Page 1

TRABALLOS

DOS ALUMNOS DE 6ยบ B SOBRE O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

1


O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Francisco Morales Vidal Ainhoa Novoa Salgado Brais Lamas RodrĂ­guez

2


ÍNDICE

Que é o desenvolvemento sostible……………….................................páx 3, 4 Cómo o desenvolvemento pode perxudicar ao medio natural…….….páx. 4, 5 Cómo podemos facer para que o desenvolvemento sexa sostible…..páx 5, 6 Bibliografía…………………………………………………………………..páx 7

QUE É O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE ? É un termo aplicado ao desenvolvemento ambiental, económico e social que permite satisfacer as necesidades actuais, sen poñer en perigo os recursos e as 3


posibilidades das futuras xeracións. Unha actividade sostible é aquela que se pode manter. A definición anterior do desenvolvemento sostible é a da Comisión Brundtland, que no ano 1987 definiuno como: “ o desenvolvemento que asegura as necesidades do presente sen comprometer a capacidade das futuras xeracións para enfrentarse as súas propias necesidades”. Segundo este plantexamento tense que conseguir á vez : -

Satisfacer as necesidades do presente, fomentando unha actividade económica que suministre os bens necesarios a toda a poboación mundial.

-

Satisfacer as necesidades do futuro, reducindo ao mínimo os efectos negativos da actividade económica tanto no consumo de recursos como na xeración de residuos, de tal forma que sexan soportables polas próximas xeracións.

As características que debe reunir o desenvolvemento para que o poidamos considerar sostible son: - Buscar a maneira de que a actividade económica manteña e mellore o sistema ambiental. - Asegurar que a actividade económica mellore a calidade de vida de todos , non só duns poucos selectos. - Usar os recursos eficientemente. - Promover ao máximo o reciclaxe e a reutilización. - Poñer a confianza no desenvolvemento e implantación de tecnologías limpas. - Restaurar os ecosistemas dañados. - Promover a autosuficiencia rexional. - Recoñecer a importancia da naturaza para o benestar humano.

4


COMO O DESENVOLVEMENTO PODE PERXUDICAR AO MEDIO NATURAL. O deterioro do medio ambiente, producto da explotación irracional dos recursos naturais e da excesiva contaminación, pon en risco non soamente a viabilidade dun desarrollo a longo prazo senón que ameaza a vida mesma do planeta. O medio natural sustenta as actividades económicas . Para reducir a contaminación dos coches e das plantas xeradoras de enerxía, debemos racionalizar de inmediato o uso das tecnoloxías existentes para fabricar coches máis limpos e xeradores renovables de enerxía; como a eólica, a solar e a xeotérmica. Ademáis, podemos fabricar equipos máis eficientes e conservar enerxía. A construcción sostible pódese definir como aquela que tendo especial respecto e compromiso co medio ambiente, implica o uso eficiente da enerxía e da auga, os recursos e materiais non perxudiciais para o medio ambiente, resulta máis saudable e diríxese hacia unha redución dos impactos ambientais. O desenvolvemento urbán sostible ten o obxectivo de crear un entorno urbán que non atente contra o medio ambiente, e que proporcione recursos urbanísticos suficientes, non só en canto as formas e a eficiencia enerxética e da auga, senón tamén para a súa funcionalidade, como un lugar que sexa mellor para vivir. Os bosques virxes están desaparecendo rápidamente e de forma irreversible. O 80% destes ecosistemas xa foi destruído ou alterado e o 20% restante está ameazado por diversas causas: explotación forestal ou pretolífera, minaría, construcción de embalses e estradas, expansión da agricultura e da gandeiría, …Os bosques primarios necesitan protección a través dos organismos nacionais e internacionais competentes.

A agricultura sustentable é a actividade agropecuaria que se apoia nun sistema de produción que teña a aptitude de manter a súa productividade e de ser útil a sociedade a longo prazo, cumprindo os requisitos de abastecer axeitadamente de alimentos a presos razoables e de ser suficientemente rentables como para competir coa agricultura convencional; e ademáis o ecolóxico de preservar o potencial dos recursos naturais produtivos. A agricultura sustentable é viable económicamente, especialmente no que se refire a produción de alimentos abundantes, e respetuosa co medio ambiente, sin comprometer as potencialidades presentes e futuras do chan.

