Page 1

)*++,)*+)

!"##$%&'#(


!"#$%&'%()&#%*"+,,#'%-.%(#-)/#*$+0%*+1#'2 3$4#%(#-)4)-4%,+*"%5,%+$$#%)56#""#'%#'%*78&$(#'9

,9"#)+:);7<"%)<"+','+,

,9"#)+:);7<"%)'78"$)7=)#>?9%<

+:)8"%=)#@;"&A"#$"%<")<"+'B"#%@AC

:54%5'$&'#;

...20,<751/&=+)&2'$

â&#x20AC;&#x153;Ik heb gekozen voor de Paju, een sfeervolle en moderne deurkruk!â&#x20AC;?

!"#$"%&'#() *'+,-)./0)1234)45)544)) 678"$-)./0)1544)44)544


./0)D;""<9E8"')F77')"%,")G9="#$H%"(

U-<2ABC2?E--86V;-/2F-?7>H2 6?28::/28-2>>1</-00-76V0-2 L:/E-12-128-2;W>/<-207-./2 L>12>77-2<6V8-1X U-<25::/<2F6V2/:E>1<6-02-12 F6V2/:F..?<X2Y6V2--.W-1:.8-2 W6V1H>>/8-12-12M/>45<6H-2 L-78-12;:11-F7:-E-1X2 %12--127>18-76V0-2:EH-L61HZ2 E>>/2L-//>??-182H-1:-H2 ::02612--12E:8-/1-2W6V02M>?<2 86<2F-?7>H2;6452>>1X2 U-<26?2:1H-4:EM764--/82-12 ;-7R?2--12<60V-2E[?<-/6-.?X2K>><2 .261?M6/-/-128::/2.W276R-?<[7-2 -12H-16-<2E-<2L:77-2<-.H-12 L>128-;-24:77-4<6-2612.W25.6?X2

$-./0/.00-12 2 !45678-122 (:;-<<-12=2>44-??:6/-?2

3 9 2@

ABC2D:EF6G>/!"##2

+*

!"#$%&'

G-676H5-68?F-?7>H2!IAJJJ2 +) K.60L>?<;-<<-/?2 +) #?M>H1:7-<<-2 +) +P

(>>EF-?7>H2

+3

>#-/#$/#*$+022 "-.F-701:MM-12 "-.F-7H/-M-12

22222222222+Q 22222222222+9

%1R:/E><6-2=2:18-/5:.82 %18-S2 2

?#'%@-$*78#)%/= A#65#4+()#*9 !M-.78-/W-H2P@\3* P@@Q2KY2A>/8-/-1 B5*"+()#*92 B:?<F.?2+Q2 P@@Q2'A2A>/8-/-1 ]-7^2 _P+2N*O`9923Q2)P2*9 C>S^2 _P+2N*O`9923Q2)P2** 2 #E>67^261R:a<-15.7?45-/X17 b-F?6<-^2WWWX<-15.7?45-/X17

N$.6EO5-1H-12=2 5-1H-12E-<2?45>/16-/2

$-;-2F/:45./-26?2E-<28-2H/::<?<-2 ;:/H2?>E-1H-?<-78Z2:18>10?286<2;6V12 W6V;6H61H-12612E>><2-12.6<L:-/61H2-L-1>7?2 8/.0R:.<-12:R207-./L-/?45677-12L::/F-5:.8-1X

+@ +T


./01244)

*"'@

+:)8"%=)#@;"&A"#$"%<")<"+'B"#%@AC

,9"#)+:);7<"%)'78"$)7=)#>?9%<

./0124J)

L?,@ 60

,9"#)+:);7<"%)<"+','+,

119,5

!"#$"%&'( ./0)1244)45)544

!"#$"%&'( ./0)124J)45)544

Hier kiest u een deurkruk, vervolgens het model rozet of schild. Deze twee vormen uw samengestelde deurbeslag. Uitgebreide informatie over de rozetten en schilden vindt u op pagina 7 t/m 9. ./01254)

I"%@

!"#$"%&'( ./0)1254)45)544

./01224)

I+,9

!"#$"%&'( ./0)125J)45)544

I"'9

./0122J)

K+%9

!"#$"%&'( ./0)122J)45)544

(IYVOVYOOIR

!"#$"%&'( ./0)1224)45)544

./0125J)

3

4VSFIIVLIXSSOSRPMRI[[[KTJGSQFMZEVMRP


./012N4)

) U&7

./012NJ)

!"#$"%&'( ./0)12NJ)45)544

!"#$"%&'( ./0)12N4)45)544

./01234)

V%7

/@E+

!"#$"%&'#() *'+,-))./0)1234)45)544 678"$-)./0)1544)4Q)544

'SQFM:EVMHII

GPF smeedijzer past ook goed in een modern interieur!

