Page 1

amthaipaper

news roundup

Happy Chinese New Year 2011

www.amthai.co.uk / January 2008

1

37th issue

January 2011

amthaiexclusive interview Interview with Quinton Quayle, Honorary Chairman of International Beverage Holding Ltd. UK (Chang Beer), former British Ambassador to Thailand and Laos

lish , ng 11, 12 9,

E 1 In , 8, 97, , 18,3, 24

4, 5 16, 1 22, 2 15, , 21, 20

¡‹ Í ¹Í×è ¹ μŒ Í §¢Íª×è ¹ ªÁ¤ÇÒÁ ©ÅÒ´Åé Ó ¢Í§¤Ø ³ à¨ÃÔ Þ ÊÔÃÔÇѲ¹ÀÑ¡´Õ ·ÕèÊÒÁÒö ´Ö § μÑ Çcontinue ¹ Ò Â ¤ ÇÔpage ¹ μÑ ¹10 à¤ÇŏàÍ¡ÍѤÃÃÒª·Ùμ Íѧ¡ÄÉ»ÃШӻÃÐà·È ä·Â ËÅѧ¨Ò¡¾Œ¹ Í‹Ò¹μ‹Í˹ŒÒ 8

amthaievent highlights

EU bans importation

the Royal Thai Armed Forces Day Continue page 19

of Thai vegetables: Thai aubergines, sweet basil, holy basil, coriander, mint and some types of chilli. Shortage of these ingredients could spell trouble for many Thai businesses in the UK, the majority of which are made up of more than 1500 restaurants and cafes, not to mention supermarkets and grocery suppliers. Continue page 16 amthaipaper presents

amthaistar By: Pookpui page 15

th

on 27 March 2011 on 27th March 2011 àÇÅÒ 20.00-22.30 »ÃÐμÙແ´ 19.00 Hammersmith Town Hall, King Street, London W6 9JU ÃѺÊÁѤüٌࢌÒᢋ§¢Ñ¹ Nuvo the greatest hits karaoke ¼ÙŒª¹ÐàÅÔÈ ¾ÃŒÍÁÃѺÃÒ§ÇÑÅμ‹Ò§æ ¨Ò¡·Ò§¹Ê¾.áÍÁä·Â ÃÇÁ¶Ö§ä´Œ¢Öé¹Ã‹ÇÁÌͧà¾Å§¡ÑºÈÔÅ»¹¹ÙâÇ ã¹Çѹ§Ò¹¤Í¹àÊÃÔìμ 27 ÁÕ¹Ò¤Á ¹Õé μÔ´μ‹ÍÊͺ¶ÒÁáÅШͧμÑëÇä´Œ·ÕèàºÍÏ 0795 0179321, 07733 444 81 email: nuvo@amthai.co.uk

ËÁÍ‹ ÁÃҪǧÈà ©ÅÁÔ ªÒμÃÕ ÂؤÅ


22

amthaipaper amthaipaper

technology 20th nuvo (concert)

www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper presents

www.amthai.co.uk / January 2011

Sponsored by: th

on 27 March 2011

Hammersmith Town Hall, King Street, London W6 9JU

NUVO The Greatest Hits 20th Anniversary Concert Live in London

20 »‚ ¹ÙâÇ... ¡Ñºº·à¾Å§Ã‹ÇÁÊÁÑ ·ÕèËÅÒ¤¹μÔ´μÒÁ

27 ÁÕ¹Ò¤Á È¡¹Õé 20.00 - 22.30 (»ÃÐμÙແ´ 19.00 ¹.)

ºÑμÃÃÒ¤Ò £ 25

¡‹Í¹§Ò¹Çѹ¤Í¹àÊÔÃμ ¨ÐÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ Nuvo the greatest hits karaoke ³ ÌҹÍÒËÒÃä·ÂªÑé¹¹Ó㹡ÃاÅ͹´Í¹ à¾×èÍ࿇¹ËÒ ¼ÙŒª¹ÐàÅÔÈ ¾ÃŒÍÁÃѺÃÒ§ÇÑÅμ‹Ò§æ ¨Ò¡·Ò§¹Ê¾.áÍÁä·Â ÃÇÁ¶Ö§ä´Œ¢Öé¹ Ã‹ÇÁÌͧà¾Å§¡ÑºÈÔÅ»¹¹ÙâÇã¹Çѹ§Ò¹¤Í¹àÊÃÔìμ 27 ÁÕ¹Ò¤Á ¹Õé´ŒÇÂ

ÊÁѤô‹Ç¹·ÕèàºÍÏ 07733 444 815, 07950 179 321, email: nuvo@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk

after show party »ÒÏμÕéËÅѧ¤Í¹àÊÃÔìμ à·Õ觤׹ÂѹμÕÊÒÁ ¹ÓËÒ§μÑëÇÁÒáÅ¡«×éͺÑμà 10 »Í¹´ ࢌҧҹ meet & greet


amthaipaper amthaipaper

news roundup politics

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaipolitics

ÊÃØ»¢‹ÒÇ¡ÒÃàÁ×ͧ

â´Â: ·ÕÁ¢‹ÒÇáÍÁä·Â

¼‹Ò¹Ã‹Ò§á¡ŒÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞÇÒÃÐ 2 ¹Ò¡¤Ò´ÂغÊÀÒ-àÅ×Í¡μÑé§ËÅѧ àÁ.Â. àÁ×èÍÇѹ·Õè 25 Á.¤. ÃÑ°ÊÀÒä´Œ¡ÒþԨÒóÒËҧ á¡Œä¢ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞÇÒÃÐ 2 ÁÒμÃÒ 93-98 Ç‹Ò´ŒÇ ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ÊÀҼٌ᷹ÃÒɮà (Ê.Ê.) ·Õ褳Р¡ÃÃÁÒ¸Ô¡Òà (¡Á¸.) ¾Ô¨ÒóÒÃ‹Ò§Ï Â×¹ÂѹμÒÁ Ëҧáá·Õè¨Ó¹Ç¹Ê.Ê. 500 ¤¹ ẋ§à»š¹ Ê.Ê. à¢μà´ÕÂÇàºÍÏà´ÕÂÇ 375 ¤¹ ÃÇÁ¡ÑºÊ.Ê.Ãкº ºÑÞªÕÃÒª×èÍ·Ñ駻ÃÐà·È 125 ¤¹ ¼Å¡ÒÃŧÁμÔ »ÃÒ¡¯Ç‹ÒÁռٌࢌÒËÇÁ»ÃЪØÁ 547 ¤¹ ÁÕàËç¹´ŒÇ 298 ¤¹ äÁ‹àËç¹´ŒÇ 211 ¤¹ §´ÍÍ¡àÊÕ§ 35 ¤¹ äÁ‹Å§¤Ðá¹¹ 3 ¤¹

§¹Õé¨ÐÁÕ¡ÒþԨÒóÒÇÒÃÐ 3 ã¹Çѹ·Õè 11 ¡.¾. «Öè § ¹ÒÂÍÀÔ ÊÔ · ¸Ôì àǪªÒªÕ Ç Ð ¹Ò¡ÃÑ°Á¹μÃÕ ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊÒÁÒöÊÃØ»¼Åä´Œ áÅÐ ¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁ¢Ñé¹μ͹à¾×èÍ»ÃСÒÈ㪌㹪‹Ç§ »ÅÒÂà´×͹¡.¾. – ÁÕ.¤. ¨Ö§ÁÕâÍ¡ÒÊ·Õè¨Ð»ÃСÒÈ ÂغÊÀÒ㹪‹Ç§à´×͹àÁ.Â. áÅШѴãËŒÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§ ã¹ÅӴѺμ‹Íä»

·Ñé

ÊÓËÃѺ¡ÒþԨÒóÒËҧᡌä¢ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞÇÒÃÐ 2 ÁÒμÃÒ 190 Ç‹Ò¡ÒôŒÇ¡Ò÷Óʹ¸ÔÊÑÞÞҡѺ μ‹Ò§»ÃÐà·È ÁÕÊÁÒªÔ¡¢Íá»ÃÞÑμμÔäÇŒ¨Ó¹Ç¹ 36 ¤¹ â´Â¼ÙŒÍÀÔ»ÃÒÂʋǹãËÞ‹¤×Í¡ÅØ‹Á 40 Ê.Ç. ઋ¹¹Ò§ÃÊ¹Ò âμÊÔμÃСÙÅ Ê.Ç.¡·Á. ÃкØÇÒ‹ ¡Òà »¡»‡Í§¼Å»ÃÐ⪹¢Í§ªÒμÔ·§éÑ ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ ¤ÇÒÁÁÑ蹤§¢Í§»ÃÐà·È ·Ñ駹ÕéÃÑ°ºÒÅÁÑ¡¨ÐàÊ¹Í àÃ×Íè §Í‹ҧà˧´‹Ç¹·ÓãËŒÃ°Ñ ÊÀÒ໚¹àËÁ×͹μÃÒÂÒ§·Õè à«ç¹àªç¤à»Å‹Òä»·ÓÍÐäáçä´Œ ´Ñ§¹Ñ¹é ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃá¡Œä¢ ÁÒμÃÒ¹Õé ¤ÇèÐÁÕ¡ÒÃμÑ§é ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÃÑ°ÊÀÒ ¢Ö¹é ÁÒ¾Ô¨ÒóҡÅÑ¹è ¡Ãͧ à¹×Íé ËÒÊÒÃТͧ˹ѧÊ×Í ÊÑ Þ ÞÒáÅСÒôÓà¹Ô ¹ ¡Òâͧ¤³ÐÃÑ ° Á¹μÃÕ ¡‹Í¹¹ÓࢌÒÊÙ‹¡ÒþԨÒóҢͧÊÀÒ´ŒÇ Í‹ҧäáçμÒÁÀÒÂËÅѧ¡ÒþԨÒóҹҹ¡Ç‹Ò 5 ªÑè ÇâÁ§ ·Õè » ÃÐªØ Á ÃÑ ° ÊÀÒÁÕ Á μÔ ã ËŒ ¼‹ Ò ¹´Œ Ç ÂàÊÕ Â § 343 μ‹Í 205 àÊÕ§ §´ÍÍ¡àÊÕ§ 4 àÊÕ§ áÅÐ äÁ‹Å§¤Ðá¹¹ 2 àÊÕ§ áÅШÐÁÕ¡ÒÃâËÇμÇÒÃÐ 3 ã¹Çѹ·Õè 10 ¡.¾.

ÈÒÅà¢ÁÃμÑ´ÊÔ¹ 5 ¤¹ä·ÂÅéÓá´¹

ä·Â·Ñé§ 7 ÂѧÍÂÙ‹ã¹à¢μá´¹ä·Â 2) ÈÒÅ¡ÑÁ¾ÙªÒ äÁ‹ÁÕÊÔ·¸ÔࢌÒÁÒμÑ´ÊÔ¹¤´Õ¹Õé à¾ÃÒÐ໚¹àÃ×èͧ·Õèà¡Ô´ ¢Öé¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â 3) ¹ÒÂÇÕÃÐÂ×¹ËÂÑ´¨Ðμ‹ÍÊÙŒ ¨¹Ë´ÊØ´·ŒÒ äÁ‹ËÇÑè¹Ç‹ÒμŒÍ§¶Ù¡¨Ó¤Ø¡¹Ò¹á¤‹ ä˹ áÅÐ 4) ¢Íº¤Ø³¤¹ä·Â·Õè¤ÍÂ໚¹¡ÓÅѧ㨠ãËŒμÅÍ´

·Ò§´ŒÒ¹¹Ò¾¹Ôª àÁ×èÍà´Ô¹·Ò§¡ÅѺ¶Ö§»ÃÐà·È ä·Âä´ŒÂ×¹ÂѹNjÒμ¹áÅФ³Ð ÁÕà¨μ¹ÒºÃÔÊØ·¸Ôì㨠㹡ÒÃŧ¾×é ¹ ·Õè áÅÐ㹰ҹзÕè à ¤Â·Ó§Ò¹ã¹ ¡ÃзÃǧ¡ÒÃμ‹Ò§»ÃÐà·È äÁ‹¤Ô´Ç‹ÒàËμØ¡Òó´Ñ§ ¡Å‹ Ò Ç¨Ð»Ò¹»ÅÒ ÃÇÁ·Ñé § ä´Œ ¡ Å‹ Ò Ç¢Íâ·É ¤Ãͺ¤ÃÑÇ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒöÍÂًËÇÁ©Åͧà·È¡ÒÅ¢Öé¹»‚ ãËÁ‹μÒÁ·Õè¹Ñ´ËÁÒÂäÇŒ·Õè¨.àªÕ§ÃÒ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¹Ò¾¹ÔªÂѧ͸ԺÒ¶֧ÊÀҾˌͧ¢Ñ§ã¹àÃ×͹¨Ó à»Ã«ÍÏ´ŒÇÂÇ‹ÒÁÕ¢¹Ò´àÅç¡»ÃÐÁÒ³ 1.5 x 4 ¹Ò¾¹Ôª ÇÔ¡ÔμàÈÃÉ°ÀÒÂËÅѧ¡ÅѺ¨Ò¡¡ÑÁ¾ÙªÒ μÃ.Á. äÁ‹ÁÕÍÒ¡Òȶ‹ÒÂà· áÅÐä´Œ¶Ù¡áÁŧ¡Ñ´·Õè ÈÃÕÉШ֧μŒÍ§â¡¹¼Á·Ô駷Ñé§ËÁ´ ¹éÓ˹ѡŴŧ 3 ¤´Õ·èÕ ¹Ò¾¹Ôª ÇÔ¡μÔ àÈÃÉ° Ê.Ê.¾Ãä»ÃÐªÒ¸Ô»μ˜ Â ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅÐàÁ×Íè ¡ÅѺ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Âä´ŒμÃǨàÅ×Í´ ¡Ñº¾Ç¡ ¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ã¹ 2 ¢ŒÍËÒ ¤×ÍÅÑ¡Åͺ ¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃμÔ´àª×éÍÁÒÅÒàÃÕ áÅÐä·Â¿Í´ ࢌÒàÁ×ͧâ´Â·Ø¨ÃÔμ áÅÐÅÑ¡ÅÍºà¢ŒÒ¾×¹é ·Õ·è Ò§·ËÒà ¢Í§¡ÑÁ¾ÙªÒâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃѺ͹ØÞÒμ ¨Ö§¾Ô¾Ò¡ÉÒãËŒ ¢³Ðà´ÕÂǡѹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃàÅ×Í¡μÑé§ (¡¡μ.) ¨Ó¤Ø¡¨ÓàÅ·ѧé 5 ¤¹ÅÐ 9 à´×͹ áÅлÃѺ¤¹ÅÐ μÑ駤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒþԨÒóÒÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ Ê.Ê. 1 ŌҹàÃÕÂÅ (7,500 ºÒ·) áμ‹à¹×èͧ¨Ò¡¼ÙŒ¡ÃÐ·Ó ¢Í§¹Ò¾¹Ôª à¹×èͧ¨Ò¡ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞÁÒμÃÒÃÐºØ ¼Ô´ä´Œ¶Ù¡Å§â·É¨Ó¤Ø¡ä»áÅŒÇ 1 à´×͹ ¨Ö§àËÅ×Í Ç‹ÒÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾¨ÐÊÔ¹é ÊØ´ËÒ¡ Ê.Ê. μŒÍ§¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ â·É¨Ó¤Ø¡ 8 à´×͹ áμ‹â·É¨Ó¤Ø¡ãËŒÃÍŧÍÒÞÒ ãËŒ¨Ó¤Ø¡ ËÃ×ÍμŒÍ§¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ¶Ö§·ÕèÊØ´ áÁŒ¨ÐÁÕ ¡ÒÃÃÍ¡ÒÃŧâ·É àÇŒ¹áμ‹à»š¹¡ÒÃÃÍ¡ÒÃŧâ·É ·Ñ駹ÕéàÁ×èÍÇѹ·Õè 29 ¸.¤. 53 ¤³Ð¤¹ä·Â 7 ¤¹ 㹤ÇÒÁ¼Ô´Íѹ䴌¡ÃзÓâ´Â»ÃÐÁÒ· Ç‹ÒËÁÒ ¤×Í 1) ¹Ò¾¹Ôª 2) ¹ÒÂÇÕÃÐ ÊÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ ÃÇÁ¶Ö§μŒÍ§¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒÈÒÅã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È´ŒÇ àÅ¢Ò¸Ô ¡ ÒÃà¤Ã× Í ¢‹ Ò Â»ÃЪҪ¹μŒ Ò ¹¤ÍÏ ÃÑ » ªÑè ¹ ËÃ×ÍäÁ‹ â´ÂãËŒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒáÅŒÇàÊÃç¨ã¹ 30 Çѹ áÅÐ᡹¹Óà¤Ã× Í ¢‹ Ò Â¤¹ä·ÂËÑ Çã¨ÃÑ ¡ ªÒμÔ 3) áÅÐËÒ¡ÊÃػNjÒμŒÍ§¾Œ¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾¡ç¨ÐÊ‹§ãËŒÈÒÅ ¹Ò§¹ÄÁÅ ¨ÔμÃÇÐÃÑμ¹Ò àŢҹءÒÃʋǹμÑǹÒ ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞÇÔ¹Ô¨©ÑÂã¹ÅӴѺμ‹Íä» ÇÕÃÐ 4) ¹Ò¡Ԫ¾Å¸Ã³ ªØʹÐàÊÇÕ ¼ÙŒª‹Ç Ê.Ê. ¹Ò¾¹Ôª 5) Ã.μ.á«Á´Ô¹ àÅÔȺØȏ ÊÁÒªÔ¡ÊѹμÔ ÍâÈ¡ 6) ¹ÒÂμÒÂṋ ÁØ‹§ÁÒ¨¹ áÅÐ 7) ¹.Ê. ÃÒμÃÕ ¾Ô¾Ñ²¹Ò侺Ùŏ ¼ÙŒÊ×èÍ¢‹ÒÇʶҹÕâ·Ã·Ñȹ àÍ¿àÍçÁ·ÕÇÕ à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊѹμÔÍâÈ¡ ä´Œà´Ô¹·Ò§ä» μÃǨÊͺËÅÑ¡à¢μªÒÂá´¹·Õè 46 ·ŒÒºŒÒ¹Ë¹Í§ ¨Ò¹ μ.â¹¹ËÁÒ¡Áع‹ Í.⤡ÊÙ§ ¨.ÊÃÐá¡ŒÇ ºÃÔàdz ªÒÂá´¹ à¹×Íè §¨Ò¡ä´ŒÃºÑ ¡ÒÃÌͧàÃÕ¹¨Ò¡¤¹ä·Â ã¹¾×é¹·ÕèÇ‹ÒÁÕ¡ÅØ‹Á»ÃЪҪ¹áÅзËÒáÑÁ¾ÙªÒ μÑé§ ªØÁª¹ÅéÓ¾×é¹·ÕèࢌÒÁÒã¹à¢μªÒÂá´¹ä·Â áÅÐ ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÊÓÃǨ¾×é¹·Õèä´Œ¶Ù¡·ËÒáÑÁ¾ÙªÒ¨Ñº¡ØÁ ¾ÃŒÍÁμÑé§ 2 ¢ŒÍËҴѧ¡Å‹ÒÇ ·Ò§¡ÒáÑÁ¾ÙªÒä´Œ¨Ó¤Ø¡¡ÅØ‹Á¤¹ä·Â·Ñé§ËÁ´ ã¹ àÃ×͹¨Óà»Ã«ÍÏ áÁŒÇ‹Ò¨ÐÁÕ¡ÒûÃÐÊÒ¹¨Ò¡ ·Ò§¡ÒÃä·Âà¾×è͢ͻÃСѹμÑÇ áμ‹à¹×èͧ¨Ò¡à»š¹ ª‹Ç§ÇѹËÂØ´à·È¡ÒÅ»‚ãËÁ‹ ¨Ö§·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ â´Â¹Ò¾¹Ôª áÅйҧÊÒǹÄÁÅ ä´ŒÃºÑ ¡ÒûÃСѹ ã¹Çѹ·Õè 13 Á.¤. ¤³Ð·Õè ¡ÅØ‹Á¤¹ä·Â·ÕèàËÅ×ÍÍÕ¡ 4 ¤¹ ä´ŒÃѺ¡ÒûÃСѹã¹Çѹ·Õè 18 Á.¤. áμ‹¹Ò ÇÕÃÐ ÂѧäÁ‹ä´ŒÃѺ͹ØÞÒμãËŒ»ÃСѹà¹×èͧ¨Ò¡¶Ù¡μÑé§ ¢ŒÍËÒà¾ÔÁè àμÔÁ¤×Í ¾ÂÒÂÒÁÃǺÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒ÷Õè ÍҨ໚¹ÍѹμÃÒÂμ‹Í¤ÇÒÁÁÑ¹è ¤§¢Í§»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ Í‹ҧäáçμÒÁ¡Ó˹´à´ÔÁÈÒÅ¡ÑÁ¾ÙªÒ ¨ÐÍ‹Ò¹¤Ó ¾Ô¾Ò¡ÉÒ¡ÅØ‹Á¤¹ä·Â 7 ¤¹ã¹Çѹ·Õè 1 ¡.¾. 54 áμ‹¹ÒÂÍÀÔÊÔ·¸Ôì àǪªÒªÕÇÐ ¹Ò¡ÃÑ°Á¹μÃÕä´Œ »ÃÐÊÒ¹ãËŒÃÑ°ºÒÅ¡ÑÁ¾ÙªÒàË繶֧¤ÇÒÁà˧´‹Ç¹ã¹ ¡ÒþԨÒóҤ´Õ à¾ÃÒСÒûŋÍÂãËŒ»Þ ˜ ËÒÂ×´àÂ×Íé äÁ‹¹‹Ò¨Ð໚¹¼Å´Õ¡Ñº·Ø¡½†Ò ¢³Ðà´ÕÂǡѹ¹Ò¡ ÉÔμ ÀÔÃÁ ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒáÃзÃǧ¡ÒÃμ‹Ò§ »ÃÐà·È ä´ŒËÒÃ×͡Ѻ¹ÒÂÎÍ ¹ÑÁ Χ Ãͧ¹ÒÂ¡Ï áÅÐÃÑ°Á¹μÃÕμ‹Ò§»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ ÃÐËÇ‹Ò§à¢ŒÒ Ã‹ÇÁ»ÃЪØÁÃÑ°Á¹μÃÕμ‹Ò§»ÃÐà·ÈÍÒà«Õ¹Í‹ҧäÁ‹ ໚¹·Ò§¡Ò÷Õè»ÃÐà·ÈÍԹⴹÕà«ÕÂàÁ×èÍÇѹ·Õè 16 Á.¤. â´ÂÂ×¹ÂÑ¹Ç‹Ò ÍÂÒ¡ãËŒàÃ×èͧ·Õ褌ҧ¤ÒÍÂÙ‹ÂØμÔ â´ÂàÃçÇμÒÁ¡Ãкǹ¡ÒÃÈÒÅ¡ÑÁ¾ÙªÒ μ‹ÍÁÒä´ŒÁÕ ¡ÒÃàÅ×è͹¡ÒþԨÒóÒμÑ´ÊÔ¹¤´ÕàÃçÇ¢Öé¹ÊÓËÃѺ 5 ¤¹ä·Â´Ñ§¡Å‹ÒÇ

ÊÓËÃѺ¹ÒÂÇÕÃÐ ·ÕÂè §Ñ ¤§¶Ù¡¤ØÁ¢Ñ§ áÅй.Ê. ÃÒμÃÕ ¹ÒÂÇÕÃÐ ÊÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ áÅйÒ¾¹Ôª ÇÔ¡ÔμàÈÃÉ° ·Õèä´ŒÃѺ¡ÒûÃСѹμÑÇáμ‹ÂѧÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ ÈÒŨÐμÑ´ÊÔ¹μÒÁ¡Ó˹´à´ÔÁ¤×ÍÇѹ·Õè 1 ¡.¾. 㹪ش¹Ñ¡â·É¡ÑÁ¾ÙªÒ ·Ñ駹Õé¹ÒÂÇÕÃÐä´Œ½Ò¡á¶Å§¡Òó 4 ¢ŒÍ ¤×Í 1) ÈÒÅ㹡Ãا¾¹Áà»Þ »ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ ä´ŒμÑ´ÊÔ¹ Â×¹ÂѹNjҢ³Ð·Õè¶Ù¡·ËÒáÑÁ¾ÙªÒ¨Ñº¡ØÁ ¤³Ð¤¹

