIZ 6A TPABHEOYME KATA HAND KAI niZQ fAPA. XIO KAI BAEDONTAZ KAI KANONTAZ.


KAAZZIKA QZTOZO TIA NA BAAEI KATQ THN EHANAZTAZH TON EAAH NQN O ZOYATANOZ XANEI ZYMBOYAIA ZTO ZAPAI TOY...

AOOY TOYZ A«HZAME ATIMQPHTOYZ RHPANE 6APPOZ OI PAHAAEZ KAI ZHKQZAN OAOI KE«AAI. QZ Kl H XIOZ, ENA EPHMO NHZI, KAPHEPO NHZI. TO NHZI ME TA MAZTIXOXQPIA, HOY AflO KB MAZ ZTEANOYNE TH MAZTIXA HOY MAZANE 01 XANOYMIZEZ MAZ KAI (DTIAXNOYNE TAYKO. TO NHZI AYTO, XQPIZ NAXEI OYTE KAEOTEZ, OYTE KARETANAIOYZ. OYTE APMATOAOYZ, ZHKQZE Kl AYTO MHAIPAKI ANTAPTIKO.

'' •

'(" '

^11 "V.

«IU^>»wr^^.'«> .

ROAYXPONEMENE MOY KYPIE, NA MEINEIZ HZYXOZ' AYO MHNEZ KAIPO, IZAME TO PAMAZANI. KAI 6A ZOY ZTEIAQ TO KEOAAI TOY KOAOKOTPQNH.

NA TOYZ AEIHOYME TH AYNAMH MAZ: NA XTYHHZETE AIXQZ EAEOZ: XAAAZMOZ. EZY MAXMOYT GAZA APAMAAH. M' OAO TON ZTPATO HOYNAI MAZQMENOZ HHEIPO KAI 6EZZAAIA 6A EKZTPATEYZEIZ QZ TO MQPIA KAI MEZA IE AYO MHNEZ NA MOYXEIZ ZTEIAEI OAA TA KE<6AAIA TON KADETANAIQN ANTAPTQN. AAAIQZ NA MOY ZTEIAEIZ TO AIKO ZOY KEOAAI.

EZY KAHETAN OAZA KAPA AAH. ZE 6EAQ: ZE AlTEZ HMEPEZ N AKOYZQ PIQZ H XIOZ HPOZKYNHZE. TOYZ ANePQHOYZ OAOYZ MAXAIPI, 0>QTIA. nOYAHMA ZKAABOYZ.

I10AYXPONEMENE MOY OATIZAX, 6A TINEI TO 6EAHMA ZOY. TH XIO iETPAO)' THN.

MONO TA MAZTIXOXQPIA MHN TA HEKANEIZ OAOTEAA, MH MAZ AEI«TCI H MAZTIXA KAI ZTENAXQPE8EI H ZOYATANA...


KANAPHZ O nYPnOAHTHZ

ME METAroriKA TOY TOYPKIKOY ITOAOY EHIBIBAZONTAI APO AIAOOPA AIMANIA THZ HPOnONTIAAZ KAI THI MIKPA2 AZIAZ. ZTPATEYMATA HA NA HNIEOYN THN EHANAXTAZH ZTHN XIO.

PIN riAIA ZEN HATHZAXIMIZ MOYTOY ZANA TZOYMAEA ZIXAN. NEAEP ITAI DANA OAMAX, OAAI ZIMAI XAAIM TEDAX. HAKAH MOENI AX ZAAIM AX HAKAPHM OA AZIBAN KEAMEZ, NA XAAAEIM XAAIM HIAMEZ AZHKANA PAXM EIAEMEZ.

Ol BAPAIOKOZTEZ MOY OEPANE XAMHEPI HQZ H APMAAA APMENIZEI

EAQ6E KAI 6ATANE KAI

OTAZMENH. AN EIXE HPYMO TON KAIPO. EMEIZ 6A KANOYME HANIA, HAT' EIMAZTE F10AY AIPOI KAI KINAYNEYOYME. 6A ENQ6OYME ME TA ZTO METAIY H TOYPKIKH OPOYPA HOAIOPKEJTAIZTO KAITPO THZ XIOY. AHO TON ZTPATO TOY AOf O0ETH KAI TOYZ XIQTEI

YAPEiKA KAI TA ZHETZIQTIKA KAI 6A fYPIZOYME NA XTYHHZOYME.

MAZ HAPATATE KAI ZEIZ. EAQ 01 XIQTEZ MOYXANE TAiEl ZTPATO Kl OflAA, AMH TQPA 01 APXONTOI TPABANE THN OYPA TOYZ.

MIZE AYKOYPTO MOY. «ANHKE H APMAAA. XANOMAZTE. Ol APXONTOI AIXOPNOMIAZONTAI Tl MHN K10TEYETE, MIZE MfTOYPNIA. ANTPEIEYTEITE KAI KWEETE KAAA TO

NA KANOYNE. AENE MA6EZ. KAAYTEPA NA HPOZKYNHZOYME, NA MH XAAAZTOYME.

KAZTPO. AYTOI EIAANE HOYOYfAN TA AIKA MAZ KAPA6IA KAI DHPANE 6APPOZ KAI OOBEPIZOYNE KIOAAZ.

HTAN KAAA, MIZE MHOYPNIA MOY, NA MHN HEZHKQNOZAZTE, AMA AEN EIXATE OPEEH NA HOAEMHZETE TAMOZ XQPIZ ZOAXTA AE HNETAI.


KAHETAN AYKOYPPO. BTAINEI ZTPATOZ nOAYX AH' TA KAPABIA TOYZ. Tl 6A KANOYME;

&EN EXOYME KOYMANTO. HOI 6A KPATHJOYME; riAPTE TO AHO«AIH. 6A flOAEMHZOYME.

6A KAEIITOYME ITON AH HQPrH KAI 8A nOAEMHIOYME.

O AAO2 THI XIOY HEIHKOeHKEN' ANTIZTASEI

Tl NA KANOYME! AN AEN nOAEMHZOYME flAME XAMENOI.

AMAN MHPE. TA KOTPQNIA BAITANE NTOYOEKI!

MAZ KA<f ATE. AMH Kl EMEIZ 6A ZAZ KA4OYME. ATVZTA 6EPIAI


KANAPHZ O FlYPnOAHTHZ 0 KARA AAHZ, ME TOY! flPOIENOYZ TAAAIAI KAI AYZTPIAZ ZTO KATAZTPQMA THI NAYAPXIAAI TOY

IAI HAPAKAAQ NA fYPIIETE ITO NHII NA TOYI MIAHIETE TIA THN AMNHITIA, AEIXNONTAZ KAI TO TPAMMA TOY AEIHOTH TOYI KAI TON AAAQN HPOKPITQN. HOY EINAI OMHPOI ITO KAITPO.

EHOXQTATOI. KATA AIATACH THI YVHAHI HYAHI XAPIZQ AMNHITIA ITOYI XIQTEI AN AHAQIOYN YnOTAfH. ZHTQ THN MEIOAABHIH IAI HA NA ITAMATHIEI TO KAKO KAI NAP8EI OAAI H AfAOH ANAMEIA MAI.

NAI 9A TOYI MIAHIOYME. EAfllZQ NA TOYI KATA«EPOYME, TIA NA MH XY6EI AIMA.

0A MIAHIOYME ME TOYI APXONTOYI. EMEU AEN EXOYME AIKAIQMA NA flAPOYME MEPOI... 0 KADETAN HAIAI KAPA AAHI EAQIE TON AOTO TOY, HQI AEN 6A MATQIEI MYTH, AN HPOIKYNHIETE.

OI HPO5ENOI nEie TOYI XIQTEZ

MONO 6EAEI NA HAPAAQIETE TOYI OnAIIMENOYI ANTAPTEI HOY HP9AN ADO TH IAMO KAI IAI HEIHKQIAN. 'H NA TOYI AIQHETE.

