Page 1

amthaipaper roundup 2news

politics

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

Monthly Issue

ISSN 2051-2554

ISSUE 0093 (September - October 15)

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper

1

หมดเวลาหน้าร้อน หมุนเวลากลับคืนวันที่ 25 ตุลาคม 25 Oct 2015 - Daylight Saving Time Ends Sun 25 October 2015, 2.00 am clocks are turned backward 1 hour to Sun 25 October 2015, 1.00 am British Summer Time End www.amthai.co.uk / January 2008

สถานศึกษาค้านการเพิม ่ ความเข้มงวด

วีซ่านศ.ต่างชาติ หวั่นขาดรายได้

อ่านต่อหน้า 18

In English

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24

HRH Princess Chulabhorn Walailak visits United Kingdom during 25 September – 2 October 2015 สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลักษณ์ อัค รราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 อ่านต่อหน้า 12-13

amthaiStar แอน ทองประสม & จอย รินลณี Come Fly with Me- Thai Airways Airbus A380

ประสบการณ์เหนือระดับ บนเครือ่ งบิน แอร์บสั เอ 380 ในเส้นทางกรุงเทพลอนดอน, ลอนดอน-กรุงเทพ Continued on Page 15

amthai Event Highlights

รวมคอลัมน์เด่นอีเว้นท์ไทยในสหราชอาณาจักร อ่านต่อหน้า 8, 10, 12-13


amthaipaper 22 amthaipaper

ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

economics

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Live the experience with THAI A380 and B777 double daily non-stop London-Bangkok, 25 October 2015 onwards.

Explore Australia, appreciate nature at its finest from the Outback to the beaches or enjoy the indoors with a night at the Opera, or a drink at the Harbor. With the fun Down Under, you’ll want to go back. It’s easy with THAI, flying non-stop from London to Bangkok and beyond to Sydney, Melbourne, Perth and Brisbane.

2985315 TG_BMI Ad Aug15.indd 1

18/08/2015 11:46


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15)

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

33

THIS IS BRINGING

YOU CLOSER TO YOUR LOVED ONES SEND MONEY TO THAILAND AND VIETNAM CHOOSING IN MINUTES*, NEXT DAY* OR DIRECT TO BANK* SERVICE FROM

£2.90 TRANSFER FEE**

Amount sent (£)

transfer fee** (£) in minutes*

transfer fee** (£) Next day*

0.01

50.00

4.90

2.90

50.01

100.00

7.90

5.90

100.01

200.00

9.90

7.90

200.01

300.00

14.90

11.90

300.01

500.00

18.90

13.90

500.01

750.00

23.90

18.90

750.01

1 000.00

29.90

23.90

1 000.01

or more

32.90

28.90 transfer fee** (£) Direct to Bank*

Amount sent (£)

0.01

600.00

2.90

600.01

or more

3.90

Find your nearest Agent location at WU.COM

MOBILE

ONLINE

AGENT LOCATION

*Funds may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues, identification requirements, agent location hours, differences in time zone or selection of delayed options. Additional restriction may apply. See send forms for details. **Western Union also makes money from currency exchange. When choosing a money transmitter, carefully compare both transfer fees and exchange rates. Fees and foreign exchange rates may vary by brand, channel, and location based on a number of factors. Fees and rates subject to change without notice. Authorized by the Central Bank of Ireland and regulated by the Financial Conduct Authority for the conduct of payment services business in the UK © 2015 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.


amthaipaper 44 amthaipaper

ISSUE0093 (Sep - Oct 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

politics

amthaipaper

สรุปข่าวการเมือง

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

กฎหมายรองรับ จากคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อย่างไร ก็ตามนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จักนายอ๊อด

นายกรัฐมนตรี ชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จัดแสดงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