ºØ¡¨Ñº 2 ᡹¹Ó ¤¹ä·ÂËÑÇã¨ÃÑ¡ªÒμÔ ¡ÅØ‹Á¤¹ä·ÂËÑÇã¨ÃÑ¡ªÒμÔ ·Õèà¤Å×è͹äËÇà¾×èͷǧ Ἃ¹´Ô¹¤×¹ ¨Ò¡»˜ÞËÒ¾×é¹·Õè·Ñº«ŒÍ¹ºÃÔàdzá¹Ç ªÒÂá´¹ä·ÂμÔ´¡Ñº¡ÑÁ¾ÙªÒ ä´ŒªØÁ¹ØÁ»ÃзŒÇ§·Õè ºÃÔàdz˹ŒÒ·Óà¹ÕºÃÑ°ºÒÅà¾×èÍàÃÕ¡ÌͧãËŒ¹Ò ÍÀÔÊÔ·¸Ôì àǪªÒªÕÇÐ ¹Ò¡ÃÑ°Á¹μÃÕ ÅÒÍÍ¡ à¹×èͧ¨Ò¡ºÃÔËÒûÃÐà·ÈÅŒÁàËÅǡóաÑÁ¾ÙªÒ ¨Ñº¡ØÁ¤³Ð¤¹ä·Â ໚¹¡ÒÃ㪌ÍӹҨ͸Իäμ àË¹× Í á¼‹ ¹ ´Ô ¹ ä·Â â´Â᡹¹ÓºÒ§Ê‹ Ç ¹à¤Â à¤Å×Íè ¹äËÇËÇÁ¡Ñº¡ÅØÁ‹ ¾Ñ¹¸ÁÔμÃà¾×Íè »ÃЪҸԻäμ ÁÒ¡‹Í¹ ઋ¹¹ÒÂÇÕÃÐ ÊÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¹ÒÂäªÂÇѲ¹ ÊÔ¹ÊØǧȏ ¹ÒÂÊÁºÙó ·Í§ºØÃÒ³ ¹Ò¡ÒÃس äʧÒÁ ÊÁ³Ð⾸ÔÃѡɏ (ÊѹμÔÍâÈ¡) â´Âä´Œ ªØÁ¹ØÁμÑé§á싪‹Ç§μŒ¹à´×͹Á.¤. 54 áÅСÃдѺ ¡ÒêØÁ¹ØÁ¨Ò¡ä»Âѧá¹ÇªÒÂá´¹ ¨.ÊÃÐá¡ŒÇ Í§¤¡ÃÊË»ÃЪҪÒμÔ áÅСÃзÃǧμ‹Ò§»ÃÐà·È ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒêØÁ¹ØÁàÁ×èÍÇѹ·Õè 18 Á.¤. ¹ÒÂäªÂ ÇѲ¹ áÅйÒÂÊÁºÙó ä´Œ»ÃСÒȺ¹àÇ·ÕNjҨРà´Ô¹·Ò§ä»ÁͺμÑÇ·ÕèÊӹѡ§Ò¹μÓÃǨáË‹§ªÒμÔ à¹×èͧ¨Ò¡ºØ¤¤Å·Ñé§ 2 ÁÕËÁÒ¨Ѻ㹤´ÕºØ¡ÂÖ´ ʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁàÔ Á×Íè ¤Ãѧé ÂѧËÇÁªØÁ¹ØÁ¡Ñº¡ÅØÁ‹ ¾Ñ¹¸ÁÔμÃÏ áμ‹μ‹ÍÁÒä´Œ¶Ù¡μÓÃǨ¾ÃŒÍÁªØ´¨Ù‹â¨Á (¤ÍÁÁÒ¹â´) ¡Ç‹Ò 30 ¹Ò ºØ¡¨ÑºÃÐËÇ‹Ò§¡Òà à´Ô ¹ ·Ò§·Õèä´Œ áÇÐÃÑ º »ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§ÇÑ ¹ ·Õè ÌҹÊØ¡ÕéàÍçÁठºÃÔàdzªÑé¹Å‹Ò§ ˌҧà·Êâ¡Œ âÅμÑÊ ÊÒ¢Ò¾ÃÐÃÒÁ 1 â´Â¹ÒÂäªÂÇѲ¹ä´Œ¢Ñ´¢×¹áÅР͌ҧNjÒÂѧÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃäÁ‹àÊÃç¨ ·Ò§ªØ´¨Ùâ‹ ¨Á ¨Ö§ä´ŒÍØŒÁμÑǹÒÂäªÂÇѲ¹ ¢Öé¹Ã¶ä»ÊͺÊǹáÅÐ

3 3

Ê‹§½Ò¡¢Ñ§·ÕèÈÒÅÍÒÞÒà¹×èͧ¨Ò¡¹ÒÂäªÂÇѲ¹áÅÐ ¹ÒÂÊÁºÙóäÁ‹μŒÍ§¡ÒûÃСѹ à¾ÃÒÐμŒÍ§¡Òà »ÃзŒÇ§¡ÒèѺ¡ØÁ´ŒÇ¤ÇÒÁÃعáç´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¡Òà ¤ØÁ¢Ñ§¹ÒÂäªÂÇѲ¹ áÅйÒÂÊÁºÙó ¨Ö§«éÓàμÔÁ ʶҹ¡Òó¡ÒêØÁ¹ØÁãËŒμÖ§à¤ÃÕ´ÂÔ觢Öé¹ áμ‹ã¹ ·ÕèÊØ´ÈÒÅ䴌͹ØÞÒμãËŒ»ÃСѹμÑÇ 2 ᡹¹ÓàÁ×èÍ Çѹ·Õè 27 Á.¤. μÒÁ·Õè·¹ÒÂÌͧ¢Í

¾Ñ¹¸ÁÔμêØÁ¹ØÁ Â×è¹ 3 ¢ŒÍàÃÕ¡Ìͧ ¡ÅØÁ‹ ¾Ñ¹¸ÁÔμÃà¾×Íè »ÃЪҸԻäμ 䴌ÍÍ¡ÁÒªØÁ¹ØÁ ·ÕèºÃÔàdzÊоҹÁѦÇÒ¹ÃѧÊÃä ˹ŒÒ·Óà¹Õº ÃÑ°ºÒÅ μÑé§áμ‹Çѹ·Õè 25 Á.¤. à¾×èÍàÃÕ¡ÌͧãËŒ ¹Ò¡ÃÑ°Á¹μÃÕÍÍ¡ÁÒ»¡»‡Í§á¼‹¹´Ô¹ä·ÂÍ‹ҧ ໚¹ÃÙ»¸ÃÃÁ áÅÐàʹ͢ŒÍàÃÕ¡Ìͧ 3 ¢ŒÍ ¤×Í 1) ¶Í¹μÑǨҡ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁô¡âÅ¡ 2) ¡àÅÔ¡ àÍçÁâÍÂÙ»‚ 2543 áÅÐ 3) ¼ÅÑ¡´Ñ¹ªÒÇ¡ÑÁ¾ÙªÒ ÍÍ¡¨Ò¡¾×¹é ·Õ»è ÃÐà·Èä·Â â´Â»ÃСÒȨл˜¡ËÅÑ¡ ªØÁ¹ØÁÂ×´àÂ×éÍ ¨¹¡Ç‹Ò¨ÐºÃÃÅØ¢ŒÍàÃÕ¡Ìͧ áÅÐ ¨ÐäÁ‹à¤Å×è͹äËÇËÃ×ͺءࢌÒä»ã¹·Óà¹ÕºÃÑ°ºÒÅ ÍÕ¡·Ñ駨ÐÁÕ¡ÒûÃÐàÁԹʶҹ¡ÒóÇѹμ‹ÍÇѹ ‘amthai’

amthaiteam Honorary Consultant H.E. Mr. Kitti Wasinondh, Thai Ambassador to the Uk Boonchai Charassangsomboon, Minister (Economics & Financial) Police Major General Amnuay Nimmano, Deputy Metropolitan Police Commissioner Police Major General Vichai Sangprapai, Metropolitan Police Division 1 Commander Editor Sittikorn Meesukul Director Ramida Vijitphan Operations Manager Charlie Ercilla Co-Editor in General Pasha Prabpal, JongJin Jitjang, Editorial Team J Wichiratheep, Pongsatorn Sobsathien, Patcharin Hayes, Pukchanok Pattanatabud, Ramon Chiratheep, Jatuporn Sheppard Distribution/Advertising Manager Charlie Ercilla, Panida Sutatchutoe, Nawin Sattawatkul Photographers Charlie Ercilla, Ramida Vijitphan, Anekapol Lertromyananda Contributors Jelert Jesadawal, Sermsak Narinwong, Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Muanfun Tharanatham, Suchard Panakitsuwan, Dr.Phitoon Triwichitkasem, Art Director Ramida Vijitphan Graphic Designers Chanwut Sangsok, Anekapol Lertromyananda, Kanittha Mairaing, Vilasinee Israbhakdi, Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial 0788 635 9750, 0785 2771 709, 0794 1647 886 ad@amthai.co.uk Contact for Membership/Discount Card Charlie Ercilla, Sitthi Nithiwannaratch 0794 1647 886, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk


4 4

amthaipaper amthaipaper

technology economics

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

Negative Factors affecting Thailand’s Economy in 2011 2010 has already passed. If we look back and consider it, we’ll find that it was a year in which the economy grew very well. Economic growth in the third quarter of 2010 was about 6.7 percent, with the first half of the year at 10.7 percent, being Thailand’s maximum growth in 15 years. However, it was growth based on 2009’s low base, when the country was affected by the subprime crisis. In 2011, many organizations expect economic growth to be 3.5 to 4.5 percent down from 2010. Risk factors causing contraction to Thailand’s economy in the year ahead, are the following; Global economic growth will decline in 2011 n recent years, the global economy has already recovered from crisis due to world growth rates that have grown in more than two consecutive quarters and increased to levels equal to or higher than the period before the crisis. However, the recovery of the global economy is not strong yet, especially in the developed countries. This makes the global economy next year likely to slow down. We may see that the unemployment rates are still high, especially in developed countries. The United States had an unemployment rate of 9.6 percent in September 2010. Europe had a 10.1 percent unemployment rate in August 2010. Japan had an unemployment rate of 5.2 percent in August. Besides this problem, there is also a problem of budget deficits and a rise in public debt to GDP. This is due to the use of huge budgets to stimulate the economy. Many countries, especially in Europe, have public debt issues. Public debt in the developed countries grew rapidly from

I

Dr Kriengsak Chareonwongsak Senior Fellow, Harvard Kennedy School, Harvard University kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

48.2 percent of GDP in 2007 to 70.7 percent of GDP in 2010. However, the public debt of GDP ratio in the emerging economy is quite stable. Slowdown in the global economy will also make Thai exports slow down next year. If we include the result of flooding, which heavily damaged farmland and caused the export of agricultural products to decrease significantly during the rest of 2010, the slowdown may continue until 2011, and it is possible that Thailand’s exports next year will slow down significantly, compared to 2010. Baht appreciation continues In November 2010, the baht appreciated to its highest level in the past 13 years. It was 29.5 per US $ as a result of a continual inflow of capital. In 2011, the situation will still not change that much. Short-term capital will flow out from Europe and the United States to Asian countries that have higher returns. Thus, Asian currencies will appreciate more quickly. Continual baht appreciation will increase the pressure on Thai exports. The margin of Thai exporters will be lower. Export value growth in term of the baht was in the

negative since August and expected to continue to be negative later in 2010 and in the first half of 2011.

land considers Thailand’s economic growth not to be a problem. But economic stability will fluctuate because inflation is expected to rise. Even at the end of 2010, the inflation rate grew less, after expanding at a high level. However, it is estimated that the rate of inflation in the fourth quarter of 2010 to 2011 will increase due to an increase to agricultural crop prices after the major floods. Also included, is the increase to minimum wages and salaries of the entire system of MPs and senators, as well as government officers. Thus, higher costs of production are caused, which may lead to the phenomenon of a wage price spiral that happens when the cost of goods increases and then labourers call for more pay, and so on as a cycle. For this reason, the Bank of Thailand has increased the interest rate in order to control inflation, thus resulting in higher financial costs in 2011. We are going to see manufacturers fight hard for currency appreciation, higher production costs from inflation and rising interest rates, and increased wages.

Political situation is likely to change The Prime Minister has confirmed the certainty of parliamentary dissolution in 2011 and there will be an election under democratic rule. 2011 will mark an important turning point for the Thai economy. Government changes may cause policy inconsistency and economic growth that is not to full potential. Before the new election takes place, investors may be unsure, due to changes that may occur. They will postpone their investments to see if there will be changes to government policies or not. This will slow down new investments. However, if election results come out in a good way and are acceptable to all parties, it will be a The oil price factor may also be one of slight good sign for investments. increase. Though expected to stay at 79 dollars per barrel in 2010, in 2011 the oil Rising interest rates and inflation price should remain within the range of 80-90 The interest rate has stayed low for a long time dollars per barrel, thus not changing much from in order to stimulate the economy. However, the present, and not rendering oil price as a the current economic situation is recovering significant negative factor to affect industry more strongly than before. The Bank of Thai- and the economy greatly in 2011. ‘amthai’

amthaiHBD

Ðàº×ÍÂѹàÃ×Í

Ã

Fresh Fruit, Vegetable every Thursday from Thailand

With the Chaophraya restaurant staff in Liverpool

mthaipaper would like to wish khun Geoff a belated Happy Birthday. Borned on the 21st January, Geoff Tirrell (General Manager, Chang Beer) celebrated his 35th Birthday at the Chaophraya restaurant in Liverpool, part of the Chaophraya restaurant Group. Creating plenty of noise in the tune of Happy Birthday, there was absolutely no chance of keeping it a secret this year! ‘amthai’

a

Geoff Tirrell (General Manager, Chang Beer)

Ò¡¡ Ã

“Ê

“ÊÒ¡¡ÃÐàº×ÍÂѹàÃ×Íú”

º”

Muay Group

KRUNGTAP

MUAY MARKET

MUAY HAIRCUT

227-229 Old Brompton Road., Earl’s Court, London, SW5 0EA ¡ŽÇ¨Ñêº ¡ŽÇÂàμÕëÂÇËÁÙ¹éÓμ¡ ¢ŒÒÇËÁÙá´§ ¢ŒÒÇÁѹ䡋 ËÁÙ»œ§ ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ ÍÒËÒÃÍÕÊÒ¹ Tel: 0207-259-2314 Fax: 0207-244-6490

8A Hogarth Road., Earl’s Court, London, SW5 0PT (à´Ô¹ 1 ¹Ò·Õ ¨Ò¡Ã¶ä¿ãμŒ´Ô¹) Áռѡ¾×鹺ŒÒ¹¹Ò¹Òª¹Ô´ ÁÒ¨Ò¡ä·Â·Ø¡Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ Tel: 0207-341-3599 Fax: 0207-244-1142 Mobile: 0771-974-4661

·Ó¼Á ·Ó¤ÔéǶÒÇà 231 Old Brompton Road., Earl’s Court, London, SW5 0EA Tel: 0207-373-7862 16 Kenway Road., Earl’s Court London, SW5 0RR Tel: 02027-373-8811

www.muaygroup.com ** ਍ËÁÇÂÁըѴ·ÑÇÏäËÇŒ¾ÃзÑé§ã¹áÅй͡ UK ʹã¨μÔ´μ‹Í**


news roundup

Happy Chinese New Year

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

«Ô¹à¨ÕÂÍÂÙ‹ÍÕè «Ô¹¹ÕéÎǴ䪌...新正如意 新年發財

New Loon Moon Supermarket

One of the Best Oriental Supermarkets in London Chinatown Ìҹ«Ø»à»ÍÏÁÒÏà¡çμàÍàªÕ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊش㹠䪹‹Ò ·Òǹ ¾º¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒä·Â·Õè¤Ø³ª×蹪ͺËÅÒÂÃŒÍÂÃÒ¡Òà ¹ÓࢌҨҡàÁ×ͧä·Ââ´Âμç Ê´ ãËÁ‹ ÊÐÍÒ´

Çѹ¹Õé·Õè ¹ÔÇ ÅÙ¹ ÁÙ¹

New Loon Moon Supermarket 9a Gerrard Street, London W1D 5PN, UK Tel: 020 7734 3887 Fax: 020 7439 8880

5


6 amthaipaper 6 amthaipaper

technology royalty

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthair royalty ÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁäμÃâÅ¡¹Ò¶ (¾ÃйÒÁà´ÔÁ ¤× Í ¾ÃÐÃÒàÁÈÇÃ) ¢Öé ¹ ¤ÃͧÃҪ à Á×è Í ¾ÃÐ ª¹ÁÒÂØä´Œ ñ÷ ¾ÃÃÉÒ ã¹»‚ ¾.È.ñùùñ ໚¹ ¡ÉÑμÃԏáË‹§ÍҳҨѡÃÍÂظÂÒͧ¤·Õè ø ·Õè·Ã§ ¤ÃͧÃҪ¶Ö§ ôð »‚ ¹Ò¹·ÕèÊش㹺ÃÃ´Ò ¡ÉÑμÃԏ·Ñé§ËÅÒÂáË‹§¡ÃاÈÃÕÍÂظÂÒ ÍÒÈÑ·Õè ¾ÃÐͧ¤·Ã§à»š¹¾ÃÐâÍÃʢͧ਌ÒÊÒÁ¾ÃÐÂÒ «Öè§ÁÕàª×éÍÊÒ·ҧ¾ÃкԴÒã¹ÃҪǧȏÊؾÃó ÀÙÁÔ ËÃ×ÍÊؾÃóºØÃÕ ÍÂظÂÒ áÅÐàª×éÍÊÒ ·Ò§½† Ò Â¾ÃÐÁÒÃ´Ò¤× Í ÃҪǧȏ ¾ ÃÐË Ç § â´Â: àÊÃÔÁÈÑ¡´Ôì ¹ÃÔ¹·ÃÇ§É (ÊØ⢷ÑÂ) ¢ŒÍ´ÕÍ¹Ñ ¹Õ·é ÓãËŒ¾ÃÐͧ¤ÊÒÁÒöÃÇÁ ÍҳҨѡÃÊØ⢷Ñ¡ѺÍҳҨѡÃÍÂظÂÒÁÒ໚¹ ´ŒÒ¹¡Òû¡¤Ãͧ ¾ÃÐͧ¤·Ã§»¯Ôû٠ÃкºÃÒª¡Òà §Ò¹·Õèà¡ÕèÂǡѺ·Õè´Ô¹ ઋ¹ ¹ÒáÅÐÊǹ ´ÙáÅ¡Òà ÍҳҨѡÃà´ÕÂǡѹ䴌ÊÓàÃ稴ŒÇ¤ÇÒÁÃÒºÃ×è¹ ãËŒàËÁÒÐÊÁ¡Ñº°Ò¹Ð·ÕèÍÂظÂÒ໚¹ÍҳҨѡÃãËÞ‹ à¾ÒлÅÙ¡¾×ª¾Ñ¹¸Ø¸ÑÞÞÒËÒà ÁÕ ¡ ÒÃẋ § ½† Ò Â¡Òû¡¤Ãͧ໚ ¹ ½† Ò Â·ËÒÃ¡Ñ º Ò¹¡ÒÃÈÒÊ¹Ò ÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁäμÃâÅ¡ ¾ÅàÃ×͹ ¤×ÍμÓá˹‹§ ÊÁØ˾ÃСÅÒâËÁ »¡¤Ãͧ ¡Òû¡¤Ãͧã¹Ê‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¾ÃÐͧ¤·Ã§Â¡àÅÔ¡ ¹Ò¶·Ã§ÁÕÈÃÑ·¸Òã¹¾Ãоط¸ÈÒʹÒÍ‹ҧ ·ËÒà μÓá˹‹§ ÊÁØ˹Ò¡ »¡¤Ãͧ¾ÅàÃ×͹ ¡Òû¡¤ÃͧẺࡋ Ò áÅзç»ÃÑ º Ãкº¡Òà ÁÑè ¹ ¤§ â´Â·Ã§´Óà¹Ô ¹ μÒÁẺ©ºÑ º ¢Í§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ¾é ÃÐͧ¤·Ã§áº‹§¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃà¡ÕÂè Ç »¡¤ÃͧãËÁ‹ ઋ¹ ËÑÇàÁ×ͧªÑé¹ã¹ 䴌ᡋ ÃÒªºØÃÕ ¾ÃÐÁËÒ¸ÃÃÁÃÒªÒ·Õè ñ (¾ÃÐÂÒÅÔä· – ¡Ñ º ¡Òû¡¤ÃͧÍ͡໚ ¹ ô Ê‹ Ç ¹ àÃÕ Â ¡Ç‹ Ò ¹¤ÃÊÇÃä »ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ à»š¹μŒ¹ â´Â·Ã§á싧μÑé§ ¼ÙŒ·ÕèàËÁÒÐÊÁä»»¡¤Ãͧ áμ‹ÊÔ·¸ÔÍÓ¹Ò¨·Ñé§ËÁ´ ¡ÃاÊØ⢷ÑÂ) áÅзçÍÍ¡¼¹Çª¹Ò¹¶Ö§ ø “¨μØÊ´ÁÀ” «Öè§ÁÕ àÇÕ§ Çѧ ¤Åѧ ¹Ò ´Ñ§¹Õé - àÇÕ§ ËÁÒ¶֧ ¹¤ÃºÒÅ ¤×Í˹‹Ç Âѧ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¾ÃÐͧ¤ ËÑÇàÁ×ͧªÑ鹹͡ ¨Ñ´¡Òà à´×͹ «Öè§ä´ŒÃѺ¡ÒÃÂÍÁÃѺáÅС‹ͧ¨Ò¡ ½†ÒÂÃҪǧȏ¾ÃÐËǧ ¾ÃÐͧ¤â»Ã´à¡ÅŒÒÏ §Ò¹¡Òû¡¤Ãͧ·ŒÍ§·Õè ´ÙáÅÊØ¢·Ø¡¢¢Í§»ÃЪҪ¹ »¡¤ÃͧàËÁ× Í ¹¡Ñ º ÃÒª¸Ò¹Õ ä´Œ á ¡‹ ¾Ô É ³Ø â Å¡ - Çѧ ËÁÒ¶֧ ¸ÃÃÁ¸Ô¡Ã³ ¤×Í˹‹Ç ÊØ⢷Ñ ·ÇÒ ໚¹μŒ¹ ·Ã§á싧μÑé§à¨ŒÒ¹ÒÂËÃ×Í ãËŒºÃÙ ³»¯Ô椄 ¢Ã³Ç´Ñ ¾ÃÐÈÃÕÁËÒ¸ÒμØ ¨Ñ§ËÇÑ´ ¾ÔɳØâÅ¡ «Öè§à»š¹·Õè»ÃдÔÉ°Ò¹¾Ãоط¸ÃÙ» §Ò¹·Õèà¡ÕèÂǡѺÈÒÅËÅǧ à¡ÕèÂǡѺ¡®ËÁÒ¢ͧ ¢Ø ¹ ¹Ò§ªÑé ¹ ¼ÙŒ ã ËÞ‹ ä »à»š ¹ ਌ Ò àÁ× Í § ÁÕ Í Ó¹Ò¨ ºÑ§¤ÑººÑÞªÒá·¹¾ÃÐͧ¤ áÅл¡¤Ãͧã¹Ãкº ·ÕèÊÓ¤ÑÞáÅÐÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸Ôì¢Í§ä·Âͧ¤Ë¹Öè§ ¤×Í ºŒÒ¹àÁ×ͧ - ¤Åѧ ËÁÒ¶֧ â¡ÉÒ¸Ôº´Õ ¤×Í˹‹Ç “¨μØÊ´ÁÀ” áÅÐ àÁ×ͧ»ÃÐà·ÈÃÒª ·Ã§ãËŒà¨ŒÒ ¾Ãоط¸ªÔ¹ÃÒª ·ÕèàÃÒÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ áÅÐâ»Ã´ãËŒ ÊÌҧ»ÃÒ§¤·ÕèÇÑ´¨ØÌÒÁ³Õ à¾×èÍ໚¹·Õè»ÃзѺ §Ò¹·Õèà¡ÕèÂǡѺ¾ÃÐÃÒª·ÃѾ áÅмŻÃÐ⪹ àÁ× Í §»¡¤Ãͧ¡Ñ ¹ àͧ áμ‹ μŒ Í §Ê‹ § à¤Ã×è Í §ÃÒª ¢Í§á¼‹¹´Ô¹ ઋ¹ ¡ÒÃà¡çºÊ‹Ç ÀÒÉÕÍҡà ໚¹μŒ¹ ºÃóҡÒÃÁÒ¶ÇÒÂμÒÁ¡Ó˹´ ¾ÃŒÍÁࡳ±¼¤ŒÙ ¹ 㹪‹Ç§·Õè¾ÃÐͧ¤·Ã§¼¹Çª - ¹Ò ËÁÒ¶֧ à¡ÉμÃÒ¸Ôº´Õ ¤×Í˹‹Ç áÅÐà§Ô¹·Í§äÇŒª‹ÇÂàËÅ×Íã¹ÀÒÇÐÈ֡ʧ¤ÃÒÁ

ʶҺѹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏä·Â

The Monarchic Institution in Thailand Somdej Phra Borom Trilokanath (Phra Ramesuon) took the throne when he was 17 years old, in 1448. He was the 8th king of Ayutthaya. He was on the throne for 40 years, this was the longest reign of any king of Ayutthaya. He had the advantage of combining Sukhothai kingdom and Ayutthaya kingdom into one kingdom successfully, because he had two lineages of Royal family, the father’s lineage was Jaao Sam Phraya of the Supannabhumi dynasty, Ayutthaya. The other was from his mother, the Phra-Ruang dynasty, Sukhothai. or spiritual welfare, Somdej Phra Borom Trilokanath was a devout Buddhism. He followed in the way of Phra Maha Dhammaraja 1 (Phraya Li-thai, Sukhithai capital), he also ordained for 8 months. So that the members of the Phra-Ruang dynasty accepted and were pleased with him. He ordered the repair of Wat Phra Sri Mahatad, Pitsanulok in which was

he also created as ministries the four pillars of state called “Jatusadom” were “Weang, Wang, klang, Na.”

ÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁäμÃâÅ¡¹Ò¶ / Somdej Phra Borom Trilokanath (Phra Ramesuon) installed the Phra Buddha Jinraj up to the present, and he ordered the making of the Pagoda at Wat Chulamani where he stayed during his ordination. While Somdej Phra Borom Trilokanath was on the throne he reformed the administration of Ayutthaya as a big kingdom by dividing it into the department of defence and the department of the interior,

ʋǹ¡Òû¡¤Ãͧ·ŒÍ§¶Ôè¹ ¾ÃÐͧ¤·Ã§ãËŒ ¼ÙŒ ã ËÞ‹ ºŒ Ò ¹»¡¤Ãͧ´Ù á ÅËÁÙ‹ ºŒ Ò ¹ ¡Ó¹Ñ ¹ »¡¤Ãͧ´ÙáÅμӺŠËÁ×¹è á¢Ç§»¡¤Ãͧ´ÙáÅ á¢Ç§ ¡®ËÁÒ·Õèà¡ÕèÂǡѺ¡Òû¡¤Ãͧ ÊÁà´ç¨¾ÃкÃÁäμÃâÅ¡¹Ò¶·Ã§μÑé§ “¡¯ Á³à±ÕÂúÒÅ” «Öè§áº‹§Í͡໚¹ ó á¼¹ ´Ñ§¹Õé ñ. ¾ÃÐμÓÃÒ Ç‹Ò´ŒÇÂẺἹ ¢Í§¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õμ‹Ò§æ ò. ¾ÃиÃÃÁ¹Ù Þ Ç‹ Ò ´Œ Ç Â μÓá˹‹§Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃμ‹Ò§æ ó. ¾ÃÐÃÒª¡Ó˹´ Ç‹ Ò ´Œ Ç Â ¢ŒÍºÑ§¤ÑºÊÓËÃѺ¾ÃÐÃÒªÊӹѡ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¾ÃÐͧ¤Âѧ·Ã§μÃÒ¾ÃÐÃÒª ¡Ó˹´ÈÑ¡´Ô¹Òà¡ÕèÂǡѺ¡®à¡³±¢Í§¤¹ã¹ Êѧ¤Á «Öè§à»š¹¡ÒèѴÃÐàºÕº¡Òû¡¤Ãͧ ãËŒÃ´Ñ ¡ØÁÂÔ§è ¢Ö¹é â´Âẋ§Ë¹ŒÒ·Õáè ÅÐÊÔ·¸Ô¢Í§ ºØ¤¤Å㹡Òö×ͤÃͧ·Õè´Ô¹ ã¹·Ò§»¯ÔºÑμÔ ËÁÒ¶֧¨Ó¹Ç¹ä¾Ã‹¾Å·ÕÊè ÒÁÒö¤Ãͺ¤Ãͧ áÅÐࡳ±¡ÒûÃѺäËÁ ¤×Í¡®¡ÒÃàÊÕ¤‹Ò »ÃÑ º ÊÓËÃÑ º ¼ÙŒ · Ó¼Ô ´ ËÃ× Í ÅÐàÁÔ ´ ¡®ËÁÒ ÃÇÁ¶Ö§ÅӴѺ¡ÒÃࢌÒཇҾÃÐÁËÒ¡ÉÑμÃԏ ´ŒÇ â´Âẋ§ “ÈÑ¡´Ô¹Ò” ´Ñ§¹Õé ਌ҹÒÂÁÕ Í‹Ò¹μ‹Í©ºÑºË¹ŒÒ royalty article

S. Narinwong

Weang was dealing with civic affairs. Wang was dealing with the law of the state. Klang was dealing with financial affairs. Na was dealing with agricultural affairs.

provide things to be offered to him, as agreed, and when the country went to war they should help and support him. Apart from this, for local administration, he allowed the headman of the village to govern the village, and the head of the district to govern the district, etc.

For provincial administration, he stopped the old rule as used in the Sukhothai period and modified the administration. There were cities near the capital such as Rajburi, Prachinburi etc. for which he appointed a suitable person to be governor, but on behalf of his authority. In other cities further from the capital such as Pitsanulok, Sukhothai etc. he appointed and gave authority to members of the Royal family, or superiors to rule the regions. This administration worked in the same way as “Jatusadom”. And the Colony he let them rule themselves, but they must

For the regulation of administration, Somdej Phra Borom Trilokanath established “Kod Mon Tean Ban” or the palace law governing the members of the Royal Household. There were 3 plans of operation. 1. Phra Tamra; To deal with all Royal ceremonies. 2. Phra Dhammanoon; To deal with the constitutional law of government officers. 3. Phra Rajkamnod; To deal continue to next issue

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.


amthaipaper amthaipaper

news roundup news round up

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

7 7

amthainews round up By: Diamond Heart ÃÐàºÔ´¾ÅÕªÕ¾ºÖéÁʹÒÁºÔ¹ã¹ÁÍÊâ¡

âÎÁÍÍ¿¿¤Â×¹ÂѹËÑ蹨ӹǹÇÕ«‹Ò¹Ñ¡àÃÕ¹ࢌÒÍѧ¡ÄÉ

ËμØà¡Ô´·Õè·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹¹Ò¹Ò ªÒμÔâ´âÁà´â´âÇ ·Ò§μ͹ãμŒ ¢Í§¡ÃØ § ÁÍÊâ¡ «Öè § ໚ ¹ ·‹ Ò ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹·Õãè ËÞ‹·ÊèÕ ´Ø áÅÐÁÕ¼¤ŒÙ ¹ 㪌 º ÃÔ ¡ ÒÃ¤Ñ º ¤Ñè § ÁÒ¡·Õè ÊØ ´ ¢Í§ ÃÑÊà«Õ àÁ×Íè àÇÅÒ 16.32 ¹. ¢Í§ Çѹ¨Ñ¹·Ã (24) μÒÁàÇÅÒ·ŒÍ§¶Ô¹è ¨Ø ´ ·Õè ¤ ¹ÃŒ Ò ÂŧÁ× Í ¡‹ Í àËμØ ¤× Í ºÃÔàdz¾×¹é ·Õ·è ¼èÕ âŒÙ ´ÂÊÒþº»Ð¡Ñº ÞÒμÔÁÔμÃËÅѧ¼‹Ò¹´‹Ò¹ÈØÅ¡Ò¡Ã «Öè § ໚ ¹ ¾×é ¹ ·Õè Ê Ò¸ÒóзÕè ¼ÙŒ ¤ ¹ ÊÒÁÒöà´Ô¹¼‹Ò¹à¢ŒÒÍ͡䴌͋ҧ ÍÔ Ê ÃÐâ´ÂäÁ‹ ¶Ù ¡ μÃǨ¤Œ ¹ àËμØ ÃÐàºÔ´¤ÃÒǹÕé·ÓãËŒÁÕ¼ÙŒàÊÕªÕÇÔμ ä»Í‹ҧ¹ŒÍ 35 㹨ӹǹàËÂ×èͼٌà¤ÃÒÐˏÌÒÂàËÅ‹Ò¹Õé໚¹ªÒÇÍѧ¡ÄÉ˹Ö觤¹áÅЪÒÇμ‹Ò§ªÒμÔÍ×è¹æ ÍÕ¡ËÅÒ¤¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁռٌ䴌ÃѺºÒ´à¨çºÍ‹ҧ¹ŒÍ 180 ÃÒ «Öè§ã¹¨Ó¹Ç¹¹ÕéºÒ´à¨çºÊÒËÑÊ 20 ÃÒ áÁŒäÁ‹ÁÕ¡ÅØ‹Áã´ÍÍ¡ÁÒÂÍÁÃѺNjÒ໚¹¼ÙŒÅ§Á×Í áμ‹·Ò§¡ÒÃʧÊÑÂÇ‹Ò໚¹½‚Á×Í¡ÅØ‹Á¡º¯áº‹§á¡´Ô¹ á´¹ã¹àªªà¹Õ ´ŒÒ¹»ÃиҹҸԺ´Õ´ÁÔμÃÕ àÁ´àÇà´¿ ÍÍ¡ÁÒá¶Å§»ÃгÒÁ¡ÒÃâ¨ÁμÕ¤ÃÒǹÕéÍ‹ҧ Ãعáç ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡Å‹ÒÇμÓ˹ÔÁÒμáÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÀÒÂã¹·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ áÅк͡ ´ŒÇÂÇ‹Ò ¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒâͧ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹â´âÁà´â´âǤÇÃÍÍ¡ÁÒÃѺ¼Ô´ªÍºμ‹Í¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§μ¹ ¨¹à»š¹àËμØãËŒ¤¹ÃŒÒÂŧÁ×Í䴌͋ҧÊдǡ ¹Í¡¨Ò¡¹Õéà¢ÒÂѧÃкØÍÕ¡Ç‹Ò ÃÑÊà«Õ¨Ó໚¹·Õè¨ÐμŒÍ§à¾ÔèÁ ¤ÇÒÁࢌ Á §Ç´ã¹ÃкºÃÑ ¡ ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ Â ¢Í§·Ø ¡ ʹÒÁºÔ ¹ áÅÐÈÙ ¹  ¡ ÅÒ§¡ÒäÁ¹Ò¤Á¢¹Ê‹ § ·ÑèÇ»ÃÐà·È ‘amthai’

à

ÍÕ ÂÔ » μ ÅØ ¡ à »š ¹ ä ¿ » à Р·Œ Ç § ã Ë Þ‹ â ¤‹ ¹ »ÃиҹҸԺ´Õ ¡ÒûÃзŒ Ç §¢Ñ º äÅ‹ ¼ÙŒ ¹ ÓÍÕ ÂÔ » μ ·Õè ¤ÃͧÍÓ¹Ò¨ÂÒǹҹ¶Ö § 30 »‚ Âѧ¤§´Óà¹Ô¹μ‹Íà¹×èͧÁÒμÑé§áμ‹ ÇѹÈءÏ·èÕ 28 Á¡ÃÒ¤Á ËÅѧ¨Ò¡ ÃкºÍÔ¹àμÍÏà¹çμÀÒÂã¹»ÃÐà·È ¶Ù¡ºÅçÍ¡ ÃÇÁ¶Ö§ÃкººÃÔ¡ÒÃÃѺ Ê‹§¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Ò§â·ÃÈѾ·Á×Ͷ×Í à¾×èÍ»´ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÊ×èÍÊÒâͧ ¡ÅØ‹Á᡹¹Ó 㹡ÒûÅØ¡ÃдÁ ÅŒ Á ÅŒ Ò §ÃÐºÍºà¼´ç ¨ ¡Òâͧ ÃÑ ° ºÒÅ ·Ñé § ¹Õé ¡ ÅØ‹ Á ¼ÙŒ » ÃзŒ Ç §·Õè ·ÐÅѡࢌÒÊÙ‹¨ÑμØÃÑÊ·ÒˏÃÕÏ ªÒ¹¡Ãاä¤âà â´ÂäÁ‹Ê¹ã¨¡ÒûÃСÒÈà¤ÍÏ¿Ç¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ÃÇÁ·Ñ駡ÓÅѧ ·ËÒÃμÔ´ÍÒÇظ·ÕèÍÍ¡ÁÒÊ¡Ñ´μÒÁ¨Ø´ÊÓ¤ÑÞ áÅлзСѺμÓÃǨã¹Çѹ·Õè 5 ¢Í§¡ÒûÃзŒÇ§ ¶Ö§áÁŒ »ÃиҹҸԺ´ÕÁÙºÒÃѤã¹àÇÅÒμ‹ÍÁÒ¨ÐÁÕ·‹Ò·Õ͋͹ŧâ´ÂÂÍÁ»Å´¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕáÅÐãËŒ¤ÓÁÑè¹»¯ÔÃÙ» áμ‹ »¯Ôàʸ·Õè¨Ð¡ŒÒÇŧ¨Ò¡μÓá˹‹§ á·º¨ÐäÁ‹ä´ŒºÃÃà·Ò¤ÇÒÁâ¡Ã¸á¤Œ¹¢Í§¼ÙŒ»ÃзŒÇ§·ÕèÁÕμ‹Í»˜ÞËÒ¤ÇÒÁ ÂÒ¡¨¹ ¡ÒÃÇ‹Ò§§Ò¹áÅСÒäÍÏÃÑ»ªÑè¹ã¹»ÃÐà·È «Ö觹Óä»ÊÙ‹¡ÒûзйͧàÅ×Í´ÃÐËÇ‹Ò§μÓÃǨ¡Ñº »ÃЪҪ¹¨¹ÁÕ¼ÙŒàÊÕªÕÇÔμáÅŒÇ 102 ÃÒ ºÒ´à¨çº¹Ñº¾Ñ¹ àËμØ¡ÒóÃعáç¹Õé·ÓãËŒ¹Ò¹ÒªÒμÔμ‹Ò§àμ×͹ ¾ÅàÁ×ͧäÁ‹ãËŒà´Ô¹·Ò§ä»ÍÕÂÔ»μã¹ª‹Ç§¹Õé ¾ÃŒÍÁ·Ñé§à˧;¾¼ÙŒ¤¹¡ÅѺ»ÃÐà·Èμ¹ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¡ÅØ‹Á¤¹·Õè ©ÇÂâÍ¡ÒȨҡ¡ÒêØÁ¹ØÁࢌһŌ¹Ê´ÁÀ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃâ¨ÁμÕàÃ×͹¨ÓËÅÒÂáË‹§ ʋǹ»ÃиҹҸԺ´ÕºÒÃѤ âͺÒÁÒ ¢Í§ÊËÃÑ°â·ÃÈѾ·àμ×͹ÁÙºÒÃѤ Í‹Ò㪌¤ÇÒÁÃعáç¡Ñº¼ÙŒ»ÃзŒÇ§àÃÕ¡ÌͧãËŒÊÅÐà¡ŒÒÍÕé ÃÐºØ ¤ÇÃà¤ÒþÊÔ·¸Ô¢Í§»ÃЪҪ¹·ÕèμŒÍ§¡ÒÃμÑ´ÊԹ͹Ҥμμ¹àͧ ¾ÃŒÍÁàμ×͹NjÒáÁŒÊËÃÑ°¡ÑºÍÕÂÔ»μ¨Ð໚¹ ¾Ñ¹¸ÁÔμ÷Õèṋ¹á¿‡¹Í‹ҧÂÔè§ áμ‹Í¹Ò¤μ¢Í§»ÃÐà·ÈÍÕÂÔ»μ¡çμŒÍ§μÑ´ÊÔ¹´ŒÇ»ÃЪҪ¹ªÒÇÍÕÂÔ»μ à·‹Ò¹Ñé¹ ‘amthai’

ËÅѧ¨Ò¡·ÕèÊӹѡ§Ò¹μÃǨ¤¹à¢ŒÒ àÁ× Í §ËÃ× Í ÍÔ Á ÁÔ à ¡ÃªÑè ¹ ÍÑ § ¡ÄÉ »ÃСÒÈμÑ´¤¹à¢ŒÒ»ÃÐà·È·Ò§ ÇÕ«‹Ò¹Ñ¡àÃÕ¹ ¡ÒÃÍÍ¡¡¯ãËŒ¼ÙŒ·Õ ¢ÍÇÕ «‹ Ò ¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹ÁÕ ¤ ÇÒÁÃÙŒ À ÒÉÒ Íѧ¡ÄÉÃдѺÁÒμðҹ ÃÇÁ·Ñé§ ¡ÒùÓÃкº¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹ËÃ×Í Tier 4 ÍÍ¡ÁÒ㪌ÊÓËÃѺ»ÃÐà·È ·Õäè Á‹ãª‹ÍÂÕ Ù ¡çÁºÕ ÃôÒʶҹÈÖ¡ÉÒ ã¹ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ ¡ ÃÍÍ¡ÁÒ ¤Ñ´¤ŒÒ¹á¼¹¹Õé ͌ҧNjÒ໚¹àÃ×èͧ·Õè ÊÃŒ Ò §¤ÇÒÁàÊÕ Â ËÒÂáÅÐ໚ ¹ ÍÑ ¹ μÃÒ â´ÂãËŒ à ËμØ ¼ ÅÇ‹ Ò ¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹μ‹ Ò §ªÒμÔ ·Õè à ÃÕ Â ¹ÃÐ´Ñ º »ÃÔÞÞҨӹǹÁÒ¡ÊÁѤÃÁÒàÃÕ¹ ã¹ÃдѺ·ÕèμèÓ¡Ç‹Ò¡çà¾Õ§à¾×è;Ѳ¹ÒÀÒÉÒÍѧ¡Äɢͧμ¹àͧáÅÐà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒã¹ÇÔªÒªÕ¾¹Ñé¹æ áÅÐ ¾Ç¡à¢Ò¡çà¾ÔèÁÃÒÂä´Œãˌʋǹ¹Õé¶Ö§ 9 % ´Ñ§¹Ñ鹡ÒÃãËŒ¼ÙŒ¢ÍÇÕ«‹ÒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÍ‹ҧ´Õ¨ÐãËŒÃÒ 䴌ʋǹ¹ÕéËÒÂä» à¾ÃÒÐÁѹÃÇÁ¶Ö§¹Ñ¡àÃÕ¹μ‹Ò§ªÒμÔ·Õè¡ÓÅѧàÃÕ¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÃдѺ¾×é¹°Ò¹¶Ö§70-80% ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹·Ñé§ËÁ´ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺҧáË‹§ÁչѡàÃÕ¹μ‹Ò§ªÒμÔÁÒ¡¡Ç‹Ò 60% ¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕ¹¡ç¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹ ¨Ò¡ £3,000 ໚¹ £9,000 ã¹»‚ 2012 ËÅÒÂÁËÒÇÔ·ÂÒÅѤ§ä´ŒÃѺ¼Å¡ÃзºÍ‹ҧÁÒ¡¨Ò¡¡Òà ·ÕèÁչѡàÃÕ¹μ‹Ò§ªÒμÔ¹ŒÍÂŧ ઋ¹ London School of Economics ·ÕèÁչѡàÃÕ¹μ‹Ò§ªÒμÔ¶Ö§ 70% áμ‹¹Ò´ÒàÁÕè¹ ¡ÃÕ¹ ÃÑ°Á¹μÃÕÊӹѡμÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧÂѧÂ×¹ÂѹNjҡÒÃÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹μ‹Ò§ªÒμÔࢌÒÁÒàÃÕ¹ ໚¹àÃ×èͧÊÓ¤ÑÞá싨Ó໚¹μŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡¼ÙŒ·Õè¨ÐࢌÒÁÒáÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¨ÐÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·È à¾ÃÒÐÁÕʶҹ ÈÖ¡ÉҹѺÌÍ·ÕèäÁ‹ä´ŒÃѺ¡ÒÃÃѺÃͧáμ‹ÃѺ¤¹à¢ŒÒÁÒã¹»ÃÐà·È¡Ç‹Ò90,000 ¤¹ã¹»‚·ÕèáÅŒÇ à»´âÍ¡ÒÊãËŒ 㪌¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ໚¹¢ŒÍ͌ҧà¾×èÍࢌÒÁÒÍÒÈÑÂáÅзӧҹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¹Ò´ÒàÁÕ¹ ¡ÃÕ¹Âѧ¨ÐËѹ´Òºä» ·Õè¼ÙŒ¢ÍÇÕ«Ò¶ÒÇÃÍÕ¡´ŒÇ ‘amthai’

Ό෹¹ÔÊ á͹´Õé àÁÍÏàÏ ªÇ´à»´áªÁà»Þ á͹´Õé àÁÍÏàϼٌ໚¹¤ÇÒÁËÇѧ ¢Í§á¿¹¡Õ Ì Òà·¹¹Ô Ê ÍÑ § ¡ÄÉã¹ ÍÍÊàμÃàÅÕ Â ¹âÍྋ ¹ 2011 ¤ÃÇÞ “¤§äÁ‹ ÁÕ â Í¡ÒÊ໚ ¹ áªÁ»Šá¡Ã¹ÊáÅÁ” ËÅѧ¨Ò¡¾‹Ò â¹ÇѤ ÂÍâ¤ÇÔª ¹Ñ¡à·¹¹ÔʪÒÇ à«ÍÏàºÕ 㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ÃͺªÔ§ ª¹àÅÔȪÒÂà´ÕÂè Ç·ÕÊè ¹ÒÁàÁÅàºÔù »ÒϤ ÍÍÊàμÃàÅÕÂàÁ×Íè ÇѹÍÒ·Ô쏷èÕ 30 Á¡ÃÒ ´ŒÇÂÊ¡ÍÏ 6-4, 6-2 áÅÐ 6-3 ·ÓãËŒ  Íâ¤ÇÔ ª ¤ÇŒ Ò áªÁ»Šá¡Ã¹´ÊáÅÁÍÍÊ«ÕèÊÁÑ·Õè 2 令ÃͧÍ‹ҧ§´§ÒÁ ´Ñº½˜¹ á͹´Õé àÁÍÏàÏ ¹Ñ¡à·¹¹ÔÊàª×éÍ ÊÒÂÊ¡çÍμμ Á×ÍÇÒ§Íѹ´Ñº 5 ¢Í§ÃÒ¡Òà Íѧ¡ÄÉ«Öè§ÃÍ¡ÒéÅͧáªÁ»ŠªÒÂà´ÕèÂÇá¡Ã¹ÊáÅÁÁÒ 75 »‚ ËÅѧ¨Ò¡à¿Ãç´ à¾ÍÏÃÕè ¤ÇŒÒáªÁ»Šä´Œã¹»‚ 1936 ¨Ö§ÂѧμŒÍ§ÃÍμ‹Íä» â¹ÇѤ ÂÍâ¤ÇÔª ¢Öé¹ÃѺ¶ŒÇÂáªÁ»Šà»š¹ÊÁÑ·ÕèÊͧμ‹Í¨Ò¡»‚ 2008 ä´Œ¡Å‹ÒǪ×蹪Áá͹´Õé àÁÍÏàÏ Ç‹Ò “á͹´ÕéÁÕ·Ø¡Í‹ҧ·Õ¨Ð¹Óà¢Ò件֧áªÁ»Šá¡Ã¹´ÊáÅÁ àª×èÍÇ‹ÒÍÕ¡äÁ‹¹Ò¹à¢Ò¨Ð·Ó䴌͋ҧ·ÕèËÇѧ” ‘amthai’

