Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb Ak. god. 2015./2016.

Ana Krepelnik

Google Classroom seminarski rad

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr.sc. Božidar Jakovid

Zagreb, 2015.


SADRŽAJ 1.UVOD ....................................................................................................................................... 4 1.1.PREDMET I CILJ RADA........................................................................................................... 4 1.2.IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA ......................................................................... 4 1.3.SADRŽAJ I STRUKTURA RADA ................................................................................................ 4 2.KRATAK OPIS WEB SERVISA.................................................................................................... 6 2.1.GLAVNE FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA ............................................................................ 6 2.2Link Web servisa................................................................................................................... 6 2.3Ekranski prikaz početne Web stranice .................................................................................... 6 3.TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................................................ 7 4.KRATAK RAZVOJ ...................................................................................................................... 8 5.OPIS PROBLEMA.................................................................................................................... 10 6.CLASSROOM .......................................................................................................................... 11 6.1. MOGUDNOSTI I FUNKCIONALNOSTI GOOGLE CLASSROOMA ................................................ 11 6.1.1.PRIJAVA KAO UČENIK/STUDENT ................................................................................... 12 6.2. DETALJAN OPIS KORIŠTENJA GOOGLE CLASSROOM-A.......................................................... 25 6.2.1.DODAVANJE PREDMETA .............................................................................................. 25 6.2.2.GOOGLE CLASSROOM I GOOGLE DISK ........................................................................... 28 6.3.DESKTOP APLIKACIJE KAO ZAMJENA ................................................................................... 32 7.KREIRANJE PROFILA, ODNOSNO REGISTRACIJA .................................................................. 33 7.1.KREIRANJE PROFILA ........................................................................................................... 33 7.2.UREĐIVANJE PROFILA......................................................................................................... 39 8.POSLOVNA PRIMJENA........................................................................................................... 43 9.KONKURENCIJA ..................................................................................................................... 44 9.1.CANVAS BY INSTRUCTURE .................................................................................................. 44 9.2. EDMODO.......................................................................................................................... 45 9.3.SCHOOLOGY ...................................................................................................................... 46 9.4.BLACKBOARD..................................................................................................................... 47 9.5.MOODLE ........................................................................................................................... 48 10.POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE ....................................................................................... 49 11.SWOT ANALIZA.................................................................................................................... 50 12.TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST ..................................................... 51 13.MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ................................. 52 13.1.SMJER U KOJEM BI SE CLASSROOM MOGAO RAZVIJATI U BUDUDNOSTI .............................. 52 13.2.FUNKCIONALNOSTI KOJE BI SE MOGLE DODATI.................................................................. 52 14.ZAKLJUČAK .......................................................................................................................... 53 2


15.LITERATURA ........................................................................................................................ 54 POPIS SLIKA .............................................................................................................................. 55 POPIS TABLICA ......................................................................................................................... 57 16.ŽIVOTOPIS ........................................................................................................................... 58 17.S A ŽETAK............................................................................................................................... 60

3


1.UVOD 1.1.PREDMET I CILJ RADA Predmet seminarskog rada je Web servis Google Classroom. Google Classroom je online alat pomodu kojeg učitelji mogu jednostavnije komunicirati s učenicima bez upotrebe papira te omoguduje učiteljima lakšu i bržu izradu te organiziranje podataka kako bi lakše predstavili predmet i bili u mogudnosti pratiti napredovanje učenika. Aplikacija omogudava stvaranje, dijeljenje te ocjenjivanje zadataka kako bi uštedjela vrijeme i omogudila bolju organiziranost. Cilj rada je detaljnije upoznavanje svih funkcija i mogudnosti koje ovaj Web servis pruža, koje su prednosti i nedostaci za korisnike te pruža uvid u njegovu primjenu u poslovanju.

1.2.IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA Podaci korišteni u ovom radu su sekundarne prirode, odnosno ved su prije zabilježeni za potrebe nekih drugih projekata te se za potrebe ovog rada analiziraju i sintetiziraju. Podaci su javno dostupni preko Interneta na različitim Web stranicama od kojih se za potrebe rada najviše koristila stranica https://classroom.google.com/ineligiblete razne recenzije tog Web servisa.

1.3.SADRŽAJ I STRUKTURA RADA Seminarski rad podijeljen je na 14 poglavlja. Nakon uvoda u kojem se opisuje predmet i cilj rada, izvori podataka te sadržraj i struktura rada, slijedi poglavlje Kratki opis Web servisa gdje su prikazane glavne funkcionalnosti Web servisa, link te ekranski prikaz početne Web stranice. Trede poglavlje posvedeno je tehnološkom okviru, odnosno opisuju se tehnologije koje su korištene prilikom izrade Web servisa te nakon toga kratak razvoj u kojem se navodi kada je servis objavjen, odnosno započeo s radom te sve njegove nadogradnje do sada. U petom poglavlju navedeni su probemi koji se rješavaju upotrebom Google Classrooma te nadalje slijedi detaljan uvid u funkcioniranje servisa, na način da su opisane sve mogudnosti koje pruža te potkrjepljene ekranskim prikazima. U 7. poglavlju obrađeno je kreiranje profila, odnosno registracija te je prikazan način na koji se profil može uređivati. Osmo poglavlje bavi se poslovnom primjenom Classrooma, a zatim se u 9. poglavlju proučava konkurencija na 5 različitih primjere te promatraju razlike između proučavanog Web servisa i njegovih konkurenata. Deseto poglavlje donosi prednosti i nedostatke, odnosno kritički osvrt na Web servis Google Classroom, a nakon njega u 11. poglavlju napravljena je SWOT analiza samog servisa koja prikazuje koje su to snage, slabosti, prilike i prijetnje s kojima se Classroom susrede.

4


Nadalje, 12. poglavlje posvedeno je analizi troškova, odnosno daje uvid u trošak korištenja Web servisa, analizi poslovanja i analizi uspješnosti Web servisa. Predzadnje, odnosno 13. poglavlje opisuje mogudnosti nadogradnje u bududnosti, odnosno smjer u kojem bi se Web servis mogao razvijati te se daje prijedlog nekih novih funkcionalnosti koje bi se mogle uvesti. Rad je zaključen u 14. poglavlju gdje se daju osobna zaključna razmatranja, stavovi i mišljenja o Googlu Classroom Web aplikaciji.

5


2.KRATAK OPIS WEB SERVISA 2.1.GLAVNE FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA Google Classroom je novi alat Google aplikacija izrađen u sklopu Google aplikacija za obrazovanje. To je način na koji učitelji mogu jednostavnije komunicirati s učenicima, odnosno studentima bez upotrebe papira. Classroom omoguduje učiteljima lakšu i bržu izradu te organiziranje podataka kako bi lakše predstavili predmet i bili u mogudnosti pratiti napredovanje učenika i studenata. Uz pomod drugih google aplikacija, kao što su G-mail, Google Drive, Calendar i druge omogudena je dvosmjerna komunikacija između učitelja i učenika. Aplikacija omogudava stvaranje, dijeljenje te ocjenjivanje zadataka kako bi uštedjela vrijeme i omogudila bolju organiziranost, kako učiteljima, tako i samim učenicima.