ITPATHfE AYKOYPrO, MH 6EAHIEII NA MAI XAIEII. EMEU AE IE HAPAAINOYME, MA NA OYTEII ME TOYI ITPATIQTEI IOY. OI HPOHENOI EBAAAN EPPYHIH TON AOCO TOY KAHETAN HAIA HQI AE 6A MAI REIPA£EI Kl OAOI OI APXONTOI TO HHPANE AHOOAIH NA HPOIKYNHIOYME.

MIIE MHOYPNIA, HHPAT EITPABO APOMO. TQPA 6A XA6EITE OAOTEAA Kl EYXOMAI NA BTQ *EYTHI.

O AOCOeETHI MHAPKAPEI TOYI AIKOYI TOY KAI AH' THXIO


KAAZZIKA

rENNAIOI TPAIKOI, OYTE TA KAPABIA ZAZ OAINONTAI NA ZAZ (DEPOYN BOH6EIA, OYTE MHOPEITE NA KPATHIETE HOAEMO ME TON ZTPATO HOYBrAAE ZTO NHZIZAI 0 KAPA AAHZ. 01 APXONTOI ZAZ OPOZKYNANE' KAI TA XQPIA. AYTO NA KANETE KAI ZEIZ Kl 0 KARETAN HAZAZ 0A ZAZ XAPIZEITIZ ZQEZ ZAZ KAI 6A ZAZ AOHZEl NA HANArYPIZETE ZTA ZHITIA ZAZ KAI ZTA KAAA ZAZ HZYXA, MONO NA TOY HAPAAQIETE TA OHAA, OZOI EXETE.

O AAOZ THZ XIOY TEAAZMENOZ HAPAAINETAI IAN «RPOBATON ERI Z<DArHN» ZTA AlMOBOPA ZTPATEYMATA TOY KAPA AAH, HOY HEXYNONTAI ME THN MAYPO*YAH AIATATH NA MHN AOHZOYN AN6PQHO ZQNTANO


KANAPHS O nYPHOAHTHZ AE TAITQIAN OYTE OI APPQITOI ZTA NOIOKOMEIA

MONON OIOI KATEOYPAN ZTA r)PO=ENEIA.rAITQZAN TH ZQH TOYZ. ANACKAZTHKAN OMQZ NA RAHPQZOYN ZTOVT ZQTHPEZ TON O.TI EIXAN KAI AEN EIXAN. TH IKAABIA OMOZ OYTE AYTOI THN ADE速YPAN

0X1. MOIIOY, MAI YROIXE6HKATE KAI HA TH ZQH KAI HA THN TIMH MAI. nPEDEI NA THPHIETE TO AOTO THI TIMHZ ZAI...

OZOI MAZEYTHKAN ZTIZ EK KAHZIEZ TIA NA r/MTQZOYN KDAXTHKAN IAN APNIA

NA AOHAZEIZ TO SEO HOY TAITQIATE AHO TO MAXAIPI.

E, KYPA. TO KOPITII IOY 9A KAAO riEPAIEl KAI MHN TO KAAII...

rPHPOPA! EIEIIIKAABEI AIKEI MOY.

BAZOYNE (DQTIA ITA ZHITIA

AMAN, MH MOY IOAZEII TO RAIAI MOY'

TOYTOI EINAI AIMOBOPOI, NA MAI IOAEEI MAI HAB!


I EPHMEZ AKPOriAAlEI HOAAOI NHZTIKOI KAI AWAZMENOI KAPTEPANE MH (PANE! KANENA KAPABI EAAHNIKO KAI TOY! HAPEI

IE ZHHAIEZ, IE KPYVQNEZ TOYI ANAKAAYnTOYN TOYZ 6ANATQNOYN

/

V

S~\. KOPH MOY. <DEPE MO NEPO AR' TH eAAAZZA NA HIQ Kl AZ HE6ANQ.

*AE »AINETAI Kl ENA HANI N' APMENIZEIKATA4O6E!

ZTO AIMANI THZ XIOY EKATOZTAPIEZ ZOA20YNE KAQE HMEPA MRPOZTA ZTA MATIA TOY KARA AAH

ZTOYZ KABOYZ. ZTIZ EPHMIEZ TOYIKYNHfANE

AO>EPIM. OAOYZ MAXAIPI. NA BA<PEI H 6AAAZZA. ETZI 6A HOPTAZOYME TO MHAIPAMI. ME AIMA TON EX0PQN TOY IZAAM.

XPIITE MOY. FIAPE MOY THN VYXH!


KANAPHZ O PlYPnOAHTHZ ZTO nEAArO KONTA ZTON KABO AH NIKOAA (DANHKAN

BAPATE TOYI, HAIAIA!

EAAHNIKA KOYPAHO. AAEPCWA MAI!

EAATE, BOH6EIA1 XPIITIANOI!

E, OXI AAAOI IE TOYTO TO KAPABI. QA BOYAIAHOYME.

OXTQ KAPABIA EIMAITE KAI TEMI

EIMAITE HENTE YAPEIKA KAI TPIA IHETIQTIKA TAITQIAME KAMnOIEI TO HEAArO EBA*E KOKKINO APT TO AIMA THI XIOI.

QXOY KAKO, XPIITOYAH MOY

TO KAKO TOYTO 6A TO 6YMATAI ME 速PIKH H UTOPIA


KAAZZIKA Smovoypa^nfieva O KAPETAN HAZAZ KAPAAAHZ KPATHZE THN YDOZXEZH TOY: H XIOZ KAHKE AH' AKPH Z ' AKPH Kl H 6AAAZZA THZ KOKKINIZE AH' TON AAIKOZ<DAfMENQN TO AIMA

<^L

LT>

*!«!»•-

f»-.

-

<•'

e^ - v V - c n V

-~X*

\

^^

v^c

IL, JfcJT'. IT

H OOBEPH EIAHZH EOTAZE HOPTH HANTOY OHOY BPIZKOTANE EAAHNIKO KAPABI Kl OAA TOYZ EY6YZ, XQPIZ NA HEPIMENOYNE ZINIAAO ZHKQZANE HANIA KAI BAAANE DAQPH TIA TA EAAHNIKA NEPA

E, KAHETAN HANNH, HA HOY;

\

HA TA *APA, EKEI MAZEYETAI 0 ZTOAOZ. MONO AABE ITAQPH. HATI MAI KA^ANE TH XIO...

O 6PHNOZ TIA TON XAAAZMO TOY QPAIOY NHZIOY EDNE AMEZQZ TPAFOYai, HOY TOAETAN Ol NAYTEZ APMENIZONTAZ KATA TA VAPA TIA NA EKAIKH6OYN...

\ TO AIMANI TON VAPQN TEMIZE KAPABIA EAAHNIKA ANYnOMONA NA EKAIKHOOYN TO AAIKO

THZ XIOZ TA HEPIHAAIA TA MOZKOBOAHMENA BOfPANE KAI ZTENAZOYN MOIPOAOfAEI TO KYMA BAMMENO MEZ ZTO AIMA TO flEAArO EINAI MAYPO ZHKOZTETARANIA,


KANAPHZ O nYPnOAHTHZ OI KAflETANAIOI MAZEYONTAI NA KA NOYNE ZYMBOYAIO.

TO rENOI OAOKAHPO OEPIMENEI ADO MAI TQPA NA KANOYME 6AMA. EXOYW EEHNTA KAPABAKIA. (DOYZKEI KAI IAKOAEBEI Kl O KAPAAHI EXEI EKATONPENHNTA AIKPOTA KAI NTEAINIA. IKONH 6A MAI KANEI MOAII BfOYME MDPOZTA TOY. Kl YZTEPA;

Tl NA TA KANEII TA IYMBOYAIA; H XIOI flAEI! ZQHA, XPIITIANH. HOY TAITQIEZ AH' TO MAXAIPI TIA NA KAAII AITAMATHTAI RA THPA£E HOIOI KOIMOI IE DAPAITEKEI ITON HONO ZOYI

010 EXOYME TA KAPABIA, EXOYME EAniAA, HATI AOO TA ZTENA, AKOMA ME TlZ BAPAIAKOITEZ

nOAEMAME. AN HEZOYME ADANQ TOY, 6A HAME

TOY 6A MAZ BAPEZEI. OXI. NAYMAXIA AEN MHO-

*OYNTO DPOTOY HPO<DTAZOYME NA TOY KA-

POYME NA KANOYME. RATI 6A XA8EI Kl 0 ZTO-

NOYME ZHMIA MEfAAH. ,

AOZ Kl H ZHMIA 6ANAI TOTE TEAEIQTIKH, riATI TOTE 9A TA KA<»»EI OAA TA NHIIA 0 KAPAAHZ.