¾ÔÁ¾¢ŒÍ¤ÇÒÁº¹Á×Ͷ×Íà¾ÅÔ¹¨¹à´Ô¹μ¡º‹Í

¡ÅŒÍ§Ç§¨Ã»¹ã¹ËŒÒ§ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒ áË‹§Ë¹Öè§ ºÑ¹·Ö¡àËμØ¡Òó·ÕèËÞÔ§ ÊÒÇà´Ô¹¾ÔÁ¾¢ÍŒ ¤ÇÒÁº¹â·ÃÈѾ· ຤áÎÁàμÃÕ Â ÁÃÑ º Á×Ͷ×Íà¾ÅÔ¹ ¨¹·ÓãËŒμ¡Å§ä»ã¹ ÊÁÒªÔ ¡ μÑ Ç ¹Œ Í Â¤¹·Õè º‹Í¹éӾءÅҧˌҧáÅÐàÁ×èÍÇÕ´ÕâÍ 4 ã¹Ä´ÙÌ͹¹Õé àÃ×è Í §ÃÒǢͧà´ÇÔ ´ ຤áÎÁ ´Ñ § ¡Å‹ Ò Ç¶Ù ¡ ¹ÓÁÒà¼Âá¾Ã‹ ã ¹ áÅÐ ÇÔ¤μÍàÃÕ ຤áÎÁ ÈÃÕ àÇçºäÇμÂ·Ù ºÙ ¡ç·ÓãËŒÁ¼Õ àŒÙ ¢ŒÒªÁ¹Ñº ÀÃÃÂÒ à»š ¹ ·Õè Ê ¹ã¨ÊÓËÃÑ º ŌҹàÅ·Õà´ÕÂÇ àÃ×èͧ¹Õéμ¡ÁÒ໚¹ Ê×Íè ÁÇŪ¹·Ñ§é ÊÒ¡ÕÌÒáÅкѹà·Ô§ ¢‹ÒÇà¾×èÍ໚¹ÍØ·ÒËóÊÓËÃѺ¼ÙŒ·Õè àÊÁÍ Å‹ Ò ÊØ ´ ·Õè ¶× Í Ç‹ Ò à»š ¹ ¢‹ Ò Ç´Õ ÁÕ ªÕ ÇÔ μ μÔ ´ ÍÂÙ‹ ¡Ñ ºâ·ÃÈÑ ¾ · â´Â ¢ Í § ¤ Ã Í º ¤ ÃÑ Ç à º ¤ á ¤ Á ¤× Í à©¾ÒСÒÃʹ·¹Ò¼‹Ò¹¡ÒþÔÁ¾ ÇÔ¤μÍàÃÕ μÑ駤ÃÃÀ·ÒÂÒ·¤¹·Õè ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Ò§â·ÃÈѾ·ÁÍ× ¶×Í䴌໚¹ 4 ·Ñ駹Õé à´ÇÔ´ ຤á¤Á à¼Â Í‹ҧ´Õ ÀÒ¾ã¹ÇÕ´ÕâÍ໚¹ª‹Ç§·Õè ¢‹ÒÇ´Õ¹éÕ ¼‹Ò¹·Ò§à¿ªºØ¤ Ç‹Ò “¼Á ËÞÔ§ÊÒÇ⪤ÌÒÂÃÒ¹Õé ¡ÓÅѧà´Ô¹ ÁÕ¢‹ÒÇ´ÕÁÒ¡æ ¨ÐÁҺ͡·Ø¡¤¹ ¾ÔÁ¾¢ŒÍ¤ÇÒÁº¹Á×Ͷ×Í â´ÂÁÔä´ŒÊѧà¡μØÇ‹ÒÁÕº‹Í¹éÓ¢ÇÒ§ÍÂÙ‹ ·ÓãËŒà¸Íμ¡Å§ä»ã¹º‹Í Í‹ҧäáçμÒÁà¸Í¡ç ÇÔ¤μÍàÃÕ áÅмÁ¡ÓÅѧ¨ÐÁÕÅÙ¡¤¹·Õè 4 ã¹Ë¹ŒÒÌ͹»‚¹Õé à´ç¡æ μ×è¹àμŒ¹¡Ñ¹ÁÒ¡¡Ñº¡Ò÷Õè¨Ðä´Œ¹ŒÍ§ªÒ ÃÕº¤ÇŒÒâ·ÃÈѾ·áŌǻ‚¹¢Ö鹨ҡº‹Í áÅШéÓÍŒÒÇä»Í‹ҧÃÇ´àÃçÇ Âѧ´Õ·Õ躋͹éÓäÁ‹ÅÖ¡ÁÒ¡¹Ñ¡áÅÐà¸Í¡çäÁ‹ ËÃ×͹ŒÍ§ÊÒÇ㹤ÃÑ駹Õé” ¤Ù‹ÃÑ¡¤¹´Ñ§¤Ù‹¹Õéá싧§Ò¹¡Ñ¹àÁ×èÍ»‚ 1999 áÅÐÁÕÅÙ¡ªÒ 3 ¤¹ä´Œá¡‹ ºÃÙ¡ÅÔ¹ ÇÑ 䴌ÃѺºÒ´à¨çºÁҡᤋໂ¡ᤋ¤ÃÖè§μÑÇ à»š¹àÃ×èͧ·Õèàμ×͹NjÒÍغÑμÔàËμعÕéÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´Œ¡Ñº·Ø¡¤¹¶ŒÒ㪌 11 ¢Çº, âÃÁÔâÍ 8 ¢Çº áÅÐÅÙ¡¤¹àÅç¡ ¤ÃÙ« ÇÑ 5 ¢Çº ¢³Ð¹Õé¤Ãͺ¤ÃÑÇ຤á¤ÁÂѧ¾Ñ¡ÍÂÙ‹ã¹ â·ÃÈѾ·¨¹Å×ÁâÅ¡Ãͺ¡Ò ‘amthai’ Íѧ¡ÄÉ áμ‹¡çÁÕ¢‹ÒÇÅ×ÍÇ‹Ò·Ñ駤ً¡ÓÅѧÁͧËÒºŒÒ¹ËÅѧãËÞ‹à¾×èÍÃͧÃѺÊÁÒªÔ¡¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇã¹ LA áÅÐ ¨Ð໚¹·Õè¾Ó¹Ñ¡¶ÒÇâͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ¤Ò´Ç‹Ò·ÒÂÒ·¤¹·Õè 4 ¨ÐÅ×ÁμÒ´ÙâÅ¡ã¹à´×͹¡Ã¡¯Ò¹Õé¨Ðä´ŒÃѺ 2 ÊÑÞªÒμפ×ÍÍѧ¡ÄÉáÅÐÍàÁÃԡѹ ‘amthai’


8 8

amthaipaper amthaipaper

technology exclusive interview

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaiexclusive interview Interview by Ramida Vijitphan Text by Pasha Prabpal

Interview with Quinton Quayle, Honorary Chairman of International Beverage Holding Ltd. UK (Chang Beer), former British Ambassador to Thailand and Laos

Quinton Quayle is a British diplomat. He entered the Foreign Office in 1977. In 2007, he was appointed Her Majesty’s Ambassador to the Kingdom of Thailand and Laos, a post he held until November 2010. Previously, he was Ambassador to Romania, Deputy Head of Mission in Indonesia, First Secretary in France and Second Secretary in Thailand.

beer group).

份ƒ¡ÀÒÉÒä·Â·ÕèàªÕ§ãËÁ‹ 3 à´×͹ ¡ÒáÅÑºä» ¤ÃÑ駷Õè 2 ·‹Ò¹¤Ô´Ç‹ÒàÁ×ͧä·Âà»ÅÕè¹á»Å§Í‹ҧäà ºŒÒ§ à»ÅÕè¹ä»àÂÍÐ àÈÃÉ°¡Ô¨¡ç¡ŒÒÇ˹ŒÒÁÒ¡ ¡ÃØ§à·¾Ï ¡çà¨ÃÔÞ¢Öé¹ÁÒ¡ ÁÕâçáÃÁËÃÙËÃÒ Ã¶ ä¿¿‡Ò·Õè·ÓãˌöμÔ´¹ŒÍÂŧ áμ‹¡çÁÕ¹éÓ·‹ÇÁ

In Thailand, he is known for his cordial ª‹Ç§·Õ跋ҹ໚¹·Ùμ»ÃШӻÃÐà·Èä·ÂÍÂÙ‹ã¹ relations with Thai officials, academics, the ÃÑ°ºÒÅã´ºŒÒ§ ¤ÃÑé§áá¡ç໚¹ÃÑ°ºÒÅà¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ªÁйѹ· ¾.È. media and other social groups. 2522 ª‹Ç§¹Ñé¹à»š¹àŢҹءÒÃμÃÕ ½†Ò¡ÒÃàÁ×ͧ Today amthaipaper is honored to meet ä´Œ¾º»‰Òà»ÃÁ㹰ҹзÕè໚¹¼ÙŒ¹ŒÍ áÅСÅѺÁÒ Mr.Quinton and to have an exclusive ÍÕ¡¤ÃÑ駡çá»Å¡ã¨·ÕèàËç¹Ç‹Ò¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧäÁ‹ä´Œà»ÅÕè¹ interview with him. He also speaks fluent ÁÒ¡ ÁÕ»‰Òà»ÃÁ ¤Ø³ªÇ¹ ¤Ø³ÊÁѤà ¤Ø³ºÃÃËÒà Thai, therefore, to get closer to the Thai áÅоÃä¡ÒÃàÁ×ͧ¡çàËÁ×͹à´ÔÁ ¤ÃÑ駷ÕèÊͧÍÂÙ‹ t the end of his post, he was invited community in the UK, he gives amthaipaper ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2551-53 to become Honorary Chairman for the interview in Thai. International Beverage Holdings Ltd (Chang

A

Malt Whisky ¡‹Í¹Í×è¹μŒÍ§¢Íª×蹪Á¤ÇÒÁ©ÅÒ´ÅéӢͧ¤Ø³à¨ÃÔÞ ÊÔ ÃÔ ÇÑ ² ¹ÀÑ ¡ ´Õ ·Õè Ê ÒÁÒö´Ö § μÑ Ç ¹Ò¤ÇÔ ¹ μÑ ¹ à¤ÇŏàÍ¡ÍѤÃÃÒª·ÙμÍѧ¡ÄÉ»ÃШӻÃÐà·Èä·Â ËÅѧ¨Ò¡¾Œ¹μÓá˹‹§àÁ×èÍÊÔé¹à´×͹μØÅÒ¤Á·Õ輋ҹ ÁÒËÁÒ´æ ÁÒ¹Ñè § ºÑ § àËÕ Â ¹¤Ø Á ªŒ Ò §ã¹ÊË ÃÒªÍҳҨѡà μ‹Íä»ä´Œ·Ñ¹·Õã¹Êͧà´×͹¶Ñ´ÁÒ

ºÃÔ ÉÑ · ÍÔ ¹ àμÍÏ à ¹ªÑ ¹ á¹Å ຿àÇÍàèâÎÅ´Ô § (¼ÙŒ¼ÅÔμàºÕÂϪŒÒ§) áÅŒÇã¹Çѹ¹Õé ¹Ê¾.áÍÁä·Â ä´ŒÃѺà¡ÕÂÃμÔì¨Ò¡·‹Ò¹·ÙμÏ ãËŒÊÑÁÀÒɳà»š¹ÀÒÉÒ ä·Â à¾×èÍä´Œã¡ÅŒªÔ´¡Ñº¤¹ä·Âã¹ÊËÃÒªÍҳҨѡà ÁÒ¡ÂÔ§è ¢Ö¹é ËÅѧ¨Ò¡ÁÒÃѺμÓá˹‹§à¾Õ§˹֧è à´×͹ (Á¡ÃÒ¤Á 2554) ¡Ñº ºÃÔÉÑ·ÍÔ¹àμÍÏ຿

Ò¹¼ÙŒ¹Õé໚¹¼ÙŒ´ÕÍѧ¡ÄÉ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁࢌÒ㨠㹴ŒÒ¹¡ÒÃàÁ×ͧ ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ä·Â໚¹Í‹ҧ´ÕÍÕ¡·‹Ò¹Ë¹Öè§ à»š¹ºØ¤¤ÅÊÓ¤ÑÞ·Õè ¾Ó¹Ñ¡ÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÃÙŒ¨Ñ¡»ÃÐà·Èä·Â໚¹ Í‹ҧ´Õ ¤ÃÑé§ááμÑé§áμ‹ÊÁÑ ¾.È. 2522 àÁ×èÍ ¹ÒÂà¡ÃÕ§ÈÑ¡´Ôì ªÁйѹ· ໚¹¹ÒÂ¡Ï ·Õè¤Ø³ ¤ÇÔ¹μѹÃѺμÓá˹‹§àŢҹءÒà μÃÕ áÅÐä´Œ¡ÅѺÁÒ»ÃÐà·È ä·ÂÍÕ ¡ ¤ÃÑé § ã¹μÓá˹‹ § à Í ¡ ÍÑ ¤ Ã Ã Ò ª ·Ù μ Ê Ë Ã Ò ª Í Ò ³ Ò ¨Ñ ¡ à » à Р¨ Ó »ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 25512553 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ¤Ø³¤ÇÔ¹ μѹ ä´ŒÃѺàªÔÞãËŒÃѺμÓá˹‹§ »Ãиҹ¡Ô μ μÔ Á ÈÑ ¡ ´Ôì

¢Í·ÃÒº»ÃÐÇÑμÔʋǹμÑǢͧ·‹Ò¹

·‹

¼Áà¡× ´ ·Õè à ºÍÏ ÁÔ § áÎÁ áÅŒ Ç ¤Ø ³ ¾‹ Í ÂŒ Ò Âä» ¤ÍϹÇÍÅŏ ·‹Ò¹à»š¹¹Ñ¡à¢Õ¹ àÊÕªÕÇÔμáÅŒÇ àÃÒ ÁÕºŒÒ¹·Õè Surrey 1 ËÅѧáÅзÕè Bath Íա໚¹ ËÅѧàÅç¡æ μ͹¹Õé¨Ð¾Ñ¡ÍÂÙ‹·Õè Bath à¾ÃÒÐÇ‹ÒäÁ‹ μŒÍ§·Ó§Ò¹·ÕèÅ͹´Í¹·Ø¡Çѹ ࢌÒÍÍ¿¿¤ÍÒ·Ôμ ÅФÃÑé § μ͹·Ó§Ò¹μŒ Í §ä»·Õè ÅÔ à ÇÍÏ ¾Ù Å áÅÐ ¡ÃØ§à·¾Ï àÅÂäÁ‹μŒÍ§¾Ñ¡·ÕèÅ͹´Í¹ ¼ÁàÃÕ¹ ¨ºÊÒ¢ÒÇÃó¤´Õ ÍÑ § ¡ÄɨҡÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ºÃÔÊμÍÅ áŌǡçࢌÒÃѺÃÒª¡Ò÷Õè¡ÃзÃǧμ‹Ò§ »ÃÐà·ÈÍѧ¡Äɷѹ·ÕàÁ×èÍ»‚ 1977 ÀÃÃÂÒ¼Á໚¹ ¤¹ÍÑ § ¡ÄÉ à»š ¹ ¹Ñ ¡ á»ÅÀÒÉÒ½ÃÑè § àÈÊáÅÐ âÃÁÒà¹Õ à¾ÃÒÐÀÃÃÂÒ¾Ù´ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈʤŋͧ ÁÕ ÅÙ ¡ ªÒ 2 ¤¹ ¤¹àÅç ¡ áμ‹ § §Ò¹áÅŒ Ç ÍÂÙ‹ ·Õè ¿ÅÒà´Åà¿‚Â ÍàÁÃÔ¡Ò ¤¹âμÂѧâÊ´áÅзӧҹ ÍÂÙ‹·ÕèÅ͹´Í¹ ¤¹¹Õéà¡Ô´·ÕèàÁ×ͧä·Â áμ‹ÍÂًᤋ 3 à´×͹¾Ù´ä·ÂäÁ‹ä´Œ

·‹ Ò ¹·Ó§Ò¹·Õè » ÃÐà·Èä·Â ÃÐËÇ‹Ò§»‚ä˹¤Ð

Quinton Quayle

à¨ÃÔÞ ÊÔÃÔÇѲ¹ÀÑ¡´Õ ਌ҢͧºÃÔÉÑ·àºÕÂϪŒÒ§ àÈÃÉ°ÕÍѹ´Ñº 3 ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

Park International Hotel

·‹Ò¹ÁÒÃѺμÓá˹‹§·ÕèàºÕÂϪŒÒ§ (Interbev) ÍÔ¹àμÍÏ຿ ˹ŒÒ·ÕËè ÅÑ¡¡çÊÌҧÀÒ¾¾¨¹ ໚¹¡Òà ແ´»ÃÐμÙ μÔ´μ‹Í¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃà·Êâ¡ŒÃдѺÊÙ§ ·Õè 䴌͋ҧäà ⪤´Õ·äèÕ ´Œ¾ºáÅоٴ¤Ø¡Ѻ¤Ø³à¨ÃÔÞáÅФس°Ò»¹ ÊÔÃÔÇѲ¹ÀÑ¡´Õ ·Õè¼ÁÃÙŒ¨Ñ¡´ÕáÅÐ໚¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ·Õè¼Á à¤Òþ à¹×Íè §¨Ò¡¼ÁÁÕ˹ŒÒ·Õμè ´Ô μ‹Í¡Ñº¹Ñ¡¸ØáԨä·Â áÅÐÍѧ¡ÄÉ áÅзÃҺNjҷ‹Ò¹Å§·Ø¹·ÕèÍѧ¡ÄÉ «×éÍ âç§Ò¹ÇÔÊ¡Õ¡é μç ´Ô μ‹Í¤Ø¡ѹ ·‹Ò¹ºÍ¡Ç‹Ò¶ŒÒÍÍ¡¨Ò¡ ¡ÒÃ໚¹·Ùμ¡çàªÔÞÁÒª‹Ç·ӧҹ «Ö觼Á¤Ô´Ç‹Ò໚¹ âÍ¡ÒÊ·Õè´ÕáÅÐ໚¹§Ò¹ãËÁ‹

·‹Ò¹à¡ÉÕ³ËÃ×ÍÅÒÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡ÒäР¼Áà¾Ôè§ÍÒÂØ 55 ÂѧäÁ‹à¡ÉÕ³ ¼Á·Ó§Ò¹·ÙμÁÒ 33 »‚áÅŒÇ ¡çàÅÂÅÒÍÍ¡ÁÒ·Ó§Ò¹¡ÑººÃÔÉÑ·ªŒÒ§ àºÕÂÏà¾ÃÒлš¹âÍ¡ÒÊ·Õ´è ãÕ ¹¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ

˹ŒÒ·Õè¢Í§·‹Ò¹ã¹àºÕÂϪŒÒ§¤×ÍÍÐäà ˹ŒÒ·ÕËè ÅÑ¡¡ç໚¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒÂàºÕÂϪҌ §μÒÁ ÌҹÍÒËÒà áÅÐμÔ´μ‹Í¡Ñº«Ø»à»ÍÏÁÒÏà¡çμãËÞ‹æ ઋ¹ à·Êâ¡Œ áÅоÂÒÂÒÁÊÌҧÀÒ¾¾¨¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ «Ö觤¹Íѧ¡ÄÉÂѧäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ÁÒ¡ ¹Í¡¨Ò¡àºÕÂϪŒÒ§ ໚¹Ê»Í¹à«ÍÏãËŒàÍàÇÍÏμѹ ໚¹ºÃÔÉÑ·ãËÞ‹ã¹ »ÃÐà·Èä·Âáμ‹¡ÓÅѧ¢ÂÒÂμÑÇã¹ÃдѺ¹Ò¹ÒªÒμÔ â´Â੾ÒÐÍ‹ Ò §ÂÔè § ÇÔ Ê ¡Õé «Öè § ÁÕ â ç§Ò¹ÇÔ Ê ¡Õé ã ¹ Ê¡çÍμᏴ 4 áË‹§ ໚¹ÁÍÅμÇÔÊ¡Õé ÁÕâçáÃÁ ÁÕàºÕÂϪŒÒ§

ÁÕ 2 ª‹Ç§¤×Íμѧé áμ‹ 2551-2553 áÅÐ 2522-25 μ͹¹Ñé¹à»š¹ ¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒ໚ ¹ àÅ¢Ò¹Ø ¡ ÒÃμÃÕ ¡ÅѺÁÒÍѧ¡ÄÉ áŌǶ١ʋ§ä» ໚ ¹ àÅ¢Ò¹Ø ¡ ÒÃàÍ¡·Õè ½ ÃÑè§ àÈÊ ÍØ»·Ùμ·ÕÍè ¹Ô â´¹Õà«Õ áÅÐä»à»š¹ ·Ù μ ·Õè â ÃÁÒà¹Õ  ÍÂÙ‹ » ÃÐà·Èä˹¡ç ¨ Ð âçáÃÁ·Õèä˹ ¾ÂÒÂÒÁ¾Ù´ÀÒÉҢͧ»ÃÐà·È¹Ñé¹ âçáÃÁ Park International ໚¹âçáÃÁãËÞ‹ á¶Ç¡ÅÍÊàμÍÏ âô ÁÕâçáÃÁ 44 áË‹§·ÑèÇâÅ¡ ·‹Ò¹·Ùμ¾Ù´ä´Œ¡ÕèÀÒÉÒ áÅÐÁÕ â ¤Ã§¡ÒèÐŧ·Ø ¹ ´Œ Ò ¹¾Ã;à¾ÍÏ μÕé ·Õè ÍÑ § ¡ÄÉ ä·Â ½ÃÑè § àÈÊ âÃÁÒà¹Õ  Å͹´Í¹ áμ‹ ¼ Á·Ó§Ò¹ä·Â຿ÁÒ¡¡Ç‹ Ò ÍԹⴹÕà«Õ¾ٴ䴌áμ‹äÁ‹ÁÒ¡ ¡‹Í¹¡ÅѺ ä·Â຿໚¹¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ÍÔ¹àμÍÏ຿໚¹ ä»ÃѺμÓá˹‹§·Ùμ·ÕèàÁ×ͧä·Â ÁÕâÍ¡ÒÊ Ê‹ Ç ¹¢Í§¹Ò¹ÒªÒμÔ ¼Á໚ ¹ à¾ÃÊ«Ô à ´¹· ¢ ͧ

ࢌÒ仢ÒÂáŌǡçá¶ÇÅÔàÇÍϾÙÅ ·Ø¡¤¹¡ç·ÃÒºÇ‹Ò ªŒÒ§à»š¹Ê»Í¹à«ÍÏàÍàÇÍÏμѹ à¾ÃÒЩйÑ鹪ŒÒ§ ໚¹ÃʪҴ·ÕèΌàÍàÇÍÏμѹ¨ÐμŒÍ§«×éÍàºÕÂϪŒÒ§ áÅй͡¨Ò¡¹Ñ鹡ç¡ÓÅѧà¼Âá¾Ã‹·ÑèÇÍѧ¡ÄÉ

»‚ ¹Õé ÁÕ à »‡ Ò ËÁÒÂÍ‹ Ò §ä÷Õè ¨ ÐãËŒ à ºÕ Â Ã ªŒ Ò § »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ ÁÕ à »‡ Ò ËÁÒ 2 áË‹ § ¤× Í ÃŒ Ò ¹ÍÒËÒà áÅÐ «Ø»à»ÍÏÁÒÏà¡çμ ·ÕèÊÓ¤ÑÞ¡ç¤×Í«Ø»à»ÍÏÁÒÏà¡çμ à¾ÃÒФ¹Íѧ¡ÄɨЪ×Íé ¨Ò¡«Ø»à»ÍÏÁÒÏà¡çμÁÒ¡¡Ç‹Ò à¹×èͧ¨Ò¡ÃÒ¤Ò¶Ù¡ μ͹¹Õé¡çÁÕ਌Ò˹ŒÒ·Õ轆Ò¢Ò ࢌÒä»μÔ´μ‹Í ÁÕâ»ÃâÁªÑè¹ áμ‹¢³Ð¹ÕéÃÒÂä´ŒËÅÑ¡ ÁÒ¨Ò¡¡ÒâÒÂμÒÁÌҹÍÒËÒà ÍÕ¡äÁ‹¹Ò¹¨ÐÁÕ ¢ÒÂ㹫ػà»ÍÏÁÒÏà¡çμÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒÃ໚¹Ê»Í¹ à«ÍÏãËŒ¡ºÑ ·ÕÁàÍàÇÍÏμ¹Ñ μѧé áμ‹»‚ 2005 ÊÌҧ¤ÇÒÁ ÊÑÁ¾Ñ¹¸á¹‹¹á¿‡¹ àÍàÇÍÏμѹʋ§¹Ñ¡¿ØμºÍÅä» àÅ‹¹·Õè»ÃÐà·Èä·Â áÅÐÊ͹à´ç¡æ ໚¹¤ÇÒÁ ÊÑÁ¾Ñ¹¸·Õèä´Œ¼ÅáÅÐ໚¹·ÕÁàÇÔϤ·Õè´Õ à´×͹˹ŒÒ·Õè ¨Ðà´Ô¹·Ò§ä»»ÃÐà·Èä·Â¡çà¾×Íè ʹѺʹعâ¤Ã§¡Òà ¿ØμºÍÅàÂÒǪ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â àÃÒä´Œà»ÃÕºÁÒ¡ ã¹»ÃÐà·Èä·Âà¾ÃÒФ¹´Ù ¿Ø μ ºÍÅã¹»ÃÐà·È Íѧ¡ÄÉàºÕÂϪŒÒ§¡ç໚¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ â´Â੾ÒФ¹·Õè´Ù ¿Ø μ ºÍÅ àÃÒμÑé § ໇ Ò äÇŒ ÊÙ § áÅоÂÒÂÒÁºÃÃÅØ à»‡ÒËÁÒÂ

ã¹Ê‹Ç¹¢Í§Ê¡çÍμÇÔÊ¡ÕéáÅÐÁÍÅμÇÔÊ¡Õé¢Ò ´ÕÍÂÙ‹áÅŒÇ㪋ãËÁ¤Ð ¢ÒÂ´Õ Í ÂÙ‹ á ÅŒ Ç â´Â੾ÒÐμ‹ Ò §»ÃÐà·È ã¹ ÊËÃÒªÍҳҨѡà ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò áÅÐÂØâû à¾ÃÒР໚¹ÁÍÅμÇÔÊ¡ÕéÃдѺÊÙ§ Í‹Ò¹μ‹Í˹ŒÒ 18


news roundup

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

9


10 amthaipaper 10 amthaipaper

technology thinking

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

“¤Ô´àÃ×èÍÂໄ›Í”