2.2Link Web servisa Preko sljededeg linka pristupamo Google Classroomu te možemo dalje proučavati sve mogudnosti aplikacije. https://classroom.google.com/ineligible

2.3Ekranski prikaz početne Web stranice Slika 1: Početna stranica Web servisa

Izvor: https://classroom.google.com/ineligible

6


3.TEHNOLOŠKI OKVIR Google Classroom je Web 2.0 servis, što znači da je baziran na socijalizacijskoj noti koja korisnicima omogudava sudjelovanje u kreiranju sadržaja weba. Podrazumjeva interaktivnu dvosmjernu komunikaciju između korisnika i računala te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik. Google Classroom objedinjuje Google Docs, Drive i Gmail te na taj način pomaže učiteljima u organizaciji zadataka i komunikaciji s učenicima. Učitelji mogu zadati i primati domade zadade bez korištenja papira, komunicirati s učenicima unutar i izvan učioni ce, te organizirati nastavni plan. Dolazi u sklopu Google aplikacija za edukaciju te samim time osigurava aplikacije za elektroničku poštu (Gmail), kalendar (Calendar) i kreiranje dokumenata (Google Docs, Sheets, Slides). Također je razvijen i Classroom API – sučelje koje omogudava lakše i jednostavnije korištenje i organizaciju. Osnovne vrste entiteta u Classroom API-u su:  RAZREDI  ALIASI – alternativni identifikatori razreda  POZIVNICE  UČENICI / STUDENTI  PROFESORI  PROFILI KORISNIKA

Također je predstvaljen i Classroom share button koji omogudava učiteljima i učenicima da na jednostavan način pridodaju ili predaju linkove, videa i slike s drugih web stranica. Share button koristi Javascript i može se prilagoditi potrebama svake Web stranice. Više od 20 pružatelja edukacijskih sadržaja i alata su integrirani sa Classroom share buttonom, a neki od njih su: PBS, Quizlet, American Museum of Natural History, Discovery Education, Duolingo i TIME Edge.

7


4.KRATAK RAZVOJ Zach Yeskel, menadžer proizvoda Classroom, na dan objavljivanja za javnost, odnosno za sve korisnike Google aplikacija za edukaciju, 12.08.2014. godine objavio je kako je tekao razvoj same aplikacije. U svibnju 2014. godine Classroom je predstavljen i dan na testiranje edukatorima. U samom testiranju sudjelovalo je više od 100.000 edukatora iz više od 45 zemalja. Za vrijeme tog testiranja i učenici i edukatori sudjelovalii su u daljnjem poboljšavanju i oblikovanju aplikacije na način da su predlagali promjene, kao što je aktivno sudjelovanje edukatora komentarima i usmjeravanjem i prije same predaje rada. Classroom je dostupan na 42 jezika, uključujudi i hrvatski jezik, a plasiran je od strane Googla. Daljnja poboljšavanja i razvijanje aplikacije prikazano je u Tablici 1. Tablica 1: Nadogradnje web servisa po mjesecima MJESEC I GODINA

Listopad 2014.

Prosinac 2014.

Siječanj 2015.

Veljača 2015.

Travanj 2015.

Svibanj 2015.

Lipanj 2015. Srpanj 2015.

Kolovoz 2015.

NADOGRADNJA +Mentions, lakše pozivanje učenika putem Grupa, označavanje zadatka „završeno“, stream kontrola za učitelje, upis svih ocjena u imenik, razvrstavanje po imenu ili prezimenu Dodavanje vedeg broja datoteka s Drivea, dodavanje slike profila u postavkama, dodavanje uloge editora učiteljima Mobilna aplikacija za Android i iOS sustave, arhiviranje razreda, stranica sa zadacima za učitelje Stavljanje slike po vlastitom izboru za razred, iOS: mogudnost pregleda stranice s opisom razreda, mogudnost dijeljenja slika, videa i pdf dokumenata, Android: mogudnost pregleda stranice s opisom razreda, učitelji mogu dodavati privitke novim obavjestima i vidjeti koliko je zadataka predano Mogudnost dodavanja drugih učitelja u razred, skice za objave i zadatke, skice ocjena, e-mail obavijesti Nadogradnja mobilne aplikacije: edukatori mogu stvarati zadatke, pregledavati zadade i ocjenjivati, mogudnost da dodani učitelji pregledavaju i sudjeluju Classroom share button, Classroom API, postavljanje pristupa podacima s Classroom datoteka Whitelisted domene, obavijesti na mobilnim aplikacijama Postavljanje i odgovaranje na pitanja, objavljivanje ved objavljenih postova, mijenjanje rasporeda postova, nadogradnja

8


Rujan 2015. Listopad 2015.

dizajna aplikacije Google kalendar, dijeljenje na Classroomu preko Chroma Google Forms

Izvor: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149237?hl=en&ref_topic=6020277

9


5.OPIS PROBLEMA Google Classroom Web servis omoguduje rješavanje sljededih problema:       

Jednostavnija i brža dvosmjerna komunikacija na razini učitelj – učenik- učitelj Svi dokumenti na jednom mjestu – to omogudava da ne dolazi do gubitka nekih važnih dokumenata, tj. ne mogu se zametnuti Kalendar na kojem su vidljivi svi važni datumi (npr. datum ispita, rok za predaju zadatka i slično) Pomod učeniku za vrijeme izrade zadatka, mogudnost usmjeravanja i komentiranja prije same predaje zadatka Bez papira – sve se odvija elektronski bez upotrebe papira Class resource page – na jednom mjestu vidimo sve obavjesti o razredu (podatke o učtelju, raspored, način ocjenjivanja…) Mogudnost komunikacije sa svim članovim, odnosno učenicima koji su u tom razredu

10


6.CLASSROOM 6.1. MOGUDNOSTI I FUNKCIONALNOSTI GOOGLE CLASSROOMA Mogudnosti i funkcionalnosti Google Classrooma ovise o tome da li smo prijavlj eni kao učenik/student ili kao učitelj, odnosno profesor. Osnovna podijela je ista za obje opcije: RAZREDI i KALENDAR, ali postoje bitne razlike u funkcijama u svakoj od tih podijela. Ukoliko smo prijavljeni kao nastavnik sami kreiramo predmete. Nakon kreiranja predmeta možemo pozvati učenike ili im dajemo kod te se sami pridružuju putem koda za predmet. Neke od funkcija koje imaju nastavnici su:

