Page 1

Anadolu Gazetesi 20 yafl›nda 1992 y›l›nda Maltepe’nin belediye olmas›n›n ard›ndan yay›n hayat›na bafllayan Anadolu Gazetesi 20 yafl›nda. Yafl günümüzü okuyucular›m›z ve gazeteci dostlar›m›zla Zeytindal› Restaurant’ta kutlad›k. l 12’de

Bölgemizin Güçlü Sesi

www.anadolugazetesi.com.tr

ÇA⁄ IN

ANADOLU YIL: 20 SAYI: 400

GÜNLÜK TARAFSIZ S‹YAS‹ GAZETE

16 MAYIS 2012

Gazetemiz Anadolu Yakas› Gazeteciler Derne¤i üyesidir

F‹YATI: 1 TL

Gazetemizdeki haberlerin detaylar›n› www.anadolugazetesi.com.tr internet adresimizden okuyun

ESENKENT’E MUJDE

Esenkentlilere mahallelerinin kentsel dönüflüm projesinin tan›t›m›n› yapan Maltepe Belediye Baflkan› Prof.Dr. Mustafa Zengin, “S›k›nt›lar›n›z› ortadan kald›rmak için mücadele ettik” dedi SORUNLARIN vatandafl›n talebi do¤rultusunda çözülmesini istedikleri için sürecin uzad›¤›n› vurgulayan Baflkan Zengin, “Emsaller imar yo¤unlu¤u baz›nda 2, toplu uygulamalarda 2.5 fleklinde planland›” dedi.

Engelliler feryat etti! l Haberi 2. sayfada

ZENG‹N, bölgedeki Milli Emlak arazilerinin de al›n›p vatandafllara uygun flartlarla sosyal konutlar yapmay› ve insanlar›n deprem korkusundan uzak konutlarda, güvenli sitelerde oturmas›n› hedeflediklediklerini söyledi. M A LTEPE’N‹N çekicili¤inin de her geçen gün artt›¤›n› vurgulayan Baflkan Zengin, “Önümüzdeki 5 y›l içinde ilçemizde yaklafl›k 100 bin konut yap›lacak. Hedefimiz maltepelilerin mutlu ve huzurlu yaflamas›n› sa¤lay›p, Maltepe’ye ak›fl› artt›rmak” dedi.

l Haberi 3. sayfada

Vedat Okyar’a Maltepe’den vefa 100. Y›l Befliktafll›lar derne¤i taraf›ndan Orhangazi ‹lkö¤retim Okulu’nda yap›lan Cedat Okyar Etkinlik Salonu, efsane futbolcunun ailesi Befliktafll› yöneticiler ve Befliktafll› eski yeni futbolcular›n kat›ld›¤› törenle aç›ld›.

Bafral›lar Vesta’da bulufltu

Ahmet fiimflek’te miniklerin y›lsonu flenli¤i l Haberi 2. sayfada

Vali Mutlu’dan Maltepe teftifli l Haberi 3. sayfada

l Haberi 11. sayfada

l Haberi 10. sayfada

AYGAD üyeleri sertifikalar›n› ald› l Haberi 5. sayfada

l Haberi 4. sayfada

Mehmet SEV‹NÇ


2

HABER

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

ANADOLU

Engelliler feryat etti Maltepe Belediyesi’nden meydana kadar yürüyen engelliler, bugüne kadar yan›t bulmayan taleplerini bir kez daha hayk›rd› ngelliler Haftas›nda “Bizde Var›z Yürüyüflü ve Konseri” düzenlendi. Kent Konseyi Engelliler Meclisinin düzenledi¤i yürüyüfle Türk Kad›nlar Birli¤i S.O.S Derne¤i, Maltepe

E

Huzurevi Derne¤i, Küçükyal› Çocuk Esirgeme Kurumu Derne¤i, Ziçev, ‹stanbul Engelliler Derne¤i, Kad›n Platformu, Bahad›r Erdo¤du Zihinsel Engelliler ve Rehabilitasyon E¤itim

Merkezi, ‹lkem Rehabilitasyon Merkezi, Meclis Üyesi Mehmet Ali Candafl, Bülent Tufan, Adem Kaya, Cemal Atagül, Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürü Faruk Süslü, Kent Konseyi Baflkan› Mehmet Ard›ç, Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri ile engelliler ve aileleri kat›ld›. Maltepe Belediye Binas› önünden bafllayan yürüyüfl Maltepe meydan›ndaki Atatürk heykeline çelenk koyma sayg› duruflu ve ‹stiklal marfl›n›n söylenmesi ile devam etti. Yürüyüfl s›ras›nda engellilerin ve duyarl› kat›l›mc›lar›n ellerinde tafl›d›klar› dövizler dikkat çekti. Maltepe meydan›nda konuflan Engelliler Meclis Baflkan› Tülay Düztafl flunlar› söyledi “Siyasi partilerde Belediye ve ‹l Genel Meclislerinde söz sahibi olmak istiyoruz. E¤itim sa¤l›k istihdam konular›nda çözüm bekleyen sorunlar›m›z var; Okullar›n özel e¤itim s›n›flar› ve rehabilitasyon merkezlerinin fiziki flartlar› engellilere uygun olmal›. E¤itim için gerekli olan materyaller sa¤lanmal› özel e¤itim s›n›flar› girifl katlarda olmal›. Engelli ö¤renciler periyodik zamanlarda psikolog ve diyetisyenler eflli¤inde ziyaret edilmeli. Engellilerin ebeveynlerin çocuklar›n› kamera sistemi ile evlerinden ya da ifl yerlerinden takip edebilmeli. A¤›r özürlüsü olan

her anneye bak›m paras› ba¤lanmal›. 2022 den maafl alan her engellinin ayl›k maafl› asgari ücret düzeyine getirilmeli. Rapor oranlar›n›n düflürülmesi engellenerek do¤ru ve adilce engelli oran› tespit edilmeli. ‹lçemizde zihinsel engelli çocuklar için difl ünitesi yap›lmal›. Engelliler engel durumuna uygun do¤ru ifllerde çal›flt›r›lmal›, ‹fl yerlerinde engelli için gerekli alt yap› sa¤lanmal›. Belediyeler korumal› ifl atölyeleri ve meslek kurslar› açmal›. Engelli sadece rapor ç›karmak ya da doktora gitmek için d›flar›ya ç›kabiliyor oysa biz engelliler gerekli fiziki flartlar sa¤land›¤›nda kuaföre sinemaya ve tiyatroya da gidebilmeliyiz. K›sacas› yaflam›n her alan›n da f›rsat eflitli¤i istiyoruz” dedi. Engelliler daha sonra konser etkinli¤i için Maltepe Sahili Basketbol sahas›na gitmek için yola ç›kt›lar. Konser alan›nda Nilüfer Avc› Gündo¤du ve Kenan Ulusu’nun türküleri ile coflan engelliler halaylar çektiler. Hac›o¤lu Lahmacun’un ikram› Peymacunlar ve Maltepe Belediyesi’nin deste¤iyle haz›rlanan çiçeklerin da¤›t›lmas› engelliler ve annelerini mutlu etti. AYEDAfi ve ‹GDAfi Genel Müdürlüklerine sunulmak üzere faturalarda engelli indirimi takibi için imza kampanyas› da yap›ld›. (Vahide ULUBEY‹)

Yeni nesil E¤itim’e bir tu¤la da Hasan fiado¤lu’ndan altepe de 3.cü e¤itim dönemini dolduracak olan Yeni Nesil Ö¤retmen Liderli¤i Projesinde yer alan Hasan fiado¤lu ‹lkö¤retim Okulu ö¤retmenleri, ö¤renciler iflbirli¤i ile okullar›n›n koridorlar›nda “Bilim Soka¤›” oluflturdu. Hasan fiado¤lu ‹lkö¤retim Okulu Matematik Ö¤retmeni Canan DURUO⁄LU, S›n›f Ö¤retmeni Mustafa HASTÜRK, Fen ve Teknoloji ö¤retmeni Aynur SÖZMEN HASTÜRK, Türkçe Ö¤retmeni Selma AYANO⁄LU, Türkçe Ö¤retmeni ‹lknur SELV‹ ve Sosyal Bilgiler Ö¤retmeni Nilüfer F‹L‹Z’in koordinasyonu ile bafllayan proje de ö¤renciler de aktif görev ald›. Rutin e¤itim anlay›fl›ndan farkl› bir çal›flma yaparak, ö¤rencilerin ilgisini çekmek ve meslek hayatlar›nda bir de¤iflim yaratmak

M

Ahmet fiimflek anas›n›f› ö¤rencileri sahneye ç›kt› hmet fiimflek Koleji anaokulu ö¤rencileri y›lsonu gösterisi yapt›. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yap›lan gösteriye okul yöneticileri, ö¤retmenleri ve veliler kat›ld›. Y›l boyunca ö¤rendiklerini velilere sunan ö¤renciler büyük alk›fl al›rken, veliler oldukça heyecanla çocuklar› izlediler. Gösteri öncesi konuflma yapan Okul idarecisi ve sanat yönetmeni Yasemin fiimflek, “Bizler bir aileyiz. Ö¤retmen veli ve ö¤renci dayan›flmas›n›n en iyi örne¤ini sunuyoruz. Gelece¤in büyükleri çocuklar›m›z›n her yönüyle e¤itilip baflar›l› insanlar olmas› için çal›fl›yoruz. Dünden bu güne bakt›¤›m›zda baflar›l› ö¤renciler yetifltirdi¤imizi sizlerde

A

biliyorsunuz. Biz bununla gurur duyuyoruz. Okulumuz; Milli E¤itim Bakanl›¤› Okul Öncesi E¤itim Program›n›n yan› s›ra, bir çok ülkede uygulanan çok e¤itim sisteminden esinlenerek, bütün bunlar› bünyesinde sentezleyip, kendi e¤itim program›n› yaratm›flt›r. Çocuklar›n bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliflimlerini desteklemek, Temel beceri ve kabiliyetlerini gelifltirecek yöntemler kazand›rmak, Kendini ifade etmesine, baflkalar›n› anlamas›na, kendi ihtiyaçlar›n› ba¤›ms›z olarak giderebilmesini sa¤lamak ve hayatla ilgili ilk temel deneyimlerini kazanabilmesine yard›mc› olmakt›r. Anas›n›flar›m›zda uygulanan tüm etkinliklerde oyunla keflfederek, yaflayarak ö¤renme esas al›nm›flt›r. Bu programda çocuklar, tüm duyular›n› kullan›rlar. Program, çocuklar›n geliflim düzeyi, yafllar› ve kavrama seviyelerine uygun olarak düzenlenirken, yarat›c›l›¤› art›r›c› imkanlar sunulur. S›n›flar›m›zda tüm dersler, birbiriyle iliflkili yap›l›r. Ana programda Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Haz›rl›k Çal›flmalar›, Dramalar, Fen ve Do¤a Çal›flmalar›, Sanat Etkinlikleri birbiri ile iç içe bir flekilde yap›l›r. Öncelikle Türkçe’yi do¤ru ve güzel konuflman›n hedef çal›flmam›z olmas› ile birlikte ‹ngilizce dersleri oyun ortam›nda verilir. Çocu¤un tam bir oyun havas›nda , do¤al bir flekilde ‹ngilizceyi hayat›n›n ola¤an ak›fl› içinde ö¤renmesi sa¤lan›r. Her ö¤rencimizin farkl› ö¤renme stilleri oldu¤unu bilerek, onlar›n ö¤renme flekline hitap edecek aktiviteler ve faaliyetlerle derslerimizi e¤lenceli hale getiriyoruz. Bizler güveniniz ve iflbirli¤iniz için teflekkür ediyorum.’ dedi.

