Page 1

news roundup 2 amthaipaper

politics

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

ISSUE 0111 (March - April 17)

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

1

Monthly Issue

10th Year of amthaipaper

ISSN 2051-2554

สุขสันต์เทศกาลสงกรานต์ 2560 Happy Thai New Year 2017

สหราชอาณาจักรจะกลับไปใช้

หนังสือเดินทางสีนา�้ เงินเข้มแบบเดิม อ่านต่อหน้า 18

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อ่านต่อหน้า 3

งานเลี้ ย งรั บ รอง ฯพณฯ นายพิ ษ ณุ สุ ว รรณะชฎ เอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง ลอนดอน คนใหม่ พร้อมด้วย นางทิพยสุดา สุวรรณะชฎ ภริยา อ่านต่อหน้า 12 On 22 March 2017 at 12.00 hrs H.E. Mr. Pisanu Suvanajata, the Ambassador of Thailand to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has presented his diplomatic credentials to HM Queen Elizabeth II. Continued on page 12

In English

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12-13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24

งานเทศกาล สงกรานต์ 2560 ที่วัดไทย ในยูเค

อ่านต่อหน้า 10 Thai New Year Festival 2017 at UK Thai temples Continued on page 10

เครสซิดา ดิ๊ก ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล อังกฤษ คนแรกในประวัตศ ิ าสตร์ 188 ปี

อ่านต่อหน้า 14


22

amthaipaperISSUE0110 (February - March 17) amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Taser Gun

Like us ontechnology Facebook facebook.com/amthaipaper

รับสมัคร เชฟ / ผูชวยเชฟ

"ไมจําเปนตองมีประสบการณ ทางบริษัทมีโรงเรียนสอนทําซูชิ" สาขาที่รับสมัคร: บารแฮม, เฮเวิดฮีตท, โลวฮอลล, เซเวนนอค, ชิเชสเตอร, เฮฟอตฮิลล, ไซเดิลแฮม, ฟูลแลม วาฟ, เค็นตั้น, สเตน, แฮริ่งเกร, ชิฟฟลแฮม, เฮยส, ลิ้มมิงตั้น & ซูรี เบซิ่น, บรูควูดด, คอลคอต, สปริงฟลล & ชาลตั้น ริเวอรไซด, และอีกหลายๆ สาขาใน สหราชอาณาจักร We pay above living wage, Full training given at our own university in city of London, No late nights. Contact P’ Chaba: 07850088851 Email : ckomram@sushigourmet.co.uk With your CV/details.

JOIN THE UK’S NUMBER ONE THAI EMPLOYER บริษัทสุโขจํากัด

ผูนําธุรกิจดานอาหารในสหราชอาณาจักร กําลังเปดรับสมัครเชฟ, ผูจัดการราน, ผูชวยผูจัดการราน จํานวนมาก • เงินเดือน (หลังหักภาษี) £300-£515 ตอสัปดาห • ทิปดี • มีบานพักพนักงาน พรอมคานํ้าคาไฟฟรี • มีวันหยุดพักรอน 28 วันตอป • มีโบนัส นอกจากนี้เรายังเปดรับพนักงานชั่วคราว ในหลายๆ ตําแหนง

Various chef and management positions available • £300- £515 net per week • Competitive tips • Free accommodation • No bills • 28 days Holidays • Bonus incentive scheme Various shifts/hours available and part time applicants welcome. Full team and individual applicants available. Please contact Khun Jib 07837469104 FAQ: Jib,St Ann’s Road, Leeds, West Yorkshire, LS6 3NX Jib@sukhothai.co.uk Email: jobs@sukhothai.co.uk Website: www.sukhothai.co.uk, www.zaapthai.co.uk

หากสนใจกรุณาติดตอติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่คุณจิ๊บ 07837469104 อีเมล: jobs@sukhothai.co.uk Website: www.sukhothai.co.uk, www.zaapthai.co.uk Please Like and Follow our Facebook Page 'Sukhothai ZAAP Jobs’ and be the first to hear about our news and job opportunity!**


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaiPolitics โดย: ทีมข่าวแอมไทย

amthaipaper amthaipaper ISSUE0111 (March - April 17)

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

33

สรุปข่าวการเมือง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วพระราชทานรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก่นายกรัฐมนตรี พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ไทม์ไลน์เลือกตั้งปี 61 (เบื้องต้น)

- 6 เม.ย. 2560 - พ.ย. 2560 - ม.ค. 2561 - เม.ย. 2561 - ก.ย. 2561

รธน.บังคับใช้ ร่าง ก.ม. ลูกภายใน 240 วัน สนช. พิจารณาใน 60 วัน ทูลเกล้าฯ ก.ม. ลูกภายใน 90 วัน จัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน

ต�าแหน่ง จากกรณีถูกคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูล ความผิดในการออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึง่ มีสถานะเป็นนักโทษ หนีคดีอาญา ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ด�ารง ต�าแหน่งทางการเมืองพิพากษาจ�าคุก 2 ปีในคดี ซื้อขายที่ดิน โดยป.ป.ช. ชี้มูลว่านายสุรพงษ์ใน ฐานะรมต.กระทรวงการต่ า งประเทศได้ อ อก หนังสือเดินทางให้นายทักษิณเมื่อปี 2554 ถือ เป็นการกระท�าทีม่ ชิ อบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

นการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนหน้า พระราชอาสน์ ที่หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจน สิงหาสน์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อม ด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มหาดเล็ก เงื่อนไขการลงมติถอดถอนจะต้องมีเสียงไม่น้อย รั ว กรั บ ชาวม่ า นเปิ ด พระวิ สู ต ร ชาวพนั ก งาน กว่า 3 ใน 5 ของจ�านวนสมาชิก สนช. 250 คน ประโคมกระทัง่ แตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศ ซึ่งผลการลงคะแนนพบว่า ที่ประชุม สนช. มีมติ ถวายความเคารพ วงดุ ริ ย างค์ บ รรเลงเพลง อ่านต่อหน้า 21 สรรเสริญพระบารมี เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงรั บ การถวายความเคารพของผู้ ม าเฝ้ า ทู ล การเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่การที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดท�ากฎหมายประกอบ ละอองธุลีพระบาท ตามต�าแหน่งเป็นมหาสมาคม รั ฐธรรมนูญ 10 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน 8 เดือน แต่ละฉบับจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ amthai team ประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะ พิจารณา ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 2 เดือน หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะใช้เวลาเพิ่มอีก Director รัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประมาณ 1 เดือน ต่อจากนั้นจึงน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็น Ramida Vijitphan คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา กฎหมายภายใน 90 วัน เมื่อประกาศใช้กฎหมาย 4 ฉบับแรกเฉพาะที่จ�าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง Editor ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและ Sittikorn Meesukul ครบถ้วนแล้ว ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้ง อันประกอบด้วยการสมัครรับเลือกตั้ง Co-Editor in General พลเรือน แล้วประทับพระราชอาสน์ จากนั้นราช การรณรงค์หาเสียง และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งต้องท�าให้เสร็จภายใน 5 เดือน Pasha Harris, Jongjin Jitjang, เลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญ นับจากวันประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครบ 4 ฉบับ Editorial Team รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช Ramon Chiratheep, 2560 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ครั้งละ 1 ฉบับ กฎหมายลู ก หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบร่ า ง ไม่ทันปี 2561 ส�าหรับสมาชิกสนช. และสมาชิก Puntouch Trivijitkasem, รัฐธรรมนูญอีก 10 ฉบับ ในกรอบเวลา 240 วัน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มี รวม 3 ฉบับ Thanomjit Panitcharat Advertising Manager จากนั้นส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ความประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตัง้ จะต้องลาออก Bushtar Meesukul ทัง้ นี้ เมือ่ เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงอีก 60 วัน จากนั้นจะต้อง ภายใน 90 วันหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ Distribution เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ส� า นั ก เลขาธิ ก ารคณะ ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง และ James Tan, Sruangsaran Suthatchuto รัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกร แล้วเชิญไป กรธ. พิจารณาซึง่ หากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะ Photographers Ramida Vijitphan, Pasha Harris ประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม เพิ่มเติม จะต้องส่งกลับมาให้สนช.ภายใน 10 วัน Contributors จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และสนช.มีเวลา 15 วันในการพิจารณา จากนั้น Sermsak Narinwong, ให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์อา่ นกระแสพระราชปรารภ สนช.จะส่ ง ร่ า งกฎหมายลู ก แต่ ล ะฉบั บ ให้ น ายก Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย รัฐมนตรี พิจารณา 5 วัน แต่ไม่เกิน 20 วัน เพื่อ Fang Feng Ting, Poranee James, พุทธศักราช 2560 จบแล้ว ชาวพนักงานประโคม น�าขึ้นทูลเกล้าฯ จากนั้นจะใช้เวลาอีก 120 เพื่อให้ Thanomjit Phanichrat, Dr. Kusuma Venzky-Stalling ฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศ กฎหมายลูกแต่ละฉบับมีผลบังคับใช้ โดยในจ�านวน Art Director ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเพลงมหาฤกษ์ นี้มี 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยตรง คือ Ramida Vijitphan ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่าย พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง, Graphic Designers ละ 21 นัด และวัดทั่วราชอาณาจักรย�่าระฆังและ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ Suchada Supantamart, กลอง ครั้นสุดเสียงปืนใหญ่มหาดเล็กรัวกรับ ชาว การเลือกตัง้ , พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial ม่านปิดพระวิสตู ร ชาวพนักงานประโคมกระทัง่ แตร เลือกตั้ง ส.ส. และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่า 0788 635 9750, 0785 2771 709, มโหระทึ ก วงดุ ริ ย างค์ บ รรเลงเพลงสรรเสริ ญ ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หลังจากนั้นจึงจะ 0795 0179 321 พระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน รวมแล้วจากนี้ ad@amthai.co.uk จะต้องนับต่อไปอีกประมาณ 600 วัน หรือ 20 เดือน ด�าเนินกลับ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล Contact for Membership/Discount Card จึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ Puntouch Trivijitkasem,

กรอบเวลา 20 เดือน สู่การเลือกตั้งปลาย 61

มติถอดถอนสุรพงษ์ ให้พาสปอร์ตทักษิณ

อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับ หลังรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560 ประกาศใช้อย่าง บทเฉพาะกาล ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ไม่ได้ ที่ ป ระชุ ม สนช. มี ม ติ ถ อดถอนนายสุ ร พงษ์ เป็ น ทางการ ขั้ น ตอนต่ อ ไปคื อ หน้ า ที่ ข องคณะ ก�าหนดกรณีที่สนช.มีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมาย โตวิจกั ษณ์ชยั กุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และและ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการยกร่าง ลูก ก็อาจจะกระทบต่อกรอบเวลาสู่การเลือกตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจาก

0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk

Amthaipaper


” amthaipaper 44 amthaipaper

ISSUE0111 (March - April 17) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Phu Phan Ratchaniwet Palace

amthaiPhu Phan Ratchaniwet Palace

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

โดย : อนุดี เซียสกุล

ภาพลายพระหัตถ์เรียกว่า “ตัวยึกยือ” ร่างเค้าโครง พระราชทาน ประกอบด้วย ส่วนหัว อันหมายถึง หนองหาน ซึ่งเป็นหนองน�้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ต้นก�าเนิดของล�าน�้าก�่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�าริ เมื่อวันที่ ๑๔,๑๘ และ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ให้ กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการเพื่อก่อสร้าง โครงการพัฒนาลุ่มน�้าก�่า จังหวัดสกลนคร-นครพนม และทรงวางโครงการด้วยพระองค์เอง (ที่มา http://www.namkamproject.com)