Tablica 2: Funkcije KATEGORIJA ZADACI

STREAM

UČENICI O PREDMETU

KALENDAR

FUNKCIJE Kreiranje zadataka, određivanje termina predaje, prilaganje datoteka, pregled predanih i nedovršenih zadataka studenata, ocjenjivanje** Mogudnost studenata da ostavljaju postove i komentara, mogudnost samo komentiranja ili mogudnost da samo profesor može komentirati i ostavljati postove, mogudnost prebacivanja posta studenta na vrh stranice stream, mogudnost brisanja posta, mogudnost onemogudavanja određenog studenta za komentiranje i ostavljanje posta Kreiranje obavijesti Kreiranje zadataka Kreiranje pitanja Ponovna upotreba ved objavljenog posta** Pozivanje učenika, putem koda ili putem pozivnica na e-mail* Naziv predmeta, opis predmeta, lokacija, dodavanje nastavnika, dodavanje materijala, odabir teme, dodavanje slike i Google Drive folder* Unošenje podataka u kalendar, omogudavanje da kalendar bude javan za sve***

Izvor*: https://www.thegooru.com/everything-you-need-to-know-in-google-classroompart-1/ Izvor**:https://www.thegooru.com/everything-you-need-to-know-in-google-classroompart-2/ Izvor***:https://www.thegooru.com/everything-you-need-to-know-in-googleclassroom-part-3/ 11


6.1.1.PRIJAVA KAO UČENIK/STUDENT Početni zaslon nakon prijave prikazan je na Slici 2. Slika 2: Početni zaslon Google Classroma nakon prijave

Izvor: https://classroom.google.com/h Kada kliknemo na 3 crtice ispred natpisa Razredi, otvara nam se prozor s uvidom u osnovnu podijelu, odnosno Razredi i Kalendar, što je prikazano na Slici 3. Slika 3.: Osnovna podijela na Razrede i Kalendar

Izvor: https://classroom.google.com/h 12


Prva mogudnost koju imam jest dodavanje predmeta, odnosno razreda. Nakon što smo dodali predmet, početna stranica Classrooma promijenit de izgled te de izgledati kao na Slici 4. Slika 4: Početna stranica nakon dodavanja predmeta

Izvor: https://classroom.google.com/h

Kada imamo dodane predmete, možemo uz Razrede i Kalendar, pratiti i Zadatke. Slika 5.: Razredi, Kalendar i Zadaci

Izvor: https://classroom.google.com/h 13


Razredi pokazuju sve predmete koje smo upisali (Slika 6.), na Kalendaru možemo vidjeti da li nam je profesor označio bitne datume (npr. rokove za predaju zadataka, datum ispita, vrijeme i datum predavanja i slično) (Slika 7.). Opcija Zadaci daje uvid u to da li imamo obaveza, odnosno nedovršenih zadataka (Slika 8.) i zadatke koje smo dovršili (Slika 9.). Slika 6.: Prikaz razreda u kojima sudjelujemo

Izvor: https://classroom.google.com/h

Slika 7.: Prikaz Kalendara

Izvor: https://classroom.google.com/h 14


Slika 8.: Prikaz Obaveza, odnosno nedovršenih zadataka

Izvor: https://classroom.google.com/h

Slika 9.: Prikaz dovršenih zadataka

Izvor: https://classroom.google.com/h

15


Svaki predmet, odnosno razred ima 3 osnovne mogudnosti – STREAM, UČENICI I O PREDMETU Stream pokazuje obavijesti (Slika 10.), Učenici nam daje uvid u to tko sve pohađa taj predmet, odnosno uvid u sve članove, tj. učenike (Slika 11.), a O predmetu nam daje sve bitne informacije vezane uz predmet – podatke o nastavniku, Mapu Google diska, Kalendar, predavanja, literaturu i slično (Slika 12. i Slika 13.) Slika 10.: Stream predmeta

Izvor: https://classroom.google.com/h

16


Slika 11.: Učenici

Izvor: https://classroom.google.com/h

Slika 12.: O predmetu – osnovne informacije

Izvor: https://classroom.google.com/h

17


Slika 13.: O predmetu – predavanja

Izvor: https://classroom.google.com/h

Ukoliko je profesor odobrio tu mogudnost, na stremu možemo objavljivati postove. Ukoliko je dozvoljena, ta mogudnost je označena znakom + u donjem lijevom kutu (Slika 14.). Postovi mogu biti: u obliku teksta (Slika 15.), prilaganje datoteka s računala (Slika 16.), prilaganje datoteka s Google diska (Slika17.), video zapisi (Slika 18.) i različiti linkovi (Slika 18.) Slika 14.: Mogudnost izrade posta

Izvor: https://classroom.google.com/h 18


Slika 15.: Mogudnost izrade posta – tekst

Izvor: https://classroom.google.com/h

Slika 16.: Mogudnost izrade posta – dodavanje datoteka s računala

Izvor: https://classroom.google.com/h

19


Slika 17.: Mogudnost izrade posta – dodavanje datoteka s Google diska

Izvor: https://classroom.google.com/h

Slika 18.: Mogudnost izrade posta – dodavanje videa

Izvor: https://classroom.google.com/h

20


Slika 19.: Mogudnost izrade posta – dodavanje linka

Izvor: https://classroom.google.com/h

U dijelu Učenici, kao što je ved spomenuto, može se kontaktirati svaki učenik koji se nalazi u našoj grupi, odnosno koji je učlanjen u taj predmet na način da se klikne oznaka pisma kraj imena učenika čime nas Classroom automatski prebacuje na e-mail (Slika 20.) Slika 20.: Kontaktiranje učenika

Izvor: https://classroom.google.com/h

21


Jedna od mogudnosti je i brz i jednostavan pristup Google Drive folderu predmeta u koji možemo pohraniti sve bitne dokumente vezane uz taj kolegij (Slika 21.). Google Drive folder ne moramo sami izrađivati ved je on dodijeljen za svaki predmet koji slušamo. Slika 21.: Google Drive folder u Classroomu

Izvor: https://classroom.google.com/h

Kao što možemo birati predmete u kojima želimo sudjelovati, tako možemo i napuštati predmete u kojima više ne želimo biti član. Napuštanje predmeta je vrlo jednostavno, u kartici Razredi gdje su nam prikazani svi naši predmeti, kliknemo na 3 točkice u gornjem desnom kutu tog predmeta i nudi nam se opcija Ispiši se (Slika 22.).

22


Slika 22.: Napuštanje predmeta

Izvor: https://classroom.google.com/h

U donjem lijevom kutu stoji znak upitnika, klikom na njega pružaju nam se 3 mogudnosti (Slika 23.): Što je novo – tu možemo vidjeti novosti vezane uz sam Web servis (Slika 24.), Slanje povratnih informacija – služi kako bi mogli poslati svoje prijedloge, pohvale, kritike i komentare Googleu (Slika 25.) te Traženje pomodi gdje možemo nadi pomod za snalaženje na Classroomu (Slika 26.). Slika 23.: Mogudnosti iza simbola ?