5


COMO PODEMOS FACER PARA QUE O DESENVOLVEMENTO SEXA SOSTIBLE Como reducir a contaminación: Hai moitas accións que poden favorecer a mellora do medio ambiente.Tirar papeis, vidro e plástico en cada contedor correspondente para o seu reciclaxe. Estas non son as únicas maneiras de mellorar o medio ambente. O consumo enerxético provoca un aumento da emisión de sustancias contaminantes, que se verten a un medio necesario como o aire. Para que o noso desenvolvemento sexa sostible podemos:

6


Minimizar o uso do automóbil e utilizar máis o transporte público.

Controlar a calefacción, evitando o seu encendido cando non sexa necesario.

Utilizar o combustible menos contaminante.

A industria: A industria está asumindo progresivamente a súa responsabilidade na loita contra a contaminación do aire. Este factor está asumindo moita importancia en canto o impacto do medio ambiente. Tamén mellora notablemente a nosa calidade de vida en canto ao aire. A explotación de recursos: A explotación petroleira e a sobrepesca están danando o medio ambiente deixando unha marca de contaminación bastante visible. O cambio climático está afectando ao xeo do mar que pouco a pouco estase derritindo,este factor ten malas consecuencias. As enerxías renovables: As enerxías renovables poderían dar emprego a 8,5 millons de persoas para 2030, se os gobernos tiveran vontade política, segundo un dos plans máis exhaustivos para o suministro enerxético sostible do futuro.

Para reducir a contaminación debemos cumprir a regra das tres R: Reducir Se reducimos o consumo, diminuímos o impacto no medio ambiente. Os problemas de concientización, habería que solucionalos empezando por este erre.Podemos reducir o consumo de bens e de enerxía, o obxetivo sería: -Eliminar a cantidade de materiais destinados a un só uso, por exemplo, os embalaxes. -Adaptar os aparatos en función das súas necesidades, por exemplo: encher as lavadoras e lavavaixelas en non deixalos á metade de capacidade. -Reducir perdas enerxéticas ou de recursos como auga ou desconxestión de aparatos electrónicos en stand by, conducción eficiente, etc. Reducir a emisión de gases contaminantes ou toxicos sería un gran avance contra a loita coa contaminación. Reutilizar

7


Esta é o segundo erre máis importante, debido a que tamén reduce o impacto no medio ambiente, indirectamente, claro está.Este baséase en darlle a un obxecto unha segunda función. Todos os obxectos ou case todos poden ter unha segunda utilización, ben sexa reparandoos para que teña a mesma función outra vez ou para outro uso tendo imaxinación, por exemplo: escribir polas dúas caras dos folios. Reciclar O erre máis importante desta regra, debido a que o sistema de consumo actual preferiu usar envases de materiais reciclables, pero non biodegradables.

8


BIBLIOGRAFĂ?A http:es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible Microsoft Encarta 2013 Biblioteca Premiun www.greenpeace.org/espana/es

9


O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Por: Alba Pulido Nuria Sotelo Silvia Fernรกndez

10


Índice: 

QUÉ É?...................................................... páx. 1

CÓMO PREXUDICA………………………...páx. 1

AS REGRAS DAS TRES ERRES…………páx. 4

11


QUÉ É? Chámase desenvolvemento sostible a aquel desenvolvemento que é capaz de satisfacer as necesidades actuáis sen comprometer os recursos e as posibilidades das futuras xeracións. Segundo esto, un desenvolvemento sostible ten que conseguir á vez: . Satisfacer as necesidades do presente, fomentando unha actividade económica que suministre os bens necesarios a toda a poboación mundial. . Satisfacer as necesidades do futuro, reducindo ao mínimo os efectos negativos da actividade económica, tanto no consumo de recursos como na producción de residuos, de xeito que sexan soportables polas próximas xeracións.