EIEII OI NAYTIKOI HAPAMniZTEYOIAITE ZTA KAPABIA KAI AETE HQZ XANETAI O TOHOZ AMA XA60YNE KAI KAMHOZA KAPABIA.

H AYNAMH MAZ EINAI TA KAPABIA.

riATi o TOHOZ MAI EINAI OAAAIIINOI.

KAPETANAIOI. RPEnEI NA BPEITE TOIA HOY EIMAITE KAI ZHMIA TOY

TPODO NA XTYHHIETE THN APMAAA

KANOYME Kl EMDOAIZOYME NA OHfAl

AYTO HEPIMENEI TO TENOI AHO IAI

NEI E»OAIA KAI ITPATO, OfTOY 6EAEI. O ZTPATOI TOY ME TON APAMAAH DAE! AHO ITEPIA. AAAIQZ 6AXE TDPA rEMOAPKAPEI ITON MC3PIA.


KAAIIIKA Tl EINAI, BPE riARANIKOAH.

AMA Kl 01 AYO 01 APMAAEZ HNOYN ENA, MAZI 6A KANOYNE PIANO AHO TPAKOZIA DAEOYMENA, MIKPA KAI MEPAAA. Tl KANOYME TOTE; I

^v *

o\E TO MIZTIKO TOY 6IOXAPH

TOY ZnETZIQTH. AHO KPHTH HA IEPO>O Kl ElflE ZTH BAPAIAKOITA MAI riQZ ITHN KPHTH EXEI MAZEYTEI H APMAAA TOY MIZIP1OY KAI DQZ EEPQ ITQZ HPEHEI NA XTYPHZOYME, XQPIZ XA-

EXEI POTA DA TA NEPA MAI.

ZOMEPIA. TO ZHTHMA MAZ AEN EINAI AN RPEHEI KAAA. RHPAINE.

PH

J

AEN nPEflEI NA XTYRHZOYME. RATI Z' AYTO

EIMAZTE ZYMOQNOI OAOI, DQZ HPEHEI NA XTYHHZOYME. TO ZHTHMA MAZ EINAI TO HQZ 6A

KAAA. AMH O KAPAAHZ MAZI ME

XTYHHZOYME. HA NA MHN DAME AMEZQZ «OY-

TON PIOYZOY* APAPIH 8A IAZ BOY:

NTO Kl YZTEPA XANOMAZTE, XANETAIH HATPIAA

AIAHOYN. OnOY NA ZAZ BPOYNE.

OAAKEPH.

\E nAOA. 8EZ NA XTYHHZOYME TO 5EPQ. KAI H AYNAMH MAZ EINAI H 6AAAZZA, AMH ME KAPABIA. H 6AAAZZA AlXQZ KAPABIA EINAI AAYNAMIA MAZ

MOOYPAOTA.I

-2K

EMEU nPEHEl TON KAPA AAH NA TON ITPIMQ-

MI10YPAOTA'

EOYME. H AOYAEIA MAI EINAI NA TO DEAEKAME AirO-AITO TO 6EPIO. AE MHOPOYME NA TOY OEZOYME ADANQ. HATI 3A MAZ «AEI. MHOYPAOTA, eiN' MHOYPAOTA!

ENAZ AOfOZ. AMH TA

MHOYPAOTA 6EAOYN AN6PQnOYI. AOZTE MAZ ANePQDOYZ.

EXOYM' ANePOnOYI' Kl EMEIZ Tl EIMAZTE; AMA AE 6EAHZEIAAAOZ,

U

HAD. EPQI O PIAPIANIKOAHZ ENAZ...

KAHETANAIOI, EIN' E3Q 0 KQZTANTHZ 0 KANAPHZ KAI 6EAEI NA ZAZ MIAHZEI. AEEI. EIN ANAPKH. • I AHOKOTOZ!

KAHETANAIOI. TA MHOYPAOTA TOYTH TH OOPA HPEHEI NA HETYXOYN. H ' AYTO TOYZ AN6PQHOYZ NA MHN TOYZ AIAAEIOYME EMEIZ, HAPA NA HAPOYZIAZTOYNE MONO! TOYZ 'H ITANE. 'H

O KANAPHZ KYBEPNAEI. TOAEIHE

AEN DANE.

ZTHN HATPA. «EPTON MEZA.


KANAPHZ O flYPnOAHTHZ Tl 'NAI. BPE KANAPH:

KAHETANAIOI Kl APXHTOI! IAI DAPAKAAQ NA MOY KANETE MIA XAPH! NA MOY AQZETE ENA MHOYPAOTO. NA RAQ MEIA ZTO AIMANI THI XIOI, NA KAVQ THN KADITANA!

AN TA KATAOEPEI N. HEPAZEI Til BAP6IAKOITEZ...

AN EINAI HA MROYPAOTO KAI 9EAETE AN6PQAEZNATAKATACDEPEII;

HO, RAQ OHOY 6EAETE.

ErQ IAZ AINQ EITYHZH TH ZQH MOY. THN EXQ AnO»AIIZMENH. HMfA IHMEPA ITHN EKKAHIIA KAI TOKAMA OPKO MHPOITA ITHN HANAriA. AOITE MOY MHOYPAOTO KAI 9A HAQ!

0 KANAPHI AEEI 6A KAVEI THN KAHITANA. HAZ EIY HA THN KARITANA; KAAA, HHrAINETE E£Q KAI 6A IKEOTOYME. KAAA 6A IKEO>TOYME...

HOY AETE H • AN6PQnOYI, NA Ol AN-

NA IKEOTEITE KAI N' AFKXSAIIIETE!

II

ePQHOI KAI IAN AYTOYI OAOII

• •

AKOYITE EAQ: H AOYAEIA ME TA MHOYPAOTA TQPA 6EAEI MEfAAH AROOAIH, HATI OHOIOI DAEI, HPEHEI NA HAEI KAI NA (DEPEI AHOTEAEIMA.

AM' AE HOY EINAI QAOII KOAIOZ KAI KOAIOI AH1 TO IAIO BAPEAI! AYTOZ 0 KANAPHZ M* APEZEI, AJTPA-

NA PIHOYME KAHPO ANAMEZA Z " AYTOYI ROY

•TOYN.TA MAT1A TOY.

6A RAPOYIIAITOYNE AOO MONOI TOYI Kl AHO-

(DAIIIMENOI. HA N' AOHIOYME KAI ITHN TYXH TO AIKIO THI. KAAYTEPA ITA IirOYPA! TA MOOYPAOTA NA TA AQIOYME IE ANePQHOYI AOKIMAIMENOYZ. 0 HAHANIKOAHZ NA HAPEI ENA.

ZYM*QNQ HA TON KAHPO ANAMEZA ITOYI AYO. MA NA BAAOYME Kl ENAN YAPAIO Kl ENAN ZHETZIQTH.


AHAQZE riA MHOYPAOTO NA HAEI

KAITI NAI, TPEAOZ;

MEZA ZTO AIMANI THZ XIOZ, NA KA YEI THN KARITANA.

'HTPEAOZEINAI. 'H TOXEIF1APEI AHOOAZH.

