Amthaipaperissue0102

Page 1

amthaipaper news roundup 2

politics

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

Enjoy the Summer

ISSUE 0102 (June - July 16)

9th Year of amthaipaper

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

1

Monthly Issue

ISSN 2051-2554

เศรษฐีเอเชียฉวยโอกาส ช่วงเงินปอนด์ตกซื้อทรัพย์สินในยูเค

อ่านต่อหน้า 19

In English

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12-13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24

amthai Event Highlights

รวมคอลัมน์เด่นอีเว้นท์ไทยในสหราชอาณาจักร อ่านต่อหน้า 3, 4, 10, 14, 15, 16, 17, 21

THAI Wins Skytrax Most Improved Airline and Best Airline Lounge Spa Awards 2016

การบินไทยชนะ 2 รางวัลสายการบินยอดเยีย่ มของโลกจากสกาย continued on page 14 แทรกซ์ ปี 2016

Facebook: Thailand Fan Club Follow us on Twitter: @fanclubthailand


2

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

technology


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

ISSUE0102 (June - July 16) amthaipaper amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

สรุปข่าวการเมือง

33

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหา ประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และแกนน�ากปปส.

7 ส.ค. ลงประชามติ โรดแมปสู่เลือกตั้งปี 60

ก� ำ หนดกำรลงประชำมติ รั บ หรื อ ไม่ รั บ ร่ ำ ง รัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหำคม 2559 ถือเป็นขัน้ ตอน หนึง่ ของโรดแมปสูก่ ำรเลือกตัง้ โดยหลังจำกนีห้ ำก ผลประชำมติผำ่ นรับร่ำงรัฐธรรมนูญ ล�ำดับต่อไปจะ มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ และเข้ำสู่ขั้นตอนยก ร่ำงกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ 2 เดือน คือเดือน กันยำยน – ตุลำคม 2559 ก่อนที่จะส่งให้สภา นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พิ จ ำรณำผ่ ำ นกฎหมำย ประกอบรัฐธรรมนูญช่วงเดือน ตุลำคม 2559 – มกรำคม 2560 แล้วจึงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบภำยใน 1 เดือน ก่อนจะประกำศใช้ กฎหมำยประกอบร่ำงรัฐธรรมนูญ ในช่วงเดือน มีนำคม 2556 และจัดให้มกี ำรเลือกตัง้ ในช่วงเดือน มีนำคม – มิถุนำยน 2560 จำกนั้นจึงจะมีรัฐบำล ใหม่ในช่วงเดือนกรกฎำคม 2560

ส�ำ

หรับร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีกระแสวิพำกษ์ วิจำรณ์แบ่งเป็น 2 ฝ่ำยอย่ำงชัดเจน ตำม กลุ่มที่มีควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธำนมูลนิธิมวลมหาประชาชน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และแกนน�ำกปปส. ผูอ้ อกมำเคลือ่ นไหวขับไล่รฐั บำลนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้ออกมำแสดงทัศนคติผำ่ นแอพพลิเคชัน่ เฟสบุ๊ค ไลฟ์ เป็นประจ�ำ สนับสนุนให้ประชำชน ออกไปลงคะแนนรับร่ำงรัฐธรรมนูญ โดยชูจุดเด่น ว่ำเป็นรัฐธรรมนูญปรำบโกง ป้องกันกำรทุจริต คอรัปชั่น ตำมที่ประชำชนเคยเรียกร้อง โดยมีกำร เพิม่ บทบำทของคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในกำรไต่สวน วินิจฉัยว่ำ นักกำรเมืองและข้ำรำชกำรระดับสูง ที่ ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้ำที่ หรือละเว้นกำร ปฏิบัติหน้ำที่ หรือใช้อ�ำนำจขัดรัฐธรรมนูญ หรือ ฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรม ทั้งนี้หำก ป.ป.ช.วินิจฉัยส่งศำลส่งศำลฎีกำแผนก คดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง แล้ว ศำลเห็นว่ำผิดจริงจะต้องโทษอำญำ ถูกถอนสิทธิ รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิต ไม่มีโอกำสกลับมำมี อ�ำนำจทำงกำรเมืองแล้วถูกริบทรัพย์ด้วย รวมทั้ง นักกำรเมืองที่ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือจงใจยื่น บัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ จงใจปกปิดข้อเท็จจริง เจตนำไม่แสดงแหล่งที่มำแห่งทรัพย์ ผิดหมด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีผู้มีอ�ำนำจทำงกำรเมือง หำกินกับงบประมำณแผ่นดิน ในรัฐธรรมนูญบังคับ ไว้เลยว่ำ ถ้ำรัฐมนตรีคนใด มีสว่ นรูเ้ ห็นเป็นใจ หรือ รู้แล้วไม่ห้ำมปล่อยให้มีกำรหำกินกับงบประมำณ แผ่นดินโดยมิชอบ ต้องพ้นจำกต�ำแหน่ง และพ้น

ทัง้ คณะรัฐมนตรี ทันที และให้แต่งตัง้ ปลัดกระทรวง เลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้จัดให้มีกำรออกเสียงนอก ขึ้นท�ำหน้ำที่รัฐมนตรี และเลือกปลัดคนหนึ่งขึ้นมำ รำชอำณำจักรเหมือนกำรเลือกตั้งในอดีตที่ผ่ำนมำ ซึง่ เป็นไปตำมพ.ร.บ.กำรออกเสียงประชำมติ 2559 ท�ำหน้ำที่นำยก ชั่วครำวจนกว่ำจะมีรัฐบำลใหม่ ไม่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ ก กต. จั ด กำรลงคะแนนนอก ด้ำนนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรีก็ รำชอำณำจักร และค�ำวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แสดงจุดยืนตรงกันข้ำมทันที โดยได้ให้สัมภำษณ์ ทีก่ ำ� หนดให้กำรลงประชำมติจะต้องเป็นวันเดียวกัน หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลไม่เห็นด้วยกับ ทั่วรำชอำณำจักร กำรจัดให้มีกำรลงคะแนนนอก ร่ำงรัฐธรรมนูญ โดยมองว่ำเป็นร่ำงรัฐธรรมนูญ ประเทศ จะท�ำให้มกี ำรลงคะแนนหลำยวัน ซึง่ ทีผ่ ล ฉบับนี้เขียนให้ประเทศไทยถอยหลังจำกระบอบ ของคะแนนนอกรำชอำณำจักรจะถือว่ำเป็นโมฆะ ประชำธิป ไตย เพรำะก� ำ หนดให้ มี ก ลุ ่ ม บุ ค คลมี คนไทยในต่ำงประเทศจึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลง อ�ำนำจเหนือนำยกรัฐมนตรี พร้อมประกำศว่ำมีแต่ คะแนนในประชำมติครั้งนี้ รัฐบำลทหำรเท่ำนั้นที่ยอมรับรัฐธรรมนูญ ส�ำหรับประเด็นที่เป็นปัญหำของร่ำงรัฐธรรมนูญ ฉบับนีค้ อื กำรก�ำหนดให้วฒ ุ สิ มำชิก 250 คนมำจำก กำรแต่งตั้งของคสช. ซึ่งต่อมำได้ก�ำหนดให้มีกำร ท�ำค�ำถำมพ่วงในกำรลงประชำมติดว้ ยว่ำประชำชน จะยอมรับได้หรือไม่

ค�าถามพ่วงประชามติ

ประชำมติครัง้ นีม้ คี ำ� ถำม 2 ข้อ ประกอบด้วยค�ำถำม หลักคือ รับร่ำงรัฐธรรมนูญหรือไม่ และค�ำถำมพ่วง ซึ่งเป็นค�ำถำมที่ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่ง ชาติ (สปท.) เสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช. มีมติเลือกโดยถำมว่ำ “ท่านเห็นชอบหรือ ไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อ เนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรก�าหนด ไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วนั ทีม่ รี ฐั สภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบบุคคลซึง่ สมควรได้รบั แต่งตัง้ เป็น นายกรัฐมนตรี” ใจควำมส�ำคัญคือประชำชนจะได้ตัดสินใจเลือกว่ำ ในระยะ 5 ปีแรก จะยอมให้วฒ ุ สิ มำชิกทีม่ ำจำกกำร แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีส่วน ร่วมออกเสียงเลือกนำยกรัฐมนตรีหรือไม่ ทั้งนี้ช่วง เวลำ 5 ปี ย่อมหมำยถึงนำยกรัฐมนตรีมำกกว่ำ 1 คน เพรำะนำยกรัฐมนตรีมวี ำระเพียง 4 ปี ประเด็น นี้ถือเป็นเรื่องส�ำคัญ เพรำะเป็นประเด็นอ่อนไหวที่ ท� ำ ให้ ห ลำยฝ่ ำ ยมองว่ ำ ประเทศไทยไม่ ไ ด้ เ ป็ น ประชำธิปไตยอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกสมำชิกสภำ ผู้แทนรำษฎร หรือส.ส. ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง 500 คน แต่ส.ว.ที่มำจำกกำรแต่งตั้งโดยคสช. 250 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของสภำ ที่มีสิทธิ์ออก เสียงเลือกนำยกรัฐมนตรี จึงถูกมองว่ำระยะ 5 ปี แรกหลังใช้รัฐธรรมนูญ กำรเมืองกำรปกครองยัง คงถูกแทรกแซงโดยคสช.

ทางเลือกหากประชามติไม่ผ่าน

นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนำยกรัฐมนตรีแสดง ควำมเห็นว่ำ ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ำหำกประชำมติ ไม่ผ่ำนแล้วจะเป็นอย่ำงไรต่อไป ซึ่งถือว่ำไม่เป็น ธรรมกั บ ประชำชนที่ จ ะออกไปใช้ สิ ท ธิ์ เพรำะ ประชำชนไม่รู้ และอำจเกิดควำมสับสน กรณีทหี่ ำก ประชำชนไม่ได้เห็นด้วยกับร่ำงรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ สำมำรถประเมินกำรตัดสินใจได้ว่ำจะรับหรือไม่รับ เพรำะไม่มที ำงเลือกว่ำหำกไม่รบั แล้วจะเดินหน้ำต่อ ไปอย่ ำ งไร ซึ่ ง อำจจะท� ำ ให้ ป ระชำชนรั บ ร่ ำ ง รัฐธรรมนูญ เพรำะควำมกลัวว่ำไม่รู้ว่ำจะมีอะไรมำ แทน อีกทั้งยังจะเป็นกำรสร้ำงควำมไม่เชื่อมั่นกับ ประชำคมโลก อย่ำงไรก็ตำมกำรท�ำประชำมติครัง้ นีถ้ อื เป็นขัน้ ตอน หนึ่งที่ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในช่วงเปลี่ยน ผ่ำนสูก่ ำรเลือกตัง้ ทัง้ นีไ้ ม่วำ่ ร่ำงรัฐธรรมนูญจะผ่ำน ประชำมติ หรือไม่ผ่ำน ก็จะไม่ส่งผลให้เกิดควำม เปลี่ยนแปลง เพรำะคสช.ยังคงดูแลควำมสงบ เรียบร้อย ส�ำหรับรัฐธรรมนูญเป็นกำรสร้ำงควำมแน่นอนใน เรื่องโครงสร้ำงอ�ำนำจ เป็นกฎหมำยสูงสุด ในบำง ประเทศไม่มีลำยลักษณ์อักษรแต่ยึดถือประเพณี ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ ประเทศไทยกำรมี รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไม่สำมำรถช่วยในแง่ของกำรแก้ ไขปัญหำทุจริต เพรำะทีผ่ ำ่ นมำกำรทุจริตคอรัปชัน่ ก็ ไม่ถกู กฎหมำย อยูแ่ ล้ว แม้แต่รฐั ธรรมนูญฉบับทีผ่ ำ่ นมำคือปี 2550 ก็ถือว่ำดีอยู่แล้ว แต่ที่ผ่ำนมำถูกบิดเบือนและไม่ ปฏิบัติตำมจึงน�ำมำสู่ปัญหำกำรเมืองกำรปกครอง ในประเทศ เพรำะส่วนหนึง่ ของสังคมไทยมองข้ำม ควำมส�ำคัญของกำรมีกฎเกณฑ์กติกำ

นายวิษณุ เครืองาม รองนำยกรัฐมนตรี หำกไม่ ผ่ำนจะต้องปรับรัฐธรรมนูญชั่วครำวปี 2557 (ฉบับ ที่ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น ) ในทั น ที เ พื่ อ หำทำงออกต่ อ ไป ส�ำหรับกำรลงประชำมติขอให้ประชำชนเลือกใน ไม่มีการออกเสียงนอกราชอาณาจักร เงือ่ นไขว่ำ กำรอยูร่ ฐั ธรรมนูญชัว่ ครำว และรัฐบำล ส�ำหรับกำรลงประชำมติครั้งนี้ คณะกรรมการการ ชุดปัจจุบัน หรือจะรับร่ำงรัฐธรรมนูญเพื่อเดินหน้ำ

สู่กำรเลือกตั้ง ด้ำนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี และหัวหน้ำคสช. ยืนยันว่ำตนจะไม่ลำออก และไม่ ต้องรับผิดชอบหำกประชำมติมผี ลไม่รบั รัฐธรรมนูญ โดยไม่สำมำรถน�ำเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับกรณี ของประเทศอังกฤษทีล่ งประชำมติเรือ่ งกำรอยู่ หรือ ออกจำกสหภาพยุโรป พลเอกประยุ ท ธ์ ยั ง ได้ เ ผยแนวทำงปฏิ บั ติ ห ำก รัฐธรรมนูญผ่ำนประชำมติก็จะเดินหน้ำสู่กำรเลือก ตัง้ ปี 2560 แต่หำกไม่ผำ่ นก็จะมีกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ ใหม่อีกรอบ โดยยืนยันว่ำจะต้องมีรัฐธรรมนูญเสีย ก่อนถึงจะมีกำรเลือกตัง้ และจะจัดให้มกี ำรเลือกตัง้ ได้ก็ต่อเมื่อบ้ำนเมืองสงบเรียบร้อยมีเสถียรภำพ ประชำชนออกมำลงคะแนนเสียงด้วยควำมเป็น อิสระ ‘amthai’ amthai team

Director Ramida Vijitphan Editor Sittikorn Meesukul Co-Editor in General Pasha Harris, Jongjin Jitjang, Editorial Team Ramon Chiratheep, Puntouch Trivijitkasem, Nathawan Promnoy Advertising Manager Bushtar Meesukul Distribution James Tan, Sruangsaran Suthatchuto Photographers Ramida Vijitphan, Nathawan Promnoy, Pasha Harris Contributors Sermsak Narinwong, Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Poranee James, Thanomjit Phanichrat, Art Director Ramida Vijitphan Graphic Designers Suchada Supantamart, Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial 0788 635 9750, 0785 2771 709, 0795 0179 321 ad@amthai.co.uk Contact for Membership/Discount Card Puntouch Trivijitkasem, 0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk

amthaipaper


44

amthaipaperISSUE0102 (June - July 16) amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Arundel Castle

amthaipaper

amthaiArundel Castle

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

โดย: เอลิซาเบธ กู๊ด

The 19th-century embellishments had not been completed when this picture was published in 1880.

