Page 1

amthaipaper news roundup 2

politics

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

Meteorological Spring began on 01 March 2016 and will end on 31 May 2016.

ISSUE 0100 (April - May 16)

9th Year of amthaipaper

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

1

Monthly Issue

ISSN 2051-2554

ลงประชามติ ออกไม่ออกจากอียู 23 มิ.ย. อ่านต่อหน้า 14

In English

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12-13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24

amthai Event Highlights

รวมคอลัมน์เด่นอีเว้นท์ไทยในสหราชอาณาจักร อ่านต่อหน้า 4, 8, 10, 12-13, 14, 20, 21

House of Commons Chef wins Wing Yip Oriental Cookery Young Chef of the Year

continued on page 8

Facebook: Thailand Fan Club Follow us on Twitter: @fanclubthailand


amthaipaper 22 amthaipaper

ISSUE0085 (Jan - Feb 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

economics

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

amthaipaper ISSUE0100 (Apr - May 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

สรุปข่าวการเมือง

33

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พลต�ารวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. ภาพเหตุการณ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 นายกรัฐมนตรี จ�าเลยในคดี จ�าเลยในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตร จ�าเลยในคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตร ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสรุปว่ามีการกระท�าผิด ท�าร้าย สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตร ประชาชนและป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดและส่งฟ้องคดี แต่ต่อมาป.ป.ช. จะพิจารณาขอถอนฟ้องคดีออกจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง จากนิรโทษกรรม สู่การถอนฟ้องคดี

สลายการชุมนุมพันธมิต 7 ต.ค. 51

ฟำงเส้นสุดท้ำยทีป่ ระชำชนยอมรับรัฐบำลนางสาว ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต รไม่ ไ ด้ คื อ กำรลั ก หลั บ ออก กฎหมำยนิรโทษกรรมให้ลำ้ งผิดพีช่ ำย นายทักษิณ ชิ น วั ต รในหลำยคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรทุ จ ริ ต คอรัปชัน่ จนน�ำมำสู่กำรเดินขบวนประท้วงปักหลัก พักค้ำง กลำงกรุงเทพมหำนคร ในปี 2556-2557 ของประชำชนจ�ำนวนมำก ในกลุ่มคณะกรรมการ ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ภำยใต้กำรน�ำของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือก�ำนันสุเทพ จนน�ำ ไปสู ่ เ หตุ ก ำรณ์ ค วำมรุ น แรงหลำยครั้ ง จนมี ผู ้ เสียชีวิตและบำดเจ็บจ�ำนวนมำก และเป็นเหตุใน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมำประกำศ กฎอัยกำรศึก และรัฐประหำรยึดอ�ำนำจเมือ่ วันที่ 22 พฤษภำคม 2557

ำรยึดอ�ำนำจของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) น�ำมำซึง่ ควำมหวังของประชำชน ที่จะได้เห็นกำรปฏิรูปประเทศในหลำยๆ ด้ำน โดย เฉพำะด้ำนกำรปกครอง กำรร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับ ใหม่ อันจะช่วยแก้ไขปัญหำกำรเมืองไม่ให้ประเทศ ชำติต้องตกอยู่ในวังวนเดิมๆ ขจัดควำมอยุติธรรม สองมำตรฐำน กำรใช้อ�ำนำจรัฐโดยมิชอบเพื่อเอื้อ ประโยชน์ ให้พวกพ้องเป็นต้น แม้กระทั่งคดีสลำย กำรชุมนุมกลุม่ พันธมิตร เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2551 ที่ยืดเยื้อมำนำนหลำยปี ในที่สุดมีกำรส่งฟ้องใน ยุครัฐบำลคสช. แต่ต่อมำกลับจะมีกำรถอนฟ้อง คดีนี้อีกครั้ง กรณีกำรสลำยกำรชุมนุมดังกล่ำวปรำกฏภำพหลัก ฐำนกำรใช้อำวุธร้ำยแรง คือระเบิด และแก๊สน�ำ้ ตำ ท�ำร้ำยประชำชนผู้บริสุทธิ์ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสีย ชีวิต 2 รำย ได้รับบำดเจ็บ 381 รำย ต�ำรวจได้รับ บำดเจ็บ 11 รำย ที่ต่อมำคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้ำมำท�ำกำรตรวจสอบ รำยงำนเบือ้ งต้นเมือ่ วันที่ 17 ตุลำคม 2557 ได้สรุป ว่ำต�ำรวจได้ยิงแก๊สน�้ำตำเข้ำใส่ผู้ชุมนุม เพื่อสลำย กำรชุมนุมทีบ่ ริเวณต่ำงๆ รวม 3 ครัง้ ได้แก่ในเวลำ 06.15 น. 16.00 น. และ 19.00 น. เป็นเหตุให้มี ผูช้ มุ นุมจ�ำนวนมำกได้รบั บำดเจ็บสำหัสแขนขำขำด รวมถึงเสียชีวิต รำยงำนของคณะกรรมกำรสิทธิ์ระบุว่ำกำรกระท�ำ ดังกล่ำวขัดกับหลักสำกล ที่ ก�ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ ผูถ้ อื อ�ำนำจต้องใช้ควำมอดทนจนถึงทีส่ ดุ พยำยำม ที่สุดในกำรใช้วิธีไม่รุนแรง หรือต้องใช้ก�ำลังอย่ำง ยับยั้งให้เกิดควำมสูญเสียน้อยที่สุด และต้องให้ ควำมช่วยเหลือรักษำพยำบำล และแจ้งญำติโดย เร็วที่สุด หรือในกำรปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ต้องเป็น ไปตำมขั้นตอน เริ่มจำกกำรต่อรองก่อน จึงใช้โล่ ผลักดัน จึงเป็นกำรฉีดน�้ำโดยประกำศเตือนก่อน และหำกยั ง ไม่ ส� ำ เร็ จ ให้ ป ระกำศเตื อ นจะใช้ แก๊สน�้ำตำจำกนั้นจึงค่อยใช้แก๊สน�้ำตำ

ใช้แก๊สน�ำ้ ตำโดยไม่ประกำศเตือนผูช้ มุ นุมก่อน และ ยังพบว่ำคืนวันก่อนหน้ำนั้น (6 ต.ค.) เป็นที่ทรำบ ในหมูส่ อื่ มวลชนแล้วว่ำ รัฐบำลได้เรียกประชุมเพือ่ วำงแผนจะใช้กำ� ลังสลำยกำรชุมนุมอยูแ่ ล้ว เพือ่ จะ เปิดทำงให้ ส.ส. ส.ว. และคณะรัฐมนตรี สำมำรถ เข้ำไปในอำคำรรัฐสภำ เพื่อแถลงนโยบำยรัฐบำล ได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำกำรใช้ก�ำลังเข้ำสลำยกำรชุมนุม เป็นกำร กระท�ำรุนแรงที่เกินควำมจ�ำเป็น เข้ำข่ำยละเมิด สิทธิมนุษยชนและละเมิดกฎหมำย ต่อมำวันที่ 19 ธันวำคม 2557 คณะกรรมกำรสิทธิ์ ได้ออกแถลงกำรณ์สรุปผลกำรตรวจสอบอีกครั้ง โดยยื น ยั น ว่ ำ ปฏิ บั ติ ก ำรสลำยกำรชุ ม นุ ม ของ เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ จึงเป็นเหตุให้เกิดกำรบำดเจ็บ สำหัสและเสียชีวิตดังกล่ำว ทั้งนี้พบว่ำเจ้ำหน้ำที่ ต�ำรวจบำงคนได้ใช้อำวุธระดมยิงระเบิดแก๊สน�้ำตำ และขว้ำงระเบิดแก๊สน�ำ้ ตำเข้ำใส่ประชำชนโดยตรง โดยมีหลักฐำนปรำกฏตำมวัตถุพยำนที่เป็นทั้งภำพ นิ่ง และภำพเคลื่อนไหวจ�ำนวนมำกที่แสดงให้เห็น ถึงกำรใช้อำวุธปืนยิงระเบิดแก๊สน�้ำตำในระยะใกล้ โดยยิงในแนวรำบที่มีเป้ำหมำยคือ ประชำชนที่มำ ร่วมชุมนุม หรือแม้กำรยิงในวิถโี ค้งจำกพืน้ สูอ่ ำกำศ และตกลงสู่พื้นดิน แต่ก็ยังเป็นกำรยิงในระยะใกล้ โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำวุธปืน และวัตถุระเบิดของ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ยืนยันว่ำกำรเสียชีวิต และบำดเจ็บดังกล่ำวเกิดจำกกำรถูกยิง หรือถูก ขว้ำงด้วยระเบิดแก๊สน�้ำตำที่ผลิตจำกประเทศจีน ซึง่ มีจดุ ระเบิดจุดชนวนถ่วงเวลำ และช่วยขยำยกำร ระเบิด ระเบิดแบบนี้จะมีอันตรำยต่อชีวิต คณะกรรมกำรสิทธิ์ยังชี้ด้วยว่ำ กำรปฏิบัติกำรของ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต� ำ รวจในกำรใช้ ก� ำ ลั ง และระเบิ ด แก๊สน�้ำตำที่ส่วนใหญ่ผลิตจำกประเทศจีน ซึ่งเป็น อำวุ ธ ร้ ำ ยแรงระดมยิ ง และขว้ ำ งใส่ เ ป้ ำ หมำย ประชำชน อีกทั้งเป็นกำรยิงและขว้ำงในระยะใกล้ รวมทั้งกำรลอบยิงระเบิดแก๊สน�้ำตำออกมำจำก ภำยในรัฐสภำ และกองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล นัน้ เหล่ำนีเ้ ป็นกำรกระท�ำอันไม่เป็นไปตำมหลักกำร สำกลในกำรสลำยกำรชุมนุมและกำรใช้แก๊สน�้ำตำ และทัง้ เป็นกำรปฏิบตั กิ ำรเกินควำมจ�ำเป็น เข้ำข่ำย เป็นกำรกระท�ำละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและต่อ กฎหมำย กำรสลำยกำรชุมนุมดังกล่ำว นับเป็นกำรกระท�ำที่ เกินกว่ำควำมจ�ำเป็นและเป็นกำรปฏิบัติกำรที่โหด ร้ำย ไร้มนุษยธรรม ทัง้ หมดนีจ้ งึ อำจเข้ำข่ำยเป็นกำร กระท�ำควำมผิด ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือ ละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยมิชอบ เพือ่ ให้เกิดควำม เสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ร่วมกันท�ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ได้รบั อันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ ได้รบั อั น ตรำยสำหั ส ฆ่ ำ และพยำยำมฆ่ ำ ผู ้ อื่ น โดย ไตร่ ต รองไว้ ก ่ อ น ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157, 295, 297, 288, 289, 83

ส�ำหรับเหตุกำรณ์วนั ที่ 7 ตุลำคม 2551 พบว่ำมีกำร ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ปฏิ บั ติ ก ำรครั้ ง นี้

ประกอบด้ ว ยนายสมชาย วงศ์ ส วั ส ดิ์ นำยก รัฐมนตรี ในฐำนะผู้สั่งกำรให้มีกำรสลำยกำรชุมนุม และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนำยกรัฐมนตรี ที่ ได้รบั มอบให้รบั ผิดชอบในกำรสลำยกำรชุมนุมและ สั่งกำรให้มีกำรสลำยกำรชุมนุม รวมทั้งรัฐมนตรีที่ ร่วมอยู่ด้วยในกำรประชุมคณะรัฐมนตรี แต่มิได้ คัดค้ำนกำรใช้กำ� ลังและระเบิดแก๊สน�ำ้ ตำเข้ำสลำย กำรชุมนุม ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิด ขึ้ น ในกำรสลำยชุ ม นุ ม ซึ่ ง ถื อ เป็ น กำรกระท� ำ ที่ ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน และละเมิดต่อกฎหมำย เข้ ำ ข่ ำ ยเป็ น ควำมผิ ด ฐำนเป็ น ผู ้ ใ ช้ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น กระท�ำควำมผิด ฐำนท�ำร้ำยร่ำงกำยผูอ้ นื่ จนเป็นเหตุ ให้ได้รบั อันตรำยแก่กำยหรือจิตใจ เป็นเหตุให้ได้รบั อั น ตรำยสำหั ส ฆ่ ำ และพยำยำมฆ่ ำ ผู ้ อื่ น โดย ไตร่ ต รองไว้ ก ่ อ น ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157, 295, 297, 288, 289, 84 รวมทั้ง เจ้ำหน้ำทีต่ ำ� รวจในฐำนะผูป้ ฏิบตั กิ ำร และผูค้ วบคุม ก�ำลังหน่วยที่มีระเบิดแก๊สน�้ำตำ ได้แก่หน่วยกอง บังคับกำรต�ำรวจปฏิบัติกำรพิเศษ กองบัญชำกำร ต� ำ รวจตระเวนชำยแดน และกองบั ง คั บ กำร ปรำบปรำม

มีควำมผิดวินัยร้ำยแรงและอำญำ เช่นกัน โดยที่ ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้มูลควำมผิด 8 ต่อ 1

ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมกำรสิ ท ธิ์ ฯ ได้ ส ่ ง รำยงำนให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ หรือป.ป.ช. ซึ่งมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำร ด�ำเนินคดีต่อศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรง ต� ำ แหน่ ง ทำงกำรเมื อ งตำมมำตรำ 25 แห่ ง พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อมำ ป.ป.ช. มีมติเมือ่ วันที่ 7 กันยำยน 2552 ชี้มูลควำมผิดนักกำรเมือง และข้ำรำชกำร ต�ำรวจทีเ่ กีย่ วข้องกับปฏิบตั กิ ำรสลำยกำรชุมนุมเมือ่ วันที่ 7 ตุลำคม 2551 ประกอบด้วย 1) นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนำยกรัฐมนตรี มีควำมผิดทำง อำญำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 157 ใน ฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล ซึ่งเรียกประชุมครม.นัดพิเศษ ในคืนวันที่ 6 ตุลำคม 2551 โดยมอบหมำยให้ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผูส้ งั่ กำร และเปิดทำง ให้ ส.ส.และ ส.ว.เข้ำสูร่ ฐั สภำ ซึง่ ทีป่ ระชุม ป.ป.ช.มี มติชี้มูลควำมผิด 8 ต่อ 1 2) พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตรองนำยกรัฐมนตรี มีควำมผิดทำงอำญำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ฐำนเป็นผู้รับผิดชอบเหตุกำรณ์ และ สั่งกำรให้ต�ำรวจผลักดันผู้ชุมนุมโดยใช้แก๊สน�้ำตำ ซึ่งที่ประชุม ป.ป.ช.มีมติชี้มูลควำมผิด 6 ต่อ 3 3) พล.ต.อ.พั ช รวาท วงษ์ สุ ว รรณ ในฐำนะ ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ ซึ่งรับผิดชอบตำม อ�ำนำจหน้ำที่ เมื่อเกิดเหตุรุนแรงจนถึงขั้นผู้ชุมนุม บำดเจ็บสำหัส ถึงขนำดขำขำดแขนขำด ก็ต้อง ยับยัง้ มิให้เหตุกำรณ์ลกุ ลำมต่อไป และมีกำรให้กำร จำกพยำนว่ำ เป็นผู้สั่งกำรสลำยกำรชุมนุม จึงมี ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 157 ฐำนปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยมิชอบและมีควำมผิดวินยั ร้ำย แรง ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ป.ป.ช.มี ม ติ ชี้ มู ล ควำมผิ ด 8 ต่อ 1 4) พล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว อดีต ผบช.น.ใน ฐำนะผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ และเป็นเจ้ำของพื้นที่