Phu Phan Ratchaniwet Palace

เมื่ อ ผู้ เ ขี ย นเริ่ ม เขี ย นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ พระต� า หนั ก ที่ ป ระทั บ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยเริ่มจาก พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน ตามด้วยพระต�าหนัก ภูพิงค์ฯ พระต�าหนักทักษิณฯ และที่ก�าลังจะเขียน ต่อไปนี้คือพระตำาหนักภูพานฯ แต่ก่อนที่จะพูด ถึงอยากจะขอเล่าถึงความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งว่า จาก การค้นหาข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับพระต�าหนักต่างๆ นี้ ท� า ให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า พระต� า หนั ก ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใน ภาคต่างๆ ของประเทศนั้นล้วนมีเหตุมาจากการ ที่มีพระราชประสงค์ที่จะติดตามงานในโครงการ พระราชด�าริต่างๆ ที่พระราชทานช่วยเหลือแก่ ประชาชนเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริง มิใช่เหตุผล ที่จะสร้างเพื่อเป็นพระราชฐานตากอากาศเหมือน พระราชวังส่วนใหญ่ในต่างประเทศ

ำหรับการสร้างพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ ในจังหวัดสกลนครนี้มีบันทึกไว้ว่าพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง เป็นผู้ที่เลือกสถานที่ตั้งพระต�าหนักด้วยพระองค์ เองโดยทรงใช้แผนที่ทางอากาศประกอบกับการ เสด็จส�ารวจพืน้ ทีบ่ ริเวณป่าเขา น�า้ ตก เพือ่ เป็นการ ก�าหนดเขตพืน้ ทีก่ อ่ สร้างเขตพระราชฐานชัน้ ในและ พระราชฐานชั้นนอก เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อ ผู้เขียนพบว่าเทือกเขาภูพานในจังหวัดสกลนครใน ขณะนั้นเป็นภูเขาหัวโล้นจากการตัดไม้ท�าลายป่า อย่างรุนแรง เมื่อเริ่มสร้างพระตำาหนักภูพานฯ พื้นที่ของพระต�าหนักมีเพียง ๙๔๐ ไร่ แต่ต่อมาได้ ขยายเป็นกว่า ๑,๐๐๐ ไร่และทราบว่าในปัจจุบนั เพิม่ ขึ้นเป็น ๒,๐๐๐ ไร่ การขยายตัวของพื้นที่เป็นการ ขยายเพื่อที่จะอนุรักษ์ป่า และฟื้นฟูป่าที่ถูกท�าลาย ให้กลับมาเป็นป่าไม้อีก

พระตำ�หนักภูพ�นร�ชนิเวศน์ พระตำ�หนักแดนอีส�น าหนักภูพานราชนิเวศน์ยังถือเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธี “การสร้ที่พางพระต� ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น�ามาแก้ไขปัญหาคอมมิวนิสต์ที่อยู่บนเทือกเขาภูพาน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่สีชมพู ซึ่งหลังจากสร้างพระต�าหนัก ภูพานฯ แล้วเสร็จก็สามารถแก้ไขปัญหาคอมมิวนิตส์ในประเทศไทย ได้ในระดับหนึง่

ตัวเมืองสกลนครเพียง ๑๖ กิโลเมตร ในภาค อีสานส่วนใหญ่ของพื้นที่จะเป็นที่ราบและมักจะ แห้งแล้งในหน้าแล้ง ดังนั้นก่อนที่จะมีการก่อสร้าง ตัวพระต�าหนักแห่งแรกขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้โปรดฯ ให้สร้างแหล่ง น�า้ ขึน้ บนเทือกเขาภูพานก่อนด้วยการสร้างลานหิน ส�าหรับกักเก็บน�้าขึ้น โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยที่ แสนจะรอบคอบว่าอ่างเก็บน�้าแห่งนี้จะเป็นแหล่ง น�้าส�าหรับชุมชนและป่าไม้ที่อยู่เชิงเขาได้อย่างดี และก็เป็นจริงยิ่งนักเพราะในเวลาต่อมาการสร้าง อ่างเก็บน�้าบนเทือกเขาภูพานของพระองค์ท่านนั้น ได้ท�าให้เกิดล�าน�้าที่เรียกว่า “ล�าน�้าก�่า”

หลังจากที่สร้างอ่างเก็บน�้าบนเทือกเขาภูพานเป็น ผลส�าเร็จ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ พระต�าหนัก องค์แรกคือพระต�าหนัก “ปีกไม้” ได้สร้างขึ้นเป็น ลักษณะของฝรั่งที่เรียกว่า log cabin ปีถัดมา คือ พ.ศ. ๒๕๑๙ ก็ได้โปรดฯ ให้สร้างพระต�าหนัก ขึ้นอีกองค์หนึ่งบนหน้าผาโดยตั้งอยู่ห่างจากพระ ต�าหนักปีกไม้มาราว ๕๐๐ เมตร เป็นตึกสองชั้น ลักษณะสมัยใหม่ และเมื่อมีพระราชภารกิจช่วย เหลื อ ประชาชนเพิ่ ม มากขึ้ น ต้ อ งการคนท� างาน พระตำ า หนั ก ภู พ านราชนิ เ วศน์ ตั้ ง อยู ่ ห ่ า งจาก มากขึ้นจึงมีการสร้างเพิ่มอีกรวมทั้งหมดเป็น ๔

หลังโดยเป็นที่ประทับ, เป็นบ้านพักรับรองแขก และข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ และในบริเวณนี้ไม่ ไกลมากขึ้น มีการสร้างบ้านส�าหรับพลโทเปรม ติณสูลานนท์ ซึง่ ขณะนัน้ ด�ารงต�าแหน่งเป็นแม่ทพั ภาคที่ ๒ นอกจากนี้ยังมีบ้านพักของข้าราชการที่ ตามเสด็จอีก ๖๘ หลัง ตั้งรายรอบอยู่ จากบทความในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ “บ้าน ของพ่อ” ทีภ่ พู าน เขียนว่า “อนันตสิทธิ์ ซามาตย์ ผูอ้ า� นวยการพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ กล่าว ว่า อาคารที่พักที่สร้างภายในพระต�าหนักภูพาน ราชนิเวศน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�าริให้ก่อสร้าง แบบประหยัด เรียบง่าย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะการตั้งใจของพระองค์ท่านในการสร้าง พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ คือการปลูกป่า เนื่องจากที่ดินผืนนี้เดิมทีเป็นป่าหัวโล้น” และ เหตุ ผ ลที่ ส� า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ “นอกจาก นี้ การสร้างพระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ยัง ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธี ที่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช น�ามาแก้ไขปัญหา คอมมิวนิสต์ที่อยู่บนเทือกเขาภูพาน ซึ่งพื้นที่ ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่สีชมพู ซึ่งหลังจากสร้าง

พระต�าหนักภูพานฯแล้วเสร็จก็สามารถแก้ไข ปัญหาคอมมิวนิตส์ในประเทศไทยได้ในระดับ หนึ่ง” ตามที่ได้เขียนถึงมา พระต�าหนักในต่าง จั ง หวั ด ทั้ ง สามแห่ ง ล้ ว นตั้ ง อยู ่ บ นภู เ ขาและเชิ ง เขา จึงมีความสวยงามตามธรรมชาติล้อมรอบอยู่ ด้วย พูดถึงความสวยงามตามธรรมชาติของพระ ต�าหนักภูพานฯ กันบ้าง มีการบันทึกไว้ว่า “นับจาก เขตพระราชฐานชั้นนอกพระต�าหนัก บริเวณ ริมถนนมีสระน�้า ขอบสระท�าด้วยหินทรายแดง (Red stone) ปลูกบัวสายสีแดง ชมพูและม่วง มีต้นตะแบก ประดู่และไม้ดอก ไม้ใบ สลับกัน อย่างสวยงาม บริเวณหน้ากองรักษาการมีสวน แบบประดิษฐ์ มีพืชสวยงามสีเขียว แดง เหลือง ปลูกและตัดแต่งเป็นรูปทหารท่าพายปืน เขต พระราชฐานชั้นใน มีทางส�าหรับรับเสด็จแต่ ต้องผ่านธารน�้า มีการก่อสร้างสะพานเหล็ก ทอดข้ า ม มุ ม ถนนสามแยกจั ด สวนประดิ ษ ฐ์ เป็นเครื่องหมายประจ�าพระต�าหนักภูพานราช นิเวศน์ เป็นรูปยอดพระธาตุเชิงชุม ล้อมรอบด้วย พระมหามงกุฎ ปลูกต้นปาล์ม พัดโบก ปาล์ม บั ง สู รย์ ต้ น เข็ ม และต้ น ยั ก เป็ ด ประดั บด้ ว ย หินทราย (Stone garden )” ขอยื ม ค� า บรรยายที่ ท� า ให้ เ ห็ น ภาพบริ เ วณ พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ได้อย่างเด่นชัดมา ให้ท่านอ่านเพิ่มเติมอีกสักหน่อยดังนี้ “ข้างพระ ต�าหนักเป็นพรรณไม้พุ่ม เนื่องจากแสงส่องถึง น้อยจึงเหมาะที่ ใช้ ไม้พวกคาลาเธีย สาวน้อย ประแป้ง บอนสี และเฟิรน์ สวนหน้าพระต�าหนัก จัดประดับหิน แทรกด้วยต้นหน้าวัว เทียนหยด ด่าง หลิวไทเป กล้วยไม้สกุลอีฟิ เดนดัม สีส้ม กุหลาบ อาซาเลีย หรือ กุหลาบพันปี จุดเด่น ในบริเวณนี้อยู่ที่ ไม้พันธุ์ต่างๆ จะมีดอกตลอด อ่านต่อหน้า 16


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

5


amthaipaper 66 amthaipaper

ISSUE0111 (March - April 17)

royalty

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiRoyalty สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย (The Monarchic Institution)

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ (ต่อจากตอนที่แล้ว)