AN flAEI. 8A HAQ Kl EHQ MA2I TOY

Tl AKOYZA, KQITANTH;

TO flHPEZ ADOOAIH Kl EMENA AE ME ZYAAOniTHKEZ;

KAI ZENA ZE ZYAAOHZTHKA Kl OAOYZ KAI TON EAYTO MOY. AN AEN RAAAWOYME, 6A XA6OYME. TO AOIHON KADOIOZ HPEHEI NA RAEI NA BAAEI OQTIA ZTHN KAfllTANA, ZHZEI, nESANEI. AEN nAEI KANENAZ AAAOZ. 6A HAQ ETC.

KQZTANTH, AEM

AAEA<DE MOY, EZY EXEIZ CYNAIKA KAI OAIAI, AZE NA HAEI KANENAZ AAAOZ, ANYHANTPOZ... APOQ'E EIAA ONEIPO HQZ HHAHZEZ ENAN AAKKO AIBEZTH Kl YZTEPA ANEBHKEZ ZTO KAMRANAPIO KAI BAPEIEZ TH KAMRANA...

/I

AYTO ' NAI KAAO, 9A HEI HQZ 9A RETYXQ! AAEAOH MOY KAI rYNAIKA MOY, NA HATE ZTO ZHITI Kl AZTE TIZ AOYAEIEZ TON ANTPQN NA TIZ KANOYN

I OPKIZQ ZTHN AfAriH MAZ. AEZHOI-

Ol ANTPEZ.

NIQ. NA (TAZ ZTO ZHITI!


KANAPHZ O nYPnOAHTH2

24

TA MDOYPAOTA HOYXOYME MIIOETCXMA EINAl AYO' MA EEKINHIOYN EY6YI, MOAII ETOIMA-

KAHETANAIOI, 2HTATE KAHETANIOYI HA MOOYPAOTA; EfQ - MAI HPO9YMOI.

ITOYN OAA. AIAAEXTE TOYI KAHETANIOYI.

TONA O nAHANIKOAHI KAI T' AAAO O KANAPHI. AYTOI FIAPOYIIAITHKAN.

EIY OQI AErEIAl; NA PQTHIOYME MOOPEI NA 6EAOYNE Kl AAAOI. NA BAAOYME KAI KANENAN YAPAKD ' H inETIIQTH HA NA TOYZ PIzOYME ITO (WAOTIMO..

YAPAIOI EINAl. O niDINOI.

AN TA AYO MOOYPAOTA HOYXOYME MHOPOYNE NA HEKINHIOYN EY6YI, NAI PIAPOYME TQPA AHOOAIH HA TOYI KYBEPNHTEI TOYI Kl AYTOI NA AIAAE20YNE TO TIOYPMO TOY O KA6ENAI.

MHPABO, PE niHINO' BPANEII THN YAPA AinPOnPOIOHH TO IKEOTHKEI KAAA; I1 AYTO TO TAIIil OHOIOI riAEI, MHOPEI KAI NA MH

nrpiiEi.

TO IKE*THKA. KARETAN ANTPEA! KAAA, XAEINTE AHEIQ KAI 6 MV3 OAIIIOYME.

AYTOI 0 DiniNOI, AE MOYTYXE NA TON 5EPQ... KAAOI EINAl KAI TO AEEl H KAP4IA TOY.

EfQ nPOKPINQ TON KANAPH. EXQ HQI AN BIN' ENAI HOY 9A HAEI IlfOYPA. EIN AYTOI. 0 KANAPHI.

NA PIHOYME KAHPO H ' AYTOYI TOYI AYO.

EMHPOI KAI NA TEAEIQNOYME. I OHOION TO AQIEI O 6EOI 6A HAEL.

TOTE N' AnOOAIIIOYME TON HlHI NO KAI TON fWlANIKOAH.


TO AOinON AnO«AZIZOYME ME TH AYNAMH TOY 6EOY, ENA 0 KANAPHZ KAI T AAAO 0 niniNOZ. ME TH AYNAMH TOY 6EOY AHO«A

(KQNAXTE TOY! NA EP60YNE MEZA Ol AYO.

OAHZIAZTE. DAAHKAPIA. EIAZ TOY! AYO &IAAE£E H BOYAH TON KAHETANAIQN HA NA KY8EPNHIETE TA 6YO MHOYPAOTA KAI NA HATE

8A HE6ANOYME EPQ EIMAI AHCKDAZI-

ZTH XIO NA KAVETE TA AYO KAAYTEPA NTEAINIA

ZMENOZ.

TOY EX6POY, THN KAHITANA KAI TO AEYTEPO. H TIMH HOY ZAZ KANEI H RATPI&A NA ZAZ EMOI-

Kl EfQ EIMAI AHCKDAIIZMENOr

ZTEYTEI, EINAI OOAY MEPAAH Kl AHAITEI AHO IAI 6YIIA, 6YZIA THI ZOHI ZAI. 6A HE9ANETE HA N' ANAZTH6EITE. EAATE NA ZAZ 9IAHZOYME Kl O 6EOZ NA ZAZ BOH6HZEM

6A AIAAESETE MONOI ZAZ TO TZOYPMO TOY O KA6ENAZ. KAI NA ETOIMAZTEITE TO rPHPOPQTEPO.


KANAPHZ: O HYPnOAHTHZ AAEPOE MOY! O GEOI BOH6OZ MAI

AAEPOI! ME TH AYNAMH TOY 0EOV

O KANAPHZ Kl O fliniNOZ AIAAEHAN AP' TOYZ NEO.YI HOY AEXTHKAN Kl ADCXOAZIZAN NA HANE MAZI TOY2 OPIN HEKINHZOYN TIA THN EHIKINAYNH APOZTOAH TOYZ OAA TA *APA KAI Ol NAYTEZ Kl Ol KADETANAIOI KANANE AEITOYPriA ZTON AH NIKOAA KAI TOYZ EYAOfHZE O AAOZ KAI TOYZ EYXH6HKE

MHN TO DAIPNEIZ KATAKAPAA, RA HANIKOAH. H TYXH AIAAEZE TON KANAPH.

AAIKHZE 0 riANNITZHZ. AYTH H TYXH HTAN AIKIA MOY!

META (POBOY 6EOY, HIZTEQZ KAI AfAHMZ nPOZEASETE...


KANAPHI O HYPnOAHTHZ TOY AEIHNOY IOY TOY MYZTIKOY.

TO KATEYOAIO

ZTO METAEY TA AYO MHOYPAOTA REPIMENOYN APMATQMENA Kl ETOIMA ZTO AIMANI riA NA HEKINHZOYN

ME THN EYXH MOY, NA RIAZEII! N' ANA*EIZ KAI NA KOPQIEII. AMHN XAEINTE, OAIAI MOY 2TO KAAO KAI NAXEIZ HANTA ITO NOYI IOY THN YAPA. NA MHN THN NTPOniAZOYME THN YAPA. 8PE CIIDING! ME THN EYXH MOY.

ME THN EYXH IOY, KAHETAN ANTPEA


KANAPHZ O FIYPnOAHTHZ flAIAI MOY. IE EYAOfHXAME, ZE KOIITAIAI MOY. AHO IENA flEPIMENOYME.

NQNHIAME, TQPA EIIAI AHAZMENO DAAHKAP1- ZTHPUOY ZTH AYNAMH TOY 6EOY KAI TPABA MHPOZTAI

KAHETANIE KAI HATEPA MOY, 6AIOY HQ TO MY-

ZHMEPA ZTH AEITOYPHA ZAN NA M' EHIAZE MIA

ITIKO: ErQ AEN DAQ HA NA ZHIQ, HAPA OA NA

AYNAMH KAI ME ZHKQZE <CHAA. EINAI ENA MATI

nESANQ. ETII O.TI EINAI NA TINEI, 8A TINEI.

HOY ME 6QPEI Kl ENA 0>QZ HOY M' OAHfEI. ME THN EYXH ZOY!

AN 6EAEI 0 6EOZ. AEIHOINIQ. 3ANABAEHOMAZTE' AN AE 6EAEI, MHN PAPAnONEYTElZ

NA

nElZ: AEN H6EAE 0 6EOZ.