Izvor: https://classroom.google.com/h 23


Slika 24.: Ĺ to je novo

Izvor: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149237/?hl=hr

Slika 25.: Slanje povratnih informacija

Izvor: https://classroom.google.com/h

24


Slika 26.: Traženje pomodi

Izvor: https://support.google.com/edu/classroom/?hl=hr#topic=6020277

6.2. DETALJAN OPIS KORIŠTENJA GOOGLE CLASSROOM-A U ovom poglavljubit de detaljnije opisane mogudnosti Google Classrooma na primjerima dodavanja novih predmeta te kako uz pomodu Google Classrooma i Google Diska možemo na jednostavan i učinkovit način čuvati sve bitne podatke vezane uz predmet.

6.2.1.DODAVANJE PREDMETA Dodavanje predmeta je jednostavan postupak koji započinje klikom na oznaku + u gornjem desnom kutu, neposredno prije korisničkog imena (Slika 27.).

25


Slika 27.: Dodavanje novog predmeta

Izvor: https://classroom.google.com/h

Nakon klika na +, otvara se novi mali prozorčid na kojem piše: Unesite kod predmeta da biste se pridružili. (Slika 28.) Slika 28.: Dodavanje predmeta – Unesite kod predmeta da biste se pridružili

Izvor: https://classroom.google.com/h

26


Slijededi korak je unos koda koji na nam je profesor dao. U ovom primjeru, za predmet Poslovni engleski 3, 3. grupa, profesorice Boglarke Kiss Kulenovid, kod je dce03m. Nakon što ga utipkamo, pojavljuje se mogudnost da kliknemo na gumb pridruži se (Slika 29.). Slika 29.: Dodavanje kolegija – unos koda

Izvor: https://classroom.google.com/h Nakon klika na pridruži se automatski nam se otvara stranica predmeta kojem smo se pridružili (Slika 30.) Slika 30.: Dodavanje predmeta – predmet kojem smo se pridružili

Izvor: https://classroom.google.com/h 27


6.2.2.GOOGLE CLASSROOM I GOOGLE DISK Kao što je ved spomenuto, svaki predmet na Google Classroomu nam automatski dodjeljuje folder na Google Disku. Na taj način možemo jednostavno i organizirano pohranjivati sve bitne informacije. Na stranici O predmetu nalaze se datoteke koje je profesor objavio (Slika 31.)

Slika 31.: Datoteke objavljenje od strane profesora

Izvor: https://classroom.google.com/h Otvorimo željenu datoteku klikom na ime datoteke, npr. Student project work.doc. Nakon toga, otvara nam se datoteka koju želimo vidjeti u novom prozoru (Slika 32.)

28


Slika32.: Datoteka koju smo otvorili

Izvor: https://classroom.google.com/h U tom prozoru pokrenemo preuzimanje datoteke i pohranjivanje na računalo ( strijelica prema dolje ispod koje se nalazi ravna vodoravna crta). Nakon što je datoteka preuzeta, dobit demo obavijest o završenom postupku pruzimanja (Slika 33.) Slika 33.: Završeno preuzimanje datoteke

Izvor: https://classroom.google.com/h

29


Nakon preuzimanja, pristupamo Google Disku putem Classrooma. To možemo učiniti na dva načina: 1. način – kada se nalazimona početnoj stranici gdje su nam prikazani svi naši predmeti, kliknemo na oznaku datoteke u donjem desnom kutu predmeta čijem Google Disk folderu želimo pristupiti (Slika 34.) i 2. način - pristupanje Google Disk datoteci putem poveznice koja se nalazi na stranici O predmetu (Slika 35.) Slika 34.: Prvi način pristupa Google Disk mapi predmeta

Izvor: https://classroom.google.com/h Slika 35.: Drugi način pristupa Google Disk mapi predmeta

Izvor: https://classroom.google.com/h 30


Bilo da izaberemo prvi ili drugi način, novi prozor koji de se otvoriti izgleda isto. U Google Disk mapu tog predemta sada možemo pohraniti dokument koji želimo (Slika 36.) Slika 36.: Pohranjivanje datoteke na Google Disk mapu predmeta

Izvor: https://classroom.google.com/h Nakon što je prijenos i pohranjivanje dovršeno mapa predmeta na Google Disku izgleda kao na Slici 37. Slika 37.: Mapa predmeta na Google Disku nakon pohranjivanja podataka

Izvor: https://classroom.google.com/h

31


6.3.DESKTOP APLIKACIJE KAO ZAMJENA Ne postoje desktop aplikacije koje mogu zamijeniti sve mogudnosti koje ima Google Classroom, ali postoje pojedine koje mogu zamjenjivati određene funkcije Classrooma. To su: Windows Live Mail (kao zamjena za Gmail), Microsoft Office i Interactive Calendar.

Windows Live Mail je desktop aplikacije koja služi za upravljanje vedim brojem računa e-pošte, kalendarima i kontaktima te se može koristiti i izvanmrežno. Microsoft Office sa svojim alatima Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access i Publisher omoguduje stvaranje dokumenata, tablica, prezentacija, slanje i primanje pošte, stvaranje isječaka s Weba, stvaranje aplikacija te pruža podršku za grupni rad. Interactive Calendar omoguduje korištenje kalendara i planiranje te povezivanje obveza s poveznicama s Interneta, omoguduje globalno pretraživanje i dostupan je na viiše jezika.

32


7.KREIRANJE PROFILA, ODNOSNO REGISTRACIJA 7.1.KREIRANJE PROFILA Registracija na Google Classroom započinje preuzimanjem Google aplikacija za edukaciju. Proces je jednostavan, ali omoguden je samo osobama koje imaju administrativan pristup Web stranici škole, odnosno učilišta koje započinje s korištenjem aplikacija. Prvi korak je posjedivanje stranice Google Aps for Education (GAFE) i spremanje paketa aplikacija u košaricu (Slika 38.) Slika 38.: GAFE spremanje u košaricu

Izvor: https://eduproducts.withgoogle.com/ U slijededem koraku postavlja nam se pitanje da li imamo administrativni pristup Web stranici škole, odnosno učilišta. (Slika 39.)

33


Slika 39.: Administrativni pristup

Izvor: https://eduproducts.withgoogle.com/

Ukoliko imamo, možemo posremiti GAFE u košaricu (Slika 40.) Slika 40.: Posremanje GAFE u košaricu

Izvor: https://eduproducts.withgoogle.com/

34


Nakon pospremanja, naša košarica izgleda ovako (Slika 41.) Slika 41.: Košarica proizvoda

Izvor: https://eduproducts.withgoogle.com/

Nakon toga zapčinjemo s registracijom klikoma na Set up Productivity Tools te nam se otvara sljededa stranica (Slika 42. i Slika 43.) Slika 42.: Registracija na GAFE – podaci za unos 1. dio

Izvor: https://www.google.com/a/signup/u/0/?enterprise_product=GOOGLE.EDU#0 35


Slika 43.: Registracija na GAFE – podaci za unos 2. dio

Izvor: https://www.google.com/a/signup/u/0/?enterprise_product=GOOGLE.EDU#0 Učenicima i profesorima registracija je puno jednostavnija i brža. Sve što nam je potrebno su AAI podaci koje nam škola, odnosno sveučilište dodjeljuje. Ti podaci (AAI mail i šifra) su nam korisničko ime i šifra za prijavu. Dodajemo novi Google račun i upisujemo e-mail adresu koja u našem slučaju završava s net.efzg.hr (Slika 44.)