Arundel International Jousting Competition

View of Arundel Castle’s Norman motte with the quadrangle in the foreground. (Photo taken by Luke van Grieken)

Arundel เป็นฐานที่มั่นหรือรกรากของ “ปราสาท Duke of Norfolk ที่มิใช่ดยุคธรรมดาๆ

แต่เป็น Premier Duke เพราะได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ จากพระเจ้าริชาร์ด ที่ ๓ ที่ได้แต่งตั้งให้กับพระสหาย ของพระองค์คือ Sir John Howard ในปีค.ศ. ๑๔๘๓

The courtyard of Arundel Castle, West Sussex, England. (photo credit: Mark Tollerman)

John Howard-1st Duke of Norfolk

Charles Howard, Henry Fitzalan-Howard, 11th Duke of Norfolk 15th Duke of Norfolk (1847-1917)

” Arundel Castle

ในประเทศอังกฤษหรือประเทศอืน่ ๆ ในทวีปยุโรปที่ เคยมีและยังมีพระเจ้าแผ่นดินและระบบขุนน�้า ขุนนางที่สืบทอดกันมาเป็นพันปีหรือหลายร้อยปี เป็นที่ทราบกันดีว่าบรรดาผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ที่ สูงส่งเหล่านั้น ย่อมมีปราสาทราชวังเป็นที่ประทับ และอาศัย บทความที่เคยเขียนมาได้เล่าขานถึง สถานที่ส�าคัญๆ ดังกล่าวมาแล้วหลายแห่ง

นวันนี้ผู้เขียนอยากจะพูดถึงปราสาทส�าคัญอีก แห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษที่มีประวัติน่าสน ในอยูม่ ากและถ้าท่านมีโอกาสไปเทีย่ วในเขตทีเ่ รียก ว่า West Sussex ก็ลองแวะเยี่ยมเยือนดูและถ้า ไปในช่วงฤดูกาลทีเ่ ขามีการแสดงแบบโบร่า� โบราณ ท่ า นก็ จ ะได้ เ ห็ น ชี วิ ต ของคนและการต่ อ สู้ ท่ี เ ด็ ด เดีย่ วเช่นทีเ่ ราเคยดูในหนังเก่าๆ อีกด้วย Arundel Castle ชื่อของปราสาทนีผ้ เู้ ขียนชอบมากเพราะฟัง ใกล้เคียงกับภาษาไทย เช่น อรุณรุง่ หรืออรุณสวัสดิ์ แต่ที่จริงชื่อปราสาทแห่งนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับ พระอาทิตย์หรือพระจันทร์เลย หากแต่วา่ Arundel มาจากชื่อแม่นา�้ Arun ทีป่ ราสาทตัง้ อยูใ่ กล้ๆ นัน่ เอง

โบราณที่เราเห็นกันบ่อยๆ เล่ากันว่าในพินัยกรรม ของพระเจ้าเฮนรีท่ ี่ ๑ สัง่ ว่าให้ยกปราสาทอรุนเดล และทีด่ นิ ให้กบั พระมเหสีองค์ที่ ๒ ของพระองค์คอื Adeliza of Louvain หลังจากที่พระเจ้าเฮนรี่ที่ ๑ สวรรคตไปได้ ๓ ปี อดีตพระราชินีพระองค์นี้ได้ สมรสใหม่กับ William d’Albini II ซึ่งได้เริ่ม ก่ อ สร้ า งบางส่ ว นของปราสาท แต่ ผู ้ ที่ ท� า การ ก่อสร้างที่ส�าคัญคือ พระเจ้าเฮนรี่ที่ ๒ (๑๑๓๓๘๙) ทรงสร้างส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทหิน แห่งนี้และพระองค์เองได้แต่งตั้งให้ William d’Albini II เป็น Earl of Arundel พร้อมทั้งเป็น เจ้าของปราสาทอีกด้วย

ประวัติที่ส�าคัญอีกอันหนึ่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ การเป็ น เจ้ า ของครอบครองปราสาทอรุ น เดล บางครั้งปราสาทก็ตกกลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ของ กษัตริยบ์ า้ ง บางครัง้ ก็พระราชทานให้กบั ขุนนางใน ตระกูลนีบ้ า้ ง ทว่าในที่สดุ ปราสาทแห่งนีไ้ ด้สบื ทอด โดยคนในตระกูลนี้เรื่อยมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๑๓๘ จนถึงปัจจุบันโดยทางทายาทที่เป็นสตรีคือ จาก ตระกูล d’Albinis ไปยังตระกูล the Fitzalans “Arundel Castle is the family home of the ในศตวรรษที่ ๑๓ และจากตระกูล the Fitzalans Duke of Norfolk. ไปสู่ตระกูล the Howard ในศตวรรษที่ ๑๖ สถาน The Duke of Norfolk is the Premier Duke, ที่แห่งนี้เป็นรกรากของ Duke of Norfolk และ the title having been conferred on Sir John บรรพบุรุษของท่านนานนมมาถึง ๘๕๐ ปี Howard in 1483 by his friend King Richard III.” ท่านผูอ้ า่ นอย่าเพิง่ เบือ่ ประวัตศิ าสตร์นะคะ อ่านต่อ ข้อความภาษาอังกฤษที่ยกมาข้างต้นต้องการที่จะ อีกสักหน่อยท่านจะเห็นว่าตระกูลนีม้ บี ทบาทส�าคัญ บอกกล่าวให้ท่านทราบว่าปราสาท Arundel เป็น ในประวัตศิ าสตร์ของประเทศอังกฤษอยูม่ ากทีเดียว ฐานที่มั่นหรือรกรากของ Duke of Norfolk ที่ เล่ากันว่า (แต่เป็นความจริง) ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๕ มิใช่ดยุคธรรมดาๆ แต่เป็น Premier Duke เพราะ ถึง ๑๗ ตระกูล Howard เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากพระเจ้าริชาร์ด สงครามดอกกุหลาบ the Wars of the Roses ที่ ๓ ที่ได้แต่งตั้งให้กับพระสหายของพระองค์คือ ไปจนถึ ง ยุ ค Tudor และเรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง Sir John Howard ในปีค.ศ. ๑๔๘๓ ก็เป็น สงครามกลางเมือง ยกตัวอย่างเช่นในปี ค.ศ. ธรรมเนียมธรรมดาของการเล่าเรื่องของปราสาท ๑๕๘๘ Lord Howard of Effingham ได้ร่วมกับ ราชวังทั้งหลายว่า ผู้ใดสร้าง, ใครครอบครองและ Sir Francis Drake ท�าสงครามทางเรือที่ลือชื่อ เกิดเรื่องราวอะไรบ้างกับสถานที่แห่งนั้น ให้กบั อังกฤษคือศึก Armada ทีก่ องทัพเรืออังกฤษ มีชัยต่อทัพเรือสเปน หรือ Duke of Norfolk ที่ ปราสาทอรุนเดลก็เช่นกันสร้างขึน้ ในปลายศตวรรษ ๓ อันเป็นลุงของ Anne Boleyn และ Catherine ที่ ๑๑ โดย Roger de Montgomery, Earl of Howard ซึง่ ทัง้ สองได้เป็นมเหสีของพระเจ้าเฮนรี่ Arundel นับอายุได้ก็เกือบหนึ่งพันปี ส่วนที่เก่าแก่ ที่ ๘ ที่สุดคือ เนินดินที่สร้างโดยฝีมือมนุษย์ที่มีความสูง ถึง ๑๐๐ ฟุตในปีค.ศ. ๑๐๖๘ และสองปีให้หลังมี อย่างไรก็ดหี าใช่วา่ ชีวติ ของคนในตระกูลนีจ้ ะได้ดบิ การสร้างอาคารที่เรียกว่า the gatehouse คือ ได้ดีเสมอไป ท�าดีเป็นคนโปรดก็มี ที่โชคไม่ดีถูก อาคารเหนื อ ทางเข้ า ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในยุ ค ประหารชีวิตก็มีเช่น Earl of Surrey ที่ถูกขนาน

นามว่าเป็นกวีชาววัง และบิดาของท่านคือ Duke of Norfolk ที่ ๓ ก็ถูกสั่งให้ประหารแต่รอดชีวิต ไปได้อย่างหวุดหวิดเพราะพระเจ้าเฮนรีท่ ี่ ๘ สิน้ ลม ในคืนก่อนทีด่ ยุคจะถูกสังหาร และอีกคนทีโ่ ชคร้าย ไม่นอ้ ยคือ Duke of Norfolk ที่ ๔ (๑๕๓๖-๑๕๗๒) ต้องโทษเพราะวางแผนจะแต่งงานกับพระนาง แมรี่แห่งสกอต ถูกสั่งให้ตัดคอ รายละเอียดของ ประวัติศาสตร์ช่วงนี้เข้มข้นและซับซ้อนซ่อนเงื่อน มาก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดยุ ค คนที่ ๔ กั บ พระนางแมรี่ แ ห่ ง สกอตนั้น ปรากฏเห็นได้จาก ปัจจุบันยังมีสมบัติส่วนพระองค์ของพระนางแมรี่ แห่งสกอตวางโชว์ให้ชมในปราสาท

ปราสาทแห่งนี้เท่านั้น คือการแสดงการต่อสู้บน หลังม้าด้วยหอกหรือทวนของอัศวินสองคน หรือ Jousting ถ้ า ท่ า นผู ้ อ ่ า นเคยดู ภ าพยนตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณของยุ ค กลางที่ เ ห็ น การ ประลองเชิงยุทธทีผ่ ตู้ อ่ สูส้ องคนสวมเสือ้ เกราะทีท่ า� ด้วยเหล็กปิดบังตัวทั้งหมด อยู่บนหลังม้าถือทวน หรือหอกพุ่งเข้าใส่กันอย่างดุเดือดไม่กลัวตาย ใคร ถูกผลักให้ตกจากหลังม้าถือว่าแพ้ การต่อสู้แบบนี้ คนดูชอบ แต่ผู้ต่อสู้ต้องเดิมพันด้วยชีวิตทีเดียว ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ปีนหี้ รือทุกปี จะมีการ แข่งขันการต่อสู้บนหลังม้าของเหล่าอัศวินจาก หลายประเทศ เพือ่ พิสจู น์ความกล้าหาญ Arundel International Jousting Competition ใน บริ เ วณปราสาทอรุ น เดลซึ่ ง จะมี ก ารตกแต่ ง ให้ เหมือนกับเหตุการณ์ในยุคกลางอย่างมากที่สุด และในปีนนี้ บั เป็นครัง้ แรกทีจ่ ะมีการต่อสูบ้ นหลังม้า ของอัศวินสาวด้วย เดิมเป็นการแสดงของเฉพาะ อัศวินชายเท่านัน้ และปีนจี้ ะมีการแข่งขันของเหล่า อัศวินถึง ๔ ทีมเพื่อชิงต�าแหน่ง the Order of Arundel อันเป็นต�าแหน่งอันมีเกียรติ์สูงสุดใน อังกฤษ

นั่นก็เป็นเรื่องราวชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในปราสาท อรุนเดลช่วงหนึ่ง ทีนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัว ปราสาทเช่นกันคือในระหว่างเกิดสงครามกลาง เมืองในอังกฤษในปีค.ศ. ๑๖๔๒-๔๕ ปราสาทถูก บุกท�าลายเสียหายอย่างมากถึงสองครั้งด้วยกัน ครั้ ง แรกเสี ย หายจากการถู ก ยึ ด โดยกลุ ่ ม ผู ้ สวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าแผ่นดินและครั้งที่สองจาก กลุ่มที่สนับสนุนสภาคือกลุ่ม Oliver Cromwell ความเสียหายของตัวปราสาทถูกทิง้ ร้างมาเป็นเวลา หลายสิบปีโดยไม่มีใครซ่อมแซม จนกระทั่งตกมา ถึงปี ค.ศ. ๑๗๑๘ ในยุคของ Duke of Norfolk ที่ ๘ ได้เริม่ การซ่อมแซมบ้างเล็กน้อย แต่ทมี่ าลงมือ ส่วนในเดือนสิงหาคมเขาก็จะมีการแสดงทีเ่ รียกว่า ซ่อมมากขึ้นคือ Duke of Norfolk ที่ ๑๑ หรือใน Medieval Tournament เป็นการต่อสู้ในรูปแบบ นามจริงว่า Charles Howard ต่างๆ ด้วยศาตราวุธของคนในยุคศตวรรษที่ ๑๕ ที่ เหมือนจริงที่สุดให้ชม มีการยิงธนู การใช้เหยี่ยว แต่สภาพปราสาทอรุนเดลที่เห็นในปัจจุบันเป็นผล การเล่าเรือ่ งราวเป็นต้น ถ้าท่านยังสนใจอยูใ่ นปลาย งานของ Duke of Norfolk ที่ ๑๕ (๑๘๔๗-๑๙๑๗) เดือนตุลาคมเขาก็จะจัดให้มีการแสดงที่บริเวณ ที่ใช้เวลาหลายปีท�าให้ตัวปราสาทมีสภาพกลับมาดู ปราสาทในเรือ่ งราวชีวติ คนในยุคศตวรรษที่ ๑๑ อัน ดีและอยู่ได้ งานซ่อมแซมมาเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ. เป็นยุคทีเ่ รียกว่า Norman Period และท่านจะได้ ๑๙๐๐ มีการบรรยายรายละเอียดของการซ่อมแซม เห็ น ชี วิ ต ของคนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นปราสาทหลั ง จาก ครั้งล่าสุดว่า ปราสาทอรุนเดลเป็นหนึ่งในบรรดา สงครามที่ Hastings อันเป็นสงครามที่ส�าคัญอีก ปราสาทในชนบทแห่งแรกๆ ที่ติดตั้งระบบไฟฟ้า, อันหนึ่งของอังกฤษ น�า้ ประปา, ลิฟท์, ระบบดับเพลิงและระบบท�าความ ร้อนสมัยใหม่ สีสนั ของปราสาทอรุนเดลยังไม่เสือ่ มถอยแม้แต่ใน ปัจจุบันก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต ในปีค.ศ. ๑๘๔๖ สมเด็จพระราชินีวิคตอเรียและ และความสัมพันธ์กับราชวงศ์อังกฤษก็ใกล้ชิดไม่ เจ้าชายอัลเบิร์ทพระสวามีเคย เสด็จมาประทับที่ น้อย ถ้าท่านมีโอกาสได้อ่านประวัติศาสตร์ของ ปราสาทอรุนเดลเป็นเวลาสามวัน มีการจัดเตรียม อังกฤษท่านจะได้เห็นเรือ่ งราวของคนในตระกูลนีท้ ี่ รับเสด็จอย่างดี เรือ่ งราวของปราสาทอรุนเดลและ ถูกกล่าวถึง หรือถ้ามีเวลาว่างลองไปชมปราสาท เจ้าของก็มีอย่างพอสังเขปให้ท่านได้รู้จักเท่านี้ก่อน แห่งนี้และการแสดงที่ย้อนไปไกลจนแทบจะไม่มี แต่ผู้เขียนขอเล่าถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งที่ เหลืออยู่ให้ดูแล้ว ‘amthai’ ท่านผู้อ่านอาจจะหาชมที่อื่นไม่ได้ แต่จะมีเฉพาะที่


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

5


66

amthaipaper amthaipaperISSUE0102 (June - July 16)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

royalty

amthaipaper

amthaiRoyalty

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

royalty article

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๗๑ ราชวงศ์จักรี สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วิ วั ฒ นาการสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ไทย การวิวัฒนาการของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไทยนั้ น ย่ อ มเปลี่ ย นไปตามกาลเวลาของ ยุคสมัย หากจะพิจารณาถึงลักษณะแล้วจะพบ ความแตกต่างดังนี้

ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ในลั ก ษณะ “พ่อขุน” ในสมัยสุโขทัย ยุคนั้นสังคม ไม่ใหญ่มากนักทั้งจำานวนประชากร ประเพณี วั ฒ นธรรม และขนาดของพื้ น ที่ อ าณาเขต สุโขทัย รูปแบบการปกครองสมัยนั้นมีอิทธิพล มาจากความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม รวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสายเลือด อาจเป็ น เพราะการร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ต่ อ สู้ อริ ร าชศั ต ร ประสบการณ์ ในการอพยพ

S. Narinwong

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

ย้ า ยถิ่ น ฐานที่ อ ยู่ และความหวาดกลั ว จากภั ย อันตรายอื่นๆ จึงก่อให้เกิดความรักเห็นอกเห็นใจ กั น สมานสามั ค คี เ ป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทั้ ง ผูป้ กครองและประชาชนในระดับทีม่ นั่ คง จึงอยูก่ นั เป็นเสมือนครอบครัว ลั ก ษณะการปกครองของพ่ อ ขุ น นั้ น เรี ย บง่ า ย เพราะพระมหากษัตริยม์ คี วามใกล้ชดิ กับประชาชน ซึ่งมีพื้นฐานคติความเชื่อมาจากการยึดติดในทาง เผ่าพันธุ์หรือสายเลือด คือในครอบครัวมีพ่อเป็น ผู้ปกครอง พ่อมีความรักความห่วงใย คอยปกป้อง คุม้ ครองให้ลกู ๆ มีความสุขและปลอดภัย พ่อขุนจึง มีอำานาจในฐานะพ่อที่ต้องปกครองลูกให้อยู่ดีมีสุข ส่วนประชาชนก็ต้องให้ความเคารพรักและอยู่ใน โอวาทพ่อขุน เสมือนพ่อปกครองลูก ซึ่งลูกจะต้อง เชื่อฟังพ่อ พระมหากษัตริย์ ในลักษณะ “พ่อขุน” นี้ จะเห็นเด่นชัดในช่วงต้นๆ ของกรุงสุโขทัย