KQZTANTH!

MHN HEXAZEIZ, 0 TAN-

TZOZ NA niAIEl KAAA'

El Ell OI AYO, ZAKA KAI PAOAAIA. 6A TOYZ HATE AHOKONTA KOYBAHO KAI 8A TOYZ HEPIMENETE OZO NA TYPIZOYN, TIA O.TI BOH6EIA TOYZ XPEIAZTEI.

0A TOYZ ZYNTPOO>E«4OYME OZO DAIPNEI.

KAI 6A TOYZ AINOYME KOYPAHO.

*-_'

/


NA HOY MAI TO AQIANE TO MHOYPAOTO. KOITANTH...

0 KANAPHZ MAZ KANEI ZINIAAO NA KOWYME AirO, HA NA MAZ RAPEI H NYXTA KAAA.

MHN TOY MIAAZ. AEN BAEHEIZ HOY lYAAOriETAI:

AAEPOIA MOY. BAATE TO KAAA ZTO MYAAO ZAZ. OQZ AfKWE HA ZOYME, TIA HE6AINOYME, RA Z'

AMA 01 MOYZOYAMANOI EXOYNE TO PAMAZANI,

AAAON KOZMO DAME. DOTE MOY iE ZAZ EKANA

KANOYNE (DQTOXYZIA HOY OErfEl OAO TO Al-

TON KAHETANIO, KAI HOTE MOY AE 8EAHZA NA

MANI Kl H 6AAAZZA ANOIXTA.

ZAZ «EP6Q AAAIQTIKA AHO AAEPOIKA. MONON AHOVE EIMAI 0 KAOETANIOZ ZAZ KAI MH MIAATE. AN AE ZAI PQTHZQ. flEZTE TO KAI ZTA RAIAIA NA

BAPAIAKOZTA MAZ HEPNAEl ANOIXTA.

TO EEPOYN.

TO riHPE TO ZINIAAO Kl EPXETAI

KANE ZINIAAO TOY HIHINOY NA Al-

MAINA TPIITO! TIAHAPAH

nAAPQZEI. HOY 6EAQ NA TOY MIAHZQ.

ZTO TIMONII


KAAZZIKA

50 I

EfQ 6A KOAHZQ ZTHN KAPITANA

.

KAIZYZTOAEYTEPO.

KADETANIEI AYO TOYPKIKEI (PPErATEI. BAPAIAKOZTEI EINAI. AEN OPEREI NA MAI AOYN

EAA. KQZTANTH NA XQPIITOYME.

JTO KAAO KAI KAAO 6ANATO EYXAPIITQ. T OMOIO

01 TOYPKIKEJ BAPAIAKOZTEI EPXONTAI KATA HANQ MAI.


OOBH9HKEI, KAHMENE; HOY Til EIAEI TIZ BAPAIAKOITEI NAPXONTAI KATA HANQ MAI; AYTEI TPABANE TO APOMO TOYI.

nOIOI AHO IAI. OPE MOYPMOYPIIE KAI Tl EinE:

AIPNOYN BOATA KATA TON KABO MEAANIO. KAHETAN KQITANTH, TA HAIAIA KAT1 MOYPMOYPI2OYN. IAMOQI TOXOYNE METANOIQIEI. TO IKEOlTHKEI KAAA Tl riAI NA KANEIZ;

HAME XAMENOI KAI XAMENOI H AOYAEIA HOY RAME NA KANOYME AE HNETAI

.ANTPEI EIIAZTE 'H fYNAIKEZ; MHnQI KAI IAI OHPA ME TO ITANIO; EMEU AROVE 9A HE9A.NOYME. E, EINAI Kl AAAO; OHOIOI AHO IAI AE 9EAEI NA HE9ANEI, AI PEIEIITH 9AAAIIA, NA fYPIIEl HIIQ KOAYMHQNTAI KAI NA TAJTQIEI. MIA Ar,O«AIH EINAI O ANTPAI.

MIAATE. PE PEMAAIA

AROOAIIZOYME TH ZQH MAI.

TO AOinON HAME HPIMA. IIA TA nANIA.


HYPnOAHTHZ KAME ZINIAAO TOY HIHINOY N1 AKO MDHKAME ZTA ZTENA. EIY, PAOAAIA 9A MAI

AOY6EI KONTA.

HEPIMENEIZ ZTIZ ZHAMAAOYPEZ. KAI ZY. ZAKA, ZTIZ KOAOKY6IEZ

ZOYPOYRO. TA AYO MHOYPAOTA KPYMMENA DIZQ AHO BPAXIA EAQ 9A KAPTEPEZOYME KPYMMENOI. NA NYXTQIEl KAAA.

MAZ EPXETAI 0 KAIPOZ ANADOAA Kl 0 AfEPAI «EPNEI TON AXO AHO TIZ HiniZEI KAI TA NTAOYAIA TOYZ. APXIZE TO MDAiPAMI. TOPA 6A HEZOYNE ZTO ®AI KAI ZTO RIOTO KAI ZTO TPAfOYAl.

TOPA 6A AOYNE (DQTOXYZIA. ZH KQZTE THN AYZTPIAKIA ZHMAIA.


MH MIAAEI KANEJI. TO NOY IAI ITH

flPYMlIE 0 KAIPOI. I EYXAPIZTQ, RANAflA MOY. IE AOHAZQ. XPIITE MOY.

速QNAHE TOYI NTEMTZOl. NTEMTIOI

NTEMTJOI! NTEMTIOI

E KOY2OYMOY. E HABPOYMOY

AN KA*OYME OAA TA NHZIA. OHQZ KA*AME TH XIO. 6A TEMIZQ TO XAPEMI MOY IKAABEX KAI TA XTHMATA MOY ZKAABOYZ. AEN RIITEYQ TO KAKO THI XIOZ NA TO KANOYME AAAOY nOYSENA. TETOIO KAKO AE HNETAI.


KANAPHZ O riYPnOAHTHZ O niniNOZ BIAZTHKE. KOAAHZE AAEzIA TO HYPnOAIKO TOY ZTHN ANTINAYAPXIAA, XQPIZ IMA AOrAPIAZEl KAI TON ANEMO HOY PNEONTAZ ANTI6ETA, TOY TO HEKOAAHZE AMEZQS KAI TO EZYPE MAKPIA

\ ,' •

> t?

- it ''t

i *

^'

-

*

'

«*

4^

O KANAPHZ OMQZ... AOfAPIA ZE KAI THN EAAXIZTH HNOH TOY AEPA...

^ ^-56

KANAPHZ O HYPnOAHTHZ


57 ATE; EXOYME AOYAEIA. AEN (DEYCOYME N JirOYPEYTOYME HQI TO MDOYPAOTO niAIE KAAA.

O APEPA2 AYNAMQNEI OAO KAI nEPIZZOTEPO THN <MJTIA, HOY AfKAAIAZEl THN NAYAPXIAA


KANAPHZ O HYPnOAHTHZ Oi TOYPKOI THZ NAYAPXIAAZ ZHTANE BOH0EIA AAAA TA AAAA KAPABIA ENTPOMA KOVANE TIZ flPYMATIEZ KAI ACIOMAKPYNONTAI

MHAEXTHKAME ZTA ZKOINIA THZ KAHITANAZ! MOY AQ TO TZEKOYPI! i

" "*" ^ •>"'

- v -v M 2J&.

- ^3,.-^v


PIXNONTAIITII BAPKEZ TIA NA TAITQIOYN. AAAA AYTEI HAPAPEMIZOYN KAI BOYAIAZOYN

TA KANONIA EKHYPIOKPOTOYN MONA TOYZ, ENQ H OQTIA HPOXQPEI HPOI THN MHAPOYTAnOeHKH


KANAPHZ O HYPnOAHTHZ

NA! TOYTH EINAI (K3TOXYI

TO KAPA8I «KIMQN» TOY MRATZAHH EINAI BAPAIAKOZTA E=Q AHO TA

NTEAINI KAIfETAI H OPEfATA

KAHETANIE. NA TPABHEOYMB PPAMMH JTA VAPA, NA TOYI HOYME THN BAHZM


RAPAAABANE TOYZ MnOYPAOTIEPHAEZ I TO MEPOZ

AEN TO BAITAQ, 9EAQ NA RNirQ

t /^a^ ^^^^•rs IQMA. noprn niniNO, TYXEPO.