I Wayne: Thinking Aloud January 2011

ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹¤ÃѺ I Wayne vs «ÕÍÔéÇ

áÅÐà¹×èͧ¨Ò¡¼Á໚¹¤¹á«‹ËÑ蹨֧μŒÍ§Ëѹ仾Ö觤¹á«‹Í×è¹·Õè·ÓÍÒËÒÃ໚¹áÅЪͺ·Ó ÍÒËÒÃãËŒ¤¹Í×蹡Թ à¼ÍÔÞ¼Á໚¹¤¹âª¤´ÕÁÕà¾×è͹»ÃÐàÀ· ¹ÕéËÅÒ¤¹¨Ö§ä´ŒãººØÞ¨Ò¡ à¾×è͹àËÅ‹Ò¹Ñé¹ ¢Íº¤Ø³ËÅÒÂæ ¤ÃѺ ã¤Ã·ÕèÃÙŒμÑÇÇ‹ÒÍÂÙ‹ã¹¢‹Ò¹Õ骋ÇÂÃѺ仴ŒÇÂ

§¡Ô¹¢ŒÒÇàÂç¹Çѹ˹֧è àËÅ×ͺä»àË繩ÅÒ¡º¹¢Ç´«ÕÍÇéÔ Ãкشnj ÂÍÑ¡ÉÃμÑÇË¹ÒªÑ´à¨¹Ç‹Ò äÁ‹ãÊ‹ 3 Í‹ҧ ÍÕ¡ºÃ÷Ѵ¶Ñ´Å§ÁÒà¢ÕÂ¹Ç‹Ò äÁ‹ãÊ‹ÊÕ äÁ‹ãÊ‹¼§ªÙÃÊ äÁ‹ãÊ‹ÇÑμ¶Ø ¡Ñ¹àÊÕ à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´áǺ˹Ö觢Öé¹ÁÒã¹ã¨Ç‹Ò àÍÍáÅŒÇμÑÇàÃÒàͧäÁ‹ãÊ‹ÍÐäÃÁÑè§Å‹Ð à·‹Ò ·Õè¾Í¤Ô´ä´Œ¡çÃٌNjÒäÁ‹ãÊ‹¹éÓËÍÁ äÁ‹ãʋ㨠(àÃ×èͧ·ÕèäÁ‹ãª‹¡§¡ÒâͧàÃÒ) äÁ‹ãÊ‹¤ÇÒÁ (ãˌÌÒ¼ٌÍ×è¹) áÅÐäÁ‹ (ËÒàÃ×èͧ) ãÊ‹μÑÇ ¤Ô´ä´Œà·‹Ò¹Õéàͧ áμ‹¡çä´Œ¤Ðá¹¹à˹×Í«ÕÍÔéÇ «Öè§ Ê¡ÍϺÍÏ´ºÍ¡Ç‹Ò I Wayne 4 «ÕÍÔéÇ 3 ã¹àÃ×èͧäÁ‹ãÊ‹ áμ‹ã¹»ÃÐà´ç¹Í×è¹¼Á¤§á¾Œ«ÕÍÔéÇ ËÅÒÂàÃ×èͧઋ¹¤§äÁ‹ËÍÁªÇ¹¹‹ÒÃѺ»Ãзҹ෋Òṋ¹Í¹ áÅФ§äÁ‹à¤çÁà·‹Ò

¹Ñè

ÃÊÍÒËÒà ã¹Ç§Ê¹·¹ÒáË‹§Ë¹Öè§ÃÐËÇ‹Ò§à¾×è͹½Ù§ÁÕ¤¹Â¡¤Ó¶ÒÁ¢Öé¹ÁÒÇ‹ÒàÃÒàÃÕ¹ÃÙŒàÃ×èͧÍÒËÒèҡä˹ ·Ø¡¤¹ μͺNjҨҡáÁ‹ (ÁÒôÒ) ºÒ§¤¹ÃÕºàÊÃÔÁÍ‹ҧ·Ñ¹¤Çѹ (´ŒÇ¤ÇÒÁà¡Ã§ã¨àÁÕÂ) Ç‹Ò¨Ò¡áÁ‹¢Í§ÅÙ¡ËÃ×Í Í‹ҧ·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹â´Â·ÑèÇä»Ç‹Ò “áÁ‹¤Ø³” ´ŒÇ ÍÒËÒ÷ÕèàÃÒàÃÕ¹ÃÙŒ¨Ò¡¤Ø³áÁ‹¹Õè¼ÙŒÃÙŒ·‹Ò¹Ç‹Ò໚¹ identity ·Õè “μÔ´μÑÇ” àÃÒ仨¹μÒ ËÃ×ͶŒÒ¨Ð¾Ù´ÍÕ¡ Í‹ҧ˹Ö觡ç¤×ÍàÃÒàÍÒàª×éͪÒμԢͧáÁ‹μԴ仡ѺÅÔ鹢ͧàÃÒ´ŒÇ ʋǹÍÒËÒ÷ÕèàÃÒàÃÕ¹ÃÙŒ¨Ò¡áÁ‹¤Ø³¹Ñ鹨Р“μÔ´μÒÁ” àÃÒä»

¡ÔâÅÊØ´·ŒÒ ¼Å¢ŒÒ§à¤Õ§·ÕèμÒÁÁÒ¨Ò¡¡ÒáԹ¤×ÍàÃ×èͧ¹éÓ˹ѡμÑÇ àªŒÒÇѹ˹Ö觼Áà¼ÅÍà´Ô¹¢Öé¹ä» º¹à¤Ã×èͧªÑ觹éÓ˹ѡ ¾ÍàËç¹μÑÇàÅ¢áÅŒÇ ¡ç¾Ù´¡ÑºμÑÇàÍ§Ç‹Ò “äÍŒ¡ÔâÅÊØ´·ŒÒ¹Õè·ÓäÁÁѹ ÂÒ¡¹Ñ¡ÇД ·ÕèÁÒ·Õè仢ͧàÊÕ§º‹¹¡ÑºμÑÇàͧ·ÕèÇ‹Ò¹Ñ鹡ç¤×ͼÁμÑé§à»‡Ò (ÁÒ¹Ò¹áÅŒÇ) Ç‹Ò¨ÐÅ´¹éÓ˹ѡμÑÇàͧãËŒ¶Ö§ ÃдѺ˹Öè§à¾ÃÒÐʧÊÒÃËÑÇà¢‹Ò ÃдѺ·ÕèÇ‹Ò¹Ñé¹àÍÒ໚¹Ç‹Ò x ¡çáŌǡѹ¹Ð¤ÃѺ¨Ðä´Œ¿˜§´Ùࡎ˹‹Í μ͹¹Õé μÑÇàÅ¢º¹à¤Ã×èͧªÑè§à¤Ã×èͧ¹Ñé¹ÃкØÇ‹ÒÍÂÙ‹·Õè X + 1 áÅÐà·‹Ò·Õ輋ҹÁÒÊÒÁÒöŴŧ䴌Í‹ҧ´Õ·ÕèÊØ´ »ÃÐÁÒ³ x.04 áŌǡç¡ÅѺ¢Öé¹ä»ÍÕ¡ à·‹Ò·ÕèÊѧà¡μ´Ù¾Í¨Ñºà¤ŒÒ䴌NjҶŒÒÅ´ÍÒËÒèӾǡệ§Å§ÁÒ¨ÐÅ´ ¹éÓ˹ѡŧ䴌¾ÍÊÁ¤Çà áμ‹¾ÍËѹä»à¨Í¢¹ÁÍËÍÂæ ¡çÍ´äÁ‹ä´Œ ਌Ҿǡệ§·Õèà¤ÂËÅÕ¡·Ò§ãËŒÍÍ¡ÁÒ ËÑÇàÃÒЪͺ㨠àÂÒÐàÂŒÂÇ‹Ò “äËÁÅ‹Ð äÁ‹à¨ÕÂÁμÑÇ” ÂÔ觡NjҹÑé¹ã¹ª‹Ç§ËÅÑ§æ ¹ÕéÁÕ§Ò¹à·È¡ÒšѺÁÕ ºÃôÒâÍ¡ÒÊ·ÕèàÃÕ¡¡Ñ¹Ç‹Ò “»‚¹Ö§ÁÕ˹à´ÕÂÇ” à¡Ô´¢Ö鹺‹Í ÊÔ觷Õè¨ÐμŒÍ§â·ÉÍÕ¡Í‹ҧ˹Ö觤×ͺÃÃ´Ò ¢Ò»ÃШӷÕèÍÂÙ‹μÒÁ supermarket ·Ñé§ËÅÒÂ

ÊÔè§àÂŒÒÂǹ¨Ó¾Ç¡ “2Í‹ҧ 5” ËÃ×Í “3Í‹ҧ10” ËÃ×Í “Á×éͤèÓÊÓËÃѺ2 ¤¹á¤‹ 10 á¶ÁäǹÍÕ¡ ¾Í¾Œ¹Í¡áÁ‹ÁÒáÅŒÇÍÒËÒ÷ÕèàÃÒàÃÕ¹ÃÙŒÁÒ¨Ò¡½‚Á×ÍáÁ‹¤ÃÑÇ (ËÃ×;‹Í¤ÃÑÇ) ¢Í§ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃà¾ÃÒйÕè¤×Í μ‹Ò§ËÒ¡” ÏÅÏ ÁÕàÂÍÐÁÒ¡ã¤Ã¨Ð·¹äËÇÅФÃѺ ã¹Âؤ¢Í§á¾§¢Öé¹àÃ×èÍÂæÍ‹ҧ·Ø¡Çѹ¹Õé áËÅ‹§·ÕèàÃÒμŒÍ§ä» “ËÒ¡Ô¹” ¶ŒÒàÃÒ⪤´Õ¨ÐÁÕ·Õè·ÕèÊÒÁÒÃ¶ä» “¢Í¡Ô¹” ä´Œ¡ç¤×ͺŒÒ¹à¾×è͹à¾ÃÒЩйÑé¹ ¤¹·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èͧÍÒËÒÃá¡‹àÃÒä´Œ¤×Í áÁ‹à¾×è͹ (ËÃ×ͺҧ·Õ¾‹Íà¾×è͹) ¾ÍÍÍ¡ºŒÒ¹ÍÍ¡àÃ×͹áÅŒÇàÃÒ ÊØ´·ŒÒ¡礧μŒÍ§»Åͺã¨μÑÇàÍ§Ç‹Ò ÂѧÁÕàÇÅÒÍÕ¡ 11 à´×͹¡Ç‹Ò¨ÐÊÔé¹»‚ ¡çä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒàÃ×èͧÍÒËÒèҡ ¼Í ËÃ×Í ÁÍ ¢Í§μÑÇàͧ´Ñ§·Õèä´ŒÃÕº¡Å‹ÒÇÁÒáŌǢŒÒ§μŒ¹

ŌҹÅǧμÒ àÃÒàÃÕ¹ÃÙŒÍÐäèҡ¼ÙŒ·Õè¡Å‹ÒǶ֧ÁÒáÅŒÇ (´ŒÇ¤ÇÒÁà¤Òþ) ¼ÁÇ‹Ò·ÕèÊÓ¤ÑÞ¤×ÍÃÊÁ×Í «Öè§à»š¹ÊÔ觷ÕèàÃÒÁÑ¡ à¾×è͹ªÒÇÍÔμÒàÅÕ蹤¹Ë¹Öè§àÅ‹Ò⨍¡¨Ò¡ºŒÒ¹à¢ÒãËŒ¿˜§àÃ×èͧ˹Ö觷ÕèࢌһÃÐà´ç¹ “ÊØ´·ŒÒ” Ç‹Ò “¼ÁàÊŒ¹ ¨Ð¨Óä´ŒËÃ×ÍμÔ´ÅÔé¹àÃÒä» áÅдŒÇÂàËμعÕé¡ÃÐÁѧ·ÕèàÃÒÁÑ¡¨Ð¾Ù´Ç‹ÒÍÒËÒ÷ÕèáÁ‹·ÓãËŒ¡Ô¹¨ÐÍËÍ ʋǹ ÊØ´·ŒÒ·ÕèàËÅ×ÍÍÂÙ‹àÊŒ¹à´ÕÂǺ¹ËÑÇ àÃÕ¡NjÒÍÐäÔ “͹ØÊÒÇÃՏ¢Í§¼ÙŒ¼‹Ò¹Ê§¤ÃÒÁ” ÍÒËÒ÷Õè¤Ù‹¤Ãͧ·ÓãËŒ¡Ô¹¹Ñé¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò ´ÔÅÔàªÕÂÊ ¨ŒÐ´‹ÒËÅÔ§ ⨍¡áºº¹Õ餹»ÃÐàÀ· à´ÔÁà¤Â´¡Í‹ҧ¼ÁäÁ‹ÍÂÒ¡ËÑÇàÃÒÐ áμ‹·Õè¼ÁËÑÇàÃÒÐÍÍ¡ÁÒÍ‹ҧªÍºã¨¤×Í¢‹ÒÇ à¾×è͹¤¹Ë¹Öè§ã¹Ç§Ê¹·¹Ò¹Ñé¹àÅ‹ÒÇ‹Òμ͹ÊÁÑÂà´ç¡æ ¶Ù¡ºÑ§¤ÑºãËŒ¡Ô¹ÍÒËÒúҧÍ‹ҧ·ÕèμÑÇàͧäÁ‹ªÍº ·ÕèàËç¹ã¹Ë¹ŒÒ˹ѧÊ×;ÔÁ¾àÁ×èÍäÁ‹¹Ò¹ÁÒ¹Õé·ÕèºÍ¡Ç‹Ò¤¹·ÕèàÃÒàËç¹Ç‹Ò¼ÁºÒ§¹Ñ鹨ÃÔ§æ áÅŒÇÂѧÁÕÍÂÙ‹àμçÁ ¤ÃÑ鹾;Œ¹¨Ò¡ÀÒÇж١ºÑ§¤ÑºÁÒä´Œ·ÓãËŒμÑÇàͧ¡ÅÒÂ໚¹¤¹·ÕèªÍº·ÓÍÒËÒÃà¾×èÍÊÅÑ´â«‹μÃǹ ¼Á໚¹ Í‹ҧà´ÔÁ à¾Õ§áμ‹Ç‹ÒàÊŒ¹¼Á·ÕèÍÂÙ‹àμçÁËÑǹÑé¹ÁѹàÅç¡ÁÒ¡¨¹Áͧ´ŒÇÂμÒà»Å‹ÒäÁ‹àËç¹ ÊÒàËμØà¡Ô´¨Ò¡ ¤¹·Õäè Á‹μÍŒ §â´¹â«‹μÃǹÁҾѹ¸¹Ò¡ÒÃã¹àÃ×Íè §ÍÒËÒÃà¾ÃÒÐ©Ð¹Ñ¹é ¼Á¡çàÅ¡ÅÒÂ໚¹¤¹·Õäè Á‹¡ÃÐμ×ÍÃ×ÍÃŒ¹ stem cell «Öè§à»š¹à«ÅàÃÔèÁμŒ¹¢Í§àÊŒ¹¼ÁËÁ´áç äÁ‹ÊÒÁÒö¼ÅÔμàÊŒ¹¼ÁãËŒàμÔºâμä´ŒàμçÁ·Õè´Ñ§à´ÔÁ àÃ×èͧ·ÓÍÒËÒáԹàͧ áμ‹à¹×èͧ¨Ò¡ÊÁÑÂà´ç¡æ μŒÍ§ª‹ÇÂáÁ‹·Ó¡Ñº¢ŒÒÇ ¼Á¨Ö§¡ÅÒÂ໚¹¤¹á«‹ËÑè¹ä»â´Â ¹Ô·Ò¹àÃ×èͧ¹ÕéÊ͹ãËŒÃÙŒÇ‹Ò “Ōҹ¹Ñé¹ÅǧμÒ ä»ËÒáÇ‹¹ãËÁ‹ÁÒãÊ‹àÊÕ” ‘amthai’ »ÃÔÂÒÂ


news roundup

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

11


amthaipaper 12 amthaipaper 12

www.amthai.co.uk / January 2008

www.amthai.co.uk / January 2011

technology event highlights

amthai

festival 2011 amthaipaper proudly presents The Thai event of the year’ AMTHAI FESTIVAL 2011 at (Athletic Stadium ) WIMBLEDON PARK, LONDON. Saturday 11th- Sunday 12th June 2011 11am-7pm please re-visit our website at www.amthai.co.uk/festival for further details again.

ÁÒËÇÁÊÌҧÊÃ䏧ҹä·Âà¿ÊÔÇÑšѺàÃÒ ¹Ê¾.áÍÁä·Â ¢ÍàªÔÞ·‹Ò¹·Õèʹã¨μÔ´μ‹ÍËÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ Contact amthai email: festival@amthai.co.uk Tel: 0788 635 9750 Created by:

amthaipaper

·ÕÁ§Ò¹ Heron ¢ÍÊÇÑÊ´ÕÇѹμÃØɨչ á´‹ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ áÅТÍãËŒ·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢μÅÍ´»‚¡ÃÐμ‹Ò 2554 ¹Õé


news roundup amthairestaurant

“¡Ãлء...ÁÑ蹤§»ÅÍ´ÀÑ ©ÑºäÇ㹺ÃÔ¡ÒÔ

13 ¢Í§ ÃÒŒ 13 ¤¹ä ¹â͹ ·Â à§Ô¹ 1 à ÃÒŒ ¹ ´Õ áá Çã¹ UK amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2011

·ÓäÁμŒÍ§ÂØ‹§ÂÒ¡àÃ×èͧàÍ¡ÊÒà ·ÓäÁμŒÍ§àÊÕÂàÇÅÒ仡Ѻ¡ÒÃâ´¹Êͺ¶ÒÁÁÒ¡ÁÒ àÁ×èÍâ͹à§Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ·ÓäÁμŒÍ§... »˜ÞËÒàËÅ‹Ò¹Õé¨ÐËÁ´ä» àÁ×èÍ㪌ºÃÔ¡Òà ¡Ãлء

´ŒÇ¤ÇÒÁÁÑ蹤§¢Í§ºÃÔÉÑ·áÅÐÁÕºÃÔ¡Ò÷Õèໂ›ÂÁ´ŒÇ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¨Ö§·ÓãËŒÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ÃÙŒÊÖ¡ÍØ‹¹ã¨ã¹¡ÒÃâ͹à§Ô¹¡ÑºàÃÒ äÁ‹Ç‹Ò·‹Ò¹¨Ð ÍÂÙ‹·Õèã´ã¹Íѧ¡ÄÉ àÃÒÂÔ¹´ÕãËŒºÃÔ¡Ò÷‹Ò¹àÊÁÍ ´ŒÇ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒþѲ¹Ò·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃâ͹à§Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È àÃÒ¨Ö§ÊÒÁÒöμͺʹͧ·Ø¡¤ÇÒÁμŒ§Í¡ÒâͧÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹ä´Œ Í‹ҧÃÇ´àÃçÇ àÃÒÁÕ·ÕÁ§Ò¹·Õè¤ÍÂãËŒºÃÔ¡ÒôŒÇ¤ÇÒÁͺÍØ‹¹ ໚¹¡Ñ¹àͧà¾×èÍÍӹǤÇÒÁÊдǡʺÒÂá¡‹ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡·‹Ò¹·Õè㪌 ºÃÔ¡ÒáѺàÃÒ

â»ÃâÁªÑè¹¾ÔàÈÉ©Åͧແ´ÃŒÒ¹ãËÁ‹¨Ò¡¡Ãлء ¤‹Òâ͹à¾Õ§ÌÍÂÅÐ 2 »Í¹´ *ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹μÒÁ¸¹Ò¤Ò÷ÕèàÁ×ͧä·Â*

à¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¡ÒÃâ͹à§Ô¹¢Í§·‹Ò¹áÅÐà¾×èÁ¤ÇÒÁ ÊдǡʺÒÂ㹡ÒÃμÔ´μ‹ÍàÃÒ·‹Ò¹ÊÒÁÒöà´Ô¹·Ò§ÁÒ·ÕèÌҹ ¢Í§àÃÒà¾×èÍ ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×Íâ͹à§Ô¹àÃÒÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹ ·Õè¤ÍÂãËŒºÃÔ¡Òà ãËŒ¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐÍӹǤÇÒÁÊдǡ á¡‹·‹Ò¹ã¹¡Ò÷ӸØáÃÃÁμ‹Ò§æ ¡ÑºàÃÒ áÅзҧÌҹÂѧÁÕ ¾×é¹·Õèâ¦É³ÒãËŒ¡Ñº·Ø¡ ·‹Ò¹·Õèʹã¨μÔ´â¦É³Ò˹ŒÒÌҹ ¿ÃÕ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ ¡ÒÃËÒ§Ò¹ ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹ ˌͧãËŒàª‹Ò ËÃ×ÍÌҹÍÒËÒÃä˹·ÕèÁÕàÁ¹Ùà´ç´ ªÇ¹ÅÔéÁÅͧÍÂÒ¡àÍÒàÁ¹ÙÁÒÇÒ§ ·ÕèÌҹàÃÒ àÃÒ¡çÂÔ¹´Õ¤ÃѺ â´Ââ¦É³Ò 1 ªÔ鹨ÐμŒÍ§ÁÕ¢¹Ò´äÁ‹à¡Ô¹ ¡ÃдÒÉ A4 ¹Ð¤ÃѺ

μÔ´μ‹ÍËÒàÃÒä´Œ·Õè 94 Caledonian Road, London N1 9 DN Tel. : 0207 837 6122 Fax : 0207 837 6122 Mobile : 0774 882 6513 www.kapookuk.co.uk email : info@kapookuk.com Monday-Friday 11.00 am - 19.00 pm Saturday 11.00 am - 17.00 pm

ÁÕ¤ÃÑÇä·Â㹼ѺãËŒàª‹Ò ·Õè Red Hill ʹã¨μÔ´μ‹Í·ÕèàºÍÏ 078-54759427


14 amthaipaper 14 amthaipaper

technology amthai society

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaisociety â´Â: à¡Œ§¡ŒÒ§

Recruitment

ÊÇÑÊ´Õ»‚ãËÁ‹à¨ŒÒ¤‹Ò ·Ñ駻‚ãËÁ‹ÊÒ¡Å·Õèà¾Ô觼‹Ò¹¾Œ¹ä»áÅл‚ãËÁ‹¨Õ¹·ÕèàÊÕ§»Ð·Ñ´Âѧ´Ñ§¡ŒÍ§ËÙäÁ‹ÃÙŒÅ×Á¹Ðà¨ŒÒ ¤Ð ˹Ùà¡Œ§ä´ŒÁÕâÍ¡Òʾѡ¼‹Í¹ÍÂÙ‹¡ÑººŒÒ¹¡Í´¢Ç´àËÅŒÒ... à͌¡ʹËÁ͹¹Í¹ªØºμÑǪ‹Ç§ÇѹËÂØ´ÂÒÇ·Õè ¼‹Ò¹ÁÒ¡çÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò¾ÅСÓÅѧàÃÔèÁ¡ÅѺÁÒ ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ðä»μº¨Ô¡ËÒ¢‹ÒÇÁÒãËŒ¤Ø³¼ÙŒÍ‹Ò¹áÍÁä·Â 䴌᫋º¡Ñ¹ ÍÕ¡¤ÃÑé§áÅŒÇÅ‹Ð਌Ҥ‹Ò

Sales Executive Chang UK ÃÔèÁ¢‹ÒÇáá¡Ñº¢‹ÒÇÁ§¤ÅμŒ¹»‚¡Ñ¹àÅÂÅСѹ ¡ç¨Ð໚¹¢‹ÒÇÍÐäÃä»ä´Œ¹Í¡¨Ò¡¢‹ÒÇÊÅÐâÊ´¢Í§¤Ø³ Kevin Hyun áË‹§¤‹Ò West East Travel ·Õè§Ò¹¹ÕéàÅ‹¹àÍÒÊÒǹŒÍ ÊÒÇÁÒ¡ ÊÒÇ¡ÅÒ§ ÊÒÇ à·ÕÂÁÌͧàÊÕ§Ëŧ´ŒÇ¤ÇÒÁàÊÕ´Ò¡ѹä»μÒÁæ ¡Ñ¹ ¡çàÅ‹¹μº¨Ô¡æ ˹؋Áà¤ÁÒ¹Ò¹ËÅÒ»‚ ÊØ´·ŒÒ¡ç â´¹Îغ仨¹ä´Œ áˌǡѹ·Ø¡à¨à¹ÍàêÑè¹áºº¹Õé àÍŒÒ...¨Ð·Óä§ä´Œ Ό¤ÅѺ¤Ø³à¤ÍÂÙ‹·Ò§ä˹ä»ÂŒÍÁ㨠¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò ¹Í¡¨Ò¡Ë¹Ø‹Áà¤áÅŒÇ ÂѧÁÕÊÒÇμ، ÍØŒÂ...¤Ø³μØŒÂáË‹§¤‹ÒÂàºÕÂϪŒÒ§ÍÕ¡¤¹·Õè¨ÐÊÅÐâʴઋ¹¡Ñ¹ §Ò¹¹Õé·ÃÒºáÇ‹Çæ Ç‹Ò·Ñé§Êͧ§Ò¹¨Ð¨Ñ´¢Öé¹ã¹ª‹Ç§à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á¹Õé¾Í´Ôº¾Í´Õ áËÁÁÁ...ÍÐäÃÁѹ¨Ð㨠μç¡Ñ¹ §Ò¹¹Õé˹Ùà¡Œ§¢Íä»·Ó¼ÍÁÃÍãÊ‹ªØ´ÃÒμÃÕäÇŒàÅÂ´Õ¡Ç‹Ò Ç‹Òáμ‹Ç‹ÒऌҨÐàªÔÞÃÖà»Å‹ÒÍÕ¡àÃ×èͧ˹Ö觹Р਌ҤР΋Òæææ áμ‹Âѧä§Ë¹Ùà¡Œ§¡ç¢Í ºÍ¡Ç‹Ò congrats ¾ÕèÊÒÇáÅйŒÍ§ªÒÂäÇŒ¹ÐâÍ¡ÒʹÕ鴌Ǥ‹Ò

