Page 1

Ана Андроска Ana Androska сонувајки со ѕвездите dreaming with the stars


МУЗИКА Music 2009

Лајка Laika 2007

масло на медијапан oil on mediapan board 135x106 cm

масло на медијапан oil on mediapan board 113x96 cm


Doll Кукла Црвената птица The red bird 2009 додека животот додека животот

поминува поминува масло на медијапан oil on mediapan board 135x215 cm


Малиот принц The Little Prince 2012 На човекот укради му го детето, си го поразил. You take a man’s child, you defeat him. масло на медијапан oil on mediapan board 106x91 cm


убов Love 2008 масло на медијапан oil on mediapan board 95x105 cm

Време Time 2007 С минува, а времето... Everything passes, but the time… масло на медијапан oil on mediapan board 96x113 cm


Чудни се патиштата на

убовта The paths of love are strange 2011

масло на медијапан oil on mediapan board 135х215 cm


Тајна и ЛагИ масло на медијапан oil

Сон Dream 2011 Кога па аат ѕвездите, врати се. When the stars fall, come back. масло на медијапан oil on mediapan board 104х96 cm


убов love 2012 Во твоите раце. In your arms. масло на медијапан oil on mediapan board 96х113 cm

secret and lies 2012 on mediapan 95х95 cm


Куфери Suitcases 2007 Има само една причина да заминеш, а илјада да останам. There’s only one reason for you to leave and thousand reasons for me to stay. масло на медијапан oil on mediapan board 95x113 cm


КуКЛА DOLL 2008 Додека животот поминува... While life passes by... масло на медијапан oil on mediapan 113x95 cm

Речиси совршен пар Almost Perfect Match 2012 масло на медијапан oil on mediapan board 113х96 cm


Ана Андроска Ana Androska сонувајки со ѕвездите

dreaming with the stars

Chifte Hamam, May-June 2012

Чифте aмам, мај-јуни 2012

Дипломирала во 2006 година на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, отсек сликарство и графички дизајн, во класата на проф. Вело Ташовски. Самостојни изложби: 2012 Скопје, Сонувајќи со ѕвездите, Национална галерија на Македонија, објект Чифте амам 2007 Скопје, Лајка, Отворено графичко студио при Музеј на град Скопје Групни изложби: 2009 Скопје, 14. Биенале на младите уметници од Европа и Медитеранот 2006/2007 Скопје, Сурогати, Културен центар „Точка“ 2005 Венеција (Италија), Real Presence, во соработка со IUAV-FDA, како паралелен настан во официјалната програма на 51. Биенале во Венеција 2004 Белград (Србија), Real Presence, Музеј 25.Мај 2004/2005 Скопје, Цртеж - ‘рт-еж (Ск_Мк...Нови тенденции), Културен центар „Точка“ (и други галерии во Македонија) ana.androska@gmail.com НУ Национална галерија на Македонија Железничка 18, 1000 Скопје, Република Македонија Тел.: 389 (0)2 31 26 856 Факс: 389 (0)2 31 09 566 www.nationalgallery.mk; contact@nationalgallery.mk Издавач: НУ Национална галерија на Македонија За издавачот: Халиде Палоши, директор Организација на изложбата: Елена Георгиевска Дизајн: Ана Андроска и Теона Блажевска Лектор: Кирил Ангелов Фотографии: Игор Василев Печат: Скенпоинт, Скопје Тираж: 500

She graduated in 2006 from the Faculty of Fine Arts in Skopje, department of Painting and Graphic Design, in the class of prof. Velo Tasovski. Solo exhibitions: 2012 Skopje, Dreaming With the Stars, National Gallery of Macedonia, object Chifte Hamam 2007 Skopje, Laika, Open Graphic Art Studio, Museum of the City of Skopje Group exhibitions: 2009 Skopje, 14th Biennial of Young Artists from Europe and Mediterranean 2006/2007 Skopje, Surogates, “Tocka” Cultural Center 2005 Venice (Italy), Real Presence, in collaboration with IUAV-FDA, as parallel event within official program of the 51. Venice Biennial 2004 Belgrade (Serbia), Real Presence, Museum of the 25th of May 2004/2005 Skopje, Crtez - ‘rt-ez (Sk_Mk... New Tendencies), “Tocka” Cultural Center (and other galleries in Macedonia) ana.androska@gmail.com NI National Gallery of Macedonia Zeleznicka 18, 1000 Skopje, Republic of Macedonia Tel.: 389 (0)2 31 26 856 Fax: 389 (0)2 31 09 566 www.nationalgallery.mk; contact@nationalgallery.mk Publisher: NI National Gallery of Macedonia For the publisher: Halide Palloshi, director Organization of the exhibition: Elena Georgievska Design: Ana Androska and Teona Blazevska Proofreading: Kiril Angelov Photography: Igor Vasilev Printed by: Skenpoint, Skopje Copies: 500

Поддржано од Министерство за култура на Република Македонија Supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

ISBN 978-9989-196-93-5 CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје 7.037(497.7)(06.064)Андроска, А.   АНДРОСКА, Ана Сонувајќи со ѕвездите: Чифте Амам, 17 мај 2012 / Ана Андроска; [организација на изложбата Елена Георгиевска; дизајн Ана Андроска и Теона Блажевска; фотограф Игор Василев; уредник Кирил Ангелов] = Dreaming with the stars: Chifte Hamam, 17 May 2012 / Ana Androska; [organization of the exhibition Elena Georgievska; design Ana Androska and Teona Blazevska; photography Igor Vasilev; edited by Kiril Angelov]. - Скопје: НУ Национална галерија на Македонија; = Skopje: NI National Gallery of Macedonia, 2012. - 12 стр.: илустр.; 22x22 см   ISBN 978-9989-196-93-5 1. Насп. ств. насл. - I. Androska, Ana види Андроска, Ана а) Сликарство - Современа уметност - Македонија - Изложби COBISS.MK-ID 91328778

Dreaming with the stars  

broshure for the exibition Dreaming With the Stars by Ana Androska

Dreaming with the stars  

broshure for the exibition Dreaming With the Stars by Ana Androska

Advertisement