()*+',-'./0*1'2/3*4'/5'+67)108

JPO3QO1;; JPO3QO1;;

Q2O34O3;; Q2O34O3;;

MJ5)O)3;; MJ5O3;;

QNOJ2O3;; QNOJ2O3;;

J2OJ2O3;; J2OJ2O3;;

33O33OP;; 33O33OP;;

2NQO35O3;; 2NQO35O3;;

./01544(42

./01544(4N

./01544(4J

./01544(4S

./01544(4Q

./01544(4P

./01544(22

; [[[XIRLYPWGLIVRP)OPERXIRWIVZMGI$XIRLYPWGLIVRP

./01544(2J)

(IYVOVYOOIR

MJNOJ;; MJNOJ;; ./01544(44

2P5O35O3;; 2P5O35O3;;

I""')9&=7';@$9")7R)R@A9&@)S)$T;)P(

J


,9"#)+:);7<"%)<"+','+,

./0123J)

W7,,@

D+%@

!"#$"%&'( ./0)12JJ)45)544

./01214))

)

*&7R,'+,)XF@@% F@#$)7=)<'@@9B@@'

G+;9

!"#$"%&'()\[DK) ./0)12J4)45)344

Maak uw keuze door bij uw model deurkruk een schild of rozet te kiezen van pagina 7-9. Alle deurkrukken passen op alle schilden en rozetten. Bij de schilden heeft u de keuze uit blind, sleutel (BB), profielcilinder (PC) of toiletuitvoering (WC). Bij de krukrozetten heeft u de mogelijkheid om bijpassende rozetaccessoires te kiezen voor sleutelgaten, profielcilinders en toiletgarnituren. De toiletgarnituren worden standaard geleverd per set inclusief toiletstift.

(IYVOVYOOIR

!"#$"%&')( ./0)1214)45)544

./012J4)

!"#$"%&'()Z6[[V![[6) ./0)12J4)45)544

!"#$"%&'Y) ./0)123J)45)544

./012JJ)

+:)8"%=)#@;"&A"#$"%<")<"+'B"#%@AC

,9"#)+:);7<"%)'78"$)7=)#>?9%<

1

4VSFIIVLIXSSOSRPMRI[[[KTJGSQFMZEVMRP


)D>?9%<

)D>?9%<

./01544(22

./01544(22

2NQ)O)35)O)3;; 9:'.;;4

<*+4*1=,..*2

B%9&<

./0)1544)22)544

!!J1

./0)1544)22)545

!!S2

./0)1544)22)555

/]JJ

./0)1544)22)5N2

/]S2

./0)1544)22)532

/]QJ

./0)1544)22)5J2

/]P2

./0)1544)22)512

^]JJTQ

./0)1544)22)QQN

^]JSTJ

./0)1544)22)QQ3

^]1NTQ

./0)1544)22)QQJ

^]S2TQ

./0)1544)22)QQ1)

%)41*>'??@'9:@'A:'/B'B;>)=;'CD'!=5/2.;4)*'E'/=0*27/,0F

)G@&A#>?9%<

./01544(2J

./01544(2J

)G@&A#>?9%<

9:'.;;4

<*+4*1=,..*2

B%9&<

./0)1544)2J)544

!!J1

./0)1544)2J)545

!!S2

./0)1544)2J)555

/]JJ

./0)1544)2J)5N2

/]S2

./0)1544)2J)532

/]QJ

./0)1544)2J)5J2

/]P2

./0)1544)2J)512

^]JJTQ

./0)1544)2J)QQN

^]JSTJ

./0)1544)2J)QQ3

^]1NTQ

./0)1544)2J)QQJ

^]S2TQ

./0)1544)2J)QQ1)

%)41*>'??@'9:@'A:'/B'B;>)=;'CD'!=5/2.;4)*'E'/=0*27/,0F

; [[[XIRLYPWGLIVRP)OPERXIRWIVZMGI$XIRLYPWGLIVRP

7GLMPHIR (IYVOVYOOIR

2P5)O)35)O)3;;

S


,9"#)+:);7<"%)<"+','+,

./01544FGG

,9"#)+:);7<"%)'78"$)7=)#>?9%<

)678"$)'7&<

MJN)O)J;;

+:)8"%=)#@;"&A"#$"%<")<"+'B"#%@AC

L/)1*4>;2=)4,,2' D..'+4)54

K1*,4*12/3*4'