à

àÁ×èÍ¢‹ÒǴբͧ¤¹Êͧ¤¹¨ºä» ¡ç¡ÅѺÁÒËÒ¢‹ÒǴբͧ»Ç§»ÃЪҡѹºŒÒ§´Õ¡Ç‹Ò... ºÍ¡Í»Ø‡Â áͺ ¡ÃЫԺ... äÁ‹ãª‹ÊÔ... áͺμÐ⡹ÁÒÇ‹Ò˹ѧÊ×;ÔÁ¾áÍÁä·Â ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ä·Â©ºÑºáááÅЩºÑºà´ÕÂÇ ã¹ÊËÃÒªÍҳҨѡà (àμçÁÂÈàªÕÂÇ) ¨Ð¨Ñ´¤Í¹àÊÔÏμ 20 »‚ ¹ÙâÇ Live in London à¾×èÍ໚¹¡Òà àÍÒã¨á¿¹æ ·Ø ¡ ·‹ Ò ¹ â´ÂÁÕ à ºÕ Â Ã ªŒ Ò §Ê¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ´Œ Ç Â... §Ò¹¹Õé ¢ ÍÂé Ó Ç‹ ÒãËÞ‹ á ÅÐ਎ § ໇ § ¨Ñ ´ ·Õè Hammersmith Town Hall, Âѧà¤ÅÕÂÏäÁ‹Å§Ç‹Ò¨ÐàÍÒãËÞ‹ÁÒ¡ËÃ×ÍÁÒ¡·ÕèÊØ´ à¾ÃÒЩйÑ鹧ҹ¹ÕéμÒ Í‹ҡÃоÃÔº ËÙÍ‹ҴѺàμÃÕÂÁÃѺ¿˜§¢‹ÒÇãËŒ´Õæ Ç‹ÒÇѹ àÇÅÒ áÅÐʶҹ·Õè¨Ð໚¹Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á ¹Õé Çѹà´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñé¹ àÇÅÒ 20.00-22.30 ³ áÎÁàÁÍÊÁÔ¸·ÒÇÎÍŏ ¤Ô§ÊÊμÃÕ´ ˹Ùà¡Œ§ºÍ¡ä´Œá¤‹Ç‹ÒÃÒ¤Ò μÑëÇ 25 »Í¹´ ¶Ù¡ÁÒ¡áÅФسÁÕàÇÅÒà¡çºμѧ¤¶Ö§à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á¹Õéà·‹Ò¹Ñé¹ Î‹Òæææ ÃÒÂÅÐàÍÕ´·ÕèàËÅ×Í Êͺ¶ÒÁä´Œ·ÕèàºÍÏ 07733 444 815, 0795 0179 321 email: nuvo@amthai.co.uk

vacancy has arisen at International Beverage Holdings oldings for a Sales Executive role at Chang UK.

A

The desired candidate ate will have 1-2 years experience in a busy sales environment. The candidate will good ill have go organisation, communication munication aand negotiating skills, be a self motivator motiv and have the desire too succeed. The benefits package will includ include a salary commensurate withh the skills and experience of the successful candidate. ssful candi

Please se forward fo your CV to jdrinkwater@interbevgroup.com k ater

áËÁÁÁÁÁ... ¨Ð¨Ñ´§Ò¹ãËÞ‹·Ñé§·Õ ¨ÐãËŒ¤ÇÒÁ ÊØ ¢ ÁÑ ¹ ÍÂÙ‹ 㠹ǧ¨Ó¡Ñ ´ ᤋ ¤ ͹àÊÔ Ã μ ÁÑ ¹ ¡ç ¡ Ðäà áÍÁä·ÂáÅÐàºÕÂϪҌ § ¡çàŨѺÁ×͡ѺÌҹÍÒËÒà ä·Âª×èʹѧ ORA Restaurant ແ´ãËÁ‹Â‹Ò¹ Fitzrovia áËÁææ §Ò¹¹Õé ORA Restaurant ÍÒËÒà à¤Ã×èͧ´×èÁ ËÃ×ÍÇ‹Ò§Ò¹ÈÔŻРËÑμ¶¡ÃÃÁ ÊÒÁÒöμÔ´μ‹ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´䴌áŌǷÕè 0788 㨻Åé Ó àÍÒʶҹ·Õè Á Ò¨Ñ ´ §Ò¹ after show 635 9750 ËÃ×ÍÍÕàÁŏ价Õè festival@amthai.co.uk §Ò¹¹ÕéÃÕº¨Í§¹Ð਌ҤРªŒÒËÁ´ Í´¢Ò¢ͧ party à¾×èÍàÍÒã¨á¿¹à¾Å§¹ÙâÇ àÃÕÂ¡ä´ŒÇ‹Ò à»š¹âº¹ÑʪÔé¹ãËÞ‹·Õèã¡ÅŒªÔ´ÂÔè§¡Ç‹Ò §Ò¹¹Õé¢ÍºÍ¡ àÍÒÅ‹Ð਌Ҥ‹Ð ¾Å‹ÒÁææ ¹éÓÅÒÂáμ¡¿Í§ÁÒ¹Ò¹ ¶Ö§àÇÅÒμŒÍ§ä»«Ð·Õ ª‹Ç§¹ÕéÍÒ¡ÒÈÂѧ¤§Ë¹ÒÇàÂç¹ÍÂÙ‹ Ç‹Ò ã¤ÃäÁ‹ÁÕËÒ§ºÑμä͹àÊÔÏμäÁ‹ÊÒÁÒö«×éͺÑμà 10 äÁ‹ÃÙŒËÒ Âѧ䧡çÃÑ¡ÉÒÊØ¢ÀÒ¾¡Ñ¹´ŒÇ¹Ð਌ҤР¾º¡Ñ¹ãËÁ‹©ºÑºË¹ŒÒ ÅÒáÅŒÇ਌Ҥ‹Ò ‘amthai’ »Í¹´à¢ŒÒ§Ò¹ä´ŒàÅ ËÃ×ͨÐʹࢌÒËÇÁ§Ò¹ meet & greet ·ÕÊè ´Ø áʹ¨Ðã¡ÅŒª´Ô ¡ÑºÈÔÅ»¹·Ñ§é ǧ ·ÕÊè Ó¤ÑÞ à¹×éÍ·Õè¡ç¨Ó¡Ñ´ à¾ÃÒЩйÑ鹨ͧμÑëǤ͹àÊÔÃμ¡‹Í¹ ä´Œ àºÍÏμÑëÇ¡‹Í¹ â·ÃࢌÒÁҨͧ¡‹Í¹ä´Œ·Õè¹Ñ觡‹Í¹... «×éÍ ·ÕËÅѧ ¨Í§·ÕËÅÑ§Í´à¢ŒÒ meet & greet ¡çÍ‹ÒËÒ Ç‹Ò˹ÙäÁ‹àμ×͹¹Ð਌ҤРàÍÒ໚¹Ç‹Ò·Õè˹٢ًà¹Õè ¶ŒÒ ˹Ùà¡Œ§äÁ‹·Ó¡çãËŒÁѹÃÙŒ¡Ñ¹»Ò ÁÕ ÍÕ ¡ ¢‹ Ò ÇÊÓËÃÑ º ÃŒ Ò ¹ÍÒËÒÃä·ÂÊØ ´ ËÃÙ ORA Restaurant ·Õè¨Ð¨Ñ´§Ò¹ Jazz Festival à¾×èÍàÍÒ ã¨¢Ò Jazz ¢Öé¹ã¹à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á¹Õé·Ñé§à´×͹ â´Â¨ÐÁÕ Ç§ Jazz ª×èʹѧàÊÕ§´Õ Í‹ҧ City Jazz ÁҢѺ ¡Å‹ÍÁãËŒ¿˜§ Ẻ·ÕèËÒ¿˜§·Õèä˹äÁ‹ä´Œ·Ø¡ÇѹÍÒ·Ôμ μÅÍ´à´× Í ¹ÁÕ ¹ Ò¤Á¹Õé àÃÔè Á ÍÒ·Ô μ  á á ÇÑ ¹ ·Õè 6 ÁÕ¹Ò¤Á μÑé§áμ‹àÇÅÒ 18.30¹ ໚¹μŒ¹ä» §Ò¹¹Õé¢Ò Jazz ¾ÅÒ´äÁ‹ä´Œ μÔ´μ‹Í¢ÍÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàμÔÁ ä´Œ·èÕ ORA Restaurant 6 Little Portland Street . London W1W 7JE â·ÃÈѾ· 020 7637 0125 ËÃ×ÍÍÕàÁŏÁÒ·Õè info@ora-restaurant.co.uk ÅÁ˹ÒÇ¡ÓÅѧ¾Ñ´¡Ãо×Í áμ‹ºÍ¡Í»Ø‡ÂáÅзÕÁ§Ò¹ áÍÁä·Â㨤Դ件֧«ÑÁàÁÍÏ»‚¹Õé໚¹·ÕèàÃÕºÌÍ ¡ç¨Ð ໚¹ÍÐäÃä»ä´Œ ¹Í¡¨Ò¡§Ò¹ áÍÁä·Â à¿«μÔÇÑÅ «Ö觻‚¹Õé¨Ð¨Ñ´¢Öé¹ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 11-12 ÁԶعÒ¹ ³ ÇÔ Á àºÔ Å ´Ñ ¹ ¾ÒÏ ¤ ·Õè à ´Ô Á áμ‹ ¨ ÐÍÂÙ‹ ã ¹ Althetic Staduim ÀÒÂã¹¾ÒϤãËÞ‹¡Ç‹Òà´ÔÁ §Ò¹¹Õéã¤Ã·Õè ʹã¨ÍÂÒ¡¨Í§Ê¶Ò¹·Õèà¾×èÍÍ͡Ìҹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹


amthaipaper amthaipaper

news roundup fashion

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaifashion hiio hi on o

ts n e et Fashion comm Stre

By: Tai

15 15

â´Â: Pookpui

ËÁÍ‹ ÁÃҪǧÈà ©Å ÃÕ Â¤Ø Å ÁÔ ªÒμ

(¤Ø³ªÒÂÍ´ÑÁ)

싧μÑÇÊÕÊÑ´Ê´ãÊμÒÁÊäμŏ§‹ÒÂæ äÁ‹ÂØ‹§ÂÒ¡ àÊ×éÍÊÕᴧࢌҡѺ ºÃÃÂÒ¡ÒÈÃͺ¢ŒÒ§áººÊØ´æ Å´¤ÇÒÁáç´ŒÇÂàÊ×Íé jacket ÂչʏμÇÑ àÅç¡à¡Žä¡Ž äÁ‹¨Ó໚¹ μŒÍ§ÁÕà¤Ã×Íè §»ÃдѺÁÒ¡ÁÒ ãËŒ à ¡ËÙ Ã ¡μÒ ËÃ× Í ËÒ¡¨Ð ÍÂÒ¡ÁÕà¤Ã×èͧ»ÃдѺÊÑ¡ªÔ鹡ç¢Í á¹Ð¹Ó໚¹¹Ò́¡ÒῪÑè¹Ë¹ŒÒ»˜´ ãËÞ‹ ¹‹Ò¨Ð´Ù෋ˏäÁ‹ËÂÍ¡ áÅжŒÒ ¨Ð¢Íà»ÅÕè¹ÍÐäÃ㹪ش¹Õ麌ҧ¡ç¤§¨Ð ໚¹ÃÍ§à·ŒÒ â´Âà»ÅÕè¹ãˌ໚¹ÊÕ¹éÓμÒŠࢌÁ ¹‹Ò¨Ð´Ùࢌҡѹ´Õ·Õà´ÕèÂÇ

á

´¹Õé ´Ù à »š ¹ ¼ÙŒ ã ËÞ‹ ã Ê‹ á ººÊºÒÂæ overcoat ÊÕà¢ÕÂÇ¡ç´ÙÁÕÊÕÊѹʴãÊ ÊºÒÂμÒ áÅÐËÒ¡¨Ð¢Íà¾Ôè Á ÍÐäà ࢌ Òä»ã¹ªØ ´ ¹Õé ¡ç ¤ §¨Ð໚ ¹ ¼Œ Ò ¾Ñ ¹ ¤Í äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÊÕ´Ó ¢ÒÇ ËÃ×͹éÓμÒÅ ¡ç¹‹Ò¨Ðࢌҡѹ䴌´Õ áÅÐËÒ¡Çѹä˹ ·ÕèÍÂÒ¡¨Ðà»ÅÕè¹Êäμŏ ËÃ×Íà¾ÔèÁ ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂãËŒ¡ÑºàÊ×éÍ coat μÑǹÕé´ÙºŒÒ§ ¡ç¢Íá¹Ð¹ÓãËŒãÊ‹¤Ù‹¡Ñº ¡Ò§à¡§áºº¢ÒàÅ硷çμç ËÃ×Í à¢ŒÒÃÙ»ÊÕ´Ó àª×èÍÇ‹Ò¹‹Ò¨Ð·ÓãËŒ´Ùà¡Žä¡Ž äÁ‹ËÂÍ¡ ËÃ×ÍáÁŒáμ‹àÊ×éÍ coat ¡çÍÒ¨ ¨Ðà»ÅÕ蹨ҡà¢çÁ¢Ñ´ÊÕà¢ÕÂÇ·ÕèÁҡѺàÊ×éÍ à»š ¹ à¢ç Á ¢Ñ ´ ÊÕ ´ Ó¡ç ¹‹ Ò ¨Ðà¾Ôè Á ¤ÇÒÁËÅÒ¡ ËÅÒÂä´ŒÁÒ¡·Õà´ÕÂÇ

ªØ

Thanchanok Sritiprat (Oh)

Tawan Gibson (Nan)

Occupation: Student kaplan Bangkok University Hobby: exercise, fitness ,shopping, modelling and tambun Temple

Job: Selling Thai Food and Thai Sweets Hobby: Helping the Temple

1. »˜¨¨ØºÑ¹·ÓÍÐäÃÍÂÙ‹ μ͹¹Õé·Ó§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒüÅÔμ Content ã¹ÃٻẺμ‹Ò§æ ¤ÃѺ μÑé§áμ‹ ÀҾ¹μÏ CG (à·¤¹Ô¤¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒ¾¢Í§ÀҾ¹μÏ ·ÕÇÕ áÅÐÊ×èÍ Í×è¹æ ¤ÃѺ) Online Content (ÃÒ¡Ò÷ÕÇÕº¹ÍÔ¹àμÍÏà¹çμ, Blogs, E-Magazine, Live Show) à¡Á ÃÒ¡ÒÃÇÔ·ÂØ ÏÅÏ ¤ÃѺ... ¹Í¡à˹×Í ¨Ò¡¹ÕéáŌǡçÁÕ໚¹ÇÔ·ÂҡþÔàÈÉ à»š¹¡ÃÃÁ¡Òä³Ð͹ءÃÃÁ¡Òâͧ ÍÐäÃμ‹ÍÁÔÍÐäÃÍÕ¡ËÅÒ·Õè¤ÃѺ 2. à¤ÂÁÒà·ÕèÂÇÍѧ¡ÄÉäËÁ à¤Âä»·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹·Õè¹Ñ蹾ѡãËÞ‹¤ÃѺ (»ÃÐÁÒ³ 4 à´×͹䴌¤ÃѺ) ¼ÁÍÂÙ‹·Õè àÁ×ͧª×èÍ Lewes (¹Ñè§Ã¶ä¿ä» Brighton ¡ç 15 ¹Ò·Õä´Œ¤ÃѺ ¶ŒÒ¨Ð à¢ŒÒ London ¡ç 1 ªÑèÇâÁ§·Ò§Ã¶ä¿¤ÃѺ

¹¹ÕéऌÒá싧μÑÇÊÇÂËÇҹẺàºÒæ äÁ‹´Ù àÂÍÐáÂÐÁÒ¡ÁÒ μÒÁÊäμŏàÃÕº§‹Ò áÅдٷ‹Ò·Ò§¤¹á싧¡ç¹‹Ò¨Ð໚¹¡Ñ¹àͧ ªØ´ Ẻ¹Õé ã Ê‹ á ¤‹ à ¤Ã×è Í §»ÃÐ´Ñ º ᤋ à Åç ¡ æ ¡ç à¾Õ§¾Í·Õè¨ÐÍÍ¡ä»ä˹μ‹Íä˹䴌¨ÐʺÒ áÅÐËÒ¡¨Ðá싧ªØ´¹ÕéÍÍ¡§Ò¹μ‹Ò§æ ÅÐ¡ç ¡çᤋàÍÒ tights ÍÍ¡à»ÅÕè¹໚¹ÃÍ§à·ŒÒ ÊŒ¹Ê٧ẺäÁ‹ÊÙ§ÁÒ¡ áÅÐà¾ÔèÁà¤Ã×èͧ»ÃдѺ ẺÁØ¡ÁءࢌÒä»ÊÑ¡¹Ô´ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÊÌ͠¢ŒÍÁ×ÍÁØ¡ËÃ×ÍÊÌͤÍÁØ¡àÊŒ¹ãËÞ‹ Í‹ҧ㴠Í‹ҧ˹֧è àª×Íè àÅÂÇ‹Ò໚¹ªØ´·ÕÍè Í¡§Ò¹ä´Œáºº ʺÒÂæ àÅ·Õà´ÕÂÇ

¤

ä»áÅŒÇ ¤§μŒÍ§¢ÍàÃÕ¡ªØ´¹ÕéNjҪشÂÍ´ ¹ÔÂÁ¡Ñ¹àÅ·Õà´ÕÂÇ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð໚¹Ä´Ùä˹ ªØ´¡Ò§à¡§¢ÒÊÑé¹ leggings ËÃ×Í tights áŌǡçàÊ×éÍÂ×´ ¡çäÁ‹à¤ÂË‹Ò§ËÒÂ仨ҡàÃÒ ºÒ§¤¹¡çªÍºàÊ×Íé Â×´μÑÇàÅç¡à¢ŒÒÃÙ» àËÁ×͹ ¹ŒÍ§àºÅ·Õμè ÇÑ àÅ硺ͺºÒ§ ãÊ‹àÊ×Íé μÑÇàÅç¡¡ç ´ÙÁÕ·ÃÇ´·Ã§Í§àÍÇ ËÒ¡áμ‹ºŒÒ§¤¹¡ç ªÍºãÊ‹àÊ×éÍμÑǻŋÍÂẺʺÒÂæ ŒǠ˹Œ Ò ºŒ Ò §ËÅÑ § ºŒ Ò § ËÃ× Í áÁŒ á μ‹ á ºº äËÅ‹ËÅØ´æ ¡ç·ÓãËŒ´Ùá»Å¡áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ ä» ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹áŌǪشẺ¹ÕéÂѧࢌҡѺ Ãͧ෌Òä´ŒËÅÒÂẺ ËÅÒ¡ÊäμŏäÁ‹Ç‹Ò¨Ð ໚ ¹ Ãͧ෌ Ò ºÙ · ¤Ñ · ªÙ ËÃ× Í áÁŒ ¡ ÃзÑè § Ãͧ෌ҼŒÒãº

´Ù

Kesinee Regkeaw (Bb)

Sirirat Chiaowatanakul (Bell)

Occupation: Student (Uni At Queen Mary’s of London) Hobby: shopping fashion

Occupation: Student Hobby: Baking cakes

μÔ´μ‹Íâ¦É³Ò

Advertise on amthaipaper UK Contact: in English in Thai

07941 647886 07886 231129 0788 6514799

07941 647886 07886 359750 07886 514799

e-mail: ad@amthai.co.uk

3. »ÃзѺã¨ÍÐä÷ÕèÍѧ¡ÄÉ ÊÓà¹Õ§ Cockney ¤ÃѺ ¾Ç¡ Rhyming Slang μ‹Ò§æ ¤ÃѺ...໚¹ ÊÔ觷Õè·ÓãËŒ¼ÁÃÙŒÊÖ¡»ÃÐËÅҴ㨷ء¤ÃÑ駷Õèä´Œ¿˜§¤ÃѺ áÅШÐÁÕÍÐÓäÃá»Å¡ ãËÁ‹ÍÂÙ‹àÊÁÍ㹡Òÿ˜§¤¹ Cockney ¤Ø¡ѹ¤ÃѺ (¶Ö§áÁŒ¨Ð¿˜§á·ºäÁ‹ÃÙŒ àÃ×èͧàÅ¡çμÒÁà¶ÍФÃѺ) 4. ¶ŒÒÁÕâÍ¡ÒʨСÅѺ价Õèä˹ (ËÃ×ͨÐä»à·ÕèÂÇ·Õèä˹ã¹ÊËÃÒªÍҳҨѡÃ) ¶Œ Ò ÁÕ â Í¡ÒʼÁÍÂÒ¡Åͧ价Õè · Ò§μÐÇÑ ¹ ÍÍ¡¢Í§ London ¤ÃÑ º ... á¶Çæ Canterbury ËÃ×Í Ramsgate ¤ÃѺ ÍÂÒ¡ä»ÅͧËÒ§Ò¹ ¡ÃÃÁ¡Ã·Óã¹á¶ºæ ¹Ñé¹´ÙºŒÒ§¤ÃѺ 5. ½Ò¡ÍÐäö֧¤¹ä·Â·ÕèÍѧ¡ÄÉ ÍÂÒ¡½Ò¡ãËŒ¤¹ä·Â·ÕèÍÂÙ‹ã¹Íѧ¡ÄÉ·Ø¡·‹Ò¹·ÕèÍÒÈѾӹѡÍÂÙ‹¶ÒÇà ËÒ¡ÁÕ ¹Ñ¡àÃÕ¹ä·Âä»àÃÕ¹ ÍÂÒ¡ãËŒª‹ÇÂÊÌҧ¤ÇÒÁࢌÒã¨ã¹àÃ×èͧ¡ÒÃàÃÕ¹ Íѧ¡ÄÉ·Õ´è ãÕ ËŒá¡‹¾Ç¡à¢Ò¤ÃѺ à¾ÃÒÐËÅÒÂæ ¤ÃÑ§é ¤¹·Õ¨è Ðä»àÃÕ¹Íѧ¡ÄÉ ÁÑ¡¨Ð¤Ô´Ç‹ÒμÑÇàͧ¨Ðä»à·ÕèÂÇ ËÒΌ äÁ‹àÃÕ¹˹ѧÊ×Í áÅСÅѺÁÒ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¤ÓÇ‹Ò “¹Ñ¡àÃÕ¹Íѧ¡ÄÉ” μÔ´ÍÂÙ‹º¹Ë¹ŒÒÍ¡¢Í§à¢Ò áμ‹ã¹·Ò§ ¡ÅѺ¡Ñ¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹Íѧ¡ÄɹÑé¹à»š¹μÑÇÍ‹ҧ·Õè´ÕμÑé§áμ‹¼ÙŒ¹Ó»ÃÐà·È仨¹¶Ö§ »ÃҪޏ·Õ誋ǾѲ¹ÒàÁ×ͧä·ÂÁҹѺ䴌ËÅÒªÑèÇÍÒÂؤ¹¤ÃѺ ¡çÍÂÒ¡ãËŒ ¹Ñ¡àÃÕ¹·Õèä»ÈÖ¡ÉÒ·Õè¹Ñè¹ä´ŒÃѺ¤Óá¹ÐѹӷÕè´Õ¨Ò¡¾Õ軇ҹÒÍÒªÒÇä·Âã¹ Íѧ¡ÄÉãËŒÍÂÙ‹¡ÑºÃ‹Í§¡ÑºÃÍÂáÅŒÇÈÖ¡ÉÒ¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒÁҾѲ¹ÒªÒμÔãËŒà¨ÃÔÞ ÂÔ觢Ö鹤ÃѺ ‘amthai’


16 amthaipaper 16 amthaipaper

technology EU ban

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaiEU ban EU bans importation of Thai vegetables: Thai aubergines, sweet basil, holy basil, coriander, mint and some types of chilli. Shortage of these ingredients could spell trouble for many Thai businesses in the UK, the majority of which are made up of more than 1500 restaurants and cafes, not to mention supermarkets and grocery suppliers.

