Page 1

France

WR Ô¸

ÖékÄD

Gratis

Gratuit

gëð\V¹çï eiffSk;> jpUj;j NtiyfSk; cq;fs; NjitfSf;F clDf;Fld; nra;J jug;gLk;

aho;Njtp kPdtd;

NEW RUBI ABARANA MAALIKAI

,yq;if ,e;jpa kPd;tiffs; midj;Jk; nkhj;jkhfTk; rpy;yiwahfTk; ngw;Wf;nfhs;s ,q;Nf ehlTk;.

7, rue Cail 75010 Paris Tel: 01 42 05 18 05

10, rue Cail - 75010 Paris, Tél: 06 09 75 27 52

www.eelamurzu.com

KuR 01

Kof;fk; 38

22 - 28 Mai 2010

¼\o¦ cÝ>«s[ý¼B Öª© Ã|ØïVçé ESéºïV Ãç¦lªì ΩA>_ kVÂzJéD

www.itamil.com

Chennai Beauty Center \ï¹ì ¶wz WçéBD

¼Ã´B_ Eçï ¶éºïV«D c¦o_ ÃßçÄ zÝm>_

55, rue louis blanc, 75010 Métro: La Chapelle, Gare du Nord. Tél: 01 42 05 83 84 Por: 06 69 07 27 77

]ªxD 10.00 ‡ 20.00kç« ]ÅÍ]òÂzD

ASI Boucherie

g|, \V|, ¼ïVa ÖçÅßE kçïïçá Ø\VÝ>\Vï¡D E_éçÅBVï¡D ØÃu®ÂØïV^áéVD

195, rue du Fbg st- Denis, 75010 Paris. Tel: 01 42 05 23 78 M : La Chapelle ou Gare du Nord o

ïõmç¦ÂzD céïD W] ó¦V[ ¸«] D ØÄV_é kò ? ØÄF] ¨[ª

*õ|D Ø

V.T Cash & Carry 11 rue cail, 75010 Paris, Tel: 01 40 05 07 18 ,Fax: 01 40 05 06 92

I M P O R T E X P O R T

W­V[ ·©Ãì \Vì¼Ä Ã_ØÃVò^ kVèÃD

yÃD ÄÍ>V ¶âç¦ \u®D Am©¸Ý>_ ØÄFm ØïV|Âï©Ã|D. 37,Av Pc Couturier, 93120 La courneuve Tél/Fax:01 48 35 45 03 Métro, Tramway, Bus : La courneuve

64,Rue louis blanc, 75010 Paris Tél/Fax:01 44 72 06 03 Métro : La chapell / Gare du nord

ì!

Í]BV Ä u V å D ò k >ò¡Âz

BHARATH Spécialitées Indienne & Srilankaise

n¼«V©¸B \Âï^ sòDAD Öéºçï xU Kiw ÖÍ]B ·çkl_ RitAq;fs; >«D z[ÅV> Rit cq;fis kçïl_ kWgbAk; éVßÄ©Ão_ tutiof;Fk; cõ| \þwéVD 51, 67, rue Louis Blanc, 75010 Paris Tel: 01 42 09 35 84 Tel: 01 58 20 06 20 / 06 03 37 38 24 www.restaurantbharath.com www.cafe-bharath.com

www.vtcashcarry.com

ztest  

test upload form

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you