19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram› kutlu Olsun En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram› kutlu Olsun Dünyan›n En De¤erli varl›klar› Annelerin “Anneler Günü” Tüm Kad›nlar›m›za kutlu Olsun

için e¤itimi görsel flölene çevirmek isteyen ö¤retmenler, “bu de¤iflimle soru soran, merak eden, araflt›rma ve gözlem yapan, kendisini iyi ifade eden ö¤renciler yetifltirmeyi hedeflediklerini” belirttiler. Uygulama ile görsel zekân›n ö¤renme üzerine etkilerinden yola ç›karak Bilim, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Soka¤› haz›rland›. Matematik ve Fen Bilgisi derslerinden “Aktif Ö¤renmenin Çoklu Zeka Üzerindeki Etkileri”, Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerinden de “Ö¤rencilerin Yazma Becerilerini Gelifltirme” konular›nda çal›flmalar yap›larak ç›kan örneklerin büyük ebatlarda bask›s› yap›larak oluflturulan sokaklara ö¤renciler eflli¤inde dizayn edildi. Uygulama ile art›k okul koridorlar› bofl durmayacak, e¤itim sadece s›n›fta de¤il koridorlarda da devam edecek. Maltepe de 3.cü e¤itim dönemini tamamlayan Yeni Nesil Ö¤retmen Liderli¤i projesi bünyesinde gerçeklefltirilen bu uygulaman›n aç›l›fl›n› Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur yapt›. Kaymakam Okur “Yeni Nesil Ö¤retmen Liderli¤i Projesinin bu sene 3.cü dönemini tamamlayaca¤›z ve bugüne kadar 100’e yak›n ö¤retmenimize farkl› e¤itim metotlar› ile e¤itim yapma imkan› sunduk. Art›k meyvelerini almaya bafllad›k. Geçti¤imiz günlerde bir okulumuzda açt›¤›m›z Oynayarak Ö¤reniyorum S›n›f›, baflka bir okulda matematik s›n›f› ve flimdi de Bilim Koridoru projesi ile Hasan fiado¤lu ‹lkö¤retim Okulu, bizlerin bu projeyi bafllatmakta ne kadar hakl› oldu¤umuzu gösterdi. Ö¤retmen Liderli¤i Projemiz bafllad›¤›nda ö¤retmenlerimizin gözlerindeki heyecan zaten bu günlere gelmemizde en büyük ›fl›kt›. Ben öncelikle ilçemiz e¤itiminin bu aflamaya gelmesinde eme¤i geçen tüm ö¤retmenlerimizi, onlar›n önünü açan idarecilerini ve özellikle Proje Koordinatörümüz Özgür Bolat’› tebrik ediyor, ilçem, veliler ve ö¤renciler ad›na teflekkür ediyorum” dedi. Protokol konuflmalar›n›n ard›ndan Kaymakam OKUR ve beraberindekiler ö¤retmen ve ö¤rencilerin birlikte oluflturdu¤u “Bilim Soka¤›” projesini incelemek üzere koridorlar› gezdi ve foto¤raf çekiminden sonra program sona erdi. Cambridge Üniversitesi öncülü¤ünde haz›rlanan “Yeni Nesil Ö¤retmen Liderli¤i” Projesi, dünyan›n farkl› k›talar›ndan 14 ayr› ülkede uygulan›yor. Türkiye’de ise sadece Maltepe Kaymakaml›¤› öncülü¤ünde yap›l›yor. Proje ile Ö¤retmen, ö¤renci ve velilere yeni bir bak›fl aç›s› getiriliyor. E¤itimde devrim niteli¤i tafl›yan bu uygulama, rutin e¤itim anlay›fl›n›n yerine yenilikçi bir e¤itim anlay›fl› getiriyor.

19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram› kutlu Olsun Dünyadaki tek karfl›l›ks›z sevginin sahibi Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Demokrat Parti Maltepe ‹lçe Yönetimi Ad›na Baflkan

Türk Kad›nlar Birli¤i Maltepe fiube Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan

Maltepelim Huzurevi Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i Ad›na Baflkan

Gülay EZ‹BAY

Semahat DARUGA

Gülden GÜNEfi


Bölgemizin Güçlü Sesi

ANADOLU

Gazetemize reklam vermek isteyenler Tel: (0216) 441 42 19 Faks: (0216) 441 69 30

16 MAYIS 2012 ÇARfiAMBA

Vali Mutlu’dan Maltepe teftifli

Esenkent’e müjdeli haber senkent kentsel dönüflüm projesi tan›t›m› Türkan Saylan Kültür Merkezinde Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Zengin taraf›ndan yap›ld›. Salona s›¤mayan Esenkent sakinleri d›flar› ba¤lanan ses düzeniyle bütün geliflmeleri dikkatlice dinledi. Baflkan Zengin, Zaman›n çok uzamas›nda mevzuat›n ve ‹BB nin engellemeleri oldu¤unu belirterek ‘Biz istiyoruz ki sorunlar vatandafl›n iste¤i gibi çözülsün. Biz Belediye olarak sizlerin s›k›nt›lar›n› ortadan kald›racak çal›flmalar› yapt›k, yogun çaba harcad›k. Esenkent de afla¤›da hektar bafl›na 600 kiflilik bir yo¤unluk sa¤land›. yukar›da ise 400. Kademeli olarak tepeye gittikçe azalan bir yo¤unluk sa¤lad›k. ‹mar yo¤unlu¤u baz›nda ise emsal 2, toplu uygulamalarda ise 2,5 fleklinde planlad›k. Ayr›ca Milli Emlak'›n arazilerini alarak sosyal konutlar›n yap›lmas› konusunda planlar›m›z var. Bizler de buralarda insanlar›n istemleri d›fl›nda bir proje yap›lmas›na karfl› ç›k›yoruz. Anlay›fl›m›z bu. Deprem tehlikesinden kaynaklanan, özellikle depreme güvensiz evleri olan vatandafllar›m›z›n kendi talepleri ve bizim de istemlerimiz do¤rultusunda, güvenli sitelere dönüflmesini sa¤lamak birincil görevimiz olmas› gerekiyor’ dedi.

E

5 y›lda 100 bin konut

‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ‹l Özel ‹daresi’nin Maltepe’deki yat›r›mlar›n› inceledi ve devam eden projelerin son durumlar›yla ilgili yetkililerden bilgiler al›rken ifllerin de h›zland›r›lmas›n› istedi ali Hüseyin Avni Mutlu’ya inceleme gezisinde ‹stanbul ‹l Özel ‹daresi Genel Sekreteri Sabri Kaya, Maltepe Kaymakam› Ahmet

V

Okur, Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Zengin, Ak Parti Maltepe ‹lçe Baflkan› Kamil Bark›r ile Maltepe ‹l Genel Meclisi Üyeleri Erdo¤an Akkaya, Hakk› Cesur K›l›ç, ‹brahim fieker, Muhuttin Erden ve Ramazan fiensoy efllik etti. Vali Mutlu’nun ilk dura¤› Ataköseo¤lu ‹lkö¤retim Okulu inflaat›yd›. ‹dareciler taraf›ndan kap›da karfl›lanan Vali Mutlu’ya minik ö¤renciler taraf›ndan çiçek verildi. Veli ve ö¤rencilerle de ilgilenen Vali Mutlu, yetkililerden okulun son durumu hakk›nda bilgi ald›. Buradan Maltepe Toplum Merkezi ile Huzurevi Yafll› Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezi inflaat›na geçen Vali Mutlu, huzur evi sakinleriyle de bir araya geldi. Huzur Evi’nde kalan yafll›larla da yak›ndan ilgilenen Vali Mutlu, bir süre onlarla sohbet ederek, dilek ve isteklerini ilgiyle dinledi. Ziyaret sonras› Huzur Evi sakinleriyle bol bol hat›ra foto¤raf› çektirdi. ‹ncelemenin ard›ndan Nazmiye Kaya ‹lkö¤retim Okulu inflaat alan›n› ziyaret eden Vali Mutlu, daha sonra ‹dealtepe’de bulunan Maltepe Hükümet Kona¤› inflaat alan›nda da incelemelerde bulundu. Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun bir sonraki dura¤› ise Küçükyal›’yd›. Küçükyal› Semt Poliklini¤i ve Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› inflaat alan›na giden Mutlu, buradan da Küçükyal› Çocuk Yuvas› inflaat›na ziyarette bulundu. Vali

Mutlu’nun Maltepe inceleme gezisinin di¤er dura¤› Küçükyal›’daki Muhsine Zeynep ‹lkö¤retim Okulu ve F›nd›kl› Mahallesi ‹lkö¤retim Okulu inflaat alanlar›yd›.

VAL‹ MUTLU’YA SÜRPR‹Z ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Muhsine Zeynep ‹lkö¤retim Okulu’nu ziyaret etti¤i s›rada tatl› bir sürprizle karfl›laflt›. Vali Mutlu’nun Maltepe ilçesinde bulunan Alt›ntepe Mahallesi Ahmet Rasim ‹lkokulu’nda okudu¤u dönemden s›n›f arkadafl› Fikret Özfleker ile karfl›laflt›. Duygusal anlar›n yafland›¤› bu buluflmadan Vali Mutlu ve ilkokul arkadafl› Fikret Özfleker çok memnun kald›lar. Y›llar önce beraber okumufl iki okul arkadafl›n sohbeti yine eski ve bir o kadarda anlaml› y›llara gitti. ‹nceleme gezisinin Maltepe'deki son dura¤› ise Prof. Dr. Mustafa Zengin Meslek Lisesi oldu. Yap›m› yeni biten ve faaliyete geçen okulda bir dizi incelemelerde bulunan Vali Mutlu, okul yönetimi ile birlikte s›n›flar› gezerek yetkililerden okul hakk›nda bilgi ald›.

Nitelikli konut projelerinin Maltepe'ye olan ilgiyi art›rd›¤›n› söyleyen Maltepe Belediye Baflkan› Mustafa Zengin, ilçede 5 y›l içinde 100 bin yeni konut infla edilece¤ini söyledi. 10 bin kadar›n›n kentsel dönüflüm projeleri kapsam›nda Toplu Konut ‹daresi (TOK‹) taraf›ndan yap›laca¤›n› ifade eden Zengin “Geri kalan 90 bin konut ise özel sektör eliyle yap›lacak” dedi. fiu anda Maltepe'nin 500 bin nüfuslu bir ilçe oldu¤unu kaydeden Mustafa Zengin, önümüzdeki y›llarda ilçenin nüfusunda büyük bir art›fl beklediklerini ifade etti. Zengin flunlar› söyledi: “Bizim, Maltepelilerin mutlu ve huzurlu yaflamas›n› sa¤lamak için yapt›¤›m›z projeler Maltepe'ye ak›fl› da art›r›yor. Hem kentsel güzel yap›lar›n yap›lmas› Maltepe'ye olan çekicili¤i art›r›yor hem de buras› eskiden ‹stanbul'un sayfiye kentiydi. O nostalji içinde yaflamak isteyen insanlar›n say›s› giderek artacak.”

Destek olaca¤›z Konut inflaatlar›n›n yan› s›ra Maltepe'de turizm, sa¤l›k ve e¤itim konular›nda yat›r›m yapacak olan müteahhitlere ellerinden gelen kolayl›¤› göstereceklerini ifade eden Zengin, “Maltepe önümüzdeki dönemde müteahhitler için çok cazip bir bölge olacak. Daha çok yeflili olan, daha çok sanat›, kültürü ve turizmi olan bir ilçe olarak planlad›k. Projelerimizi de öyle yap›yoruz.” diye konufltu.

DP’de ilçe baflkanlar› tan›flt› emokrat Parti ‹stanbul il baflkan› Hayrettin Öztürk ‹stanbul ilçe baflkanlar› ile tan›flma toplant›s›n› il binas›nda yapt›. ‹l kongresinin ve önümüzdeki sürecin de¤erlendirilmesinin yap›ld›¤› toplant›da ilçe baflkanlar› uyum içinde çal›flmaya h›z vereceklerini belirttiler.

D

MHP Maltepe’de Da¤›stan yeniden baflkan HP Maltepe ilçesi 8. Ola¤an kongresinde Metin Da¤›stan yeniden ilçe baflkan› seçildi. Uzunlar dü¤ün salonunda yap›lan kongrede MHP Genel baflkan yard›mc›s› Sadir Durmaz divan baflkanl›¤› yapt›. Toplant›ya ‹stanbul Milletvekili Durmufl Ali Torlak ve ‹stanbul ‹l Baflkan› Abdurrahman Baflkan’›n yan› s›ra ilçe baflkanlar›, parti üyeleri kat›ld›. Tek listenin oldu¤u seçimde oy birli¤i ile Da¤›stan ve listesi görevi ald›. Maltepe belediyesini mutlaka alaca¤›z diyen Da¤›stan, birlik ve beraberlik mesaj› vererek çal›flmalara bafllad›klar›n› belirtti. MHP genel baflkan yard›mc›s› Sadir Durmaz ise AKP iktidar›n› elefltirerek, ’10 y›ll›k AKP iktidar›nda d›fl borç artm›fl, ülkemizde yoksulluk zamlarla gittikçe artm›fl, öyle ki borçtan dolay› intiharlar, cinayetler artm›flt›r. Yandafl medya yarat›lm›fl ve gerçekler yerine pembe hayallerle toplum kand›r›l›yor. S›f›r sorun diye bafllad›¤› komfluluk iliflkileri bu gün s›f›r komflu noktas›na gelmifltir. Emredenlerden ald›¤› Tafleronluk görevini bir an önce yapmak istiyor. Körfez sermayesiyle beslenenler di¤er taraftan bölgede etnik ve dinsel temelli bir savafl Türkiye’yi de çok etkileyecektir. Sizi yaratan 12 Eylülü yarg›layamazs›n›z. AKP kendi yarg›s›n› yaratm›flt›r. Adaleti yok ettiniz. Bir ülkede adalet yoksa zulüm vard›r. Biz bunlar› söyleyince birilerine vagon oldu¤umuzu söylüyorlar. Say›n BOB baflkan› siz kimin vagonusunuz. Siz AB, Bush, Obama’n›n vagonusunuz.’ Dedi. Maltepe MHP ‹lçe yönetimi listesi flöyle olufltu. Baflkan Metin Da¤›stan Ali R›za Nas›ro¤lu, Ayflen Alt›ntafl, Çak›r Temuro¤lu, Muzaffer Sar›ca, Mehmet Bozkurt, ‹smail ‹nan,

M

Mustafa Demir, Ayfer fien, Ersoy Uygur, Hasan Oflaz, ‹hsan Ceylan, ‹lyas Toprakl›, Ahmet Do¤an, Kadir Özdemir, Mehmet Özcan, Ömer Bacak, Mehmet Çetinkaya, fienol Atl›, Murat Önalan, Levent Cin, Seyfullah Gençtürk, Hasan Mete