H EIAHZH E«>TAZE ZTA VAPA MHN KANEIZ ETZI. OHOY NANAI GAP 6OYNE KAI 0A MA60YME.

TOYTH H NYXTA ' H 6A ME ZHZEI H 6A ME HE6ANEI.

KAPA8I MRAINEIITQ AIMANI ZTHN XIO KAIfETAI O TOHOZ. RIZQ MOY EPXETAI KAPABI. HA O PA<PAAIAZ. TIAOZAKAZ.

a

nANAHA MOY, OEPE MOY TON KQZTANTH!


KANAPHZ O flYPnOAHTHI NA O PAOAAIAZ! EPXETAI MDPO-

0 KANAPHZ EKAfE THN KAHITANA.

ZTA. AYTOI TQPA 6A MAI TA HEI TA XAMDAPIA.

O KANAPHZ EKAVE THN KAHITANA! ZA2 AEQ THN EKAVE THN KAHITANA EPXONTAI OAOI ME TO KAPABI TOY ZAKA.

0 KANAPHZ EKA*E THN KAHITANA ZHTD TOY KANAPH! ZHTQ TOY KQJTANTH! O AAOZ TON VAPQN ME IEPH OAHrHZE TOYZ HPQEJ ZTON AH NIKOAA

MDOYPAOTO AOO THN YAPA MnOYPAOTOAIT TA *APA KA^ANE THN APMAAA TON KAHETA HAZA.

NAZHZEIZ AIIOTEKNO THZ RATPIAAZ


9A TO AO>IEPQZQ ZTHN XAPH THZ, HOY MOY ' AQZE THN AHCKDAZH.

riANAriA MAZ. AOI MAZ THN AYNAMH NA KAMJQYME OAH THN APMAAA KAI NA EAEYTEPQ60YME. OAOI O ENAZ META TON AAAON AfKAAIAZOYN TOYZ HPQEZ KAI TOY2 0>IAOYN MEZA ZTHN EKKAHZIA

NA ZHZEIZ. AAEPOE MOY


KANAPHZ 0 nYPnOAHTHZ

TQPA HOY EXOYME IAN ETOYTOYZ. IAN TON riAHANIKOAH KAI ZAN TON KANAPH, 6A BAAOYME MHPOZTA TA MROYPAOTA...

MOOYPAOTO AOO THN YAPA MnOYPAOTOAH' TA *APA KAVANE THN APMAAA TON KADETAN HAIA.


0 TZHfl: TO IKYAI ThT flEAIAAAI To ouTOKivnjo oraudTn.oe d' eva OKOVIOU.&VO ora6u.d, u.npoor6 OTO opeivd eoTiaTopio KQI p"yn,Kav e£u 01e^n. eniporeQ. 'Hrav o K. KOI n. K. ' Evpu XuX, TO rpia pjicpd TOUQ nai616 KI 6va oKuXi Teoodpuv xpovuv, o T£pn. To auTOKivrjTO eixe TO oV|uflTa TTK noXiTeiag MaooaxouoeTTiQ TUV HVUU.£VQV floXiTetuv. — E, unaund, e6u 6ev eivai TO KevrdK; — Nai. <Drdoau.e ora {Jouvd TOU KCVTO.K KQI anexoupe Xiya ulXia an6 TO PoudXiau TPQ Mao— I' auTd TO ufepo? £?n,oe TO NTavieX Mnouv, e£ri.yr)oe TO ueyaXuTepo naiSl and TO dXXa 6uo. Av 6ev Tpafk>uoau« yia TT|V KaXupdpvia 8a unopouoaue va ndu.e yia KUVTIYI o' auTd TO Pouvd. — EAdre naifiid. Eivai upa va (pdue, <puva£e n K. XuX. Aeore TOV T£n,n OTO cpTepo KOI piaoreiTe, npenet va <puyouue OTTIV upa u.a<;. 0 taiKpdq XuX, eniaoe anpd6yua TOV T?n.n and TO KoXdpo, orepeuoe TO Xoupi KOI evu TO OKuXi TOU eyXucpe TQ x^P|Q> T° edeoe OTO niou cpTepb TOU ayTOKivnjou. Aev elxav KaXd KaXd apxioei va Tpuve 01 XuX, dTav feva? 5undXr|TO<; opeoi3ioq OTau.dTT)oe nXdi OTO auTOKlvn,TO KOI dpxioe va KOiTd^ei npooexriKd TOV T£r|n. — Aev (joia^eiQ ^e xaxd OKuXi, napan^pnoe o 5evo<;. Av oe yuuvdou 9a unopeoeiQ va ndpeic TTI 9eon TOU yepo-T^enn M°U, nou ivd<pnoe. O opeoipioq epyaXe and TTIV Toenri TOU eva oouyid KOI peoa oe u.ia oriypi1! eKOi^e TO Xoupi. 0 T£n,n KOTdXap^; nuQ eixe unpoord TOU exQpd KI dpna5e TOV 5evo and TO nd6ia. O POUVFIOIOQ dpuQ TOV dpna^e and TOU Xoupi KOI TOU eOuoe uia yepi^ x10"10 xdTu. To OKuXi ^aXiorriKe and TO XTunrma nou e<paye, napdXuoe. Kt o . TOU TO coupe UQ TO KoAu^i TOU, OTO ftouvd. B5opd5e<; nepdoave. Bfiopd&ec papiupiKCQ via TO OKuXL nou TO Paodvt^e evag OKAnpd*; aq>evm.<;. Aapuivog, uioone9aMevo<; -rr\q neivag, o T£n.n nepineve TTI oriyp^ nou 9a ^(peuye and TO veo TOU atpevm,. Mia pepa exei nou yupi^ave ora 6don, o pouvfjoiog OKOVTOMJC KOI TO Xoupi

TOU ^(puye and TO x&pi- M&oa oe ma oriyu.iV o T{pn KaTT|<pdpi?e, oav va neTouoe, TO laovonari TOU POUvou, evu TOV Kuvrwoiioe aoduaivoVTOQ KOI uayiaoMevo? o a<pevm.Q TOU. To OKuXi 6ev apynoe va cpTdoei OTO eoTiaTdpio, dnou eixe 6ei yia TeXeuTaia <popd TTIV ayanrmevr) TOU oiKoy^veia Aq>ou dpu<; 01 XuX eixave (puyei and Kaipd, o T(n.n ooxppr^omnKe TO Opduo nou rrfiyaive niou om. Maooaxouoein. Oi f35opd6ec yivave unveg. Ot enoxeg nepvouoaye. "Yorep1 and TTIV dvoi£n KI and TO KaXoKaipi, ecpTaoe TO (pdivdnupo. t' dXo auTd TO 6idorrma, o T^n,n eixe TT) p,ouoou6a TOU yupio^evr) KOTd TTI MaooaxouocTTi. HoXXec 6iaKone<; eixe cpuoiKd p nopeia TOU. 'Eva KoXo natfii mipe TO Koupaou-evo, nXpyuiievo OKU Ai, TO Tdioe KOI TOU ytdTpen/e TIQ nXriy^Q TOU- 0 T£n.n eviuoe Tponepi\a va u.eivei pa^i pe TOUC KoXoug auTOUQ avdpunouc nou TOV nepiu.a£eijK}v. Eixe vvupioei TI ormaivei yta eva OKuXi va uiW ^XEI Kaveva cpiXo orov KOOU.O. Kai ndoouc Kiv6uvou<; elxe o 5p6uog u£ TO ypi^yopa auTOxivriTa, nou naTouoave T' aSeonoTa oxuXid, Aev r^Tav v' anopci, Xomdv, Kaveig nou o T^nn AaxTappoe v' acpi'ioei TO Ta^ioi TOU KOI va peivei MO£( pe TO KoXd naioi KOI TTI MTrepa TOU, nou TOU cpepBi^Kave p£ TdoT) oTOpyV|. Ma dxt. EniKpaiTioe r| aydrm. KOI n niorri nou eixe yia TTIV otKoyeveia XuX. Kat pia uepa e<puye. AcKcsenia pi^veg KpdiTioe n ne^onopia TOU T^rin. 'Ecprape u£ novepeva nd&ia, Mioonedauevoi; Trig neivag, 5iaoxi?ovra<; mav anooraori nou ^enepvouoe TO xlXia plXia KOI yiipioe OTO oniTi TOU OTO PoudXiata TTIQ MaooaxouoeTn.*;. Oi XuX^exuptoav TO Tgnri KaGwq eorpipe TT) yuvla TOU 5pdu.ou, nou epva^e OTO onin TOUQ. Me KpauycQ evSouoiaopou KoXooupioav auTd ToxaXd OKU At nou acptepuoe TTJ ^u^ TOU om.v • ayanrmeyri TOU oiKoyeveia. TOV K. KOI Tn.v K. XuX KOI TO Tpia TOUQ naiSid. Kai 01 XuX opKion^Kave va u,n.v cKpi^oouve ma noTe, u,a noTe and TO pdTia TOUQ TO niord KOI yewato TOUQ OKU Ai, TOV T5n.n...