36


Slika 44.: Registracija preko AAI maila

Izvor: https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Faccounts.g oogle.com%2FManageAccount&followup=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccoun t Nakon što kliknemo Dalje, traži nas da unesemo šifru koju nam je također sveučilište dodijelilo (Slika 45.)

37


Slika 45.: Unošenje šifre

Izvor: https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Faccounts.g oogle.com%2FManageAccount&followup=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccoun t Klikom na prijava, ulazimo u Google Classroom gdje nas samo u prvoj prijavi pita da li smo student ili profesor. Biramo opciju i time završavamo prijavu na Classroom. (Slika 46.)

38


Slika 46.: Student ili profesor

Izvor: https://www.thegooru.com/everything-you-need-to-know-in-google-classroom-part-1/

7.2.UREÄ?IVANJE PROFILA Odemo na Postavke (3 vodoravne paralelne crtice u gornjem lijevom kutu Classrooma, zadnja opcija na popisu) (Slika 47.)

39


Slika 47.: Postavke

Izvor: https://classroom.google.com/s

U Postavkama imamo različite mogudnosti: Promjena slike profila, Postavke Google računa gdje možemo promijeniti zaporku i sigurnosne mogudnosti te pristupati drugim Googleovim uslugama i Obavijesti u kojima možemo označiti kudicu Pošalji obavijesti e-pošte. Promjena slike profila brz je i jednostavan postupak. Nakon klika na Promijena slike profila otvara se prozor kao na Slici 48., nakon toga odabremo sliku, namjestimo i obrežemo (Slika 49.) te postavimo kao sliku profila.

40


Slika 48.: Promjena slike profila

Izvor: https://classroom.google.com/s

Slika 49.: Postavljanje slike profila

Izvor: https://classroom.google.com/s Ukoliko želimo promijeniti šifru ili pogledati sigurnosne postavke računa, kliknemo na Postavke Google računa i otvara nam se nova Web stranica s različitim opcijama (Slika 50.)

41


Slika 50.: Postavke Google raÄ?una

Izvor: https://myaccount.google.com/?pli=1

42


8.POSLOVNA PRIMJENA Google Classroom se primjenjuje kao pomod učenicima i učiteljima da uz standardni oblik izvođenja nastave, uvedu i e-učenje u nastavni ciklus. Mogudnosti koje pruža olakšavaju organiziranje i pradenje nastave te izvođenje zadataka i pradenje svakog učenika. To je Web servis koji omoguduje slijedede:  Kreiranje, raspodjelu i prikupljanje zadataka za vježbu i domadih zadada  Integrira i druge Google aplikacije kao što su Docs, Drive i Gmail  Mogudnost slanja obavijesti sudionicima predmeta  Mogudnost prilaganja videa i linkova u zadatke  Pradenje napretka svakog učenika  Mogudnost povratnih informacija učenicima i ocjenjivanje od strane učitelja  Prilaganje nastavnih materijala

Prema mogudnostima, a i samom nazivu Web servisa očigledno je da se radi o servisu namjenjenom isključivo školama i učilištima kako bi se olakšalo izvođenje nastave i integrirao oblik e-učenja, odnosno učenja preko interneta u samu nastavu.

43


9.KONKURENCIJA 9.1.CANVAS BY INSTRUCTURE Canvas je sistem za organizaciju učenja baziran na oblaku koji čini učenje i podučavanje jednostavnijim. Kao i Classroom omogudava komunikaciju između učenika i profesora te između samih učenika. Mogu se davati zadaci, ocjenjivati, prilagati video i audio materijali, raditi kvizovi i slično. Link Web servisa: https://www.canvaslms.eu/index.php

Slika 51.: Početna stranica Canvas by Instructure

Izvor: https://www.canvaslms.eu/index.php

Canvas by Instructure se razlikuje od Google Classrooma po svojim mogudnostima. Iako Canvas ima nešto više mogudnosti, Google Classroom je integriran s drugim Google aplikacijama koje su se i same koristile u širokoj primjeni. Također, Classroom je potpuno besplatan, dok Canvas možemo besplatno probati, ali nakon isteka probnog perioda, moramo platiti za nastavak korištenja.

44


9.2. EDMODO Edmodo nudi alate za komunikaciju, suradnju i podučavanje za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Omogudava učiteljima da dijele sadržaje, distribuiraju kvizove i zadatke i komuniciraju s učenicima, kolegama i roditeljima. Link Web servisa: https://www.edmodo.com/ Slika 52.: Početna stranica Edmodo

Izvor: https://www.edmodo.com/

Razlika između Edmoda i Classrooma vidi se ved na početnoj stranici – dok Edmodo omogudava prijave kao učitelj, učenik ili roditelj, na Classroom se prijavljujemo ili kao učitelj ili kao učenik. Također, Edmodo je više usmjeren i više se primjenjuje za djecu u osnovnoj školi dok je Classroom preporučljiviji za srednje škole i fakultete.

45


9.3.SCHOOLOGY Schoology je servis za organiziranje učenja koji omogudava e-učenje na razinama: osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, visoko obrazovanje te korporativno obrazovanje. Usluge koje omogudava su zabilježavanje prisutstava, online imenik, testovi i kvizovi te zadaci. Link web servisa: https://www.schoology.com/ Slika 53.: Početna stranica Schoology

Izvor: https://www.schoology.com/ Classroom se koristi za pomod i organiziranje nastave u školama i fakultetima, dok Schoology omogudava isto to i za tvrtke. Za razliku od Classrooma koji je potpuno besplatan, Schoology je besplatan, ali ima mogudnost nadogradnje aplikacija koje se napladuje.

46


9.4.BLACKBOARD Blackboard je ozračje za virtualno učenje i sistem za organizaciju tečaja bazirano na Web servis softveru. Glavna svrha Blackboarda je dodavanje online elemenata tradicionalnom obliku učenja te razvijanje potpuno online tečajeva koji imaju svega nekoliko ili niti jedan sastanak licem u lice. Link Web servisa: http://uki.blackboard.com/sites/international/globalmaster/ Slika 54.: Početna stranica Blackboard

Izvor: http://uki.blackboard.com/sites/international/globalmaster/

Google Classroom je pomod standardnim oblicima učenja, dok Blackboard omogudava potpuno online organiziranje tečajeva bez potrebe prisutstva licem u lice.