ส�าหรับเหตุจูงใจที่ผู้ต้องหาก่อเหตุระเบิดที่ศาล ท้าวมหาพรหมและท่าเรือสาทร ต�ารวจระบุว่ามา จากการที่ เจ้ า หน้ า ที่ ของรั ฐไปท�าลายและจับ กุม ขบวนการหรือเครือข่ายค้ามนุษย์ ท�าให้เกิดความ โกรธแค้นที่ธุรกิจถูกท�าลาย ส่วนอีกสาเหตุอาจ มาจากเรื่ อ งการเมื อ ง เพราะนายอ๊ อ ดมี ส ่ ว น เกีย่ วข้องกับเหตุระเบิดทีส่ มานเมตตาแมนชัน่ และ เหตุ ร ะเบิ ด ภายในซอยราชฎร์ อุ ทิ ศ ย่ า นมี น บุ รี จึงตัดประเด็นการเมืองไม่ได้

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นฟ้องอัยการสูงสุดกับพวก กรณีปฏิบัติหน้าที่มิ ชอบในการไม่ไต่สวนข้อคดีทุจริตจ�าน�าข้าว ไม่สมบูรณ์ บรรยายฟ้องเท็จและเกินการแจ้ง ข้อกล่าวหา ของ ป.ป.ช. น�าเอกสารนอกส�านวน เข้าสู่ส�านวนโดยมิชอบ มิชอบเพิ่มเติม จากข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสุดยอดเรื่องการรักษาสันติภาพ

ด้านนายตระกูล ชี้แจงว่าป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่ากระท�าผิดตามป.อาญา ม.157 ซึ่ง รวมถึงปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทุจริต ด้วย และป.ป.ช. มีการชีม้ ลู ว่า กระผิดตาม ป.อาญา ม.157 จึงมิใช่เป็นการเพิ่มข้อกล่าวหาแต่อย่างใด

นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับนายบัน กีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ

ลุงตู่ประชุมยูเอ็นที่สหรัฐฯ คว้าประธานกลุ่ม ‘จี 77’

ไมซาเราะห์ ซึ่งปัจจุบันติดตามสามีไปอยู่ประเทศ ตุรกี โดยทางการไทยได้ยกเลิกหนังสือเดินทาง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา ไปแล้ว ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรีได้ เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ คนไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ร ะเบิ ด อี ก 1 คนคื อ สมั ย สามั ญ ครั้ ง ที่ 70 ณ ส� า นั ก งานใหญ่ นายอ๊อด พยุงวงศ์ หรือนายยงยุทธ พบแก้ว ซึ่ง สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบุคคลทีไ่ ม่มหี มายเลขประจ�าตัวประชาชน โดย โฆษกประจ� า ส� า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เผยว่ า จากการสื บ สวนพบว่ า มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ นาง ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างสูง โดยได้รบั วรรณา และไมไรลี ยูซุฟู ที่บริเวณอพาร์ทเม้นท์ เลือกด้วยมติเอกฉันท์ให้เป็นประธานกลุม่ G77 ซึง่ ไมมูณา การ์เด้น ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติ เป็นการรวมกันของประเทศสมาชิกที่มีจ�านวนมาก ย้อนหลังพบว่านายอ๊อดมีประวัตติ อ้ งโทษคดีอาญา ที่ สุ ด ถึ ง 134 ประเทศ และถื อ เป็ น ครั้ ง แรกที่ หลายคดี ในปี 2553 เคยเป็นการ์ด นปช.และถูก ประเทศไทยได้รับเกียรตินี้ จับกุมด�าเนินคดีตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โทษจ�าคุก 1 ปี ศาลรอลงอาญา และถูกออกหมายจับในคดีระเบิด ระเทศไทยได้นา� เสนอนิทรรศการต่อประชาคม ในพื้นที่ สน.มีนบุรี ปี 2557 นอกจากนี้ยังพบว่า โลก ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายอ๊ อ ดมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ คดี ร ะเบิ ด ที่ ส มาน เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ ท่านนายกฯ ยังได้รบั เมตตาแมนชั่น เขตบางบัวทอง จ.นนทบุรี ในปี เชิญให้แสดงวิสยั ทัศน์ และกล่าวถ้อยแถลงในเวที 2553 ด้วย โดยต�ารวจเชือ่ ว่านายอ๊อดเกีย่ วข้องกับ การประชุมใหญ่ และการประชุมย่อยซึง่ จัดคูข่ นาน เหตุระเบิดในฐานะผู้จัดหา จัดเตรียม กันหลายครั้งหลายเวที อาทิ การกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุ ม สุ ด ยอดเรื่ อ งการรั ก ษาสั น ติ ภ าพ ส�าหรับคดีในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เมือ่ ปี 2553 กล่าวถ้อยแถลงเพือ่ แสดงจุดยืนและเจตจ�านงของ ในพื้น ที่สน.พญาไท บริ เวณซอยเพชรบุ รี โดย ประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียม ในบริบท เจ้าหน้าทีท่ หารจับกุมได้แจ้งข้อหานายอ๊อดว่าฝ่าฝืน สุขภาพโลกและความมั่นคงของมนุษย์ในช่วงการ ค�าสั่งไม่ให้น�าพาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วม พัฒนาภายหลังปี 2015 รวมถึงการแสดงวิสยั ทัศน์ ชุมนุมตามพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ ในหัวข้อการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งศาลแขวงดุสิตสั่งพิพากษา และการส่งเสริมบทบาทสตรี ซึ่งทุกหัวข้อได้รับ จ�าคุก 1 ปี เมื่อ 21 พ.ค. 2553 แต่ต่อมาพบว่า เสียงชืน่ ชมและยอมรับจากมิตรประเทศ ท่านนายก วันที่ 26 พ.ค. นายบุญเฉลียว ดุษดี เป็นผู้ขอ รั ฐ มนตรี ยั ง ได้ เ ข้ า พบและหารื อ ทวิ ภ าคี กั บ นาย ประกันตัวนายอ๊อด ในวงเงิน 40,000 บาท เพื่อ บัน กีมูน เลขาธิการสหประชาชาติ สู้คดีในชั้นอุทธรณ์

