Page 1

easd - adge

#5

1


Editoriala

Editorial

Arte eta Goimailako Diseinu Eskola. Escuela de Arte y Superior de Diseño.

“Krisi-garaietan, irudimenak soilik du jakintzak baino garrantzi handiagoa”. Einsteinen aipu ospetsu horrek gogorarazten digu asmamena are indartsuago sortzen dela unerik zailenetan.

“En los momentos de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”. Esta famosa cita de Einstein nos recuerda que el ingenio aparece con más fuerza en los momentos más difíciles.

Diseinu Grafikoko Gradu Ikasketako 2.mailako ikasleak. Alumnos de 2º curso de Grado de Diseño Gráfico.

Gaur egungo agertoki zail honetan, diseinuari aplikatutako irudimena funtsezko elementua da bereiztea, bizirautea eta bizikalitatea hobetzea lortzeko.

Imprimaketa / Impresión:EPS

Hortaz, egoera aprobetxatu eta irudimena hegan jarri behar dugu sormena agertzen zaizkigun arazoentzat irtenbideak bilatzeko tresna gisa bultzatzeko, betiere gure ametsak egia bihurtzea lor dezagun.

Siendo éste nuestro escenario actual, difícil, esa imaginación aplicada al diseño se convierte en un elemento esencial para lograr la diferenciación, conseguir la supervivencia y mejorar la calidad de vida.

Klip nº5 (2013-1014)

Ez dugu pentsatu behar bizi dugun garaia gure eskolarako aldi txarra denik; izan ere, gurea eskola oparoa da sormenari dagokionez, eta horrekin batera, baita arteari eta autoadierazpenari dagokienez ere, azken urtean egindako lanek garbi erakusten dutenez. Lan horietako batzuk esku artean duzun aldizkari honen azken edizioan argitaratu ditugu.

C/ Cuadrilla Salvatierra S/N 01012 Vitoria-Gasteiz Tlf. 945 123 395 www.easdvitoria.com

Bestalde, gure kalitatezko eta sormenezko lanak balorazio positiboa jasotzen du behin eta berriz, baita eskolaren eremutik kanpo ere; ikusi besterik ez dago zenbat sari eta/ edo onarpen jasotzen dituzten gure ikasle eta irakasleek. Bejondeizuela denoi!” María Muñoz Departamentu teknikoa

Por lo tanto, tenemos que aprovechar la coyuntura y hacer volar nuestra imaginación para potenciar la creatividad como herramienta necesaria para buscar soluciones a los problemas que nos van apareciendo y, así, conseguir que nuestros sueños se hagan realidad. No debemos considerar que es ésta una mala época para nuestra Escuela, ya que en la misma abunda la creatividad y, con ella, el arte y la autoexpresión, como se refleja en los trabajos realizados durante el último año, algunos de los cuáles son publicados en la nueva edición de esta revista que tienes en tus manos. Tanto es así, que nuestro trabajo de calidad y creatividad es positivamente valorado de manera reiterada, trascendiendo del ámbito de la Escuela, evidenciándose ello en los diversos premios y/o reconocimientos recibidos por nuestro alumnado y profesorado. Enhorabuena a todos!”

2

María Muñoz Departamento técnico


Ilustrazioa ilustración Argazkilaritza fotografía

5

11

Barnealdeetako Diseinua diseño de interiores

17 Diseinu Grafikoa DISEÑO GRÁFICO

23 3


4


Ilustrazioa

Irakuntza Profesional Artistikoen Heziketa Zikloa, 2 urte.

ilustración Ciclo formativo de Enseñanzas Profesionales Artísticas, 2 años.