47


9.5.MOODLE Moodle je besplatan softver otvorenog koda namijenjen e-učenju. Dizajniran je tako da pomogne edukatorima da kreiraju testove koji se ispunjavaju preko računala. Jednom kreiran test može ispunjavati vedi broj ljudi preko računalne mreže, a rezultati i statistike su vidljive odmah po ispunjenju testa. Link Web servisa: https://moodle.org/ Slika 55.: Početna stranica Moodle

Izvor: https://moodle.org/ Osim stavljanja materijala, Moodle omogučava riješavanje testova velikom broju sudionika tečaja, ali zahtjeva pohranjivanje i instaliranje platforme.

48


10.POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE Prednosti i nedostaci Google Classrooma prikazani su u Tablici 3. Tablica 3.: Prednosti i nedostaci

      

   

PREDNOSTI Svi podaci na jednom mjestu Olakšava distribuciju materijala za učenje Brza i jednostavna podijela i prikupljanje zadataka Lakše pradenje napretka učenika Mogudnost komunikacije studenata međusobno Bez korištenja papira Mogudnost slanja povratnih informacija studentima za vrijeme ispunjavanja zadataka, a ne samo nakon predaje Korištenje kalendara kao podsjetnik na bitne datume Integracija s G-mailom, Docsom i Drivom Pristupačnost preko računala, mobitela i tableta Besplatan Web servis

  

     

NEDOSTACI Ograničenja za učenike koji nemaju pristup internetu u svako doba Mogudnost korištenja samo ukoliko imamo Google aplikacije za obrazovanje Poseban Google račun za to što znači manevriranje vedim brojem Google računa ukoliko imamo i privatan račun Iako je povratna informacija učitelja moguda, ona je sada samo u pisanom obliku, tj. ne postoji opcija video ili audio povratne informacije Ograničene opcije ocijenjivanja Komplikacije prilikom krive prijave ukoliko se profesor slučajno prijavi kao učenik Ograničena informatička pismenost pojedinih osoba Pregled zadataka omoguden je samo kronološki, nema opcije grupiranja Pojedini korisnici navode probleme s funkcijama ukoliko servis koriste preko iPada Prikaz zadataka koji su predani, ali ne postoji evidencija o datumu predavanja

49


11.SWOT ANALIZA Tablica 4.: SWOT analiza Google Classrooma SNAGE     

SLABOSTI Lagano i jednostavno dodavanje jednog ili više dokumenata pri izradi zadataka Odlična organiziranost pomodu automatski dodanih foldera na Google Driveu Pradenje rada i napretka učenika te slanje povratniih informacija učenicima Besplatno i bez potrebe upotrebe papira Svi dokumenti na jednom mjestu pohranjeni što smanjuje i/ili eliminira mogudnost gubljenja materijala

PRILIKE     

 

  

Ukoliko profesor želi pratit rad učenika, za svakog učenika mora imati otvoren poseban prozor Nemogudnost dodjeljivanja zadataka samo jednom ili grupi učenika, ved samo svima koji su priključeni predmetu Korištenje samo u sklopu Google aplikacija za obrazovanje Nemogudnost korištenja osobama koje su informatički nepismene i koje nemaju pristup iinternetu E-mail i objavljivanje na streamu jedini oblik komunikacije, nedostaje chat ili neki sličan brži način komuniciranja među članovima

PRIJETNJE Sve veda upotreba interneta u učenju Mogudnost suradnje s Google aplikacijama i partnerima Google kao brand Mogudnost razvoja boljih i bržih načina komuniikacije između učenika Učenje razlike između privatnog i profesionalnog korištenja e-maila

    

Dosta velika konkurencija u području e-učenja Postojanje starijih i ved etabliranih Web servisa sa vedim portfoliom mogudnosti Konstantno se mora raditi na poboljšavanju i inovacijama Smanjivanje potrebe za klasičnim oblicima učenja lice u lice iz kojeg mogu proizadi nove ideje E-učenje još uvijek nije dovoljno prepoznato i ne potiče se putem nagrada i priznanja

50


12.TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA I USPJEŠNOST Google Classroom dolazi u sklopu Google aplikacija za edukaciju koji je potpuno besplatan. Sve mogudnosti su besplatne te ne postoje određene nadogradnje koje bi poboljšale izvedbe ukoliko se dodatno plati, kao npr. VIP položaj i slično. Pokazatelji uspješnosti i poslovanja proizlaze iz sljededih brojki: Od kada je najavljen, na Google Classroomuizrađeno je preko 70 milijuna zadataka, koristi ga više od 40 milijuna učenika i učitelja. Podaci sa Chrome Web storea pokazuju više od 2.3 milijuna skidanja Google Classroom ekstenzije dok na Android Play Storeu ima između 500.000 i 1 milijun skidanja.

51


13.MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI 13.1.SMJER U KOJEM BI SE CLASSROOM MOGAO RAZVIJATI U BUDUDNOSTI Google Classroom je još uvijek nov Web servis u domeni e-učenja te ima velike mogudnosti za razvoj u bududnosti. Samim time što dolazi iz radionice Google, organizacije koja je poznata u cijelom svijetu i simbolizira određeni brend i kvalitetu, ima potencijal za još vede širenje i primjenu. E- učenje ima širok spektar mogudnosti koji stoji Classroomu na raspolaganju, a konstantan rad na usavršavanju i unapređenju Google aplikacija osigurava Classroomu dobru bududnost u svijetu elektronskog učenja. Kao što je ved spomenuto na novim funkcijama i poboljšanjima se konstantno radi te unatoč velikoj konkurenciji i činjenici da je jedan od novij servisa u domeni e -učenja ima sve predispozicije kako bi u bududnosti preuzeo vodedu poziciju u svojoj domeni djelovanja. S obzirom na to da postoji na više jezika i na svoje mogudnostii, mogao bi se globalno raširiti, kako po osnovnim i srednjim školama, tako i po fakultetima. Smatram da, također sa svojim mogudnostima, može koristiti i kao sredstvo razmijene znanja i informacija i unutar kompanija te da se u bududnosti ne mora orjentirati samo kao učionica koja povezuje učeniike i učitelje u obrazovnim institucijama.

13.2.FUNKCIONALNOSTI KOJE BI SE MOGLE DODATI Kao što je ved spomenuto, Classroom je još uvijek nov Web servis te ima popriličan broj mogudnosti i funkcija za dodati. Neke od njih mogu biti dodavanje chat gumba kako bi se još više olakšala komunikacija između sudionika, dodavanje mogudnosti rješavanja kvizova i online testova, kako za vježbu tako i kao ispita za ocjenjivanje. Također bi se mogla uvesti opcija provođenja anketa, mogudnost video chata ili stavljanje vlastiitih video ili audio datoteka. Jedna od mogudnosti je uz upotrebu Classrooma kao pomod pri standardnim oblicima učenja, uvođenje i opcije da se određeni predmeti organiziraju potpuno online preko Classrooma sa mogudnošdu učenja i polaganja na daljinu.