ต่อมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าอัยการได้ด�าเนิน การตามขั้ น ตอนแล้ ว และไม่ มี ห ลั ก ฐานที่ ช้ี ว ่ า กลั่ น แกล้ ง จึ ง มี ค� า สั่ ง ให้ ย กฟ้ อ ง ประกอบกั บ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เอกสารประกอบค� า ฟ้ อ งเป็ น เพี ย งข้ อ มู ล จาก เชิญ “เยิ่น ต๊ะ หัว” และหมีเซี๊ยะ ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย โดยเข้าไหว้ สื่อมวลชน เมื่อพิจารณาจากท้ายค�าร้องของคดี พระพรหม เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้นักท่อง ทุจริตโครงการรับจ�าน�าข้าว ระบุไว้ว่า คณะท�างาน เที่ยวหลังเกิดเหตุระเบิดเมื่อกลางเดือนส.ค. ร่วมทั้งสองฝ่าย ได้มีการพิจารณาส�านวนร่วมกัน ที่ผ่านมา ตามขั้นตอนและกระบวนการทางกฎหมาย ‘amthai’

amthai team

ตร. ปิดคดีระเบิด ค้ามนุษย์โยงการเมือง

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแถลงสรุปปิดคดีระเบิด ที่ศาลท้าวมหาพรหมแยกราชประสงค์ ส่งผลให้มี ผู้เสียชีวิตกว่า 20 คน บาดเจ็บอีกกว่า 100 คน ทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ และเหตุระเบิดที่ท่าเรือ สาทร โดยสามารถจับคนร้ายได้ 2 คนคือนาย บิลาเติร์ก มูฮัมหมัด ใช้ชื่อปลอมว่า นายอาเดม คาราดัก และนายมีไรลี ยูซฟุ ู จากการสอบปากค�า และตรวจค้นขยายผล รวมทั้งค�าสารภาพยืนยันว่า นายบิลาเติร์กคือชายเสื้อเหลืองที่ไปวางระเบิดที่ ศาลท้าวมหาพรหม โดยมีผู้ร่วมขบวนการจ�านวน มาก ศาลอนุมัติหมายจับรวม 17 คน มีคนไทยร่วม 2 คน คื อ นางวรรณา สวนสั น หรื อ นาง