สมเด็จพระยุพราช ตามกฏมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันต ติ ว งศ์ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราช บิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม มกุฏราชกุมาร ตามพระราชพิธีสถาปนาเฉลิม นามาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวัง ดุสิต ซึ่งมีตอนหนึ่งในพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ความว่า

royalty article

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๗๙ ราชวงศ์จักรี

S. Narinwong

บึงไผ่แขก ต�าบลดอนโพธิท์ อง อ�าเภอเมือง จังหวัด สุพรรณบุรี นอกจากนี้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง มุสิกนาม.....” นับเป็น “สยามมกุฏราชกุมาร” หว่านข้าว และเกี่ยวข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑ ที่บ้านนา พระองค์ที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ป่า ต�าบลบางงาม อ�าเภอศรีประจันต์ เพื่อช่วย เหลือเกษตรกรให้มีเทคโยโลยีด้านเกษตรกรรม พระราชกรณียกิจ แผนใหม่ รวมถึงการปรับปรุงงานด้านการเกษตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร ให้มีผลผลิตมากขึ้น เทพยวรางกูร เมื่อยังทรงพระเยาว์ทรงรับการ ปลูกฝังในเรื่องความรักประเทศชาติ และค�านึงถึง พระองค์ทรงยึดแนวทางการทรงงานของพระบาท ประโยชน์สุขของประชาชน พระองค์ได้โดยเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย บิดา ในการช่วยเหลือดูแลราษฎรในเรื่องปัญหา เดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ของดินและน�า้ ในลักษณะต่างๆ ทรงมีพระราชด�าริ ราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกๆ ภูมิภาค ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน�้าในหลาย ของประเทศ จึงทรงตระหนักถึงวิถีชีวิตความเป็น พื้นที่ เช่น โครงการพัฒนาบ้านภูแบสิรา อ�าเภอ อยู ่ ข องราษฎร และสภาพบ้ า นเมื อ งเป็ น อย่ า ง ยะรัง จังหวัดปัตตานี การสร้างอ่างเก็บน�้าพร้อม ดี จึงได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อ ระบบส่งน�้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรในหลายหมู่บ้าน ความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมือง และความ และหลายต�าบลที่มีปัญหาการขาดแคลนน�้า ใน ผาสุขของประชาชนไทยทุกถิ่นฐาน และยังรวมถึง อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร การสร้างศูนย์ พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศอีกด้วย การเรียนรู้และพัฒนาในด้านการเกษตร ณ บ้าน กองแหะ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจาก ในด้านการเกษตร พระองค์ทรงตระหนักถึงความ นี้ ยั ง เสด็ จ พระราชด� า เนิ น ไปทรงเยี่ ย มแหล่ ง ส�าคัญของการเกษตรซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจด้าน เกษตรกรรมต่างๆ เช่น สถานที่สร้างอ่างเก็บน�้า เศรษฐกิจของชาติ ซึ่งมีพระราชประสงค์ตามรอย ส� า หรั บ หมู ่ บ ้ า นกกคู อ� า เภอตากใบ ทรงเยี่ ย ม พระราชบิ ด าที่ จ ะทรงด� า รงรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ โครงการปศุสัตว์ ที่อ�าเภอมูโนะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างเกษตรกับสถาบันกษัตริย์ พระองค์ทรง เป็นอาทิ ‘amthai’ เสด็ จ พระราชด� า เนิ น แทนพระราชบิ ด าไปทรง (ยังมีต่อ) ปฏิ บั ติ พ ระราชพิ ธี พื ช มงคลจรดพระนั ง คั ล แรก นาขวัญ เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจแก่เกษตรกรประจ�า ปี ในส่วนการเกษตรอื่นๆ ทรงเสด็จไปทรงเป็น ประธานการท�านาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ บริเวณ

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

.....ก็โดยพระราชปิติอันมีมาในแผ่นดิน นั้น เมื่อสมเด็จพระบรมราชโองการ ซึ่ง จะทรงรับรัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ ทรง พระเจริญวัยสมควรแล้ว ย่อมโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระราชอิสริยยศ ตั้ ง แต่ ง ไว้ ใ นตำ า แหน่ ง สมเด็ จ พระยุ พ ราช มกุฏราชกุมาร ในกาลปัจจุบันนี้ ประชาชน ทั้งหลาย ตลอดถึงชาวต่างประเทศทั่วไป ในโลก ย่อมพากันนิยมยกย่องว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรง อยู่ ในฐานะที่จะรับราชสมบัติปกครองราช อาณาจักรสืบสนองพระองค์ สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอพระองค์นั้นเล่าก็ทรงเจริญพระ ชนมายุบรรลุนิตภิ าวะ..ถึงสมัยที่จะสถาปนา เป็นองค์รชั ทายาท ควรจะทรงอนุวตั รให้เป็น ไปตามธรรมนิยมและขัตติยราชประเพณี

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

ตามความเห็ น ชอบเห็ น ดี ข องมหาชนและผู้ บริหารประเทศทุกฝ่าย...จึงทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้า ลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ขึน้ เป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เฉลิม พระนามตามทีจ่ ารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยาสมบูรณสวางค วัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลย เดช จักรีนเรศยุพราชวิสทุ ธิ สยามมกุฏราชกุมาร

The Monarchic Institution in Thailand part 79 : Chakri Dynasty

His Majesty King Maha Vajiralongkorn, King Rama X (from last issued)

Crown Prince

According to the Law of Succession of Rattanakosin capital, in 1972, when His Majesty King Maha Vajiralongkorn was 20 years old, his father, King Bhumibol gave gracious Succession ceremony for H.M. King Maha Vajiralongkorn. The Royal Succession ceremony took place 28th December 1972 at the Ananta Samakom Hall, Dusit Palace. This is some part of the content of the Royal command:

…When Prince Vajiralongkorn reaches to 20 years of age. He is pleased to be the heir to the throne,

due to the Law of Succession, including the Thai population and state administration are agreeable that Prince Vajiralongkorn is suitable for a successor, according to the Royal custom. When the time was due. His Majesty King Bhumibol Adulyadej granted Prince Vajiralongkorn to be Crown Prince, as written in a parchment of gold that Somdej Phra Borom Orasathiraj Chowpha Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun Sirikittiya Somboonranasawangcawat Varakhantiyaraj sontatiwong Mahitapong Adulyadej Chakrinarasyuparajvisuddi Siam Makud rajkumara…” This is the third Crown Prince in Rattanakosin capital.

happiness of his population. He went to many parts of Thailand with his father, King Bhumibol and his mother, Queen Sirikit. He knew his people way of life as well as the situation of the country. He wants to use his role to bring prosperity to all for the Thai people and the country.

For agricultural, he thought that the significance of agriculture to be the heart of the economy of the country. So, he followed in his father’s foot-steps to preserve agriculture and monarchic institutions. He went to the plowing ceremony on behalf of His Majesty King Bhumibol for good will to the farmers. He also went to the chairman of rice farming with manure demonstration at Phai Khak Royal Multifarious duties swamp area, Supan buri province. He went His Majesty King Maha Vajiralongkorn is to Barn Napha, Sri Prajan sub-district for rice responsible in loyalty thoughts to the farming in Patum Thani species, to support

the farmers in technologies of farming. His Majesty King Maha Vajiralongkorn is carrying on his father’s work and all developments of rural areas for the benefit of the people. He remarks to state units as well as private sectors who are involved with water development resource such as Barn Bhu Bair Sira development project, Pattani province. To build the Dams which will help irrigate lands for people who live in many villages in Dong Loung District, Mukdaharn province. To build study centre for agricultural development in Mae Rim District, Chiang-mai province. He also went to visit agricultural resources in Tark Bai District. He was as well visit lives stock project in Mu Noe District, Nara Thivas province. ‘amthai’ (To be continued)

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


Follow us on Twitter Bournemouth Thai Festival news roundup @amthaipaper

ISSUE0106 (October - November 16) amthaipaper amthaipaper amthaipaperwww.amthai.co.uk www.amthai.co.uk/newspaper / January 2008

77


amthaipaper 88 amthaipaper

ISSUE0110 (February - March 17) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Taser Gun

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper


news newsroundup roundup

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2008

9 9


amthaipaper 10 10 amthaipaper

www.amthai.co.uk www.amthai.co.uk/ /January January2008 2008

technology technology


news roundup

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk www.amthai.co.uk//January January2008 2008

11


12 amthaipaper

www.amthai.co.uk www.amthai.co.uk // January January 2008 2008

technology


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk // January January 2008 2008 www.amthai.co.uk

13


amthaipaper 14amthaipaper 14

ISSUE0111 (March - April 17) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

First Female Police Chief

amthaiFirst Female Police Chief

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

โดย : ถนอมจิต พานิชรัตน์

การขึ้นรั้งต�าแหน่งผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล “ของนางสาวเครสซิ ดา ดิ๊ก เมื่อต้นเดือนเมษายนนี้ ท�าให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีอ�านาจมาก อีกคนหนึ่งในประเทศ นอกจากนั้นเธอยังเป็น ผู้หญิงคนแรกที่ได้นั่งในต�าแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์ 188 ปีของต�ารวจนครบาล

เครสซิดา ดิ๊ก

ร้อยเรื่องสองฝั่งเทมส์ : เครสซิดา ดิ๊ก สตรีผู้ทรงอิทธิพลอีกคนในอังกฤษ เวลาพูดถึงผูห้ ญิงทีม่ อี าำ นาจและอิทธิพลในอังกฤษ ยุคนี้ คนส่วนใหญ่นึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถ เอลิซาเบธทีส่ อง หรือไม่กน็ างเทเรซา เมย์ นายก รัฐมนตรีอังกฤษคนปัจจุบัน แต่การขึ้นรั้งตำาแหน่ง ผู้บัญชาการตำารวจนครบาลของนางสาวเครสซิ ดา ดิก๊ เมื่อต้นเดือนเมษายนนี้ ทำาให้เธอกลายเป็น ผูห้ ญิงทีม่ อี าำ นาจมากอีกคนหนึง่ ในประเทศ นอกจาก นัน้ เธอยังเป็นผูห้ ญิงคนแรกที่ได้นงั่ ในตำาแหน่งนี้ใน ประวัติศาสตร์ 188 ปีของตำารวจนครบาล

ากมองเจาะไปที่หน่วยงานรักษาความสงบ เรียบร้อยก็จะพบว่า ตำาแหน่งสำาคัญใน 3 หน่วยงานหลักตอนนีม้ แี ม่ทพั เป็นหญิงทัง้ 3 หน่วย คือเครสซิดา ดิ๊ก เป็นผู้บัญชาการตำารวจนครบาล รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลพื้ น ที่ ใ นเขตมหานครลอนดอน ยกเว้นเขตซิตี้ออฟลอนดอน ซึ่งอยู่ในความรับผิด ชอบดูแลของตำารวจหน่วยซิตอี้ อฟลอนดอน แม่ทพั หญิงคนที่สองคือซารา ทอร์นตัน ประธานสภา ตำารวจระดับผูบ้ ญ ั ชาการแห่งชาติ และแม่ทพั หญิง คนที่สามคือลินน์ โอเวนส์ อธิบดีสำานักงานปราบ ปรามอาชญากรรมแห่งชาติ ขณะที่แม่ทัพใหญ่ที่ กำากับดูแลหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยก็ เป็นหญิงอีก คือแอมเบอร์ รัดด์ รัฐมนตรีมหาดไทย นั่นเอง

ตอนที่ เ ครสซิ ด า ดิ๊ ก ออกจากกองบั ญ ชาการ ตำารวจนครบาล หลังจากร่วมหัวจมท้ายมา 31 ปี ไปรั้งตำาแหน่งที่กระทรวงต่างประเทศ คนมอง กันว่าเธอคงเลิกคิดที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ บัญชาการหญิงคนแรกของตำารวจนครบาลไปแล้ว ตอนนั้นเธอได้กล่าวไว้ว่า เธอหวังว่าวันหนึ่งจะมีผู้ หญิงขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำารวจนครบาล เพราะจะ สะท้อนว่านครบาลเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และ การทีเ่ ธอได้รบั เลือกให้ดาำ รงตำาแหน่งนีแ้ ละได้กลับ ไปดูแลนครบาลในครั้งนี้ก็น่าจะสะท้อนถึงคำาพูด ของเธอได้เป็นอย่างดี ตำาแหน่งผู้บัญชาการตำารวจนครบาลที่เธอลงแข่ง และได้มาครัง้ นี้ เธอต้องผ่านสอบสัมภาษณ์กบั นาง แอมเบอร์ รัดด์ รัฐมนตรีมหาดไทย และนายซาดิก ข่าน นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน หนังสือพิมพ์ เทเลกราฟรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าทีเ่ ธอเฉือน