amthai team

หลังมติชี้มูลควำมผิดตั้งแต่ปี 2552 ป.ป.ช. ได้ส่ง ส� ำ นวนคดี ใ ห้ ส� ำ นั ก งำนอั ย กำรสู ง สุ ด พิ จ ำรณำ ส่งฟ้อง แต่มีกำรทบทวนส�ำนวนคดีอีกหลำยครั้ง ยืดเยื้อยำวนำนโดยเฉพำะในช่วงรัฐบำลนำงสำว ยิ่งลักษณ์เป็นนำยก มีกำรแก้ไขส�ำนวนให้รัดกุม มำกขึ้น แต่อัยกำรไม่ส่งฟ้อง จนในที่สุด เมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558 ป.ป.ช. เป็นฝ่ำยยื่นฟ้องคดีต่อ ศำลฎี ก ำแผนกคดี อ ำญำของผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทำงกำรเมือง และศำลได้พิจำรณำรับค�ำฟ้องเมื่อ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558 นับเป็นอีกหนึ่งข่ำวดีของกำรต่อสู้ภำคประชำชนที่ จะได้เห็นนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรต�ำรวจผู้ใช้ อ�ำนำจโดยมิชอบเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม แม้ว่ำ ต่อมำจะมีควำมพยำยำมของฝ่ำยอัยกำร ที่จะขอ เข้ำไปท�ำหน้ำทีท่ นำยแก้ตำ่ งให้อดีตนักกำรเมืองใน คดีนี้แต่ในที่สุดองค์คณะผู้พิพำกษำในศำลฎีกำ อ่านต่อหน้า 21 Director Ramida Vijitphan Editor Sittikorn Meesukul Co-Editor in General Pasha Harris, Jongjin Jitjang, Editorial Team Ramon Chiratheep, Puntouch Trivijitkasem, Nathawan Promnoy Advertising Manager Bushtar Meesukul Distribution James Tan, Sruangsaran Suthatchuto Photographers Ramida Vijitphan, Nathawan Promnoy, Pasha Harris Contributors Sermsak Narinwong, Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Poranee James, Thanomjit Phanichrat, Art Director Ramida Vijitphan Graphic Designers Suchada Supantamart, Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial 0788 635 9750, 0785 2771 709, 0795 0179 321 ad@amthai.co.uk Contact for Membership/Discount Card Puntouch Trivijitkasem, 0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk

amthaipaper


44

amthaipaper amthaipaperISSUE0100 (Apr - May 16)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Windsor Castle

amthaipaper

amthaiWindsor Castle

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

โดย: เอลิซาเบธ กู๊ด

Windsor Castle at sunset as viewed from the Long Walk in Windsor Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0

St. Georges Chapel, Windsor Castle

The changing character of the Upper Ward: the baroque style of St George’s Hall under Charles II

(ราวค.ศ. ๑๓๖๐) เพื่อใช้ในพระราชพิธี Order of the Garter ซึง่ พระองค์ทรงตัง้ ขึน้ และพระราชพิธี นี้ ไ ด้ ด� า เนิ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น พระราชพิ ธี พระราชทานบรรดาศักดิ์ที่เรียกว่า Knight ให้กับ ขุ น นางผู ้ ที่ ท� า คุ ณ งามความดี ในงานนี้ ส มเด็ จ พระราชินี เจ้าชายฟิลปิ และพระราชวงศ์อกี หลาย พระองค์จะเสด็จมาร่วมด้วย หลังจากเสร็จพิธีใน ตั ว พระราชวั ง จะเสด็ จ พระราชด� า เนิ น ไปที่ St George’s Chapel เพื่อประกอบพิธีที่โบสถ์อีก เครื่องทรงงดงามและยังเป็นยุคเก่าอยู่

โปรดทีจ่ ะมาประทับทีพ่ ระราชวังวินเซอร์มาก โดย จะใช้ พ ระราชวั ง บั ค กิ้ ง แฮมเป็ น ที่ ท รงงานใน ระหว่ า งสั ป ดาห์ แ ละในวั น ศุ ก ร์ ก็ จ ะเสด็ จ มาที่ วิ น เซอร์ เ พื่ อ ทรงพั ก ผ่ อ นสุ ด สั ป ดาห์ ที่ นั่ น พระราชวังวินเซอร์ได้ชื่อว่าเป็นวังที่เก่าแก่เป็นที่ ประทับของพระเจ้าแผ่นดินต่อเนื่องยาวนานที่สุด แห่งหนึ่งของโลก มาดูประวัติของปราสาทแห่งนี้ กันสักหน่อยตามธรรมเนียม แรกเริ่มราว ค.ศ ๑๐๗๐ วิ ล เลี ย มผู ้ ช นะหรื อ William the Conqueror ได้เลือกสถานที่แห่งนี้ที่ตั้งอยู่ใกล้กับ แม่น�้าเทมส์เป็นที่ตั้งปราสาทและใช้เวลาก่อสร้าง ทั้งสิ้น ๑๖ ปี เหตุผลที่เลือกที่แห่งนี้ก็เพื่อที่จะใช้ เป็ น ฐานป้ อ งกั น การรุ ก รานของศั ต รู ที่ จ ะยกทั พ เข้ า มาทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกเพื่ อ บุ ก เมื อ งหลวง ก�าแพงวังที่เห็นในปัจจุบันและเนินดินที่ถูกขุดดิน ขึน้ มาถมเป็นทีต่ งั้ ของ the Round Towerและ the Upper Ward นี้เป็นแนวเขตดั้งเดิมมาตั้งแต่ยุค ของวิลเลียมผู้ชนะสร้างไว้ และบริเวณที่เรียกว่า Upper Ward นี้เป็นที่ตั้งของตึกที่ประทับส่วน พระองค์ ข องพระเจ้ า แผ่ น ดิ น อั ง กฤษมาตั้ ง แต่ ศตวรรษที่ ๑๔

ตามทีก่ ล่าวมาแล้วเดิมทีปราสาทวินเซอร์สร้างขึน้ เพือ่ เป็นป้อมปราการในทางทหาร แต่ตอ่ มาพระเจ้า แผ่นดินอังกฤษหลายพระองค์ทรงโปรดให้สร้าง เป็ น ที่ ป ระทั บ อี ก แห่ ง หนึ่ ง โดยเฉพาะพระเจ้ า ชาร์ลส์ที่ ๑ ทรงสนพระทัยและตั้งพระทัยที่จะ บูรณะวังวินเซอร์อย่างเต็มที่มากกว่าพระเจ้าแผ่น ดินพระองค์อื่นๆ ที่ประทับก่อนหน้าพระองค์ ทรง ตั้งทีมงานส�ารวจขึ้นโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี กล่าว กัน ว่างานที่ก�าหนดไว้ไม่มีค วามคืบหน้ามากนัก เกี่ยวกับพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๑ นี้พระองค์มีความ เกี่ยวพันกับวังวินเซอร์อยู่มากทีเดียว ในปีค.ศ. ๑๖๔๒-๕๑ อันเป็นช่วงที่อังกฤษเกิดสงครามกลาง เมือง Oliver Cromwell ยึดอ�านาจและได้ใช้วัง วินเซอร์เป็นศูนย์บัญชาการและเป็นคุกส�าหรับ กักขังนายทหารทีจ่ งรักภักดีตอ่ พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี ๑ ซึ่งรวมทั้งพระองค์ด้วย พระเจ้าชาร์ลส์ถูกจองจ�า อยูใ่ นวังวินเซอร์ระยะหนึง่ และหลังจากนัน้ พระองค์ ก็ถูกน�าตัวไปขังที่แฮมตัน คอร์ท และก็ถูกน�ากลับ มาขังทีว่ นิ เซอร์อกี เป็นเวลาสามสัปดาห์กอ่ นทีจ่ ะถูก น�าตัวไปลงโทษประหารที่ Banqueting House ใน กรุงลอนดอน พระศพถูกน�ากลับมายังปราสาทวิน เซอร์ในตอนกลางคืนท่ามกลางพายุหิมะ และฝัง โดยปราศจากพิ ธี ใ ดๆ ในห้ อ งใต้ ดิ น ของ St George’s Chapel ผูเ้ ขียนเคยเข้าไปเยีย่ มชมทีพ่ กั ของ Dean หรือจะเรียกว่าเจ้าอาวาสของโบสถ์นี้ ท่านน�าชมและอธิบายสิ่งของและสถานที่หลาย อย่างให้ฟังและท่านได้ชี้ให้ดูโต๊ะไม้ขนาดใหญ่มาก อันหนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้องท�างานของท่านว่าเป็นโต๊ะที่ ใช้เย็บพระศอของพระเจ้าชาร์ลส์ที่๑ หลังจากที่ ถูกบั่นพระเศียรแล้วน�ากลับมาจากลอนดอน และ ท่านชี้ให้ดูประตูอันหนึ่งที่เล่ากันว่าพระราชินีวิค เตอเรียจะใช้เสด็จพระราชด�าเนินจากปราสาทวิน เซอร์มาที่โบสถ์โดยไม่ต้องการให้ใครเห็น

ประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าปราสาทวินเซอร์นั้นก็ เหมือนกับปราสาทหลายแห่งคือทีค่ อ่ ยๆ สร้างเสริม ที่ละส่วนตามยุคการปกครองของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ละพระองค์ของอังกฤษ ไม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ ตามที่เราเห็นในขณะนี้ หลังจาก William the Conqueror เริม่ สร้างปราสาทด้วยไม้ ต่อมาในยุค ของพระเจ้าเฮนรี่ที่ ๒ ราวค.ศ. ๑๑๗๐ ได้เปลี่ยน สิง่ ก่อสร้างให้เป็นหิน เช่น the Round Tower, ตึก ทีป่ ระทับส่วนพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินทีบ่ ริเวณ ที่เรียกว่า the Upper Ward และก�าแพงที่ล้อม รอบวัง St George’s Hall ที่ขึ้นชื่อฤาชาในความ กล่าวกันว่าสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ ๒ ทรง งดงามและโอ่โถง สร้างโดยพระเจ้าเอ็ดเวิรด์ ที่ ๓

ภายหลังสงครามกลางเมือ ง อั งกฤษก็ ว่า งเว้น กษัตริยม์ าระยะหนึง่ และในที่สดุ ได้มกี ารเชิญเสด็จ พระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๑ ที่ เสด็จหนีภัยไปอยู่ฝรั่งเศส กลับมาครองประเทศ เป็นพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี ๒ วังวินเซอร์เป็นสถานที่ โปรดปรานของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๒ อย่างมาก โปรดที่จะมาล่าสัตว์และทอดพระเนตรการแข่งม้า ในช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง พระเจ้า ชาร์ลส์ที่ ๒ ทรงตัง้ พระทัยอย่างแน่วแน่ทจี่ ะท�าให้ วังวินเซอร์เป็นสถานที่ประทับหลักนอกกรุงของ พระองค์และต้องการแสดงให้เห็นด้วยว่าสถาบัน กษัตริยข์ องอังกฤษได้ลงหลักปักฐานอย่างมัน่ คงอีก

The Crimson Drawing room at Windsor Castle

Queen Victoria and Princess Beatrice in the Queen’s Sitting Room in 1895, photographed by Mary Steen

พระราชวังวินเซอร์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระราชินี เอลิซาเบธที่ ๒ ของอังกฤษทรงมีพระชนมายุครบ ๙๐ ชันษา มีการเฉลิมฉลองกันแม้จะไม่เอิกเกริก นัก (เพราะจะมีการเฉลิมฉลองครัง้ ใหญ่อกี ทีในช่วง กลางเดือนมิถุนายน ตามธรรมเนียม) แต่ก็มีการ กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง รายการโทรทัศน์หลาย แห่งเสนอรายการพิเศษมีการสัมภาษณ์พระบรม วงศานุวงศ์ลกู ๆ หลานๆ ท่านซึง่ ล้วนแต่แสดงความ คิดเห็นว่าสมเด็จพระราชินีน้ันทรงเป็นผู้ใหญ่ที่ น่ารัก (ผูเ้ ขียนขอใช้คา� ธรรมดาหามิได้วา่ ไม่ยกย่อง พระองค์ ท ่ า น) ทรงเป็ น หลั ก เป็ น ตั ว อย่ า งของ พระราชวงศ์ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจอย่างเข้ม แข็งเคียงข้างกับพระสวามี-เจ้าชายฟิลิปซึ่งจะมี พระชนมายุครบ ๙๕ ชันษาในหน้าร้อนปีนี้เช่นกัน

ท่

านผู้ อ่ า นคงจะเห็ น ว่ า ในวั น ประสู ติ ๒๑ เมษายนนั้ น ได้ เ สด็ จ ออกให้ ป ระชาชนเฝ้ า แสดงความยิ น ดี ที่ พ ระราชวั ง วิ น เซอร์ โดย ประทั บ รถยนตร์ พ ระที่ นั่ ง พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า ชาย ฟิ ลิ ป เสด็ จ พระราชด� า เนิ น ไปตามท้ อ งถนนใน เมืองวินเซอร์ ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวล หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าทรงพระส�าราญมาก ที่ ได้ เห็นประชาชนมากมายมายืนรับเสด็จเต็มสองข้าง ทาง และวันนั้นอากาศก็แสนดี ในวันเดียวกันนั้น เจ้ า ฟ้ า ชายชาร์ ล ส์ ม กุ ฎ ราชกุ ม ารก็ ไ ด้ ก ล่ า ว สรรเสริญพระมารดาของพระองค์ ณ บริเวณ ภายในพระราชวั ง วิ น เซอร์ เ ช่ น กั น ทรงขอให้ พระมารดาครองราชย์สมบัติยืนยาวตลอดไป และ ขอให้ ผู้ ที่ เ ข้ า เฝ้ า ในบริ เ วณนั้ น ร้ อ งถวายพระพร โดยพระองค์ทรงเป็นต้นเสียงร้อง ฮิบ ฮิบ และ ประชาชนร้องตามด้วย ฮูเล พิธีนี้เกิดขึ้นกลางแจ้ง ในอีกด้านหนึ่งของพระราชวัง