CÓMO PREXUDICA A incapacidade da especie humana para vivir en armonía co planeta, a gran interacción entre o home e o sistema natural, son os grandes problemas medioambientais de hoxe. Os grandes problemas planetarios son: 

Superpoboación e desigualdades.

Incremento do efecto invernadeiro.

Destrución da capa de ozono.

Humanización da paisaxe.

A erosión, a desertización e destrucción dos bosques.

O sector de agricultura contamina indirectamente con plaguicidas.

12


a) Contaminación de gases, líquidos e sólidos:

A contaminación atmosférica consiste na liberación de sustancias químicas e partículas na atmósfera alterando a súa composición supoñendo un risco para a saúde das persoas e os demáis seres vivos. Os gases contaminantes máis comúns son: Monóxido de carbono, o dióxido de azufre, os clorofluorocarbonos e os óxidos de nitróxeno producidos pola industria e polos gases producidos na combustión dos vehículos. A contaminación dos líquidos dáse pola liberación de residuos e contaminantes que chegan aos ríos, penetrando en augas subterráneas ou descargando en lagos e ou mares. A liberación descontrolada do gas invernadeiro CO2 que producen a acidificación dos océanos. A contaminación do solo ocorre cando productos químicos son liberados por un derrame ou filtracións sobre e baixo a terra. Entre os contaminantes do solo máis significativos encóntranse os hidrocarburos coma o petróleo e os seus derivados, os herbicidas e praguicidas utilizados na agricultura e metáis producidos pola industria.

A construcción:

13


A medida que o proceso de urbanización se incrementa, crece tamén a demanda de vivendas e infraestructuras. Sen embargo, os edificios xeneran un grado considerable de emisión de CO2 e consumen grandes cantidades de enerxías durante o seu ciclo vital, que abarca a produción, a construcción, a utilización e a demolición . A construcción sostible pretende limitar o impacto medioambiental e humano da contrución á vez que garantiza a máis alta calidade en términos de estética, durabilidade e resistencia.

14


Destrución dos bosques:

Cada ano, ao redor de 8 millóns de héctareas de bosques están sendo destruidas da superficie da Terra. Esto é particularmente grave no caso dos bosques tropicais, que, de seguir este ritmo de destrución de bosques, poden haber desaparecido en 20 anos.

Actividades agrícolas:

Unhas das máis grandes preucupacións que existen hoxe en día é dar o uso adecuado de productos químicos para a agricultura e en especial para os cultivos como son hortalizas, menestras, frutais e cereais entre outros.

15


A REGRA DOS TRES R 

REUTILIZACIÓN:

A reutilización está intimamente relacionada coa prevención na produción de residuos. A adopción de medidas se centra principalmente na reutilización dos envases. 

RECICLAXE:

Enténdese por reciclaxe a transformación dos residuos, dentro dun proceso de produción, para o seu fin inicial ou para outros fines, incluido o compostaxe e a biometanización, pero non a incineración con ou sin recuperación enerxética. 

REDUCIR:

Quere decir utilizar menos primeiras materias, menos auga e menos enerxía.

16


COMO PODEMOS FACER PARA QUE O DESENVOLVEMENTO SEXA SOSTIBLE a) Enerxías renovables:

Ademáis das enerxías primarias existen outro tipo de enerxías máis seguras e menos contaminantes. Trátase das enerxías renovables, e son aquelas que producen electricidade a partir do sol, o vento e o auga. Son fontes inagotables pero que aínda presentan grandes dificultades de almacenamiento e son menos eficientes. Para reducir a contaminación, podemos empezar a usar fontes renovables de enerxía e podemos fabricar equipos máis eficientes e conservar enerxía.

b) Reducir a contaminación:

O término control de contaminación é usado en xestión ambiental. E significa control das emisións que se liberan ao aire, auga e solo. Para reducir á contaminación axudaría concienciar a moitas xeneracións sobre os problemas do medio ambiente.

c) Reducir a explotación dos recursos:

Para reducir a explotación dos recursos naturais podemos reducir os impactos ambientais negativos que provoca o uso dos recursos naturais.