เอาชนะคูแ่ ข่งอีก 3 คนได้นนั้ ไม่ใช่เพราะเธอเป็นผู้ หญิง แต่เพราะว่าเธอมีคณ ุ สมบัตแิ ละประสบการณ์ ทีเ่ หมาะกับงานมากทีส่ ดุ เครสซิดา ดิก๊ เป็นตำารวจ ทีม่ ปี ระสบการณ์สงู มากคนหนึง่ เธอเคยเป็นหัวหน้า หน่วยปราบปรามการก่อการร้ายแห่งชาติ ได้ชื่อว่า เป็นคนตรงไปตรงมาหนักแน่น และสงบเยือกเย็น ในภาวะวิกฤต

230,000 ปอนด์ตอ่ ปี คดีอาชญากรรมทีพ่ งุ่ สูงขึน้ ใน กรุงลอนดอน รวมทั้งรูปแบบการก่ออาชญกรรมที่ เปลีย่ นไปเป็นการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เพิม่ มากขึ้น เป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อตำารวจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ท้าทาย หนังสือพิมพ์เดอะสแตนดาร์ดรายงาน ว่า ความไว้วางใจที่ประชาชนให้กับตำารวจลดลง จาก 82% เมื่อปี 2546 เหลือ 65% เมื่อปีที่แล้ว

ในขณะทีส่ วัสดิการและบริการสังคมอื่นๆ ถูกตัดงบ และประชาชนมีทางเลือกน้อยลง ตำารวจในท้องที่ จำาเป็นต้องเข้ามารับผิดชอบบริการทางสังคมใน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ในนครบาลตอบรับการ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปัญหาบ้านแตกสาแหรก กลับมาของเธอเป็นอย่างดี แต่ปรากฏว่าครอบครัว ขาด ไปจนถึงปัญหาผู้ป่วยโรคจิต ย่อมทำาให้เวลา ของนายฌอง ชาลส์ เด เมเนเซส ชาวบราซิล ที่ ในการปราบปรามอาชญากรรมมี น้ อ ยลง การ ถูกตำารวจยิงเนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัย ก่อการร้ายในเหตุการณ์เมื่อปี 2548 ได้ออกมา วิจารณ์การแต่งตั้งในครั้งนี้ ด้วยเหตุเพราะว่าใน สมัยนั้นเธอกำากับดูแลปฏิบัติการที่ส่งผลให้เกิด การยิงผิดตัวดังกล่าว ญาติพี่น้องของเด เมเน เซสชีว้ า่ การแต่งตัง้ เป็นการทำาร้ายความรูส้ กึ คนใน ครอบครัว ทัง้ ยังส่งสัญญาณด้วยว่าตำารวจสามารถ ทำาอะไรก็ ได้ เพราะได้รับสิทธิคุ้มครอง

ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายยังคงเป็นเรื่องท้า ท้ายใหญ่สุดในแง่การปฏิบัติงานเพื่อรักษาความ ปลอดภัย เหตุก่อการร้ายบริเวณสะพานเวสต์มินส์ เตอร์ในกรุงลอนดอนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคง ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ชาวกรุงลอนดอนต้องเผชิญ ‘amthai’

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licenced & Regulated Accountancy Practice by Thai & UK Accountants (Licence No.8294)

ในคดีนายเด เมเนเซสนี้ คณะลูกขุนมีคำาวินิจฉัย ว่าตำารวจนครบาลละเมิดกฎเรื่องสุขภาพและความ ปลอดภัย แต่ไม่พบว่าเป็นเรื่องที่นางสาวเครสซิ ดา ดิ๊ก ผู้บังคับการหน่วยต้องรับผิดชอบต่อความ ผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ เครสซิดา ดิก๊ เข้ามากุมบังเหียน ตำารวจนครบาลในจังหวะที่มีเรื่องท้าทายให้ฝ่าฟัน หลายเรื่อง ตำารวจนครบาลเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ ที่สุดของหน่วยงานพิทักษ์สันติราษฎร์ รับผิดชอบ พื้นที่ในมหานครลอนดอน โดยมีเจ้าหน้าที่ทำางาน อยู่ราว 43,000 คน ได้งบประมาณประจำาปีร่วม 3,000 ล้านปอนด์ แต่จำาเป็นต้องตัดงบลงไปอีก 400 ล้านปอนด์ และมีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาล อาจขอให้ตัดลงไปมากกว่านี้อีก งบที่ถูกหั่นลงย่อม หมายถึงผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามท้องถนนในเมืองหลวง ผู้บัญชาการคนใหม่จะต้องตัดสินใจว่าจะตัดตรง จุดไหน ซึ่งอาจส่งผลให้ความนิยมในตัวเธอลดลง ปัญหาเรื่องงบประมาณสะท้อนให้เห็นได้จากการ ที่เธอแสดงความรับผิดชอบในเชิงสัญลักษณ์ โดย ประกาศว่าจะรับเงินเดือนน้อยกว่าผู้บัญชาการคน ก่อน 40,000 ปอนด์ เท่ากับว่าเธอรับเงินเดือน

Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¨´·ÐàºÕ¹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom â´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified / Certified áÅÐÁÕ·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ·Ò§´ŒÒ¹ºÑÞªÕáÅÐÀÒÉÕã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ·Ñ駹ѡºÑÞªÕ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ ·ÕèÂÔ¹´ÕãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¤¹ä·Â·Õ赌ͧ¡Ò÷ӸØáԨ¡ÒäŒÒ·Õè»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Self Employed, Sole Traders, Partnership,Company Limited, Non-Profit Organisation Charity etc; ͧ¤¡Ã¡ÒáØÈŠઋ¹ ÇÑ´ä·Â ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / ແ´ºÃÔÉÑ· ·Ñ駸ØáԨ¢¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ / ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D, ྐྵªÑè¹ - Auto Enrolment Pension (New Regulation) etc. ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (¨´·ÐàºÕ¹ ¹ÓÊ‹§ & ¡àÅÔ¡ VAT) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House / Charity Commission

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) Mobile Number 074 2766 7598 or 075 5289 2519 ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Registered in England and Wales No. 08798217 Correspondence Address: Office 98, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ United Kingdom


Follow us on Twitter Bournemouth Thai Festival news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0106 (October - November 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

15 15


” amthaipaper amthaipaper 16 16 amthaipaper Phu Phan Ratchaniwet Palace ISSUE0111 (March - April 17)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Phu Phan Ratchaniwet Palace

Like us on Facebook technology facebook.com/amthaipaper

พระตำ�หนักภูพ�นร�ชนิเวศน์ พระตำ�หนักแดนอีส�น

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต่อจากหน้า 4 ปี และในที่ นี้ มี ต้ น พลองออกดอกสี ม่ ว งเป็ น ต้ น ไม้ ป่ า ซึ่ ง สมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรม ราชินนี าถ ทรงโปรดมาก ทีเ่ รือนคำาหอมบริเวณนี้ ประดับด้วยพันธุ์ไม้ดอกจากป่าภูพาน เช่น ดุสติ า มณีเทวา สวิสจันทร์ ทิย์เกสร ดอกสร้ายสุวรรณ รวมทั้งดอกเทียนป่า ดอกไม้เหล่านี้เป็นที่ชื่นชม ของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก” ไม่เพียงแต่จะทรงโปรดฯให้จัดสวนต่างๆ ตาม ธรรมชาติ แ ละจั ด แต่ ง เพิ่ ม เติ ม แล้ ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผู ้ เ ขี ย นอ่ า นแล้ ว แทบคิ ด ไม่ ถึ ง ก็ คื อ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า บรมราชินีนาถทรงน�าช้างส�าคัญ (ช้างเผือก) จาก พระต�าหนักสวนจิตรลดา รวม 4 เชือก มาเลีย้ งไว้ที่ โรงช้างและให้ออกหาอาหารตามธรรมชาติ การน�า ช้างเผือกมาไว้ทพี่ ระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ ท�าให้ เกิดโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นจุดสนใจที่ นักท่องเที่ยวจะเห็นช้างเผือกกลับจากหาอาหาร ตอนเย็นๆ บริเวณอ่างเก็บน�้าที่ใช้ในพระต�าหนัก พระต� า หนั ก ภู พ านราชนิ เ วศน์ จึ ง เป็ น สถานที่ น่าชมทั้งพระต�าหนัก สวนไม้ดอกไม้ประดับและ สัตว์ป่าที่ทรงน�ามาเลี้ยงเพื่อคืนชีวิตสู่ป่า เมื่อต้นได้กล่าวว่าการสร้างพระต�าหนักภูพานฯ ขึ้นในจังหวัดสกลนครก็เพื่อเป็นที่ประทับแรมใน ระหว่ า งเสด็ จ ไปทรงงานติ ด ตามความคื บ หน้ า ของโครงการในพระราชด�าริทั้งหลายในการช่วย เหลือประชาชนในภาคอีสานจะขอเอ่ยถึงโครงการ หนึ่งที่ส�าคัญมาให้ท่านรู้จัก ที่จริงโครงการนี้เป็นที่ ได้ยินและรู้จักกันมานานแล้ว คือโครงการป่ารัก น�้าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ตงั้ ขึน้ เพือ่ ฟืน้ ฟูปา่ ไม้ทเี่ สือ่ มโทรมแล้ว น�ามาจัดสรรเป็นที่ท�ากินของประชาชนที่ยากจน โครงการนี้เหมาะสมกับภาคอีสานที่แห้งแล้งมาก และจากกระแสรั บ สั่ ง ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ ที่ตรัสว่า ท่านจะเป็นป่าที่รักษาน�้าเอาไว้ โดยที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเชีย่ วชาญในด้านแหล่งน�า้ และพระองค์จะทรง เป็นป่าที่รักษ์น�้า ให้ผืนป่าเจริญงดงามเป็นที่ท�ากิน ของประชาชนตลอดไป