ครั้งหนึ่ง และปราสาทวินเซอร์จะแสดงให้เห็นถึง พระราชอ�านาจนั้น พระเจ้าชาร์ลส์ที่ ๒ ได้ทรงสั่ง ให้ตกแต่งภายในวังอย่างงดงามด้วยสิ่งทอและ พรมประดับข้างฝาที่แสนแพงและเพื่อที่จะรักษาสี ของสิ่งทอเหล่านี้ให้ดูสดนานที่สุด จึงจะมีการเปิด ห้ อ งเหล่ า นี้ เ ฉพาะเมื่ อ พระเจ้ า แผ่ น ดิ น หรื อ พระราชินีเสด็จมาประทับเท่านั้น การปรับปรุงซ่อมแซมวังวินเซอร์ในยุคนี้ถือได้ว่า เป็นการเปลีย่ นแปลงโฉมหน้าของวังจากการทีเ่ คย เป็นศูนย์บัญชาการทหารให้มาเป็นวัง baroque ที่ งดงามอย่างไม่น่าเชื่อและเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. ๑๖๘๓ การเปลี่ยนแปลงบูรณะหรือก่อสร้างเพิ่ม เติมกับวังวินเซอร์นี้ ด�าเนินไปตามพระเจ้าแผ่นดิน ที่เสด็จฯ มาประทับ วังวินเซอร์เริ่มเปลี่ยนอีกมาก เมื่อพระเจ้าจอร์จที่ ๔ เสด็จขึ้นครองราชย์แม้จะ ยังไม่ได้เสด็จฯ มาประทับอย่างเป็นทางการแต่ พระองค์และที่ปรึกษาฝ่ายศิลป์ของท่านคือ Sir Charles Long ต่างต้องการที่จะท�าให้วังวินเซอร์ ภายนอกดูสง่าน่าเกรงขามยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มความ สูงให้กับ the Round Tower หรือเพิ่มทางเดิน ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Grand Corridor ที่มีความ ยาวถึง ๑๖๘ เมตรในส่วนที่เรียกว่า Upper Ward ส�าหรับส่วนที่ว่างขนาดใหญ่ก็โปรดให้สร้างห้องที่ เรียกว่า Waterloo Chamber ขึ้นอีกเป็นการระลึก ถึงชัยชนะเหนือฝรั่งเศส และขยาย St George’s Hall ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเป็นต้น และแล้วในปี ค.ศ. ๑๘๒๘ พระเจ้าจอร์จที่ ๔ ก็เสด็จมาประทับ ที่วังวินเซอร์อย่างเป็นทางการ ทรงใช้จ่ายในการ ตกแต่งวินเซอร์ไปเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบสามแสน ปอนด์ แต่ทว่าเวลาทีใ่ ช้ประทับอยูท่ วี่ งั วินเซอร์ของ พระองค์ชา่ งสัน้ นักเพียงปีเศษๆ ก็เสด็จสวรรคตใน ปีค.ศ. ๑๘๓๐ วินเซอร์ได้กลายเป็นวังที่ประทับนอกเมืองของ พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษเรื่อยมา ได้กลายเป็นที่รู้จัก ของแขกบ้ า นแขกเมื อ งในรั ช สมั ย พระราชิ นี วิคตอเรีย ที่โปรดให้ทูตต่างประเทศ ขุนนางชั้นสูง หรือกษัตริยต์ า่ งแดนเข้าเฝ้าและประทับพักพิงทีว่ งั วินเซอร์ รวมทัง้ คณะราชทูตไทยทีพ่ ระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งมาเจริญสัมพันธไมตรี กับอังกฤษด้วย สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ ๒ และเจ้าหญิง มาร์กาเรตได้เสด็จมาประทับที่วังวินเซอร์ในช่วง สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เป็นเวลาถึง ๔ ปีโดยทีส่ มเด็จ พระชนกและพระชนนีจะเสด็จฯ มาเยีย่ มในช่วงวัน หยุดสุดสัปดาห์ เจ้าหญิงมาร์กาเรต เคยตรัสเล่า ว่าตอนที่จะเสด็จมาประทับที่วินเซอร์นั้นพระราช ชนนีทรงตรัสว่าไปประทับไม่นานดอก แต่ที่ไหนได้ ต้องอยูถ่ งึ ๔ ปี เพราะสงครามยืดเยือ้ และเยอรมัน ทิ้งระเบิดลอนดอนอย่างรุนแรง ในระยะหลังๆ มา นี้วังวินเซอร์ถูกใช้เป็นที่ต้อนรับแขกเมืองมากขึ้น หรือเป็นสถานที่จัดงานการกุศลของเจ้านายในวัง บ่ อ ยขึ้ น วิ น เซอร์ มี ค วามงดงามทั้ ง ภายในและ ภายนอก และที่ส�าคัญคือเป็นวิญญานส�าคัญของ ประเทศอังกฤษอีกแห่งหนึ่ง ‘amthai’


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

5


66

amthaipaper amthaipaperISSUE0100 (Apr - May 16)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

royalty

amthaipaper

amthaiRoyalty

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

royalty article

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย (The Monarchic Institution) พระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุข ของชาติ (ต่อจากตอนที่แล้ว) พระราชฐานะตามรัฐธรรมนูญ มีบทบัญญัติใน รัฐธรรมนูญทุกฉบับว่า พระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ และทรงด�ารง อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะ ละเมิ ด มิ ไ ด้ หมายถึ ง ผู ้ ใ ดจะหมิ่ น พระบรม เดชานุภาพ หรือจะกล่าวหาฟ้องร้องพระมหา กษัตริยม์ ไิ ด้ ผูใ้ ดฝ่าฝืนถือว่าเป็นความผิดอย่าง ร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ ส�าหรับบุคคลผูท้ า� การ ล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ บางฉบับไม่ยินยอมให้มีการนิรโทษกรรมแก่ บุคคลผู้ท�าการดังกล่าว

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๖๙ ราชวงศ์จักรี

S. Narinwong

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า พระมหากษัตริยเ์ ป็น ผู้ใช้อ�านาจนิติบัญญัติ อ�านาจบริหาร และอ�านาจ ตุลาการผ่านทางองค์กรต่างๆ นัน้ เป็นการใช้อา� นาจ แต่โดยพระปรมาภิไธยเท่านั้น อ�านาจที่แท้จริงอยู่ ทีอ่ งค์กรทีเ่ ป็นผูพ้ จิ ารณาน�าขึน้ ทูลเกล้าฯถวาย เช่น การแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาจะเป็นผู้ จัดสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรี ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�าหนด แล้วน�าขึน้ ทูลเกล้าฯถวาย เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หากนายก รัฐมนตรีบริหารประเทศบกพร่อง เป็นผลเสียหาย ต่อประเทศ หรือประชาชนเดือดร้อน คณะรัฐมนตรี มีการคอร์รัปชั่น มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในการแต่ง ตั้งนายกรัฐมนตรี ก็ต้องมุ่งค�าวิพากษ์วิจารณ์ไปที่ รั ฐ สภาที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบในการสรรหาบุ ค คล เพราะรัฐสภาเป็นองค์กรทีใ่ ช้อา� นาจเลือกสรรนายก รัฐมนตรี หรือแม้การออกพระราชบัญญัติต่างๆ ก็ มิได้หมายความว่า พระมหากษัตริย์ทรงริเริ่มหรือ

พื่อเป็นการเทิดพระบารมีที่ได้รบั การยกย่อง เทิดทูนให้เป็นพระประมุขสูงสุด รัฐธรรมนูญ จึงให้อ�านาจพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ�านาจ อธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทย โดยทรง ใช้อ�านาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา อ�านาจ บริ ห ารผ่ า นทางคณะรั ฐ มนตรี และอ� า นาจ ตุลาการผ่านทางศาล

สั่งการให้มีพระราชบัญญัติขึ้น แต่รัฐสภาซึ่งเป็น องค์กรที่พิจารณา และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีน�า ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใน ทางปฏิบัติ จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือองค์กรเป็นฝ่าย ด� า เนิ น การน� า ขึ้ น ทู ล เกล้ า ฯ ถวายเพื่ อ ทรงลง พระปรมาภิไธย แล้วผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ จะต้องรับไปปฏิบัติและรับผิดชอบในการบริหาร งานนั้นๆ หาใช่พระมหากษัตริยไ์ ม่ นอกเหนือจากนั้น พระมหากษัตริย์ยังทรงได้รับ การเทิดพระเกียรติให้เป็นผู้บัญชาการทหารแห่ง ชาติ ทรงเป็นจอมทัพไทย แม้ในรัฐธรรมนูญจะ ก�าหนดให้พระมหากษัตริยท์ รงเป็นพุทธมามกะ คือ นับถือศาสนาพุทธ แต่พระองค์ก็ทรงเป็นเอกอัคร ศาสนูปถัมภกอุปถัมภ์ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอืน่ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน พระองค์จงึ ทรง เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ‘amthai’

The Monarchic Institution in Thailand part 69 : Chakri Dynasty The king’s status as the chief of the nation (Continued from last issue)

sovereign for the king to appoint him as the Prime minister. If the Prime minister has failed to administer the country, people get difficulty in life, having criticism from people, there is corruption in the cabinet, or running the country may be at risk. The Prime minister has to take responsibility and the parliament gets the blame for it, not the king.

The Royal status of Constitutional Monarch All Constitutions write that the king is the supreme chief of the country. It does not allow anyone to infringe or charge the king. Anyone who disobeys constitution has to go to court. Some constitutions write more seriously that they do not give amnesty to anyone who charges the king. To obey the king as the supreme chief of the country the constitution gives authority to the king, but the king does not use his power himself, but gives authority to the parliament, the government and the court of judges.

A

s a decree of the constitution the king has authority to pass his

power to the parliament, the government and the court keeping only his Royal title. The real power is in the parliament, the government and the court. For example, appointing

In all regulations or the act of legislations the parliament has to discuss the matter at issue, then the Prime minister presents to the king to sign, a declaration, a person who undertakes a commitment has to proceed and be responsible for his duty, the king is not involved. Above all the king will be upheld as the commander in chief. The king also supports all religions, but he himself is the Prime minister, the parliament will choose a devout Buddhist, even if it is not written someone who qualifies as being of the kind in the constitution. ‘amthai’ (To be continued) required by what is written in the constitution. This person is then presented to the

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaper amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

77


amthaipaper 88 amthaipaper

ISSUE0100 (Apr - May 16)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

amthaiWing Yip

Wing Yip

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

competition has been championing some amazing young chefs from all over the country, with and without backgrounds in Oriental cuisine, and the latest cookoff was no exception. “We hope Ray enjoys an unforgettable experience in Hong Kong.” Ray faced tough competition from 15 other finalists from trade and colleges, including UCB; Westminster Kingsway From Left to Right - 2013 MasterChef Winner of Wing Yip Oriental Cookery Young College; Bradford College, Loughborough From Left to Right - Mr Wing Yip and the Winner of Wing Yip Oriental Cookery Young finalist, Larkin Cen; President of the British Chef of the Year, Ray Steplin - House of College, University of Derby and University Commons Chef of the Year, Ray Steplin - House of Culinary Federation, Peter Griffiths; Michelin of West London. starred Chef Glynn Purnell Commons black cod with courgette, black radish and House of Commons Chef wins Wing Yip carrot tender noodles, dashi chicken broth About Wing Yip Oriental Cookery Young Chef of the Year and squid ink tapioca crisp. Chairman of the Established in 1970 when founder Woon judges and President of the British Culinary Wing Yip opened his first grocery in Digbeth, A talented young chef from South East nities from entering. “Hearing my name Federation, Peter Griffiths said: “Now in its Birmingham, Wing Yip has become the UK’s London has won the coveted title of Wing read out as the winner for this year’s Wing fourth year, the nationwide competition leading Oriental grocer, worth an estimated Yip Oriental Cookery Young Chef of the Yip Oriental Young Chef of the Year was has firmly established itself on the culinary £100m. With more than 4,500 pan-Asian Year 2016. Ray Steplin, 22, who works at extraordinary. calendar. “We were highly impressed by the products available instore originating from the House of Commons, battled it out in “I know I wouldn’t be in this position if diversity of the menus and the chefs’ China, Thailand, Japan, Indonesia, Malaysia, a Master chef-style cook-off at University it weren’t for the support I’ve been given choice of Oriental ingredients. “Ray’s Korea and Singapore, Wing Yip superstores College Birmingham (UCB). The winners along the way, which is why I would like dishes demonstrated a clever use of provide a one-stop shop for pan-Asian were announced at an official awards to say thank you to Wing Yip for giving modern cooking techniques combined cooking. this once-in-a-lifetime opportunity, but with traditional Asian flair. Ray demondinner at UCB. also the British Culinary Federation and strated an excellent work ethic and his Wing Yip has stores in Manchester, Birmingham, Cricklewood and Croydon, supplying s well as the honour of being the 2016 my chef and management at the House final dishes were right on the mark!” fresh, ambient and frozen foods seven days Young Chef of the Year, Ray Steplin of Commons for all of their help.” has also won a once in a lifetime trip to Director Brian Yip, who oversaw the a week. There is also an online store (www. Hong Kong where he will gain an insight into Putting Ray and the other finalists through competition, added: “Ray’s food was wingyipstore.co.uk) where ambient products the hospitality industry at Michelin starred their paces was a renowned panel of judges superior, and his attention to detail was can be purchased for delivery nationwide. ‘amthai’ restaurants and explore the region’s cultural – President of the British Culinary Federa- simply remarkable. “Since 2013, the highlights. tion Peter Griffiths, Michelin starred Chef Glynn Purnell and 2013 Master Chef finalist, When asked what inspired him to enter Wing Larkin Cen. To receive a place in the cook-off, Yip Oriental Cookery Young Chef of the finalists were required to submit a two-course Year, Ray said: Oriental menu idea, featuring a street food “Definitely the Chefs at the House of starter and a quality restaurant standard main. Commons, and the prestige associated Ray wowed the judges with a starter of an with the British Culinary Federation. I’m oxtail and wasabi steamed bun, glazed with also aware of previous winners having ponzu prune sauce, Oriental slaw and pickled achieved great experience and opportu- radish, followed by a main of seared miso

A

amthaiTalk: Prince Mahidol Award

วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดเลีย้ งรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ Sir Michael Marmot (Director of the Institute of Health Equity and the current President of the World Medical Association for 201516 ) ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดล ประจำาปี 2558 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

M

any congratulations to Sir Michael Marmot on the conferment of the 2015 Prince Mahidol Award in the field of Public Health. The reception was held at the Royal Thai Embassy, London on 3 May 2016.

