Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament IES Torre del Palau

Treball de recerca curs 2013-2014 1. Orientació del treball de recerca Cada treball de recerca té assignat un professor tutor. Les funcions del tutor són: • Mitjançant entrevistes quinzenals, assessorar i orientar els alumnes sobre com fer la recerca: situar correctament el tema, decidir la metodologia de treball, determinar les tècniques de recerca i plantejar la recollida de dades i el tractament de la informació, etc. • Fer el seguiment del procés de realització del treball. • Avaluar aquest procés, el qual representa el 40% de la nota global del treball. 2. Elecció del tema A l’hora d’escollir el tema del treball de recerca heu de tenir en compte els factors següents: o El tema hauria d’estar relacionat amb la vostra modalitat de batxillerat i els vostres interessos. o La recerca ha de ser adequada a la vostra capacitat i preparació. o Heu de tenir en compte el temps de què disposeu per fer la recerca i la complexitat del tema triat. o El tema de recerca s'ha de plantejar com una qüestió a investigar. Si es tracta d’un tema molt ampli haureu de centrar la vostra investigació en un aspecte concret o S’ha d’aprofundir en l’objecte concret d’estudi i aïllar-lo per tal de poder estudiar-lo amb rigor. En alguns casos, es pot tenir clar des del principi però en d’altres, cal avançar una mica més en les fonts abans de centrar el tema de manera definitiva. o Es important que conegueu les fonts d'informació existents i la facilitat per accedir-hi. o Moltes vegades pot ser convenient fer el treball amb un altre company o companya amb interessos o aficions semblants als propis. A l'hora de triar company, reflexioneu sobre això. Abans d’escollir el tema, pot ser interessant parlar amb els vostres professors perquè us puguin assessorar. Hauríeu d’escollir el tema al llarg del més de març. Després de fer la tria, tindreu un tutor assignat que us orientarà en la vostra recerca. 3. Funcionament de les entrevistes amb el teu orientador • • • •

Les entrevistes es faran cada quinze dies, com a mínim. A més, el contacte amb el tutor també es pot fer a través del correu electrònic o de la intranet. Les entrevistes no es poden fer durant l’horari lectiu dels alumnes. L’alumnat tindrà un quadern de seguiment del treball de recerca que haurà de portar a totes les entrevistes.


Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament IES Torre del Palau •

• •

En el quadern de seguiment hi constarà la data de les entrevistes, les orientacions del tutor i la feina que s’ha de fer. Al final de cada entrevista, tant el tutor com l’alumnat, signaran en conformitat dels compromisos pactats. No presentar-se a les entrevistes és un fet greu. A més de perdre l’ocasió de ser orientat, pot comportar conseqüències negatives en l’avaluació del procés de seguiment. Els objectius de les entrevistes són: o Revisar les feines realitzades, que necessàriament s’han hagut de fer prèviament, i portar-les a l’entrevista. o Assessorar i orientar davant de dificultats o dubtes que hagin sorgit. o Concreció de compromisos i activitats a realitzar durant les properes dues setmanes, que es portaran fetes a la següent entrevista. o Valorar el grau de responsabilitat, seriositat i constància.

4. Projecte de recerca A finals de maig, s’haurà de presentar un projecte de recerca sobre el tema escollit. Aquest projecte haurà d’incloure els següents apartats: • • • •

Nom de l’autor/s. Títol del treball de recerca. Justificació, interès general i aportacions a les quals pot contribuir el treball. Es tractar de centrar la conveniència i finalitat de tot treball de recerca. Tècniques d’investigació que s’utilitzaran. S’han d’adequar al tipus de treball que es vol fer: descriptiu, de compilació, explicatiu, comparatiu, estudi de cas, empíric, experimental,.... També condicionen com s’ha de fer la recerca d’informació: llocs i procediments de recollida d’informació: bibliogràfica, entrevistes, treball de camp… Llistat dels centres de documentació on us haureu d’adreçar per obtenir informació, amb les dades completes de cada lloc (nom, adreça, horari, telèfon, persones de contacte). Recordeu que no s’hi val a acontentar-se amb la primera cosa que ens caigui a les mans. No es qüestió de deixar-se vèncer per la primera dificultat que es presenti. Haureu de saber espavilar-vos sols/es, i saber explicar molt bé què és el que busqueu i per a què. A les visites i/o entrevistes, haureu de ser amables i educats/des i recordar que les persones que us atendran no tenen cap obligació de fer més del que és estrictament la seva feina. Fonts d’informació: bibliografia (llibres, revistes, etc) i informació electrònica sobre el tema. Les referències web han d’anar acompanyades d’una descripció dels continguts que tracten i per a què seran útils per al treball. Guió general del treball en forma d’índex, indicant capítols, subcapitols i apartats (fins a 3 dígits p. ex.:1.1.3). Cal diferenciar la


Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament IES Torre del Palau

part de contextualització teòrica del tema del treball, de la part pràctica o projecte experimental. Llistat de persones especialistes que aportaran informació valuosa al treball. Explicar qui són, perquè els heu triat a ells, què espereu obtenir-ne i a quina part del treball preveuen utilitzar la informació que n’haureu obtingut. Planificació del treball. Cal explicitar el nombre d’hores setmanals de dedicació. S’ha de fer en forma de calendari. El període és el comprès entre el mes de març de 2013 fins la última setmana del mes de desembre.