17


BIBLIOGRAFÍA 

http://es.wikipedia.org

18


19


O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Rubén Iglesias Gómez Javier Joya Rodríguez Carlos Ledesma García

20


ÍNDICE PAX1: QUE É, CUSAS PREXUDICIAIS (1) PAX2: CAUSAS PREXUDICIAIS (2) PAX3: COMO REDUCIR A CONTAMINACIÓN

O desenvolvemento sostible e a explotación racional dos recursos naturais que permite satisfacer as nosas necesidades, e a das nosas futuras xeracións, sen destruir o medio natural. Os residuos sólidos teñen a súa orixe nos desfeitos domésticos e urbans e nos residuos industriáis. Os residuos sólidos teñen incidencia na saude, no deterioro do so, na produción de incendios, pero sobre todo presentan na biomasa que é preciso aproveitar. Os residuos sólidos urbanos son de maior porcentaxe, aun que os industriais e agropecuarios son máis tóxicos e peligrosos. Entre os urbans encontranse no lixo domestico que é moi diversa e xenera o maior problema. Na bolsa de lixo doméstico, aproximadamente a terceira parte está constituida por papeis usados e deribados, mentras que o resto o 21


compoñen: o vidrio, os plásticos, os metais e as pilas no lixo urbán un elemento preocupante son os envases. Esiten diferencias entre os envases máis utilizados: Plásticos: En xeral é biodegradable; a súa incineración emite toxicidade, excepto en algún tipo de pástico como o tereftalato de polietileno, que non contén cloro. A plásticos como o PVC pódense reciclar e é unha operación rentable xa que existe un certo aforro de enerxética na súa fabricación.

Papel e Cartón: A súa fabricación inicial supón unha gran contaminación da auga e do aire, todo o contrario que o papel reciclado, totalmente ecolóxico. Esiste un gran consumo de enerxía, e o que é peor, supón unha constante deforestación. Pax1 Vidro: É un envase pesado, de boa imaxe ecolóxica, pois podese reciclar completamente de forma moi rentable. A súa fabricación require o gasto dos recursos naturais coma a sosa, cal e area entre outros.

22


Pax2

Para reducir a contaminación debemos: 1 Non usar aerosoles que danen a capa de ozono. 2 Camiñar e andar en bicicleta. 3 Ao plantar non usar fertilizantes artificiais. 4 Non botar desperdicios aos mares, ríos etc. 5 Reciclar o cartón, o vidro, os plásticos etc. Para reducir ha explotación de recursos e fundamental evitar o despilfarro, evitar o uso de productos que teñan consecuencias para o medio ambiente. Para evitar ha contaminación dos recursos naturais para non contaminar o medio ambiente debemos utilizar 23


enerxías renovables como: a eólica, xeotérmica, hidráulica, solar etc.

O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 24


Nacho Guillén Blanes Adrián Rodríguez Santos Pablo Lombardía Escobar

Índice 1 – Que é o desenvolvemento sostible? Pax. 2 2- O desenvolvemento pode prexudicar ao medio ambiente.Pax 3,4 3- Como podemos facer para que o desenvolvemento sexa sostible. Pax.5

3.1.-Regra dos tres R. Pax. 5,6,7

25


QUE É O SOSTIBLE

DESENVOLVEMENTO

O desenvolvemento sostible é o proceso mediante o cal se satisfacen as necesidades económicas, sociais, de diversidade3 cultural e dun medio ambiente san da actual xeneración, sin por en risco a satisfice,on das mesmas ,as xeracións futuras. A súa definición formalizouse por primeira vez no documento coñecido como Informe Brundtland(1987). O ámbito do desenvolvemento sostible pode dividirse: Ecolóxico,económico e social.