‘amthai’

嘀椀攀琀渀愀洀攀猀攀 猀琀爀攀攀琀 昀漀漀搀

圀䔀 䄀刀䔀 䠀䤀刀䤀一䜀℀

䠀攀愀搀 䌀栀攀昀 匀漀甀猀 䌀栀攀昀 䰀椀渀攀 䌀栀攀昀 䬀椀琀挀栀攀渀 倀漀爀琀攀爀 圀攀 挀甀爀爀攀渀琀氀礀 栀愀瘀攀 瘀愀挀愀渀挀椀攀猀 愀挀爀漀猀猀 漀甀爀 爀攀猀琀愀甀爀愀渀琀猀 椀渀 䰀漀渀搀漀渀Ⰰ 䈀爀椀最栀琀漀渀Ⰰ 䈀爀椀猀琀漀氀Ⰰ 䌀愀洀戀爀椀搀最攀Ⰰ 愀渀搀 䴀愀渀挀栀攀猀琀攀爀⸀ 䘀漀爀 洀漀爀攀 椀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀 漀爀 琀漀 猀甀戀洀椀琀 愀渀 愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀 瀀氀攀愀猀攀 攀洀愀椀氀 㨀 樀漀戀猀䀀瀀栀漀挀愀昀攀⸀挀漀⸀甀欀 漀爀 挀愀氀氀㨀  㜀㠀㌀㐀  㘀㌀ 㐀㌀㌀

眀眀眀⸀瀀栀漀挀愀昀攀⸀挀漀⸀甀欀


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaperamthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

9


amthaipaper 10amthaipaper 10

ISSUE0100 (Apr- May 16) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Fairy Tales :Leicester City FC

amthaiFairy Tales :Leicester City FC

(photo credit:Leicester City Facebook page)

Leicester City’s King Power Stadium (photo credit: Leicester City on Twitter)

เลสเซอร์ ซิตี้ : ทีมซินเดอเรร่า แห่งวงการฟุตบอลโลก ล็อคครั้งนี้ ท�าเอาร้านพนันเสียหายถึง £25 ล้าน ปอนด์ เ ลยที เ ดี ย ว เรี ย กได้ ว ่ า ชั ย ชนะของที ม เลสเตอร์ ค รั้ ง นี้ ได้ เ ปลี่ ย นโฉมหน้ า แต้ ม ต่ อ ใน อนาคตของบรรดาร้านรับพนันเหล่านี้ด้วย คือ Never say never (อย่าพูดว่ามันเป็นไปไม่ได้) โดยเฉพาะกีฬากับลูกกลมๆ ที่สามารถพลิกล็อคไป มาได้เสมอ โดยคาดว่าจะไม่มีแต้มต่อ 5000 ต่อ 1 โมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี Leicester City กับบรรดาทีมบ๊วยอื่นๆ อีกแล้ว หลังจากที่เข็ดจ่าย Football Club เป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของ ออกจากผลที่ทีมเลสเตอร์ได้แชมป์ อังกฤษ มีสนามคือคิงเพาเวอร์สเตเดียมในเมือง เลสเตอร์ โดยเลื่อนชั้นในฐานะทีมที่ชนะเลิศจาก เมื่อดูแต่ละองค์ประกอบในทีมเลสเตอร์ จึงไม่ ฟุตบอลลีกแชมเปียนชิปในฤดูกาล 2013–14 ซึ่ง แปลกใจที่ไม่มีส�านักไหนเดาได้ว่าทีมนี้จะชนะได้ เป็นการกลับมาเล่นในลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ ตัง้ แต่ ค่าตัวนักเตะรวมกันทัง้ หมดในค่ายประมาณ ทศวรรษ ในฤดูกาล 2014-2015 เลสเตอร์ซิตที้ �า 30-40 ล้ า นปอนด์ ยั ง ราคาไม่ เ ท่ า กั บ ที ม คะแนนไต่เต้าไม่ดีเกือบตกดิวิชั่น แต่เหมือน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ซื้อตัวนักเตะมาหนึ่งคน ปาฎิหารเมื่อฤดูกาลถัดมา 2015–16 เลสเตอร์ซิตี้ อย่างเช่น เจมี่ วาร์ตี้ นักเตะท�าประตูของทีม ก่อน สามารถคว้ า แชมป์ พ รี เ มี ย ร์ เ ป็ น ครั้ ง แรกใน หน้านี้ก็เล่นฟุตบอลนอกลีก วนอยู่ในดิวิชั่นระดับ ประวัติศาสตร์ของสโมสร และเป็นแชมป์ทีมหน้า ล่างทีไ่ ม่มใี ครสนใจ แต่กลับกลายเป็นดาวซัลโวชาว ใหม่ในลีกนี้ในรอบ 38 ปี อังกฤษที่ดังที่สุดในปีนี้ เพราะสามารถท�าลายสถิติ ด้วยการยิง 11 นัดติดต่อกัน ด้วยการเตะเข้าประตู พรีเมียร์ ลีก ปีนี้ เรียกได้ว่าทุกอย่างพลิกล็อค ได้ถึง 13 ลูก รวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆ อย่างเช่น เหมือนไม่เคยมีมาก่อน เพราะไม่มีทีมหน้าเดิม ริยาร์ด มาห์เรซ ที่เลสเตอร์ซื้อมาจาก เลอ อาฟร์ ขับเคีย่ วคะแนนกันมาเหมือนปีกอ่ นๆ ทัง้ บรรดาทีม กลายมาเป็นตัวจ่ายตัวยิงทีส่ า� คัญในฤดูกาลนี้ และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เชลซี, แมนเชสเตอร์ คนอื่นๆ อีกหลายคน ซิตี้, ลิเวอร์พูล หรือ อาร์เซน่อล ล้วนแสดงฝีมือ ไม่เข้าขั้น อย่างไรก็ตาม ณ จุดต้นฤดูกาล ตั้งแต่ หรือแม้แต่ ผูจ้ ดั การทีม เคลาดิโอ รานิเอรี่ ซึง่ ก่อน เดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ไม่มีใครคาดว่า ทีมลูกหนัง มาคุมทีมเลสเตอร์ ก็เป็นผูจ้ ดั การทีมชาติกรีซ และ เล็กๆ อย่าง เลสเตอร์จะสามารถท�าลายสถิตติ วั เอง มีผลงานห่วยถึงขั้นท�าให้ทีมชาติกรีซแพ้แม้แต่ ตั้งแต่ก่อตั้งมา 132 ปี และในทุกๆ วงการกีฬาลูก ประเทศเล็กๆ อย่างหมูเ่ กาะแฟโร ซึง่ ชาวกรีซก�าลัง หนัง ที่สร้างประวัติศาสตร์ทีมระดับล่างรั้งท้ายจน เข็ดกับผลงานยอดแย่ของเขา มาสดๆ ร้อนๆ ก่อน เกือบตกชัน้ ของฤดูกาลทีแ่ ล้ว กลับดันตัวเองขึน้ มา มารับงานที่เลสเตอร์ เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ แม้แต่แต้มต่อราคาในร้าน พนันยังต่อให้ซื้อ £1 ได้ £5,000 ถ้าทายว่าทีม หรือบ้างก็ว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของ ผ้ายันต์แพ้ไม่ เลสเตอร์ได้เป็นแชมป์ตงั้ แต่ตน้ ฤดูกาล บรรดามิตร เป็นของเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร ซึ่งคุณวิชัย รักแฟนคลับที่ซื้อทายพนันเล่นๆ กัน £2-£50 ก็ ยังนิมนต์เจ้าคุณธงชัย แห่งวัดไตรมิตร ไปท�า รวยกันไปคูณไป 5,000 เท่า บางรายถึงกับเคลียร์ พิธกี รรมต่างๆ ให้นกั ฟุตบอลในทีมอยูบ่ อ่ ยๆ ทัง้ การ บ้านเคลียร์หนี้ได้หมด ข่าวแว่วมาว่า ฟุตบอลพลิก เป่ากระหม่อม เอาน�้ามนต์เคาะหัว ไปจนถึงการ จากดิ น สู ่ ด าว ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ ที ม Leicester City ที่ ส ามารถได้ แ ชมป์ พรีเมียร์ลีก 2016 ครั้งแรกในรอบ 132 ปี หลัง จากที่ ท� า คะแนนน� าโด่ ง ไม่ มี ที ม ไหนตามได้ แ ล้ ว แม้ จ ะยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น อี ก 2เกมส์ เมื่ อ วั น ที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

เลสเตอร์ ซิตี้สร้างต�านาน เทพนิยายซินเดอเรลลาแห่งวงการ ลูกหนัง ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่าง เหลือเชื่อ และในวันนี้ มูลค่าของ สโมสร จาก 2 พันล้านบาท พุ่งขึ้นไป 11 เท่า เป็นกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

เจมี วาร์ดี (photo credit: Pioeb) เจมี วาร์ดี ช่วงวัยรุ่นเล่นฟุตบอลกับ เชฟฟีลด์ เวนส์เดย์ในชุดเยาวชน และได้ขยับขึ้น เรื่อยๆ จนที่สุดในปี ค.ศ. 2007 ได้รับค่าตัว 30 ปอนด์ ต่อสัปดาห์ ซึ่งไม่พอเลี้ยงตัวเอง จึงต้องไปรับท�างานในโรงงานผลิตขาเทียม ควบคู่ไปด้วย ก่อนที่จะได้เล่นให้กับฟลีตวูดทาวน์ และย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในที่สุด ด้วยค่าตัวถึง 1 ล้านปอนด์ ซึ่งถือเป็นสถิติการ\ ซื้อตัวผู้เล่นจากลีกนอกระบบที่ค่าตัวแพงที่สุด เท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์

สร้างผ้ายันต์รุ่นเลสเตอร์แพ้ไม่เป็น เพื่อสร้าง อังกฤษได้อย่างเหลือเชื่อ และในวันนี้มูลค่าของ สโมสร จาก 2 พันล้านบาท พุ่งขึ้นไป 11 เท่า เป็น ขวัญและก�าลังใจ กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท จากที่บริษัทที่ปรึกษาการ ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม ณ เวลานี้ เลสเตอร์ ซิตี้ก็ เงิน ดีลอยต์ คาดว่า เลสเตอร์ ซิตี้ จะกลายเป็น สร้างต�านานเทพนิยายซินเดอเรลลาแห่งวงการ ทีมที่รวยที่สุด 20 อันดับแรกของโลก ‘amthai’ ฟุ ต บอล ผงาดคว้ า แชมป์ ฟุ ต บอลพรี เ มี ย ร์ ลี ก

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licenced & Regulated Accountancy Practice by Thai & UK Accountants (Licence No.8294)

Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¨´·ÐàºÕ¹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom â´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified / Certified áÅÐÁÕ·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ·Ò§´ŒÒ¹ºÑÞªÕáÅÐÀÒÉÕã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ·Ñ駹ѡºÑÞªÕ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ ·ÕèÂÔ¹´ÕãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¤¹ä·Â·Õ赌ͧ¡Ò÷ӸØáԨ¡ÒäŒÒ·Õè»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Self Employed, Sole Traders, Partnership,Company Limited, Non-Profit Organisation Charity etc; ͧ¤¡Ã¡ÒáØÈŠઋ¹ ÇÑ´ä·Â ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / ແ´ºÃÔÉÑ· ·Ñ駸ØáԨ¢¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ / ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D, ྐྵªÑè¹ - Auto Enrolment Pension (New Regulation) etc. ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (¨´·ÐàºÕ¹ ¹ÓÊ‹§ & ¡àÅÔ¡ VAT) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House / Charity Commission

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) Mobile Number 074 2766 7598 or 075 5289 2519 ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Registered in England and Wales No. 08798217 Correspondence Address: Office 98, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ United Kingdom


Follow us on Twitter Charity Gala Dinner news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0093 (Sep - Oct 15) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

11 11

amthaipaper amthaipaper

To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321 Email: ad@amthai.co.uk


amthaipaper 12 amthaipaper 12

ISSUE0100 (Apr - May 16)

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Event Highlights: Chang Beer UK

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

amthaiEvent Highlights: Chang Beer UK

Chang Beer celebrates new bottle launch with a refreshingly Thai London event Chang Beer, the iconic Thai lager, chose to mark its 21st anniversary and its iconic new bottle design with an event hosted at London’s Southbank. More than 150 people attended the reveal of the stunning, emerald green and gold new bottle design as part of the global re-launch of the brand.

V

isitors to the launch event, which took place at the Bargehouse in Oxo Tower, located at the foot of the Thames in London, were served the new green bottle from an impressive bar designed to emulate a Thai

boxing ring. On Friday 22nd April 2016, over 750 bottles were enjoyed by attendees, paired with freshly made Thai street food canapés from Chef Seb Holmes, previously head chef at the popular London Thai restaurant, The Smoking Goat. Nearly 800 canapés were served to event attendees throughout the night and the menu included cod and salmon fish balls, prawn miang, vegetable and yellow bean wontons, cured salmon and the special curried Chang tempura prawns.

Entertainment was provided in the form of a magician who performed magic tricks featuring the new bottle. A street artist topped the evening with a live, dramatic painting of the new bottle for people to witness as they enjoyed the event. To celebrate the launch of the new green bottle, Chang Beer was joined by notable guests such as H.E. the Thai Ambassador, guests from the Royal Thai Embassy, trade partners, restaurant owners, Thai and Trade press and Everton Football Club legends.

The event was the first of three that will take place to mark the launch of the iconic green bottle in the UK. Next up, Chang will be serving as the lager sponsor of Mach Comedy Festival in Wales. The popular lager brand will also be carrying out a marketing stunt at Westfield Shopping Centre Stratford, London, Europe’s largest shopping mall. All events will enhance brand awareness, drive trial of the new Chang and showcase Chang Beer’s iconic new bottle and image to UK audiences. ‘amthai’


13 13

Follow us on Twitter Event Highlights news roundup @amthaipaper

สุขสันตวันหยุด ฤดูใบไมผลิ

amthaipaper ISSUE0098 (Feb - Mar 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

book now

Tel. 0207 706 9567

Tube Station: Edgware Road

Norfolk Crescent, London W2 2DN


amthaipaper 14 amthaipaper 14

ISSUE0100 (Apr - May 16) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

EU referendum

amthaipaper

amthaiEU referendum

เดวิค คาเมรอน

บอริส จอร์นสัน

เจเรมี คอร์บีน

ลงประชามติ ออกไม่ออกจากอียู 23 มิ.ย. ในที่สุดนายกรัฐมนตรีเดวิค คาเมรอน ได้ประกาศ ไว้ตงั้ แต่การรณรงค์หาเสียงเลือกตัง้ ในปี 2015 ว่า หากพรรคอนุรักษ์นยิ มของเขาได้รบั ชัยชนะ จะให้ มีการลงประชามติว่าสหราชอาณาจักรจะออกจาก อียูหรือไม่ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้มีการจัดการลง คะแนนเสียงโหวตออกไม่ออกจากอียู ในวันที่ 23 มิถุนายน 2016

ย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ คือทัง้ พรรคพรรคแรงงานและพรรคอนุรกั ษ์ นิ ย มประกาศจุ ด ยื น ว่ า สหราชอาณาจั ก รไม่ ค วร ออกจากอียู ต่อมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ภายในพรรค รัฐบาลคือพรรคอนุรักษ์นิยมก็เสียงแตก นำาโดย นายบอริส จอร์นสัน และสส.ในพรรคจำานวนหนึ่ง ได้ประกาศจุดยืนว่า สหราชอาณาจักรควรออก จากอียู เพื่อสหราชอาณาจักรจะได้เป็นประเทศที่ แข็งแกร่งอีกครั้ง ทำาให้เกิดการแบ่งแยกในพรรค รัฐบาลในการลงประชามติครัง้ นี้ เรามาดูกนั คร่าวๆ ว่า เหตุผลของในแต่ละฝ่ายว่าควรออกหรือไม่จะมี อะไรบ้าง

อยู่ต่อในอียู

• เพื่อความสามัคคีกันในยุโรป รวมตัวกันเพื่อ ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ต้องขัดแย้งชิงดีชิงเด่นกัน • ออกจากอียอู าจจะทำาให้เกิดความไม่แน่นอนและ อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านการลงทุน และการว่าจ้างแรงงาน รวมถึงอาจจะไม่ได้รบั ความ ร่วมมือจากอียูอีกต่อไป • น้ อ ยกว่ า 8% ของสิ น ค้ า ส่ ง ออกจากอี ยู ม า สหราชอาณาจั ก ร ในขณะที่ ส หราชอาณาจั ก ร ส่งออกสินค้าไปกลุ่มประเทศอียู 44% การออก จากอียจู ะทำาให้เกิดการจำากัดเสรีการค้าจากสหราช อาณาจักรไปตลาดเดียวอย่างอียู รวมถึงธุรกิจด้าน บริการ ซึ่งถือว่าได้ผลประโยชน์จากอียูกว่า 80 % ของเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักร • ภายในอี ยู มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ความมั่ น คง ต่างๆ เช่นเดียวกับการข้ามพรมแดน การก่อการ ร้ายสากลและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ถ้า สหราชอาณาจักรออกจากอียู การสื่อสารและแบ่ง ปันข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่มาถึงสหราชอาณาจักร เหมือนเดิม สมาชิกอียหู มายถึงตำารวจอังกฤษจะใช้ กฎหมายแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน 27 ประเทศสมาชิก ในอียู เข้าถึงข้อมูลลายนิ้วมือและดีเอ็นเอ • นายกรัฐมนตรีเดวิค กล่าวว่าการประสานงาน

amthaiDinning

อย่างใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านยุโรปเป็นความจำาเป็น อย่ า งยิ่ ง ในสถานการณ์ ร ะหว่ า งประเทศตอนนี้ อย่างเช่น การร่วมมือเป็นอันหนึง่ อันเดียวของกลุม่ อียูในการลงโทษรัสเซียในเรื่องการเข้าแทรกแซง ประเทศยูเครน เป็นต้น