DP ‹stanbul Öztürk’e teslim ayyum atanan Demokrat Parti ‹stanbul ‹l Kongresi MAKSEV de yap›ld›. Üç aday›n yar›flt›¤› seçimde ‹l Baflkan aday› Hayrettin Öztürk 155 delegenin oyunu alarak ‹l Baflkan› seçildi. Di¤er adaylar ‹brahim Çetinkaya 56, M. Yaflar Genço¤lu ise 53 oy ald›. Divan Baflkanl›¤›’na ise, Rafer Gökdemir, Murat Uz, Ali Feyizo¤lu ve Cavit Gürsoy ço¤unluk oyuyla seçildi. Demokrat Parti’nin ‹stanbul ‹l Kongresi’nde zaman zaman adaylar› destekleyen gruplar aras›nda tart›flmalar yafland›. ‹l Baflkan aday› Hayrettin Öztürk yapt›¤› konuflmada delegeler ile partililere birlik ve beraberlik mesaj› verdi. Öztürk, yapt›¤› konuflmada merkez sa¤› temsil eden Demokrat Parti’nin bugün mecliste olmamas› ülkemiz için çok büyük kay›pt›r dedi. Öztürk, ” Türkiye ne yaz›k ki; iyi yönetilmiyor. Bunun tek nedeni mer-

K

kez sa¤›n tek temsilcisi olan Demokrat Parti’nin bugün meclis d›fl›nda olmas›d›r. Merkez sa¤da demokrat parti olmal›d›r. Demokrasinin en önemli araçlar› kongreler ama bu kongreler bizlere yak›flmad›. 10 binlere seslenece¤imiz büyük salonlarda yap›lmal›yd›. Bu tablo, Demirel, Çiller’e yak›flmad›. Bizler birlik ve beraberlik içinde anlaflarak tekrar on binlere seslenece¤imiz salonlarda bu kongreleri yapaca¤›z. ‹stanbul kongresi partimize yeniden heyecan getirmifltir. Partimizin toparlanmas› için ortak bir adayla tek listeyle kongre yapmay› isterdim. DYP Gençlik kollar›nda bafllad›¤›m bu büyük misyonda siyasi hayat›ma DP’de devam ettim. Bugün sizler bana bu görevi verdiniz De¤erli dava arkadafllar›m size söz veriyorum. Bizim yönetimimizde adam›n adam› olmayaca¤›z. Davan›n adam› olaca¤›z.’ Dedi. (Vahide ULUBEY‹)

ANADOLU

MAYIS 2012 Y›l:20 Say›: 400

anadolugazete@gmail.com www.anadolugazetesi.com

MEGA Reklamc›l›k Tan›t›m Hizmetleri Ti c a r e t L i m i t e d fi i r k e t i Ad›na ‹mtiyaz Sahibi

Necmi SEZEN Genel Yay›n Yönetmeni

‹smet AKKOÇ Yay›n Koordinatörü

Sinem SEZEN Yaz› ‹flleri Koordinatörü Reklam Müdürü

Hayrettin DEM‹R

Vahide HATUNO⁄LU ULUBEY‹

Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü

Reklam Dan›flman›

R›za A R A

Sema GÜLDO⁄AN Spor Müdürü

A s k e r i ARSLAN Hukuk Dan›flman›

Av. Ersin ÖZDEK YAYIN KURULU: Ergin KANLICAO⁄LU

Süha GÖRENL‹ ADRES: Mimar Sinan Cd. No: 6/5 34843 Maltepe- ‹STANBUL

Tel.: 0216 441 42 19 Faks: 0216 441 69 30 B A S K I : Platin Ofset (0212) 489 33 33 ‹STANBUL Yay›n Türü: Yerel Süreli - Bask› Tarihi: 16- 5 -2011

Köfle yazarlar›n›n yaz›lar›ndan kendileri sorumludur Bu gazete bas›n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir


4

HABER

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

ANADOLU

Ö¤retmenlerden ‹stanbul flark›lar› Ö¤rencilerin yaflad›¤› kenti(‹stanbul'u) müzik ve fliirle e¤lenceli bir flekilde tan›yarak, kentsel aidiyet duygusunun güçlendirilmesi amac›yla bafllat›lan “‹STANBUL’UN SES‹ (‹STANBUL DERS‹)” PROJES‹ ‘nin etkinliklerinden olan konser Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin be¤enisine sunuldu. ¤retmen ve ö¤rencilerin yer ald›¤› koronun Konserinin 1. bölümünde ‹stanbullu bestekarlar›n eserlerine, 2. bölümünde ise ‹stanbul’da yaflam›fl, Türk ve Osmanl› kültürüyle harmanlanm›fl

Ö

Azeri ve Rumeli türkülerine yer verildi. Baflkanl›¤›n› Maltepe Milli E¤itim fiube Müdürü Gülten Torgay, ilçe koordinatörlü¤ünü Küçükyal› Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Selami Çiçek, koordinatörlü¤ünü Küçükyal› Endüstri Meslek Lisesi ö¤retmenlerinden Habibe Y›lmaz, proje müzik koordinatörlü¤ünü müzik ö¤retmeni Ebru Demirvucut, müzik sorumlulu¤unu Ba¤larbafl› ‹lkö¤retim Okulu ö¤retmenlerinden Ufuk Ulukaya’n›n yapt›¤› projeyle ilgili bilgi veren proje koordinatörü Habibe Y›lmaz, flunlar› söyledi: “Tarih boyunca bünyesinde birçok milleti bar›nd›ran Osmanl› Devleti’nde özellikle ad›na flark›lar yaz›lm›fl, Türk müzi¤inin en büyük üstatlar›n›n eserlerini üretip icra ettikleri bir mekan haline gelmifl olan ‹stanbul, yüzy›llard›r Türk müzi¤inin merkezi olmufltur. Osmanl› Devleti döneminde padiflahlar ve devlet adamlar› Türk müzi¤iyle bizzat ilgilenmifller ve bu mus›kiyi saraylarda, enderunda icra etmifllerdir. Konaklar›n ‹stanbul mus›ki hayat›nda önemli bir yer vard›r. O kadar ki ‹stanbul halk› konaklardan yay›lan müzi¤i dinlemek için kay›klar›yla k›y›lara sokulmaktayd›. Projemizde, ö¤-

rencilerin kent kültürü bilincinin gelifltirilmesi, kentin kültürel dokusu üzerinde fark›ndal›k yaratmas›, çocuklar›n kültür ve sanat konular›ndaki yarat›c›l›klar›n›n desteklenmesi hedeflendi.” Küçükyal› Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Nezahat Abdullah Erboz ‹lkö¤retim Okulu, Ba¤larbafl› ‹lkö¤retim Okulu, Kadir Rezzan Has ‹lkö¤retim Okulu ve Maltepe K›z Teknik ve Meslek Lisesinin proje orta¤› oldu¤u çal›flmada, Nezahat Abdullah Erboz ‹lkö¤retim Okulu Müdürü Adem Bay, ö¤retmenler Ceyda Akyalç›n, Mücahide Türkan, Ferde Aksu, Meliha Alsat, Pembegül Uysal, fiebnem Ünal, Ayfle Aysel Kabasakal yer ald›.

Maltepe K›z Meslek’ten Bahar Kermesi altepe K›z Teknik ve Meslek Lisesi taraf›ndan her y›l geleneksel olarak düzenlenen kermes ve bahar flenli¤i Maltepe Beflçemler Meydan›'nda yap›ld›. Ö¤renciler y›l boyunca ald›klar› e¤itim sonucu haz›rlad›klar› çeflitli giysiler, orijinal tak›lar ve birbirinden ilginç hediyelik eflyalar ve el emekleri organik ve katk›sz yiyecekleri halk›n be¤enisine sundular. Ev sahipli¤ini Maltepe K›z Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Hatice Dürdane Ekmekçibafl›’n›n yapt›¤› kermes bu y›l öncekilerden farkl› olarak Beflçeflmeler Meydan›’nda yap›ld›. Müdür Ekmekçibafl›, daha önceki kermesleri hep okul bahçesinde yapt›klar›n› belirterek, “Kermeslerimiz okul bahçesinde dar bir çevrede kal›yordu. Bu y›l daha çok vatandafla ulaflabilmek amac›yla Beflçeflmeler Meydan›’nda yapmak istedik. Ö¤rencilerimizin el emekleri ve göz nurlar›n›n daha genifl bir kesim taraf›ndan görülmesini istedik” dedi Kermesin aç›l›fl›na Mal-

M

tepe Kaymakam› Ahmet Okur ile Maltepe Belediye Baflkan Yard›mc›s› Nimet Karabulut da kat›ld›. Aç›l›fl kurdalesini kesme görevini de kad›nlar yerine getirdi. Baflkan Yard›mc›s› Nimet Karabulut ve Kaymakam Okur’un efli, kurdaleyi okul

müdürü Ekmekçibafl› ve k›z ö¤rencilerle birlikte kesti. Standlar› tek tek gezen Kaymakam Okur ve Nimet Karabulut ö¤renciler ile sohbet etti. Kermes ile ilgili bilgi alan Okur düzenlenen etkinli¤i çok be¤endi¤ini ifade etti.

Maltepe Üniversitesi’nde Volkan Konak rüzgar› S ›la, Murat Boz ve daha pek çok ünlü ismin sahne ald›¤› ‹stanbul Maltepe Üniversitesi’nin Kültür ve Bahar fienli¤i Volkan Konak konseri ile bafllad›. ‹stanbul Maltepe Üniversitesi, 2012 akademik döneminde, üniversiteleraras› y›l›n ilk Bahar fienli¤i’ne imza att›. fienlik kapsam›nda, ilk olarak Volkan Konak sahne ald›. 8 bin kiflilik kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük amfisini içinde bar›nd›ran Marmara E¤itim Köyü konuklar›na müzik flöleni yaflatt›. Volkan Konak’a konser öncesi, yaklaflan “Anneler Günü” sorulunca ünlü sanatç› duygusal anlar yaflad›. 12 May›s’a kadar süren bahar flenli¤inde, kültür sanat faaliyetleriyle, e¤lence bir arada oldu. ‹stanbul Maltepe Üniversitesi bünyesinde yer alan fakülteler ile ö¤renci kulüplerinin her biri çeflitli aktiviteler gerçeklefltirdi. Volkan Konak, konser öncesi bas›n mensuplar›yla sohbet etti. Ünlü sanatç› “Master yapt›m, doktoram› da dondurdum hala devam edebilirim, akademik kariyerime sizlerle ayn› alanda devam etmek istiyorum, herhalde sinema televizyon üzerine doktora yapaca-

¤›m” dedi Bas›n mensuplar›n›n yaklaflan “Anneler Günü” ile ilgili mesaj istemesi üzerine, Volkan Konak “Biliyorsunuz ki annem felç geçirdi ve flu an hala rahats›zl›¤› devam ediyor, ama hiç önemli de¤il iki gözü bana baks›n yeter” diyerek duygusal anlar yaflad›. Bu keyifli sohbetin ard›ndan sahne alan ünlü sanatç› kendisini izlemeye gelen ö¤rencilere “Zeki, cesur, çal›flkan insan proje üretir ve baflar›l› olur, kendinize güvenin ve kendinizi önemseyin, ben hayat boyu böyle yapt›m” dedi ve Maltepe Üniversitesi Aç›k Hava Tiyatro’sunda binlerce kifliye tam bir müzik flöleni yaflatt›. ‹stanbul Maltepe Üniversitesi, iki hafta boyunca, konserden yar›flmalara, sinemadan tiyatroya, sergiden söylefliye, animasyondan el sanatlar›na, tenis turnuvas›ndan, satranç turnuvas›na, fliir dinletisinden konferans, panel ve kitap fuar›na kadar 100 ayr› kültürel, sanatsal ve sportif etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›. ‹stanbul Maltepe Üniversitesi Bahar fienli¤i’nde Volkan Konak’›n ard›ndan Reed, Planeur, S›la, Barlas, Aydilg, Gökçe, Murat Boz, Kurban ve Asl› sahne ald›.