26


O DESENVOLVEMENTO PODE PREXUDICAR AO MEDIO AMBIENTE O home forma parte da Natureza, dela obtén o aire que respira, a auga que bebe e os alimentos que necesita. Mais as veces o home non a respecta. Non lle dá a importancia que ten. O home atenta contra a Natureza ao contaminala. E máis preto ou máis tarde paga as consecuencias. Contamina o aire cos fumes das fábricas. E logo padece infermidades nas vías respiratorias. Contamina as augas cosvertidos dos seus desfeitos e demais productos nocivos. E logo sofre epidemias como ó cólera. Contamina os mares ao votar neles os seus residuos. E logo ten que prohibir o baño nas súas praias. O problema da contaminación das augas aumenta paralelamente ao desenvolvemento da Humanidade. Un país desenvolto cpnsume máis auga nos fogares, agricultura, industria, e, enconsecuencia, producese maior volumen de augas residuais. Utilízanse e fabrican productos, onte inexistentes, de gran poder contaminador. Uns miligramos de DDT ou outro insecticida pode envelenar un gran volumen de augas. Co desenvolvemento tamén aumentan as concentracións humanas nas ciudades. A Natureza xa non é capaz por si soa de diluir e autodepurar os seus vertidos. Dise que unha auga resultou contaminada, cando perde a súa calidade natural. Degrádase. Deixa de servir para o que servía. Así, unha auga potable que se contamina, nonpode beberse. Unha auga que servía para regadíos non poderá utilizarse nese mester. Unha auga na que abonde a Fauna piscícola, deixará de servir de medio para que esta viva.

27


COMO PODEMOS FACER PARA QUE O DESENVOLVEMENTO SEXA SOSTIBLE A degradación do medio ambiente é un dos problemas mundiais máis graves que afronta a sociedade moderna. Na actualidade fíxose evidente a importancia da protección do medio ambiente polas severas repercusións que a súa alteración pode producir para o desenvolvemento da humanidade.

REGRA DOS TRES R A regra das tres erres, tamén coñecida como as tres erres da ecoloxía ou simplemente 3R, é unha proposta sobre hábitos de consumo, popularizada pola organización ecoloxista Greenpeace. As tres R en orden de importancia bioecolóxica son:

REDUCIR 28


Si reducimos o problema, disminuimos o impacto no medio ambiente. A reducción pode realizarse en 2 niveis: Reducción do consumo de bens ou de enerxía. O obxectivo sería: -Reducir ou eliminar a cantidade de materiais destinados a un só uso ( ex. Os embalaxes). -Adaptar os aparatos en función das súas necesidades ( ex. Poner lavadoras e lavalouzas cheos e non a media carga). -Reducir perdas enerxéticas ou de recursos: de auga, desconexión de aparatos eléctricos en stand by, conducción eficiente, etc. Exemplo: reducir a emisión de gases contaminantes, nocivos ou tóxicos evitará a intoxicación animal ou vexetal do entorno si chega a cotas non nocivas.

REUTILIZAR O segundo erre maís importante, debido a que tamén reduce impacto no medio ambiente indirectamente. Esta basease en reutilizar un obxecto para darle unha segunda vida útil.Todos os materiais ou bens poden ter máis dunha vida útil, ben sexa reparándoos para un mesmo uso ou con imaxinación para un uso diferente. Exemplos: utilizar a outra cara das follas impresas, reencher botellas….

RECICLAR Éste é un dos erres máis popular debido a que o sistema de consumo actual preferiu usar envases de materiais reciclables ( plásticos e bricks, sobre todo), mais non biodegradables. De forma que precísanse o emprego de persoal e enerxía no proceso. Exemplo: o vidro e a maioria de plásticos pódense reciclar, quentándoos ata que se funden e dándolles unha nova forma.

29


BIBLIOGRAFÍA -Wikipedia.

O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

30


Andrea PĂŠrez Brais Lamas Delgado Ruth Gorostizaga

31


1.-Que é o desenvolvemento sostible………………………pax.3 2.-Como o desenvolvemento pode perxudicar ao medio natural.

32


a)Contaminación de gases,líquidos e sólidos………………….pax.3,4 b) Construción…………………………………………………………………pax.5 c) Destrución de bosques………………………………………………pax.5 d) Actividades agrícolas………………………………………………pax.5,6 -Como podemos facer para que o desenvolvemento sexa sostible. a) Reducir a contaminación………………………………………pax.6,7 b) Reducir a explotación de recursos………………………..pax.7 c) Utlizar enerxías renovables…………………………………….pax.8 d)Regra das tres R ( reducir, reutilizar,reciclar)………..pax.8,9

Bibliografía…………………………………………………………pax.10

33


1.-Que é o desenvolvemento sostible. Chámase así aquel desarrollo que é capaz de satisfacer as necesidades actuais sin comprometer os recursos e posibilidades das futuras xeracións.Unha actividade sostible é aquela que se pode manteñer.