52


14.ZAKLJUČAK Google Classroom je nov način e-učenja koji još uvijek nije iskoristio sve svoje potencijele. Ima jako dobru pozadinu i ideje te samim time i mogudnost da postane jedan od lidera u eučenju. Ono što je dosada omogudeno korisnicima, uvelike pomaže i olakšava kako provođenje i pripremu nastave učiteljima, tako i samo učenje učenicima. Postoje mnoge prednosti korištenja, ali smatram i da postoje još mnoge neistražene mogudnosti, a time i nedostaci koji bi rad preko Classrooma još više olakšali i približili korisnicima.Prednosti Clasrooma vidim u tome što su svi podaci na jednom mjestu, olakšava se distribucija materijala za učenje, uključuje brzu i jednostavnu podijelu i prikupljanje zadataka, lakše pradenje napretka učenika, mogudnost komunikacije studenata međusobno, upotreba bez korištenja papira, postoji mogudnost slanja povratnih informacija studentima za vrijeme ispunjavanja zadataka, a ne samo nakon predaje, mogudnost korištenje kalendara kao podsjetnik na bitne datume, posjeduje integraciju s G-mailom, Docsom i Drivom, pristupačnost omogudena preko računala, mobitela i tableta te samim time što je besplatan Web servis. Nedostatke povezujem uz djelomično uz okolinu (nedovoljna informatička pismenost, ne mogudnost korištenja interneta na svakom mjestu i u svako vrijeme) te na one koje se vežu uz samu aplikaciju, ali upravo te se kroz određene promijene i istraživanje mogu popraviti. Rad na Classroomu nije zahtjevan i smatram da ni osobe s manjom informatičkom pismenošdu nede imati problema s korištenjem zbog preglednosti i jednostavnosti, a postoje i mnoga objašnjenja za korištenje, kako na samim stranicama Classrooma tako i mnogi tutoriali korisnika na različitim web stranicama. Na Classroom se konstantno radi, što je vidljivo iz gotovo mjesečnih nadogradnji servisa te ne sumanjam da de u skoroj bududnosti ispuniti sve ili približno sve svoje potencijale.

53


15.LITERATURA 1. https://classroom.google.com/ineligible (Pristupano: 10.11.2015.) 2. https://developers.google.com/classroom/ (Pristupano: 10.11.2015.) 3. http://www.tportal.hr/gadgeterija/tehnologija/346587/Krenula-Google-Ucionica-hoceteli-je-koristiti.html (Pristupano: 10.11.2015.) 4. http://googleforeducation.blogspot.hr/2015/06/new-ways-to-integrate-with-GoogleClassroom.html (Pristupano: 10.11.2015.) 5. http://googleforwork.blogspot.hr/2014/08/more-teaching-less-tech-ing-google.html (Pristupano: 10.11.2015.) 6. https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149237?hl=en&ref_topic=6020277 (Pristupano: 12.11.2015.) 7. https://www.thegooru.com/everything-you-need-to-know-in-google-classroom-part-1/ (Pristupano: 11.11.2015.) 8. https://www.thegooru.com/everything-you-need-to-know-in-google-classroom-part-2/ (Pristupano: 11.11.2015.) 9. https://www.thegooru.com/everything-you-need-to-know-in-google-classroom-part-3/ (Pristupano: 11.11.2015.) 10. http://www.educate1to1.org/google-classroom-good/ (Pristupano: 16.11.2015.) 11. https://teachweb2.wikispaces.com/Google+Apps (Pristupano: 17.11.2015.) 12. https://www.trustradius.com/products/google-classroom/competitors (Pristupano: 17.11.2015.) 13. https://www.edsurge.com/news/2015-05-06-google-classroom-celebrates-one-yearanniversary-with-new-features-for-teachers (Pristupano: 18.11.2015.) 14. https://hr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Pristupano: 12.11.2015.) 15. https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/ (Pristupano: 13.11.2015.)

54


POPIS SLIKA Slika 1.: Početna stranica Web servisa………………………………………………………………………………6 Slika 2.:Početni zaslon Google Classroma nakon prijave………………………………………………….11 Slika 3.: Osnovna podjela na Razrede i Kalendar……………………………………………………………..11 Slika 4.: Početna stranica nakon dodavanja predmeta…………………………………………………….12 Slika 5.: Razredi, Kalendar i Zadaci…………………………………………………………………………………..12 Slika 6.: Prikaz razreda u kojima sudjelujemo…………………………………………………………………..13 Slika 7.: Prikaz Kalendara………………………………………………………………………………………………….13 Slika 8.: Prikaz Obaveza, odnosno nedovršenih zadataka…………………………………………………14 Slika 9.: Prikaz dovršenih zadataka…………………………………………………………………………………..14 Slika 10.: Stream predmeta………………………………………………………………………………………………..15 Slika 11.: Učenici………………………………………………………………………………………………………………..16 Slika 12.: O predmetu – osnovne informacije…………………………………………………………………….16 Slika 13.: O predmetu – predavanja…………………………………………………………………………………..17 Slika 14.: Mogudnost izrade posta……………………………………………………………………………………..17 Slika 15.: Mogudnost izrade posta – tekst………………………………………………………………………….18 Slika 16.: Mogudnost izrade posta – dodavanje datoteka s računala………………………………….18 Slika 17.: Mogudnost izrade posta – dodavanje datoteka s Google Diska……………………………19 Slika 18.: Mogudnost izrade posta – dodavanje videa…………………………………………………………19 Slika 19.: Mogudnost izrade posta – dodavanje linka………………………………………………………….20 Slika 20.: Kontaktiranje učenika………………………………………………………………………………………….20 Slika 21.: Google Drive folder u Classroomu……………………………………………………………………….21 Slika 22.: Napuštanje predmeta………………………………………………………………………………………….22 Slika 23.: Mogudnost iza simbola ?.........................................................................................22 Slika 24.: Što je novo………………………………………………………………………………………………………….23 Slika 25.: Slanje povratnih informacija………………………………………………………………………………..23 Slika 26.: Traženje pomodi………………………………………………………………………………………………….24 Slika 27.: Dodavanje novog predmeta………………………………………………………………………………..25 Slika 28.: Dodavanje predmeta – unesite kod predmeta da biste se pridružili……………………25 Slika 29.: Dodavanje predmeta – unos koda………………………………………………………………………26