พระธาตุเชิงชุม

พระธาตุนารายณ์เจงเวง

อ�าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครท�าเป็นอาชีพ หนองหาน” เข้ามาอยู่ในการปกครองของราช ความส�าคัญด้านพุทธศาสนามากขึน้ ก็คอื สกลนคร คืองานเครื่องปั้นดินเผาซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ อาณาจักรสยามและเปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสกล เป็ น ที่ ตั้ ง ของพระธาตุ ถึ ง ห้ า แห่ ง คื อ พระธาตุ บ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ช่วยเหลือ ทวาปี” สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯ เชิงชุม, พระธาตุนารายณ์เจงเวง, พระธาตุศรี ให้เปลี่ยนชื่อเมืองอีกครั้งคือ “เมืองสกลนคร” มงคล, พระธาตุดูม และพระธาตุภูเพ็ก ท่านผู้อ่านที่พอจะทราบเรื่องราวต่างๆ ได้แล้ว พอจะจ�ากันได้ว่าในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ท่ า นผู ้ อ ่ า นที่ อ ่ า นเรื่ อ งราวของพระอาจารย์ ข้อมูลสุดท้ายที่อดจะกล่าวถึงไม่ได้คือโคขุนโพน เทือกเขาภูพานเป็นสถานที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ สายวิ ป ั ส สนาที่ ส� า คั ญ ๆ เช่ น พระอาจารย์ มั่ น ยางค�า เป็นโคขุนที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าในสกลนคร แห่งประเทศไทยใช้เป็นฐานทีม่ นั่ ในการปฏิบตั งิ าน ภูริทัตโต พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร หลวงปู่หลุย เนื้อของโคขุนชนิดนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นสเต็กเนื้อที่มี แทรกซึม บ้านกุดนาขาม อ�าเภอสว่างแดนดิน เป็น จันทสาโรและหลวงปู่เทส เทสก์รังสี จะทราบว่า รสชาติดีไม่แพ้เนื้อจากต่างประเทศเพราะหญ้าที่ พื้นที่อันตรายส�าหรับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง สกลนคร จังหวัดสกลนครเป็นถิน่ ก�าเนิดหรือเป็นทีพ่ า� นักของ ใช้เลี้ยงโคมีคุณภาพดีมาก ‘amthai’ นครพนมเป็นจังหวัดที่พรรคคอมมิวนิสต์กระจาย พระอริยสงฆ์เหล่านี้ และยิ่งส่งเสริมให้จังหวัดนี้มี ตัวอยู่อย่างหนาแน่น นักเขียนชื่อดังอย่าง จิตร ภูมศิ กั ดิ์ ก็ถกู ยิงตายทีเ่ ทือกเขาภูพาน เพราะฉะนัน้ การที่ทรงเลือกภูพานเป็นที่ตั้งพระราชต�าหนักใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงเป็นพระราชประสงค์ ทีจ่ ะช่วยเหลือประชาชนทีย่ ากจน ขาดแคลนปัจจัย ต่างๆ ที่จะด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียงให้มีชีวิตที่ดี ขึ้น ที่ผ่านมาในทุกปีทั้งสองพระองค์และพระเจ้า The 6th year in Bournemouth ลูกเธอฯจะเสด็จประทับที่พระต�าหนักภูพานฯ ใน เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม การทีเ่ สด็จทรงงาน และมีพระต�าหนักประทับแรมที่จังหวัดสกลนคร ท�าให้ภาคอีสานเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น Fri. - Sun. 14th-16th April 2017

Thai Food Festival

หลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ แล้ว พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีได้เสด็จประพาส จังหวัดต่างๆ ในภาคอีสานเป็นเวลาเกือบ ๒๐ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน เสด็จจังหวัด สกลนครระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ใน ระหว่างที่เขียนเรื่องนี้ผู้เขียนพบว่ามีข้อมูลที่น่า สนใจเกี่ ย วกั บ จั ง หวั ด อั น เป็ น ที่ ต้ั ง พระต� า หนั ก ภูพานแห่งนี้จึงขอน�ามาเล่าต่อเพราะว่าสกลนครนี้ มีประวัตเิ มืองทีน่ า่ สนใจและยังเป็นสถานทีไ่ ด้ชอื่ ว่า เป็น “แหล่งธรรมะแห่งอีสาน” อีกด้วย

“เมืองหนองหานหลวง” เป็นชื่อดั้งเดิมของเมือง ตั้งขึ้นตามชื่อของบึงน�้าขนาดใหญ่ที่เมืองตั้งอยู่ ขุนขอมราชบุตรสร้างเมืองนี้ขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๖ เมื่ออิทธิพลของขอมเสื่อมลง “หนองหาน หลวง” ตกไปอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักร นอกจากนี้อีกโครงการหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้า ล้ า นช้ า ง มี ชื่ อ เมื อ งใหม่ ว ่ า “เมื อ งเชี ย งใหม่ สิริกิติ์ฯ ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บ้านกุดนาขาม หนองหาน” ครั้นในศตวรรษที่ ๑๙ “เชียงใหม่

10.30am-18.00pm

at The Square, Bournemouth Town Centre

More Information: Mr. & Mrs. TEPNARIN / Tel: 01202 300 916, Mob: 07951 170 294 Email: aew291@hotmail.co.uk / tim_narin411@live.co.uk www: timnarin411.wixsite.com/thaisummerfair, www: facebook.com/thaisummerfair


news news roundup roundup

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk//January January2008 2008 www.amthai.co.uk

17 17


amthaipaper 18amthaipaper 18

ISSUE0111 (March - April 17)

Europe news

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiEurope news

Like us ontechnology Facebook facebook.com/amthaipaper

สรุปข่าวเศรษฐกิจยุโรป

อัตราการว่างงานในยูโรโซนลดลงระดับตำ่าสุดในรอบ 8 ปี

ำนักสถิติแห่งยุโรปรายงานอัตราว่าง งานในยูโรโซนเดือน ก.พ.ร่วงลงสูร่ ะดับ ต�่าสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2552 เนื่องจาก การจ้างงานฟื้นตัว แม้จะมีความไม่แน่นอน เกี่ ย วกั บ เบร็ ก ซิ ส สถานการณ์ ข องตลาด แรงงานในยูโรโซน ซึ่งมีสมาชิก 19 ประเทศ อัตราว่างงานลดลง 9.5% โดยมีปัจจัยหนุน จากสเปนและโปรตุเกส มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ท� า ให้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ลดลงเหลื อ 1.5% ซึง่ ต�า่ กว่าเป้าหมายของ ECB เยอรมนี เป็ น ประเทศที่ มี อั ต ราว่ า งงานต�่ า ที่ สุ ด ใน ยูโรโซน ที่ 3.9% ฝรัง่ เศสประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองยังคงติดลบ 10%ขณะทีก่ รีซรัง้ ท้ายทีส่ ดุ อยู่ที่ 23.1% สเปนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 18% จาก 20.5% เมื่อ 12 เดือนก่อน ช่วงที่แย่ที่สุด ของวิกฤตการณ์ทางการเงินการว่างงานในยูโรโซนสูงถึง 12.1% ข้อมูลส�ารวจชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่ แข็งแกร่งของผูผ้ ลิตในกลุม่ ประเทศยูโรโซน โดยเห็นได้จากดัชนีจดั ซือ้ จัดจ้างฝ่ายผลิตของ IHS Markit (PMI) ส�าหรับเขตยูโรโซนปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.2 ในเดือนมีนาคมจากระดับ 55.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ ‘amthai’

เหตุระเบิดขบวนรถไฟใต้ดินในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย

กรณีเหตุระเบิดในรถไฟใต้ดินเซนต์ปีเตอร์ส เบิร์กเมื่อวันที่ ๓ เมษายนที่ผ่านมา ท�าให้มี ผูเ้ สียชีวติ 11 ราย บาดเจ็บ 37ราย เจ้าหน้าที่ รู้ตัวผู้ต้องสงสัย ชื่ออัคบาร์จอน ดจาลิลอฟ ชาวเคอร์กสิ ถาน สัญชาติรสั เซีย ซึง่ มีแนวคิด แบบกลุ่มอิสลามสุดโต่ง เหตุระเบิดเกิดขึ้น ขณะรถไฟใต้ดนิ ก�าลังวิง่ อยูร่ ะหว่างสองสถานี พนักงานขับรถไฟตัดสินใจน�าขบวนเข้าจอด ที่สถานีสถาบันเทคโนโลยีนครเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ท�าให้ผู้บาดเจ็บได้รับความช่วยเหลือ อย่างทันที ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับวางดอกไม้ไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต เฟสบุ๊คของสถานเอกอัครราชทูต ไทย ณ กรุงมอสโก ได้ออกค�าเตือนเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศรัสเซีย และรายงานสถานการณ์เหตุ ระเบิด พร้อมแนะน�าให้ผู้มีแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวรัสเซีย โดยเฉพาะในกรุงมอสโกและนครเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและใส่ใจสังเกตความเป็นไปและสิ่งผิดปกติรอบข้าง รวมทั้งติดตามข่าวสารจากสื่อท้องถิ่น จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ควรท�าประกัน การเดินทางทุกครั้งเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ‘amthai’

คณะกรรมการการเลือกตั้งฝรั่งเศสเตือนรัสเซียไม่ ให้ยุ่งเกี่ยว กับการเลือกตั้ง

คณะกรรมาธิการเลือกตัง้ ของฝรัง่ เศสเตือน เกีย่ วกับรายงานข่าวของรัสเซียว่าผูส้ มัครจาก พรรคอนุรักษ์นิยม ฟรังซัวส์ ฟิยง เป็นตัว เต็งในการชิงต�าแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งไม่ ได้ตรงกับผลการส�ารวจความคิดเห็น ในเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สมัครเลือกตั้งเอ็มมานู เอล มากร็อง นักการเมืองสายกลางวัย 39 ปี อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และดิจิตอล ได้กล่าวหามอสโกอยู่เบื้องหลัง การโจมตีไซเบอร์หลายครั้ง ในเว็บไซต์หา เสียงและอีเมล์ และยังมีข่าวปลอมที่ออก โดยสือ่ รัสเซียรวมทัง้ ส�านักข่าวสปุตนิก อันเนือ่ งจากมากร็องสนับสนุนนโยบายของสหภาพยุโรปในการ คว�่าบาตรมอสโกในวิกฤติยูเครน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนผู้สมัครอย่างนางมารีน เลอแปน และ ฟรองซัวส์ ฟิยง เพราะเลอแปนมีนโยบายขวาจัด ต่อต้านผู้อพยพและสหภาพยุโรป ส่วนฟิยงก็มี นโยบายผลักดันให้ฝรั่งเศสใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้น รัสเซียถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเลือก ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ โดยนางฮิลลารี คลินตันถูกหน่วยข่าวกรองรัสเซียแฮคอีเมล์ นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ก็แสดงความวิตกว่ารัสเซียอาจจะพยายามแทรกแซงการเลือกตัง้ ทัว่ ไป ในเดือนกันยายนปีนี้ ‘amthai’

สำานักงานตำารวจอิตาลีเปิดตัวรถตำารวจรุ่นใหม่ ลัมโบกินีฮูราเคน ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติของอิตาลีเปิดตัว รถต�ารวจที่ดัดแปลงมาจากแลมโบกินีรุ่นฮู ราแคน โมเดลใหม่ล่าสุด ความจริงไม่ใช่ฮู ราเคนคันแรกของต�ารวจอิตาลี เพราะเคย ได้รับมาแล้วในปี 2015 แต่ชูปเปอร์คาร์รุ่น ใหม่ ล ่ า สุ ด นี้ ม าพร้ อ มกั บ แกดเจ็ ต เฉพาะที่ ต�ารวจต้องใช้เช่นแท็บเล็ตออนบอร์ดและ คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอุปกรณ์เช่นเครื่อง

กระตุ้นหัวใจเครื่องดับเพลิงแบบพกพาและ ซองปืน ช่องเก็บสัมภาระได้รับการปรับแต่งให้เป็นตู้เย็น ส�าหรับการขนส่งโลหิตอย่างเร่งด่วนไปยังสถานทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุและส�าหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ เครือ่ งยนต์ V10 ขนาด 610 แรงม้า สามารถวิ่งได้ 0-100 กม. / ชม. ภายในเวลาเพียง 3.3 วินาที ระบบขับเคลื่อน สี่ล้อและแชสซีไฮบริดซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียม ด้วยความเร็วสูงสุด 325 กม. / ชม. หน้าทีส่ า� คัญของฮูราเคนคือการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ ช่วยชีวติ และลาดตระเวนทางหลวง รอบเมืองโบโลญญา เพื่อจับรถที่วิ่งเร็วเกินก�าหนด ‘amthai’