MESLEK L‹SES‹N‹N SATRANÇ BAfiARISI Onlar da Maltepe’deki programlar›n gizli kahramanlar›

Engizer’den Musiki buluflmas› ediha Engizer K›z Teknik ve Meslek Lisesi’nin organize etti¤i Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹stanbul Tarihi Türk Müzi¤i Toplulu¤unun muhteflem konseri Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçeklefltirildi. Kökü; tarihin derinliklerine uzanan müzi¤imizi evrensel boyutlar ile günümüz sanatseverlerine tan›tan ve gelecek kuflaklara aktaran ‹stanbul Tarihi Türk Müzi¤i Toplulu¤unun konserini ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Faik Kaptan, okul müdürleri, Mediha Engizer K›z Teknik ve Meslek Lisesi ö¤retmen ve ö¤rencileri, ilçemiz liseleri ö¤retmen ve ö¤rencileri izlediler. Okul Müdürü Nimet Güven ‹stanbul Kulübü çal›flmalar› kapsam›nda gençlerin sanata ve müzi¤e olan ilgilerini art›rmak, milli ve manevi de¤erlere sahip ç›kma bilincini gelifltirmek amac›yla bu konsere ev sahipli¤i yapt›klar›n› aç›klad›. Tüm misafir ve ö¤rencilerin be¤enisini kazanan Klasik Türk Müzi¤inin, özellikle Tasavvuf mü-

M Milli görüflten sapmad›k amit Puhalo¤lu ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Saadet Partisi Kad›köy ‹lçe Baflkan Yard›mc›s› Metin Güven, her fleye ra¤men millete verdikleri sözden kesinlikle taviz vermediklerini belirterek, “Baflkalar› gibi dünya menfaatleri gere¤i milli görüfl gömle¤ini hiç ç›karmad›k. Biz biliyoruz ki milli görüfl milletin inanc›n› temsil ediyor” dedi. Bütün engellemelere kara propagandalara ra¤men Saadet Partisi’nin her geçen gün büyüdü¤ünü kaydeden Metin Güven sözlerini flöyle sürdürdü; “Her ne kadar türkiye’de onlarca parti varm›fl gibi görünse de gerçekte Saadet Partisi ve di¤erleri var. Milletin mutlulu¤u refah› için çal›flan tek parti Saadet Partisi’dir. Bu millet milli görüfl iktidar›nda en güzel günlerini yaflad›. Zulüm dönemi bitecek ve Saadet Partisi yine milletimize o özledi¤i günleri yaflatacakt›r.”

H

zi¤inin en güzel örneklerinin icra edildi¤i konser ve sema gösterisi misafirlerin ve ö¤rencilerin büyük be¤enisini kazand›.

esleki beceri yar›flmalar›ndaki baflar›lar›, sportif baflar›lar›, faaliyetleri, projeleri ile ön plana ç›kan Küçükyal› Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Satranç Turnuvas›nda bir ilke imza att› ve Maltepe ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ünün düzenlemifl oldu¤u Satranç Turnuvas›nda iki ayr› derece yapt›. Beyin gücünün zirvelerine ulafl›ld›¤›, kiflisel yetene¤in ön planda oldu¤u turnuvada, Resmi ve Özel Liselerin kat›ld›¤›, yaklafl›k 60 ö¤renci aras›ndan s›yr›larak derece yapan ö¤renciler okuldaki son y›llarda satranca verilen de¤er ve gösterilen ilginin bofla ç›kmad›¤›n› gösterdiler.

M

Yar›flma sonucunda meslek lisesi ö¤rencilerimiz Maltepe’deki okullar içinde bireysel de 12 ATB s›n›f›ndan Eren Güler Maltepe ikincili¤ini kazan›rken, Küçükyal› Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tak›m olarak da Maltepe üçüncülü¤ünü elde etti. Okul müdürü Selami Çiçek; k›s›tl› imkânlarla yap›lan çal›flman›n, ö¤rencilerin istek ve gayretlerinin ö¤retmen Türkay fiall›’n›n ›srarl› takibi sonucunda meyvesini verdi¤ini söyleyerek, tüm ö¤rencilerin kullanmas› için, okul bahçesine satranç oyun alan› yap›laca¤›n›, ö¤rencilerin bofl vakitlerinde kullanmalar›n› sa¤layaca¤›n› belirtti.


HABER

ANADOLU

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

5

AYGAD üyeleri sertifikalar›n› ald› ›sa ad› AYGAD olan Anadolu Yakas› Gazetecileri Derne¤i üyesi gazeteciler ‘‘Gazetecilik E¤itimSertifikas›’’ belgelerini ald›lar. Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ile AYGAD Anadolu Yakas› Gazetecileri Derne¤i’nin 09 Mart-01 Nisan tarihleri aras›nda düzenledi¤i ‘’Uygulamal› Gazetecilik E¤itim Program›’’ bir süre önce tamamlanm›flt›. Seminere kat›lan gazeteciler için 10 May›s Perflembe günü Marmara Üniversitesi’nin Göztepe Yerleflkesi Atatürk E¤itim Fakültesi anfisinde bir tören düzenlendi. Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Yusuf Devran k›sa bir konuflma yapt›. Devran yapt›¤› konuflmas›nda; ‘’Üniversitemizin birikimlerini sizlere sunmak, sizlerle paylaflmak istiyoruz. Sektörel faaliyetlerle iflbirlikteli¤imiz sizinle de devam etsin istiyoruz. Talebiniz oldu¤unda bize bildirin. ‘‹nternet Habercili¤i’ konusunda da sizlere yard›mc› olmak istiyoruz. Birlikte atölye çal›flmas› yapabiliriz. Radyomuzda ortak program yapabiliriz. Kap›m›z AYGAD’a sonuna kadar aç›kt›r’’ dedi.

K

TOGEL doktorlar› a¤›rlad› oplumsal Kültür Geliflim ve Tüketici Haklar› Derne¤i, ‹fladam› Azmi Oktay’›n ev sahipli¤inde Dream Hill Otel’de doktorlarla bir araya geldi. TOGEL Baflkan› Cesur K›l›ç ve Kadri Karaman’›n öncülü¤ünde Bölge’de bulunan hastanelerin yönetim kadrolar› ve dernek üyesi doktorlar›n yer ald›¤› yeme¤e Milletvekilleri

T

‹dris Güllüce, Osman Boyraz, Maltepe kaymakam› Ahmet Okur ve ‹l Genel Meclisi Üyesi Kenan Çakal da kat›ld›. Gecede Süreyyapafla Hastanesi Müdürü, kanunla musiki ziyafeti verirken Doktor Ali Kaday›fç› ilizyon sunumunda, ka¤›tlar› paraya çevirdi. Kenan Çakal fliirleriyle, Ergin Kanl›c›o¤lu da anlatt›¤› f›kralarla geceye renk katt›.

AYGAD Baflkan› Ümit Kahyao¤lu ise; “Çok de¤erli hocalar›m›z›n hakk›n› ödeyemeyiz. Huzurlar›n›zda onlara bir defa daha teflekkür ediyorum. Bir teflekkürüm de ‹stanbul Ticaret Odas›’nad›r. Bu e¤itimin verilmesinde sa¤lad›¤› deste¤i hiç unutmayaca¤›z. Kat›l›mlar›ndan dolay› tüm arkadafllar›ma da çok teflekkür ediyorum’’ dedi.

Hocalara Plaket Verildi Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ile AYGAD Anadolu Yakas› Gazetecileri

Derne¤inin (09 Mart-01 Nisan tarihleri aras›nda) düzenledi¤i ‘’ Uygulamal› Gazetecilik E¤itim Program›’’ Seminerinde eme¤i geçen hocalara birer teflekkür plaketi verildi. Prof. Dr. Atilla Girgin, Prof. Dr. ‹hsan Özgen, Doç. Dr. fievket Say›lgan, Yard. Doç. Dr. Levent Eldeniz, Bedrettin U¤ur, Hasan Öztürk gibi ö¤retim üyelerine, AYGAD Baflkan› Ümit Kahyao¤lu taraf›ndan birer teflekkür plaketi takdim edildi. (Vahide ULUBEY‹)

Maltepe K›z›lay engellileri sevindirdi ürk K›z›lay› Maltepe fiubesi Engelliler Haftas› nedeniyle Sevgi Çiçekleri E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir kutlama düzenledi. fiube Baflkan› Muzaffer Sürmen ve Kad›n Kollar› Baflkan› Nefle Toruno¤lu’nun öncülü¤ünde düzenlenen programda 94 kurum ö¤rencisi 94 hay›rsever taraf›ndan bafltan afla¤› giy-

T

dirildi. Kutlama program›na ‹l Genel meclisi Üyesi Cesur K›l›ç, Kartal Kuaförler Odas› baflkan› Adem Etirli, ‹BB Sa¤l›k Afi müdürleri ve ba¤›fl yapanlardan baz›lar› kat›ld›. Muzaffer Sürmen, Türk K›z›lay› Maltepe fiubesi olarak bu tür çal›flmalar› sürekli tekrarlad›klar›n› belirtirken, destek olan hay›rseverlere de teflekkür etti.

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

‹nsanlar›m›z› lay›k olduklar› mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuflturacak olan gençlerin 19 May›s Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutluyorum.

Atilla ÇAYCI

Kadri KARAMAN Makina Mühendisi

Ulu Önder Atatürk baflta olmak üzere, silah arkadafllar›n› bir kez daha minnet ve flükranla anar, tüm gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›z. Temizlik Do¤am›zda v a r... ALTAfi YAPI SAN. VE TEM. H‹ZMETLER‹ T‹C. LTD. fiT‹. Tel: 0216 469 24 23 www.altastemizlik.com

19 May›s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›n› kutluyor, baflta Ulu Önderimiz ve silah arkadafllar› olmak üzere tüm flehit ve gazilerimizi minnet ve flükranla an›yoruz.

Günay Turizm ‹lyas GÜNAY-Nazif GÜNAY

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun Ulu Önder Atatürk baflta olmak üzere, silah arkadafllar›n› bir kez daha minnet ve flükranla anar, tüm gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›z.

Erdi AKfiEN fiadi METE Erhan KEKEÇ

Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›z.


6

ANADOLU

HABER

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

Atatürk'ün Yan› Bafl›nda ski Futbol Federasyonu baflkanlar›ndan Mustafa Kemal Ulusu’nun derledi¤i ”Atatürk’ün Yan› Bafl›nda” isimli kitap, Yelkenspor kulübünde okuyuculara tan›t›ld›. Kulüp binas›nda yap›lan söyleflide, kitap

E

hakk›nda bilgiler veren Ulusu; kitab›n, Atatürk’ün kütüphanecisi olan babas› Nuri Ulusu’nun an›lar›ndan olufltu¤unu anlatt›. Babas›n›n, Atatürk’ü yak›ndan tan›ma imkan› buldu¤unu belirten Ulusu, ”Atatürk, gençlere do¤ru anlat›lmal›. Gençlerimiz de gelecek nesillere Atatürk’ü do¤ru anlatmal›” dedi. Ulusu, toplant› sonunda Kitaplar›n› imzalad›. sorular› da yan›tlayan Ulusu, babas›n›n Atatürk’ün yan›nda 12 y›l boyunca kütüphaneci olarak görev yapt›¤›n› söyledi. Kitab›nda, Atatürk’ün bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini anlatt›¤›n› ve hiç görülmeyen fo-

to¤raflar› yay›mlad›¤›n› belirten Ulusu, flöyle konufltu: ”Babam, Atatürk ile an›lar›n› kaleme alm›flt›. Büyük bir defterde bunlar kay›tl›. Bunlar› ben üç y›la yak›n zamanda kitap halinde derledim. Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile görüfltüm. liselerde bir organizasyon yap›lacak ve söyleflileri yapaca¤›z. Gençlere, ö¤rencilere Atatürk’ün gerçek yaflant›s›yla ilgili do¤ru ve güzel bilgiler sunaca¤›z.” Çankaya Köflkü Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun Hat›ralar› Nuri Ulusu'nun kim oldu¤unu biraz açmak gerekiyor; kendisi Atatürk'ün "Kütüphanecisi", böyle an›lmak istiyor. Ancak Atatürk'ün hayat›ndaki yeri bu s›fat›n içerdi¤i anlam›n çok ötesinde, zira dile kolay, on iki y›l boyunca bilfiil onun yan› bafl›nda en sevdi¤i yard›mc›lar›ndan biri olmufl, dil ve tarih çal›flmalar›nda aktif görevlerde bulunmufl, tüm yurt gezilerinde, tatbikatlarda, manevralarda ona efllik etmifl. Hep derler ya, bir insan olarak Atatürk'ü tan›mad›k diye. ‹flte, elinizdeki s›cak kitap bu eksi¤i gidererek bizi adeta onun yan› bafl›na götürüyor ve vaktinin büyük bir k›sm›n› geçirdi¤i kütüphanesindeki dünyas›na, o meflhur sofras›na, esprilerine, gezilerine, dostluklar›na, k›rg›nl›klar›na, rüyalar›na, ideallerine ve yaln›zl›¤›na ortak ediyor. Ancak bununla da kalm›yor, Atatürk'ün din, laiklik, Türk tarihi gibi önemli mevzular hakk›ndaki düflüncelerine de birinci elden tan›kl›k ediyor. Nuri Ulusu'nun o¤lu Mustafa Kemal Ulusu'nun, uzun y›llar süren araflt›rmalar›n› ilk kez gün ›fl›¤›na ç›kan foto¤raflarla birlikte bir araya getirip derledi¤i bu kitap, bizlere Atatürk'ün ard›ndaki insan› anlat›yor. Üstelik, belki de ona en çok ihtiyaç duydu¤umuz bu günlerde…

SASAV kursiyerleri eserlerini sergiledi ASAV-Sanatç›lar ve Sanatseverler Vakf› 12-05-2012 cumartesi günü aç›lan karma sergi ile ya¤l›boya kursiyerlerinin çal›flmalar›n› sanatseverler ile buluflturdu. Mecit Hüdadost idaresinde Nilgün Dündar Ertem,Necla Karatafl,Ferhan Gül Sümer,Gülhan D.Sevinç,Binnur Servi den oluflan ya¤l›boya kursiyer gurubu bütün bir k›fl sab›rla çal›flarak birbirinden güzel ya¤l›boya tablolar›n alt›na imzalar›n› att›lar.Sanatseverler taraf›ndan yo¤un bir ilgi gören sergi ve çal›flmalar›n takdir edilmesi kursiyerleri’de mutlu etti, yeni ve daha güzel tablolar yapmalar› için cesaretlendirdi. Düzenledi¤i kurslarla sanat›n her dal›n› halkla buluflturan SASAV yaz sezonu boyunca’da dönem kurslar›na devam ederek; Resim(Ya¤l›boya,Suluboya,Karakalem),GS F Haz›rl›k,Foto¤raf,Karikatür,Çizgi Roman,

S

Keman,Gitar,Piyano,Yan Flüt,vb sanat dallar› ile ilgilenen bu sanat dallar›nda e¤itim almak isteyen her yafl gurubunu sanat ile buluflturmaya devam edecektir. Daha genifl bilgi almak isteyenler 0216 370 31 62 ve 0554 821 99 96 numaral› telefonlardan Sasav yetkililerine ulaflabilirler.