ทั้งนี้นายเฉลียวผู้ขอประกันตัวนายอ๊อด พบความ เชื่ อ มโยงเพิ่ ม เติ ม ว่ า เคยเป็ น ทนายความให้ คุ ณ หญิ ง พจมาน ณ ป้ อ มเพชร อดี ต ภรรยา นายทักษิณ ชินวัตร ให้เป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องนายนาม ยิ้มแย้ม อดีตประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การกระท� า ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ รั ฐ (คตส.) กับพวก รวม 17 คน ในคดีที่ดินรัชดา นายเฉลี ย วยั ง เป็ น ทนายความให้ น ายยงยุ ท ธ วิชัยดิษฐ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในการฟ้อง ร้องนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานรัฐสภาคดี หมิน่ ประมาท และยังเป็นทนายความดูแลคดีให้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จาก กรณี ถู ก แจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาในคดี จ ่ า ยเงิ น เยี ย วยา ผู้ชุมนุมทางการเมือง พ.ศ. 2548-2553 โดยไม่มี

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ตามโรดแมป คณะกรรมการชุดนี้จะต้องจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน คือ 1 เม.ย. 59 ก่อนจะเข้าสู่การลงมติของสภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ และประชามติของภาคประชาชน

ปูฟ้องอัยการสูงสุด หวังยื้อคดีจ�าน�าข้าว

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะ โจทก์ พร้อมนายสมหมาย กู้ทรัพย์ ทนายความได้ เดิ น ทางไปที่ ศ าลอาญายื่ น ฟ้ อ งนายตระกู ล วินจิ นัยภาค อัยการสูงสุด กับนายสุรศักดิ์ ตรีรตั น์ ตระกูล อธิบดีอัยการฝ่ายสอบสวนและพนักงาน อัยการอื่นอีกรวมจ�านวน 4 คน ในความผิดอาญา ฐานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย มิชอบ เพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด และ ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม ในคดีที่ สั่งฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ทุจริตโครงการจ�าน�าข้าว น.ส.ยิง่ ลักษณ์ยนื่ ค�าฟ้องว่าอัยการสูงสุด เดิมเคยมี ความเห็นชี้ข้อไม่สมบูรณ์ในคดีโครงการทุจริตรับ จ�าน�าข้าว ที่ยื่นฟ้องตนซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อรูป คดีและอัยการสูงสุดยังไม่ไต่สวนให้เสร็จสิน้ ก็ไปมี ความเห็นสัง่ ฟ้องเพียง 1 ชัว่ โมง ก่อนทีป่ ระชุมสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะพิจารณาลงมติ ถอดถอน ขณะเดียวกันอัยการสูงสุดยังกล่าวหาว่า ตนสมยอมให้เกิดการทุจริตและแสวงหาประโยชน์

Director Ramida Vijitphan Editor Sittikorn Meesukul Co-Editor in General Pasha Harris, Jongjin Jitjang, Editorial Team Ramon Chiratheep, Puntouch Trivijitkasem, Nathawan Promnoy Advertising Manager Bushtar Meesukul Distribution James Tan, Sruangsaran Suthatchuto Photographers Ramida Vijitphan, Nathawan Promnoy, Pasha Harris Contributors Sermsak Narinwong, Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Poranee James, Thanomjit Phanichrat, Art Director Ramida Vijitphan Graphic Designers Suchada Supantamart, Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial 0788 635 9750, 0785 2771 709, 0795 0179 321 ad@amthai.co.uk Contact for Membership/Discount Card Puntouch Trivijitkasem, 0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk

amthaipaper


amthaipaper

news roundup

www.amthai.co.uk / January 2008

''T&C: Special offer available in New Loon Moon Supermarket only for Smiling Fish products; offer end on 31/10/2015''