:)1)=0*22/3*4

./01P45(44

./01P42(44

./01P54(44

MJN)O)J;;

MJN)O)J;;

MJN)O)J;;

!"#$"%&'()./0)1P45)44)54S

!"#$"%&'()./0)1P42)44)54Q

!"#$"%&'()./0)1P54)44)554

!"#$"%&'( ./0)1544)44)544

./01544FGI

)678"$)'">?$?7",9A

JP)O)3Q)O)1;;

./01P45(42

./01P42(42

./01P54(42

3Q)O)34)O)1;;

J5)O)34)O)1;;

JP)O)3Q)O)1;;

!"#$"%&'()./0)1P45)42)54S

!"#$"%&'()./0)1P42)42)54Q

!"#$"%&'()./0)1P54)42)554

./01P45(4J

./01P42(4J)

./01P54(4J)

MJ5)O)3;;

MJ5)O)3;;

MJ5)O)3;;

!"#$"%&'() ./0)1544)42)544

./01544FGJ

)678"$)'7&<

MJ5)O)3;;

!"#$"%&'()./0)1P45)4J)54S)))

!"#$"%&'()./0)1P42)4J)54Q

!"#$"%&'()./0)1P54)4J)554

!"#$"%&'() ./0)1544)4J)544

./01544FGH

)678"$)'+9$

6S^IXXIR EGGIWWSMVIW

QN)O)J2)O)3;;

Q

!"#$"%&'() ./0)1544)4S)544

./01P45(4S

./01P42(4S)

QN)O)J2)O)3;;

QN)O)J2)O)3;;

!"#$"%&'()./0)1P45)4S)54S

!"#$"%&'()./0)1P42)4S)54Q

./01P54(4S) QN)O)J2)O)3;;

!"#$"%&'()./0)1P54)4S)554

M*4'/B8';11**='4/*B;+<;;2'N;=;5'??HI@'9:HI@'A:HI

4VSFIIVLIXSSOSRPMRI[[[KTJGSQFMZEVMRP


./01544FGD

)678"$)F9"',@&$

J2)O)J2)O)3;;

L/)1*4>;2=)4,,2' D..'+4)54

K1*,4*12/3*4'

:)1)=0*22/3*4

./01P45(4Q)

./01P42(4Q

./01P54(4Q

J2)O)J2)O)3;;

J2)O)J2)O)3;;

J2)O)J2)O)3;;

!"#$"%&'()./0)1P45)4Q)54S

!"#$"%&'()./0)1P42)4Q)54Q

./01P45(4P

./01P42(4P

J2)O)J2)O)J;;

J2)O)J2)O)J;;

!"#$"%&'()./0)1P54)4Q)554

!"#$"%&'() ./0)1544)4Q)544

./01544FGO)678"$),%@##9", 33)O)33)O)P;;

./01P54(4P 33)O)33)O)P;;

!"#$"%&'()./0)1P42)4P)54Q

!"#$"%&'()./0)1P45)4P)54S

!"#$"%&'()./0)1P54)4P)554

!"#$"%&'() ./0)1544)4P)544

./01544FGP

K79%"$#$9=$)

)678"$)7F@@%

Q2)O)34)O)3;; !9E)<"8")'78"$) @<F9#"'"&):9E)+)<")

./01P54(14) Q;;)#$9=$) ./01P55(14) J;;)#$9=$ )

@>>"##79'"#' F@&)<")./01544FGJ _89")%9&,#`

!"#$"%&'() ./0)1544)4N)544

!"#$"%&'()Q);;)#$9=$ ./0)1P54)14)54P

!"#$"%&'()J);;)#$9=$ ./0)1P55)14)54P

./01P5J(14) \'9E)"&)B"8"$)7F"'#%@A \77'89"&)F@&)Q;;)#$9=$

6S^IXXIR EGGIWWSMVIW

)

!"#$"%&'() ./0)1P5J)14)554

; [[[XIRLYPWGLIVRP)OPERXIRWIVZMGI$XIRLYPWGLIVRP

P


?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'GJ'CGG ?*+4*1=2F' Q9R'SITG'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'GP'CGG

+:)8"%=) #@;"&A"#$"

?*+4*1=2F' Q9R'SIIJ'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SOGI'GJ'CGD ?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'GD'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SITJ'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SOCG'GD'CCG ?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'GO'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SIIG'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SOGC'GO'CGH ?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'GI'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SIPG'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9RSOGC'GI'CGH'

%<")<"+'B"#%@AC

' S Q F M:E V MH I I


?*+4*1=2F' Q9R'SIGG'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'IJ'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SIPJ'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'II'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SIJJ'GC'CGG