Ulu Önder Atatürk baflta olmak üzere, silah arkadafllar›n› bir kez daha minnet ve flükranla anar, tüm gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

fieref ÖZDEM‹R 19 May›s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram› Kutlu Olsun

YEfi‹LLER MOB‹LYA LTD.fiT‹. Yal› Mah. Dragos Mevkii Ziya Gökalp Cad. No: 5/4 Maltepe/‹ST. Tel: 0216 383 95 37 Fax: 0216 383 95 47

Zafer YILDIRIM j Ocakbafl›nda hofl sohbet j Genifl Mekan Ferah Ortam j Seçkinlerin bulufltu¤u adres j Dev ekranda maç keyfi

www.yesillermobilya.com.tr info@yesillermobilya.com.tr

Ba¤larbafl› Mahallesi Beflevler Sokak No: 33/ A Maltepe - ‹STANBUL

Tel: 0216 371 11 52

19 May›s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram› Kutlu Olsun

fieref YAVUZ

19 May›s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram› Kutlu Olsun

O¤uz YÜKSEKTAfi

19 May›s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram› Kutlu Olsun

Çarflamba-Cuma-Cumartesi

FASIL Pazartesi-Perflembe

TÜRKÜ GECELER‹

Maltepe Sahil Tel: 0216 457 21 84 Fax: 457 21 86

Yal› Mah. Beflçeflmeler Mevkii No:4 Maltepe Tel: 0216 352 57 58 - 352 56 58 Gsm: 0534 225 50 78


HABER

ANADOLU

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

7

Engellilerden din aç›l›m› altepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi, engelleri kald›rmak için çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu konuda araflt›rma ve çal›flmalara devam eden konsey, olaylar› yerinde tespit ederek çözümü için u¤rafl veriyor. Kent Konseyi Engelliler Meclisi somut olaylarla ilgili olarak kamu oyunu da bilgilendiriyor. Her fley, tekerlekli sandalye kullanan bir vatandafl›m›z›n Maltepe merkezinde engelli tuvaleti bulunmad›¤› için çarfl›ya alt›n› bezleyerek geldi¤ini söylemesiyle bafllad›… Ülkemizde engellilerin en temel sorunlar›ndan birini mimari engeller ve ulafl›labilirlik sorunu oluflturmaktad›r. Bu sorunlar›n çözümü yönünde ilgili kurum ve kurulufllar› harekete geçirmek en

M

temel hedeflerimizden biridir. Bu amaçla Maltepe Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri s›ras›yla Maltepe Müftüsü Mürsel Öztürk’ ü, Gülsuyu Cem Evi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dilek Toraman ve ‹stanbul Protestan Kilisesi Vakf› baflkan› Timur Topuz ileruhani lideri Carlos Madrigal’› ziyaret etti. Maltepe Belediyesi fiehir Planc›s› Bahad›r Keflan eflli¤inde yap›lan ziyaretler sonucu Maltepe deki ibadet yerlerinin engelli eriflimine uygun olmad›¤› ve engelli tuvaletlerinin bulunmad›¤› tespit edildi. Gülsuyu Cem Evi yönetim kurulu üyesi Bayram Boyraz, inflaat› devam eden ek bina için engelli eriflimine uygun yap›ld›¤›n› ifade ederken, Maltepe Müftüsü Mürsel Öztürk engelli standartlar›na uygun olarak Merkez camisi ve di¤er mahallelerdeki camiler için rampa, asansör, görme engelliler için yönlendirici kabartma zemin döflemesi ve engelli tuvaleti konusunda gerekli çal›flman›n yap›laca¤›n› söyledi. Engelliler Meclisi üyeleri, gecikmifl fakat yap›lmas› zorunlu bu hizmet için duyarl›l›k gösteren öneri ve taleplerimizi dikkate alan yetkililere teflekkür etti. Maltepe Kent Konsey Engelliler Meclisi Baflkan› Tülay Düztafl, “Geri say›m›n bafllad›¤› flu günlerde tüm kamu ve özel kurum ve kurulufllar›n 5378 say›l› özürlüler kanunu Geçici Madde 2 ve 3194 say›l› ‹mar Kanunu Ek madde: 1 hükmü gere¤ince ilçemizin engelliler için eriflilebilir ve yaflanabilir k›l›nmas› konusunda çal›flmalar›n h›zlanmas›n› istiyoruz” dedi.

CHP’li gençler baflkanlar›n› seçti C

HP Maltepe ‹lçesi Gençlik Kollar› 13.Ola¤an kongresini maltepe Belediyesi Y›lmaz M›zrak Kültür Merkezinde yapt›. ‹ki aday›n çekiflti¤i seçim sonucunda Semih fienay’› 48 oyla geçen Kenan Otlu Baflkanl›¤a seçildi. CHP Maltepe Gençlik kollar› Baflkan adaylar› Semih fienay ve Kenan Otlu oylar›n say›lmas›n› yan yana heyecanla izlediler. CHP li gençlerin yogun il gös-

terdi¤i seçimde 268 geçerli oyun 110 oyu Semih fienay al›rken Kenan Otlu 158 oy ald›. Sonucun belli olmas›ndan sonra seçimi kazanan Kenan Otlu konuflmas›nda, ‘Dostluk içinde güzel bir seçim yapt›k Burada kazanan ya da kaybeden yoktur. Kazanan Maltepe CHP dir. Hep beraber yola devam edece¤iz ve CHP gençli¤i önümüzdeki sürece damga vuracakt›r.’ dedi.

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

‹nsanlar›m›z› lay›k olduklar› mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuflturacak olan gençlerin 19 May›s Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutluyorum.

Ulu Önder Atatürk baflta olmak üzere, silah arkadafllar›n› bir kez daha minnet ve flükranla anar, tüm gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

Anadolu Yakas› Malatyal›lar Derne¤i Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan

Fuat ÇATAL

Gültekin KARATAfi Pusula Restaurant

Deniz GÜNEY GNY ‹nflaat Yönetim Kurulu Baflkan›

19 May›s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›n› kutluyor, baflta Ulu Önderimiz ve silah arkadafllar› olmak üzere tüm flehit ve gazilerimizi minnet ve flükranla an›yorum.

19 May›s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›n› kutluyor, baflta Ulu Önderimiz ve silah arkadafllar› olmak üzere tüm flehit ve gazilerimizi minnet ve flükranla an›yorum.

Giresunlular Derne¤i Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan

Doç. Dr. Necmi KURT En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

Ahmet Salih KIRIMLIO⁄LU 2 K Dan›flmanl›k ‹nflaat Elektrik Hizmetleri

Halil ÖZTÜRK En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun ‹nsanlar›m›z› lay›k olduklar› mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuflturacak olan gençlerin 19 May›s Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutluyorum.

Halil SAYIN Sultangazi Belediyesi Teknik Baflkan Yard›mc›s›

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun Ulu Önder Atatürk baflta olmak üzere, silah arkadafllar›n› bir kez daha minnet ve flükranla anar, tüm gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

Tülin SAYIN


8

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

ANADOLU

HABER

Cemevi’nde mant› günü altepe Cem evi kad›n kollar›n›n organize etti¤i mant› günü cem evinde yap›ld›. Cumhuriyet Kültür Merkezi inflaat›n›n tamamlanmas› için çal›flan yönetime maddi ve manevi destek verenlerin bir araya geldi¤i toplant›da, davetlilere mant› ve tatl› ikram edildi. ‹nflaat›n bitirilmesi için yo¤un tempoda çal›flan yönetim kururlu, çeflitli etkinliklerle derne¤e destek sa¤larken, bir yandan da sosyal etkinliklerle üyelerini ve destek verenleri bir araya getirerek birlik ve beraberlik örne¤i veriyor. Cem evi kad›n kollar›n›n düzenledi¤i

M

mant› gününe Maltepe Belediye Baflkan yard›mc›lar›, Cem evi vakf› Merkez ve flube temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti ve çeflitli derneklerin temsilcileri kat›ld›. Cumhuriyet Kültür Merkezinin yap›m› için kat›lanlara ve Cem evi kad›n kollar›na teflekkür eden Cem evi baflkan› Yusuf Er, ‘ Yönetime geldi¤imiz günden bu güne kadar CKM için yap›lan destekler her gün artmaktad›r. Buda bize flevk veriyor. Tüm destek olanlara teflekkür ediyorum. Çocuklar›m›z›n gelece¤i için yap›lan bu destekler gelecekte sayg›yla an›lacakt›r. Toplumun gelece¤i için çal›flmak hepimize gurur vermelidir.’ dedi.

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

‹nsanlar›m›z› lay›k olduklar› mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuflturacak olan gençlerin 19 May›s Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutluyorum.

19 May›s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›n› kutluyor, baflta Ulu Önderimiz ve silah arkadafllar› olmak üzere tüm flehit ve gazilerimizi minnet ve flükranla an›yorum.

Huzurevi Derne¤i’nden Akülü sandalye kampanyas› M altepe Huzurevi Derne¤i akülü sandalye kampanyas› bafllatt›. Derne¤in gönüllüleri el ele verip, Türkiye ve Dünyaya seslerini duyurabilmek için kültür gezilerine ve etkinliklerine devam ediyorlar. Maltepe Belediyesi’nin deste¤iyle Adnan Kahveci park› içinde gönüllü üyelerin haz›rlad›¤› yiyecek stantlar›

kurarak duyarl› vatandafllar›n maddi deste¤ini sa¤lad›lar. Akülü sandalye almak için yap›lan kampanyada yap›lan tüm geziler ve etkinliklerle sa¤lanan gelirler ihtiyaç sahiplerini bir an önce akülü sandalyeye kavuflmas› için verilirken, di¤er yandan yafll›lar›n her türlü ihtiyaçlar› için kullan›l(Vahide ULUBEY‹) maktad›r.

Azmi OKTAY

Fad›l TERZ‹

Dream Hill Hotel Yönetim Kurulu Baflkan›

Terzi fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

‹nsanlar›m›z› lay›k olduklar› mutlu, müreffeh ve güçlü bir ülkeye kavuflturacak olan gençlerin 19 May›s Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutluyorum.

Ulu Önder Atatürk baflta olmak üzere, silah arkadafllar›n› bir kez daha minnet ve flükranla anar, tüm gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

Murat ÖZARSLAN

‹dealtepe Çevre Gönüllüleri Derne¤i ad›na Baflkan

Sad›k KAYHAN

Safir Kuyumculuk

fiehnaz BEfiL‹

Ataflehir Belediye Baflkan Yard›mc›s›

19 May›s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›n› kutluyor, baflta Ulu Önderimiz ve silah arkadafllar› olmak üzere tüm flehit ve gazilerimizi minnet ve flükranla an›yoruz.

‹smet YALÇIN Nimet YALÇIN Günayd›n Et fiirketler Grubu

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

En de¤erli Varl›klar›m›z Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

M.Maksut PEZÜK

Hüseyin KILIÇ


HABER

ANADOLU

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

9

S‹DAD Maltepe yeni yönetimini seçti Maltepe’de kurulufl çal›flmalar›n› tamamlayan Sivasl›lar Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i, ilk kongresini yo¤un bir kat›l›mla yapt› ve kurucu yönetim görevi seçilen yöneticilere teslim etti. ‹DAD Maltepe fiubesi 1. Ola¤an Genel Kurulu Maltepe Y›lmaz M›zrak Kültür Merkezinde yap›ld›. S‹DAD Maltepe flubesinin genel Kuruluna Eski Bakanlardan Ziya Halis Eski Büyükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Nurettin Sözen CHP Maltepe ‹lçe Baflkan› Süleyman K›p›rt›, S‹DAD Genel Baflkan› Hakk› Ergin ,S‹DAD Ümraniye fiube Baflkan› Halil Gökçe S‹DAD Kartal fiube Baflkan› Sani Aydemir Maltepe Cem Evi Baflkan› Yusuf Er Maltepe Belediyesi Meclis Üyeleri Cemal Atagül, Mu-

S

harrem Karsl›,Turgut Ölmez,Süleyman Polat ,Adem Kaya,Hürcan Fidan,‹fladamlar› Murat Kapan, Cemal Y›ld›z ve misafirler kat›ld›. Prof. Dr. Nurettin Sözen, Ziya Halis,Süleyman K›p›rt› Hakk› Ergin ‘in konuflma yapt›¤› Genel Kurulda yap›lan seçimde yönetim kurulu listesi flöyle belirlendi. YÖNET‹M KURULU (AS‹L): ‹brahim Do¤ru, Ali Bektafl, ‹brahim Solmaz, Ali Karakufl, Gülever Koçyi¤it, Muhsin Temiz, Adem Tosun YÖNET‹M KURULU (YEDEK) Döndü fiimflek, Nezahat Y›lmaz, Hamza Koçyi¤it, Selma Sezgin, Mesut Bektafl, Deniz Çiçek, Arzu Tunç DENET‹M KURULU (AS‹L) Mustafa Özdemir, Hüseyin K›z›lay, Yusuf fiahin DENET‹M KURULU (YEDEK) Eylem fiahin, Sedat Tafll›yurt, Özkan Y›ld›z

Cezmi Ersöz kitaplar›n› imzalad› altepe Platformunun davetlisi olarak ilçemize gelen Cezmi Ersöz Maltepeliler Derne¤inde kitaplar›n› imzalad›. Kat›l›mc›larla söyleflide bulunan Ersöz, Darbeleri elefltirerek 12 Mart da idam edilen Deniz Gezmifl ve arkadafllar›n› and›.