ศาสนาพุ ท ธก็ มี ส่ ว นในการปกครองแบบพ่ อ ขุ น ดังจะเห็นได้จากหนังสือไตรภูมิพระร่วง ที่บ่งบอก ถึงหลักการปกครองในทางพระพุทธศาสนา คือ ทศพิธราชธรรม ซึ่งเป็นหลักควบคุมพ่อขุนให้ ใช้ อำานาจไปในทางที่ถูกที่ควร ทำาให้ประชาชนมีความ เคารพรักเชื่อฟังและตั้งอยู่ในความกตัญญูกตเวที สถาบันพระมหากษัตริย์ ในลักษณะ “เทวราชา” ตามความเชื่ อ และแนวคิ ด ที่ ว่ า โลกมนุ ษ ย์ กั บ จักรวาลมีความสอดคล้องกัน และแน่นอนว่าเรื่อง ราวของมวลมนุษยชาติต้องตกอยู่ในอิทธิพลของ จักรวาล หมายถึงให้อาณาจักรเป็นภาพจำาลองของ จักรวาล ผูท้ ปี่ กครองอาณาจักรก็ตอ้ งเกีย่ วเนื่องกับ ผู้ปกครองจักรวาลด้วย อย่างไรก็ตามความเชื่อ ดั ง กล่ า วก็ ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ลั ท ธิ แ ละศาสนาของ บุ ค คลที่ นั บ ถื อ ซึ่ ง แตกต่ า งกั น ออกไปตาม ภู มิ ภ าคนั้ น ๆ เช่ น แนวความคิ ด ของพระพุ ท ธ ศาสนาในประเทศไทย ไม่ ย อมรั บ ว่ า พระมหา

กษัตริยเ์ ป็นเทพอมตะทีอ่ วตารมาจากพระศิวะ แต่ มีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนตัวแทน ของพระอินทร์ หรือผู้ปกครองเทพแห่งสวรรค์ ชั้นล่างที่มีการเกิด แก่ เจ็บ ตายเหมือนมนุษย์ ทั่วไป และยังเชื่อต่ออีกว่าใครก็ตามที่ยึดวังได้ ก็ ย่อมมีสทิ ธิเป็นพระมหากษัตริย์ เพราะวังนัน้ เปรียบ เสมือนศูนย์กลางของจักรวาล พระมหากษัตริย์ไทยในลักษณะเทวราชา ก็มีแนว ความคิดมาจากคำาสอนในพระพุทธศาสนาที่สอน ว่า “บุพเพกตปุญญตา” คือบุคคลผู้ได้สั่งสมบุญ บารมีมาดีแล้วในอดีตหรือในชาติปางก่อน มาใน ชาตินี้จึงเกิดมาดีมีบุญ มียศมีศักดิ์สูงยิ่ง ได้ครอง แผ่นดิน เป็นพระมหากษัตริย์ จึงทำาให้คนทั่วไป เกิดความเกรงกลัวและจงรักภักดี ลักษณะพระมหา กษัตริยแ์ บบเทวราชานี้ได้สบื ทอดต่อเนื่องมาตัง้ แต่ อดีตจนถึงตอนต้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ยังมีต่อ) ‘amthai’

The Monarchic Institution in Thailand part 71 : Chakri Dynasty

The Monarchic Institution in Thailand

Development of the Thai Monarchic Institution Thai monarchic institution has changed and developed over a period of time, this can be considered from different aspects. They are:

Por Khun” (Sovereign) the Character in the Monarchic Institution In the Sukhothai period the society was not huge, there were not many people and Sukhothai was not an extensive area. The form of administration had influence from close relationships and lineage of blood. This may have been caused by the experience of migration and helping each other to fight with enemies, and also the fear of all kinds of dangers. As a result the leader and people would sympathize with each other and create a unity amongst them as if they were a family.

The administrative character of the sovereign was simple, because the king was close to the people. It was founded in a belief in relatives or lineage. It means that father is a leader in the family and rules his children and keep them happy and safe. The king rules his people and the country to bring prosperity and peace. So people should be loyal and obey the king, like children obey their father. The king’s character as “Por Khun” we can see in the beginning of the Sukhothai period.

Buddhism is part of the support of the Por Khun administration. The 10 virtues or duties of the king guide the king in good conduct, this could make people more loyal to the king. The “Divine Monarchy” characteristic in the Monarchic Institution There is a belief that the human world and the universe should be in line, surely humankind is affected by the power of the universe. This means that the kingdom is an image of the universe The kingdom’s leader is related to the universe’s

leader. This belief depends on different kinds of people. Buddhist people in Thailand do not accept that the king is a reincarnation of Siva, but they believe the king is a representation of Intra. On top of this, whoever occupies the palace can be the king, because they believe the palace is like the centre of the universe. The “Divine Monarchy” in Thai belief the monarchy is influenced by the Buddha’s teaching that “Pubbekatapunnata” is a person who has formerly done meritorious deeds. In this life he will be a king. All people will respect and be loyal to him. These kingly characteristics have carried on since Thailand established the country up to the beginning period of Rattanakonsin (Bangkok) capital. (To be continued) ‘amthai’

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

7


amthaipaper 88 amthaipaper

ISSUE01102 (June - July 16) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

"HAPPY BRITISH SUMMER"

THAIFEX 2016

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Thai pub & karaoke... Book Now!

Tel. 0207 706 9567

Tube Station: Edgware Road

Norfolk Crescent, London W2 2DN

amthaipaper amthaipaper

To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321 Email: ad@amthai.co.uk

DIRECT to THAILAND

30KG BAGGAGE ON ALL FLIGHTS fr

£498

Economy Class inc taxes

Travel Dates: 16JUN16-09DEC16 and 24DEC16-31JAN17

--------------------------------------40KG BAGGAGE ON ALL FLIGHTS fr

£1686

Business Class inc taxes

Travel Dates 16JUN16-09DEC16 and 24DEC16-31JAN17

ONE MONTH TICKET PROMOTION

Trayvale Travel 2nd Floor 36 Eastcastle Street London W1W 8DP

Always look for this symbol Book with an ATOL AGENT

0207 580 2928 BOOK ONLINE: www.Trayvale.com

CALL OUR THAI AND ENGLISH SPEAKING STAFF NO WAITING TIME AND NO PREMIUM NUMBER


Follow us on Twitter Dining news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0101 (May - June 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

99

OUR SERVICES

CERTIFIED PRACTISING ACCOUNTANTS, BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTANTS MEMBERSHIP NUMBER KAP010

01.

ใหคำปรึกษาการจดทะเบียนบริษัท ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก และจัดทำบัญชี

02.

เงินเดือน (Payroll) Payslips / PAYE และการยื่น P60, P45, P11D etc./ Self Assessment

03.

การยื่นภาษีมูลคาเพิ่ม VAT Returns (Registerd / Submission / Deregistered)

04.

การยื่นภาษีนิติบุคคล Company / Corporation Tax / CT600

05.

การจัดทำงบการเงิน และสงงบให HMRC / Companies House

สำนักงานบัญชีที่ไดรับอนุญาตถูกตองกฏหมายในยูเค สำนั ก งานบั ญ ชี โ ดยนั ก บั ญ ชี ท ี ่ ช ำนาญรั บ ทำบั ญ ชี ครบวงจรอยางมืออาชีพ ผู  ใ ห บ ริ ก ารด า นงานจดทะเบี ย นบริ ษ ั ท เป ด บริ ษ ั ท ใหม ภาษีอากรโดยทีมงานมืออาชีพผูมากดวยประสบการณ และจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เต็มใจใหคำปรึกษาพรอม บริการทานดวยคุณภาพในราคายุติธรรมดวยทีมงาน มื อ อาชี พ ที ่ ข ึ ้ น ทะเบี ย นเป น ผู  ท ำบั ญ ชี ท ี ่ ถ ู ก ต อ งตาม กฎหมาย บริหารงานโดยคนรุนใหมที่มีประสบการณโดยตรงทาง วิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละสอบบั ญ ชี ก ารจั ด ทำบั ญ ชี ท ี ่ ถ ู ก ต อ ง ตามมาตรฐาน นำสงภาษีบริษัทไดตรงเวลารวมถึงเปน ข อ มู ล ช ว ยในการวิ เ คราะห ก ิ จ การเพื ่ อ บริ ห ารธุ ร กิ จ ได อยางดีเรายินดีนำเสนอทุกบริการเพื่อชวยแบงเบาภาระ อันยุงยากองผูประกอบการโดยที่ทานไมตองกังวลอีก ตอไป

บริ ก ารท า นด ว ยมาตรฐานสู ง สุ ด

W W W . K A P O O K A C C O U N T A N C Y. C O M 94 CALEDONIAN ROAD, LONDON N1 9DN

TEL 020 3515 3001 , FAX 020 3515 3002


amthaipaper 10 10 amthaipaper

ISSUE0102 (June - July 16)

Brexit

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiBrexit

UK - Thai Business Leadership Council Signing Ceremony at Lancaster House, London Maesincee, and leading Thai and British company executives. The purpose of the Council would be to look for creative ways to encourage Thai and British businesses to build new and innovative partnerships, as well as encourage the governments of both countries to foster trade and investment in both markets. Working to an agenda set by he two envoys made the announce- business, not government, the Council ment at a launch event at Lancaster would embrace, and work on behalf, of all House, London, in the presence of Thai businesses. ‘amthai’ Deputy Minister for Commerce Suwit The UK Prime Minister’s Trade Envoy to Thailand, Mark Garnier MP, and the Thai Prime Minister’s Special Envoy, Mr Virasakdi Futrakul, announced on 12 July that they had invited senior business leaders from Thai and British companies to come together as the Thai-UK Business Leadership Council.

T

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

The UK Prime Minister’s Trade Envoy to Thailand, Mark Garnier MP, and the Thai Prime Minister’s Special Envoy, Mr Virasakdi Futrakul

พิธีการลงนามจัดตั้ง Thai – UK Business Leadership Council

เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม ที่ ผ่ า นมา นั ก ธุ ร กิ จ รายใหญ่ ข องไทยและสหราชาอาณาจั ก ร เพิ่ ม ระดับความสัมพันธ์ โดยการจัดตั้ง Thai – UK Business Leadership Council ซึ่งมีนักธุรกิจ ตัวแทนระดับประเทศทั้งสองฝ่ายมาร่วมเป็นสักขี พยานในการลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า งไทย และสหราชอาณาจักร โดยมีผู้ลงนามฝ่ายสหราช อาณาจักร คือ นาย Mark Garnier ผู้แทนการ ค้าพิเศษของนายกรัฐมนตรี แห่งสหราชอาณาจักร ด้ า นการค้ า และฝ่ า ยไทย คื อ นายวี ร ะศั ก ดิ์ ฟูตระกูล ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

น่วยงานนี้ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริมการค้า และการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ ให้คำาแนะนำา และสนับสนุนรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่ายในการสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อ การค้าการลงทุนระหว่างกัน จัดตั้งหุ้นส่วนธุรกิจ หลายฝ่าย เพื่อการลงทุนในประเทศทีส่ าม การเป็น พันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสร้างวัฒนธรรมทางธุรกิจที่ส่งเสริมด้าน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดทำาข้อ เสนอแนะไปยังภาครัฐของทั้งสองประเทศ ‘amthai’

amthaiBrexit

ผู้แทนสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรเข้าพบปะหารือ กับรมช.กระทรวงพาณิชย์

ลังจากที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมเป็น สักขีพยานในพิธีการลงนามจัดตั้ง Thai – UK Business Leadership Council เพื่อส่งเสริมการ ค้าการลงทุนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ในโอกาสนี้ คุณสุภาวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ า ยการพาณิ ช ย์ ) สำ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ในต่างประเทศได้เชิญผู้แทนสมาคมธุรกิจไทย ในสหราชอาณาจักร, คุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ อั ค รราชทู ต (ฝ่ า ยเศรษฐกิ จ และการคลั ง ), คุณพีริยเทพ หอมหวล ผู้จัดการสาขาลอนดอน

ธนาคารกรุงเทพ เข้าพบปะหารือ ณ ห้องอาหาร นิภา โรงแรม Lancaster กรุงลอนดอน เพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ การดำาเนินธุรกิจของไทยในสหราชอาณาจักร โดย เฉพาะภายหลั ง การออกจากสหภาพยุ โ รปของ สหราชอาณาจักร (Brexit) เกี่ยวกับปัญหาและ อุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ของภาคธุรกิจไทยที่มีต่อกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อการดำาเนินและขยายธุรกิจไทยในสห ราชอาณาจักรต่อไป ‘amthai’

O

ATBUK committee meet the Deputy Minister of Commerce

n July 12, 2016, Minister Counsellor (Commercial) Miss Supawadee Yamgamol, Office of Commercial Affair London arranged a meeting between ATBUK committee (The Association of Thai Businesses in the UK), Minister of Economic and Financial Ms.Ketsuda Supradit, Senior Vice President & Branch Manager of Bangkok

Bank Mr.Peeriyathep Homhuan and the Deputy Minister of Commerce, Dr.Suvit Maesincee to share the information about Thai businesses in the UK and the situation about Brexit effected on their businesses including any issues that ATBUK would like the Ministry of Commerce to help or support. The meeting was held at Nipa Thai restaurant in Lancaster Hotel. ‘amthai’

ของเศรษฐกิจและการเงินที่จะตามมาหลัง Brexit ซึ่งผลสรุปส.อ.ลงประชามติลาออกจาก EU มีผล กระทบและโอกาสทางเศรษฐกิจต่างๆ ดังนี้ 1. ผลกระทบในเชิงลบ 1.1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงอย่างมาก ทั่ ว โลก เป็ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั น ที ภ ายหลั ง รู้ ผ ลการ

ลงประชามติว่าจะ “ออก” ทำาให้มูลค่าทรัพย์สิน ลดลงทันที โดย Financial Time ระบุว่ามูลค่า ทรัพย์สินของโลกลดลงทันทีจำานวน 2 ล้านล้าน ดอลล่าร์สหรัฐฯ ‘amthai’ อ่านต่อฉบับหน้า

amthaiBrexit

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Brexit

By: Ketsuda Supradit, Minister of Economic and Financial ผลการลงประชามติ ก ารเป็ น สมาชิ ก ภาพของ สหราชอาณาจักร (ส.อ.) จากการเป็นสมาชิกภาพ สหภาพยุโรป (European Union: EU) หรือ Brexit เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีคะแนน “ออก” ร้อยละ 52 และคะแนน “อยู่” ร้อยละ 48 ส่งผล ให้นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรี ประกาศลาออกจากตำาแหน่งภายในเดือนตุลาคม 2559

พื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำาคนใหม่มารับหน้าที่ดำาเนิน การให้ Brexit บรรลุผลสำาเร็จ หลังจากส.อ.เข้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ EU ในปี 2516 (1973) รวม เป็นเวลานานถึง 43 ปี ผลการลงประชามติ “ออก” ดังกล่าวได้ส่งผลให้ ส.อ.ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาด เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ EU และเป็น ศูนย์กลางการเงินสำาคัญทีส่ ดุ ของโลก ได้ชอ็ คตลาด การเงินทั่วโลกอย่างรุนแรง เนื่องจากนักลงทุนไม่ มั่นใจถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน


Follow us on Twitter Dining news roundup @amthaipaper

11 11

ISSUE0101 (May - June 16) amthaipaper amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008


12

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

technology


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

13


amthaipaper 14 amthaipaper 14

ISSUE0102 (June - July 16) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Event highlights

amthaipaper

amthaiEvent Highlights

World Airline Awards Skytrax World Airlines Awards are coveted quality accolades for the world airline industry. Travelers from across the globe take part each year in the world’s largest airline passenger satisfaction survey to decide the award winners. The World Airline Awards are a global benchmark of airline excellence, and widely known as the Passengers Choice Awards. The airline that achieves the highest upward rating improvement across the different survey categories is awarded as the Most Improved Airline.

Seen in photo: Mrs. Phakkhra Ruangsiradecho (3rd from left), THAI Acting Vice President of Ground Customer Services Department, Mr. Charamporn Jotikasthira (Center), THAI President and Mr. Narongchai Wongthanavimok (3rd from right), THAI Executive Vice President of Finance and Accounting Department. World’s Best Airline Lounge Spa Facility

THAI Wins Skytrax Most Improved Airline and Best Airline Lounge Spa Awards 2016 Thai Airways International Public Company Limited (THAI) was presented two prestigious and coveted awards at the Skytrax 2016 World Airline Awards ceremony at the Farnborough International Airshow, as the World’s Most Improved Airline and the World’s Best Airline Lounge Spa Facility. THAI also placed in the top three in three categories: Best Economy Class Onboard Catering - for the quality of meals, quality of food, beverage selection, and visual presentation; Best Airline Staff Service in Asia - for staff service efficiency, friendliness and service hospitality and overall consistency; and World’s Best Airport Services.