ประเทศในทวีปยุโรปที่น่าไปเรียนที่สุดสำาหรับนักเรียนต่างชาติ ปี 2017

ส� า หรั บ ผู ้ ที่ ก� า ลั ง มองหาที่ เรียน การจัดอันดับประเทศ ที่ น ่ า ไปเรี ย นที่ สุ ด ในทวี ป ยุ โ รปปี 2017 ส� า หรั บ นักเรียนต่างชาติอาจจะเป็น ตัวช่วยในการตัดสินใจ การ ศึกษาครัง้ นีใ้ ห้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนจาก 3 ปัจจัย หลัก ได้แก่ การศึกษา 50 ค่าใช้จ่าย 30 การด�าเนิน ชี วิ ต และอาชี พ 20 ผล ปรากฏว่าเยอรมนีเป็นประเทศทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ มีคะแนนโดยรวมสูงสุด: 83.2 สห ราชอาณาจักร 69.8 ตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์ ฝรัง่ เศส สวีเดนเ รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยีย่ ม และนอร์เวย์ ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือด้านการศึกษา ซึ่งมีคะแนนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด โดยพิจารณาจาก จ�านวนมหาวิทยาลัยของประเทศทีต่ ดิ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า 10 อันดับ แรกของประเทศในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติจะคล้ายกับ 10 อันดับแรกในการส�ารวจนี้ และมี สามอันดับแรกเหมือนกัน แต่ถา้ แยกตามสามปัจจัยหลัก เยอรมันเป็นอันดับหนึง่ ในด้านการศึกษา ฮังการี เป็นอันดับหนึ่งด้านค่าใช้จ่าย และอังกฤษเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องชีวิตและอาชีพ ‘amthai’

โบอิ้งประสบความสำาเร็จในการบินทดสอบเครื่องบินเจ็ทดรีมไลเนอร์ รุ่นใหม่

บริษัทโบอิ้งเปิดเผยว่า เครื่องบินเจ็ทรุ่นใหม่ ล่าสุด 787-10 มูลค่า 312.8 ล้านเหรียญ ประสบผลส�าเร็จกับการบินทดสอบครั้งแรก เป็นอย่างดี เครื่องบินล�านี้เป็นหนึ่งในสาม ของเที่ยวบินเปิดตัว โดยมีแอร์บัส A319 นีโอเจ็ท และแอนโตนอฟ An-132D ร่วม ด้วย โบอิ้ง787-10 ผลิตที่โรงงานในเชาท์ คาโรไลนา เพราะขนาดอั น มหึ ม าของมั น ประธานาธิ บ ดี โ ดนั ล ด์ ท รั ม ป์ เ ข้ า เยี่ ย มชม โรงงานของโบอิ้งเมื่อเดือนที่แล้ว และทึ่งกับ เจ็ทรุ่นใหม่นี้มาก ทรัมป์ให้สัญญาว่าจะเพิ่ม การผลิตของสหรัฐฯ และลงโทษบริษัทที่ย้ายงานไปประเทศอื่น 787-10 มีพิสัยบินระยะไกล (14,800 - 15,750 กิโลเมตร) เป็นรุ่นที่ขยายล�าตัวให้ยาวขึ้นจาก 787-8 ได้รับการสั่งจองแล้วจ�าหน่าย 149 ล�า จาก 9 สายการบิน หลังจากท�าการทดสอบการบินในปีนี้คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในปี 2018 ในขณะที่ คู่แข่งคนส�าคัญคือแอร์บัสสร้างซุปเปอร์จัมโบ้เจ็ท A380 โบอิ้งจึงต้องวางแผนรับมือด้วยการพัฒนา และดัดแปลงเครื่องรุ่นใหม่ออกมาเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้น ‘amthai’

ยิบรอลตาร์โวยไม่ยอมถูกใช้เป็นเบี้ยต่อรองในการเจรจาเบร็กซิส

ยิบรอลตาร์ไม่พอใจทีส่ เปน จะฉวยโอกาสที่ อั ง กฤษ ลาออกจากสหภาพยุ โ รป มาบั ง คั บ ให้ มี ก ารเจรจา ต่ อ รองถึ ง อนาคตของ ยิบรอลต้า ประธานสหภาพ ยุโรปโดนัลด์ ทัสก์ กล่าวว่า ยิ บ รอลต้ า จะอยู่หรือออก จากอียูหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อ ตกลงระหว่ า งรั ฐ บาลของ อังกฤษและสเปน ซึ่งผู้น�า รัฐบาลของยิบรอลต้าฟาเบียน พีคาร์โด ถือว่าสเปนอยู่เบื้องหลังคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้ตัวเอง ได้ผลประโยชน์ ถึงแม้ 96% ของประชากรทั้งหมด 32,000 คนของยิบรอลต้าจะออกเสียงขออยู่กับอียู แต่ยบิ รอลต้ายังคงจะอยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ ยิบรอลต้ามีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 6.5 ตารางกิโลเมตร อยู่บริเวณช่องแคบยิบรอลตาร์ทางใต้ของสเปน เชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทร แอตแลนติก เคยเป็นส่วนหนึ่งของสเปนจนกระทั่งปี 1713 ตามข้อตกลงในสนธิสัญญายูเทรกต์ เป็น เวลา 300 ปีที่สเปนเรียกร้องให้ยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อคืนยิบรอลต้าให้เป็นดินแดนของสเปน นายก เทเรซ่า เมย์ แถลงในกรณีนี้ว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ปล่อยให้ยิบรอลต้าเข้าสู่กระบวนการที่ต้องผ่าน การตัดสินใจของรัฐอื่น ที่ขัดแย้งต่อประชาธิปไตยของประชาชนในพื้นที่ และยืนยันว่าการเจรจาเรื่อง เบร็กซิต จะต้องครอบคลุมถึงผลประโยชน์ของทั้งสหราชอาณาจักรและยิบรอลตาร์ ‘amthai’


Follow us on Twitter news round up news roundup @amthaipaper

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiNews round up วันประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร เมื่อยื่นจดหมายลาออกจากอียู

ายกรั ฐ มนตรี เทเรซา เมย์ เริ่ ม ใช้ มาตรา 50 อย่างเป็นทางการ นำาอังกฤษ เดินหน้าขบวนการเบร็กซิตเต็มตัว หลังมีการ ยื่นจดหมายแจ้งลาออกจากสหภาพยุโรปเมื่อ วันที่ 29 มี.ค และจะทำาให้อังกฤษออกจาก สหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ ในเดือนมีนาคม 2019 รัฐบาลอังกฤษวางแผนยกเลิกกฎหมาย อียูจำานวนมากเกี่ยวกับ สิทธิแรงงาน สิทธิ ผู้ บ ริ โ ภค ไปจนถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม ทำ า ให้ อังกฤษมีอิสระในการปกครองตนเอง ยกเลิก กฏหมายประชาคมยุโรป พ้นจากอำานาจศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป ทว่าธุรกิจต่างๆ ยังคงดำาเนินต่อไป ในวันที่อังกฤษสิ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกของอียู เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน สำาหรับท่าทีของบรรดาผูน้ าำ ของสหภาพยุโรปหลังจากที่ได้รบั จดหมายลาออก รับว่าเป็นวันแห่งความเศร้า อังเกลา เเมร์เคิล ผู้นำาเยอรมนี กล่าวว่ายอมรับการตัดสินใจตามหลักประชาธิปไตยของอังกฤษ เเม้จะ ไม่อยากให้วันนี้มาถึงที่อียูจะขาดสมาชิกที่สำาคัญไป ‘amthai’

สหราชอาณาจักรอาจกลับไปใช้หนังสือเดินทางสีน�้าเงินเข้มแบบเดิม

หนึ่งวันหลังจากที่นายกฯ เทเรซ่าเมย์ ใช้มาตรา 50 เริ่มต้น กระบวนการออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ โฮม ออฟฟิศก็ทำาสัญญาฉบับใหม่มูลค่า 490 ล้านเหรียญเพื่อ ออกแบบพาสปอร์ตใหม่ หลังจากฉบับปัจจุปันจะหมดอายุ ใน ค.ศ. 2019 ซึ่งเป็นปีที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป หนังสือเดินทางถูกออกแบบใหม่ทุกๆ 5 ปี เพื่อป้องกันการ ปลอมแปลง ส.ส.พรรคอนุรกั ษ์นยิ ม แอนดรู โรซินเดล กล่าว ว่า การกลับไปใช้หนังสือเดินทางของอังกฤษของเราเองเท่ากับ เป็นการประกาศให้โลกรู้ถึงการกลับมาของอังกฤษ การใช้ พาสปอร์ ต สี ช มพู ข องอี ยู ทำ า ให้ ข าดเอกลั ก ษณ์ ข องความ เป็นอังกฤษ และพลเมืองของสหราชอาณาจักรจะมีความ ภาคภู มิ ใ จและความมั่ น ใจในสั ญ ชาติ ข องตั ว เองได้ เ มื่ อ เดินทาง เช่นเดียวกับชาวสวิสและชาวอเมริกัน อังกฤษเริ่ม ใช้หนังสือเดินทางสีเบอร์กนั ดีในปี 1988 เมือ่ เข้าร่วมสหภาพ ยุโรป หนังสือเดินทางแบบใหม่จะตัดคำาว่า “สหภาพยุโรป” ออกไป และอาจจะกลับไปใช้สีนำ้าเงินเข้มแบบดั้งเดิมที่ใช้มา ตั้งแต่ ค.ศ. 1920 ‘amthai’

ต�ารวจปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมทั้ง 12 คน หลังจากการโจมตีเวสมินเตอร์

จากเหตุสะเทือนขวัญในกรุงลอนดอนเมื่อ วันพุธที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา เมื่อคนร้าย ทราบชื่อภายหลังคือ คาลิด มาซูด ชาว อังกฤษวัย 52 ขับรถไล่ชนผูค้ นทีส่ ะพานเวสต์ มินสเตอร์ ก่อนพุ่งเข้าชนรั้วอาคารรัฐสภา แล้วใช้มดี ไล่แทงตำารวจแล้วใช้มดี แทงตำารวจ คีธ พาล์มเมอร์ วัย 48 ปีที่รักษาการณ์อยู่ หน้าอาคารรัฐสภาเสียชีวิต แล้วมาซูดก็ถูก ตำารวจวิสามัญในที่เกิดเหตุ เหตุร้ายนี้ทำาให้มี ผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย และบาดเจ็บ 40 ราย การปฏิบตั กิ ารของมาซูดครัง้ นีใ้ ช้เวลาทัง้ หมด 82 วินาทีเจ้าหน้าทีต่ าำ รวจและหน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษได้บกุ จูโ่ จมจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยทีค่ าดว่าจะเกีย่ วข้องกับ การก่อเหตุร้าย แต่ต่อมาได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด 12 คน ตำารวจเชื่อว่ามาซูดโจมตีคนเดียวโดยเลียน แบบการโจมตีแบบลงทุนน้อยใช้เทคโนโลยีนอ้ ยทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากรัฐอิสลาม แต่จากการสืบสวนไม่ พบหลักฐานใดๆ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทั้งในและนอกประเทศ แต่เห็นได้ชัดว่านายมาซูดมีความ ฝักใฝ่ในลัทธิหัวรุนแรงแน่นอน ‘amthai’