H KATAZTPOOH THZ XIOY ..,-, Xiou CXGI vpawTci ano TOUC; enionuouc urropiKOuc nou civai ',-—••. ;. Zuvrav6TCpn iuwc eiK6va Oivouv 01 «avauvi>|oeic» Siaipopwv auT6nruv HUV.UK~V> anAuv avdpunuv TOU Aaou nou e£noav TO fipapa KOI Sinv^Snxav apy6Tepa fl eypaijKiv pdvoi TOUQ TO ooa 6uu.6vrouoav. 'Eva TETOIO oriYMiOTuno Trig MAPIAZ MFIOYPA, 6nMoaieuouMe e6«.

oe

ZTH ZqxiYn. i"iMOuva 14 xpovuv KOI TO 8uMdMai 6Aa. Mia MEpa o naTepqg MOU Aeei: «naiSid MOU, 01 TOUOKOI Mq^euouv dAoug Toug apxdvroug TOU Tonou». 'Qonou va TO KaTaAdPOUMC, Toug eixave dAoug KpepaoMevoug, OTOU Kdorpou TTIV ndpTa! ZriTouoav KOI TO Mioe K&xrravTfi TO XupeMO.. Mar) yu vatKa TOU TOV eieva qapdvTa J Kl ' ETpCOYE

vepd KOI 4Jconi KI ' ETOI aco6r|KE... ...flaipvei o naTepag MOU TH M1T6po MOU, Epeva KOI TTIV a6ep(pi^ MOU, 6uo i|juMid

va». Ma o d6Aiog, drav Mag eKpu^e. ndei KOI Aeei TOU TOUPKOU: « ' EAa va 6eig, nou oouxu 0uo KOplTOia KpuMMCva». Tou Aeei o roupKOC: «Ti oou eivai auTeg;» Aeei auTdg: «KouMndpeg MOU». TdTe o TOupKog 3vd^Ei TO onadi KOI TOU Kdftei TO KecpdAi eMnpdg and TO MdTia Mag KI '£pXCTOI KOI Mag Aeei: «AuTdg eneiSi^ HTOV KOUMndpog oag KOI oag npd6UOE TOV OKdTU-

oa. novo eoeig . Kai Mag 5pdMO KOI ndAi oro Aipiuva. Trjv 6pa nou

KQl MCPIKOtJg Ifl-

Aoug napd&eg KOI

edXaooa KOKKIVT) OTO aiMa. 'AAAo Oev cpuveg, KOI pX^naMe naVTOU (puTilg. lav (puyapE Aiyo pa-

ToupKoi ona^ave Tig ndpTeg KOI Kdpave. Yorepapd7ave cpuTid o' OAa TO oniTia. EMelg and TapdKpld, Ol TOUpKOi joa oe TapdToa Mag ToucpeKi^av KOI TO POAIQ nepPY^KaMe OTT) 6dAaooaKainfipaMe vouoav ndvw an' TO KecpdAia Mag. OpdMO dyip Mrivd... AveAJYO va Mag OKOIOAPH THI XIOY. (NTtXaKpouo) TUOOUV. BAenouPOIVOUMC OTOV dyio Mnvd KOI pA^nouMe TOV KOOMO ;. Me orr)v OKpoYiaAid KOI TI va SOUUE: Oi ioupMeoa. OTI Ka0noapE va (pope Aiyo KOI Toug oxpd^ave, Toug eKavav KOMMdria KOI QKOUUE cpcovEQ: «Ta TOYKoAdKia* EPXOVTQI». TO neTouoave OTOV OYepa. Ta doa ei6av TO Tia va \a\g ocpd^ouv KaTepaivouMe oro Mdjta MOU, noiE Sev 6a TO ^exdou... icxog ppouMe Kaveva Katici. H Kaxfi ' Yorepa and Kdunooa xpdvia YupioaMe ni.. | KOI anavrrfioaMe eva pnouAOUKI Zaow orn Xio KOI mtyaMe vq ppouMe TO oniTia • kai Mag m"ipav TOV naTepa Mag. nnpaMag. Ma dxi oniTia, aAAd OUTE or)Mdoi Qe PppOpdMO KOI Pv^KOMe orp Ai6i... EKE( pAeKOMe. H Xiog dAp niav OKdvr], KOMMCVO dAa nouMe TO Pouvd YspdTa ToiipKoug, nou epxdKOI 5ev unopouoa^E va KOToAdpouMe nou i*|Tav TO oniTi Mag! vrouoav npog TO M^pog TO 6iKd Mag. T6TE Mag naipvei n MITEPQ MOU KOI KpucpTti... 'Onug MdSaMe apydTepa, eixaMe TUXH : MEOQ oroug PdTOug KOI EKE! ^niJEpo>9rinou (puyaiJE and TOV dyio Mr|vd, YIOT! 01 Tr| vuxra, nou va KOiMH'BouMe, nou TOUPKOI Toug eoxpa^av dAoug. Enet5n SEV nepvouoav 01 TOUPKOI an' TO Spondxi nou Mnopoyoave va avoi£ouve TT)VndpTa, Kdvave HTOV and ndvu Mag. TeAog ^ripEpcooE o 6edg Mia rpuna OTOV TOIXO KOI un^KavE Meoa KOI TTIV n.M^pa KOI nnvaMe orriv ayid MapKeAa... Mnaivave evag evag. "Yorepa Mn^Kav dAoi EKE! Mag andvrrioe evag KOUMndpog Mag KOI KOI ocpd^avE dAoug Toug Xpioriavoug KOI KdAeei Tn.g MITEPQC; MOU: «'EAa va oe KPUIIJO qjave TT)V EKKAnoid. Qg KOI MEOQ orn v orepva IJE TO KopiToia o evdg ToupKOu TOV axupupi^ave (pond KOI Toug * 'ATOKTOI ToupKoi.