129,000 ล้านปอนด์ ต่อปี หรือประมาณ 35 ล้าน ปอนด์ต่อวัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบการใช้จ่ายภายใน ประเทศแต่ละปีรัฐบาลจะใช้งบกับโฮมออฟฟิค 9 พันล้านปอนด์ต่อปี ดังนั้นค่าสมาชิกจึงถือว่าไม่ใช่ เป็นยอดน้อยๆ • สหราชอาณาจักรจะมีอิสระทางการค้า ทำาธุรกิจ ออกจากอียู ได้อย่างอิสระไม่ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั กฎระเบียบข้อบังคับ • อียูดำาเนินเรื่องผิดพลาดในยูโรโซนเกี่ยวกับ ของอียู วิ ก ฤตการย้ า ยถิ่ น ของผู้ อ พยพ สร้ า งความขุ่ น เคืองให้กับประชาชนในประเทศต่างๆ เช่น ที่กรีซ ข้อโต้เถียง หรือ เอื้อให้มีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้นต่อพรรคการเมือง จะออกหรือไม่ออกนั้นหลักๆ เห็นจะเป็นเรื่องของ ขวาจัด ในประเทศออสเตรียและฝรั่งเคส เพื่อ ความคุ้มค่ากับการจ่ายค่าสมาชิกรายปี ชั่งนำ้าหนัก ต่ อ ต้ า นผู้ อ พยพต่ า งชาติ ซึ่ ง ตามกฎหมายอี ยู กับการที่ธุรกิจการค้าต่างๆ ได้รับผลประโยชน์จาก ทุกประเทศสมาชิกจำาเป็นต้องรับผู้อพยพต่างชาติ การเป็นสมาชิกอียูนี้ ได้คุ้มค่ามากกว่า 129,000 ที่ขอลี้ภัยด้วย ล้านปอนด์ตอ่ ปีเป็นอย่างน้อยหรือไม่ หรือพรรคขวา • เพื่อหยุดการย้ายถิ่นฐานอย่างเสรีเข้ามาทำางาน จัดอย่างยูคริป อ้างถึงการต้องจ่ายเงินให้กบั NHS ในสหราชอาณาจั ก รจากกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก ทีร่ ฐั บาลต้องแบกภาระดูแลค่ารักษาพยาบาลฟรีให้ อียู อาทิ จากประเทศทางฝั่งยุโรปตะวันออกที่เป็น แก่คนทุกคนจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป สมาชิก เพื่อสหราชอาณาจักรจะไม่ต้องรับภาระ หรือสวัสดิการอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร อาทิ การ ในด้านสวัสดิการสังคมให้กับคนประเทศอื่นที่มา ศึกษา ที่อยู่อาศัย รวมถึงงานในสหราชอาณาจักร จากอียู จะมีเพียงพอให้แก่ชาวบริติชหรือไม่ ‘amthai’ • ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกอียู ซึ่งตกประมาณปีละ

amthaiTalk

Anglo Thai Society 20th anniversary of Nipa Thai Nipa Thai restaurant celebrated the 20th Monsoon Valley, and enjoy authentic anniversary of their award-winning restaurant entertainment in the Lounge Bar, followed during the Thai New Year. by a delicious sharing menu in Nipa Thai during 14-16 April at Lancaster London he guests were invited to start the Hotel. ‘amthai’ evening with a Thai inspired wine,

T

T

he film was presented by Dr.Martin On Tuesday 12th April, Anglo Thai Society organised Premiere of the documentary Seeger, Associate Professor in Thai film at The Royal Thai Embassy title ‘Lost Studies at Leeds University. in the Mists of Time’ about “Khunying Yai Damrongthammasan” a forgotten, At the same time, Anglo Thai Society invited outstanding female Thai Buddhist practitioner all guests to celebrate Thai New Year. ‘amthai’ and author.


amthaipaper

news roundup Follow us on Twitter Interview @amthaipaper

15 15

ISSUE0098 (Feb -2008 Mar 16) www.amthai.co.uk / January amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper

OUR SERVICES

CERTIFIED PRACTISING ACCOUNTANTS, BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTANTS MEMBERSHIP NUMBER KAP010

01.

ใหคำปรึกษาการจดทะเบียนบริษัท ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก และจัดทำบัญชี

02.

เงินเดือน (Payroll) Payslips / PAYE และการยื่น P60, P45, P11D etc./ Self Assessment

03.

การยื่นภาษีมูลคาเพิ่ม VAT Returns (Registerd / Submission / Deregistered)

04.

การยื่นภาษีนิติบุคคล Company / Corporation Tax / CT600

05.

การจัดทำงบการเงิน และสงงบให HMRC / Companies House

สำนักงานบัญชีที่ไดรับอนุญาตถูกตองกฏหมายในยูเค สำนั ก งานบั ญ ชี โ ดยนั ก บั ญ ชี ท ี ่ ช ำนาญรั บ ทำบั ญ ชี ครบวงจรอยางมืออาชีพ ผู  ใ ห บ ริ ก ารด า นงานจดทะเบี ย นบริ ษ ั ท เป ด บริ ษ ั ท ใหม ภาษีอากรโดยทีมงานมืออาชีพผูมากดวยประสบการณ และจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เต็มใจใหคำปรึกษาพรอม บริการทานดวยคุณภาพในราคายุติธรรมดวยทีมงาน มื อ อาชี พ ที ่ ข ึ ้ น ทะเบี ย นเป น ผู  ท ำบั ญ ชี ท ี ่ ถ ู ก ต อ งตาม กฎหมาย บริหารงานโดยคนรุนใหมที่มีประสบการณโดยตรงทาง วิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละสอบบั ญ ชี ก ารจั ด ทำบั ญ ชี ท ี ่ ถ ู ก ต อ ง ตามมาตรฐาน นำสงภาษีบริษัทไดตรงเวลารวมถึงเปน ข อ มู ล ช ว ยในการวิ เ คราะห ก ิ จ การเพื ่ อ บริ ห ารธุ ร กิ จ ได อยางดีเรายินดีนำเสนอทุกบริการเพื่อชวยแบงเบาภาระ อันยุงยากองผูประกอบการโดยที่ทานไมตองกังวลอีก ตอไป

บริ ก ารท า นด ว ยมาตรฐานสู ง สุ ด

W W W . K A P O O K A C C O U N T A N C Y. C O M

TEL 020 3515 3001 , FAX 020 3515 3002

94 CALEDONIAN ROAD, LONDON N1 9DN

บริการตั๋วเคร�องบินราคาถูก โดยเจาหนาที่คนไทย ราคาพิเศษกับเบสท ดีล ไฟลท เราสามารถหาตั๋วจาก UK กลับไทย หรือจุดหมายอ�นๆ ทั่วโลก เรามีราคาตั๋วภายในประเทศไทยราคาพิเศษ โปรโมชั่นเชนเดียวกับประเทศไทย เรามีราคาพิเศษ สำหรับตั๋วชวงเทศกาล บริการโดยคนไทย เพ�อเพ�อนๆ คนไทยใน UK เรามีสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และกรุงลอนดอน

ลองโทรหาเราเพ�อสอบถามราคาไดที่ 0203 598 2525 Best Deal Flights Limited

โทร. 0203 5982 525 ยท

โด

Suite 15, 88-90 Hatton Garden, London EC1N 8PN T : 0203 598 2525 | Email : cs@bestdeal.flights Fan Page : www.facebook.com/bd.flights

ราคาถกู ตวั๋ ทย

Retail Agent for ATOL Holder

ีม ง า น ค นไ


amthaipaper 16 amthaipaper 16

ISSUE0098 (Feb - Mar 16) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Chinese in UK

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

THE NEW CHANG 320ml BOTTLE

REFRESHINGLY DIFFERENT

THE NEW LOOK OF THAILAND’S PREMIUM LAGER BEER

Refresh your fridges and your sales with our new look Chang Classic Beer Bottle /CHANG BEER WWW.CHANGBEER.COM


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

17 17


amthaipaper 18amthaipaper 18

ISSUE0100 (Apr - May 16) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Europe news

amthaiEurope news

Like us on Facebook technology facebook.com/amthaipaper

สรุปข่าวเศรษฐกิจยุโรป นายกรัฐมนตรีตุรกีลาออกกระทันหัน

นา

ยกรั ฐ มนตรี ตุ ร กี อาห์ เ หม็ ด แม้แต่ในประเทศที่เคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยก็เริ่มปิดประตูไม่ยอมรับผู้ลี้ภัยเพิ่ม ในสวีเดนเริ่มมีการ ดาวูโตกลู ประกาศลงจากต�าแหน่ง เรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพราะมีผู้ใหญ่ที่ไม่บอกอายุจริง ลดอายุให้เป็นเยาวชนเพื่อ ผูน้ า� พรรคยุตธิ รรมและการพัฒนาหรือ AKP ให้ได้รบั การคุ้มครอง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ค. หลังถกเครียดกับ ประธานาธิ บ ดี ตุ ร กี เรย์ เ ซ็ ป เทย์ ยิ ป คณะกรรมการยุโรป จะปรับประเทศสมาชิกที่ ไม่รบ ั ผูล้ ภี้ ยั 250,000 ยูโร เออร์โดกัน นานหลายชัว่ โมง ซึง่ หมายถึงการ ต่อคน ออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วย พรรค ความพยายามในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยใน เอเคพีเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวา ก่อตัง้ โดย ยุโปล่าสุด คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอแผน ประธานาธิบดีเออร์โดกัน ได้ชัยชนะในการ ปฏิรูประบบรับผู้ลี้ภัยโดยน�าข้อตกลงผู้ลี้ภัย เลือกตั้งครั้งล่าสุดโดยมีอ�านาจเด็ดขาดเป็น ดับลิน Dublin asylum regulation มาใช้ รัฐบาลตุรกีเมือวันที่ 2 พ.ย. 2015 การลา โดยอนุญาตให้ประเทศยุโรปสามารถส่งผูล้ ภ้ี ยั ออกแบบสายฟ้าแลบของดาวูโดกลูทา� ให้เกิดความวิตกกังวลว่าตุรกีจะเข้าสูย่ คุ อัตตาธิปไตย หรือเผด็จการ ที่เกินโควต้ากลับไปยังประเทศแรกที่เข้ามา แบบเต็มรูปแบบ ดาวูโตกลูกา้ วขึน้ มาจากการคัดเลือกของเออร์โดกัน แต่มคี วามขัดแย้งในเรือ่ งแนวทาง พร้อมกับก�าหนดบทลงโทษประเทศสมาชิก การปกครอง โดยเออร์โดกันต้องเสริมอ�านาจของตัวเองให้มากขึ้น และจะน�าตุรกีเข้าสู่วิกฤตการเมือง อียู 28 ชาติ ด้วยค่าปรับ 250,000 ยูโรต่อ ท่ามกลางปัญหาภัยความมั่นคง และความตกต�่าด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทางความคิดเห็น การ ผู้ลี้ภัย 1 คนหากปฏิเสธไม่รับผู้ล้ีภัยตามข้อ เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมีขั้นในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ‘amthai’ ตกลง เป้าหมายของคณะกรรมาธิการยุโรป กับการเฉลี่ยผู้อพยพ 160,000 คน ไปยัง ธนาคารกลางยุโรปงดออกธนบัตร 500 ยูโร ประเทศต่างๆ โดยระบบโควต้านั้นท�าได้ไม่ถึง 1% มีผู้ขอลี้ภัยเพียง 1,441 คนเท่านั้นที่ได้รับการตอบรับ ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB จะเลิกออก อย่ า งไรก็ ต ามมี ห ลายชาติ ที่ไ ม่เห็นด้วยกับข้อเสนอจากคณะกรรมาธิ ก ารยุ โ รปนี้ เช่น โปแลนด์ ธนบ้ตร €500 (£400; $575) เพราะเกรงว่า สโลวาเกีย โรมาเนีย และฮังการี โดยนายกรัฐมนตรีฮงั การีได้ออกมาแย้งว่า อียูไม่มอี า� นาจในการสัง่ ปรับ จะมีการน�าไปใช้ในกิจกรรมผิดกฏหมาย หลัง และบังคับให้ประเทศสมาชิกท�าในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการท�า และยังเชื่อว่าระบบโควต้าผู้อพยพท�าให้มี จากคณะกรรมการยุโรปได้ไล่เลียงการใช้ การก่อการร้ายในยุโรป ‘amthai’ ธนบัตรนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ผู้บริหารระดับ สูงของ ECB ก�าลังรวบรวมหลักฐานที่แน่ชัด การเจรจาเพื่อข้อตกลงวีซ่าเชงเก้นเสรีระหว่างอียูกับตุรกีส่อเค้า ว่ามีการใช้ธนบัตรในการท�าอาชญากรรม มี ล้มเหลว หลายชาติ ส นั บ สนุ น ความคิ ด นี้ โ ดยเฉพาะ ข้อตกลงระหว่างอียูกับตุรกี ในการให้สิทธิ ฝรั่งเศส หลังจากเกิดเหตุโจมตีนองเลือดใน ชาวตุรกีเดินทางเข้ายุโรปได้โดยไม่ต้องขอ ปารีส เชื่อว่าธนบัตร 500 ยูโรถูกใช้ในการ เซงเก้ น วี ซ ่ า และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ แลก ซุ ก ซ่ อ นขนย้ า ยมากกว่ า การน� า มาใช้ จ ่ า ย เปลีย่ นกับการทีต่ รุ กียอมรับผูล้ ภ้ี ยั จากกรีซเข้า ธนบัตร €500 จะยังคงใช้ได้และคงมูลค่าเดิม ก่อนที่จะยกเลิกผลิตในปปลายปี 2018 โดยจะท�าธนบัตร ประเทศ ผลการเจรจาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 4 €100 และ €200 ขึ้นมาแทน เมื่อต้นปีมีรายงานของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เรียกร้องให้ผู้น�าเศรษฐกิจ มี น าคม ส่ อ เค้ า ว่ า จะล้ ม เหลวเนื่ อ งจาก 20 ชาติเลิกผลิตธนบัตรมูลค่าสูง เพื่อหยุดการหมุนเวียนเงินของอาชญากร ธนบัตร 500 ยูโรเป็นหนึ่ง ประธานาธิบดีเออร์โดกันปฏิเสธที่จะเปลี่ยน ในธนบัตรที่มีมูลค่ามากที่สุดที่ใช้หมุนเวียนในขณะนี้ ที่เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าอาชญากรเพราะน�้าหนัก แปลงกฏหมายต่อต้านผู้ก่อการร้าย ซึ่งถือว่า เบา ซุกซ่อนขนย้ายได้ง่าย ในแต่ละปีมีเงินผิดกฏหมายหมุนเวียนประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นกุญแจส�าคัญของการเจรจา เนื่องจาก ‘amthai’ เออร์โดกันใช้กฏหมายนี้ในการการด�าเนินคดี เศรษฐกิจยูโรโซนกระเตื้องขึ้นเกินคาดในเดือนเมษายน ลงโทษนักข่าวและนักวิจ ารณ์รัฐบาล การ ข้อมูลจากคณะกรรมการยุโรปเผยว่าความ ลาออกของนายกรัฐมนตรี อาห์เหม็ด ดาวูโตกลู ซึ่งเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดในการเจรจานี้ เป็น เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนดีขึ้นกว่าที่ สัญญานว่าข้อตกลงอาจจะล้มเหลว แม้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีจะบอกว่า การพ้นจากต�าแหน่ง คาดไว้ในเดือนเมษายน อัตราเงินเฟ้อระหว่าง ของดาวูโตกลูไม่มีผลเพราะเป็นการเจรจากับรัฐบาลไม่ใช่กับบุคคล แต่ผู้น�าอียูก็หวังว่านายกฯ คนต่อไป บริษทั และผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ เศรษฐกิจของ 19 จะสานต่อแนวทางของดาวูโตกลู ซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะผู้ที่จะเข้ามาสวมบทบาทก็คงไม่พ้นจากการคัด ประเทศที่ ใ ช้ เ งิ น สกุ ล ยู โ รเพิ่ ม ขึ้ น เกิ น คาด เลือกจากประธานาธิบดีเออร์โดกันนั่นเอง การให้เชงเก้นฟรีวีซ่าแก่ตุรกีหมายถึงมุสลิมอีก 80 ล้านคนจะ หมายจาก 103.0 เป็น 103.4 การฟื้นตัวใน เดินทางเข้ามาในยุโรป ‘amthai’ ภาคอุ ต สาหกรรม การบริ ก าร และการ ก่อสร้างก็อยู่ในด้านบวก ดัชนีภาคธุรกิจซึ่ง ไอเอ็มเอฟเร่งยูโรโซนพิจารณาแผนปล่อยเงินกู้กรีซงวด3 เอเธนส์ เป็ น เครื่ อ งชี้ ว งจรธุ ร กิ จ กระเตื้ อ งขึ้ น จาก ประท้วงนโยบายภาษี 0.12ในเดือนมีนาคม เป็น 0.13 ในเดือน กองทุ น การเงิ น ระหว่ า ง เมษายน ซึ่งต�่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.01 ใน ประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟเร่ง ส่วนของผู้บริโภคแนวโน้มราคาในช่วง 12 เดือนข้างหน้าดีดตัวขึ้นจาก 2.1 ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นถึง ให้ประธานคณะมนตรีคลัง 2.9 ในเดือนเมษายน แต่ยังคงต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 19.3 ดัชนีราคาสินค้าในส่วนของบริษัทขึ้นเป็น ยุโรป โดนัลด์ ทัสก์ หาข้อ -2.4 จาก -4.6 ใน้เดือนมีนาคม ธนาคารกลางยุโรปตั้งความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อให้ต�่าลง แต่ยังห่าง ตกลงในการเจรจาหนี้ ก รี ก ไกลจากเป้าหมาย 2.0% โดยสถิติของเดือน เม.ย.พบว่าอยู่ที่ -0.2% ‘amthai’ ไอเอ็มเอฟตั้งเป้าผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศในปี ยูโรสแตทเผยเด็กเกือบแสนเข้ามาขอลี้ภัยในยุโรปตามลำาพัง 2018 ของกรีซไว้ที่ร้อยละ ส�านักงานสถิติยุโรปเผยตัวเลขเด็กที่เข้ามา 3.5 ซึ่ ง เป็ น ไปได้ ย ากมาก ขอลี้ภัยในยุโรปตามล�าพังมีจ�านวน 88,300 กรีซจ�าเป็นจะต้องพยายาม คนในปีที่ผ่านมา เกือบ 12,000 อายุ 13 ลง หนักในการทบทวนแพคเกจ ไป เกือบ 40 % หรือ 35,300 คน ลงทะเบียน ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ขอรั บ ทีส่ วีเดน ตามด้วยเยอรมัน 16 % ฮังการี 10% เงินกู้งวดที่สาม และเตรียม และออสเตรีย 9% กว่า 90 % ของเยาวชน พ ร ้ อ ม ใ น ก ร ณี ที่ พ ล า ด ทีเ่ ดินทางมาโดยไม่มพี อ่ แม่หรือปกครอง เป็น เป้าหมายปีงบประมาณ การประชุมพิเศษร่วมกับรัฐมนตรีคลังยูโรโซน 19 ชาติในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม ผู้ชายและกว่าครึ่งมีอายุระหว่าง 16 ถึง 17 ทีก่ รุงบรัสเซลล์ เพือ่ พิจารณาแผนปฎิรปู ของเอเธนส์ ถ้าประสบความส�าเร็จไอเอ็มเอฟจะปล่อยเงินกูง้ วด ปี โดยในนัน้ ราวครึง่ หนึง่ เป็นชาวอัฟกานิสถาน ต่อไปในเดือนกรกฏาคม ชาวกรีกก็เริ่มการประท้วง 3 วันเพื่อต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดที่รัฐบาล รองลงมาก็คอื ชาวซีเรีย เด็กจ�านวนมากอาศัย จะน�าเสนอเพื่อขอเงินกู้เพิ่ม ภาคการขนส่งสินค้า ขนส่งมวลชนและหน่วยงานรัฐบาลหยุดท�างาน 48 ตามท้องถนน ค่ายผู้ลี้ภัยที่แสนจะแออัด หรือถูกกักตัวในความดูแลของต�ารวจ รัฐบาลประเทศต่างๆ ยัง ชั่วโมงก่อนการประท้วงการเปลี่ยนแปลงภาษีและบ�านาญที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 ‘amthai’ ไม่ได้จดั การให้ความช่วยเหลือด้านสังคม ชาติตา่ งๆ ในอียูแต่ละชาติตา่ งเริม่ มีแนวทางของตัวเองในการ รับมือกับวิกฤตผู้อพยพครั้งเลวร้ายที่สุดของยุโรป ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มต่อต้านผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ


Follow us on Twitter news round up news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0100 (Apr - May 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

19 19

amthaiNews round up คนแห่เข้าคิวซื้อตั๋วราคาถูกไปเที่ยวกรุงเทพฯ

เด็กกว่า 80,000 อาจจะพลาดที่จะได้เข้าโรงเรียนประถมที่เลือกไว้เป็น อันดับแรก

ริษัททัวร์ STA Travel จัด วิกฤตจำกเบบีบ้ มู หรืออัตรำกำรเกิด โปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่ งบินไปกลับ สู ง บ ว ก กั บ ก ำ ร ย้ ำ ย ถิ่ น ข อ ง อังกฤษ - กรุงเทพฯ ถูกเหลือเชื่อ ประชำกรจำกสหภำพยุโรป และกำร 49 ปอนด์ โดยเปิดจ�ำหน่ำยตั้งแต่ ที่รัฐบำลไม่สำมำรถสร้ำงโรงเรียน เวลำ 9 โมงเช้ำในวันที่ 29 เม.ย. ที่ มำรองรับเพียงพอ จะท�ำให้จ�ำนวน สำขำกลอสเวเนอร์ กำร์ เ ดน นักเรียนในห้องเรียนเพิม่ ขึน้ ขณะที่ ลอนดอน และคอร์ปอเรชั่น สตรีท สิ่ ง อ� ำ นวยควำมสะดวกจะแย่ ล ง ลิ เ วอร์ พู ล เพี ย ง 49 คนแรก จำกกำรส�ำรวจของเดลี่เมล์พบว่ำ ในแต่ละสำขำ ท�ำให้มผี ไู้ ปรอเข้ำคิว หนึ่งในเจ็ดของเด็กในบำงท้องที่จะ กำงเตนท์รอ 33 ชั่วโมงก่อนเวลำ ไม่ได้ โรงเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับ เปิดขำย ตั๋วรำคำพิเศษนี้สำมำรถ แรก ขณะที่หนึ่งใน 20 จะไม่ได้เข้ำ เลือกต้นทำงจำกสนำมบินฮิทโทรว์ หรือเบอร์มงิ แฮมแล้วไปเปลีย่ นเครือ่ งทีส่ นำมบินโดฮำประเทศกำตำร์ โรงเรียนที่เลือกไว้ คำดว่ำประมำณ 20,000 ครอบครัวจะไม่ได้ โรงเรียนที่เลือกไว้ และอีกหลำยพันมี แต่จ�ำกัดให้เลือกเดินทำงในวันอำทิตย์ - พฤหัสบดี ระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม - 30 มิถุนำยนเท่ำนั้น แนวโน้มว่ำจะหำที่เรียนไม่ได้ เรื่องนี้ถือเป็นควำมผิดพลำดของรัฐบำลที่ตำมไม่ทันอัตรำกำรเกิด หน่วย ผู้ที่พลำดจัดตั๋วงวดแรกบริษัทก็ขำยงวดที่สองจ�ำนวน 49 คนในรำคำ 299 ปอนด์ในวันถัดมำ ‘amthai’ งำนท้องถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดสถำนศึกษำให้เพียงพอทีต่ อ่ จ�ำนวนนักเรียน กลับไม่มอี ำ� นำจในกำรตัดสิน ใจเปิดโรงเรียนใหม่ หลำยพื้นที่ในลอนดอนมีผู้ยื่นใบสมัครมำกกว่ำจ�ำนวนที่รับ หมำยถึงนักเรียนจะต้อง คิวลูกค้าที่รอเข้ารับประทานอาหารใน ภัตราคาร ‘เปลือย’ ในลอนดอน เข้ำโรงเรียนที่ห่ำงจำกบ้ำน ปีที่ผ่ำนมำโรงเรียนรับนักเรียนเพิ่มขึ้นจำก 623,526 เป็น 636,279 ร้อยละ 12 พลำดตัวเลือกอันดับแรก ร้อยละ 3 พลำดทุกอันดับที่เลือก กำรแย่งที่เรียนรุนแรงขนำดว่ำโรงเรียน กว่าสามหมื่นคิว ที่แย่ที่สุดก็ยังยำกที่จะมีที่เหลือให้เด็กเข้ำไปเรียน ‘amthai’ เกือบ 30,000 รำยลงทะเบียนรอ เข้ำร้ำนเปิดใหม่ The Bunyadi ใน ลอนดอน ที่ลูกค้ำสำมำรถเปลือย BHS ห้างใหญ่ที่ก�าลังจะหายไปจากแหล่งซ้อปปิ้ง กำยขณะรับประทำนอำหำร เสมือน รัฐบำลอังกฤษสั่งสอบสวนกำรล้ม ว่ำกลับไปอยู่ในยุคดึกด�ำบรรพ์ เมื่อ ห้ำงสรรพสินค้ำ BHS อย่ำงเร่งด่วน ลูกค้ำเข้ำมำในร้ำน ก็จะตรงไปยัง เจ้ำของห้ำงมอบให้บริษทั จัดกำรหนี้ ห้องเพื่อถอดเสื้อผ้ำ เก็บกระเป๋ำ สิ น เข้ ำ มำดู แ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 และสิ่งของทั้งหมดไว้ในล็อคเกอร์ เมษำยนทีผ่ ำ่ นมำ ท�ำให้หำ้ งทีด่ ำ� เนิน สวมเสือ้ คลุมของร้ำนก่อนเข้ำมำนัง่ กิจกำรมำ 88 ปีเสี่ยงต่อกำรถูกปิด ทีโต๊ะ ซึ่งแบ่งเป็นส่วนโดยมีฉำก และลูกจ้ำงกว่ำ 11,000 ทั้ง 164 ไม้ไผ่กั้น มีแสงสว่ำงจำกเทียน ลูกค้ำจะถอดเสื้อคลุมออกได้ถ้ำต้องกำร ผู้ก่อตั้งคือ เซบ ไลออล บอก สำขำทัว่ ประเทศ จะต้องถูกลอยแพ ว่ำเขำต้องกำรให้คนมีประสบกำรณ์ทปี่ รำศจำกสิง่ เจือปนใดๆ ไม่วำ่ จะเป็นสำรเคมี ไฟฟ้ำ ก๊ำซ เทคโนโลยี BHS ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงำน กำรสื่อสำร นำฬิกำและแม้แต่เครื่องนุ่งห่ม อำหำรในเมนูทั้งหมดปรุงแบบพื้นฐำนที่สุดโดยใช้เตำไฟ ทัง้ ของรัฐและธุรกิจ มหำเศรษฐีอดีต ธรรมดำ แล้วเสริฟด้วยภำชนะที่ท�ำด้วยมือจำกดินเหนียว และใช้วัสดุที่กินได้ในกำรตัก ด้วยเหตุผลใน เจ้ำของห้างเซอร์ฟลิ ปิ กรีน ก็จะมำ เรือ่ งควำมปลอดภัยพ่อครัวจะไม่เปลือยกำยระหว่ำงท�ำอำหำร Bunyadi จะเปิดบริกำร 3 เดือนนับตัง้ แต่ ให้ปำกค�ำด้วย เซอร์ฟิลิป ซื้อ BHS ในรำคำ 200 ล้ำนปอนด์ ในปี 2000 แล้วก็แบ่งเงินปันผลที่ได้จำก เดือนมิถุนำยนเป็นต้นไป ‘amthai’ ก�ำไรหลำยร้อยล้ำนปอนด์ ให้แก่คนในครอบครัว จำกนั้นก็เลหลังห้ำงให้กับผู้ซื้อกิจกำรร้ำนค้ำปลีกของ กลุ่มนักลงทุนที่ไม่มีประสบกำรณ์ ในรำคำ £1 เดือนมีนำคมปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้เซอร์ฟิลิปถูกวิจำรณ์อย่ำง มำก BHS มีหนีส้ นิ 1.3 ล้ำนปอนด์ และขำดดุลเงินบ�ำนำญ 571 ล้ำนปอนด์ ท�ำให้เกิดค�ำถำมว่ำเจ้ำของ ชาวลอนดอนได้นายกเทศมนตรีคนแรกที่เป็นมุสลิม เดิ มพยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงภำระหน้ำที่ของตน ‘amthai’ กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีนคร ลอนดอนในวันพฤหัสที่ 5 พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ ซาดิค ข่าน วัย 44 ปี ลอนดอนมาราธอน 2016 ผู้ ส มั ค รจำกพรรคแรงงานชนะ กำรเลือกตั้ง หลังจำกที่เขำได้รับ ควำมนิยมน�ำหน้ำแซค โกลด์สมิธ ถึง 20 % จำกโพลก่อนเลือกตั้ง ซาดิค ข่าน เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง ต่อจำกบอริส จอห์นสัน กลำยเป็น นำยกฯ มุ ส ลิ ม คนแรกของเมื อ ง หลวงอังกฤษ ทีม่ ปี ระชำกร 8.6 ล้ำน คน และเป็นเมืองที่มีควำมหลำกหลำยของเชื้อชำติมำกที่สุด ข่ำนเป็นอดีตทนำยควำมสิทธิมนุษยชน นโยบำยหลักในกำรลงเลือกตั้งคือ แก้ไขควำมไม่เท่ำเทียมด้ำนฐำนะของคนลอนดอน ส่วนโกลด์สมิธ คู่แข่งซึ่งเป็นทำยำทมหำเศรษฐีวัย 40 ปี ตัวแทนพรรคอนุรักษ์นิยมมีนโยบำยหลักคือ แก้ไขวิกฤตที่อยู่ อำศัย ปรับปรุงผังเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อำกำศดีขึ้น ข่ำน กล่ำวหำโกล์ดสมิธว่ำใช้วิธีกำรเดียวกับ โดนัลด์ ทรัมป์ในกำรแบ่งแยกระดับและควำมเชื่อของคนลอนดอน ‘amthai’