5


66

amthaipaper amthaipaper

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

royalty

amthaipaper

amthaiRoyalty (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) กังหันน�้าชัยพัฒนา การวิ วั ฒ นาการของกั ง หั น น�้ า ชั ย พั ฒ นานั้ น เริม่ จากการสร้างเครือ่ งกังหันต้นแบบครัง้ แรก เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมี พระราชด�าริเรื่องการบ�าบัดน�้าเสีย โดยวิธีการ เติมอากาศหรือออกซิเจนในน�า้ ด้วยวิธี ๒ แบบ คือ แบบแรก คือ ใช้การอัดอากาศเข้าไป ตามท่อเป่าลมลงไปใต้ผิวน�้าแบบกระจายฟอง แบบที่สอง คือ ท�าเป็นกังหันวิดน�้า หรือตักน�้าขึ้นไปบนผิวน�้า แล้วปล่อยให้ตกลง มาเป็นฝอยแบบช้าๆ ้ พระองค์ทรงพระราชทานรูป ทัท�าไทยใช้ ้งสองแบบนี แบบกังหันน�า้ แบบประหยัด ประเภท “ไทย ” โดยพระองค์ทรงได้แนวทางจาก

“หลุก” ซึง่ เป็นอุปกรณ์วดิ น�า้ เข้านาของชาวนา ไทย ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นจุดเริ่ม ต้น และพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิ ชั ย พั ฒ นาและกรมชลประทานประดิ ษ ฐ์ เครื่องกลเติมอากาศดังกล่าว และน�าไปติดตั้ง ยั ง พื้ น ที่ ท ดลองพร้ อ มกั บ ศึ ก ษาวิ จั ย ถึ ง การ ท�างานและการแก้ไขปัญหาของกังหันน�้าไปใน ตัว ในส่วนที่เป็นปัญหาก็ได้รับการปรับปรุง แก้ไขมาโดยตลอด จนมาเป็น “กังหันน�้าชัย

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๖๒ ราชวงศ์จักรี

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

royalty article

S. Narinwong

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

รวดเร็ว หมุนเวียนเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า ท�าให้ พื้นที่ในการท�าปฏิกิริยามีมากกว่าเดิม เป็นการ บ�าบัดน�้าเสียให้เป็นน�้าดี การเพิ่มออกซิเจนให้กับ น�า้ จะช่วยให้จลุ นิ ทรียส์ ามารถย่อยสลายสิง่ สกปรก ทั้งหลายในน�้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น กระบวนการทางชีวภาพในการบ�าบัดน�้าเสีย

พัฒนา” ในปัจจุบัน ด้านโครงสร้างและส่วนประกอบนั้น มีใบพัดที่ ออกแบบเป็นซองตักน�้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูจ�านวน ๖ ซอง แต่ละซองแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน ซึ่งติดตั้งอยู่ในโครงเหล็ก ๑๒ โครงทั้งสองด้าน โดยมี “เพลากังหัน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางวางอยู่บน ตุ๊กตารองรับเพลาที่ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอย และมี ระบบขั บ ส่ ง ก� า ลั ง เป็ น เฟื อ งจานขนาดใหญ่ ใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๒ แรงม้า ส�าหรับขับเคลื่อน กังหัน (ซองน�้า) ให้หมุนอยู่บนโครงเหล็กที่ยึดทุ่น ทั้งสองด้านไว้ด้วยกัน ช่วงล่างของกังหันน�้ามีแผ่น ไฮโดรฟอยล์ ยึ ด ปลายของทุ ่ น ลอย ในด้ า น ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาให้ถา่ ยเทออกซิเจนได้ ๑.๒ กิโลกรัมต่อแรงม้าต่อชัว่ โมง ซึง่ มีความเหมาะ สมส�าหรับใช้บ�าบัดน�้าเสียตามแหล่งน�้าธรรมชาติ ทั่วๆ ไป ที่มีความลึกอย่างน้อย ๑ เมตร และความ กว้างความยาว ๓ เมตรขึ้นไป กังหันน�า้ ชัยพัฒนาท�างานตามทฤษฎีเครือ่ งกลเติม