I

n receiving these awards, Mr.Charamporn Jotikasthira, THAI President, said, “These awards are a testament to the hard work and dedication of everyone at Thai Airways International, devoting great attention to detail in providing service to passengers and having such determination to better ourselves for improved customer satisfaction. It is a testament that we are on the right path – growing and expanding sustainably to serve every customer, whom we value

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

located at Bangkok’s Suvarnabhumi Airport, First class passengers include full body oil with the spa facility and services primarily massage, neck & shoulder or foot massage, designed for THAI Royal First Class and steam rooms, sauna rooms, and shower greatly. I am indeed very proud of THAI Royal Silk Class passengers departing on rooms in tranquil ambience. Royal Silk Class international flights operated by THAI. passengers have a choice of the neck & to have achieved this recognition.” The range of spa services, performed by shoulder massage or the foot massage. ‘amthai’ professionally-trained masseuses, for Royal World’s Most Improved Airlines THAI’s focus is on being a full-service carrier – a carrier of choice with a touch of Thai การบินไทยชนะ 2 รางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลก identity building on traditional strengths จากสกายแทรกซ์ ปี 2016 of warm and hospitable service, a key differentiator and is considered the carrier’s เ มื่ อ วั น ที่ 1 2 ก . ค . 5 9 น า ย จ รั ม พ ร (World’s Best Airport Services) โดยมีนาย DNA. THAI has made a number of changes in โชติกเสถียร กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท ณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำานวย product offerings and services onboard and การบินไทย จำากัด (มหาชน) และคณะเดินทาง การใหญ่สายการเงินและการบัญชี และนางภัครา at the airports. Since the end of 2015, route มารับมอบรางวัลสายการบินยอดเยีย่ มของโลกจาก เรืองสิรเดโช รักษาการผู้อำานวยการใหญ่ฝ่าย by route, THAI has been continually rolling out Skytrax World Airline Award 2016 ที่มีการ บริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทยฯ ร่วม New Royal Silk Service for Royal Silk Class มอบรางวัลที่ Skyview, Hall 1 ในงาน Farnborough รับมอบรางวัล passengers. This new service concept can be International Airshow โดยการบินไทย ได้รับ herald as the icon of service. As well THAI 2 รางวัล ได้แก่ สายการบินที่มีการปรับปรุง การจัดอันดับสายการบินโลกของสกายแทรกซ์ has embarked on an operational makeover คุณภาพการบริการดีขนึ้ มากทีส่ ดุ (World’s Most หรือ World Airline Rating เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ with the decommissioning of a number of Improved Airline) และสายการบินที่ ให้บริการ ปี 1999 เป็นระบบการจัดอันดับสายการบินระหว่าง older aircraft in order to offer newer product สปาเลาจน์ยอดเยี่ยม (World’s Best Airline ประเทศโดยแบ่ ง ประเภทของสายการบิ น ตาม and smooth experience onboard THAI. THAI Lounge Spa) ซึ่งได้รับติดต่อกันเป็นปีที่สอง คุณภาพของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐาน is determined to be one of the top airlines การให้บริการของพนักงาน ได้รับการยอมรับว่า in the world in terms of products, services, อกจากนี้ สายการบิ น ไทยยั ง ได้ รั บ การ เป็นมาตรฐานของสายการบินระดับโลก รางวัล and customer experience. จั ด อั น ดั บ เป็ น 1 ใน 3 สายการบิ น ที่ ใ ห้ ที่การบินไทยได้รับครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันว่าการบิน บริ ก ารยอดเยี่ ย ม ได้ แ ก่ บ ริ ก ารอาหารสำ า หรั บ ไทยยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการดีเลิศ สร้าง For the second consecutive year, Thai ชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class ความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำาลังใจแก่พนักงาน Airways International has won in the Onboard Catering) พนักงานให้บริการยอด การบินไทยทีจ่ ะมุง่ มัน่ รักษา และพัฒนาการบริการ category of Best Airline Lounge Spa เยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff Service in เพื่อให้ผู้ โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป ‘amthai’ Facility. THAI’s Royal Orchid Spa is Asia) และบริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม


15 15

Follow us on Twitter Pension news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0102 (June - July 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiPension

เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นตัวเลขของการทำา workplace pensions ชัดเจนมากขึ้นว่านายจ้างออก เท่าไหร่, ลูกจ้างจ่ายเท่าไหร่และรัฐบาลสมทบแค่ ไหน ขอยกตัวอย่างของกระทรวง Department for Work and Pensions มาให้ดูประกอบ

Workplace pension นายจ้างต้องทำาให้ลูกจ้าง Automatic Enrolment for Employer ภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า Pension Act 2008 ได้ กำาหนดกฎเกณฑ์ ใหม่เกี่ยวกับเงินบำานาญของที่ ทำางานหรือ workplace pension ว่า “นายจ้าง ทุกคนในประเทศอังกฤษจะต้องจัดการให้ลกู จ้าง ของตนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายกำ า หนด เข้าอยู่ ในโครงการบำานาญ pension scheme และจ่ า ยเงิ น เข้ า ในโครงการนี้ ซึ่ ง เรี ย กว่ า Automatic Enrolment”

ฎหมายกำาหนดว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างทำาผม, สถาปนิกหรือมีเลขาส่วนตัวไว้ช่วยเหลืองาน ถ้าคุณมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปคุณคือนายจ้าง และมีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ จะต้ อ งถู ก ปรั บ หรื อ ถู ก ฟ้ อ งศาล สิ่ ง ที่ น ายจ้ า ง ทั้งหลายต้องทำาก็คือ หนึ่งตรวจดูว่าลูกจ้างของตน คนใดมีอายุ ๒๒ ปีแล้วและยังอยู่ ในวัยทำางาน under the state pension age, สองมีรายได้ มากกว่าหนึง่ หมื่นปอนด์ตอ่ ปีและสาม ทำางานอยู่ใน ประเทศอังกฤษ ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติทั้งหมดนี้จะ ถูกลงทะเบียนเข้าโครงการที่เรียกว่า ‘automatic enrolment’

ที่นายจ้างจะเริ่มทำา automatic enrolment ให้ ลูกจ้างได้ คุณจะต้องมี pension scheme และ pension scheme นั้ น ต้ อ งสามารถใช้ กั บ automatic enrolment ได้ ในการทำา workplace pension นี้มีข้อกำาหนดว่า นายจ้างจะต้องใส่เงิน เข้าไปใน pension pot ของลูกจ้างแต่ละคนกี่ เปอร์เซนต์ ขณะเดียวกันลูกจ้างก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะใส่เงิน ของตนเข้าร่วมด้วย (จำ�นวนเปอร์เซ็นต์นจี้ ะเปลีย่ น ไปทุกปี) กฎหมายกำาหนดว่าก่อนวันที่ 5 April ๒๐๑๘ นายจ้างจะต้องใส่เงินจำานวน 1% ของเงิน เดือนลูกจ้าง ส่วนลูกจ้างก็จะใส่เงินสมทบของตน เข้าไปอีก 1% รวมเป็น 2% รัฐบาลให้ด้วยใน ลักษณะ tax relief ในอัตรา 0.2 % แต่อตั ราทัง้ หมด นี้จะเพิ่มขึ้นทุกปี

เงื่อนไขการใส่เงินสมทบของทัง้ นายจ้างและลูกจ้าง จะแตกต่างกันไปตามอัตราเงินเดือนที่ได้และอายุ อย่างไรก็ดีมีข้อกำาหนดว่าลูกจ้างจะนำาเงินสะสม ก้อนนี้ออกมาใช้ได้เมื่ออายุครบ ๕๕ ปี ขั้นตอนที่ สำาคัญอีกมากตามข้อกำาหนดคือ นายจ้างจะต้อง สื่อสารบอกกล่าวเรื่อง workplace pensions นี้ กับลูกจ้างทุกคนโดยเขียนเป็นจดหมายอธิบายว่าได้ ทีนี้มีคำาถามว่าใครบ้างที่จะอยู่ในข่ายของกฎหมาย ทำ า อะไรไปบ้ า งและให้ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ใหม่นี้และถ้าใช่คุณจะต้องเริ่มทำา automatic pension scheme ทีเ่ ลือกทำาให้กบั ลูกจ้าง จะต้อง enrolment เมื่ อ ใด จากเว็ บ ไซค์ ข อง the มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ pensionsregulator เขียนบอกไว้ว่า ถ้านายจ้าง ต้ อ งการที่ จ ะรู้ ว่ า ตนต้ อ งเริ่ ม ทำ า automatic ขณะเดียวกันนายจ้างก็ต้องเขียนจดหมายอธิบาย enrolment เมื่อใดให้ตรวจดูได้จาก staging date ให้กบั ลูกจ้างทีย่ งั ไม่อยู่ในเงื่อนไขทีจ่ ะเข้าร่วมได้ ใน ที่ออกตามกฎหมายเมื่อวันที่ 1 April 2012 หรือ ขณะนั้นทราบด้วย อย่างไรก็ดีทางการก็ ได้กำาหนด pensions regulator จะส่งจดหมายไปบอก ให้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะเลือกเข้าร่วมหรือจะปฏิเสธไม่ นายจ้างล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือนหรือหนึ่งปีก่อน เข้าร่วมในโครงการนี้ ได้เช่นกัน แต่ในทุกๆ สามปี ที่ staging date จะเริม่ ข้อมูลนีห้ าดูได้จาก www. นายจ้างจะต้องเรียกลูกจ้างคนนัน้ มาถามอีกใหม่วา่ the Pensions Regulator’s staging timeline จะเข้าร่วมหรือไม่ หน้าที่ของนายจ้างที่ต้องทำาอยู่ เรื่อยๆ ก็คือต้องตรวจดูอายุและรายได้ลูกจ้างทุก เมื่อรู้ staging date แล้ว นายจ้างจะมาดูวา่ ลูกจ้าง เดื อ นเพื่ อ ดู ว่ า คนไหนจะต้ อ งทำ า automatic คนไหนบ้างมีคณ ุ สมบัตติ ามกฎหมายทีก่ าำ หนดว่าจะ enrolment แล้ว และข้อนี้สำาคัญมากคือ อย่าลืม ต้องทำา automatic enrolment เนื่องจากว่าก่อน จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการทุกเดือน

amthaiTalk

หลังจากที่นายจ้างได้รับแจ้งวัน staging date แล้วครบห้าเดือน คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ แสดงว่าคุณได้ทำาตามข้อกำาหนดนี้แล้ว declaration of compliance ที่ ป รากฏอยู่ ใ น the Pensions Regulator’s website ทั้งหมดนี้เป็น เพียงประเด็นสำาคัญหลักๆที่พูดถึง workplace pensions ท่านจะสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซค์ www.thepensionsregulator.gov.uk ซึ่งเขียนอธิบายในประเด็นต่างๆ ได้ชัดเจนดีมาก เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นว่าการออกเงินสำาหรับทำา บำ า นาญให้ กั บ ลู ก จ้ า งในประเทศอั ง กฤษนั้ น ทำ า ครอบคลุมกันอย่างไรบ้างขอให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ ว กั บ กฎหมาย Workplace pensions นี้ อี ก สักหน่อยดังนี้ กฎหมายได้กาำ หนดให้นายจ้างเริม่ ทำา workplace pension โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ - Large employers (หม�ยถึงน�ยจ้�งทีม่ ลี กู จ้�ง ๒๕๐ คนขึ้นไปหรือม�กกว่�นั้น) จะต้องเริ่มทำา automatic enrolment เริม่ จากเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ถึงกุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๑๔ - Medium employers (มีลูกจ้าง ๕๐-๒๔๙ คน) เริม่ ทำาระหว่างเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๔-เมษายน ๒๐๑๕ - Small employers (มีลูกจ้�ง ๔๙ คนหรือน้อย กว่�นั้น) เริ่มทำาระหว่างมิถุนายน ๒๐๑๕-เมษายน ๒๐๑๗ - New employers ทีเ่ ริม่ ธุรกิจหลังเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๑๒จะเริม่ ทำา auto enrolment จากเดือน พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๗ถึงกุมภาพันธ์ ๒๐๑๘ อย่างไรก็ดที างการมีการผ่อนปรนวันกำาหนดในการ ทำา auto enrolment ให้กับนายจ้างอยู่บ้าง คือ หลังจากได้รับแจ้งให้เริ่มทำา auto enrolment ในวันที่กำาหนดแล้วนายจ้างสามารถที่จะเลื่อนการ ลงทะเบียนนี้ออกไปได้อีกสามเดือนจากวันที่ทาง การกำาหนด แต่นายจ้างจะต้องเขียนจดหมายเป็น ลายลักษณ์อกั ษรแจ้งให้ลกู จ้างรับทราบในการเลื่อน นี้ แต่จาำ นวนเงินสมทบรายเดือนจะต้องเหมือนเดิม SUNDAY 7th AUGUST 2016 at King’s Park, Boscombe, Bournemouth BH1 4NB 11.00 AM - 18.00 PM come All are wel

ลูกจ้างทีม่ เี งินเดือนปีละ ๒๐,๐๐๐ ปอนด์ รัฐบาลจะ จ่ายสมทบในลักษณ์ Tex relief เป็นเงิน ๑๒.๐๓ ปอนด์, นายจ้างจ่าย ๓๖.๐๙ ปอนด์และลูกจ้างจ่าย ๔๘.๑๒ ปอนด์ โดยหักจากเงินเดือน หมายความว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๐๑๘ ลูกจ้างคนนี้ จะมีเงิน จำานวน ๙๖.๒๔ ปอนด์เข้าไปใน workplace pensions pot ของเขาทุกเดือน ทีนี้อาจจะมี คำ า ถามว่ า เงิ น ก้ อ นนี้ เ อาไปทำ า อะไรและอย่ า งไร บริษัทที่นายจ้างไปทำา pension scheme ด้วยจะ เอาเงินไปลงทุน และบริษัทจะสอบถามลูกจ้าง แต่ละคนว่า จะเลือกเสี่ยงลงทุนในด้านใด ท้ายสุดนี้อยากจะพูดถึงผู้ท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับ workplace pensions เพื่อที่ท่านจะได้รู้และอาจ ต้องติดต่อ ผู้นั้นก็คือ Pensions Regulator องค์กรนี้จะทำางานกับ trustees, employers, pension specialist และ business advisers โดยให้ แ นวทางว่ า กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ต้ อ งทำ า ตาม วัตถุประสงค์อะไรบ้าง หลักการหรือหน้าที่ของ Pension Regulator ก็คือ ป้องกันไม่ ให้เกิด ปั ญ หา,ใช้ อำ า นาจหน้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ให้ โครงการเงิ น บำ า นาญดำ า เนิ น ไปด้ ว ยดี แ ละทำ า ให้ นายจ้างทำาหน้าที่อย่างถูกต้องตลอดไป ‘amthai’

THAI SUMMER FAIR

FBlessing by Buddhist Monks. FFree Thai Photo Booth. FThai Boxing Demonstration - Come and try the Thai boxing workshop.

FThai Classical Dances, Thai Massage. FEnjoy Thai Food, Thai Products, etc. FChildren entertainments, Face Painting and more.

อายุวัฒนะมงคล ๘๐ ปี

มื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ชมรมผู้สูงอายุ (สว) ไทยในสหราชอาณาจักร ได้จัดงานทำาบุญ “อายุวัฒนะมงคล ๘๐ ปี” ให้ คุ ณ ป้ า ประไพ เคาร์ เ วิ ร์ ส สมาชิ ก สว. ที่ วั ด พุทธาราม Wanstead, London ในงานนี้มีสมาชิก สว.และเพื่อนๆ ไปร่วมงานจำานวนมาก

คุณเสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ ฝากขอบคุณสมาชิก สว.และทุกท่านที่ไปร่วมงาน และร่วมบริจาคเงิน พร้อมทำาอาหารคาวหวานถวายพระ เค้กและการ์ด วันเกิดมา ณ โอกาสนี้ด้วย พร้อมกันนี้ทีมงานแอมไทย ขอแสดงความยิน ด้วยค่ะ ‘amthai’

mAFC Bournemouth’s Community Sport Trust

with Football Activities and an exclusive prize.

mThai Fashion Show and the Beauty Contest by KajinUK. mChildren’s Fashion by JAL.