รัฐบาลเตรียมออกกฏห้ามจอดรถบนทางเดิน ผ่าฝืนปรับ £70

รั ฐ บำลจะห้ ำ มจอดรถบนทำงเท้ ำ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนคนเดินถนน และผู้ ใช้จกั รยำน ทีจ่ ริงกฏนีม้ ีใช้ ใน กรุงลอนดอนตั้งแต่ 1974 หรือ 40 ปีทแี่ ล้ว แต่มกี ำรน�ำมำพิจำรณำใหม่ เพื่ อ ให้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ทั่ ว ประเทศ มี บ ทลงโทษปรั บ £70 ส� ำ หรั บ ผู้ ท�ำผิด ภำยใต้กฏนีจ้ ะห้ำมจอดรถบน ทำงเท้ำโดยเด็ดขำดยกเว้นได้รับ อนุญำติเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ได้รับกำร สนับสนุนจำกกลุม่ รณรงค์เพื่อควำม ปลอดภัยบนท้องถนนและคนพิกำร แต่องค์กรเกีย่ วกับรถยนต์แย้งว่ำกฏหมำยนีจ้ ะท�ำให้เทศบำลถือโอกำส สร้ำงรำยได้เพิ่มจำกค่ำปรับ โดยไม่ค�ำนึงถึงสภำพควำมเป็นอยู่ที่แท้จริงของชุมชน และควรจะยกเลิก เส้นเหลืองคู่ ซึ่งหมำยถึงห้ำมจอด ขณะนี้กระทรวงคมนำคมก�ำลังศึกษำปัญหำเพื่อพิจำรณำออกกฏ ‘amthai’

กำรแข่งขันกำรวิง่ ลอนดอนมาราธอน ครัง้ ที่ 35 ในวันที่ 24 เมษำยน ทีผ่ ำ่ น มีผเู้ ข้ำร่วมประมำณ 36,000 คน ในระยะทำง 26 ไมล์หรือ 42 กิโลเมตรเริ่มต้นจำกแบล็คฮีทเลียบแม่น�้ำเทมส์มำจบลงที่เดอะมอลล์ กลำงกรุงลอนดอน กำรแข่งขันนี้ถือเป็นมหกรรมวิ่งกำรกุศลประจ�ำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรำยกำรหนึ่ง มีนักวิ่ง อำชีพจำกทั่วโลก มีประชำชนเข้ำชมและเชียร์นักวิ่งตลอดสองข้ำงทำงอย่ำงคับคั่ง ในปีนี้มีกำรท�ำลำย สถิติโลกหลำยรำยกำร ระดมทุนได้ถึง 23 ล้ำนปอนด์ แต่ก็ยังมีเหตุกำรณ์ที่ชวนอึ้งเมื่อมีผู้เผยแพร่คลิป วีดีโอเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแจกน�้ำที่เด็ปต์ฟอร์ด หลังจำกไมล์ที่ 7 เมื่อนักวิ่งชุดแรกผ่ำนไป ก็มีกลุ่มคน กว่ำ 20 คนพร้อมรถเข็น กระเป๋ำ ถุงช็อปปิง้ บุกเข้ำขนน�ำ้ ดืม่ ส�ำหรับนักวิง่ เพือ่ น�ำกลับบ้ำนให้ได้มำกทีส่ ดุ โดยที่อำสำสมัครที่ดูแลไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ ฮิวจ์ แบรชเชอร์ ผู้อ�ำนวยกำรลอนดอนมาราธอน อีเวนท์ จ�ากัด ให้สัมภำษณ์ว่ำ เป็นเรื่องที่น่ำผิดหวังมำกและจะมีกำรสืบสวนหำคนผิดมำลงโทษ แต่ยัง ไม่มีรำยงำนควำมคืบหน้ำ ‘amthai’


amthaipaper 20amthaipaper 20

ISSUE0100 (Apr - May 16)

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Diary part 1

amthaipaper

amthaiDiary part 2

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Poranee James

Teaching in Farng It has now been a number of years since I first volunteered to teach English for the Chaipattana Foundation. On two occasions, the Foundation sent me to teach at Tanyongkaboa Chaipattana School, Puyu Island (Satune), and also on one other occasion to Kuraburi Chaipattanapittayakom and Toongrakchaipat schools in Pangnga.

T

his year I was sent up north to teach in four schools in Farng, Chiangmai. They were Baan Pabong, Baan Hua Fai, Baan Ton Pueng, and Baan Pong Namrorn schools for duration of two weeks in each school. The Chaipattana Foundation kindly provided me with a wonderful place to stay. It was really comfortable and it was located next to the Office of the Chaipattana Foundation Highland Agricultural Research and Development Project. I would have loved not to have troubled the Foundation at all. The surrounding areas were really peaceful. Wherever I went or whenever I looked out there was “peace and tranquillity”. (Continued from the last Issue) The second school was Baan Hua Fai school In this particular school, I taught Pratom four, five and six. The children were at peace here. They seemed to take their responsibilities seriously. I have to congratulate the teachers who were involved with organising the ASEAN day for the children. My last day at school was devoted to “ASEAN day”. The children learned about the member countries from currency, flag, food, national flower, and history of each country. There was also a dance with ASEAN song as well. I had the opportunity to test the children too. Baan Hua Fai school was different from other schools in a sense that every morning apart from the children singing the National Anthem and also praying, they had to sing “Sadudee Maharacha” as well. Whenever I sang with them I was always so full of gratitude in having been born “Thai” - to live under the reign of His Majesty, our Present King Bhumiphol, and for being able to practise what he has taught all Thais to do. I am positive that whoever follows his teaching, lives will always be peaceful and sufficient.

because the timetable I was given was no longer effective. For example, when I went to the particular class shown on the timetable, the teacher would say “Oh it is not English” “Oh it is Maths” etc. so I had to turn every time to Khun Krue Suwaree who kindly selected a class for me to teach - as I hate to be doing nothing! I have to thank her for managing to find classes for me to teach every day. The next excitement I experienced was being asked to join the “Wai Krue” ceremony when the children brought flowers to pay respect to their teachers. I was told that there were two new teachers who had just started that term so I decided to sit next to them. I felt quite honoured and proud when some children decided to branch off half way in order to come to sit in front of me to give me flowers instead of following the line! The excitement did not end there. After lunch, children of Mattayom two decided to do another Wai Krue for me at the meditation area of the school, by presenting me with two “pharns” of flowers – one from the boys and one from the girls… I was overwhelmed. I had so much admiration for the children of Pratoms five and six of this school. They adapted themselves very well indeed. During the time that the school was being refurbished and the Pratom five was learning in the canteen, they warned me that “in a minute “Krue” will be able to smell the odour of pigs’ manure, depending on which way the wind blows. There is a pig farm near by. My answer to them was that “at least it’s the smell of nature. It is better than the smell of chemical spray that is being used for the plantation”. They never mentioned about the smell again. All of them concentrated on learning. As for Pratom six, the painters were painting, I was teaching and they were learning. Having said that there was only enough room to put down the books in order to write, but even so they managed very well indeed! No complaints whatsoever! They all did very well, too.

The last school was Baan Pong Namron School My third school was Baan Ton Pueng School There was a sense of real peace as soon as This was the most exciting school for me I walked into the school. There were less than

100 children in this school. I taught Pratoms 2 to 4 at the same time (thirty in all). The teaching was done in the conference room. I have to admit that on the morning of my first day there I was quite worried about mixing the ability of the children. Things were better in the afternoon. Then on the following morning, the children started to answer questions as well as asking questions. I knew then that it was going to work and it did! It was an experience I shall never forget. They learned English five hours a day for ten days. They did not show any sign of boredom despite my asking every morning “are your bored?” The answer was always “no, we

enjoy it.” Perhaps they did enjoy the subject otherwise they could not have coped for that length of time – 50 hours in ten days! For the reasons I mentioned above, I was much closer to the children in this school than in other schools. I marked the homework every Tuesday and Thursday, thus giving the children the chance to take the books home to learn the vocabularies. ‘amthai’

[This article was published in Chaipattana Foundation Journal in Dec15.] To be Continued in the Next Issue

บันทึกการเดินทางสอน จากน�้าไปสู่เนิน ดิฉนั ได้อาสามูลนิธชิ ยั พัฒนาสอนภาษาอังกฤษมา หลายปีแล้ว ทางมูลนิธฯิ ให้ดฉิ นั ไปสอนทีโ่ รงเรียน ตันหยงกาโบยชัยพัฒนา เกาะปูยูสองครั้ง และที่ โรงเรียนชัยพัฒนาพิทยาคม และโรงเรียนทุ่งรัก ชัยพัฒน์ที่พังงาหนึ่งครั้ง

นปีนที้ างมูลนิธชิ ยั พัฒนาได้ ให้ดฉิ นั ไปสอนภาษา อังกฤษที่ อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดิฉันได้ เดินทาง ไปฝางในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากน้องสาวไดซื้อตั๋วเครื่องบินราคา พิเศษ แต่กด็ ีใจทีจ่ ะได้มเี วลาเตรียมตัวและมีโอกาส ทำาความเคยชินกับสถานที่ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม วันรุง่ ขึน้ คุณศิรนิ ทรา คำาติง ได้พาชมสถานทีต่ า่ งๆ ที่พักที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดให้ในครั้งนี้สบายและสงบ มาก แถมอยู่ติดกับอาคารของ “โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง” ของ มูลนิธฯิ และเป็นทีพ่ กั ทีส่ บายแต่ไม่ได้อยูใ่ นหมูบ่ า้ น เหมือนครั้งก่อนๆ ความจริงแล้ว ดิฉันไม่ต้องการ รบกวนมูลนิธิฯ เลยค่ะ (ต่อจากฉบับทีแ่ ล้ว) โรงเรียนที่สองคือ โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนนี้เตรียมเต็มที่สาำ หรับอาเซี่ยน ที่โรงเรียน นี้ดิฉันสอนชั้น ป.๔ ป.๕ และ ป.๖ สลับกันไป เด็กๆ ดูสงบกันดี ห้องอาหารสะอาดมากทุกวัน และทำาเวรกันอย่างเอาจริงเอาจัง ทุกคนรับผิด ชอบในหน้าที่ดีมากค่ะ ต้องขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับคุณครูทุกคนที่เกี่ยวข้องในการ จัดให้ วั น สุ ด ท้ า ยของการสอนของดิ ฉั น เป็ น วั น ของ อาเซี ย น จั ด ได้ ดี ม ากค่ ะ วั น นี้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นได้ เรียนรู้ถึงความหมายเงินตรา เพลง ธงประจำาชาติ ดอกไม้ ของประเทศสมาชิกทั้งหมดด้วย นอกจาก นั้ น นั ก เรี ย นยั ง ได้ แ สดงประกอบเพลงอาเซี ย น อี ก ด้ ว ย และทำ า ให้ ดิ ฉั น มี โ อกาสทดสอบภาษา อังกฤษของเด็กๆ ไปในตัวด้วย

ดิฉันไปสอนที่ห้องตามตารางสอนแต่คุณครูที่ห้อง นั้นบอกว่าไม่ใช่วิชา ภาษาอังกฤษก็ต้องไปหาห้อง อื่นสอนใหม่ ดิฉันต้องขอขอบคุณคุณครูสุวารี ที่ ช่วยหาชั้นให้สอนได้ทุกวันค่ะ ดิ ฉั น ต้ อ งขอชมเชยเด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ป.๕ และ ป.๖ ของโรงเรียนนี้ ที่สามารถปรับตัวได้ดีมาก ใน ขณะที่มีการซ่อมแซมโรงเรียน เด็ก ป.๕ เรียนที่ โรงอาหารและเตือนดิฉนั ว่า “เดีย๋ วครูกจ็ ะได้กลิน่ ขี้หมูโชยมาตามลม” ดิฉันเลยตอบว่า “ไม่เป็นไร เป็นกลิ่นธรรมชาติ ดีกว่าดมกลิ่นสารเคมีท่ีเขา พ่นหรือฉีดต้นไม้” หลังจากนั้นทุกคนก็ตั้งใจเรียน และไม่มีใครเอ่ยถึงหมูอีกเลย สำาหรับชั้น ป.๖ นั้น ช่างทาสีก็ทาไป ห้องจะรกอย่างไรก็ช่าง มีที่วาง สมุดก็พอแล้ว ทุกคนตั้งใจเรียนโดยไม่มีใครบ่น สักคำา และเรียนกันอย่างได้ผลด้วย โรงเรียนสุดท้ายคือ โรงเรียนบ้านโป่งนำาร้อน โรงเรียนนีส้ งบมาก มีนกั เรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน ดิฉนั สอนนักเรียนชั้น ป.๒ ป.๓ ป.๔ รวมกันมีจำานวน ๓๐ คน ทางโรงเรียนได้จัดให้ทั้ง ๓ ชั้นเรียนภาษา อังกฤษในห้องเดียวกัน ดิฉันต้องขอยอมรับว่าใน เช้าวันแรกดิฉันกังวลและไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็น ไปได้เพราะไม่เคยสอนแบบนี้มาก่อน ในตอนบ่าย ดิฉนั รูส้ กึ ดีขน้ึ แต่ทกุ อย่างลงตัวในเช้าวันทีส่ องเมื่อ เด็กๆ เริม่ กล้าทีจ่ ะตอบคำาถาม เด็กๆ เรียนแต่ภาษา อังกฤษวันละห้าชั่งโมง ติดกันเป็นเวลา ๑๐ วัน ดิฉันกลัวว่าเด็กๆ จะเบื่อ ดิฉันถามทุกเช้าแต่ก็ ได้ คำาตอบเดียวกันคือ “ไม่เบื่อ สนุก” ก็เลยคิดว่า เด็กๆ คงไม่เบื่อจริงๆ มิฉะนั้นก็คงไม่ตั้งใจเรียน แล้ว ต้องขอชมเชยเด็กๆ ที่มีความอดทนเรียน ภาษาอังกฤษติดต่อกันเป็นเวลา ๕๐ ชั่วโมง เพราะ เหตุทกี่ ล่าวมานีด้ ฉิ นั จึงมีความสนิทสนมกับนักเรียน ที่โรงเรียนนี้มากที่สุด ดิฉันตรวจสมุดทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เพื่อที่ทุกคนจะได้มีโอกาสท่อง ศัพท์ด้วย ‘amthai’

โรงเรียนที่สามคือ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ความจริงแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่น่าตื่นเต้น [บทความนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา ที่สุด เพราะตารางสอนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง เดือนธันวาคม 2558] อ่านต่อฉบับหน้า ได้ในแต่ละวันและแต่ละเวลาโดยไม่ทราบล่วงหน้า