กังหันน�้าชัยพัฒนา อากาศหรือออกซิเจน ซึ่งเป็นหลักในการบ�าบัด น�้าเสีย หากมีออกซิเจนอยู่มาก จุลินทรีย์ก็สามารถ บ�าบัดน�า้ ได้ดี การบ�าบัดน�า้ เสียให้ดแี ละมากขึน้ นัน้ จะต้องเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างออกซิเจนกับน�้า ให้มากที่สุด หลักการนี้จึงต้องใช้ซองตักหรือวิดน�้า โดยซองนัน้ จะเจาะรูพรุนเพือ่ ให้นา�้ ในซองไหลลงมา เป็นฝอยในอากาศขณะทีซ่ องตักน�า้ นัน้ หมุนขึน้ ข้าง บน ท�าให้นา�้ สัมผัสกับอากาศออกซิเจนได้อย่างทัว่ ถึง ออกซิเจนในอากาศก็ผสมผสานกับน�้าอย่าง

กังหันน�า้ ชัยพัฒนาหลังจากได้พฒ ั นาจนใช้งานได้ดี ได้รบั ความนิยมและแพร่หลายมากขึน้ มีการติดตัง้ เพื่อบ�าบัดน�้าเสียและปรับปรุงคุณภาพน�้า ทั้งใน สถานที่ราชการ ในวัด ในวัง สวนสาธารณะทั่วไป และมิ ใ ช่ เ ฉพาะในประเทศไทยเท่ า นั้ น ในต่ า ง ประเทศก็มีแล้ว ๓ เครื่อง คือ เครื่องแรก ติดตั้ง ที่สระน�้าในสวนสาธารณะโวลูเว แซงต์ปิแอร์ ราช อาณาจักรเบลเยี่ยม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังจากที่ ใช้งานมา ๑๐ ปี จึงเปลีย่ นเครือ่ งใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เครื่องที่สองและเครื่องกลเติม อากาศ ติดตั้งที่สระมุจลินท์ ณ วัดมหาโพธิมหา อ่านต่อฉบับหน้า 21

The Monarchic Institution in Thailand part 62 : Chakri Dynasty

(Continued from last issue)

His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) Chaipattana Aerator

Initiation of the Chaipattana Aerator, His Majesty King Bhumibol Adulyadej, suggested using natural methods to treat wastewater, but this only solved the problem to a certain extent. On 24th December 1988, he graciously granted a Royal initiative to treat polluted water by adding oxygen to it. There are two methods, they are: 1. Compressing air into the main pipe and expelling it through diffuser tubes 2. Using a waterwheel to lift the water and let it down. This waterwheel rotates slowly, using a small electric motor.

U

sing those methods, H.M. King Bhumibol was looking for the cheapest and most efficient machine which could be produced domestically,

aerator at about 10 metres. This causes air to compress in the bucket under the water surface thus effectively transferring oxygen. Thus the air is circulated under the water repeatedly. This wastewater treatment improves the quality of the water by adding oxygen in order to support microbes which The Chaipattana Aerator includes a effectively digest the waste in the water. This twelve arm bucket with a diameter of two is a biomass process of wastewater treatment metres, and six water spraying buckets which is popular and low cost. which are perforated and attached to the rim of the frame. When the two-horsepower In all places, the Chaipattana Aerator electric motor is running the system uses a has proved to be satisfactory up to the reduction gear motor, which allows the water present in making the water clear and spraying buckets to scoop wastewater up reducing foulness as well as odour, while slowly and then release it in a wide area between increasing the oxygen content. So that water and air. The oxygen is rapidly absorbed aquatic animals such as fish, turtle etc. can into the water. It creates air bubbles and inhabit it safety. The Chaipattana Aerator His Majesty King Bhumibol Adulyadej eventually drops down on to the water is able to treat wastewater in any form to (King Rama IX) surface. Each spraying bucket rotates and a high standard. Nowadays many agencies “Thais made – Thais use” model. He based presses down into the water, as well as in public and private sectors, for instance his machine on the device which farmers creating a water flow of at least 20 cm. per continue to page 21 use for scooping water into the rice fields, second and pushing water away from the then he gave the Chaipattana Foundation financial support as well as the cooperation of the Royal Irrigation Department to study and research. The Aerator was developed as it is up to the present and now is well-known as the “Chaipattana Aerator”

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk 2008 www.amthai.co.uk // January Issue 0063 2013