M

Ersöz; ‘12 Eylül anayasas›n› neresinden delersek delelim bizim için büyük bir kazan›md›r. Bu bir deli gömle¤iydi. Darbecileri yarg›lamaya var›z. Tabi Kenan Evren’i hapse atacak halimiz yok. Asl›nda bir gün kals›n, insanlar›n neler çekti¤ini anlas›n sadece. Biz intikam peflinde de¤iliz elbet. Onlar intikam peflindeydi onlar bizim çocuklar›m›z›, Erdal Erenleri

ast›lar. Periflan ettiler bu ülkeyi. Ama bu saatten sonra hiçbir subay, elinde silah olan hiç kimse darbe teflebbüsünde bulunmas›n ve akl›ndan geçirmesin. Dünyada herkes darbeciler tasfiye etti. Arjantin, fiili tasfiye etti. Yunanistan’da darbeciler hala içerde. Biz de tasfiye edelim darbeciler ve ordu vesayetinden kurtulal›m. Ordu vesayetini kald›racak her türlü anayasa de¤iflikli¤ine ben de var›m. Ordu kendi ifline baks›n dolay›s›yla sivil bir anayasa haz›rlans›n. Hepsi bir günde de¤iflmez tabi. Türkiye darbeler ülkesidir. De¤iflim gibisi var m›? fiimdi bir k›sm› de¤ifltirilsin, di¤er bir k›sm› sonra yap›ls›n. Ben olumlu buluyorum bu de¤iflikli¤i. CHP’nin tavr›n› ise korkunç buluyorum. Bu statükocu ve faflizan zihniyetin devam etmesi için ellerinden gelen her fleyi yap›yorlar. Ama onlar, o kafalar tarihin çöplü¤üne at›lacaklar. De¤iflimin önünde kimse duramaz. Bugün Türkler art›k uyanm›flt›r, örgütlüdürler. ‹nsanlar art›k gerçekleri görüyorlar. Bunlar yavafl yavafl biteceklerdir.’ Dedi. Beni bu ülkede ac›tan çok olay oldu diyen Ersöz: ‘ O kadar çok ac› var ki hangisini anlatay›m bilmiyorum ki. Mesela 2 Temmuz 1993 Mad›mak Katliam›. Orada benim dostlar›m yak›ld›. Onlarca ayd›n göz göre göre yak›ld›. Marafl olaylar› ve

6 May›s Denizlerin idam›… Eserlerimde hüzün egemen, karamsarl›k de¤il. Keder vard›r. Kederli bir insan›m. Bu ülkede yaflanan olumsuzluklar›n tan›¤›y›m. Böylesi bir süreçte hadi hayat›m›z› yaflayal›m, e¤lenelim deme lüksümüz yok.. Ben bunlar› durduk yere yazm›yorum. Sanki bu ülkede her fley yolunda, bar›fl var ve birileri kalk›yor “Aaa bu hüzünlü yaz›lar yaz›yor” diyor. Sonuçta bir yazar ça¤›na tan›k olmal›d›r. Edebiyat flunu der: “Ben bu hayat› olumlam›yorum, bu düzeni kabul etmiyorum” Edebiyat bir baflkald›r›d›r. Ben magazin yazar› de¤ilim ki. Magazin yazar› “Hayat güzel, keyfine bak” der. Kitle kültürü gerçekleri bizden saklar. Bu kültür zenginle yoksulu, mutlu ile mutsuzu, ezilen ile ezeni bir gösterir.’ Dedi.

Maltepe Belediyesi’ne kalite belgesi I SO 9001 Kalite Yönetim Sistemi temel e¤itim sürecini tamamlayan Maltepe Belediyesi’ne Yönetim Belgelendirme Merkezi taraf›ndan sertifika verildi. Maltepe Belediyesinde düzenlenen belgelendirme töreninde konuflan Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Zengin, Maltepe Belediyesi’nin baflar›l› belediyeler aras›nda ilk ona girmesinin küçümsenmeyecek bir baflar› oldu¤unu belirtti. Baflkan Zengin, “Öncelikle 16 büyük belediye baflkanl›¤› aras›nda yap›lan bir s›ralama var. Bizim için anlaml› olan› nüfusu 30 bin üzeri 75 ilçe aras›nda Türkiye genelinde ilk ona girmek. ‹kinci, hatta üçüncü dönemlerini yaflayan arkadafllar›m›z sistemlerini oturtmufl olabilir, bizler için önemli olan ilk dönemimizde ald›¤›m›z derecedir. Bu ba-

flar›da hepimizin eme¤i var; sadece Maltepe Belediye Baflkan›n›n arkas›nda al›n teri döken sizlersiniz, bunun bilincindeyiz. Ald›¤›m›z baflar›n›n üstüne ç›kmak için mücadele etmeliyiz, acaba hizmette bir eksikli¤imiz var m› diye düflünmeliyiz. Kalite yönetim sisteminin bize vermek istedi¤i rol, eksiklerimizi tamamlamak ad›na ne yapmal›y›z sorusunun cevab›d›r. Kurumsal kimli¤imizi oturtabilmek ad›na bu tür kalite yönetim sistemlerine bir yerde entegre olmak zorunday›z. Daha iyi nas›l hizmet verebilirim diye düflünen tüm arkadafllar›m›za teflekkür ederim. Yer alabilece¤imiz her yerde güzellikleri paylaflman›z› diliyorum.” diye konufltu. Maltepe Belediye Baflkan› Zengin, e¤itimlerin devam edece¤ini; ayr›ca tiyatrocular›n da beden dili e¤itimi verece¤ini söyledi.

Cavidan Ekiz’in anne ac›s› T

Küçükyal›’da kermes haftas› altepe Belediyesi’nin katk›lar›yla Ç›nar Mahallesi Muhtar› Ayflem Möröy ve Merkez Mahallesi Muhtar› Nejla Temur’un düzenledi¤i bahar kermesi Maltepelileri bir araya getirdi. Her y›l kad›n eme¤ini de¤erlendirmek amac›yla kurulan kermeslerin aç›l›fl›n› Maltepe Belediye Baflkan› Mustafa Zengin yapt›. Kad›nlar›n emek ve dayan›flmada daima iyi örnekler verdi¤ini belirten Baflkan Zengin, “Kad›nlar›m›z›n omuzlar›nda tafl›d›klar› sorumluluklar›n yan› s›ra ev ekonomisine katk› sa¤lamak üzere kermese kat›lmalar›ndan dolay› son derece memnunum, kendilerini tebrik ediyorum.” dedi. Çevre mahallelerden gelen talep do¤rultusunda komflu mahalle kad›nlar›na da kap›lar›n› açan Ç›nar ve Merkez Mahallelerinde bu y›l tam bir dayan›flma örne¤i yafland›. El ifli örneklerinden tak› tasar›m›na, çeyiz ürünlerinden yiyecek stand›na genifl yelpazede yüzlerce ürün sat›ld›.

ü r k K a d › n l a r Birli¤i Maltepe fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cavidan Ekiz’in annesi Azime Ery›lmaz vefat etti. Merhumenin cenazesi 30 Nisan Pazartesi günü Maltepe Merkez Camii’nde ö¤le namaz›n› takiben k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan topra¤a verildi. Merhumeye A l l a h ’ t a n r a h m e t , k e d e r l i ailesine baflsa¤l›¤› ve sab›r dileriz.

M

Türk Kad›nlar Birli¤i kermes düzenledi ürk Kad›nlar Birli¤i Maltepe fiubesi, Çaml›k Çay Bahçesinde gelirleri sosyal sorumluluk projelerinde harcanmak üzere kermes düzenledi. Kermeste, dernek üyeleri taraf›ndan haz›rlanan yiyecekler ve eflyalar sat›fla sunuldu. Türk Kad›nlar Birli¤i Maltepe flube baflkan› Semahat Daruga, bu tür etkinliklerden elde edilen gelirleri sosyal sorumluluk projelerinde kulland›klar›n› söyledi. Baflkan Yard›mc›s› Deniz Güney ve Nurten Erdinç tüm Maltepelileri derneklerine des(Vahide ULUBEY‹) tek olmaya ça¤›rd›lar.

T

Y›lmaz M›zrak eflini kaybetti T edavi gördü¤ü hastanede hayata gözlerini yuman M a l t e p e l i h a y › r s e v e r ifla d a m › Y›lmaz M›zrak’›n efli Naci ye Nesrin M›zrak son yolcu¤una u¤urland›. Naciye Nesrin M›z rak’›n nafl› ‹dealtepe Kulluk Camii'nde ö¤le namaz›n› takiben k›l›nan cenaze namaz›ndan sonra Bafl›büyük Mezarl›¤›na defnedildi. Merhume Naciye Nesrin M›z r a k ' › n c e n a z e t ö re n i n e M a l t e p e Kaymakam› A h m e t O k u r, Maltepe Belediye Baflkan› Prof.Dr. Mustafa Zengin, Maltepespor Baflkan› Nuri Erkoç, Maltepe Es-

ki Belediye Baflkanlar› Fikri Kö se ve Bahtiyar Uyan›k, Maltepes p o r As Baflkan› Azmi Oktay, M a l t e p e s p o r Yöneticisi Murat Devran, Dr.Turhan fialva, ifladamlar› Zeki Temel, Nursan Selçuk, Ali fiahsuvaro¤lu, Fad›l Te rzi, ‹lhan Özüpeko¤lu ve M›zrak ailesinin dostlar› kat›ld›. Taziyeleri kabul eden Y›lmaz M›zrak ve o¤lu Cenk M›zrak cenaze töreninde göz yafllar›na bo¤uldular. Anadolu Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baflsa¤l›¤› ve sab›r dileriz.


10

ANADOLU

HABER

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

Umut Treni yola devam Maltepe’den yola ç›k›p k›sa sürede tüm Türkiye’de ad›n› duyuran, Anadolu’nun dört bir köflesine yard›mlar›n› ulaflt›ran derne¤e destek her geçen gün art›yor mut Treni Derne¤i Türkiye’nin her noktas›na yard›m elini uzat›yor. Sabah kahvalt›s›nda buluflan Umut Treni yönetimi ve gönüllüleri yard›m severli¤in hakl› gururunu yaflad›lar. Dernek baflkan› Burhanettin Güler, Davetlileri tek tek kap›da karfl›lad›. Kahvalt› öncesi aç›klamalarda bulunan Güler, Türkiye’den ve yurt d›fl›ndan gönüllü destekçilerinin ve ihtiyaç sahiplerinin her gün artt›¤›n› belirterek, ‘Geldi¤imiz noktada ne yaz›k ki ihtiyaç sahipleri daha fazla. Tüm imkans›zl›klar›m›za ve zor flartlar›m›za ra¤men herkese ulaflmaya çal›fl›yoruz. Kurum ve kurulufllar›n daha duyarl› olup bize destek vermesi laz›m. Bizler zor flartlara ra¤men, Türkiye’nin en ücra köflesine kadar, Tekerlekli sandalye olarak, elbise olarak, kitap ola-

U

rak, bazen de difl f›rças›, macunu olarak gidiyoruz. Çocuklar›n gülümsemesinden, engellinin mutlulu¤undan ald›¤›m›z tat bize yetiyor. Ama insanlara yetemedi¤imiz zaman gerçekten üzülüyoruz. Onun için duyarl› herkesten bize destek olmas›n› bekliyoruz. Sizler buna örnek olan insanlars›n›z hepinize teflekkür ediyorum’ Dedi. Derne¤e desteklerinden dolay› kat›l›mc›lara plaketler verildi.

Bafral›lar Vesta da Bulufltu stanbul Kad›köy Bafral›lar Derne¤i, her y›l düzenlenen Bafral›lar Gecesi’ni Kartal Dragos Vesta Resturant'da yapt›. ‹stanbul'un dört bir yan›ndan büyük bir kat›l›m›n oldu¤u gecede salon t›kl›m t›kl›m doldu.

Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü yeni yerinde altepe Belediyesi Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü, Maltepe halk›na daha verimli hizmet verebilmek için Feyzullah Mahallesi fiehit Hikmet Alp Caddesindeki yeni yerine tafl›nd›. Daha önce ana hizmet binas›nda faaliyet gösteren Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü May›s ay›ndan itibaren ek binada hizmet vermeye bafllad›. Hekim kadrosunda, birer kardiyoloji uzman›, göz hastal›klar› uzman›, gö¤üs hastal›klar› uzman›, uzman hekim, üç pratisyen hekim ve iki difl hekimi bulunan müdürlükte ayr›ca alt› hemflire, bir laborant, bir radyoloji teknikeri ve dört Alt›n Kart halkla iliflkiler sorumlusu görev yapacak. Ek hizmet binas›n›n bin metrekareyi bulan ve bodrum kat› dâhil olmak üzere dört kat›n›n kullan›laca¤› Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü’ne ait bir nakil ambulans› bulunuyor. Mevcut hekim eksikli¤i nedeniyle bir süredir aile toplum sa¤l›¤› merkezi taraf›ndan yürütülen cenaze defin ifllemleri de hekim kadrosunun tamamlanmas›yla birlikte Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülecek.

M

Dünyan›n En De¤erli varl›klar› Annelerin “Anneler Günü” Tüm Kad›nlar›m›za kutlu Olsun

Gecede Türk sanat müzi¤i yorumcusu Seda Üren ve Bafral› Recai Ç›l›z söyledikleri birbirinden güzel flark›larla davetlileri coflturdu. Bafral›lar gecede hofl sohbet içerisinde Bafra nostaljisini yaflad›. Dernek Baflkan› Hasan ‹çten yapt›¤› konuflmada, derne¤in 1989 y›l›nda kuruldu¤unu, kurulufl amac›n›n üyeler aras›nda birlik ve kardefllik duygular›n› teflhis etmek, bir araya gelmelerini, kültürel faaliyetlerde bulunmalar›n›, üyeler aras›ndaki dayan›flma ve yard›mlaflmay› sa¤lamak oldu¤unu belirterek flunlar› söyledi: “Di¤er bir amac›m›z da, günün flartlar›nda yok olmaya yüz tutan hemflehrilik, komfluluk ve hatta akrabal›k iliflkilerini canland›r›lmas›n› sa¤lamak , müflterek kültürümüzün yaflat›lmas› ve gelecek kuflaklara akt›r›lmas›na katk›da bulunmakt›r. Derne¤imizin faaliyetleri aras›nda her ay bir dernek lokalinde veya d›flar›daki bir mekanda aile gecesi yeme¤i, her y›l›n nisan ay› içerisinde ölen üyelerimize mevlit okutulmas› vard›r. Gençlere çok önem veriyoruz, onlar›n fikir ve önerilerinden yararlan›yoruz.Yafll› üyelerimize ve de¤erli büyüklerimize sayg› duyuyor, dernek binas›na gelme imkan› olmayan üyelerimize ev ziyareti yap›yoruz. Bizlerde, sizlerin verdi¤i yetkilerle faydal› birfleyler yapmaya çal›fl›yoruz. Öncelikle böyle organizasyonlarla birlikteliklerimizi canl› tutmaya çal›fl›yoruz; Hedeflerimizin gerçekleflmesinde e¤itimin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ö¤rencilerimize burs deste¤imize önem veriyoruz” dedi ve kat›l›mc›lara teflekkür etti Onursal katk› verenlere plaket takdim edildi. Bafra'dan gelen davul zurna ekibi geceye ayr› bir renk katt›. Bafral›lar, oyun havalar› ve halaylar çekerek unutulmayacak bir gece yaflad›lar.

Dünyadaki tek karfl›l›ks›z sevginin sahibi Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Arzu Toker’in anne ac›s› T edavi gördü¤ü Medical Park Hastanesi’nde vefat eden Altayçeflme Mahallesi M u h t a r › Arzu Toker'in annesi Hatice To k e r (57) son yolculu¤un a M a l t e p e Yüzevler C a m i i ’ n d e n u¤urland›. Y › l l a r d › r b ö b r ek yetmezli¤ iy le mücadele eden Hatice To k e r ’e geçti¤imiz aylarda b ö b re k n a k l i y a p › l m›flt›. Pazartesi günü hayat›n› kaybeden Hatice Tok e r.‹kindi namaz›n› takiben k›l›nan cenaze namaz› sonras›nda, 2009 y›l›nda vefat eden Altayçeflme Mahalle Muhtar› efli Engin To k e r ' i n m ezar›n›n üstüne defnedildi. ?Maltepe Yüzevler C a m i i ' n d e k i c a n e z e t ö re n i n e ; M a l t e p e K a y m a k a m› A h m e t O k u r, Maltepe Belediye Baflkan› Prof.Dr. Mustafa Zengin, Maltepe Belediye Bafl k a n Ya r d › m c › l a r › N i m e t K a r a b u-

l u t v e E rc a n K ö y m e n , M a l t e p e Belediyesi Baflkan Dan›flman› Nail Çiftçi, A k P a r t i ‹ l ç e B a fl k a n › K a m i l B a r k › r, Maltepe eski Belediye Baflkan› Fikri Köse, Malte pespor Baflkan› Nuri Erkoç, Maltepespor Yönetim Kurulu Üyeleleri, Maltepe Belediyesi

Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarlar›, ‹l Genel Meclisi Üyeleri, MAKSEV Yönetim Kurulu Baflk a n › Adil Erkoç, Maltepe ilçe Se ç i m K u r u l u B a fl k a n › E k re m D ü n d a r ’›n yan› s›ra çok say›da Maltepeli kat›ld›. A n a d o l u G a zetesi olarak To k e r ailesine baflsa¤l›¤› ve sab›r dileriz.

K›r›ml›o¤lu ailesinin ac› günü 2 May›s Çarflamba günü vefat eden Ahmet Salih K›r›ml›o¤lu’nun babas› Cemil K›r›ml›o¤lu, 3 May›s Perflembe günü ikindi namaz›n› takiben k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan topra¤a verildi. Maltepe Merkez Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›na Sultangazi Bele-

d i y e B a fl k a n Ya r d › m c › s › H a l i l Say›n, Maltepe eski belediye b a fl k a n › B a h t i y a r Uyan›k, T ü r k E¤itim Sen temsilcileri, Cemil K › r › m l › o ¤ l u ’ n u n k › z › n › n ö ¤ re t men arkadafllar› ve K›r›ml›o¤lu ailesinin dostlar› kat›ld›. Merh u m a Allah’tan rahmet, ailesine baflsa¤l›¤› ve sab›r dileriz.

Hüseyin Kabac›o¤lu an›ld› G

Türk Anneler Derne¤i Maltepe fiube Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan

Bostanc› Temsilcili¤i Sorumlusu

Yaflar Güler ÜLGÜR

Yurda UÇ

eçti¤imiz y›l vefat eden Kartal Belediyesi Bas›n ve Halkla iliflkiler M ü d ü r ü Hüseyin Kabac›o¤lu, Maltepe Gülsuyu Mezarl›¤›’ndaki kabri bafl›nda Kartal Belediyesi’nce d ü z e n l e n e n b i r t ö re n l e a n › l d › . Kartal Belediyesi’nin sevilen Bas›n ve Halkla ‹liflkiler M ü d ü r ü Rahmetli Hüseyin Kabac›o¤lu’nun birinci vefat y›l dönümü a n m a p ro g r a m › n a K a r t a l B e l e d i ye Baflkan› Op. Dr. Alt›nok Öz, Efli Feray Öz, Hüseyin Kabac›o¤ lu’nun efli Hülya Kabac›o¤lu, o¤ lu Berk Kabac›o¤lu, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal ‹lçe Baflkan›

Av. K a m e r Gök, Kartal Belediyesi Baflkan Vekili ve Baflkan Ya rd›mc›s› Ergun Öztaner, Baflkan Yard›mc›lar› Ali R›za ‹kisivri, Gülseren Böyüktafl, Dr. Tu r g u t Mermertafl, Meclis üyeleri Kemal Uyan, Hüseyin Göktafl, ‹mkan D e m i rc i , K a r y a p s a n A . fi . Y ö n e t i m k u r u l u B a fl k a n › Ö z g ü r Nas, Kart u r s a s A.fi. Genel Müdürü Günd ü z Ç a p a r, Kartal Belediyesi K ü l t ü r M ü d ü r ü Ayhan Ta fl , K a rtal Belediyesi Bas›n ve Halkla ‹liflkiler M ü d ü r ü E n i f Yavuz, Zab › t a M ü d ü r ü Atilla ‹lgün, Kartal Belediyesi çal›flanlar› ve Hüseyin Kabac›o¤lu’nu sevenleri kat›ld›.


SPOR

ANADOLU

ÇARfiAMBA 16 MAYIS 2012

11

Vedat Okyar’a Maltepe’den vefa 100. Y›l Befliktafll›lar Derne¤i’nin Maltepe Orhangazi ‹lkö¤retim Okulu’nda yapt›rd›¤› Vedat Okyar Etkinlik Salonu, duygu yüklü bir törenle aç›ld›. hini ve de¤erlerini aktarmak ad›na yap›lm›fl olan bu projede eme¤i geçen herkese teflekkür ederim” dedi. Spora ve sporcuya verdi¤i önemin alt›n› çizen Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Zengin Maltepe’de iki adet kapal› spor kompleksi yapt›raca¤›n› ve birine merhum Vedat Okyar’›n ad›n› verece¤ini belirtti. Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur ise, derne¤in çal›flmas›ndan övgüyle bahsederken, bunun di¤er sivil toplum kurulufllar›na örnek olmas›n› diledi. Vedat Okyar’la ayn› dönemde futbol oynayanlar, onunla ilgili an›lar›n› anlat›rken, Okyar’›n dönemine yetiflemeyenler fulbolcular da Vedat a¤abeyleriyle ilgili düflüncelerini dile getirdiler.

v sahipli¤ini 100 Befliktafll›lar Derne¤i Baflkan› Turhan fialva ile birlikte yöneticiler Vedat Erten, Kadir Kömürcü, Haluk Özsaraç, Yusuf Koçhan, Alper Araz, Cengizhan Aras, Göksel Akdo¤an, Egemen Gül, Erdo¤an Halilo¤lu, Fatin Eyüpo¤lu ve Ahmet Özdemiro¤lu yapt›. Aç›l›fl töreninde Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur, Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Zengin, Befliktafl Kulübü ‹kinci Baflkan› Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay, Maltepespor Baflkan› Nuri Erkoç, Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Birli¤i Baflkan› Hüseyin Koca, ifladamlar› Azmi Oktay, Nursan Selçuk, Murat Devran, Befliktafl futbol tak›m› kaptan› ‹brahim Toraman, Rüfltü Reçber, ‹smail Köybafl› ve Necip Uysal, merhum Vedat Okyar’›n efli Asuman Okyar, o¤lu Suat Okyar, gelini Nil Okyar eski futbolcular Rasim Kara, Ali Gültiken, Sercan, Cem Pamiro¤lu ve Okyar’›n futbolcu arkadafl› Tezcan Ozan da kat›ld› Aç›l›flta konuflma yapan Befliktafl ‹kinci Baflkan› Ahmet Nur Çebi, Vedat Okyar ad›n›n yaflat›lmas›ndan duydu¤u mutlulu¤u dile getirerek, "Befliktafl›m›z'›n tarihinde çok önemli bir yeri olan Vedat Okyar'›n ad›n›n böyle güzel bir projede yaflat›lacak olmas›ndan dolay› çok mutluyum. Gelecek nesillere Befliktafl›m›z'›n tari-

E

Dostluk köprüsü kuruldu altepe Belediye Baflkan› Prof.Dr. Mustafa Zengin’in, Orhangazi ‹lkö¤retim Okulu’nda 100. Y›l Befliktafll›lar Derne¤i’nin yapt›rd›¤› Vedat Okyar Etkinlik Salonu’nun aç›l›fl›nda verdi¤i bir söz Befliktafl’la Maltepe aras›nda bir dostluk köprüsünün temellerini att›. Befliktafll›l›¤›yla bilinen Baflkan Zengin, Maltepe’de yap›lacak bir spor salonuna Vedat Okyar’›n isminin verilece¤ini söyleyince, haber Befliktafl camias›na k›sa sürede

M

ulaflt› ve Befliktafl Baflkan› Fikret Orman, geçti¤imiz günlerde Maltepe’ye gelerek Baflkan Zengin’le kahvalt›da bulufltu. Pinhan’daki kahvalt›da 2 baflkana, Befliktafl yönetim kurulu üyesi Berkan Kocay ve 100 Y›l Befliktafll›lar Derne¤i Baflkan› Yard›mc› Doçent Doktor Turan fiarva efllik etti. Kahvalt›da bu konu gündeme geldi mi bilinmez ama bol bol siyaset ve spor konufluldu¤u, Fikret Orman’›n her türlü iflbirli¤ine aç›k olduklar›n› ifade etti¤i ö¤renildi.

Bir Ve d a t O k y a r klasi¤i Bir maçta rakip oyuncu Okyar’a tekme at›nca o da bir anl›k kibarl›¤›n› unutup küfür eder. Oyuncu hakem Do¤an Babacan’a flikayet eder. Okyar’›n küfür edece¤ine ihtimla vermeyen babacan Vedat Okyar’a sorar ve “Evet ettim” yan›t›n› al›nca k›rm›z› kart› gösterir. Olaya tan›k olan Tezcan Ozan “Manyak m›s›n sen, niye ettim diyorsun. Etmedim deseydin ya” deyince Okyar “Üstümde Befliktafl formas› varken yalan m› söyleyecektim!” yan›t›n› verir. Tezcan Ozan bu an›y› anlatt›¤›nda salonda alk›fllar gözyafllar›na kar›flt›.