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

แผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง มีมติ 8 ต่อ 1 ไม่อนุญาตให้แต่งตัง้ พนักงานอัยการ เข้ามาต่อสู้คดี เนื่องจากอัยการไม่มีอ�านาจ ขณะที่ ด้านป.ป.ช. เห็นด้วย เพราะอัยการมีส่วนร่วมใน การร่ า งส� า นวนคดี จึ ง รู ้ ข ้ อ มู ล การไต่ ส วนของ ป.ป.ช.ทั้งหมดแล้ว อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ เดื อ นธั น วาคม 2558 คณะ กรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้ง พล.ต.อ. วัชรพล ประสารราชกิ จ อดี ต รั ก ษาราชการแทน ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) เป็น ประธานป.ป.ช. โดยน่าสังเกตว่า พล.ต.อ. วัชรพล มีสายสัมพันธ์กับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และค.ส.ช. รวมทัง้ ยังได้รบั การ เลื่อนยศเป็นพล.ต.อ. ในยุคที่พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นผบ.ตร. ซึ่งพล.ต.อ.พัชรวาทเป็น หนึ่ ง ในจ� า เลยของคดี ส ลายการชุ ม นุ ม รวมทั้ ง พล.ต.อ.วั ช รพลยั ง เคยด� า รงต� า แหน่ ง รองเลขา นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์) ฝ่ายการเมือง ทัง้ นีพ้ ลเอกประวิตรยอมรับว่าพล.ต.อ.วัชรพล เคย ท�างานกับตนมาก่อนจริง แต่ปฏิเสธว่าตนไม่มีส่วน เกี่ยวข้องในการสรรหาประธานป.ป.ช. รวมทั้ง ตนเองไม่มคี ดีความในป.ป.ช. อยูแ่ ล้ว แต่ในความ เป็นจริงพล.เอกประวิตรเป็นพี่ชายของพล.ต.อ. พัชรวาท ซึ่งเป็นจ�าเลยในคดีทปี่ .ป.ช. ส่งฟ้อง ต่อมาเมือ่ เดือนเมษายน 2559 พล.ต.อ. วัชรพล ได้ เป็นผู้น�าเรื่องให้ที่ประชุมป.ป.ช. พิจารณาว่ามี อ�านาจถอนฟ้องคดีสลายการชุมนุมพันธมิตร 7 ตุลาคม 2551 หรือไม่ โดยอ้างว่าทางจ�าเลยคือ

สรุปข่าวการเมือง

นายสมชาย พล.ต.อ.พัชรวาท และ พล.ต.ท.สุชาติ ยื่นเรื่อง ขอความเป็นธรรมต่อป.ป.ช. โดยระบุว่า มีพยานหลักฐาน ใหม่ และขอให้เปรียบเทียบกับ ก ร ณี สั่ ง ส ล า ย ก า ร ชุ ม นุ ม ทางการเมืองปี 2553 ในยุค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต น า ย ก รั ฐ ม น ต รี น า ย สุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรอง นายกฯ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ า จิ น ดา อดี ตผู ้ บัญ ชาการ ทหารบก (ผบ.ทบ.) ที่ ค ณะ กรรมการป.ป.ช.มีมติยกค�าร้อง จึงขอให้ ป.ป.ช.ถอนฟ้องคดี จากศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญา ของผู้ด�า รงต� าแหน่ ง ทางการ เมือง

21 21

amthaipaper ISSUE00100 (Apr - May 16) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

ต่อจากหน้า 3

ในคดีนี้ เคยเป็นผูบ้ งั คับบัญชาของ พล.ต.อ.วัชรพล สมัยรับราชการ ต�ารวจ และพล.ต.อ.พัชรวาท ยัง เป็นน้องชายของพลเอกประวิตร รองนายกรัฐมนตรีอีกด้วย ความ พยายามขอถอนฟ้ อ งคดี นี้ ของ พล.ต.อ.วั ช รพลจึ ง ดู เ หมื อ นฝ่ า ย รัฐบาล โดยพลเอกประวิตร เป็นผู้ แทรกแซงการท�างานขององค์กร อิสระคือป.ป.ช.

ด้านแกนน�าพันธมิตรต่างออกมา หนังสือรวบรวมภาพเหตุการณ์ แสดงท่าทีคัดค้านพล.ต.อ.วัชรพล สลายผู้ชุมนุมพันธมิตร โดยทวงถามไปยังพลเอกประยุทธ์ 7 ตุลาคม 2551 นายกรัฐมนตรีด้วยว่าเหตุใดจึงไม่ ปล่อยให้เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการ ยุ ติ ธ รรม และการกระท� า ของ รัฐบาลคสช. ไม่ต่างจากพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้หาก ป.ป.ช. ถอนฟ้องคดีนี้จริง ๆ เท่ากับเป็นการขุดศพ พล.ต.อ. วัชรพล ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ขึ้ น มาฆ่ า ซ�้ า อี ก ครั้ ง หนึ่ ง เพราะเท่า กับ เป็นการ กฎหมายประจ� า ส� า นั ก งานป.ป.ช.พิ จ ารณาข้ อ ท�าลายกระบวนการยุตธิ รรมทีจ่ ะน�าคนผิดมารับโทษ กฎหมายว่ า มี อ� า นาจถอนฟ้ อ งหรื อ ไม่ ซึ่ ง ด้านอดีตกรรมการป.ป.ช. มองว่าป.ป.ช.ไม่มอี า� นาจ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามพ.ร.บ. ถอนฟ้อง ทั้งนี้ที่ผ่านมาป.ป.ช. ยังไม่เคยมีประวัติ ป.ป.ช.ไม่ได้ระบุอ�านาจไว้โดยตรงว่าถอนฟ้องได้ ถอนฟ้องคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจาณาของศาล หรือไม่ได้ แต่ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการ ความอาญา มาตรา 35 มาใช้โดยอนุโลม ซึง่ มาตรา เมืองมาก่อน ดังกล่าวระบุท�านองว่า ตราบใดที่คดียังไม่ตัดสิน ถึงทีส่ ดุ โจทก์สามารถถอนฟ้องคดีได้ แต่จะถอนได้ ด้านพรรคประชาธิปัตย์ออกมาย�้าด้วยว่า ป.ปช. หรือไม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาล ไม่ มี อ� า นาจถอนฟ้ อ ง ตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ.ป.ป.ช.ระบุชดั ว่าเป็นอ�านาจของศาลเท่านัน้ น่าสังเกตว่า พล.ต.อ.พัชรวาท อดีต ผบ.ตร. จ�าเลย ทีจ่ ะสัง่ ถอนฟ้องได้ อีกทัง้ มาตรา 29 ระบุชดั ว่าหาก มหาชน ประกาศคว�่าบาตรการเลือกตั้ง ต่อมามี เหตุรฐั ประหาร กันยายน 2549 และร่างรัฐธรรมนูญ ใหม่ 2550 นายบรรหารน�าพรรคชาติไทย ร่วม รัฐบาลกับพรรคพลังประชาชน แต่ต่อมาศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ตั ด สิ ท ธิ์ ก ารเลื อ กตั้ ง สั่ ง ยุ บ พรรค ชาติไทย และตัดสินให้กรรมการบริหารพรรคเว้น วรรคการเมือง 5 ปี เนื่องจากมีการทุจริตการเลือก ตั้ง นายบรรหารจึงตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรค ชาติไทยพัฒนา

เจ้าหน้าที่ป.ป.ช. เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ห้ามมิให้เข้า พิจารณาในส�านวนนั้นๆ กรณีนี้ต้องทบทวนด้วยว่า พล.ต.อ.วั ช รพลเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย กั บ พล.ต.อ. พัชรวาทด้วยหรือไม่ เพราะพล.ต.อ.วัชรพล เคย ด�ารงต�าแหน่งโฆษก ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติใน ขณะที่มีปฏิบัติการสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตร หากพล.ต.อ. วัชรพลเคยได้รับค�าสั่งจากพล.ต.อ. พัชรวาทในเหตุการณ์ดงั กล่าว ก็ไม่มสี ทิ ธิเ์ กีย่ วข้อง ในส�านวนคดี กรณี ค วามพยายามถอนฟ้ อ งคดี ข องพล.ต.อ. วัชรพลจึงมีแนวโน้มจะกลายเป็นน�้าผึ้งหยดเดียว ที่ ท� า ให้ ป ระชาชนผิ ด หวั ง ท่ า ที ข องรั ฐ บาลคสช. เพราะต้องยอมรับว่าการถอนฟ้องคดีดงั กล่าวไม่ได้ ช่วยแค่ให้พล.ต.อ.พัชรวาทพ้นผิดเท่านั้น แต่ยัง รวมถึงนายสมชาย พลเอกชวลิต และพล.ต.ท. สุชาติ ทางด้านพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีระบุว่า กรณี นี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น การรื้ อ ฟื ้ น คดี แต่ เ ป็ น การยื่ น หนังสือจากผู้ถูกกล่าวหาให้พิจารณาทบทวนมติ เรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทุกคนสามารถยื่น หนังสือถึงป.ป.ช.ให้พจิ ารณาทบทวนมติได้ทกุ กรณี ตามที่กฎหมายระบุไว้ ทั้งนี้การด�าเนินการต่อไป หลังจากการยื่นหนังสือ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ป.ป.ช. จึงขอความร่วมมืออย่าไปปลุกกระแสเพื่อ สร้างความขัดแย้งเกิดขึ้น ส�าหรับกลุ่มที่เห็นต่างก็ สามารถยื่นหนังสือเพื่อให้ป.ป.ช.พิจารณาทบทวน ได้เหมือนกัน พร้อมกล่าวต่อไปว่า โดยส่วนตัวไม่ ได้มองว่าเป็นเรื่องของอคติ แต่สิ่งใดที่ควรท�าหรือ ไม่ควรท�าก็ให้ไปพิจารณาด�าเนินการ ‘amthai’

£30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe

นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ชาติไทยพัฒนา

ส�าหรับรัฐธรรมนูญ ปี 2559 ที่ก�าลังจะมีการลง ประชามติในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ นายบรรหาร เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแรกที่ออกมาสนับสนุน โดยให้ความเห็นว่า ส่วนตัวแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับนี้มีข้อดี ส่วนประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันนั้น ปิดต�านาน “เติ้งเสี่ยวหาร” ก็เห็นว่าพอรับได้ คิดว่าจะรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หลงจู๊พรรคชาติไทยพัฒนา เพื่ อ น� า ไปสู ่ ก ารเลื อ กตั้ ง ปี 2560 คื น อ� า นาจ นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานทีป่ รึกษาหัวหน้า ประชาธิปไตยให้กับประชาชน พรรคชาติไทยพัฒนา ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ที่โรงพยาบาลศิริราช ส� า หรั บ แนวโน้ ม นั ก การเมื อ งในพรรคชาติ ไ ทย พั ฒ นาอาจแยกย้ า ยไปลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ใน ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยวัย 83 ปี พรรคการเมืองอื่น เนื่องจากรูปแบบการบริหาร ส�าหรับนายบรรหาร เดิมชื่อนายเต็กเซียง แซ่เบ๊ พรรคการเมืองของนายบรรหารที่ผ่านมาเป็นการ เกิดเมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2475 จังหวัดสุพรรณบุรี รวมศูนย์อา� นาจไว้ทตี่ วั นายบรรหารแต่เพียงผูเ้ ดียว เดิมท�าธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นายบรรหารเข้าสู่ ขณะที่ผู้บริหารพรรคระดับรองลงไปต่างแบ่งแยก แวดวงการเมือง โดยสังกัดพรรคชาติไทย ได้รับ เป็นหลายฝ่าย อีกทั้งการแข่งขันทางการเมืองใน เลื อ กตั้ ง เป็ นสมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด สนามเลือกตัง้ ต่างจังหวัด พรรคของนายทักษิณยัง สุพรรณบุรี เมื่อปี 2519 และชนะการเลือกตั้งมา ได้รบั คะแนนนิยมสูงมาก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ ตลอด ในปี 2537 นายบรรหารขึน้ สูต่ า� แหน่งสูงสุด สมาชิกพรรคบางส่วนจะย้ายไปสังกัดพรรคของ ในพรรคชาติไทย คือหัวหน้าพรรคและต่อมาปี นายทักษิณ หรือพรรคภูมิใจไทย 2538 ชนะการเลือกตั้ง และขึ้นสู่ต�าแหน่งนายก รัฐมนตรี คนที่ 21 พร้อมนั่งต�าแหน่งรัฐมนตรี ด้านพรรคชาติไทยพัฒนา อาจลดขนาดลงเป็น มหาดไทย นายบรรหารด� า รงต� า แหน่ ง นายก พรรคการเมืองขนาดเล็ก เหลือฐานเสียงเพียง จังหวัดเดียวคือสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นจุดด้อยในการ รัฐมนตรี 1 ปี 134 วัน ก่อนตัดสินใจยุบสภา แข่ง ขัน ในรู ป แบบของการลงคะแนนเสี ย งตาม เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ในปี 2548 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว นายบรรหาร ผูน้ า� พรรคชาติไทย ได้แสดงจุดยืนไม่ นับคะแนนแบบจัดสรรปันส่วน อนาคตของพรรค ร่ ว มรั ฐ บาลพรรคไทยรั ก ไทย ของนายทั ก ษิ ณ ชาติไทยพัฒนา จึงน่าจะจบลงไปพร้อมการจากไป ชินวัตร และยังร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ พรรค ของนายบรรหาร ‘amthai’

+44 (O) 7950 179321,


amthaipaper 22 22amthaipaper

ISSUE0100 (Apr - May 16)

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

directory

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

NVQ level 3 or equivalent and 5 years' experience Salary up to £29,570 per year depending on experience.

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

Live in accommodation is available. Work permits can be transferred.

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

Call John on 07773 863864

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK Royal Thai Embassy London

Senior Sous Chefs

29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

We are recruiting senior sous chefs to work in one of our award winning restaurants in and around London. ด่วน! รับสมัครพนักงานเสิร์ฟ Waiting Staff Urgently Needed Part time and full time waiting staff required for a busy trendy pub opposite Kennington Station Tel: 07880 741019 ID Line: tukta-uk www.oakalondon.com

รับสุภสมั ครพนักงาน าพสตรีผูมีใจรักงานบริการ เพื่อมารวมงานในตําแหนง

Massage Therapist (พนักงานนวด)  Receptionist (พนักงานตอนรับ คิดเงิน และดูแลราน) 

Offices in Thailand British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand)

1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

British Council in Thailand 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC)

Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต อย่างละเอียดทุกเรื่อง โชคลาภ การงาน ความรักและเรื่องอื่นๆ รับปรึกษาทางโทรศัพท์

0797 3656 517, 07979356229 เบอร์ไทย 092 8719609 โทรหาคุณจิ๋ม

28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd. 491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

JOIN OUR TEAM!

รองรับสาขาใหมที่ Notting Hill Gate มีใบประกาศนียบัตรนวดตางๆ  มีวีซาทํางานถูกตองตามกฎหมาย  สําหรับ Receptionist ควรสื่อสารภาษาอังกฤษไดและมีทักษะ ทางการคํานวน ลูกคาที่มาใชบริการเปนลูกคาประจําที่มี ระดับ คาแรง+ทิป+รับประกันรายไดรายวัน 

15 THAI LEISURE GROUP

HEAD CHEF SOUS CHEF WOK CHEF FULL TIME

ติดตอ: กานดา 020-7323-6772, 074 2766 6368

Wanted Massage Therapist We are recruiting massage therapists to work in

5

/

28

-

one of our hotels just outside London. NVQ level 6 and 5 years' experience Salary up to £25,783 per year depending on experience. Live in accommodation is available. Work permits can be transferred

2-3

Call John on 07773 863864

amthaipaper amthaipaper

To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321

EMAIL: FAI@THAILEISUREGROUP.CO.UK : FAI SALEEHOM, CHAOPHRAYA THAI, 20 SWINEGATE, LEEDS LS1 4AG. . 07969273760 WEBSITE: WWW.THAILEISUREGROUP.CO.UK, WWW.CHAOPHRAYA.CO.UK, WWW.THAIKHUN.CO.UK

Email: ad@amthai.co.uk

C

lassified Advertising Advertising from £5 E-mail: ad@amthai.co.uk

Contact: In

English : 07950 179 321, In Thai : 0788 6359 750


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper

23 23

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008


amthaipaper 24amthaipaper 24

ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

economics

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Amthaipaperissue0100  

amthaipaperissue0100

Amthaipaperissue0100  

amthaipaperissue0100

Advertisement