?*+4*1=2F' Q9R'SCGG'IJ'CGG


\9"',@&$")F"9%9A?"9<##"$))

./01Q5J(14))

)

!"#$"%&'#( b7@%#)@=A"B""%<-) !+9$"&)B%9&<-)

./01Q24(14

JJOJJO54);;

))

./0)1Q5J)14)5PP ./0)1Q51)14)5PP

!"#$"%&'#( b7@%#)@=A"B""%<-) !+9$"&)B%9&<-)

./011S4(14

)G+9,F@#$8"$$"'

)

;"$)$+9;"%@@'

)

;@O9;@%")%+9,<9,$")N4;;

)

B"F"#$9A9&A##>?'7"=)JJ;;

./011Q4(14)

)

)67&<")F"9%9A?"9<##"$ MJJO54;; JJO54;;

./0)1Q24)14)5PP ./0)1Q25)14)5PP

U#R@A&7%"$$"

U;V).;1*'1*=>4*' ISGG.. !"#$"%&'( ./0)11S4)14)444

./011S5(14

)G+9,F@#$8"$$"'

)

;"$)R%@@$)"&)$+9;"%@@'

)

;@O9;@%")%+9,<9,$")14;;

)

B"F"#$9A9&A##>?'7"=)SJ);;

Z"$@9% !"#$"%&'( ./0)11S5)14)444

./011S2(14)

:IMPMKLIMHWFIWPEK

) )

52

G+9,F@#$8"$$"') F"'#$"%B@@' ;"$)R%@@$)"&)$+9;"%@@'

)

$(B(F()%+9,<9,$")14aQJ;;

)

B"F"#$9A9&A##>?'7"=)1J;; ^7'<$)A"%"F"'<)9&>%+#9"=)@%%") @>>"##79'"#)"&)#>?'7"F"&(

!"#$"%&'( ./0)11S2)14)444

!"#$"%&'( ./0)11Q4)14)444


./011N4(14)

Z+9;?"&A)9&>%+#9"=)<+9;

?*+4*1=,..*2

1*=>4*

./0)11N4)14)N44

N44;;

./0)11N4)14)344

344;;

./0)11N4)14)J44

J44;;

./0)11N4)14)144

144;;

./0)11N4)14)Q44

Q44;;

./0)11N4)14)544

5444;;

./0)11N4)14)524

5244;;

XR)@@&F'@@A)77,) 87&<"')<+9;)%"F"'B@@'

./01134(14

)c"&A);"$)#>?@'&9"'

c"&A);"$)#>?@'&9"'

1*=>4*

./0)1134)14)N44

N44;;

./0)1134)14)344

344;;)

./0)1134)14)J44

J44;;

./0)1134)14)144

144;;

./0)1134)14)Q44

Q44;;

?*+4*1=,..*2

1*=>4*

./0)113J)14)N44

N44;;

./0)113J)14)344

344;;)

./0)113J)14)J44

J44;;

./0)113J)14)144

144;;

./0)113J)14)Q44

Q44;;

(YMQ LIRKIR (IYVOVYOOIR

./0113J(14)

?*+4*1=,..*2

; [[[XIRLYPWGLIVRP)OPERXIRWIVZMGI$XIRLYPWGLIVRP

5N


./01144(14

)6@@;B77;

./01145(14

)6@@;B77;

)

,'+%);"$),789E&R%@@$Y

)

,'+%);"$)B'+AY)

)

'">?$#T%9&,#)B'+9,B@@'

)

'">?$#T%9&,#)B'+9,B@@'

!"#$"%&'( ./0)1144)14))444

./0114N(14 )

!"#$"%&'( ./0)1145)14)444

)6@@;B77; ;"$),789E&R%@@$Y)%9&,#

!"#$"%&'( ./0)114N)14)244

./01143(14 )

./01142(14 )

)6@@;B77; ;"$)B'+AY)'">?$#

!"#$"%&'( ./0)1143)14)N44

./0114J(14 )

)6@@;B77; ;"$)B'+AY)%9&,#

!"#$"%&'( ./0)114J)14)244

./01544(N4

) Z'@@9,9"R;">?@&9#;"

) Z'@@9,9"R;">?@&9#;"

XF@@%Y)1J)O)N4)O)52;;

6">?$?7",9AY)1J)O)N4)O)52;;

./01544(N5

het draaikiepmechanisme.