5


ilustrazioa 120 karta ilustratuz osatutako joko baten proiektua da. Hauek lau pilotan biltzen dira: bat pertsonaiak irudikatzeko, beste bat animaliak irudikatzeko, hirugarren bat tokiak irudikatzeko, eta azkena objektuak irudikatzeko. Karta horiek, bakarrik edo beste batzuekin batera, ipuin eta istorio ezagunak irudikatzeko balio izango dute, baita, ausaz konbinatuta, ipuin berriak sortuz jolasean ibiltzeko ere. Ipuin pilo horretatik, arketipoak diren hainbat pertsonaia atera dira, baita ipuin horietako hainbatetan errepikatzen diren tokiak eta objektuak ere. Ilustrazioek argiak eta zehatzak izan behar dute, interpretazio askerako atea zabalik utzita.

6

Horrez gain, karta guztiei atzealde berdina egin zaie eta packaging bat, karta pilo bakoitza edukitzeko. Hasieran, karta kopurua asko mugatu nahi zen eta oso ilustrazio garbi eta eskematikoak egiteko asmoa zegoen, irudi argi eta erraz ezagutzeko modukoak erabiliz, espazio zuriari eta oso tinta lauak erabiltzeari garrantzi handia emanez. Diseinuek ez ziruditen haurrentzat oso erakargarriak zirenik. Hortaz, amaitzeko, kolorea eta akaberak gehiago lantzea erabaki zen. Azkenean, pilo bakoitza 30 kartaz osatuta dago. Guztira, 120 karta. Alex Fernandez


7


8


ilustración Es un proyecto de un juego de 120 cartas ilustradas. Estas se agrupan en cuatro mazos, uno para representar personajes, otro para representar animales, un tercero para lugares y el último para representar objetos. Estos naipes solos o en combinación con otros servirán para ilustrar cuentos e historias conocidas y también para jugar a inventar nuevos cuentos al combinarlas al azar. De todos los cuentos, se han extraído una serie de personajes arquetipos, lugares y objetos que se repiten en varios de estos cuentos. Las ilustraciones tienen que ser claras y concisas, dejando una puerta abierta a la libre interpretación.

Además se ha realizado un reverso común para todas las cartas y un packaging para contener cada mazo de naipes. Al principio se quería limitar mucho la cantidad de cartas y había intención de realizar unas ilustraciones muy limpias y esquemáticas, dándole gran importancia al espacio en blanco y al uso de tintas muy planas. Los diseños se veían muy poco atractivos para el público infantil. Así pues, para finalizar, se trabajó más la parte del color y los acabados. La lista final contiene 30 naipes por mazo. Hace un total de 120 naipes. Alex Fernández

9


10


Argazkilaritza

Irakuntza Profesional Artistikoen Heziketa Zikloa, 2 urte.

fotografía

Ciclo formativo de Enseñanzas Profesionales Artísticas, 2 años.

11


12


ARGAZKILARITZA Proiektu honen jatorrizko ideia izan da zaldiaren irudia ez ezik, haren nortasuna, zintzotasuna eta sentikortasuna ere harrapatzea, animalia gizaki batekin egingo nukeen bezalaxe erretratatuta. Nire helburua izan da zaldiak loturarik gabe (muturgainekorik eta zelarik gabe) erretratatzea, betiere ikuspegi indibidual eta artistikotik, ez baikaude ohituta zaldiak alde horretatik ikusten. Erretratuak bereziak izatea nahi nuen, baina kontuan hartu behar nuen ezin nituela 20 zaldi baino gehiago estudio batean sartu; hortaz, ikastaroan lortutako jakintza eta teknikak baliatuz, argiztatzeko, hondo

beltzean flash eramangarria erabiltzea erabaki nuen, zaldiaren begirada eta espresioa nabarmentzeko. Teknika horrek, ordea, lana zaildu egiten zidan, ezin baitzaio esan zaldi bati nola paratu behar den. Zaldiak urduri mugitzen ziren, ez zuten-eta ulertzen zer nahi genuen egitea, eta harraldia egiteko, ezinbestekoa zen bi pertsonak laguntzea: batek animalia gidatu behar zuen eta besteak flash eramangarria ondo bideratu behar zuen. Azkenean, guk nahi genuena egitea lortzeko modurik onena sariak baliatzea zela ondorioztatu genuen. Esti Lopez