All entrance fees go to:

Bournemouth Thai Language and Culture School

Entry Ticket:

Adults (18+) £3.00 For more information, please contact: Mr. & Mrs. TEPNARIN Tel: 01202 300 916 includes free entry to prize draw for return ticket to Thailand. Email: tim_narin411@live.co.uk, aew291@hotmail.co.uk Children (under 18 yrs.) Registered Charity No. 1126972 www.timnarin411.wix.com/thaisummerfair Free !!!


amthaipaper 16 16amthaipaper

ISSUE0102 (June - July 16)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

England Football Team

amthaiEngland Football Team โดย : ถนอมจิต พานิชรัตน์

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

พิมพ์เดลีเมลในอังกฤษรายงานว่า ค่าตัวนักเตะ 11 ตัวจริง “ของทีหนัมงฟุสืตอบอลอั งกฤษอยู่ที่ 118.5 ล้านปอนด์ (ราว 5,900 ล้านบาท) ส่วนทีมไอซ์แลนด์นั้น นักเตะตัวจริง 11 คนมีค่าตัวเพียง 16 ล้านปอนด์ (ราว 800 ล้านบาท) ซึ่งนับว่าน้อยกว่าค่าตัวนักเตะกองกลางตัวส�ารอง ของทีมชาติอังกฤษอย่างจอร์แดน เฮนเดอร์สันเสียอีก เฮนเดอร์สันมีค่าตัว 20 ล้านปอนด์ (ราว 1,000 ล้านบาท) นอกจากนั้น ค่าตัวทีมนักเตะไอซ์แลนด์ทั้ง 23 คนรวมกัน ยังน้อยกว่า ค่าตัวของราฮีม สเตอร์ลิง นักเตะของทีมอังกฤษเพียงคนเดียว

หลังแพ้ไอซ์แลนด์

ทีมไอซ์แลนด์ฉลองหลังชนะอังกฤษ

ผลการแข่งขันระหว่างอังกฤษกับไอซ์แลนด์

รอย ฮอดจ์สัน

ร้อยเรื่องสองฝั่งเทมส์ – เมื่อสิงโตไม่ค�ำรำม ยังคงมีเสียงวิจารณ์ให้ได้ยินอย่างต่อเนื่องว่า เกิด อะไรขึ้ น อี ก กั บ ฟุ ต บอลที ม ชาติ อั ง กฤษ หรื อ ที่ มี ชื่อเล่นเรียกกันในหมู่แฟนบอลว่าทีมสิงโตค�าราม หลังจากที่แพ้ทีมไอซ์แลนด์ไปด้วยสกอร์ 1-2 ทั้งที่ เวย์น รูนี่ย์ยิงจุดโทษให้อังกฤษเป็นฝ่ายน�าไปก่อน ตัง้ แต่นาทีที่ 4 ความพ่ายแพ้ครัง้ นีส้ ง่ ผลให้องั กฤษ ไปไม่ถึงดวงดาว ตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายฟุตบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยโุ รป ยูโร 2016 ไปอย่างน่าอาย

มื่อเทียบฟอร์มจากสถิตติ า่ งๆ นัน้ ไม่เกินจริงเลย ที่จะบอกว่า งานนี้อังกฤษทั้งขายหน้าและหน้า แตกเพราะถูกทีมฟุตบอลชาติเล็กๆ เขี่ยตกรอบไป แบบสะใจแฟนบอลที่ชอบเชียร์ทีมรอง สถิติที่สวย หรูบนแผ่นกระดาษบ่งบอกว่า อังกฤษเหนือกว่า ไอซ์แลนด์หลายด้าน ไอซ์แลนด์นั้นเป็นเพียงชาติ เล็กๆ มีประชากรเพียงราว 330,000 คน และทีม ฟุตบอลก็ไม่ได้จดั อยู่ในอันดับทีเ่ ป็นทีมเต็ง จากการ จัดอันดับโลกของสหพันธ์ฟตุ บอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ไอซ์แลนด์ อยู่ในอันดับที่ 34 ขณะที่ทีมอังกฤษอยู่ในอันดับที่ 11 ส่วนเรื่องประชากรนั้น อังกฤษมีประชากรราว 53 ล้านคน นับว่ามากกว่าไอซ์แลนด์หลายเท่าตัว

หากมองไปถึงค่าตัวนักเตะ จะเห็นได้ว่าทีมสิงโต ค�ารามเต็มไปด้วยนักเตะดาวเด่นค่าตัวแพงลิบ ลิ่วที่เล่นอยู่ในทีมอันดับต้นๆ ในพรีเมียร์ลีกซึ่ง เป็นลีกชั้นน�าของประเทศอังกฤษ เช่น แมนเชส เตอร์ ยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ซิตี, เลสเตอร์ ซิตี, อาร์เซนอล, ลิเวอร์พูล, เชลซี, และสเปอร์ ส หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลี เ มลในอั ง กฤษรายงานว่ า ค่าตัวนักเตะ 11 ตัวจริงของทีมฟุตบอลอังกฤษอยู่ ที่ 118.5 ล้านปอนด์ (ราว 5,900 ล้านบาท) ส่วน ทีมไอซ์แลนด์นั้น นักเตะตัวจริง 11 คนมีค่าตัว เพียง 16 ล้านปอนด์ (ราว 800 ล้านบาท) ซึ่งนับ ว่าน้อยกว่าค่าตัวนักเตะกองกลางตัวส�ารองของทีม ชาติอังกฤษอย่างจอร์แดน เฮนเดอร์สันเสียอีก เฮนเดอร์สันมีค่าตัว 20 ล้านปอนด์ (ราว 1,000 ล้านบาท) นอกจากนั้น ค่าตัวทีมนักเตะไอซ์แลนด์ ทั้ง 23 คนรวมกัน ยังน้อยกว่าค่าตัวของราฮีม สเตอร์ลิง นักเตะของทีมอังกฤษเพียงคนเดียว โดยในตอนทีแ่ มนเชสเตอร์ซติ ซี อื้ สเตอร์ลงิ ไปจาก ลิเวอร์พลู นัน้ แมนซิตตี อ้ งควักกระเป๋าจ่าย 49 ล้าน ปอนด์ (ราว 2,450 ล้านบาท) ค่าตัวทีน่ า� มาใช้ในการ ค�านวณครัง้ นีเ้ ป็นค่าตัวในการซือ้ ขายนักเตะแต่ละ คนครั้งล่าสุด ก่อนหน้าการแข่งขันยูโร 2016 นาย เกรก ไดค์ ประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษตัง้ เป้า

ไว้ว่า อย่างน้อยทีมอังกฤษจะต้องเข้าถึงรอบ 8 ทีม สุดท้าย ซึง่ นับว่าไม่ได้เป็นการตัง้ เป้าทีส่ งู เกินเอือ้ ม เพราะหากดูจากสถิติการฟาดแข้งในรอบคัดเลือก แล้ว สามารถเรียกได้เต็มปากเต็มค�าว่า เป็นสิงโต ค�ารามจริงๆ เนื่องจากรอย ฮอดจ์สัน ผู้จัดการทีม สามารถพาลูกทีมชนะ 10 นัดรวด แต่แหม! กลับมา ตกม้าตายในการฟาดแข้งในรอบสุดท้าย ท�าหย่อน กว่าเป้าที่ได้วางไว้ โดยในรอบแบ่งสายเอาชนะได้ เพียงครั้งเดียว คือชนะทีมเวลส์ แม้วา่ ทีมเวลส์แพ้ทมี อังกฤษ แต่กเ็ ป็นทีห่ นึง่ ในสาย ทั้งยังประสบความส�าเร็จมากกว่าทีมอังกฤษด้วย เพราะสามารถเข้าไปถึงรอบ 4 ทีมสุดท้ายได้เป็น ครั้งแรกในรอบเกือบ 60 ปี น่าเสียดายที่ทีมเวลส์ ฝ่าด่านทีมโปรตุเกสไปไม่ได้ ไม่อย่างนั้นได้เข้าไป ฟาดแข้งกับทีมเจ้าภาพถึงรอบชิงทีเดียว แต่การ ที่ทีมเวลส์ไปได้ไกลขนาดนี้ ท�าให้มีข่าวออกมาว่า คริส โคลแมน กุนซือทีมเวลส์เป็นอีกตัวเลือกให้ กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ เพื่อให้มาคุมทีมชาติ อังกฤษต่อจากฮอดจ์สัน ที่เปิดหมวกอ�าลาหลังจาก ที่แพ้ทีมไอซ์แลนด์ แต่โคลแมนบอกว่าไม่สนงาน คุมทีมชาติอังกฤษ เพราะตัวเองเป็นคนเวลส์และ มอบหัวใจให้ทีมเวลส์เท่านั้น ว่าไปแล้ว ชะตากรรมของฮอดจ์สันไม่ต่างจาก ผู้จัดการทีมหลายคนก่อนหน้านี้ที่ต่างพาทีมสิงโต ค�ารามไปไม่ถึงดาว ไม่ว่าจะเป็นฟาบิโอ คาเปโล ผูจ้ ดั การชาวอิตาลี สเวน โกรัน-เอริคสัน ผูจ้ ดั การ ชาวสวีเดน โดยที่ผ่านมาอังกฤษมีทั้งผู้จัดการทีมที่ เป็นต่างชาติและเป็นคนอังกฤษเอง ในตอนนี้ราย ชื่อบุคคลที่ว่ากันว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษสนใจ อยากจะคุยด้วยนั้น ก็ยังคงมีทั้งต่างชาติและคน อังกฤษเอง ร้านรับพนันรายใหญ่เจ้าหนึ่งอย่าง แพดดี้ พาวเวอร์ ยกให้เยอร์เก้นส์ คลินส์มัน อดีตผูจ้ ดั การทีมชาติเยอรมนีเป็นเต็งหนึง่ ในบรรดา คนต่างชาติ มีอัตราการต่อรองที่ 4/1 เต็งสองคือ อาร์แซน เวงเกอร์ กุนซือชาวฝรั่งเศสของทีมปืน ใหญ่อาร์เซนอล ที่จะหมดสัญญากับอาร์เซนอล หลังจบฤดูการแข่งขันนี้ แพดดี้ พาวเวอร์รับพนัน ที่ 10/1 เต็งสามคือกุส ฮิดดิงก์ อดีตผู้จัดการ ทีมเชลซี และทีมชาติเนเธอร์แลนด์ โดยแพดดี้ พาวเวอร์รับพนันที่ 12/1 ส่ ว นคนอั ง กฤษเองที่ เ ป็ น เต็ ง หนึ่ ง คื อ แซม อั ล ลาไดซ์ ที่ ต อนนี้ คุ ม ที ม ซั น เดอร์ แ ลนด์ ใ น พรีเมียร์ลีก ราคาที่ร้านรับพนันอยู่ที่ 7/2 เซอร์

อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน อดีตผู้จัดการทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดออกมาหนุนอัลลาไดซ์ โดยบอกเขาเหมาะที่ สุ ด ที่ จ ะท� า หน้ า ที่ ต ่ อ จาก ฮอดจ์สนั สมาคมฟุตบอลอังกฤษเคยสัมภาษณ์อลั ลาไดซ์หนหนึง่ เมือ่ 10 ปีกอ่ น แต่หนนัน้ สเวน โกรันเอริคสันได้งานไป เต็งสองคือแฮรี เรดแนปป์ อดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สในพรีเมียร์ลีก และเต็ง สาม เกลน ฮอดเดิ้ล ที่เคยคุมทีมชาติอังกฤษมา แล้วหนหนึ่ง 1996-1999 แกเรท เซาท์เกต ที่คุม ทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี เคยถูกคาดหมายว่า เป็นตัวเก็งทีจ่ ะมารับหน้าทีต่ อ่ จากฮอดจ์สนั เป็นการ ชั่วคราว ในขณะที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษก�าลัง สรรหาคนมารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ แต่ต่อมา มีข่าวว่าเซาท์เกตไม่สนใจรับหน้าที่เป็นกุนซือให้

กับทีมชาติชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือ อย่างเป็นทางการ ใครจะมาเป็นกุนซือใหญ่พาทีมสิงโตค�ารามลงเล่น ในรอบคัดเลือกเพื่อไปรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอล โลก 2018 ที่รัสเซีย ยังคงเป็นค�าถามที่หลายคน เฝ้าจับตา โดยในเดือนกันยายนนี้ อังกฤษมีกา� หนด จะฟาดแข้งกับสโลวาเกียเป็นทีมแรก มาร์ติน เกล นน์ หัวหน้าคณะผูบ้ ริหารของสมาคมฟุตบอล อังกฤษบอกว่าการสรรหาผูจ้ ดั การทีมคนใหม่คงใช้ เวลาหลายเดือนและหวังว่าจะได้ตัวก่อนหน้านัด ฟาดแข้งกับสโลวาเกีย และคงจะต้องช่วยกันลุ้น ว่าผู้จัดการทีมคนใหม่จะท�าให้สิงโตกลับมาค�าราม ได้อีกหรือไม่ ‘amthai’ ภาพประกอบ สมาคมฟุตบอลอังกฤษ

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licenced & Regulated Accountancy Practice by Thai & UK Accountants (Licence No.8294)

Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¨´·ÐàºÕ¹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom â´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified / Certified áÅÐÁÕ·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ·Ò§´ŒÒ¹ºÑÞªÕáÅÐÀÒÉÕã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ·Ñ駹ѡºÑÞªÕ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ ·ÕèÂÔ¹´ÕãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¤¹ä·Â·Õ赌ͧ¡Ò÷ӸØáԨ¡ÒäŒÒ·Õè»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Self Employed, Sole Traders, Partnership,Company Limited, Non-Profit Organisation Charity etc; ͧ¤ ¡Ã¡ÒáØÈŠઋ¹ ÇÑ´ä·Â ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / à» ´ºÃÔÉÑ· ·Ñ駸ØáԨ¢¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ / ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D, ྐྵªÑè¹ - Auto Enrolment Pension (New Regulation) etc. ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (¨´·ÐàºÕ¹ ¹ÓÊ‹§ & ¡àÅÔ¡ VAT) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House / Charity Commission

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) Mobile Number 074 2766 7598 or 075 5289 2519 ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Registered in England and Wales No. 08798217 Correspondence Address: Office 98, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ United Kingdom


17 17

amthaipaper ISSUE0102 (June - July 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Follow us on Twitter Event Highlights news roundup @amthaipaper

amthaiEvent Highlights

The C-asean Forum in cooperation with Empower ASEAN; Conrad Hotel, London ในวันที่ 1 มิถุนายน 2016 ดร.การดี เลียวไพโรจน์ น�าทีม C-asean ร่วมกับ Empower ASEAN (CaFxEa) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอภิปรายที่ โรงแรมคอนราด กรุงลอนดอน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นเวทีให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมระดมความคิดและ เสนอวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในขณะนี้

พื่ อ ให้ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนโยบายใน ภูมิภาคอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้) ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทน จาก 10 ประเทศในเอเชีย เป็นคนรุ่นใหม่ที่มาจาก สาขาวิชาชีพต่างๆ กันเช่น ผูน้ า� ธุรกิจ, ทนายความ, นักวิชาการ แพทย์ และอื่นๆ ที่เข้าร่วมสนทนาภาย ใต้หัวข้อ การส่งเสริมความสามารถและงานใน อนาคตของอาเซียน

ดร.การดี เลี ย วไพโรจน์ กรรมการผู ้ จั ด การ C-asean กล่าวว่า “ทั้งหมดเป็นความคิดที่เรา

อยากจะระดมความคิด เกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิด ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถและงาน ในอนาคตท่ามกลางคลืน่ ความเปลีย่ นแปลงของ เทคโนโลยี และความเป็นอาเซียนที่ส่วนใหญ่ เป็นประเทศที่ก�าลังพัฒนา ให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกัน เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือยก ระดับให้ทันกับแนวโน้มโดยใช้ความคิดของคน ที่อาศัยอยู่นอกอาเซียนที่มองย้อนกลับไปที่บ้าน ของตัวเองและคิดว่าเราควรจะท�าอย่างไร เป็น โอกาสที่จะดึงศักยภาพจากคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาส ดีในการศึกษาได้ใช้เป็นเวทีจดุ ชนวนการสนทนา เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่บ้านตัวเองในอาเซียน นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การมองข้ า มไปถึ ง อนาคต อาเซียนในปี 2030 ถึงสิ่งที่ต้องท�าเพื่อแข่งขัน กับแรงงานทั่วโลกโดยการยกระดับเอเชียขึ้นอีก ระดับหนึ่ง ไม่ให้เป็นแค่โรงงานผลิตสินค้าที่เรา ยังคงพึ่งพาแรงงาน แต่เราจะก้าวขึ้นไปสู่อีก ระดับของการปฏิวัติอุตสหกรรมที่มีแรงงานที่มี ความรู้ ท�างานเก่งอย่างมีความคิด” ‘amthai’

On 1st June, 2016, the participants from 10 Futurists of ASEAN and thought leaders joined open conversation under the theme of Fostering ASEAN future talents and The future jobs at Conrad London St.James hotel.