6EEQFIWPEK

;"$),789E&R%@@$Y)'">?$#

!"#$"%&'( ./0)1142)14)N44

Alle deurkrukken passen op

53

)6@@;B77;

!"#$"%&'( ./0)1544)N4)544

!"#$"%&'( ./0)1544)N5)544


)6@@;+9$8"$$"'

))

./0115N(14 )

V&>%+#9"=)2)R"&&"&(

?*+4*1=,..*2

M*=>4*

./0)1154)14)2Q4

2Q4;;

./0)1154)14)N54

N54;;)

./0)1154)14)N34

N34;;

?*+4*1=,..*2

M*=>4*

./0)115N)14)2Q4

2Q4;;

./0)115N)14)N54

N54;;)

./0)115N)14)N34

N34;;

Z"$@9%

)6@@;+9$8"$$"' V&>%+#9"=)2)R"&&"&()

raambeslag ; [[[XIRLYPWGLIVRP)OPERXIRWIVZMGI$XIRLYPWGLIVRP

Z"$@9%

6EEQFIWPEK

./01154(14

5J


,9"#)+:);7<"%)<"+','+,

,9"#)+:);7<"%)'78"$)7=)#>?9%<

./01J44

./01J42

?*+4*1=,..*2

W'''''''''''' 7//>4*

?*+4*1=,..*2

W'''''''''''' 7//>4*

./0)1J44)14)42J

2J;;

2J;;

./0)1J42)14)4N4

N4;;

2Q;;

./0)1J44)14)4N4

N4;;)

N4;;

./0)1J42)14)4NJ

NJ;;)

N2;;

./0)1J44)14)4NQ

NQ;;)

N5;;

./0)1J42)14)434

34;;)

NJ;;

./01J43

./01J41

?*+4*1=,..*2

W'''''''''''' 7//>4*

?*+4*1=,..*2

W'''''''''''' 7//>4*

./0)1J43)14)4N4

N4;;

2Q);;

./0)1J41)14)42J

2J;;

21;;

./0)1J43)14)4NJ

NJ;;

NN;;

./0)1J41)14)4N2

N2;;

2Q;;

./0)1J43)14)434

34;;

N1);;

./0)1J41)14)434

34;;

N1;;

1IYFIPFIWPEK (IYVOVYOOIR

./01J4Q

51

+:)8"%=)#@;"&A"#$"%<")<"+'B"#%@AC

./01J54

?*+4*1=,..*2

1*=>4*'''''' 7//>4*

?*+4*1=,..*2

W'''''''''''' 7//>4*

./0)1J4Q)14)4S4

S4;;

23;;

./0)1J54)14)42J

2J;;

21;;

./0)1J4Q)14)4Q4

Q4;;)

2P;;

./0)1J54)14)4N2

N2;;

2Q;;

./0)1J54)14)434

34;;

N1;;


./01JN4(14)

./01JNJ(14

!"#$"%&'( 554;;)))./0)1JN4)14)444 522;;)))./0)1JN5)14)444

!"#$"%&'( 522);;))./0)1JNJ)14)444 534;;)))./0)1JN1)14)444 5J4;;)))./0)1JNS)14)444

I"+B"%A'""R

I"+B"%A'""R

534;;)))./0)1JN2)14)444 5J4;;)))./0)1JNN)14)444

./01J34(14)

./01JQ4(14

!"#$"%&'( QJ;;))))./0)1J34)14)444 544;;)))./0)1J35)14)444

!"#$"%&'( PJ;;)))./0)1JQ4)14)444

I"+B"%A'""R

*7;A'""R) PJO3J;;

./01JQ2(14

./01JQ5(14)) *7;A'""R);"$)'9% 54JOJJ;;

) *7;A'""R);"$);7$9"= 55JO3N;;

!"#$"%&'( 54J;;)))./0)1JQ5)14)444

!"#$"%&'( 55J;;))./0)1JQ2)14)444

./01JQN(14))

./01JQ3(14))

*7;A'""R P4O34;;

*7;A'""R PJOJ4;;

!"#$"%&'( P4;;))./0)1JQN)14)444

!"#$"%&'( PJ;;))./0)1JQ3)14)444

./01JQJ(14))

Landelijk & Authentiek !"#$"%&'( 544;;))./0)1JQJ)14)444

; [[[XIRLYPWGLIVRP)OPERXIRWIVZMGI$XIRLYPWGLIVRP

1IYFIPFIWPEK (IYVOVYOOIR

*7;A'""R 544O34;;