13


fotografía La idea original de este proyecto ha sido la de capturar no solo la imagen, sino también la personalidad del caballo, su nobleza y sensibilidad, retratando al animal al mismo nivel que lo haría con un ser humano. Mi objetivo ha sido retratarlos sin ataduras (cabezada y montura), pero desde un punto de vista individual y artístico, desde el cual no estamos acostumbrados a verlos. Quería que los retratos fueran especiales, pero tenía que tener en cuenta que no podía llevar a más de 20 caballos a un estudio, por lo que, haciendo uso de los conocimientos y las técnicas adquiridas durante el curso,

14

me decanté por la iluminación con flash portátil sobre fondo negro, para resaltar la mirada y expresión del equino. Esta técnica me ponía las cosas difíciles ya que, a un caballo no se le puede decir cómo debe posar, se movían nerviosos al no entender que queríamos que hicieran, y era imprescindible la ayuda de dos personas para hacer la toma, una que guiara al animal y otra que dirigiera el flash portátil correctamente. Llegamos a la conclusión de que la mejor manera de que hicieran lo que nosotros queríamos era mediante premios. Esti Lopez


15


16


Barnealdeetako Diseinua

Diseinu Grafikoko goi-mailako arte-irakaskuntzak, 4 urte.

diseño de interiores

Enseñanza Artística Superior de Diseño, 4 años.

17


barne diseinua Eraikuntza-materialen erakustazoka baterako 14 x 12 m-ko lursail batean stand bat egiteko aurreproiektua. Gainazal solidoak egiten dituen Corian DuPont enpresa aukeratu zen horretarako. Esparruak bildu beharreko funtzioak modu erradialean kokatu dira: taberna, harreragunea, ongietorri gunea eta bilera- eta erakusketa-eremuak. Horrez gain, kontraste kromatikoaz baliatu da, markaren koloreez, eta oposizio formala egin da planoak eta kurbak konbinatuz. Altzariek hormak zeharkatzen eta objektuak modelatzen dituzte, eta materialaren jarraitutasun- eta malgutasun-ilusioa transmititzen dute. Cristina Rey

18


diseño de interiores Anteproyecto para la realización de un stand en una parcela de 14x 12 m para una feria de materiales de construcción. La empresa escogida fue Corian DuPont, dedicada a la creación de superficies sólidas. Se han dispuesto de forma radial las diferentes funciones que debía albergar el espacio: bar, zona de recepción, bienvenida, reuniones y exposición, buscando el contraste cromático, usando los colores de la marca, así como la oposición formal en un juego de planos y curvas. El mobiliario atraviesa paredes y modela objetos transmitiendo la ilusión de continuidad y maleabilidad que el propio material posee. Cristina Rey

19


BIZI UNEAN UNEKOA Etxebizitza-eraikin bateko behe-solaairuko erakusketaeremuko aurreproiektua. Erakusketaren Gaia: “Nire Bizitza”. Egilea: Laura del Estal. Proiektuak III- Barne Diseinua. VIVE EL MOMENTO Anteproyecto de espacio expositivo en planta baja de edificio de viviendas. Tema de La Exposición : “Mi vida”. Autor: Laura del Estal. Proyectos III- Diseño de Interiores.

20

Erakusketa garatzeko ideia, dinamismoa da, diseinuaren kontzeptu sortzailea. Hori da igortzen den eta bisitaria harritzeko erabiltzen den mezu inspiragarria.

La idea para el desarrollo la exposición es el dinamismo, concepto generador de diseño. Es un mensaje inspirador que se transmite y se utiliza para sorprender al visitante.

Urakana bailitzan esparru guztian zehar dabilen zinta batek sortzen ditu erakusketa osoaren txokoak. Erdian, zirkulu zentrokideak sortzen dira lokaleko zutabe exentu eta ageriko bakarretik, eta erakusketako areto guztiak definitzen ditu.