ÍÕÂÙËŒÒÁ¹ÓࢌҼѡʴä·Â

ãºâËÃоÒ, ¼Ñ¡ªÕä·Â, ÊÐÃÐá˹‹ áÅоÃÔ¡ºÒ§ ÃÐàºÕº ª¹Ô´, ÁÐÃÐ, ¶Ñèǽ˜¡ÂÒÇ, ÁÐà¢×Í·Ø¡ª¹Ô´ «Ö觼ѡ ª¹Ô ´ àËÅ‹ Ò ¹Õé ÅŒ Ç ¹à»š ¹ Ê‹ Ç ¹¼ÊÁÊÓ¤Ñ Þ㹡Òà ¨Ò¡¢‹Òǹʾ Bangkok Post Çѹ·Õè 26 Á¡ÃÒ¤Á 2554 ·Õ輋ҹÁÒÅ‹ÒÊØ´ àʹ͢‹ÒÇà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ »Ãاá싧ÃʪÒμÔÍÒËÒÃä·Â ¡Ñ§ÇÅ·ÕèÍÕÂÙ¨ÐÊÑè§ËŒÒÁ¹ÓࢌҼѡʴËÅÒ»ÃÐàÀ· ËμØà¡Ô´à¹×èͧ¨Ò¡ÊËÀÒ¾ÂØâû ËÃ×Í ÍÕÂÙ «Ø‹Á ¢Í§ä·Â·ÕèÊÓ¤ÑÞ ä´ŒÍŒÒ§¶Ö§Ê¶ÔμÔ¨Ò¡ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ μÃǨÊÔ¹¤ŒÒ¹Óà¢ŒÒ áÅоºÇ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ¼Ñ¡Ê´·Õè¹Ó ¢Í¹á¡‹¹·ÕèÍÕÂÙä´ŒμÑ¡àμ×͹»ÃÐà·Èä·Â¶Ö§ÊÒû¹ ࢌҨҡ»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÊÒáӨѴÇѪ¾×ªμŒÍ§ËŒÒÁÊÙ§ ໄœÍ¹ã¹ÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·¼Ñ¡Ê´¢Í§ä·Âã¹»‚ ¨Ò¡¢‹ÒÇÊӹѡ§Ò¹·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ¡ÒÃà¡ÉμÃμ‹Ò§»ÃÐà·È 2009 ÁÒ¶Ö§ 26 ¤ÃÑé§ áÅÐÁÕ¡Òà »ÃШÓÊËÀÒ¾ÂØ â û ãËŒ à ÒÂÅÐàÍÕ Â ´à¡Õè Â Ç¡Ñ º μÑ¡àμ×͹Áҡ件֧ 55 ¤ÃÑé§ã¹ ÁÒμáÒáÒÃÊØ‹ÁμÃǨࢌÁ¼Ñ¡ä·ÂμÑé§áμ‹Çѹ·Õè 25 »‚·ÕèáÅŒÇ μÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ Á¡ÃÒ¤Á 2553 ໚¹μŒ¹ä» â´ÂÍÕÂÙ μÃǨࢌÁ¼Ñ¡ à¡Õè Â Ç¡Ñ º »ÃÔ Á Ò³ÊÒÃà¤ÁÕ ä·Âã¹ÃÐ´Ñ º 50% ÍÑ ¹ ¤Ãͺ¤ÅØ Á ¼Ñ ¡ä·Â 3 ¼ÙŒàªÕÂǪÒÞ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¶ŒÒ ÃÒ¡Òà ÍÑ ¹ä´Œ á ¡‹ ¶Ñè Ç ½˜ ¡ ÂÒÇ (yard long ºÃÔâÀ¤ÁÒ¡ÍÒ¨¡‹ÍãËŒà¡Ô´ bean) ¼Ñ¡ã¹μÃСÙÅÁÐà¢×Í (aubergines) áÅÐ ÁÐàÃç § ä´Œ ´Ñ § ¹Ñé ¹ ໚ ¹ ·Õè μÃСÙÅ¡ÐËÅèÓ (Brassica vegetables) μÒÁ¡® ¤Ò´ËÇѧNjÒÍÕÂÙ ¡ÓÅѧ¨Ð

à

TBUK is aware that the current biggest problem facing the operation of Thai business in the UK is difficulty surrounding the import of certain fresh Thai vegetables and herbs into the EU. With this in mind the group joined forces with the Royal Thai Embassy, DEP, and the Office of Agriculture in Brussels to organise a seminar on vegetable imports from Thailand which took place on 27th January 2011 at the Royal Thai Embassy.

A

The seminar discussed the latest developments in the EU regulations for “high risk” vegetable imports which mainly concern problem items such as Thai aubergines, sweet basil, holy basil, coriander, mint and some types of chilli. Shortage of these ingredients could spell trouble for many Thai businesses in the UK, the majority of which are made up of more than 1500 restaurants and cafes, not to mention supermarkets and grocery suppliers.

ãºÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ÊÁÒ¤Á¸ØáԨä·Âã¹ÊËÃÒªÍҳҨѡà ª×èÍ-¹ÒÁÊ¡ØÅ........................................................................................................................................................... μÓá˹‹§.......................................................................Ìҹ/ºÃÔÉÑ·....................................................................... ·ÕèÍÂÙ‹........................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ·..................................................ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈѾ·Á×Ͷ×Í.................................................. E-mail: ................................................................................................................................................................... ¡ÒêÓÃФ‹ÒÊÁÒªÔ¡ (ÊÓËÃѺ¡ÒÃ໚¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾μÑé§áμ‹Çѹ·ÕèÊÁѤö֧Çѹ·Õè 31 ¡.¤. 2555) ¿ÃÕ (ÊÁѤÃÀÒÂã¹Çѹ·Õè 30 ÁÔÔ.Â. 2554) 40 »Í¹´ (ÊÁѤÃÀÒÂËÅѧÇѹ·Õè 30 ÁÔÔ.Â. 2554) ʹѺʹعà¾ÔèÁàμÔÁ.............................»Í¹´ (¡ÒêÓÃФ‹ÒÊÁÒªÔ¡ ÊÒÁÒö·Óä´Œâ´Âàªç¤ÊÑ觨‹Ò “ATBUK” â´Ââ»Ã´Ãкت×èͧ͢·‹Ò¹´ŒÒ¹ ËÅѧ¢Í§àªç¤´ŒÇ ËÃ×Í â͹à§Ô¹ HSBC Bank plc., sort code 40-06-19 Account Name: ATBUK, Account Number: 61521519 â´Â¡ÃسÒÃкت×èͼٌÊÑ觨‹Ò´ŒÇ ·Ñ駹Õé¢ÍäÁ‹ ÃѺ໚¹à§Ô¹Ê´) Í×è¹æ (ઋ¹ ¤Óá¹Ð¹Ó ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅФÇÒÁ¤Ò´ËÇѧ¨Ò¡ÊÁÒ¤Á).............................................................. ¡ÒÃÂ×è¹àÍ¡ÊÒûÃСͺ㹡ÒÃÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ (μŒÍ§Â×è¹·Ñé§ÊͧÃÒ¡ÒÃ) ¹ÒÁºÑμÃÌҹ¤ŒÒ ËÃ×͸ØáԨ ÊÓà¹Ò¡Òè´·ÐàºÕ¹¸ØáԨ Postal address: C/o Royal Thai Embassy, 30 Queen’s Gate, London SW7 5JB Tel: 0208 400 3936 Website: www.atbuk.co.uk E-mail: info@atbuk.co.uk

ŧÁμÔÊÑè§ÃЧѺ¡ÒùÓࢌÒÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·¼Ñ¡Ê´ä·Â ÀÙ¹‹ Á‹Ø Ãͧ»Ãиҹ ATBUK ໚¹¼Ù´Œ Óà¹Ô¹ÃÒ¡Òà ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õàé Á×Íè à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹»‚·áèÕ ÅŒÇ ·Ò§ÊÁÒ¤ÁÏ ´Ñ§¡Å‹ÒÇã¹Í¹Ò¤μÍѹã¡ÅŒ¹Õé ä´Œ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Òà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ¡®ÃÐàºÕº¢Í§ÊËÀÒ¾ àÁ×èÍÇѹ·Õè 27 Á¡ÃÒ¤Á ·Õ輋ҹÁÒ ÊÁÒ¤Á¸ØáԨ ÂØâû㹡ÒùÓࢌҼѡ¡ÅØ‹Á High Risk ¨Ò¡ ä·Âã¹ÊËÃÒªÍҳҨѡà ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹ÒàÃ×Íè § »˜ÞËÒ »ÃÐà·Èä·Â á¹Ç·Ò§ã¹Í¹Ò¤μ¼ÙŒ»ÃСͺ¡Òà ¡ÒùÓࢌҼѡʴ¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â â´ÂÁÕ¼»ŒÙ ÃСͺ ä·Â â´ÂÁÕÇÑμ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍáÅ¡ à»ÅÕ蹤ÇÒÁ ¡ÒÃÃŒ Ò ¹ÍÒËÒÃä·ÂáÅÐ¸Ø Ã ¡Ô ¨ Í×è ¹ æ ã¹ÊË ¤Ô´àËç¹ áÅÐÃдÁá¹Ç·Ò§á¡Œ»˜ÞËÒ μÅÍ´¨¹ ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã¡Ç‹Ò 30 ÃÒÂÁÒËÇÁ§Ò¹ ³ ¡ÒÃÊÃÃËÒ·Ò§àÅ×Í¡¼Ñ¡·´á·¹ã¹¡ÒûÃاÍÒËÒà ʶҹàÍ¡ÍѤÃÃÒª·Ùμä·Â ¡ÃاÅ͹´Í¹ ä·Â à¾×èÍ¡ÒÃàμÃÕÂÁÃѺÁ×͡Ѻ¤ÇÒÁàÊÕè§ÊÙ§¢Í§ â´Â·Ò§ÊÁÒ¤ÁàªÔ Þ ¹ÒªÅÇÔ ·  ¼Ñ¡Ê´·Õè¹ÓࢌҨҡ»ÃÐà·Èä·Â·Õè¡ÓÅѧÁÕ»˜ÞËҡѺ ¨Ø Å ºØ μ à Ãͧ¼ÙŒ ª‹ Ç Â·Ù μ ½† Ò Â ÁÒμðҹ¢Í§ÍÕ ÂÙ ÍÒ·Ô à ª‹ ¹ ¾× ª ¼Ñ ¡ μÃСÅÙ ¶Ñè Ç ¡ÒÃà¡Éμà Êӹѡ§Ò¹·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ ½˜¡ÂÒÇ (yard long bean) ¼Ñ¡ã¹μÃСÙÅÁÐà¢×Í ¡ÒÃà¡ÉμÃμ‹ Ò §»ÃÐà·È (aubergines) áÅÐμÃСÙÅ¡ÐËÅèÓ (Brassica ¨Ò¡Ê¶Ò¹àÍ¡ÍѤÃÃÒª·Ùμ vegetables) ãºâËÃоÒ, ¼Ñ¡ªÕä·Â, ÊÐÃÐá˹‹ ¡ÃØ § ºÃÑ Ê à«Åʏ ÁÒ໚ ¹ ¼ÙŒ áÅоÃÔ¡ºÒ§ª¹Ô´ ‘amthai’ ºÃÃÂÒ áÅÐÁդسÇѹªÑ ¡ÃÐà¾ÃÒáÅоÃÔ¡ ໚¹Ê‹Ç¹ ·ÕèÊÓ¤ÑÞ㹡ÒûÃاá싧 ÍÒËÒÃä·Âãˌ໚¹ä·Â Recent warning has come from ATBUK, in coalition with the Royal Thai the EU following concerns of plant Embassy and Thai Trade London (DEP) health standards with regard to shipments are working together to keep businessof Thai vegetables which could pose a es well informed of the developments threat to European agriculture. Failure relating to Thai vegetable imports as well to meet EU standards may result in a as the ways in which Thai authorities suspension of some groups of vegetable are working to ensure the smooth flowing imports to the EU from Thailand. Thai of future Thai imports into the UK. The authorities have continuously consulted group are also seeking ways in which the EU in order to seek ways forward to alternative products can be sourced while avoid a formal European Union imposed Thai produce is hard to come by, while in ban on Thai imports. Some of the alter- turn ensuring that those Thai businesses native measures to be taken could be a that are dependent on such exports are temporary self-ban or a 100% check at able to continue trading as usual. ‘amthai’ port of departure.


amthaipaper amthaipaper

news roundup amthairestaurant

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthairestaurant review By Little Miss Sunshine

Ora Thai Restaurant fresh food and passion

17 17

am

pap thai rate er :

restaurant review Sponsored by

ORA is a modern Thai restaurant in central London, located in Little Portland Street, just off Oxford Circus station. This is actually the 4th time we’ve visited ORA, and they’ve been consistently getting better on each occasion. Tonight, they really set out to impress. With several new additions to the menu and an even larger range of drinks than ever before, it seemed like exactly the right time to visit. The arrival of the pomegranate martini was just the right balance between sweet and sour. ORA’s food is a real taste of Thailand. You will love the starter, mieng kum, if you are Thai, or even just a farang who loves Thai food. If you’re not used to the general taste and texture of Thai food, you may wish to stay away from this particular dish. The tod mun pu (crab cakes) were real hit with everyone on the table. Not too chewy, not too hard – just right. Lastly, if you’re a fan of salads, don’t Our first drinks were Thai iced tea, served miss the nuer nam tok (beef) salad. in traditional ceramic pottery. The taste was authentic, wouldn’t look at all out of place For the main course, we were recomin a swanky Thai café. The Tiger beer was mended the ped yang nam makam (duck served at exactly the right temperature, and breast in tamarind sauce), and the pla was nicely poured out by the one of the paow (grilled sea bream). The meat was tender and juicy, and is suitable for both many members of helpful staff. s soon as we walked in, we were greeted by a member of staff, who bundled our many layers into their complimentary cloakroom, before being shown to our table. We could not help but notice the centrepiece of the restaurant, which is the large bar, complete with computer screens and flashing lights. All through the meal, we saw mixologists hard at work, creating what seemed like extremely delicious cocktails.

A

beginners to Thai food and Thai connoisseurs alike. Now, if you’re reading this and wondering, “Where’s my curry?” fear not, because we were also recommended the kaeng pa gai yang (grilled chicken in red curry paste). This curry is unlike many other Thai curries, because it does not contain any coconut milk. Perfect for those who are watching their figures! We promise that you won’t notice the absence of the coconut milk too much.

with sweet sticky rice), sarm sa-hai (a selection of Thai desserts) and tub-timgrob (mixed fruit and coconut milk). Whilst they were all beautifully presented, the dessert that charmed us all was the tubtim-grob.

Overall, the atmosphere is relaxed and friendly, and its stylish setting right in the We swiftly moved onto desserts, our des- heart of London is the perfect place to be serts were kow niew ma-muang (mangoes after a long hard day (shopping). ‘amthai’

Thai iced tea, served in traditional ceramic pottery

Tiger beer

MIENG KUM

TOD MUN PU (crab cakes)

PED YANG NAM MAKAM (duck breast in tamarind sauce)

PLA PAOW (grilled sea bream)

KAENG PA GAI YANG (grilled chicken in red curry paste)

Thai iced tea, served in traditional ceramic pottery

â´Â: ´Ã. ÊÅÑÁ (´Ñê§) ÒÂ˹Œ Ò ËÒÂμÒä»ËÅÒ©ºÑ º ¡Ñ º ¤ÍÅÑ Á ¹ Restaurant review by Tiger Beer ©ºÑº¹Õé¢Í»ÃÐà´ÔÁ»‚ãËÁ‹´ŒÇÂÌҹÍÒËÒê×èʹѧá¡Ð ¡Å‹Í§áË‹§»‚ ÍÍÃ‹Ò ORA áÁŒ¨Ðແ´¡Ô¨¡ÒÃä´Œ äÁ‹ ¹ Ò¹ ÊÒÁÒö´Ö § ´Ù ´ ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ´ÒÃÒ¹Ñ ¡ áÊ´§ ¹Ñ¡ÃŒÍ§ ¼ÙŒÁÕª×èÍàÊÕ§Áҡ˹ŒÒËÅÒÂμÒáË‹§ à¡ÒÐ

Ë

Íѧ¡ÄÉ à¢ŒÒÌҹäÁ‹ä´Œ¢Ò´ÊÒ áÍÁä·Â¨Ö§äÁ‹¾ÅÒ´ ·Õè ¨ ТÍá¹Ð¹ÓÃŒ Ò ¹ÍÒËÒÃä·Â ÍÍË Ò áʧÊÕ »ÃСÒºҹàÂç¹ÍÂً㨡ÅÒ§¡ÃاÅ͹´Í¹ 2 ¹Ò·Õ ¨Ò¡ Oxford Circus tube station ແ´μÑÇ´ŒÇ μØ‹ÁâÍ‹§ (Áѧ¡Ã ÃÒªºØÃÕ) ¶×Í໚¹¶ŒÇ ãÊ‹ªÒàÂç¹ (à¡ŽÁÒ¡¡) ÊÕªÁ¾Ù͋͹ ÊäμŏÌҹ໚¹ drink á¡ŒÇáá·Õ»è ÃзѺ㨡Ѻ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃ䏷èÕ ¹Ó¤ÇÒÁ໚¹ä·Â·Õäè Á‹àËÁ×͹ã¤Ã

NUER NAM TOK (beef salad)

ÁÒàÊÃÔ¿¡Ñ¹¶Ö§Íѧ¡ÄÉ ¡ÇÒ´μÒ´ÙÃͺ¢ŒÒ§áÅÐÃͺ âμÐ ¢Í§·Ø¡ªÔé¹·Ø¡Í‹ҧ·Ø¡»ÃÐà´ç¹ÁÕ´Õä«´à¡Žæ ¢Í§ÍÍËÒὧÍÂÙ‹·Ñ駹Ñé¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹à¡ŒÒÍÕé ÃÙ» ·Ã§μÑÇ R á¡ŒÇàºÕÂÏ·ÕèÁÒàÊÃÔ¿ (Íѹ¹ÕéÁÕμÃÒÍÍÃ‹Ò áÅÐàºÕÂϪŒÒ§ÍÂÙ‹´ŒÇ¡ѹ) àÁ¹Ù»¡Ë¹Ñ§¹éÓμÒÅࢌÁ ÊØ´ËÃÙ»ÃØ´ŒÇÂÅÇ´ÅÒÂàÃÕºæ ÊÕºÒ¹àÂç¹Í‹Í¹æ ªŒÍ¹ÊŒÍÁÁÕ´ »ÃгÕμ¡Ñ¹μѧé áμ‹ËÇÑ ¨Ã´à͹ÌÍÂËÇÒ ÃÇÁæ ¶Ö§ºÃÃÂÒ¡Òȼٌ¤¹Ë¹Òṋ¹ áÁŒ¨Ð໚¹ à¾Õ§¤èӤ׹Çѹ¾Ø¸ äÁ‹ãª‹ËÂØ´ÊØ´ÊÑ»´Òˏ ËÒÂÃÓÁÒÂÒÇ ¤ÃÒǹÕé¢ÍàÃÔèÁμŒ¹´ŒÇ ÍÒËÒèҹ ááÊØ´»ÃзѺ㨡ѹàÅÂ´Õ¡Ç‹Ò ¨Ò¹¹Õ¤é Í× à¹×Íé ¹éÓμ¡ (μÓáμ§) äÁ‹ÍÂÒ¡¨ÐªÁÇ‹ÒÁѹÊØ´ÂÍ´ÃÊà¹×é͹؋Á »ÃاÊÅÑ´¡ÅÁ¡Å‹ÍÁࢌҡѹ¡ÑºμÓáμ§à¡Žä¡Ž¡Ç‹Ò¼Ñ¡ ÊÅÑ´·ÑèÇä» ÁҾÌÍÁ´ŒÇÂàÁÕè§¤Ó ÂÓÂÓ (ÍØ·Ò¹) ÁҡѺ¹éÓÁТÒÁËÇÒ¹àμÃÕÂÁãËŒËÍ‹ ãÊ‹¹Óé ¨ÔÁé áÅŒÇ ¡Ô¹·Ñ¹·Õ ¨ºÅ§´ŒÇ·ʹÁѹ»Ù ÊØ´ËÃÙÃʪÒμÔäÁ‹ àËÁ×͹ã¤Ã »ÃзѺ㨡ѹ仡Ѻ starter áÅŒÇ ¢ÍÅÑ´¤ÔÇÁÒ·Õè main course Í‹ҧäÁ‹ÃÕÃÍ ·Õè ÊÑè§ÁÒ¶Ö§âμÐÁÕ·Ñé§à»š´Â‹Ò§¹éÓÁТÒÁ âÍŒâËŒ à¹×éÍ à»š´¹Ø‹ÁäÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã ¨ÃÔ§æ á¶ÁàÊÃÔ¿¾ÃŒÍÁ äªâ»‡ËÇÒ¹ ÊÕÁ‹Ç§ ¨Ò¹¹Õé¢Í recommend Ẻ ÊØ´æ μÒÁ´ŒÇ»ÅÒà¼Ò¾ÃŒÍÁ¹éÓ¨ÔéÁà¼ç´ ¨Ò¹à´ç´ ÍÕ ¡ ¨Ò¹ ÍË Í ÂÍÕ ¡ ¨Ò¹¤× Í á¡§»† Ò ä¡‹ ‹ Ò § ÊÌҧÊÃäÍÍ¡ÁÒäÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã à¾ÃÒФÇÒÁ

¡ÅÁ¡Å×¹¢Í§ä¡‹ÂÒ‹ §ã¹á¡§á´§à¼ç´ à´ç´äÁ‹àËÁ×͹ ã¤Ã (ÍÕ¡áÅŒÇ) ÁÒ¶Ö§¢Í§ËÇÒ¹·Õè¹Õè¡çäÁ‹á¾Œ·Õèä˹ á¶ÁÂѧÁÕ¡ÅÔè¹äÍ ¢Í§¡ÒüÊÁâç¡ÑºÈÔŻТ¹ÁËÇÒ¹¢Í§½ÃÑè§à¤ŒÒ ´ŒÇ áμ‹¡çÂѧäÁ‹Å×Á·Õè¨ÐãÊ‹¢ŒÒÇà˹ÕÂÇÁÐÁ‹Ç§äÇŒ ¢¹ÁμÐâ¡Œ ·Ñº·ÔÁ¡Ãͺ ´Ùä»´ÙÁÒ¡çÁÕ¢¹Áä·Âá·Œ ÁÒ¡ÁÒ ໚¹ÃŒÒ¹ä·Â ·Õ¹è Ò‹ ÀÙÁãÔ ¨ÊÓËÃѺ¤¹ä·ÂÂÔ§è ¹Ñ¡ à¾ÃÒÐ áÁŒÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅЪ×èÍÌҹ ÊäμŏÌҹ¨Ð´ÙÍÍ¡ ½ÃÑè§ÊÁÑÂãËÁ‹ áμ‹¡çàʹͤÇÒÁ໚¹ä·Â«Ð䴌ࡎ䡎 Í‹ҧÁÕàÍ¡Åѡɳ »Å. ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ò¡áÍÁä·ÂÁÒ ÃѺ·Ñ¹·ÕʋǹŴ¾ÔàÈÉ 15 % ‘amthai’ Ora restaurant

Passion for Thai Cuisine 6 Little Portland Street London W1W 7JE Tel: +44 (0) 20 7637 0125 Fax: +44 (0) 20 7637 4819 www.ora-restaurant.co.uk


18 amthaipaper 18 amthaipaper

technology amthai Talk

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaiTalkChang Interview by Ramida Vijitphan Text by Pasha Prabpal

·‹Ò¹¤Ô´Í‹ҧäáѺ¡ÒÃàÁ×ͧ㹻˜¨¨ØºÑ¹ (àÊ×éÍàËÅ×ͧ àÊ×éÍá´§)

New Year Meeting at Goodison Park (Everton v Tottenham)

¼Á໚¹¡ÅÒ§ áμ‹·Õèṋ¹Í¹¼Á¤Ô´Ç‹Ò·Ñé§Êͧ½†Ò ¼Ô´¶ŒÒÁÕ¡ÒÃ㪌¤ÇÒÁÃعáç ໚¹ÇÔ¸Õᡌ䢻˜ÞËÒ ¡ÒÃàÁ×ͧ·Õäè Á‹ä´Œ¼Å äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð໚¹¡ÒúءÃءʹÒÁºÔ¹ ¢Í§àÊ×é Í àËÅ× Í § ËÃ× Í ¡Òû ´ ¶¹¹¢Í§àÊ×é Í á´§ Ōǹáμ‹·Ó¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμ‹Í»ÃÐà·ÈªÒμÔ ·ÓãËŒ ¹Ñ¡¸ØáԨáÅйѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÅÑÇáÅÐÁÕ¡ÒáàÅÔ¡ ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¤ÇÃᡌ㢻˜ÞËÒ´ŒÇ¡ÒÃà¨Ã¨ÒáÅÐ ¡ÒûÃͧ´Í§ ·Õ蹋ÒàÊÕ´Ò¤×ÍäÁ‹ÁÕ¤¹¡ÅÒ§·Õè¨Ð àÃÕ¡Êͧ½†ÒÂÁҤءѹ ÍÒ¨¨ÐμŒÍ§ãªŒàÇÅÒ áÅŒÇàÃ×èͧ¡ÒèӡѴ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧ ໚¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁ´Ò à¾ÃÒл˜ÞËÒ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÁÕ ¤¹Íѧ¡ÄɹÔÂÁä»àÁ×ͧä·ÂÁÒ¡¢Öé¹à¾ÃÒÐ §Ò¹äÁ‹ à ¾Õ Â §¾ÍãËŒ ¤ ¹ÍÑ § ¡ÄÉ·Ó¡ç ¨ ÐäÁ‹ à ÍÒ¤¹ ÍÐäà μ‹Ò§ªÒμÔࢌÒÁÒ ¶ŒÒࢌÒÁÒàÃÕ¹¡çμŒÍ§àÃÕ¹ äÁ‹ãª‹ ¡çÁÕËÅÒÂÍ‹ҧ μÑé§áμ‹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õè仾ѡâçáÃÁ ÁÒ·Ó§Ò¹ ໚¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁ´Ò·Ø¡»ÃÐà·È¡ç໚¹ 5 ´ÒÇ ¨¹¶Ö§ back packer à¾ÃÒÐ໚¹·Õèà·ÕèÂÇ àËÁ×͹¡Ñ¹ äÁ‹ä´Œà¡ÕèÂǡѺ¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ ·ÕèÊÇÂÁÒ¡

Photo: from left to right: David Lind (Vice President for Marketing, Interbev), Donna Harrison (Marketing Manager, Chang Beer UK), Lorraine O’Brien (Head of Sponsorship, Everton FC), Geoff Tirrell (General Manager, Chang Beer UK, Quinton Quayle Honorary Chairman, Interbev)

·‹Ò¹»ÃзѺã¨ÍÐä÷ÕèàÁ×ͧä·Â

To kick start the New Year representatives of Interbev and Chang UK met with the Everton Football Club sponsorship team to discuss initiatives going forward for 2011 and 2012.