5S


FGL:E>C?F3%P%:GK3E@:OK >CC?D:3EFGH%!I@FJK3G

$-25>/<2<:<25>/<2E>><26?28-2>R?<>182<.??-12 5-<2E688-12L>125-<20/.0H><2<:<25-<2 E688-12L>125-<2?7-.<-7H><2NcOZ25-<2 467618-/H><2NYO2:R25-<2<:67-<H><2NDOX2 $-2?45678-12E-<2<:67-<.6<L:-/61H2W:/8-1 6147.?6-R2<:67-<?<6R<2A"%"F"'<() >##*"%=55)451#'(#%1+"#'9 YY2`Q,29)

A

C

B

U>/<2<:<25>/<2E>><2c2612EE

BD2``,29),2@`,2T) U>/<2<:<25>/<2E>><2Y2612EE bD2``2?<6R<2@ 2222222`92?<6R<2`2 2222222QP2?<6R<2@ 22222229)2?<6R<2@

U>/<2<:<25>/<2E>><2D2612EE 3URÀHOFLOLQGHU 3&

!7-.<-72NYYO

]:67-<.6<L:-/61HNbDO

HBL%I:>AFDCEF

U-<2ABC2!E--86V;-/2>??:/<6E-1<2W-/0<2L:7H-1?25-<2ABC2D:EF6G>/624:14-M<X2$6<2W672;-HH-128><2>77-20/.00-12:M2 >77-2/:;-<<-12-12?45678-12M>??-1X2G:7H-1?25-<28/6-2?<>MM-12M/6146M-25--R<2.2?1-72-12E>00-76V02.W28-./F-?7>H2 ?>E-1H-?<-78^

,9"#)+:);7<"%)<"+','+,

,9"#)+:);7<"%)'78"$)7=)#>?9%<

!MHNNN%D3FJFH@3FK!A3!JCH

$-2L-676H5-68?/:;-<<-12NM>HX+)O2;6V12H:-8H-0-./82 L:7H-1?25-<2!IAJJJ20-./E-/0X2$6<26?28-2;W>>/?<-2 61F/>>0W-/-18-207>??-286-2-/26?2-12?<>><2L::/2<-1E61?<-2 `2E61.<-1261F/>>0L-/</>H61HX2 $-2-6?-12:E286<20-./E-/02<-28/>H-125-FF-12 F-</-0061H2:M2:X>X^ \2L-676H5-68 \2W-/061H2L>125-<2F-?7>H \28../;>>E5-68 \24://:?6-F-?<-186H5-68 \2<-EM-/><../F-?<-186H5-68 \261F/>>0W-/-185-68

+:)8"%=)#@;"&A"#$"%<")<"+'B"#%@AC

>:G?CH3%

Y-L-?<6H61H?E688-7-12-12--128.68-76V0-2d-8-/7>18?-2 E:1<>H-5>187-6861H2W:/8-12?<>18>>/82E--H-7-L-/8X

HBL%!>33KFQR3E%D3EL Voor oor kleine beschadigingen. A#*"#$'-11#)9%C!STSS% F'85-(9%UV%1$2

:GK3E@:OK

-RJSVQEXMI SRHIVLSYH

!E--86V;-/26?2H-E>>0<2L>12H-H:<-12?<>>72-128>>/1>2 >RH-W-/0<2E-<2--12;W>/-2;W>/<-2M:-8-/4:><61HX2 !<>>7Z2H-H:<-12:R2H-?E--8Z26?2>7<6V82H-L:-76H2L::/2 /:-?<L:/E61H2-12L/>>H<2--1L:.86H2:18-/5:.82:E28-2 E::6-2.6<?</>761H2<-2F-5:.8-1X2

5Q

(-H-7E><6H2E-<2--127645<-2:76-?::/<2:M2--128:-0V-2 8-2M/:8.4<-12/-616H-12-1261?E-/-1X2$-102::02>>128-2 F611-1\,2>45<-/;6V8-2-128-2/>18-1X2 #L-1<.-7-2:MM-/L7>006H-2F-?45>86H61H-12-1,2:R2 :MM-/L7>0<-2/:-?<2E-<2:1;-2ABC2?E--86V;-/2L-/R2 >>1?<6MM-1X2Y-5>18-72;W>/<26V;-/21::6<2E-<2>H/-??6-L-2 ?45::1E>>0\,2?45../E688-7-12:R2L-/RL-/8.11-/?X

!I@OE3G%3G%!I@FJK3E3G%

Y6V2?45../\2-12?45678-/W-/0;>>E5-8-1286-1<2.2>7<6V82 5-<2F-?7>H2<-2L-/W6V8-/-1Z2F6V28-./0/.00-12::028-2 :18-//:;-<<-1X2":1<--/25-<2F-?7>H2-10-7-28>H-12 1>25-<2?45678-/-1Z2W>11--/28-2L-/R26?2.6<H-5>/8X2 c77--128>120.1<2.2M/:F7--E7::?2L>12.W28-./\2-12 E-.F-7F-?7>H2H-16-<-1X