19 19

amthaipaper amthaipaper ISSUE0111 (March - April 17)

อัตราเงินเฟ้ออังกฤษทะยานถึง 2.3%

ตัวเลขจากดัชนีราคาผู้บริโภคของส�านักงาน สถิติแห่งชาติของอังกฤษ ชี้ให้เห็นว่าอัตรา เงินเฟ้อของประเทศพุ่งจาก 1.8% ในเดือน มกราคมเป็ น 2.3% ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีที่แล้วที่ทำาประชามติออกจากอียู กระทบ กับคนระดับล่างในอังกฤษมากที่สุด ในขณะ ที่รายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ปนี ี้ รายได้ของครอบครัวทีม่ รี ายได้ ตำ่าสุดก็ลดลงร้อยละ 18 เนื่องจากค่าใช้จ่าย สำาหรับปัจจัยหลักของครอบครัวเช่นอาหาร และค่าเดินทางพุ่งสูงขึ้น บวกกับการอ่อนค่าของเงินปอนด์ ที่ทำาให้ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคและราคา นำ้ามัน แพงมากขึ้นจนไม่สมดุลกับรายได้ ครอบครัวที่มีรายได้ตำ่ายิ่งจะลำาบากมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการ คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศจะสูงสุดที่ 2.8% ในปีหน้า ‘amthai’

สหรัฐและอังกฤษห้ามผู้โดยสารเที่ยวบินจากตะวันออกกลาง น�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปในห้องโดยสาร

กระทรวงความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ส หรั ฐ อเมริ ก า ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานรั ก ษาความ ปลอดภั ย สนามบิ น ของสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ ออกกฎห้ามนำาโน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟนเช่น แท็บเล็ต, โน้ตบุ๊ค, E-book, เครื่องเล่นเกม, เครื่องเล่น DVD, กล้องถ่ายรูป, กล้องวิดโี อ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 16 x 9.3 ซม. ขึ้น ห้องโดยสารเครื่องบินขาเข้าสหรัฐ จากบาง ประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เพื่อเป็นการป้องกันการก่อการร้าย กฎใหม่นี้ ครอบคลุมเทีย่ วบิน 9 สายการบิน จาก 10 สนามบิน อังกฤษก็เริม่ ใช้กฎเดียวกันนีด้ ว้ ย ต่อมาสมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา ได้วิจารณ์มาตรการนี้ว่า เป็นมาตรการที่ไม่มีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะไม่ใช้ในระยะยาว เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของสายการบินและสนามบินที่ อยูใ่ นรายชือ่ แล้ว ยังขัดกับคำาสัง่ ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่หา้ มโหลดอุปกรณ์เหล่านี้ ไว้ใต้ท้องเครื่องบิน เพราะมีส่วนประกอบของแบตเตอรีลิเธียมไอออนเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการระเบิด ‘amthai’

ดอยซ์แบงก์วางแผนตั้งสนง.ใหญ่แห่งใหม่ ในลอนดอนหลังเบร็กซิส

ธนาคารเยอรมั น กำ า ลั ง เจรจากั บ กลุ ่ ม อสังหาริมทรัพย์แลนด์ ซิเคียวริต้ี ในการ ทำาสัญญาเช่า 25 ปี เพื่อย้ายสำานักงานใหญ่ ไปแถว มอร์เกท กรุงลอนดอนในปี 2023 โดยในขณะนี้อาคารใหม่กำาลังอยู่ในระหว่าง ก่อสร้าง การ์ธ ริทชี่ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของดอยซ์แบงก์ สหราชอาณาจักร กล่าวว่า แผนในการย้ายสำานักงานธนาคาร เป็นการตอกยำ้าความมุ่งมั่นของธนาคารที่ ให้ความสำาคัญในการเลือกที่จะตั้งฐานอยู่ที่ ลอนดอน แม้จะมีสัญญาจากนายกรัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์ ทีจ่ ะล้างมือจากยุโรป ซึง่ หมายถึงธนาคารอาจจะเสียโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์และบริการ ในสหภาพยุโรป ในขณะทีส่ ถาบันการเงินหลายแห่งเช่นโกลด์แมน แซคส์ ธนาคารเพือ่ การลงทุนของ สหรัฐ เอชเอสบีซี และ ยูบีเอส และหลายธุรกิจต่างมีแผนการที่จะย้ายพนักงานหลายร้อยรายจากสห ราชอาณาจักร ไปอยู่แฟรงเฟิร์ตซึ่งเป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ดอยซ์แบงก์ ด้านแลนด์ ซิเคียวริตเี้ ผย ว่าการเจรจาต่อรองในการออกแบบอาคารอาจจะใช้เวลาหลายเดือน ‘amthai’

ศาลสั่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งจ่ายค่าปรับจอดรถ £24,500 กับบริษัทจอดรถเอกชน

แครี่ แม็กกี้ ไม่ยอมจ่ายใบสั่งนับร้อยใบที่ เธอจอดรถที่ริมทะเลในเมืองดันดี โดยไม่มี อังกฤษเริ่มใช้เหรียญ 1 ปอนด์ รุ่นใหม่ ใบอนุญาตโดยอ้างว่าการปรับค่าจอดรถไม่มี โรงกษาปณ์ อั ง กฤษเริ่ ม ผลิ ต เหรี ย ญ 1 ผลบังคับใช้ แม็กกี้บอกว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะจอด ปอนด์ รุ ่ น ใหม่ ซึ่ ง มี สั ญ ลั ก ษณ์ ข องอั ง กฤษ รถในบริเวณดังกล่าวขณะทีเ่ ธออาศัยอยูท่ นี่ นั่ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ ออก ในเวลานั้น เจ้าพนักงานศาลจอร์จ เวย์กล่าว สู่ท้องตลาดเมื่อ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา เหรียญ ว่าข้อหาดังกล่าวมาจาก “สัญญาที่ถูกต้อง” รุ่นใหม่เป็นรูป 12 เหลี่ยม ซึ่งถือเป็นครั้ง และเธอต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ บริษทั จอด แรกที่อังกฤษได้มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงของ รถเอกชนวีซีเอส ฟ้องสาววัย 28 ปีที่ศาลเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่เธอไม่จ่ายค่าปรับ £18,500 ตามใบสั่ง เหรียญ 1 ปอนด์ นับตั้งแต่เริ่มใช้ในปี 1983 แม็กกี้จอดรถส่วนตัวของเธอและอาศัยอยู่ที่แฟลตกับพ่อเลี้ยงของเธอซึ่งเป็นผู้เช่าและมีโรงรถส่วนตัว ตั ว เหรี ย ญเป็ น สี ท องกั บ สี เ งิ น บนเหรี ย ญมี ในแฟลตนั้น เจ้าพนักงานศาลกล่าวว่านางสาวแม็กกี้ได้จอดรถไว้ข้างนอกโรงรถและไม่ยอมรับข้อเสนอ ภาพโฮโลแกรม ที่สัญลักษณ์ปอนด์ (£) จะ ในการขอใบอนุญาตจอดรถสำาหรับพื้นที่ใกล้เคียงในราคา £40 ต่อเดือน ทำาให้ ‘ผิดอย่างสิ้นเชิง’ ในคำา เปลี่ยนเป็นหมายเลข 1 เวลามองจากอีก ตัดสินที่เป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าพนักงานได้กล่าวว่า “เธอยอมรับว่าเธอจอดรถไว้โดยไม่มีใบอนุญาต มุมหนึ่ง ลวดลายด้านหลังของเหรียญ เป็นผลงานของเด็กชายเดวิด เพียร์ซ เป็นภาพพืช 4 ชนิดคือ ในทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องมีสัญญาที่จะได้รับความคุ้มครอง เธอจึงไม่มีสิทธิ์หรือมีชื่อที่จะท�าเช่นนั้น ไม่ว่า ลีคดอกธิสเซิ่ล ดอกแชมร็อค และกุหลาบงอกขึ้นมาจากมงกุฎ เป็นสัญลักษณ์ของ 4 ประเทศในสหราช เธอจะเชื่อว่าเป็นอย่างไร” ‘amthai’ อาณาจักร เหรียญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเหรียญปลอม 3 เปอร์เซ็นต์ เหรียญรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมา 1.5 ล้านเหรียญนี้จะปลอมแปลงได้ยากขึ้น เหรียญปอนด์รุ่นเก่ายังคงใช้ได้จนถึงวันที่ 15 ต.ค.ปีนี้ หลังจาก นั้นจะไม่มีมูลค่า ประชาชนมีเวลา 6 เดือนที่จะนำาไปแลกเป็นแบบใหม่ได้จากธนาคาร ‘amthai’


20 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

technology


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaper amthaipaper ISSUE0111 (March - April 17)

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipolitics โดย: ทีมข่าวแอมไทย

สรุปข่าวการเมือง

ต่อจากหน้า 3 แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กับพวกรวม 18 คน รวมตัวกันประท้วงปิด โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั ประชุมสุดยอดผูน้ า� อาเซียนทีไ่ ทย เป็นเจ้าภาพในปี 2552 คดีนศี้ าลชัน้ ต้นพิพากษาจ�า คุกจ�าเลยทั้ง 12 คน คนละ 4 ปี ไม่รอลงอาญา และปรับคนละ 200 บาท ศาลอุทธรณ์พพิ ากษายืน ตามศาลชั้นต้น

ถอดถอนด้วยคะแนน 231 ต่อ 4 และงดออกเสียง และอสังหาริมทรัพย์ตามจ�านวน 1.7หมื่นล้านบาท 3 เสียง นับเป็นคะแนนถอดถอนสูงสุดจากการมี ต่อไป มติถอดถอนทัง้ หมด และยังเป็นการลงมติถอดถอน ครั้งสุดท้าย เนื่องจากภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ประกาศใช้ จะมีการเปลี่ยนให้ศาลฎีกาเป็น ผู้พิจารณาถอดถอนผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ส�าหรับผูท้ ถี่ กู สนช. มีมติถอดถอนจะไม่มสี ทิ ธิด์ า� รง ต�าแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ขณะเดียวกัน ป.ป.ช. ได้ส่งส�านวนคดีให้อัยการด้วย

ส� า หรั บ จ� า เลยทั้ ง 12 คนประกอบด้ ว ย นาย อริ ส มั น ต์ , นายนิ สิ ต สิ น ธุ ไ พร, นายพายั พ ปั้นเกตุ, นายวรชัย เหมะ, นายวันชนะ เกิดดี, นายพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง, นายศักดา นพสิทธิ์, พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์, นายนพพร นาม เชียงใต้, นายส�าเริง ประจ�าเรือ, นายสมยศ พรหมมา, นพ.วัลลภ ยังตรง และนายสิงห์ทอง บัวชุม และให้ยกฟ้องนายธงชัย ศักดิ์มังกร และ พ.ต.อ.สมพล รัฐบาล นอกจากนี้ศาลยังได้สั่งพัก คดี ใ นส่ ว นของจ� า เลยที่ ห ลบหนี 3 คน คื อ พ.ต.ท.เสงี่ยม ส�าราญรัตน์, นายสุรชัย แซ่ด่าน และน.ส.อรวรรณ ไม่ทราบนามสกุล นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