55


Slika 30.: Dodavanje predmeta – predmet kojem smo se pridružili…………………………………26 Slika 31.: Datoteke objavljene od strane profesora…………………………………………………………27 Slika 32.: Datoteka koju smo otvorili……………………………………………………………………………….28 Slika 33.: Završeno preuzimanje datoteke……………………………………………………………………….28 Slika 34.: Prvi način pristupa Google Disk mapi predmeta……………………………………………….29 Slika 35.: Drugi način pristupa Google Disk mapi predmeta…………………………………………….29 Slika 36.: Pohranjivanje datoteke na Gooogle Drive mapu predmeta………………………………30 Slika 37.: Mapa predmeta na Google Driveu nakon pohranjivanja…………………………………..30 Slika 38.: GAFE spremanje u košaricu………………………………………………………………………………31 Slika 39.: Administrativni pristup…………………………………………………………………………………….32 Slika 40.: Pospremanje GAFE u košaricu………………………………………………………………………….32 Slika 41.: Košarica proizvoda…………………………………………………………………………………………..33 Slika 42.: Registracija na GAFE – podaci za unos 1. dio……………………………………………………33 Slika 43.: Registracija na GAFE – podaci za unos 2. dio……………………………………………………34 Slika 44.: Registracija preko AAI maila…………………………………………………………………………….35 Slika 45.: Unošenje šifre………………………………………………………………………………………………….36 Slika 46.: Student ili profesor………………………………………………………………………………………….37 Slika 47.: Postavke………………………………………………………………………………………………………….38 Slika 48.: Promjena slike profila……………………………………………………………………………………..39 Slika 49.: Postavljanje slike profila………………………………………………………………………………….39 Slika 50.: Postavke Google računa………………………………………………………………………………….40 Slika 51.: Početna stranica Canvas by Instructure…………………………………………………………..41 Slika 52.: Početna stranica Edmodo……………………………………………………………………………….42 Slika 53.: Početna stranica Schoology……………………………………………………………………………43 Slika 54.: Početna stranica Blackboard……………………………………………………………………………44 Slika 55.: Početna stranica Moodle…………………………………………………………………………………45

56


POPIS TABLICA Tablica 1.: Nadogradnje Web servisa po mjesecima………………………………………………………..8 Tablica 2.: Funkcije…………………………………………………………………………………………………………10 Tablica 3.: Prednosti i nedostaci…………………………………………………………………………………….46 Tablica 4.: SWOT analiza Google Classrooma…………………………………………………………………47

57


16.ŽIVOTOPIS Ana Krepelnik

OSOBNE INFORMACIJE

Trg kralja Petra Svačida 26, 33000 Virovitica, Hrvatska 033/729865

098/382262

ana.krepelnik@gmail.com

Spolţensko| Datum roĎenja20/09/1988| Drţavljanstvohrvatsko RADNO MJESTO NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE ZVANJE ŢELJENO RADNO MJESTO STUDIJ NA KOJI SE PRIJAVLJUJETE

Upravljanje poslovnim dokumentima

RADNO ISKUSTVO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2007.-danas

Ekonomski fakultet Zagreb

2003.-2007.

Gimnazija Petra Preradovića, Virovitica ▪

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

Engleski

Talijanski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

B2

B2

B2

B2

B2

A1

A1

A1

A1

A1

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

▪ Komunikativna, društvena, otvorena

58


Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Računalne vještine

Vozačka dozvola

▪ Brzo učenje, spremost na rad u timu, upornost, organiziranost, sposobnost planiranja

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™

▪B


17.SAŽETAK Google Classroom je Web servis iz skupine Google aplikacija za obrazovanje koji služi kako bi se olakšala suradnja između učitelja i učenika kroz lakšu kmunikaciju i organizaciju predmeta. Baziran je na Web 2.0 sustavu, a objedinjuje Google Docs, Drive i Gmil. Uz to u Classroomu se koristi i Google aplikacije Calendar, Sheets i Slides. Kasnijim razvojem dodan je i Classroom API te Classroom share button. Web servis je razvijen od strane Googlea, kao što je i vidljivo iz samog imena te je prije samog puštanja u masovnu upotrebu, 12.08.2014. godine, bio pušten nekoliko mjeseci na testiranje u beta verziji kako bi se kroz takvo testiranje vidjeli nedostaci koje treba usavršiti. Kroz proteklu godinu i nekoliko mjesci koliko se koristi, gotovo svaki mjesec se pojavljuju nadogradnje iz čega je vidljivo da se na Classroomu i dalje konstantno radi kako bi ispunio sva očekivanja korisnika. Google Classroom služi za komunikaciju, pohranjivanje dokumenata, pomod pri rješavanju zadataka, usmjeravanje i pradenje napretka učenika. Mogudnosti i funkcionalnosti koje omogudava ovise o tome da li smo prijavljeni kao učenik ili kao učitelj. Učitelji imaju vede mogudnosti, samim time što su kreatori i nosioci predmeta dok učenici mogu koristiti manji broj opcija koje ovise o dopuštenjima od strane učitelja te ne mogu stvarati predmete, a samim time ni zadatke. Ono što je učenicima omogudeno jest: dodavanje predmeta, pradenje kalendara, uvid u dokumente, rješavanje zadataka i uvid u riješene i nedovršene zadatke, komunikacija s drugim članovima u predmetu te izrađivanje i objavljivanje postova. Registracija je jednostavna, bilo da smo učenik ili učitelj. Prijavljujemo se pomodu e-maila i šifre koja nam je dodjeljena od strane škole, odnosno sveučilišta i biramo opciju učenik ili učitelj te time završava registracija. Ono što je specifično jest da se možemo registrirati samo ukoliko imamo i Google aplikacije za obrazovanje (GAFE), odnosno ako je naša obrazovna ustanova korisnik. Registraciju na GAFE može napraviti samo osoba koja ima administrativan pristup Web stranici ustanove. Također možemo i uređivati profil na način da mijenjamo sliku profila, šifru i provjeravamo sigurnosne postavke koje se odnose na cijeli Google račun, a ne samo na Classroom. Što se poslovne primjene tiče, to je Web servis koji je namjenjen školama i sveučilištima kako bi se uvelo e-učenje u klasične oblike nastave te olakšalo organiziranje i pradenje nastave, a samim time i učenje. Konkurencija u domeni e-učenja je dosta velika, a neki od najpoznatijih Web servisa i u najširoj primjeni su: Canvas by Instructure, Edmodo, Schoology, Blackboard i Moodle. Iako Classroom ima mnogih prednosti, kao što su: lakša distribucija materijala, lakše pradenje napretka učenika, slanje povratnih informacija na učinkovitiji način, svi podaci na jednom mjestu bez potrebe korištenja papira, kao još nov servis susrede se i s još uvijek značajniim manama. Neki od tih nedostataka su: ograničenja ukoliko nemamo pristup internetu, poseban Google račun, korištenje samo u sklopu Google aplikacija za obrazovanje i slično.

60


Classroom je, kao i sve Google aplikacije za obrazovanje, potpuno besplatan, a pokazatelji uspješnosti u prvoj godini korištenja su i više nego zadovoljavajudi – više od 40 milijuna korisnika, više od 70 milijuna zadataka kreirano te više od 2 milijuna instaliranja aplikacije. Na razvoju Classrooma se konstantno radi, a sobzirom na to da je u primjeni tek nešto više od godi nu dana, od tog Web servisa možemo još puno očekivati u bududnosti.

61


BROŠURA PREZENTACIJE

62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72

Profile for Ana

21 anakrepelnikgoogleclassroom  

21 anakrepelnikgoogleclassroom  

Profile for ana485
Advertisement