2.-Como o desenvolvemento pode prexudiciar ao medio natural. a) Contaminación de gases, líquidos e sólidos. Gases:

Nos ambientes exteriores e interiores os vapores e contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentracións.Os contaminantes gaseosos máis común son o dióxido de carbono, o monóxido de carbono,os hidrocarburos, os óxidos de nitróxeno, os óxidos de azufre e o ozono. Os contaminantes gaseosos do aire proveñen de volcáns ,incendios e industrias.A gran maioría dos contaminantes antropoxénicos son subproductos da combustión.A queima de 34


madeira, carbón, e gas metanome e outros combustibles liberan gases e partículas que contaminan a atmósfera. Líquidos:

A auga da chuvia arrrastra impurezas do aire .Ao circular pola superficie e o nivel de capas profundas , añádense outros contaminantes químicos, físicos e biolóxicos. Os contaminantes máis frecuentes das augas son:Materias orgánicas e bacterias, hidrocarburos,desperdicios industriales,productos pesticidas e outros empregados na agricultura,productos químicos domésticos e restos radioactivos. O máis grave é a parte dos derivados do petróleo que son arroxados ao mar polos barcos ou polas industrias ribeirñas e son absorbidos pola fauna e polas mariñas que os transmiten os consumidores de peixe, crustáceos, algas etc. Sólidos:

Un dos problemas máis serios da sociedade actual,é sin duda ,o dos residuos sólidos.A gran producción de basuras domésticas obriga a establecer servicios especiais de recollida e almacenamento dos desperdicios.Moitos destes residuos séguense vertendo ao río e as súas ribeiras,que se acumulan vertedeiros clandestinos, e producen un serio impacto sobre a paisaxe, a flora e a fauna do lugar.

35


Os problemas orixinados no medio ambiente polos residuos sólidos urbáns son: -Deterioro paisaxístico. -Produción de malos cheiros. -Riscos de incendios: os residuos fermentan e son fácilmente autoinflamables. -Posibilidade de contaminación de augas superficiais e subtérraneas. -Facilitan a presencia de roedores e insectos portadores de enfermedades b) construción. A masiva urbanización conleva un elevado uso do chan que destrue a vexetación natural, as terras con vocación agrícola, as masas forestais, os humidais, os cauces fluviais ou os espazos da franxa costeira.Esto provoca a fragmentación e as veces a pérdida dos hábitats de especies faunísticas e vexetais.En definitiva desestructura os ecosistemas e crea importantes desequilibrios naturais.

c) Destrución de bosques.

As causas da destrución de bosques son as talas abusivas para liberar terras para o cultivo ou pastos do gando, os incendios intencionaos ou 36


accidentais, o sobrepastoreo, a extracción de madeira para a construción de barcos, e outros moitos. Sin embargo, co paso dos anos,os bosques pódense recuperar. As árbores tamén son ameazadas por causas naturais como pragas e enfermedades. d) Actividades agrícolas.

Os residuos propios da actividade agraria poden clasificarse en: -Os derivados do proceso productivo, do cultivo,consistente en restos vexetais. -Os productos químicos utilizados para o desarrollo dos cultivos,fertilizantes,plaguicidas,etc. Empregados como obxecto de aumentar o rendemento productivo. -Os orixinados en procesos industriais de formación dos cultivos , constituídos fundamentalmente por materia orgánica. -Os residuos específicos da agricultura intensiva,constituídos principalmente de plásticos usados. Todo isto pode perxudicar o medio natural.

3.- Como podemos facer para que o desenvolvemento sexa sostible. a) Reducir a contaminación.