นายทักษิณ ชินวัตร

ติดหมายเรียกภาษีหุ้นชิน

กรมสรรพากรได้ ม อบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ป ระสาน เจ้าหน้าทีต่ า� รวจน�าแบบแสดงภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 21 ไปเรียกเก็บภาษีนายทักษิณ ชินวัตร จ�านวน 1.76 หมืน่ ล้านบาท โดยได้นา� เอกสารไปแจ้งทีบ่ า้ นจันทร์ ส่องหล้า และน�าเอกสารไปติดไว้ที่บ้าน โดยเป็น ภาษี จ ากเงิ น ได้ ที่ น ายทั ก ษิ ณ ได้ จ ากการขายหุ ้ น บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้กลุ่ม บริษัทเทมาเสก ตั้งแต่ต้นปี 2549 ซึ่งจะต้องยื่น แบบแสดงเงินได้ภายในเดือนมีนาคม 2550 แต่ นายทักษิณไม่ได้ยื่นในปีดังกล่าว กรมสรรพากรมี เวลา 10 ปีในการติดตามเรียกเงินภาษีซึ่งครบอายุ ความในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เอกสารทีก่ รมสรรพากรน�าไปแจ้งเรียกเก็บภาษีนาย ทักษิณได้ประเมินวงเงินที่ต้องช�าระ 17,629,585, 191 บาท โดยประเมินจากส่วนต่างของราคาหุน้ ชิน ที่บริษัทแอมเพิล ริช ถือในราคาต้นทุนหุ้นละ 1 บาท จ�านวน 329 ล้านหุ้น และขายให้บริษัท เทมาเส็กในราคาตลาดคือ 49.25 บาท จึงมีส่วน ต่าง 48.25 บาท ทั้งนี้บริษัท แอมเพิลริช ได้ขาย หุน้ ชินคอร์ปในราคาหุน้ ละ 1 บาทให้นายพานทอง แท้ และนางสาวพิณทองทา ชินวัตร บุตรของ นายทักษิณ ซึ่งเป็นการซื้อขายนอกตลาด จากนั้น ทั้งนายพานทองแท้ และพิณทองทาได้น�าหุ้นที่ซื้อ มาราคา 1 บาท ไปขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เทมา เส็กในราคาตลาด 49.25 บาท เท่ากับมีส่วนต่าง 48.25 บาท ซึ่งไม่ได้ช�าระภาษีเพราะได้รับการ ยกเว้นจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

21 21

ศาลฎีกาได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดี ประกอบ กับศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจ�าคุกคนละ นางจุฑามาศ ศิริวรรณ 4 ปี ซึ่งต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และ จ�าคุก 50 ปีอดีตผู้ว่าททท. จ�าเลยดังกล่าวยังมิได้ยื่นฎีกา กรณีมีเหตุอันควร รับสินบนต่างชาติจัดอีเว้นท์ ศาลจังหวัดพัทยา ได้อ่านค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์ เชื่อว่า หากปล่อยตัวชั่วคราว จ�าเลยจะหลบหนี จึง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ ในคดีที่นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง แกนน�ากลุ่ม ไม่อนุญาตให้ประกันตัว ‘amthai’ อ่านค�าพิพากษาจ�าคุกนางจุฑามาศ ศิรวิ รรณ อดีต ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 55 ปี และน.ส.จิตติโสภา ศิริวรรณ บุตรสาว 44 ปี ในคดีที่ทั้งสองคนร่วมกันท�าความผิด รับเงิน สินบน 1,822,294 เหรียญสหรัฐจากบริษัทต่าง ประเทศ เพือ่ ให้ได้สทิ ธิใ์ นการเป็นผูจ้ ดั งานเทศกาล £30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe ภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ในปี 2546 โดยคดี ดังกล่าวมีข้อมูลหลักฐานจากส�านักงานสอบสวน อ่านต่อหน้า 21 กลางสหรัฐอเมริกา (เอฟบีไอ) สืบสวนทราบว่า นายเจอรัลด์ กรีน และนางแพทริเซีย กรีน สามี ภรรยาได้เปิดบริษัทรับจัดงานโดยเข้ารับงานจาก ททท.ในประเทศไทย มีการให้เงินสินบนแก่นางจุฑา มาส โดยโอนเงินเข้าบัญชีน.ส.จิตติโสภา ผ่าน ธนาคารในประเทศอังกฤษและสิงคโปร์ รวม 19 ครั้ง โดยศาลแคลิฟอร์เนีย ได้พิพากษาจ�าคุกนาย เจอรัลด์ และนางแพทริเซีย และทั้งคู่ได้รับโทษจน พ้นโทษไปแล้ว

ส�าหรับคดีในประเทศไทย มีการตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง และมีการสอบสวนโดยพนักงาน สอบสวนดี เ อสไอ และการไต่ ส วนโดยคณะ กรรมการ ป.ป.ช. จนน�ามาสูก่ ารพิพากษาจ�าคุกนาง จุฑามาศ และน.ส.จิตติโสภารวม 11 กระทง โดย นางจุฑามาสจ�าคุก กระทงละ 6 ปี รวม 66 ปีแต่ ให้รับโทษจ�าคุกไม่เกิน 50 ปี ด้านน.ส.จิติโสภา ให้ จ�าคุกกระทงละ 4 ปี รวม 44 ปี และให้รบิ เงินสินบน จ�านวน 1,822,494 เหรียญสหรัฐ และดอกผลทีเ่ กิด อย่างไรก็ตามในภายหลังกรมสรรพากรได้เรียกเก็บ ขึ้ น ให้ ต กเป็ น ของแผ่ น ดิ น คิ ด เป็ น เงิ น ไทย ภาษีจากนายพานทองแท้ และน.ส.พิณทองทา แต่ 62,724,776 บาท ในที่สุดศาลภาษีได้มีค�าพิพากษาว่าเจ้าของหุ้นตัว จริงคือนายทักษิณ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้พึงประเมิน ทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันจ�าเลยทั้ง จากการซื้อหุ้นชินคอร์ป ราคา 1 บาทนอกตลาด สองคน เป็นเงินสดคนละ 1 ล้านบาท เพือ่ ขอปล่อย หลักทรัพย์ ทั้งๆ ที่ราคาในตลาดอยู่ที่ 49.25 บาท ตัวชัว่ คราว แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ ส่วนต่างราคาหุ้นถือเป็นเงินได้ที่ต้องแสดงและ ของจ�าเลยทัง้ สองเป็นเรือ่ งร้ายแรง คดีมอี ตั ราโทษ ช�าระภาษี โดยคิดเป็นเงินได้กว่า 1.5 หมืน่ ล้านบาท สูง เกรงว่าหากปล่อยตัวชัว่ คราว จ�าเลยจะหลบหนี ต้องช�าระภาษี 5.87 พันล้านบาท ค่าปรับ 5.87 พัน จึงเห็นควรส่งเรือ่ งให้ศาลอุทธรณ์เป็นผูพ้ จิ ารณาว่า ล้านบาท และเงินเพิ่มอีก 5.87 พันล้านบาท จะปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราวจ� า เลยหรื อ ไม่ ต่ อ มาศาล อุทธรณ์พเิ คราะห์แล้วเห็นว่า จ�าเลยทัง้ สองถูกฟ้อง ทัง้ นีน้ ายทักษิณจะต้องไปช�าระภาษีรวมค่าปรับ 1.7 ในข้อหาร้ายแรง หากจ�าเลยทัง้ สองได้รบั การปล่อย หมื่นล้านบาท แต่ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน ตัวชั่วคราว อาจหลบหนีได้ จึงไม่อนุญาตให้ปล่อย 30 วัน หากไม่ช�าระภาษีและไม่ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่ง ตัวชัว่ คราวระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกค�าร้องไม่อนุญาต กรมสรรพากรจะด�าเนินการยึดทรัพย์ เช่นเงินฝาก ให้ประกัน

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาจ�าคุก อริสมันต์

+44 (O) 7950 179321,


amthaipaper 22amthaipaper 22

ISSUE0111 (March - April 17) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Directory

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

嘀椀攀琀渀愀洀攀猀攀 猀琀爀攀攀琀 昀漀漀搀

圀䔀 䄀刀䔀 䠀䤀刀䤀一䜀℀

䠀攀愀搀 䌀栀攀昀 匀漀甀猀 䌀栀攀昀 䰀椀渀攀 䌀栀攀昀 䬀椀琀挀栀攀渀 倀漀爀琀攀爀 圀攀 挀甀爀爀攀渀琀氀礀 栀愀瘀攀 瘀愀挀愀渀挀椀攀猀 愀挀爀漀猀猀 漀甀爀 爀攀猀琀愀甀爀愀渀琀猀 椀渀 䰀漀渀搀漀渀Ⰰ 䈀爀椀最栀琀漀渀Ⰰ 䈀爀椀猀琀漀氀Ⰰ 䌀愀洀戀爀椀搀最攀Ⰰ 愀渀搀 䴀愀渀挀栀攀猀琀攀爀⸀ 䘀漀爀 洀漀爀攀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀 漀爀 琀漀 猀甀戀洀椀琀 愀渀 愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀 瀀氀攀愀猀攀 攀洀愀椀氀 㨀 樀漀戀猀䀀瀀栀漀挀愀昀攀⸀挀漀⸀甀欀 漀爀 挀愀氀氀㨀  㜀㠀㌀㐀  㘀㌀ 㐀㌀㌀

眀眀眀⸀瀀栀漀挀愀昀攀⸀挀漀⸀甀欀

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK Royal Thai Embassy London 29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand)

1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม

28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

Offices in Thailand British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

British Council in Thailand 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC) 21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd. 491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

ตองการพนักงาน นักนวด บําบัด มีประกาศนียบัตร ระดับ 3 จากหลักสูตรนวดไทย สถานที่ทํางาน อยูติดกับสถานีรถไฟใตดิน Cockfoster สาย Piccadilly เริ่มงานทันที

ติดตอคุณแอนเจลโล โทร 07957 231 690 หรืออีเมล contact@thaimassgeandclinic.uk

STAFF WANTED Looking for Thai Therapist. Very classy traditional massage parlour. Please contact on 07957 231 690 or contact@thaimassgeandclinic.uk

โอกาสที่คุณจะไดบริหารแผงซูชิของคุณเองในหางสรรพสินคามาถึงแลว! การมี แ ผง ซู ชิ เดลี่ นั้ น ลงทุ น น อ ยนิ ด อย า งไม น  า เชื่ อ ไมมคี วามเสีย่ งใดๆ ทัง้ สิน้ รูอ ยางนีแ้ ลว คุณอยากทราบขอมูล เพิ่มเติมหรือไม ติดตอเราตอนนี้เลย! Jolanta Gomolka: 07908539508 Email: jolanta.gomolka@kellydeli.com Website: www.Kellydeli.com / www.sushidsily.com

C

lassified Advertising Advertising from £5 E-mail: ad@amthai.co.uk

Contact: In English : 07950 179 321, In Thai : 0788 6359 750


news news roundup roundup

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2008

23 23


amthaipaper 24 amthaipaper 24

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk / January 2008

technology technology

Profile for amthai International

Amthaipaperissue0111  

amthaipaperissue0111

Amthaipaperissue0111  

amthaipaperissue0111

Advertisement