5. Canvi de tema o NO es podrà canviar el tema escollit. o Si per algun motiu extraordinari s’hagués de fer un canvi, l’alumne haurà de proposar un nou tema no més tard del mes de setembre. El tutor corresponent determinarà si hi dona o no el seu vist-i-plau. 6. Estructura del treball de recerca El treball de recerca hauria de tenir l’estructura següent: •

Portada. Ha de contenir la informació següent: o Títol o Autor/a o Tutor/a del treball o Nom de l’institut o Data de presentació Índex. indicant capítols, subcapitols i apartats (fins a 3 dígits p. ex.:1.1.3), amb la corresponent paginació. Cal diferenciar la part de contextualització teòrica del tema del treball, de la part pràctica o projecte experimental. Introducció. Ha de donar resposta a les qüestions següents: o Què ha motivat l’elecció d’aquest tema? o Quina és la finalitat de l’objecte concret d’estudi? o Amb quins criteris s’ha delimitat el tema d’estudi concret? o Quins objectius es pretenen assolir? o Quina metodologia de treball s’ha aplicat?. Explicar el tipus de treball que és: descriptiu, de compilació, empíric, experimental,.... o Quines fonts de documentació s’han utilitzat? Explicar llocs i procediments de recollida d’informació: bibliogràfica, entrevistes, treball de camp… o Quines dificultats s’han presentat? Com s’han resolt? o Com està estructurat el treball? (Sumari comentat del contingut) Cos del treball: Conté la informació del treball, els mètodes seguits, la recollida de dades, els càlculs realitzats, els resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d’aquests resultats. Es divideix en capítols i subcapítols.


Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament IES Torre del Palau La informació ha d’estar molt ben estructura i elaborada. Els textos han d’estar correctament redactats, amb cohesió i sense errades, per tal que els continguts del treball siguin prou entenedors i així es pugui seguir i comprendre el contingut del treball sense dificultat. Per aconseguir-ho cal tractar de forma correcta la informació procedent de les fonts consultades i adequar-la als objectius del treball. Sempre que faciliti la millor comprensió del treball, s’hi afegiran imatges complementàries, degudament numerades i identificades, que il·lustrin els continguts. • Conclusions: Són la conseqüència de la investigació realitzada. La primera conclusió hauria de ser relacionar científicament el conjunt de les evidències obtingudes en l’anàlisi feta, què demostra o no, quina aportació fa al conjunt del que se sap del tema... A continuació s’haurien de respondre les preguntes: què he/hem fet? Fins on he/hem arribat i per què? Què he/hem après com a conseqüència de la investigació realitzada? Es pot donar una opinió personal, sempre molt mesurada i modesta. S’ha d’explicar fins a quin punt s’han assolit els continguts, els resultats obtinguts i quins temes queden pendents Si es creu convenient es poden afegir algunes recomanacions, sempre i quan estiguin completament justificades. • Bibliografia: ha d’incloure totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, pàgines web, vídeos, CD-ROM ...). S’han de citar totes les fonts consultades segons les normes establertes: Autor (cognom, nom). Títol. núm. d’edició. Ciutat (en la llengua del treball) : editorial, any. Exemple: Eco, Umberto. Como se hace una tesis: técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 1994.

• •

En el cas de les referències web, cal acompanyar l’adreça web d’un breu text on s’expliqui el contingut que tracta. Agraïments: són opcionals, però sempre queden bé. Si es posen, haurien d’anar al principi i haurien de ser curts, clars i sense carregar-los massa, dignes i elegants. Annexos: inclouen materials complementaris que amplien la informació però que no són essencials per a la comprensió del text. • Materials que per la seva naturalesa no és poden col·locar en el treball com poden ser plànols, dibuixos de gran format, vídeos ... • Material complementari que pot alterar la presentació lògica i ordenada de l’informe com poden ser demostracions matemàtiques, detalls complets de procediments aplicats, il·lustracions, esbossos preparatoris d’un projecte, taules, glossaris .... • Descripció detallada d’equips o programes emprats.


Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament IES Torre del Palau 7. Avaluació La nota del treball de recerca és un 10% de la nota del batxillerat. L’avaluació del treball de recerca la realitzarà el tribunal que estarà format per el tutor del treball de recerca i un altre professor. En el treball o o o

de recerca s’avaluen tres blocs diferenciats: Seguiment durant l’elaboració del treball Treball escrit i projecte Exposició oral

40% 50% 10%

En el seguiment es valoraran els ítems següents: o Procediments de recerca de la informació i ús de recursos o Responsabilitat i regularitat en la realització de les tasques o Creativitat, iniciativa i grau d’autonomia La nota d’aquest bloc l’ha de posar només l’orientador, i està dividida en tres parts: o Avaluació del projecte de recerca:10 % Juny 2013 o Cos del treball (informació, recollida de dades...):10% Octubre 2013 o Esborrany final del treball: 20% Desembre 2013 En l’exposició oral es valoraran els ítems següents: o Correcció, vocabulari i claredat o Capacitat d’estructuració i de síntesi o Material de suport En l’avaluació del treball escrit i el projecte es valoraran els ítems següents: o Estructuració i presentació del dossier o Desenvolupament dels continguts o Ús de la llengua escrita o Capacitat d’anàlisi i d’extreure conclusions o Producte final El treball escrit tindrà una extensió màxima de 50 fulls ( sense comptar els annexos). El treball escrit definitiu s’haurà de lliurar a l’orientador al tornar de vacances de Nadal. L’exposició oral es farà una setmana després. S’ha de lliurar una còpia del treball escrit i una en format digital. La nota final del treball de recerca ha de ser una nota global entera. Aquesta nota és comunicarà quan el tribunal avaluador hagi arribat a un acord. En cap cas es donarà després de la data màxima fixada. Tots els membres del tribunal avaluador, hauran llegit el treball abans de la seva presentació oral, per tal d’interrogar i aportar a l’alumne tot allò que es cregui convenient. Podeu trobar informació sobre el treball de recerca al blog: http://comferuntreballderecerca.blogspot.com/

Informació TDR 2013_2014  

Informació sobre el TDR del curs 2013_2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you