«

ncuxviSia - ncuxviSia - naixviSia - naixviSia O NTENTEKTIB

' Eva naixvifii va uia napea and (ptAoug. Kdiye i6ia xapTdtaa Yia dAoug Toug naiiaeg. fpd(\>t «KAe<pTn.g» oe eva KOI «vrevTeKri p» oe eva dAAo. AinAuoe TO xapTdKia KOI uoipaofe TO. 'Onoiog ndpei TO xapiaKi nou Ypoxpei «vrevreKTip» pyaivei and TO SuudTio. O «KAe<pTn.g» 5ev Aeet oe «aveva dTi TOU ejuxe auTd TO xapTdia Zpr|vouv dAa TO qxbTa. O KAeqnrig QiaAeYei TO 8upa TOU aKouunuvTag TO OTOV uno KOI ipu6ipl£oVTQ<;«IE Ar)oreuu!». To 6uua cpofJtoueva (puvd^ei «Boi^0eia, KAe<pTn.g!». Ta cpUTa avdpouv KOI o «vrevTeiaip» unaivei oro SuudTio via va ppei TOV «KAeq)TT|». O vTCvreiaip unopei va pwrfioei Kd6e nadcrri Tpeig epwrfioeig. (n.x- «flou i^oouv TTIV upa TOU eYKAri,naToq;») 'OAoi npinei va anavifioouv u.e eiAiKpiveia BKTdg and TOV «KAe<pTn.». Av o vTevreiaip ppei noidg eivai o KAecpirig Kep5i£ei eva Ppapeio. Av dxi TdTe o «KAe(pTnQ» Y'veTai «vrevr6KTip».

ENA YRAKOYO HAfAKI and eva (piAo va oriKuoei eva naydKi nou enmAeei oe eva noifipi vepd xpnoinonoi6vrag eva KOMMOTI ondvYO xwpic; d^cog va avvi^ei TO Aev da pnopeoei va TO Kdvei! Aeg Tupa nug t 1. BdAe eva naydwi oe eva noifipi vepd. AKOuunnoe TTI ma dKpr) evdg KOUUOTIOU ondvyou ndvu OTO

Aiyo aAdTi ndvw OTO naydKi KOI TO uepiKd fieuTepdAerrra KOI ueTd of|KUoe TO ondYYO.

KQNZTANTINOYnOAH ENA HAIXNIAI ME AEEEII

Xpeid£eoai xapTid, uoAOpia KOI eva poAdi KOI fiiio i^ nepioodTepouQ naixTeg. Bpeg nia MeyoAn Ae^n "e TOuAdxiorov 10 YP*iuuaTa. (^d^e oro Ae^iKd f\O Kdnoiov uevdAo av 6ev unopeig va oKecpTeig uia TBTOIO A65n). Kd0e naixTTig Ypacpei M»<pdTepeg Ae^eig XPIoiuonotuvTag YP^MUQTa and TTI ueYdAn Ae^n Oi Ae5eig nou 8a ypdipei npenei va exouv 3ri.nepioodTe3. To naydKi 6a exei KoAAr^oei OTO ondYYO KOI unopa YpaMuara KOI va un,v eivai ovdjjaTa avdpunuv f\. (EAey^Te ue TOe^u Ae^iKd). peiTig va Ae£eig TO or)Kuoeig and TO0 naixTTig ^e Tig nepioodTepeg Ae^eig Kep6i?ei. AOYKANIKA

'Ooo mo YP^YOpa nai£eTe auTd TO naixvifii KOI doo nepioodTepoi TO nai^ouv Tdoo mo aorelo eivai. AiaAexTe eva naixTn. va eivai «T?ivi». 'OAoi 01 dAAoi naixTeg ^e TTI oeipd Toug PUTOUV TO «T?ivi» dnoia epuTTior) Toug KOTepei: «n&>g oe Aeve;», «noidg eivai o KaAuTepog cpiAog oou;», «Ti (popdg dTav nepnaTdg;» K.An. To «T?ivi» npenei va anavTd ndvTa «AouKdvika» x<*>P'g va YeAdoei. 'Aua yeAdoei Kdnoiog dAAog yiveTai TO «T?ivi» KOI TO naixvlfii ou-


- naixviSia - ncuxviSia XPQMATIZE THN EIKONA ANAAOfA ME TOYZ API0MOYZ

1. MAYPO

2.KITPINO

3. KOKKINO

4. KA<DE


JUAZIIEA /Uurt-inifMlfJti 01 KOPZIKANOI lAAEAOOI

AAEEANAPOY AOYMA

Ol KOPZIKANOI AAEAOOI ZTQ 1810 OTO upaio KQI dypio vridi Trig KopoiKiig yewt]Qr\KOV 6uo Ziapaioi afieAxpoi, o louAiog KOI o Aou6o(3iKO<; vie cDpdvoig. Mia eniTuxHM^vri EYxeiPIOT) TOUQ xwpi£ei. £vag navioxupog 6uxog iyuxiK6<; 6eou.6g TOUQ KPOTQ yia navTa evu|j6vouQ, napd TOV 6ia(popeTiK6 xapaK1TlPa nou avanruooei o Ka6evaQ, nou 6ivei 6pau.aTiK6 T6vo crrri yeMcnr) nepin6) TOUQ.

EXOYN EKAO0EI KAI KYKAOOOPOYN 1001 PIXAPAOIO

AEONTOKAPAOI 1002 1003 1004 1005 1006 1007

IOYAIOZ KAIZAP POMHEN TON AAIQN OAIBEP TOYIZT Ol A O A I O I T O Z I A H P O Y N nPOZOHEION O 0HZEAI KAI O MINOTAYPOI 1008 20.000 AEYFEZ KATQ AHO TH OAAAIIA 1009 O EAAOOKYNHrOI 1010 H KAAYBA TOY MDAPMHA OQMA 1011 OMEPAI AAEEANAPOI 1012 Ol TEAEYTAIEZ HMEPEZ THE nOMriHIAI 1013 O OAAAZZOAYKOZ 1014 O TEAEYTAIOZ TON MOIKANQN 1015 H MAYPH KAAAONH 1016 1017 1018 1019 1020

TO MYZTHPIQAEZ NHZI H KOPH THZ ZOYfKAAZ AYO XPONIA ZTHN RAOPH H MAXH TOY MAPAOONA H AEQ0OPOZ TOY OPEFKON

1021 I B A N D H I

AKOAOY0OYN:

1022 MOMHY NTIK 1023 XQKOIN 1024 ZKHNEZ TOY AAZOYZ 1025 O ROAEMOZ TON KOZMON 1026 Ol TPEIZ ZQMAKXPYAAKEZ 1027 ZEPAOK XOAMZ 1028 TO A I B A A I 1029 KANAPHZ O RYPHOAHTHZ

1030 Ol KOPZIKANOI AAEAOOI 1031 1032 1033 1034

MAKBEO O OIAOTOZ MONAZTHPI KAI ZfllTI O TOAMHPOZ MHIA XIKOK

TIA NA HAPArrEIAETE nPOHPOYMENA TEYXH Ta TEuxn nou r^n 6xouv KUKAo(popi^oEi [jnopEi va TO ppeiie OTO pipAionuAeio ATAANTIZ Kopai1) 8 ASr^va KOI ora KEvrpiK6 pipAionuAsia OE 6Ar| TTIV EAAaSa. AK6^in MnopEiTe va TO napavyEiAeTE oe nag KOT ' EuOeiav aAAa 9a smpapuv6EiTE HE TO e^ooa anooroAt'ig. ZTeiATE pia TaxuSpoMiKT^ eniTayi^ |ae 1,5 cpopa TTIV a^ia TCOV TCUXUV (a^ia TEUX<JV + 50% yia 6^060 anooroAric;) npog TTIV ATAANTIZ - M. DEXAIBANIAHZ & Zia, AeovTiou 23, 117 45 A0HNA. ndvu orri Taxu6po|aiKi^ eniTavii va ypdniETE Koeapd TO ovou-a, TH 6ieu6uvoT| KOI TOV Taxu6pO|aiK6 oag KoSiKa, EVO OTO niou u^pog THQ va ouMnAnPOOETE TO VOUJJEpO KOI TITAOUQ TUV TEUXUV nOU SeABTE VO OaQ


TA APIZTOYPFHMATA TON MEFAAYTEPQN IYITPA<DEQN TOY KOZMOY

AAZZIKA 9 "771105 M 115005 1 1 ISSN 1105-1159

KYKAOOOPOYN KA0E OAPAZKEYH TIMH APX. 120


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.