The whole idea is we would like to brainstorm what would be the issues especially the talents, and future jobs in the wave of that they change technology and us as ASEAN. Most countries are developing countries and we would like to lend in the information in inside and how we help out and uplift and also follow up with this trends with the idea of people who actually are living outside ASEAN looking back on our ASEAN home. What else can be done what must be done”

Dr.Karndee Leopairote, Managing Director, C asean added “It is going to be the futurists platform that we would like to ignite the conversation but not just a conversation. This conversation would

trigger action at the end. We see the potential oversea ASEAN out there that they have a great opportunity for the best education in the world. So this is going to be the platform for them to contribute back for ASEAN home” In addition, if we overlook ASEAN in 2030, what must be done to compete with global labour is to bring ASEAN citizens to another level “if we remain as this as a factory house of developing countries, in that case it is going to be very risky for us. If we still rely on labour that is not a good thing. Another bright side that we are actually taking leaps to the industries of revolutions to the forth one is getting smarter. Labour is getting smarter, not going to do the hard work but we are going to do the smart work” Dr.Karndee Leopairote added lastly. The forum was held on 1 June 2016 at the Conrad London St.James hotel, London, SW1H 0BH. ‘amthai’


amthaipaper 18 18 amthaipaper

ISSUE0102 (June - July 16)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

Europe news

amthaiEurope news

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

สรุปข่าวเศรษฐกิจยุโรป S&P ปรับลดคว�มน่�เชื่อถือ EU หลังอังกฤษลงประช�มติแยกตัว

ผู้นำ�อียูจะไม่ยอมให้อังกฤษได้รับผลประโยชน์ หลังจ�กล�ออกจ�กก�รเป็นสม�ชิก

ริษัทสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส หรือ นายโดนัลด์ ทัสก์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ S&P ปรั บ อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ประธานคณะมนตรี ยุ โ รป กล่ า วว่ า จะไม่ อันยาวนานของสหภาพยุโรปลง 1 ขั้น จาก ปล่อยให้องั กฤษได้ประโยชน์จากการออกจาก AA+ เป็น AA แต่ก็ยังให้ภาพรวมจากติดลบ อียู เพราะจะเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่นตาม เป็นทรงตัว หลังอังกฤษโหวตแยกตัว S&P อย่าง ส่งสัญญานว่าการเจรจาต่อรองระหว่าง เป็นสถาบันใหญ่เจ้าแรกทีป่ รับลดความน่าเชือ่ อังกฤษกับอียทู กี่ าำ ลังจะมีขนึ้ จะไม่งา่ ย อังกฤษ ถือของอียูลง ในขณะที่มูดี้ยังคงให้อันดับอียู ลงคะแนนเสียงออกจากอียเู พราะอยากจำากัด อยู่ที่ AAA ผลประชามติแยกตัวจากอียูของ จำ า นวนผู้ อ พยพเข้ า เมื อ ง แต่ ผู้ นำ า สหภาพ อังกฤษ สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดโลก ยุ โ รปแสดงให้ เ ห็ น อย่ า งชั ด เจนว่ า จะไม่ ใ ห้ และ S&P กล่าวว่าจะส่งผลกับงบประมาณ อังกฤษเข้าถึงตลาดร่วมยุโรปถ้าอังกฤษไม่ และนโยบายของสมาชิก 27 ประเทศ การให้ ให้สิทธิคนจากอียูอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ ใน แนวโน้มทรงตัวสะท้อนมุมมองที่ว่า จะไม่มีประเทศใดออกจากการเป็นสมาชิกอียูอีก ‘amthai’ ประเทศ ทัสก์ ให้สมั ภาษณ์หนังสือพิมพ์ ในโปแลนด์วา่ ไม่ได้คดิ ลงโทษเพราะความโกรธแค้นกับการตัดสิน ใจของอังกฤษ แต่ถ้าการลาออกแล้วทำาให้การพัฒนาประเทศดีขึ้นก็จะเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกอีก 28 เบร็กซิตป่วนตล�ดโลก หุ้นร่วงเงินปอนด์ดิ่ง ประเทศทำาตาม อียไู ม่สามารถผลักอังกฤษออกไปแต่ก็ ไม่สามารถให้องั กฤษได้รบั ผลประโยชน์จากการลา ผลการถอนตัวออกจากอียูของอังกฤษทำาให้ ออกเช่นกัน ขณะที่ อังเกล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมันกล่าวเสริมว่า จะไม่ยอมให้อังกฤษเลือก ตลาดหุน้ ทัว่ โลกติดลบ เงินปอนด์ออ่ นค่าทีส่ ดุ เก็บเอาแต่ผลที่ดีและไม่ยอมรับสิ่งที่ไม่ชอบ ‘amthai’ ในรอบ 31 ปี ความกังวลของนักลงทุนส่งผล กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลก ในวันที่ 6 กค. แฟนบอลก่อก�รจล�จลปิดท้�ยยูโร 2016 ตลาดหุ้นเอเชียอยู่ในแดนลบยกเว้นไทยและ จนต้องปิดหอไอเฟลหนึ่งวัน จีนยังอยู่ในแดนบวก ตลาดยุโรปตกรูดกัน หอไอเฟลต้องปิดให้บริการ ถ้วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 11 ก.ค. หลังการ อังกฤษ หลังจากกองทุน 3 แห่งระงับการถอน ปะทะระหว่างแฟนบอลกับ เงินของนักลงทุนจากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตำารวจ ระหว่างการแข่งขัน สหราชอาณาจักร ทำาให้เงินปอนด์อ่อนค่าลง รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโร ตำ่าสุดในรอบ 31 ปี โดยตำ่ากว่า 1.3 ดอลลาร์ 2016 ของที ม ฝรั่ ง เศสกั บ เป็นครัง้ แรกในรอบกว่า 3 ทศวรรษ นอกจากนัน้ เบร็กซิตยังสร้างความปัน่ ป่วนให้กบั ตลาดนำา้ มันดิบ อัตรา โปรตุเกส ผูจ้ ดั การหอไอเฟล ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และ ตลาดทองคำา ราคาทองคำายังทำาสถิติสูงสุดในรอบ 2 ปีที่ 1,371.40 เกรงว่าจะไม่มคี วามปลอดภัย ดอลลาร์ต่อออนซ์ ‘amthai’ เหล่ า แฟนบอลทั้ ง สองที ม ต่างใช้ธงทีมของตนคลุมร่าง ทำ�อย่�งไรจึงจะได้พ�สปอร์ตอียู มารวมตัวกันบริเวณใต้หอไอ หลังจากผลการลงคะแนนเสียงออกจากอียชู นะ ทำาให้เกิด เฟล หลั ง ถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ ความกังวลว่าคนอังกฤษก็อาจจะไม่มีสิทธิที่จะเข้าอาศัย เข้ า ไปในพื้ น ที่ แ ฟนโซนที่ หรือทำางานในประเทศอียูอีก ขณะที่กฏหมายยังไม่เปลี่ยน บรรจุคนเต็มพิกดั 90,000 รายแล้ว กลุม่ วัยรุน่ ก็เริม่ ปาขวดและสิง่ ของใส่เจ้าหน้าที่ และจุดไฟเผาถังขยะ คนอังกฤษก็ยังหวังว่ายังจะมีคำาว่า “European Union’’ รถยนต์ รถสกู้ตเตอร์ จนตำารวจปราบจลาจลต้องยิงแก๊สนำ้าตาและใช้เครื่องฉีดนำ้าแรงดันสูงเข้ามาสลาย ยังอยู่ในพาสปอร์ต แต่ก็มีทางเลือกที่จะได้พาสปอร์ตอียู มีผถู้ กู จับ 40 ราย ก่อนหน้านีแ้ ฟนบอลอังกฤษและรัสเซียก็เกิดการตะลุมบอนกันทีม่ าร์เซย์ทาำ ให้มผี ไู้ ด้รบั คือ ทางสายเลือด คนไอร์แลนด์จะมีความใกล้ชดิ กับยุโรป บาดเจ็บ 35 ราย ทีมโปรตุเกสช็อคแฟนบอลเอาชนะฝรัง่ เศสไป 1-0 แม้วา่ ซูเปอร์สตาร์ของทีม คริสเตียน มากทั้งด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ถ้ามีพ่อแม่เป็นคน โน โรนัลโด ต้องออกมาดูการแข่งขันของทีมตัวเองข้างสนามเพราะได้รับบาดเจ็บที่เข่า ‘amthai’ ไอริชหรือเกิดในไอร์แลนด์กจ็ ะได้รบั สิทธิเป็นพลเมืองยุโรป โดยอัตโนมัติ คนต่างชาติทมี่ พี อ่ หรือแม่ได้รบั สัญชาติไอริส เหตุรถไฟชนกันท�งตอนใต้ของอิต�ลี โดยการแต่งงานมีสิทธิหลังจากไปลงทะเบียนแจ้งเกิด วิธี ผู้ โดยส�รเสียชีวิต 27 คนบ�ดเจ็บกว่� 50 ที่สองคือการแต่งงาน สมาชิกอียูทุกประเทศมีกฏต่างกัน เช่น ถ้าแต่งงานกับคนฝรัง่ เศสมีสทิ ธิขอพาสปอร์ตได้หลัง จากแต่งงานอยู่กิน 5 ปี หรือ 4 ปีถ้าอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส ในสเปนสามารถขอได้หลังจากแต่งงาน 10 ปี เท่ากันกับ กรีซ แต่ถ้ามีลูกก็ลดเหลือเพียง 3 ปี สำาหรับฟินแลนด์ พาสปอร์ตจะต้องแต่งงานกับคนฟิน 4 ปี หรือขอสัญชาติ ได้หลังจากอาศัยอยู่ 5 ปี ถ้าใช้ 2 วิธีแรกไม่ได้วิธีสุดท้าย คือเงิน ด้วยการใช้เงินลงทุน หลายประเทศในอียเู ปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าไปอาศัยและขอพาสปอร์ต ได้ จำานวนเงินลงทุนขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ ‘amthai’

ไอเอ็มเอฟเตือนเบร็กซิสกระทบก�รเติบโตเศรษฐกิจยุโรป

นางคริสติน ลาการ์ด กรรมการผู้จัดการ กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ หรื อ ไอเอ็มเอฟ ได้กล่าวเตือนผู้นำาของอียู ให้รีบ คืนความเชื่อมั่นของกองทุนการเงินในเหล่า สมาชิก หลังจากมูดี้ลดระดับการคาดการณ์ ความเติบโตของยูโรโซน ซึ่งเป็นผลจากการ ลงคะแนนเสียงถอนตัวจากอียูของอังกฤษ และมีความเสีย่ งทีจ่ ะมี “การติดเชือ้ ทางการ เมือง” ทั่วทั้งภูมิภาค ทำาให้ฝ่ายขวาจัดของ ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์มีความคิดที่จะทำา ตาม เศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะเติบโตเพียง 1.3% ในปีหน้า ทำาให้เกิดความไม่แน่นอน ถ้าปล่อยไว้นานจะมีความเสี่ยงเสูงขึ้น ลาการ์ดเห็นว่าทุกฝ่าย ต้องหาทางออกของกรอบเวลาและเงือ่ นไขต่างๆ อย่างเร็วทีส่ ดุ ความขัดแย้งในการเจรจายิง่ ยืดเยือ้ เเท่า ไหร่ ก็ยงิ่ จะทำาให้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมจะยิง่ ได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย เนือ่ งจากสกุลเงินยูโรมีบทบาท สำาคัญในตลาดโลก โดยเฉพาะต่อกลุ่มประเทศที่เกิดใหม่ ‘amthai’

เกิดเหตุรถไฟ 2 ขบวนชนกันระหว่างเมืองชายฝั่งทะเลอะเดรียติก แอนเตรียและคอราโต้ ทางตอนใต้ ของประเทศอิตาลี ในวันอังคารที่ 11 หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินพยายามช่วยหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในซากรถที่ พังยับเยินออกมา ผู้เสียชีวิต 27 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำานวนมาก สาเหตุของอุบัติเหตุคาดว่าเกิดจาก ความผิดพลาดของมนุษย์ รถไฟขบวนทีว่ งิ่ ขึน้ เหนือได้รบั สัญญานไฟเขียวอย่างไม่ได้ตงั้ ใจ เนือ่ งจากความ ล่าช้าและการใช้รางเดีย่ วก็ไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติ รถจะออกจากสถานีได้เมือ่ ได้รบั การยืนยันทางโทรศัพท์ รายงานกล่าวว่ารถไฟทัง้ สองขบวน แต่ละขบวนมี 4 โบกีว้ งิ่ อยูบ่ นรางเดียวกัน วิง่ เข้าหากันด้วยความเร็ว ประมาณ 62 - 68 ไมล์ต่อชั่วโมง (100 - 110 กิโลเมตร) แรงกระแทกทำาให้ชิ้นส่วนของรถแตกกระจาย เป็นวงกว้างถึง 7 กิโลเมตร นายกรัฐมนตรี มัตทิโอ เรนซี ให้คำามั่นจะสอบสวนเรื่องนี้ และแสดงความ เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ‘amthai’


Follow us on Twitter news round up news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0102 (June - July 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

19 19

amthaiNews round up ตัวอย่างกระทันหันในวันจันทร์ที่ 11 เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอที่จะสร้างรัฐบาลที่แข็งแกร่ง และมีมั่นคงได้ เมย์จึงขึ้นมาเป็นผู้น�าพรรค และนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่ 2 ของอังกฤษ ต่อจากนางมาร์ ผู้ที่ได้ผลกระทบจากค่าเงินปอนด์ตกต�่า กาเร็ต แธตเชอร์ โดยภารกิจท�าให้อังกฤษดีขึ้นหลังจากแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ด้วยการให้ งินปอนด์สเตอร์ลงิ อ่อนค่าลงต�า่ ประชาชนมีการควบคุมชีวติ ของตนเองมากขึน้ และร่วมกันท�างานเพือ่ ส่วนรวมไม่ใช่แค่สว่ นตัว เพือ่ สร้าง สุ ด ในรอบ 30 ปี หลั ง จาก ประเทศให้ดีขึ้น ‘amthai’ ประชามติแยกตัวจากอียู ปีทผี่ า่ นมา อังกฤษน�าเข้าสินค้า 474,000 ล้าน ยกระดับความปลอดภัยของน้อตติ้งฮิลคาร์นิวัลเป็นสองเท่า ปอนด์ ถ้าค่าเงินยังลงต่อไปเรื่อยๆ ลิววิส เบนน์ ผู้อ�านวยการจัดงาน ราคาสินค้าในห้างร้าน และราคา น้อตติ้งฮิลคาร์นิวัล ให้ค�ามั่นว่าจะ น�้ามันจะเพิ่มขึ้นด้วย และจะมีผล เพิ่มการรักษาความปลอดภัยเป็น กระทบต่อคนอังกฤษอย่างเห็นได้ เท่าตัว หลังจากปีที่แล้วมีคนถูกจับ ชัดคือ อย่างแรกการเดินทางไป 407 รายและต�ารวจได้รับบาดเจ็บ พักผ่อนต่างประเทศ ค่าเครื่องบิน 8 นาย ส�าหรับคาร์นิวัลปีนี้เป็นการ และที่พักก็จะแพงขึ้น จึงมีแนวโน้ม จัดครั้งที่ 52 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม ว่าประชาชนจะหันมาเทีย่ วในประเทศมากขึน้ ประการทีส่ องคนอังกฤษทีอ่ าศัยอยูป่ ระเทศยุโรปเช่น สเปน งานประมาณ 2 ล้านคน ทางผู้จัด ไอร์แลนด์ และฝรั่งเศสจะจนลง ไม่มีอ�านาจในการซื้อ แม้ขณะนี้ยังไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงจนกว่า จะเพิม่ พนักงานดูแลเป็น 2,000 คน อังกฤษจะออกจากอียูอย่างเป็นทางการ ประการที่สามคือด้านธุรกิจ แม้จะเป็นข่าวดีส�าหรับผู้ส่งออก จาก 800 คนเมื่อปีก่อน เพื่อให้ เพราะราคาสินค้าทีถ่ กู ลง ท�าให้ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด อย่างไรก็ตามยังไม่มคี วามแน่นอน จนกว่า ต�ารวจได้ท�าหน้าที่รักษาความสงบ รัฐบาลจะท�าให้มีเศรษฐกิจคงที่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ซาจิด ยาวิด กล่าวว่าสิ่งแรกสุดคือจะเจรจาต่อรอง ได้อย่างเต็มที่ ค่าใช้จ่ายส�าหรับเจ้าหน้าที่ต�ารวจสูงถึง 8 ล้านปอนด์ในปีนี้ เทศบาลก็จะเพิ่มส้วมมากขึ้น กับอียูให้อังกฤษยังคงอยู่กับตลาดร่วมยุโรป ‘amthai’ 50 ยูนติ คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นละแวกนีไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนเกีย่ วกับเสียง การใช้ยาเสพติดและความปลอดภัย ชาวบ้านบางคนถึงกับเสนอให้ย้ายสถานที่ไปที่ไฮปาร์ค ซึ่งผู้จัดกล่าวว่าจะไม่มีวันย้ายออกไปจัดที่อื่น