37


Reducindo a contaminación dos vehículos e as prantas xeneradoras de enerxía. Debemos xeneralizar de inmediato o emprego das tecnoloxías existentes para fabricar automóviles máis limpos e xeradores de enerxía eléctrica máis modernos. Podemos comezar a empregar fontes renovables de enerxía coma a eólica,a solar e a xeotérmica. Ademáis podemos fabricar equipos máis eficientes e conservar enerxía. Os cidadáns deben tomar consciencia de: -Non tirar basura en sitios non apropiados. -Evitar ruidos molestos. -Sementar árbores e colaborar no mantemento das zoas verdes. -Non empregar productos que conteñan contaminantes como CFC (contaminantes en aerosol). -Prohibir insecticidas, herbicidas e outras sustancias tóxicas. -Educar a población a través de escolas e medios de comunicación para que respeten o medio .

b)Reducir a explotación de recursos.

38


Os recursos naturais son os elementos e forzas da natureza que o home pode empregar e aprobeitar.Estes recursos naturais representan, fontes de riqueza para a explotación económica. Por exemplo, os minerais,o chan, os animais e as prantas constitúen recursos naturais que o home pode empregar directamente como fontes para estas explotacións.De igual maneira, os combustibles, o vento e a auga poden ser empregados como recursos naturais. A conservación de recursos naturais é de fundamental importanciapara manter a base productiva do país e dos procesos ecolóxicos esenciais que garanticena vida.No referente os recursos naturais non renovables ou estables débese ter en conta : -Evitar o despilfarro. -Evitar que a súa utilización teña consecuencias negativas para o medio ambiente, o home e outros recursos.

c) Utilizar enerxías renovables.

39


Os recursos naturais renovables son aqueles que se renovan en periodos máis ou menos cortos. Entre eles temos o chan, a auga, a flora, a fauna, o aire, a paisaxe a enerxía do sol e do vento.Dentro das enerxías temos: -Enerxía eólica:os muiños poden transformar a enerxía do vento en enerxía mecánica, eléctrica ou calórica. -Enerxía solar: a luz e o calor poden transformarse en enerxía calórica,mecánica e eléctrica. -Enerxía hidroeléctrica: as fabricacións hidroeléctricas transformar a electricidade ,a enerxía quen produce a auga en movemento.

d) Regra dos tres R (reducir, reutilizar, reciclar).

40


Reducir:

Refírese a reducir volumen dos residuos. Reutilizar:

Trátase de reutilizar o maior número posible de obxetos co fin de producir menos lixo e gastar a menos cantidade posible de recursos en fabricar outros novos. Reciclar:

Consiste en fabricar novos productos utilizando materiais obtidos doutros vellos.Se non é posible reducir o consumo de algo nin reutilízalo intenta que ao menos sexa ceciclable.

Bibliografía: Vida ecológica. Info Icarito.cl Wikipedia 41


O desenvolvemento sostible

Gonzalo Villar,

42


Mar cos Fernández Daniel Hookempkam

 Entendemos por desenvolvemento sostible a explotación nacional

dos recursos naturais que permite satisfacer as nosas necesidades e as de futuras xeracións sen destruir o medio natural.

 O desemvolvemento pode perxudicar con: contaminación ,

construcción de edificios, destrucción de bosques e actividades agrícolas.

 Podemos reducir a contaminación, reducir a explotación de

recursos, utilizando enerxias renovables coma a auga o sol e o vento. É a regra das tres erres ¨Reducir, reutilizar e reciclar¨

 Os términos desenvolvementon sostible, desenvolvemento

perdurable e desenvolvemento sustentable. A única diferenza que existe entre desenvolvemento sostible e desnvolvemento sustentable e que o desenvolvemento sustentable e o porogreso polo cal se preserva, conserva e protexe so os recursos naturais. Para o veneficio das xeracións presentes e futuras sen ter en conta as necesidades sociais, políticas e culturais do ser umano, o cual tratou de achegar ao desenvolvemento sostible que e o proceso

43


mediante o cual se satisfacen as necesidades económicas, sociais e culturais e dun medio ambiente sano actual, xeración sen por en risco a satisfacción das mismas xeracións futuras. No informe de Brundtaland, definese como sige: o ámbito do desarrollo sostible pode dividirse en tres partes: ecoloxico, económico e social.

GTHTGF

F

44

O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE  

Traballos de alumnos de 6º sobre o desenvolvemto sostible

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you