FGK3W [6KV*UGWLIIU6

X/3*44*= ./0)1544)44)544 ./0)1544)42)544 ./0)1544)4N)544 ./0)1544)4J)544 ./0)1544)4S)544 ./0)1544)4Q)544 ./0)1544)4P)544

./01544(44 ./01544(42 ./01544(4N ./01544(4J ./01544(4S ./01544(4Q ./01544(4P

K67)10*= ./0)1544)22)544 ./0)1544)22)545 ./0)1544)22)555 ./0)1544)22)5N2 ./0)1544)22)532 ./0)1544)22)5J2 ./0)1544)22)512 ./0)1544)22)QQN ./0)1544)22)QQ3 ./0)1544)22)QQJ ./0)1544)22)QQ1 ./0)1544)2J)544 ./0)1544)2J)545 ./0)1544)2J)555 ./0)1544)2J)5N2 ./0)1544)2J)532 ./0)1544)2J)5J2 ./0)1544)2J)512 ./0)1544)2J)QQN ./0)1544)2J)QQ3 ./0)1544)2J)QQJ ./0)1544)2J)QQ1

./01544(22 ./01544(22)!!J1 ./01544(22)!!S2 ./01544(22)/]JJ ./01544(22)/]S2 ./01544(22)/]QJ ./01544(22)/]P2 ./01544(22)^]JJTQ ./01544(22)^]JSTJ ./01544(22)^]1NTQ ./01544(22)^]S2TQ ./01544(2J ./01544(2J)!!J1 ./01544(2J)!!S2 ./01544(2J)/]JJ ./01544(2J)/]S2 ./01544(2J)/]QJ ./01544(2J)/]P2 ./01544(2J)^]JJTQ ./01544(2J)^]JSTJ ./01544(2J)^]1NTQ ./01544(2J)^]S2TQ

&2;;)Y)*B.*67;=)+.*+ ./0)1544)N4)544 ./0)1544)N5)544

./01544(N4 ./01544(N5

&*,2Y2,YY*= ./0)1244)45)544 ./0)124J)45)544 ./0)1254)45)544 ./0)125J)45)544 ./0)1224)45)544 ./0)122J)45)544 ./0)12N4)45)544 ./0)12NJ)45)544 ./0)1234)45)544 ./0)123J)45)544 ./0)12J4)45)544 ./0)12J4)45)344 ./0)12JJ)45)544 ./0)1214)45)544

./01244 ./0124J ./01254 ./0125J ./01224 ./0122J ./012N4 ./012NJ ./01234 ./0123J ./012J4 ./012J4 ./012JJ ./01214

U*,<*1<*+1;> ./0)1J44)14)42J ./0)1J44)14)4N4 ./0)1J44)14)4NQ ./0)1J42)14)4N4 ./0)1J42)14)4NJ ./0)1J42)14)434 ./0)1J43)14)4N4 ./0)1J43)14)4NJ ./0)1J43)14)434 ./0)1J41)14)42J ./0)1J41)14)4N2 ./0)1J41)14)434 ./0)1J4Q)14)4S4 ./0)1J4Q)14)4Q4 ./0)1J54)14)42J ./0)1J54)14)4N2 ./0)1J54)14)434 ./0)1JN4)14)444 ./0)1JN5)14)444 ./0)1JN2)14)444 ./0)1JNN)14)444 ./0)1JNJ)14)444 ./0)1JN1)14)444 ./0)1JNS)14)444 ./0)1J34)14)444

./01J44(2J ./01J44(N4 ./01J44(NQ ./01J42(N4 ./01J42(NJ ./01J42(34 ./01J43(N4 ./01J43(NJ ./01J43(34 ./01J41(2J ./01J41(N2 ./01J41(34 ./01J4Q(S4 ./01J4Q(Q4 ./01J54(2J ./01J54(N2 ./01J54(34 ./01JN4(14 ./01JN5(14 ./01JN2(14 ./01JNN(14 ./01JNJ(14 ./01JN1(14 ./01JNS(14 ./01J34(14

/[.(

Q Q P Q Q P P

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

53 53

3 3 3 3 3 3 J J J 1 1 1 1 1

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

!UDKUGWLIIU6 ./0)1J35)14)444 ./0)1JQ4)14)444 ./0)1JQ5)14)444 ./0)1JQ2)14)444 ./0)1JQN)14)444 ./0)1JQ3)14)444 ./0)1JQJ)14)444