Una cinta a modo de huracán recorre todo el espacio crea todos los rincones de la exposición. En el espacio central se generan círculos concéntricos desde el único pilar visto y exento del local para definir así, las distintas salas de la exposición.

Erakusketa honetarako erabili diren materialak kriona eta beira-zuntza dira. Kriona, zintarako, hainbat formarekin lan egiteko aukera ematen baitigu. Beira-zuntz zuria, estaldurarako, distirak sortzen eta argia nahiz zinta islatzen baititu.

Los materiales empleados para esta exposición son el krion y la fibra de vidrio. El krion para la cinta, ya que nos permite trabajar con diferentes formas. La fibra de vidrio blanco para revestimiento ya que crea brillos y refleja la luz y la cinta.

Lan honetan sei esparrutan garatutako sei gai biltzen dira: musika, Errusia, osasuna, argazkilaritza, adiskidetasuna, ikasle-etxebizitza.

En este trabajo se recogen seis temas desarrollados en seis espacios: música, Rusia, salud, fotografía, amistad y piso de estudiante.


21


22


Diseinu Grafikoa

Diseinu Grafikoko goi-mailako arte-irakaskuntzak, 4 urte.

DISEÑO GRÁFICO

Enseñanza Artística Superior de Diseño, 4 años.

23


24


diseinu grafikoa TIPOGRAFIA MODULARRA

TIPOGRAFÍA MODULAR

Diseinu Grafikoko 3. mailako ikasleek Tipografia Digital irakasgaian egindako lehen lana da.

Primer trabajo realizado por alumnos de 3º de Diseño Gráfico en la asignatura de Tipografía Digital.

Esperimentazio grafikoaren bidez, gure alfabetoko hizki larri eta xeheen morfologia ulertzea da helburua eta konbina daitezkeen pieza mugigarrien bilduma baten bitartez; izan ere, pieza horiek hizki-familia oso bat garatzeko aukera emango duen sistema modularra osatuko dute.

Se trata de entender la morfología de las letras mayúsculas y minúsculas de nuestro alfabeto mediante la experimentación gráfica y a través de una colección de piezas móviles combinables, que constituirán el sistema modular en el que se podrá desarrollar una familia completa de letras.

Elementu hauek konbinatu, gehitu eta posizioz aldatu daitezke, baina ezin dira deformatu, zabaldu edo txikiagotu.

Estos elementos se pueden combinar, sumar, cambiar de posición, pero no se pueden deformar, ampliar o reducir.

Ohiane Romarate

Ohiane Romarate

25


Diseinu Grafikoko Goi Mailako Eskolako Ikasketa Amaierako Proiektua. Milabegi Fest Gasteiz agertoki duen diziplina anitzeko ekitaldia da, 48 orduz musika, hitzaldiak, erakusketak eta lantegiak biltzen dituena. Bi alderdik bereizten dute proposamen hau besteetatik: alde batetik, Gasteizko eta inguruko gazte sortzaileen ekimenak bultzatzeko helburua du, eta, bestetik, iraunkortasunari eta ingurumenari buruzko hausnarketa bat biltzen du. Laura Gonzรกlez de Durana

26


diseño gráfico Proyecto Fin de Estudios de la Escuela Superior de Diseño Gráfico. Milabegi Fest es un evento multidisciplinar en Vitoria-Gasteiz, que engloba 48 horas de música, charlas, exposiciones y talleres. La propuesta se diferencia de otras similares por dos aspectos: por un lado, pretende impulsar iniciativas de jóvenes creadores de la localidad y cercanías; y por otro, incluye una reflexión sobre sostenibilidad y medio ambiente. Laura González de Durana

27


EASD-ADGE #5 28

Klip #5  

Versión para la quinta publicación de la revista Klip de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you