“Great football clubs are always backed by great partners and Everton is no different. Everyone here is proud that the Club has such a longstanding partnership with Chang and I hope that our working relationship continues to flourish.”

he Chang logo has been emblazoned upon the Everton Blue shirt since 2004 and the partnership is now the longest-running shirt sponsorship deal in the Premier League. Chang finalized a new three-year extension to their current deal with Everton FC, taking sponsorship of the Blues through to 2014.

T

Donna Harrison, Marketing Manager, Chang UK added “We continue to maintain a fantastic relationship with the team at Goodison Park and feel very much part of the Everton family. It is a very exciting time for Chang Beer in the UK and together we have planned some great campaigns for the forthcoming David Moyes, Everton Manager says, year ahead.” ‘amthai’

amthaiexclusive interview Interview by Ramida Vijitphan Text by Pasha Prabpal μ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 8

ãªŒÂ·Ø ¸ÇÔ¸àÕ ´ÕÂǡѺàºÕÂϪҌ §·Õàè Á×ͧä·ÂËÃ×Í äÁ‹ ¤×Í¡ÅÂØ·¸¢ÒÂàËŌҾ‹Ç§àºÕÂÏ à¾ÃÒÐ ·Õàè Á×ͧä·ÂáÁ‹â¢§μÔ´μÅÒ´ÁÒ¡ àÁ×Íè ÁÕàºÕÂÏ ªŒ Ò §¡ç ä Á‹ ÁÕ ã ¤ÃÃÙŒ ¨Ñ ¡ àÍàÂ¹μ ä Á‹ Í ÂÒ¡«×é Í àÅÂ㪌ÇÔ¸ÕÇ‹Ò¶ŒÒäÁ‹«×éÍàºÕÂϪŒÒ§¨ÐäÁ‹¢Ò áÁ‹â¢§ãËŒ àÍਹ·¡àç ÅÂμŒÍ§«×Íé áμ‹ã¹ÃÒ¤Ò·Õè ¶Ù¡ ·ÓãËŒ»Å‹Í¢ÒÂã¹·ŒÍ§μÅÒ´ä´Œ¶Ù¡¡Ç‹Ò àºÕÂÏ͹è× ¨¹¹Ñ¡´×Áè μÔ´ ¹Õàè »š¹·ÕÁè ҢͧàºÕÂÏ ªŒÒ§ã¹»ÃÐà·Èä·ÂàÁ×èÍÊÔº¡Ç‹Ò»‚·ÕèáÅŒÇ ã¹ ÊËÃÒªÍҳҨѡÃμ͹¹Õ验ҧÂѧ໚¹·Ó¡Òà μÅÒ´ÍÂÙ‹ àÁ×èͤسà¨ÃÔÞ«×éÍâç¡ÅÑè¹ÇÔÊ¡Õé·Õè Ê¡çÍμᏴ ¨Ð¹ÓÂØ·¸ÇÔ¸Õ¹ÕéÁÒ㪌ËÃ×ÍäÁ ¤×Í¢ÒÂ仡ѺÇÔÊ¡Õé ¤§äÁ‹ à¾ÃÒÐÇ‹Ò·Õäè ·ÂμŒÍ§«×Íé ÇÔÊ¡Õáé Á‹â¢§ áμ‹ÊÓËÃѺ ·Õè¹ÕèàºÕÂϪŒÒ§¢ÒÂä´Œà¾ÃÒÐÃʪҴ´Õ ÃÒ¤Ò¶Ù¡ àÃÒ ¹‹Ò¨Ðᢋ§¢Ñ¹¡ÑºàºÕÂÏÍ×è¹ä´ŒÍÂÙ‹áÅŒÇ

μ͹·‹ Ò ¹ÍÂÙ‹ à Á× Í §ä·ÂÁÕ ¤ ÇÒÁã¡ÅŒ ªÔ ´ ¡Ñ º ͧ¤¡ÃËÍ¡ÒäŒÒÍѧ¡ÄÉ-ä·Â (British Chamber of Commerce Thailand) Í‹ҧäúŒÒ§ áÅÐäÁ‹·ÃҺNjÒÁÕº·ºÒ·ÍÐäÃ

ËÍ¡ÒäŒÒÍѧ¡ÄÉ-ä·Â¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÕº·ºÒ·ÁÒ¡ÁÕ ÊÁÒªÔ¡»ÃÐÁÒ³ 600 ¤¹¨Ò¡ 600 ºÃÔÉÑ· ໚¹ ËÍ¡ÒäŒÒ·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´à¾ÃÒÐÊËÃÒªÍҳҨѡÃ໚¹ »ÃÐà·È·ÕÅè §·Ø¹ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ã¹ÊËÀÒ¾ ÂØâû áÅÐ໚¹»ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡ÒÃŧ·Ø¹ã¹ä·ÂãËÞ‹ ໚¹Íѹ´ÑºÊͧ¢Í§âÅ¡ Ãͧ¨Ò¡»ÃÐà·È¨Õ¹ ઋ¹ ºÃÔÉÑ·à·Êâ¡Œ·ÕèãËÞ‹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÁÕ¶Ö§ 650 ÊÒ¢ÒÁÕÅÙ¡¨ŒÒ§¡Ç‹Ò 4 ËÁ×蹤¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ ¹Ñ¹é ÂѧÁÕ ¸¹Ò¤ÒÃÊáμ¹´ÒÏ´ªÒÏàμÍÏ ºÃÔμªÔ á¡Ê ·Õ¼è ÅÔμ¡Ò«¸ÃÃÁªÒμÔ¨Ò¡Í‹ÒÇä·Â ºÃÔÉ·Ñ âÃÅʏÃÍ« ·Õè¢ÒÂà¤Ã×èͧ¹μãËŒ¡Ñºà¤Ã×èͧºÔ¹ ¤Ô´à»š¹ÁÙŤ‹Ò ¡ÒÃŧ·Ø¹·Ñé§ËÁ´»ÃÐÁÒ³ 4 ¾Ñ¹ÅŒÒ¹»Í¹´μ‹Í »‚ ã¹·Ò§¡ÅѺ¡Ñ¹¡çÊÌҧ§Ò¹ãËŒ¡Ñº¤¹ä·Â áÅÐ à¾×èÍãËŒÁÕ¡ÒÃŧ·Ø¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉÁÒ¡¢Öé¹ àª‹¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒà àºÕÂÏ âçáÃÁ âç§Ò¹ÇÔÊ¡Õé áÅÐ áªÅÁ͹ËÃ×Í·Ù¹‹Ò¡Ãл‰Í§ÂÕèˌͨÍˏ¹ àÇÊμ ¡ç ໚¹¢Í§¤¹ä·Â ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒäŒÒáÅСÒÃŧ·Ø¹ ໚¹º·ºÒ·ÊÓ¤Ñޢͧʶҹ·Ùμ ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ鹡çãËŒ ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×͹ѡ·‹Í§à·ÕÂè Ç·Õàè ´Ô¹·Ò§ä»Âѧ»ÃÐà·È ä·Â à¾ÃÒÐÁÕàÂÍÐÁÒ¡à¡×ͺ 1 Ōҹ¤¹μ‹Í»‚

˹Ö觪ͺ¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁªÒμÔ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒ ÁÕ»†Ò ªÒÂËÒ´ ÁÕ·Õèà·ÕèÂÇàÂÍÐ ÀÒ¤à˹×ͪͺàªÕ§ãËÁ‹ ÊͧªÍºÇѲ¹¸ÃÃÁ «Öè§Áդس¤‹ÒÁÒ¡ ÊÒÁªÍº ÍÒËÒÃä·Â áμ‹·ÕèÊÓ¤ÑÞ·ÕèÊØ´ªÍº¤¹ä·Â à¾ÃÒÐ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¤¹ä·ÂáÅÐÍѧ¡ÄÉṋ¹á¿‡¹ ÁÒ¡ ¶ŒÒ¶ÒÁ¤¹ä·ÂÍÂÒ¡àÃÕ¹·Õèä˹à¢Ò¨ÐàÅ×Í¡ Íѧ¡ÄÉ à¾ÃÒФԴNjÒ໚¹»ÃÐà·ÈáÁ‹¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅлÃÐà·ÈáÁ‹¢Í§»ÃЪҸԻäμÂ

·‹Ò¹¤Ô´Í‹ҧäáѺÅ͹´Í¹âÍÅÔÁ»¤ ã¹»‚˹ŒÒ ¼ÁÃÍÍ‹ҧ¡ÃÐμ×ÍÃ×ÍÅŒ¹ ·Õ蹋ÒàÊÕ´Ò¤×ÍÍѧ¡ÄÉ äÁ‹ ä ´Œ à »š ¹ ਌ Ò ÀÒ¾¡ÒÃᢋ § ¢Ñ ¹ ¿Ø μ ºÍÅâÅ¡ ¼Á ó礏ÁÒ¡ÊÁŒÂ·Õè໚¹·Ùμ áμ‹äÁ‹ä´Œ¼Å ·Ø¡¤¹¡ç ÃÙŒÊÖ¡¼Ô´ËÇѧ à¾ÃÒФԴNjÒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð ໚¹à¨ŒÒÀÒ¾·Õè´Õ ÁÕÊàμà´ÕèÂÁãËÞ‹ ¤¹ä·ÂªÍº´Ù ¾ÃÕàÁÕÂÅס ¶ŒÒ¶ÒÁ¤¹ä·Â¨ÐàÍÒ»ÃÐà·Èä˹à¢Ò ¡ç¨ÐàÅ×Í¡Íѧ¡ÄÉṋ¹Í¹ μ͹¹Õé¡ç໚¹ÃÑÊà«ÕÂËÃ×Í äÁ‹¡ç¡ÒμÒÏ «Öè§Ë¹ÒÇÁÒ¡áÅÐÌ͹ÁÒ¡ ¡çÅͧ´ÙÇ‹Ò à¢Ò¨Ð»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨Áҡᤋä˹

μ͹¹Õéʶҹ¡Òó·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÍѧ¡ÄÉ ·‹Ò¹àËç¹Ç‹Ò¨Ð໚¹Í‹ҧäÃμ‹Íä» ÁÕÍÐäýҡ¶Ö§ªØÁª¹ä·Â àÃÒä´Œ¼Ò‹ ¹Ê¶Ò¹¡Ò󏷤èÕ Í‹ ¹¢ŒÒ§¨ÐÅÓºÒ¡ à¾ÃÒÐ »˜ÞËÒ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ àÃÒ໚¹Ë¹ÕéàÂÍÐ áμ‹Ç‹Òª‹Ç§ ¹ÕéàÃÒ¡ÓÅѧ¨Ð¿„œ¹μÑÇ ÁÕ¡ÒâÂÒÂμÑÇ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÍÒ¨¨ÐμŒ Í §ãªŒ à ÇÅÒ ¡ÒÃμÑ ´ §º»ÃÐÁÒ³¢Í§ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃáÅТֹé ÀÒÉÕ Å´ª‹Í§Ç‹Ò§¢Í§§º»ÃÐÁÒ³

àºÕ  Ï ªŒ Ò §à»š ¹ àºÕ  Ï ·Õè ¤ ¹ÃÙŒ ¨Ñ ¡ ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¤Ø³ÀÒ¾´Õ ÃÒ¤ÒäÁ‹á¾§ ÍÂÒ¡¢ÍàªÔުǹãËŒ¤¹ ä·Â·Õè¹Õè´×èÁ¡Ñ¹¤ÃѺ ¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¢ÒÂ㹫ػàºÍÏÁÒÏà¡çμ ¡çãËŒ¶ÒÁà¢Ò䴌NjҷÓäÁäÁ‹¢ÒÂàºÕÂϪŒÒ§ ¢Íº¤Ø³ ¤ÃѺ ‘amthai’


amthaipaper amthaipaper

news roundup event highlights

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

19 19

amthaievent highlights The Royal Thai Armed Forces Day n the 14 of January the Royal Thai Armed Forces Day was celebrated at The Royal Thai Embassy in London .There were 200 guests that came Ambassadors, dignitaries ,and guests from the Thai and Western community enjoyed the social gathering and sampling of various different Thai dishes. The Thai music circle was playing traditional Thai music downstairs for the guests to see when they entered .This is an annual event to celebrate the role of the royal Thai army. They have played

O

in keeping Thailand safe against lots of different obstacles including terrorism in the south of Thailand and the Thai army has also played peacekeeping roles with the UN and protected Thailand over the years from any potential invaders, and defusing any political situations that have arisen over the years and re-established peace to keep Thailand safe for its residents and visitors. ‘amthai’

TWO RESTAURANTS

FOR SALE.

Tel: 020 8947 6600

26& Discount

Email: info@thaicharmsmassage.com Website: www.thaicharmsmassage.com

1.freehold licensed restaurant close to seafront 30seats additional of 20 in the garden for summer. kitchen with 3burners chinese cooker. specious 3 beds accom. 2. freehold licensed restaurant overlooking royal marina 48 seats fully equiped kitchen with walk-in coldroom attached 4beds cottage for owner accom. Call Kitty 01843 593287 or 07918759561 e-mail : forkitty1@yahoo.co.uk

Contact Us 23 Leopold Road, Wimbledon, London UK SW19 7BB


20 amthaipaper 20 amthaipaper

technology event highlights

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaievent highlights By Charlie

Children day at the Buddhapadipa Temple n January the 16th, it was children’s day at the Budhapadipa Temple. This is an annual event were the all children and parents join in competitions, and various games .The Children normally attend Thai School on Sunday and learn to read and write Thai. But on children’s day it’s all fun and games with prices .The school is run

O

by Phramaha Praser Thitakuno (Head teacher) and Khun Maew, head of the school committee with help from all the committee members to run the school. This school provides a safe environment for the Thai children who are living in the UK to stay in touch with their culture and stay fluent in the Thai language. ‘amthai’


amthaipaper amthaipaper

news roundup amthairestaurant

www.amthai.co.uk / January 2008

www.amthai.co.uk / January 2011

FOR SALE

21 21

Å´ÃÒ¤Ò àËÅ×Íà¾Õ§ £1.5m!

“Fantastic UK Business Opportunity” 31 University Rd Belfast BT7 1NA UK

¢Ò´‹Ç¹ ÌҹÍÒËÒà 4 ªÑé¹ μÖ¡ 4 ªÑé¹ freehold μÑé§ÍÂÙ‹ËÑÇÁØÁ à´‹¹à»š¹·Õè¨ÑºμÒ Áͧ μÑé§ÍÂÙ‹ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ Queen University ໚¹ ‹ҹ¡Ô¹´×èÁ ¢Í§ Belfast 3,880 μÒÃÒ§¿Øμ ¨Ø¤¹ä´Œ 136 ·Õè¹Ñè§ ã¹ 3 ªÑé¹ ã¹Ê‹Ç¹ªÑé¹·Õè 4 ໚¹·Õè¾Ñ¡/ ·Õèà¡çº¢Í§/ÍÍ¿¿È ·Õè¨Í´Ã¶ 2 ¤Ñ¹ ´ŒÒ¹ËÅѧμÖ¡ 

4 storey end terrace freehold licensed property Eye catching, prominent corner position Situated in the Queens University Quarter Popular eating out area of Belfast 3,880 sq ft 

136 covers on 3 floors Office/storage/ ancillary accommodation on 4th floor 2 car parking spaces to rear of property £ 1.695m – “New Reduced price £1.5m!” 

£1.695m - Å´ÃÒ¤ÒàËÅ×Íà¾Õ§

£1.5m!

"brochure available on request" "viewing by arrangement" "New Reduced price £1.5m!" "¢Í´ÙâºÃªÑÇÏ䴌" "¨Ñ´¹Ñ´à¾×èÍ´Ùʶҹ·Õè" "ÃѺ¾Ô¨ÒóҢŒÍàʹÍμ‹Ò§æ" Contact Khun Suthat for viewings and brochure 028 9024 7722 ËÃ×Í 077 88542 738, 00 44 (0) 28 9024 7722

email: suthat@hotmail.co.uk

μÔ´μ‹Í ¤Ø³ÊØÃÑμ¹ à¾×èͪÁáÅд٠brochure 00 44 (0) 28 9024 7722 ËÃ×Í 077 88542 738


22 amthaipaper 22 amthaipaper

technology directory

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2011

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

˹ѧÊ×;ÔÁ¾áÍÁä·Â ໚¹Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ä·Â ᨡ¿ÃÕ·ÑèÇâÅ¡

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

ÊÒÁÒö¨Ñ´Ê‹§ãËŒ·‹Ò¹¿ÃÕ·Ø¡à´×͹·ÑèÇâÅ¡ ¶ŒÒ·‹Ò¹ÊÁѤÃ໚¹ÊÁÒªÔ¡»‚ÅÐ 30 »Í¹´ ¾ÃŒÍÁÃѺÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÒ Å´ÃÒ¤ÒÌҹáÅкÃÔ¡ÒÃμ‹Ò§æ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK Royal Thai Embassy London

THAI TV GLOBAL NETWORK Installation Service â·Ã·Ñȹä·Â ¡ŒÒÇä¡Å·ÑèÇâÅ¡ ºÃÔ¡ÒÃμÔ´μÑé§ ¨Ò¹ÃѺÊÑÞÞÒ³·ÕÇÕä·Â·ÑèÇä» ¡ÃسÒμÔ´μ‹Í 078 6692 0131

ºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹ ÃѺ¨Ñ´ËÒâçàÃÕ¹ã¹ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ËÃ×Í·ÕèàÇÅÒàÃÕ¹äÁ‹¾Í ºÃÔ¡ÒÃÃѺʋ§Ê¹ÒÁºÔ¹ ŒҺŒÒ¹ áÅйÓà·ÕèÂÇʶҹ·Õèμ‹Ò§æ

ºÃÔ¡ÒÃâ͹à§Ô¹´‹Ç¹·Ñ¹ã¨ ÃҤҡѹàͧ www.abmoney.co.uk ÃѺ»ÃСѹ´‹Ç¹·Ñ¹ã¨à§Ô¹¶Ö§ºÑÞªÕàÁ×ͧä·Âã¹Çѹà´ÕÂÇ äÁ‹àÇŒ¹ÇѹËÂØ´μ‹Ò§æ äÁ‹μŒÍ§¨‹ÒÂᾧ¡Ç‹Ò¡Ñº¤‹Òâ͹ à¾Õ§ £4 μ‹Í¨Ó¹Ç¹ £1-£100 ¤Ô´áºº àËÁÒ¨‹ÒÂàÁ×èÍâ͹μÑé§áμ‹ £800 ¢Öé¹ä» 㪌 rate μÒÁ¨ÃÔ§ã¹àÁ×ͧä·Â·Ø¡Çѹ

A&B General (UK) Ltd. μÔ´μ‹Í K.ºÕ 078 0943 2312, 0777 620 5511 Bee10270@hotmail.com

ºÃÔ¡ÒÃˌͧ¾Ñ¡ãËŒàª‹Ò ÁÕãËŒàÅ×Í¡ËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡¡Ç‹Ò 12 ˌͧ ã¹Å͹´Í¹â«¹ 1-3 Êдǡ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ à¾Õ§ 3-5 ¹Ò·Õ ¨Ò¡ Underground à´Ô¹¶Ö§ËŒÍ§¾Ñ¡

ÃÒ¤ÒàÃÔèÁμŒ¹·Õè 120 »Í¹´/ÊÑ»´Òˏ

29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

(Tourism Authority of Thailand) 1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

Bangkok Bank London 61 St. Mary Axe London, EC3A8BY, UK Tel: 020 7 9294 422

Êӹѡ§Ò¹¼ÙŒ´ÙáŹѡàÃÕ¹ä·Âã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ÊÒÁѤ¤ÕÊÁÒ¤Á 28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

Êӹѡ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒäŒÒã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

ºÃÔÉÑ·¡ÒúԹä·Â¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

email: success2uk@yahoo.com

â´Â໚¹ÃÒ¤ÒàËÁÒÃÇÁáŌǷءºÔÅ ÁÕà¿ÍϹÔà¨ÍϤú áÅÐÁÕ¾¹Ñ¡§Ò¹·Ó¤ÇÒÁÊÐÍҴʋǹ¡ÅÒ§ μÔ´μ‹Í K. ºÕ 078 0943 2312, 077 7620 5511 email: bee10270@hotmail.com

Dream ID Entertainment Ltd. ¨Ó˹‹Ò μÑëÇ´Ù¿ØμºÍÅ

MEET THAI LADIES & BRITISH GENTLEMEN

Double Room to let in Fulham

áÁ¹àªÊàμÍÏ ᢋ§·Ø¡¹Ñ´ ·ÕèʹÒÁ âÍÅ´á·Ã¿¿ÍÏ´ Ä´Ù¡ÒÅ 2010-2011 μÔ´μ‹Í ¤Ø³¹¡à¢Ò 07738 073 423 ¤Ø³á͹ 07813 081 380 www.dreamid.co.uk Facebook: dreamid entertainment

in the UK and Abroad, looking for friendship, romance, love and marriage. Call: 0208 9806 500, 0798 9909 044 www.sierraintroductions.co.uk info@sierraintroductions.com

135 GBP/ week long or short term More discount for students Contact: 0788 6514799

μÔ´μ‹Í¤Ø³ ÊÔ·¸Ô 0785 2771 709

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

Offices in Thailand British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

British Council in Thailand 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC) 21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd. 491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (ÊÀҼٌʋ§ÍÍ¡áË‹§»ÃÐà·Èä·Â) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

C

lassified

Advertising

from £5

Thida Thai cuisine 16 George Hudson Street York YO1 6LP 01904 625855 Apple - 0787 66604 50 Permanent Visa 1 Second chef 1 Kitchen helping hand 1 Waitress

Contact: In English : 0794 164 7886, 0193 233 1129 In Thai : 0788 6359 750, 0755 2747 375 E-mail: ad@amthai.co.uk

ÌҹÍÒËÒÃä·Â 26 ·Õè¹Ñè§ ·Õè Hampshire ã¡ÅŒ guildford ¾ÃŒÍÁÍØ»¡Ã³ ࢌҴÓà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃä´Œ·Ñ¹·Õ lease end 2017 ¤‹Òàª‹Ò £125 μ‹ÍÍÒ·Ôμ business rates £75 μ‹Íà´×͹ ¢ÒÂÃÒ¤Ò £ 36,000 ÃÒ¤Òμ‹ÍÃͧ䴌

ʹã¨μÔ´μ‹Í 07963139899, email kajohnsak.k@gmail.com

Free 4 all www.free4call.net

Visit our website: www.free4call.net Email: info@free4call.net


news roundup

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

23


24 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

technology

amthaipaperJanuary2011  

amthaipaperJanuary2011