เศรษฐีจากเอเชียฉวยโอกาสช่วงเงินปอนด์ตกซื้อทรัพย์สินในยูเค

ความผันผวนของตลาดที่อยู่อาศัย ในอังกฤษหลังจากประชามติออก จากอียู เป็นโอกาสของเศรษฐีและ บริษัทในเอเชียที่จะเข้ามามองหา บ้านถอนทุนในช่วงที่เงินปอนด์ตก ความกังวลของนักลงทุนรายย่อยว่า จะเกิ ด วิ ก ฤตกั บ ราคาอสั ง หา ริมทรัพย์ทา� ให้ผลู้ งทุนแห่ไปถอนทุน กระทัง่ กองทุน Standard Life ต้อง ระงับการถอนเงินจากกองทุนมูลค่า 2,900 ล้านปอนด์ บริษัทประกันภัย Aviva ระงับการซื้อขายกองทุนพร็อพเพอตี้ทรัสต์ 1,800 ล้านปอนด์ มากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ ทางการเงินในปี 2008 การลดราคาบ้านลง บวกกับการอ่อนค่าของเงินปอนด์ ท�าให้บรรดาเศรษฐีและ นักลงทุนในเอเชียหอบเงินเข้ามาซือ้ บ้านและอพาร์ทเม้นท์ในอังกฤษ เนือ่ งจากยังมองเห็นว่าลอนดอนยัง เป็นที่น่าสนใจและปลอดภัยส�าหรับการลงทุน ในปีที่ผ่านมาผู้ซื้อจากเอเซียจึงเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด คิดเป็น19 % จาก 20,500 ล้านปอนด์ 45% เป็นผู้ซื้อจากฮ่องกง ที่เข้ามาซื้ออพาร์ทเม้นท์หรูใจกลาง เมืองลอนดอน สโมสรกอล์ฟและบ้านในชนบทของอังกฤษ กู้ดวิน กอว์ ผู้บริหารบริษัทเงินทุน Gaw Capital Partners กล่าวกับรอยเตอร์ว่า ไม่ว่าอย่างไรลอนดอนก็ยังเป็นเมืองหลวงของเศรษฐกิจ ของโลก ‘amthai’

แอนดี้ เมอร์เรย์ คว้าแชมป์วิมเบิลดันสมัยที่ 2

‘amthai’

รถยนต์ที่มีไอเสียมากที่สุดจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 10 ปอนด์

ผู้ว่าลอนดอนคนใหม่ซาจิด ข่าน ถื อ ว่ า มลพิ ษ ทางอากาศเป็ น เรื่ อ ง ส�าคัญส�าหรับสุขภาพที่จ�าเป็นต้อง ได้รับการแก้ใขอย่างเร่งด่วน จึงมี แผนจะเพิ่มการเก็บค่าธรรมเนียม รถที่จะขับผ่านใจกลางเมืองเพิ่มขึ้น ในปีหน้าเพื่อลดไอเสียจากรถยนต์ ลงให้ น ้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง จะมี ผ ลกั บ เจ้าของรถที่มีรถอายุมากกว่า 11 ปี ประมาณ 9,000 รายต่อวันที่ต้อง จ่าย 10 ปอนด์ พร้อมทั้งขยายเขต จ�ากัดการปล่อยไอเสีย ข่านกล่าวในวาระครบรอบ 60 ปี ของพ.ร.บ.การท�าความสะอาดอากาศปี 1956 ว่า ในแต่ละปีมคี นเกือบหมืน่ เสียชีวติ โดยมีสาเหตุจากมลภาวะอากาศในลอนดอน การท�าให้อากาศสะอาด จึงเป็นเรื่องความเป็นความตาย พ.ร.บ. มีขึ้นหลังจากการเกิดหมอกควันในลอนดอนช่วงปี 1950 ในวัน นี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติ ‘amthai’

รัฐบาลอังกฤษปฏิเสธข้อเรียกร้องการลงประชามติรอบสอง

รั ฐ บาลอั ง กฤษปฏิ เ สธการจั ด ลง ประชามติครั้งที่สอง ถึงแม้จะมีคน ลงชื่อได้มากกว่า 4.1 ล้าน เพื่อขอ ให้รัฐบาลจัดการลงประชามติเรื่อง สหภาพยุโรปอีกครั้ง เป็นการลง รายชือ่ มากทีส่ ดุ นับตัง่ แต่รฐั บาลเริม่ ยกเรื่ อ งนี้ ขึ้ น มาตั้ ง แต่ ป ี 2011 อย่า งไรก็ตามรัฐบาลกล่า วว่าเรา ต้องเคารพการตัดสินใจของเสียง ส่วนมาก เพราะการลงประชามติ ครั้งดังกล่าวมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์สูง ที่สุดในประวัติศาสตร์คือ 33 ล้านคน และอังกฤษต้องเตรียมตัวกับการแยกตัวจากอียู ขั้นต่อไปคือการ ด�าเนินการลาออกตามที่ระบุในมาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน ซึ่งจะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรี คนใหม่ หลังจากมีการแต่งตั้งเทเรซ่า เมย์ ขึ้นมาด�ารงต�าแหน่ง ค่าเงินปอนด์ก็ดีขึ้นเล็กน้อย และตลาด หุ้น FTSE ก็ดีดตัวขานรับนายกคนใหม่ด้วย ‘amthai’

แอนดี้ เมอร์เรย์ นักเทนนิสชาว สก็อตวัย 29 มือวางอันดับ 2 ของ โลก โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะ มิลอส ราโอนิค จากแคนาดา 3 เซตรวด คว้าแชมป์แกรนด์สแลม วิมเบิลดันไปครองเป็นสมัยที่สอง ท่ า มกลางความยิ น ดี ข องแฟน เทนนิสทีไ่ ปเข้าคิวรอชมการแข่งขัน Henman Hill ตั้งแต่คืนก่อนการ แข่ง ขณะที่ดยุ๊คและดัสเชสแห่ง แคมบริดจ์ ดยุ๊คและดัสเชสแห่ง เคนท์ เดวิด แคมเมอรอน และแชมป์เก่าเช่นบียอร์น บอร์ก สเตฟาน เอ็ดเบิร์ก และบอริส เบคเคอร์ ก็เป็นผู้ชมบน Royal box ที่เซ็นทรัลคอร์ต วิมเบิลดัน ชัยชนะครั้งนี้แอนดี้ เมอร์เรย์ ได้เงิน รางวัลรวม 28.1 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 1,320 ล้านบาท และกลายเป็นนักเทนนิสของสหราชอาณาจักร ผู้โดยสารรถไฟที่สถานีวิกตอเรียเดือดกับบริการของ 3 บริษัทรถไฟ คนที่สองที่เป็นแชมป์วมิ เบิลดันได้มากกว่า 1 ครั้งต่อจาก เฟร็ด เพอร์รี ผู้สร้างต�านานนักเทนนิสอังกฤษ เทมส์ลิงค์ เซาท์อิสเทิร์นเทรน ที่เคยคว้าแชมป์วิมเบิลดันได้ 3 ปีติดต่อกันประกอบด้วยปี 1934, 1935 และ 1936 ‘amthai’ และเซาท์เทิร์นเทรน ได้รับการ โหวตจากผู้โดยสารว่าบริการห่วย นายกคนใหม่ เทเรซ่า เมย์ ให้ค�ามั่นจะท�าให้อังกฤษดีขึ้น ที่ สุ ด ในอั ง กฤษ ถึ ง แม้ บ ริ ษั ท จะมี เทเรซ่า เมย์ รัฐมนตรีมหาดไทยวัย ก�าไรเพิ่มขึ้น ผลการส�ารวจความ 59 ปี ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของ พอใจของผู้โดยสารโดยการรถไฟ อังกฤษในวันพุธที่ 13ก.ค. หลังเดวิด ปรากฏว่า เทมส์ลิงค์มาเป็นอันดับ คาเมรอน ที่ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ปี สุ ด ท้ า ย 73% ตามด้ ว ยเซาท์ 2010 ประกาศลาออกจากต�าแหน่ง อิสเทิร์นเทรน 75% และเซาท์ หลังการลงประชามติแยกตัวออก เทิร์นเทรน 78% ทั้งสามบริษัทเป็น จากอียู เดิมทีเทเรซ่า เมย์ และ ของบริษัทแม่ Go-Ahead ซึ่งมี แอนเดรี ย ลี ด ซั ม รั ฐ มนตรี ผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นราว 30.5 % หรือ £ 25,700,000 ในเดือนมิถุนายนปีนี้ แต่ปล่อย กระทรวงพลังงาน จะต้องลงแข่งขัน ให้ผู้โดยสารต้องทนกับความล่าช้า การยกเลิกความแออัดยัดเยียดและการบริการที่แย่ลงเรื่อยๆ จน การเลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก พรรค Southern Train ได้รับชื่อใหม่ว่า Southern Fail การบริการที่ไม่แน่นอนของรถไฟท�าให้ผู้โดยสารบาง คอนเซอร์เวทีฟราว 150,000 คน คนอาจจะตกงาน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการก่อสร้างที่สถานีลอนดอน บริดจ์ มีผลกระทบต่อการเดินรถของ โดยการลงคะแนนทางไปรษณีย์และจะมีการประกาศผลในวันที่ 9 กันยายน แต่ลิตซัมประกาศถอน ทั้งสามสาย แต่ผู้บริหารรถไฟก็ออกมารับปากว่าจะท�าให้ตารางเดินรถมีความแน่นอนขึ้น ‘amthai’


amthaipaper 20amthaipaper 20

ISSUE0102 (June - July 16) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Diary part 4

amthaipaper

amthaiDiary part 4 (End)

troubled a lot with various questions. She was always available to assist. 5. Khun Shane Jankaew who picked me up from the airport and took me back to Chiangmai. During the journeys he told me about the water that was being used in different fields and office and residences. He was the one whom everyone seemed to depend upon. He would be called whenever we had water shortage. Even when I wanted the seat of my bike to be adjusted, he was the one to come to my aid. 6. Other staff who have made my stay a very happy one by taking me to school and picking me up from school if Khun Soothirak and Khun Sukit were unavailable and also for giving me Teaching in Farng knowledge about different types of mushroom, It has now been a number of years since enough to have the opportunity to listen to his aubergine and even how to make jams etc. I first volunteered to teach English for the lecture. His knowledge was outstanding. He was Chaipattana Foundation. On two occasions, the able to answer all the questions asked. I learned I was not certain whether I was there to work Foundation sent me to teach at Tanyongkaboa so much from that lecture. My intention was to or to relax. It seemed as though I was there to Chaipattana School, Puyu Island (Satune), and also go to help with the store from the Chaipattana detox from the sound of the phones, from the on one other occasion to Kuraburi Chaipattana Foundation. However, Khun Sirintra and Khun pittayakom and Toongrakchaipat schools in Poly were already able to manage on their own. Pangnga. 2. Dhammayatra Day on 11th June. The details were written by Khun Onanan Woothisen ดิฉนั ได้อาสามูลนิธชิ ยั พัฒนาสอนภาษาอังกฤษมา his year I was sent up north to teach in in the Chaipattana Foundation Journal August หลายปีแล้ว ทางมูลนิธิฯ ให้ดิฉันไปสอนที่โรงเรียน ตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เกาะปูยูสองครั้ง และที่ four schools in Farng, Chiangmai. They 2015 issue. were Baan Pabong, Baan Hua Fai, Baan Ton How lucky I was to be in Farng during that โรงเรียนชัยพัฒนาพิทยาคม และโรงเรียนทุ่งรัก ชัยพัฒน์ที่พังงาหนึ่งครั้ง Pueng, and Baan Pong Namrorn schools for time. What an interesting day! duration of two weeks in each school. The 3. On 12th June, there was an Agricultural Day at นปี นี้ ท างมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาได้ ให้ ดิ ฉั น ไปสอน Chaipattana Foundation kindly provided me the Research and Development Centre. I gained ภาษาอังกฤษทีอ่ าำ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดิฉนั with a wonderful place to stay. It was really so much information and knowledge about plants ได้ เ ดินทางไปฝางในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม comfortable and it was located next and everything to do with seeds as well as how ๒๕๕๘ เนื่องจากน้องสาวได้ซื้อตั๋วเครื่องบินราคา to the Office of the Chaipattana to make ice cream and “thorngmuan”. พิเศษ แต่ก็ดี ใจที่จะได้มีเวลาเตรียมตัว และมี Foundation Highland Agricultural Research and Development Project. I would have loved I am positive that I may well have received more โอกาส ทำาความเคยชินกับสถานทีก่ อ่ นโรงเรียนเปิด not to have troubled the Foundation at all. knowledge than I actually imparted. Even though เทอม วันรุ่งขึ้นคุณศิรินทรา คำาติง ได้พาชมสถาน The surrounding areas were really peaceful. I was far away from Wales, UK, the voluntary ที่ต่างๆ ที่พักที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้ ในครั้งนี้สบาย Wherever I went or whenever I looked out there help I have always been accustomed to give และสงบมาก แถมอยูต่ ดิ กับอาคารของ “โครงการ was “peace and tranquillity”. to those in need in Wales did not stop. The ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง” communication provision was so good that they ของมูลนิธิฯ และเป็นที่พักที่สบาย แต่ไม่ได้อยู่ใน My Daily Routine: could still get in touch with me via e-mail. I was, หมู่บ้านเหมือนครั้งก่อนๆ The residence the Chaipattana Foundation at times, busy translating and completing forms provided was so peaceful. There were fish ponds, as well as giving advice for different people back กิจวัตรประจ�าวัน ทีๆ่ ทางมูลนิธชิ ยั พัฒนาจัดให้พกั นัน้ สงบมาก มีบอ่ trees, plantations. The ground of the Foundation in Wales. Life remained very fulfilling. ปลาและล้อมรอบไปด้วยต้นไม้มากมายหลายชนิด was next to the Research and Development ที่นั้นอยู่ติดกับศูนย์วิจัยฯ และอุทยานผ้าห่มปกไม่ Centre and Pah Hom Pok National Park. Acknowledgements: Wherever I rode on the bicycle or walked, I would like to respectfully thank Dr.Sumet ว่าจะเดินหรือขี่จักรยานไปที่ไหนก็สุขสงบ และ I was at peace. Everything was so natural: who kindly gave me the latest Chaipattana ธรรมชาติก็สวยงามไปหมด ทั้งมีสวนมะเขือยาว aubergine, egg plant (as big as a dish), asparagus, Foundation journal, Aroi Chaipat and a book มะเขือเปาะ (ลูกเท่าชาม) แตงกวา เห็ดหูหนู เห็ด cucumber plantations; different types of mushrooms about Somdej Pratep to take with me. They ฟาง เห็ดหลินจือก็มี ทุกอย่างไม่มีสารเคมี แถมยัง ราคาถูกอีกด้วย และได้ของที่สดและดีที่สุด including Hed Lin Jue. Everything was organic kept me company. and the prices were so reasonable. How lucky I would like to thank: I was! 1. All the staff who made this teaching experience นอกจากนั้นแล้วทางมูลนิธิก็มีร้านกาแฟ ที่นั่นมี แยมรสต่างๆ ขายและของที่ระลึกรวมทั้งเสื้อของ possible for me. Apart from that, there was a coffee shop which 2. Khun Sukit Koonnaraksa who took me to มูลนิธฯิ วันไหนถ้าไม่ได้แวะไปอุดหนุน ก็เหมือนกับ was run by the staff. I was able to buy different different schools early in the morning and for him ว่าชีวติ นีข้ าดอะไรไป เพราะไม่ได้เห็นของทีส่ มเด็จ varieties of jam as well as different types of drink to be able to get back to the office in time for พระเทพฯ ได้ทรงใช้ และไม่ได้อ่านโครงการตาม there. If I missed visiting the café for a day, it the start of his daily work. During the journeys พระราชดำาริของในหลวง somehow seemed that life was not complete. in the morning we chatted a lot about how to Not only could I buy drinks and jams there, grow different fruits, vegetables, chilis, rice and ชีวิตไม่ได้มีแต่สอนอย่างเดียว but I could also read all the posters from the even how to look after the pigs. Everything was วันที่ ๓๐ และ ๓๑ พฤษภาคมทางโครงการศึกษา Chaipattana Foundation about our beloved so interesting. What a wide range of knowledge วิ จั ย และพั ฒ นาเกษตรกรรม บนพื้ น ที่ สู ง ของ มูลนิธิฯ ไปร่วมงานวันเกษตรที่ อ.บ.ต.ม่อนปิ่น King’s initiatives projects and also about he had! “sufficiency of economy”. I could also look 3. Khun Soothirak Ngerntha who picked me คุณสุกิจ คุณรักษา ไปอธิบายเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ at all the things Somdej Prathep used the last up after school in the afternoon and she was ให้ผู้ที่สนใจฟัง ดิฉันตั้งใจไปช่วยที่โต๊ะของมูลนิธิฯ time she visited. I felt very much at home there. also very kind enough to take me shopping for แต่คุณศิรินทรา และคุณโพลี่บอกว่าทำากันเองได้ (คิดว่าคงเกรงใจมากกว่า) ดิฉันก็เลยถือโอกาส fish food and water on occasions. Life was not just teaching and exercising. During 4. Khun Sirintra Kamting who went with me เข้าไปฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้อีกด้วย my time in Farng, there were also different events whenever I changed school in order to introduce in which I was able to participate. me to the teachers who would be my contacts เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน เป็ น วั น ธรรมยาตรา 1. On 30th and 31st May, there were Agricultural during my time I taught in all of the schools. She รายละเอี ย ดนั้ น คุ ณ อรอนั น วุ ท ธิ เ สนได้ เ ขี ย น Days at Or Bor Tor Mornpin. Khun Sukit Koon- also showed me the Chaipattana Foundation ลงในวารสารของมูลนิธิฯ ฉบับเดือนสิงหาคมค่ะ naraksa was the guest speaker talking about ground and surrounding areas on the second ดิฉันโชคดีมากที่อยู่ที่ฝางในขณะนั้นและมีโอกาส how to make organic compost. I was fortunate day I arrived. She was also the lady whom I ได้ร่วมพิธีด้วย วันที่ ๑๒ มิถุนายน มีงานเปิดบ้าน