Nuri Erkoç, son kez baflkan on günlerde yaflanan istifalar nedeniyle ola¤anüstü kongreye giden Maltepespor’da yeniden baflkanl›¤a seçilen Nuri Erkoç, bir daha aday olmay› düflünmedi¤ini söyledi. MAKSEV’de gerçekleflen kongreye Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur ve Belediye Baflkan› Mustafa Zengin kat›lmazken kat›l›m›n oldukça az oldu¤u gözlendi. Kongrenin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Nuri Erkoç " Bu sene Maltepespor'da ki baflkanl›¤›m›n son y›l› bir daha aday olmay› düflünmüyorum. Her ne kadar haketti¤imiz yerde ligi bitiremezsek de ligin ikinci yar›s›nda yapm›fl oldu¤umuz transferler ile ç›k›fl yakalad›k ancak sezonu orta s›ralarda bitirdik. Sene ayn› kadroya yap›lacak baz› eklemeler ile 3. ligiden ç›kaca¤›m›za inan›yoruz. Bu tak›m flampiyon olacak göçte ve inançta" dedi. Divan baflkanl›¤›na Kenan Çakal, yard›mc›l›klar›n› fiaban Genç, Ahmet Engin ve Yunus Erdel’in seçildi¤i kongrede yönetimde 17 yeni isim yer ald›. Maltepespor'un 2012-2013 y›l› tahmini bütçesi ise 1.850.000 TL olarak aç›kland›.

S Engelli sporculardan Kaymakam Okur’a ziyaret nadolu Yakas› Engelliler Spor Kulübü oyuncular› “Engelliler Haftas›” nedeniyle Maltepe Kaymakam› Ahmet Okur'u, ziyaret etti. Engelli sporcular›n maddi manevi yard›m talep-

A

leri karfl›s›nda Kaymakam Okur, deplasman maçlar›nda ulafl›m ve konaklama konular›nda engelli sporculara destek olaca¤› sözünü verdi ve dernek yöneticileini çal›flmalar› nedeniyle kutlad›.

Küçükyal› Yelken’den Zengin’e Plaket üçükyal› Yelken Spor, Edremit Belediye Spor ve ‹zmir Demir Spor la yapaca¤› maçlar sonunda baflar› sa¤lad›¤› takdire, grup Pazar günü grup birincili¤i maç› yap›lacak. Gelibolu Mehmetçik stad›nda oynanacak Maç öncesi Kafile baflkanl›¤›n› fiems Ergün'ün yapt›¤› tak›m Maltepe Belediye Baflkan›n› ziyaret etti. fiems Ergün Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr Mustafa Zengin’in seyahat ve konaklama masraflar›n› üstlendi¤ini ve katk›lar›ndan dolay› kendilerine teflekkür ediyoruz dedi. Küçükyal› yelken spora baflar›lar dileyen Baflkan Zengin “Maltepe’de bütün spor dallar›nda gençlerin büyük baflar›lar sergiledi¤ini bunun Maltepe için büyük bir gurur kayna¤› oldu¤unu ve bundan sonra ki spor alan›nda gelecek her baflar› bizi daha da mutlu edecektir” dedi.

K

19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

Dünyan›n En De¤erli varl›klar› Annelerin “Anneler Günü” Tüm Kad›nlar›m›za kutlu Olsun

Maltepe Esnaf Odas› Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan

Yunus ERDEL

19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

Yeni yönetim flu isimlerden olufltu: fieref Çolako¤lu, Fad›l Terzi, Ayd›n Sertkaya, Cantürk Kaptan, Naci Civao¤lu, Mustafa Ekfli, Bünyamin Derman, Yavuz Terzi, Cahit Turan, Ahmet Özcan, ‹lhan Özüpeko¤lu, Abdullah Efendiler, Ziya Y›lmaz, Muhsin Gülsuyu, Halil Öztürk, Ömer A¤dafl, Muhammed Çavuflo¤lu, Mustafa Saruhan, Cafer Sevgili, Kadir Aydeniz, H›z›r Güngör, Sadi fiener, Semra Oral, Erdal Aras, Sedat Erten, Hüseyin Kavalc›, Ali Öz, Mehmet Özhamurkar, ‹dil Çeliker, Mustafa Tafltan, Kadir Kal, ‹brahim Kayac›, Zeki H›rç›n, Ali fiahsuvaro¤lu, Haluk Özsaraç ve Ercan Köymen Denetim Kurulu Üyeleri ise Hüseyin Koca, Yusuf Koçhan, Sevgi Özdemir, Osman Saraç ve Ali Tanr›yaflükür oldu.

AYDEN‹Z REKLAM Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Dünyadaki tek karfl›l›ks›z sevginin sahibi Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun

Atam›z›n ilkelerine, Cumhuriyetimize, Bayra¤›m›za sahip ç›kacak olan gençlerimizin 19 May›s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayram›'n› kutlar›m.

MAKSEV Kad›n Kollar› Ad›na Baflkan

Tülay ERKOÇ

Kadir AYDEN‹Z Atatürk Cad. Çam Sk. Abdio¤lu Apt. No: 8/2 Maltepe/‹ST. Tel 0216 370 48 55 - 352 57 03


20. yafl›m›z› coflkuyla kutlad›k Gazetemizin 20. Y›l kutlama gecesine kat›lan tüm okuyucular›m›za ve bizleri yaln›z b›rakmayan AYGAD üyesi bas›n emekçilerine teflekkür ederiz. 1992 y›l›nda Maltepe’nin belediye olmas›n›n ard›ndan yay›na bafllayan Anadolu Gazetesi 20 yafl›nda. Yafl günümüzü okuyucular›m›zla ve gazeteci dostlar›m›zla Zeytindal› Restaurant’ta kutlad›k. Zeytin dal› resteoranta yap›lan gazetemizin gecesine çok say›da davetli kat›ld›. Bölgemizin geliflimine, sorunlar›n toplum lehine çözümüne destek veren okuyucular›m›z plaketlerle onurland›r›ld›. Kuruluflumuzun 1992 y›l›ndan bu güne uzanan görüntülerle sunulan sinevizyon nostaljik bir hava yaratt›. Samimi ve s›cak bir ortamda müzik eflli¤inde misafirlerimiz e¤lenceli bir gece yaflad›lar.

Gecede bir konuflma yapan Anadolu Gazetesi imtiyaz sahibi Necmi Sezen, “Haber veren, haberi do¤ru veren, olaylar›n arka plan›na inebilen, yönetilenden yana tav›r koyabilen, muhalif olabilen gazete olmaya özen gösterdik. Etkin TV ve gazeteler sermayenin istemi do¤rultusunda toplumu flartl›yor. Buna karfl›n yerel gazete o bölgenin insanlar›n›n s›cak haberlerini bulursunuz. Bunun için yerel bas›n önemlidir ve demokrasinin temel tafllar›ndan biridir. Yerel bas›n güçlü olmal›d›r. 20 y›ld›r çeflitli zorluklara ra¤men ayakta kalma ve topluma hizmet etme görevini sürdürüyoruz” dedi.

Gecede plaket alan Maltepe Belediye Baflkan› Prof. Dr. Mustafa Zengin yerel bas›n›n önemini belirterek, ‘Bölgemizin güçlü yerel bas›na ihtiyac› oldu¤unun bilincindeyiz. Yönetenlerle yönetilenler aras›nda iletiflimin, yap›lanla yap›lmayan›n takibi, övgüsü veya elefltirisini yerel bas›ndan takip edebiliriz. Bu anlamda sa¤l›kl›, ilkeli, yönlendiren, toplumda dostluklar› art›ran bas›na her zaman ihtiyaç duyar›z. 20 Y›ld›r zor flartlarda da olsa bu görevi yürüten Anadolu Gazetesini kutluyorum. Alt›n Kart ve Cumhuriyet E¤itim Merkezi nedeniyle bize verdikleri ödül içinde teflekkür ediyorum.’ dedi.

‹bni Sina T›p Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan› Tevfik Sulu ve ‹bni Sina T›p Merkezi çal›flanlar›

Maltepe Belediyesi Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürü Atalay Altuntafl, ‹l Genel meclisi Üyesi Cesur K›l›ç, Kadir Karaman ve Filiz Kotan

Elçin Durmufl, Aygün Karagöz ve Kadir Aydeniz

Kadir Kömürcü, Köksal Köse, Hamza Celep, Sultangazi Belediye Baflkan Yard›mc›s› Halil Say›n, Necmi Sezen ve Prof.Dr. Mustafa Zengin

Hayati Ezibay, DP Maltepe ‹lçe Baflkan› Gülay Ezibay, muhtarlar Ayflem Möröy, Hüseyin Nazif Bel ve Kadriye Necla Timur

Abdurrahman Akat, ‹lyas Günay, Cesurspor yöneticilerinden Muammer Kaya

Ertafl Foto¤rafç›l›k ortaklar› Erdi Akflen, fiadi Mete ve Erhan Kekeç, geceye kat›lanlar aras›ndayd›.

Anadolu Yakas› Gazeteciler Derne¤i’nin üyesi gazeteci arkadafllar›m›z gecemizde bizleri yaln›z b›rakmad›.

Necmi Sezen, Hüseyin K›l›nç, Hamza Celep ve Maltepe Belediyespor Baflkan› Fazl› Zoralo¤lu

CHP Gençlik Kollar› üyeleri de gecemize gençlik kollar›n› temsilen kat›ld›

Sultangazi Belediye Baflkan Yard›mc›s› Halil Say›n, Ahmet K›r›ml›o¤lu, gazetemiz imtiyaz sahibi Necmi Sezen’le birlikte

Elçin Durmufl, Asaf Erem, Kadir Aydeniz, fieref Özdemir

Anadolu Gazetesi ailesi, Dila-Sinem Sezen, Hatice Kafkas. Havva Demirtafl, Nilgün-Semih Al›nmaz, Mine-Egemen Akkoç

Bülent Cano¤lu, Maltepe Bölge Hastanesi’ni temsilen gecemize kat›lan Naz›m Özçelik, gazetemiz reklam sorumlusu R›za Ara ile birlikte

Muammer Kaya, Cenk K›l›ç, Atalay Altuntafl, Cesur K›l›ç

Alaattin Böke, Halil Güler, Kenan Çakal, Selim Akdo¤an ve Halil Topal

Gecemize kat›lan Maltepe Belediyesi personeli

Umut Treni Derne¤i Baflkan› Burhanettin Güler ve Nesrin Kümbetlio¤lu

‹smet Akkoç, Süleyman Aydar, Soner Karakufl, Hüseyin Çebi

Hamza Celep, Kadir Kömürcü, Vedat Erten, Mustafa Zengin, Turhan fialva, Murat Devran, As›m Oral, Osman Ayd›n

ALTAfi ad›na Y›lmaz Koç’a verilen plaketi U¤ur Aydo¤anl›, Murat Optik’in sahibi Murat Tunç’tan ald›.

Ba¤›flç› Semra Oral’›n ödülünü efli As›m Oral’a maltepe belediye Baflkan› ‹bni Sina T›p Merkezi Yönetim Kurulu Baflkan› Tevfik Sulu’nun plaketini Gazetemiz ‹mtiyaz Sahibi Necmi Sezen’in efli Sinem Sezen verdi. Prof.Dr. Mustafa Zengin verdi.

Köksal Köse’nin plaketini gazetemiz ad›na Sultangazi Belediye Baflkan Yard›mc›s› Halil Say›n verdi.

Hasan A¤acan, Hayrettin Demir, Sevtap Çetinbak›fl, Gamze Terzio¤lu

Geceye kat›lanlar›n sa¤l›¤› 3 doktor Prof.Dr. Mustafa Zengin, Dr. Osman Ayd›n ve Yrd.Doç.Dr. Turhan fialva’n›n güvencesindeydi.

Ahmet K›r›ml›o¤lu’nun ödülünü gazetemiz ad›na Dr. Osman Ayd›n verdi.

Yal›spor’un ödülünü, yönetim kurulu üyesi Selahattin fiimflek’e, AYGAD Baflkan› Ümit Kahyao¤lu verdi.

fief garson Erdo¤an Dall› ve garsonlar Orhan Arslan Aykut Bedir, ‹sa Acar ve ‹smail Aybafl gecenin kusursuz geçmesi için çal›flt›.

Gecenin aç›l›fl dans›n› Genel yay›n Yönetmeni ‹smet Akkoç ve efli Mine Akkoç, ‹mtiyaz Sahibi Necmi Sezen ve efli Sinem Sezen yapt›.

Maltepe Belediyespor’un ödülünü Maltepe Belediyesi Temizlik ‹flleri Müdürü Hamza Celep, Hakan Manici’nin elinden ald›.

AYGAD Eski Baflkan› Hakan Manici’ye ödülünü gazetemiz ad›na Ç›nar Mahallesi Muhtar› Ayflem Möröy verdi.

Anadolu Gazete  
Anadolu Gazete  

Anadolu gazetesi son sayısı

Advertisement