[6KV*UGWLIIU6 ./01J35(14 ./01JQ4(14 ./01JQ5(14 ./01JQ2(14 ./01JQN(14 ./01JQ3(14 ./01JQJ(14

X;;.<*+1;> ./0)1144)14)444 ./0)1145)14)444 ./0)1142)14)N44 ./0)114N)14)244 ./0)1143)14)N44 ./0)114J)14)244 ./0)1154)14)2Q4 ./0)1154)14)N54 ./0)1154)14)N34 ./0)115N)14)2Q4 ./0)115N)14)N54 ./0)115N)14)N34

./01144(14 ./01145(14 ./01142(14 ./0114N(14 ./01143(14 ./0114J(14 ./01154(14 ./01154(14 ./01154(14 ./0115N(14 ./0115N(14 ./0115N(14

53 53 53 53 53 53 5J 5J 5J 5J 5J 5J

Z&,).[#*=>*= ./0)11N4)14)544 ./0)11N4)14)524 ./0)11N4)14)N44 ./0)11N4)14)344 ./0)11N4)14)J44 ./0)11N4)14)144 ./0)11N4)14)Q44 ./0)1134)14)N44 ./0)1134)14)344

./011N4(14 ./011N4(14 ./011N4(14 ./011N4(14 ./011N4(14 ./011N4(14 ./011N4(14 ./01134(14 ./01134(14

5N 5N 5N 5N 5N 5N 5N 5N 5N

./0)1134)14)J44 ./0)1134)14)144 ./0)1134)14)Q44 ./0)113J)14)N44 ./0)113J)14)344 ./0)113J)14)J44 ./0)113J)14)144 ./0)113J)14)Q44

./01134(14 ./01134(14 ./01134(14 ./0113J(14 ./0113J(14 ./0113J(14 ./0113J(14 ./0113J(14

5N 5N 5N 5N 5N 5N 5N 5N

M,)YN;+43*44*2+ ./0)11S4)14)444 ./0)11S5)14)444 ./0)11S2)14)444

./011S4(14 ./011S5(14 ./011S2(14

52 52 52

\+B;>=/1*44* ./0)11Q4)14)444

./011Q4(14

52

]*)1)>7*)0+2/3*44*= ./0)1Q5J)14)5PP ./0)1Q51)14)5PP ./0)1Q24)14)5PP ./0)1Q25)14)5PP

./01Q5J(14 ./01Q51(14 ./01Q24(14 ./01Q25(14

52 52 52 52

X/3*4';66*++/)2*+ ./0)1P45)44)54S ./0)1P45)42)54S ./0)1P45)4J)54S ./0)1P45)4S)54S ./0)1P45)4Q)54S ./0)1P45)4P)54S ./0)1P42)44)54Q ./0)1P42)42)54Q ./0)1P42)4J)54Q ./0)1P42)4S)54Q ./0)1P42)4Q)54Q ./0)1P42)4P)54Q ./0)1P54)44)554 ./0)1P54)42)554 ./0)1P54)4J)554 ./0)1P54)4S)554 ./0)1P54)4Q)554 ./0)1P54)4P)554 ./0)1P54)14)54P ./0)1P5J)14)554

./01P45(44 ./01P45(42 ./01P45(4J ./01P45(4S ./01P45(4Q ./01P45(4P ./01P42(44 ./01P42(42 ./01P42(4J ./01P42(4S ./01P42(4Q ./01P42(4P ./01P54(44 ./01P54(42 ./01P54(4J ./01P54(4S ./01P54(4Q ./01P54(4P ./01P54(14 ./01P5J(14

Q Q Q Q P P Q Q Q Q P P Q Q Q Q P P P P

$=0*27/,0 [D4P44

; [[[XIRLYPWGLIVRP)OPERXIRWIVZMGI$XIRLYPWGLIVRP

/[.( 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

5Q

-RHI\ (IYVOVYOOIR

!UDKUGWLIIU6

5P


A#4&X4%554%(#%+'(#)#%/)578-)#*%-&"%(#%?#'%@-$*78#)%75$$#7"&#;

0

&'( ./ $% $"# *+, $ )

!

23

3 14

1

8

k jk ie li nt de he an ut A

L

!"#$%&'$%($%'')

7 6 54

9:

1 "#' ! #$#%& !" &%#$ !"#$%

:

($ ()"

*%

89

8 :;

s n a a n li ig ,-+ ta es -.+ ))*'()' D , + '(

I

*+,,-*+,*

Profile for amyweb

Gpf smeedijzer catalogus  

Gpf smeedijzer catalogus  

Advertisement