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Poranee James

noise of all the cars on busy Bangkok roads, and from the “concrete jungle”! The only single thing I missed on this trip, which I got used to having during my former trips, was “the locals”. I would like to urge those who could sacrifice the time to make the commitment to volunteer. The reward is something one cannot over estimate. TILL NEXT TIME!

‘amthai’

[This article was published in Chaipattana Foundation Journal in Dec15.]

บันทึกการเดินทางสอน จากน�้าไปสู่เนิน

T

วิชาการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ดิฉัน ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ต่างๆ รวมทั้ง การทำาทองม้วน และไอศกรีม โชคนั้นดีอยู่ตลอด เวลาเพราะสามารถสั่งผักสดแบบไร้สารเคมีทาน ได้เสมออีกด้วยเช่น ผักบุ้ง หน่อไม้ฝรั่ง เห็ดหูหนู มะเขือ แตงกวา มะนาว เห็ดหลินจือแห้งก็มี แยม ก็มีให้เลือกหลายชนิด ที่ชอบที่สุดคือแยมโสมนัส ค่ะราคาทุกอย่างถูกมากค่​่ะ ดิฉันเชื่อว่าความรู้ที่ได้รับนั้นมากกว่าที่ดิฉันได้ ให้หลายเท่า กราบขอบพระคุณ ดร.สุเมธ ที่กรุณาให้วารสารเล่มล่าสุดของมูลนิธิฯ และอร่อยชัยพัฒน์ และสมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้า นักพัฒนาไปอ่าน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ประสานงานในเรื่องการ สอนของดิฉันในครั้งนี้ ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสาน งานเกี่ยวกับการสอนในครั้งนี้ คุณสุกิจ คุณรักษา ทีม่ าถึงทีท่ าำ งานเช้ามาก เลยได้รบั มอบหมาย (ดิฉนั คิดเองนะคะ) ให้ขบั รถไปส่งดิฉนั ตามโรงเรียนต่างๆ และกลับถึงมูลนิธิก่อนงานเข้า และทุกเช้าดิฉัน ก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีการปลูกพริกหลายๆ วิธี การปลูก ข้าวรวมถึงการเลี้ยงสุกร ขอบคุณในความรู้ที่ให้ คุ ณ สุ ท ธิ ลั ก ษณ์ เงิ น ถา ที่ ไ ปรั บ จากโรงเรี ย น และเป็ น ธุ ร ะซื้ อ นำ้ า และอาหารปลา ฯลฯให้ คุณศิรินทรา ค�าติง ที่ไปกับดิฉันวันแรกๆ ของ แต่ละโรงเรียน เพื่อแนะนำาให้รู้จักครูของแต่ละ โรงเรียนและได้พาชมสถานที่ต่างๆ เมื่อดิฉันมี คำาถามหรือสงสัยอะไรก็จะกวน คุณศิรินทราเสมอ คู ณ เชน จั น ทร์ แ ก้ ว ที่ ทั้ ง รั บ และส่ ง ดิ ฉั น จาก เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับนำ้าที่ใช้ ใน โครงการ คุณเชนนี้จะถูกกวนมากเหมือนกัน นำ้ามี ปัญหาก็คุณเชน อานจักรยานสูงไปก็บอกคุณเชน ขอขอบคุณเจ้าหน้าคนอื่นๆ ที่ไปส่งและรับดิฉันที่ โรงเรียนในบางครัง้ ทีค่ ณ ุ สุกจิ และคุณสุทธิลกั ษณ์ ไม่ว่าง และที่ให้ความรู้เรื่องเห็ด มะเขือและการ ทำาแยมด้วย ดิฉันไม่ค่อยแน่ใจว่าการไปสอนครั้งนี้ เป็นการไปทำางานหรือเป็นการไป ดีทอกจากเสียง โทรศัพท์ และความวุน่ วายของกรุงเทพฯ ดิฉนั เอง ก็สนุกกับการสอนเด็กๆ ก็คงสนุกกับการเรียน และ สงบกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ขาดอยู่อย่างเดียวคือ “ชาวบ้าน”

‘amthai’

[บทความนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เดือนธันวาคม 2558]


Follow us on Twitter Thai Fruits in UK news roundup @amthaipaper

21 21

ISSUE00102 (June - July 16) amthaipaper amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiThai Fruits in UK

www.pacata.co.uk

PACATA – Delights of Thai Cuisine in Covent Garden, Singha Beer Corporation have showcased their popular Thai comfort food concept in a casual but sophisticated environment in the heart of Covent Garden.

Find out more at www.pacata.co.uk l Tel 020 7240 1602 l Location PACATA 4 new row, Covent Garden, London WC2N 4LH

Wanted Massage Therapist We are recruiting massage therapists to work in Thai Fruits in UK เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ส�ำนักงำน ส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงลอนดอน โดยคุณสุภำวดี แย้มกมล อัครราชทูต (ฝ่ายการ พาณิชย์) ร่วมกับห้าง M&S (Marks & Spencer) ได้เชิญ Bloggers สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ทั้ ง ชาวอั ง กฤษและชาวไทย มาร่ ว มกิ จ กรรม Adventures in Thai Fruit Event เพื่อท�าข่าว พร้อมพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความ ส�าคัญของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark และคุณภาพของผลไม้ไทย ณ Perseverance Works Studio ในย่าน Shoreditch ซึง่ ได้รบั ความ นิยมเป็นอย่างมากในกรุงลอนดอน โดยได้รบั เกียรติ จาก ท่านอัครราชทูต ณัฐวัฒน์ กฤษณำมระ มา เป็นประธานในงาน

กิ

จกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดง ผลไม้ ไ ทยและผลไม้ แ ปรรู ป ที่ ไ ด้ รั บ ตรา สัญลักษณ์ TTM อาทิ มะม่วงมหาชนก มะพร้าว น�้าหอม เงาะ มังคุด และสละ พร้อมทั้งการสาธิต การปอกและชิมผลไม้ไทย การแกะสลักผลไม้ โดย มี Mr.Stuart Buchanan ตัวแทนจากบริษทั Blue River International มาบรรยายเกี่ยวกับผลไม้ ไทย และความส�าคัญของตราสัญลักษณ์ TTM เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชือ่ มัน่ ในสินค้า ไทยต่อผู้บริโภค ในด้านคุณภาพและการผลิตที่ได้

มาตรฐานและเป็นธรรมต่อเกษตรกร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสิร์ฟอาหารและสาธิตการท�า อาหารจากผักและผลไม้ไทย อาทิ เมี่ยงมังคุด มัสมั่นขนุน ม้าฮ่อ ย�าผลไม้ เป็นต้น โดย เชฟ เซ็บ บี้ โฮม ทั้งนี้ เชฟ เซ็บบี้ โฮม ยังได้ตอบข้อซักถาม และพูดคุยถึงความหลากหลายและความโดดเด่น ในด้านรสชาติและคุณภาพของผลไม้ไทย อีกด้วย ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากสือ่ มวลชน Bloggers และ ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

Massage Therapist (พนักงานนวด)  Receptionist (พนักงานตอนรับ คิดเงิน และดูแลราน) 

Call John on 07773 863864

£30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe

สคต. ลอนดอน เห็นว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ รับผลตอบรับที่ดี มีจ�านวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 70 ราย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักธุรกิจและสื่อมวลชน โดยมีสื่อมวลชนร่วมงานทั้งหมด จ�านวน 32 ราย (Blogger จ�านวน 18 ราย และ สื่อมวลชนอื่นๆ จ�านวน 14 ราย) โดยสื่อมวลชนได้ให้ความสนใจ ในผลไม้ ไ ทยและผลไม้ แ ปรรู ป ที่ ไ ด้ รั บ ตรา สัญลักษณ์ TTM ที่น�ามาจัดแสดง โดยคาดว่าจาก ผลตอบรับของสื่อมวลชนที่มีความสนใจผลไม้ไทย ดั ง กล่ า ว และการรั บ รู ้ ถึ ง ความส� า คั ญ ของตรา สัญลักษณ์ TTM นัน้ จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ชาวสหราชอาณาจักร ให้ความสนใจกับสินค้า ไทยทีไ่ ด้รบั ตรา TTM เพิม่ ขึน้ และมีการบริโภคผล ไม้ไทยมากขึ้นด้วย ‘amthai’

รับสุภสมั ครพนักงาน าพสตรีผูมีใจรักงานบริการ เพื่อมารวมงานในตําแหนง

one of our hotels just outside London. NVQ level 6 and 5 years' experience Salary up to £25,783 per year depending on experience. Live in accommodation is available. Work permits can be transferred

รองรับสาขาใหมที่ Notting Hill Gate มีใบประกาศนียบัตรนวดตางๆ  มีวีซาทํางานถูกตองตามกฎหมาย  สําหรับ Receptionist ควรสื่อสารภาษาอังกฤษไดและมีทักษะ ทางการคํานวน ลูกคาที่มาใชบริการเปนลูกคาประจําที่มี ระดับ คาแรง+ทิป+รับประกันรายไดรายวัน 

ติดตอ: กานดา 020-7323-6772, 074 2766 6368 ATMAN Electric Battery Bikes No License, Tax, MOT needed. 30 mile range www.atman.uk.com or +44 1304611621

+44 (O) 7950 179321,


amthaipaper 22 22amthaipaper

ISSUE0102 (June - July 16)

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

directory

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

JOIN OUR TEAM! 15 THAI LEISURE GROUP

HEAD CHEF SOUS CHEF WOK CHEF FULL TIME

5

/

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

28

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

-

2-3

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK

Offices in Thailand

Royal Thai Embassy London 29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand)

1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823 EMAIL:

:

pummyinuk@yahoo.com

14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

WEBSITE: WWW.THAILEISUREGROUP.CO.UK, WWW.CHAOPHRAYA.CO.UK, WWW.THAIKHUN.CO.UK

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม

อย่างละเอียดทุกเรื่อง โชคลาภ การงาน ความรักและเรื่องอื่นๆ รับปรึกษาทางโทรศัพท์ โทรหาคุณจิ๋ม 0797 3656 517, 07979356229 เบอร์ไทย 092 8719609

28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

嘀椀攀琀渀愀洀攀猀攀 猀琀爀攀攀琀 昀漀漀搀

圀䔀 䄀刀䔀 䠀䤀刀䤀一䜀℀

䠀攀愀搀 䌀栀攀昀 匀漀甀猀 䌀栀攀昀 䰀椀渀攀 䌀栀攀昀 䬀椀琀挀栀攀渀 倀漀爀琀攀爀 圀攀 挀甀爀爀攀渀琀氀礀 栀愀瘀攀 瘀愀挀愀渀挀椀攀猀 愀挀爀漀猀猀 漀甀爀 爀攀猀琀愀甀爀愀渀琀猀 椀渀 䰀漀渀搀漀渀Ⰰ 䈀爀椀最栀琀漀渀Ⰰ 䈀爀椀猀琀漀氀Ⰰ 䌀愀洀戀爀椀搀最攀Ⰰ 愀渀搀 䴀愀渀挀栀攀猀琀攀爀⸀ 䘀漀爀 洀漀爀攀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀 漀爀 琀漀 猀甀戀洀椀琀 愀渀 愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀 瀀氀攀愀猀攀 攀洀愀椀氀 㨀 樀漀戀猀䀀瀀栀漀挀愀昀攀⸀挀漀⸀甀欀 漀爀 挀愀氀氀㨀 㜀㠀㌀㐀 㘀㌀ 㐀㌀㌀

眀眀眀⸀瀀栀漀挀愀昀攀⸀挀漀⸀甀欀

British Council in Thailand 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC)

Buddhapadipa Temple

Chef Poom Thaikhun spinningfields 17, 3 Hardman St, Manchester M3 3HF3 ปุม . 07462647947

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต

British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd. 491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

NVQ level 3 or equivalent and 5 years' experience Salary up to £29,570 per year depending on experience. Live in accommodation is available. Work permits can be transferred.

Call John on 07773 863864

Senior Sous Chefs We are recruiting senior sous chefs to work in one of our award winning restaurants in and around London.

C

lassified Advertising Advertising from £5 E-mail: ad@amthai.co.uk

ontact: In English : 07950 179 321, In Thai : 0788 6359 750


Follow us on Twitter Star Wars news roundup @amthaipaper

23 23

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper


24 amthaipaper

technology

www.amthai.co.uk / January 2008

peoplestravel part of emeraldglobal

ติดต่อพนักงานคนไทยได้ท่ ี

Flights to Thailand Bangkok from Sale Period : Now - 07 Aug 16

020 7312 1733

£440

* +

Beau

Emerald Thailand

thailand@emerald.co.uk

Open: Mon - Fri 9am - 6pm, Sat 10am - 2.30pm

Bangkok from £506*

207 Regent Street London W1B 4ND 56 Baker Street London W1U 7BU

Phuket / Chiang Mai / Krabi from £530*

Visit us online for the Latest Flight Offers & Worldwide Holidays

Sale Period : Now - 07 Aug 16

www.peoples.travel

Please call us for all other offers including Eva Air, Etihad Airways & Qatar Airways subject to availability * Flights are based on per person & and include all taxes and prepaid charges, Terms and conditions apply

Amm

Rozi

and are correct at the time of print

Holidays 7 nights Florida Family Sunshine

Fly-Drive from

£805

3 nights Tromsø Northern Lights Experience from

£429

*

2 nights Eurostar to

Paris

from

£229

Flights not included

7 nights Canada

7 nights cruise Amsterdam

Flydrive

Nuremburg

Eastern Adventure

from

£885

* Holidays include return flights, accommodation based on twin share and all taxes and prepaid charges at the time of print. Subject to availability & change. Terms and conditions apply

Emerald Travel & peoplestravel are part of emeraldglobal

to

from

£899*