77


amthaipaper 88 amthaipaper

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Leeds Castle

amthaipaper

amthaiLeeds Castle

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

โดย : เอลิซาเบธ กู๊ด

้เบลลี่ Lady Baillie ให้ช่างฝีมือ “ซ่อเลดีมแซมตั วปราสาทแบบงบไม่อั้น ท�าให้

ห้องบรรทมของ Catherine of Aragon หรือพระ รำชินีแคทเธอลีน มเหสีพระองค์แรกของ พระเจ้ำเฮนรี่ที่ ๘

อ่ำงอำบน�้ำสมัยยุคกลำงใน Leeds Castle

The most romantic castle in England ในบรรดาปราสาทราชวั ง ทั้ ง หลายในประเทศ อังกฤษ เมื่อพูดถึงความสวยงามของสถานที่ตั้ง แล้ว ลีดส์ คาซเซิล Leeds Castle คือหนึ่ง ปราสาทที่มีความงดงามของบริเวณโดยรอบมาก ที่สุดแห่งหนึ่งและมีความแปลกที่ส่วนหนึ่งของ ปราสาทตั้งอยู่ในน�้า อีกส่วนหนึ่งตั้งอยู่บนเกาะใน ทะเลสาบซึ่งเล่ากันว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๑ ทรง โปรดให้ขุดขึ้น

L

adies’castle เป็นอีกชื่อหนึ่งของปราสาท อันมาจากการทีเ่ คยเป็นทีป่ ระทับส่วนพระองค์ ของพระราชินีในยุคกลางถึง ๖ พระองค์ด้วยกัน ที่เป็นที่รู้จักกันมากก็คือ Catherine of Aragon หรือพระราชินแี คทเธอลีน มเหสีพระองค์แรกของ พระเจ้าเฮนรีท่ ี่ ๘ เมือ่ เข้าไปชมภายในจะเห็นห้อง บรรทมของพระนางและมีพระรูปแขวนอยู่ด้วย ความงดงามของบริ เ วณโดยรอบของปราสาท พร้อมกับความสง่างามของตัวอาคารท�าให้ Leeds Castle เป็นสถานทีท่ มี่ คี นไปเทีย่ วชมทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ก็เหมือนกับบรรดาปราสาทราชวังทั้งหลายอีกนั่น แหละคือ ปราสาทแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาว ไกล ตกทอดกันว่าเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันได้กลาย เป็นมูลนิธิ ย้อนประวัติกลับไปตั้งแต่ตอนต้นของ ปราสาทแห่งนีก้ นั สักหน่อยตามธรรมเนียมของการ ขุดค้นเรือ่ งเก่าๆ เล่ากันว่าราว ค.ศ. ๘๕๖-๘๖๐ ทีต่ งั้ แห่งนีเ้ ป็นปราสาทของราชวงศ์ Saxon สร้างด้วย ดินและไม้ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๑๑๙ ขุนนางนอร์แมน ได้สร้างเป็นปราสาทที่ใช้หินเป็นวัสดุขึ้นแทนใน รัชสมัยพระเจ้าเฮนรีท่ ี่ ๑ ซึง่ เป็นพระราชโอรสของ วิลเลี่ยมผู้ชนะหรือ William the Conqueror ราวค.ศ. ๑๒๗๘ พระราชินเี อเลียเนอร์ Eleanor of Castille มเหสีของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๑ ทรง ครอบครองเป็นเจ้าของ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๑ ได้ ทรงซ่อมแซมและขยายตัวปราสาทให้ดีขึ้นและ เสริมการป้องกันปราสาทให้เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม ที่จริงเมื่ออ่านดูเรื่องราวการสร้างปราสาทแห่งนี้ แล้วท�าให้เข้าใจว่า ตัวปราสาทสร้างขึ้นบนเกาะ สองเกาะที่ตั้งอยู่ในแม่น�้า Len แล้วต่อมาพระเจ้า เอ็ดเวิร์ดที่ ๑ โปรดให้ขุดเป็นทะเลสาบเพื่อให้การ เข้ายึดครองปราสาทยากขึ้น (พื้นน�้ำที่ล้อมรอบ

Lady Baillie

ปราสาทกลายเป็นคฤหาสน์ที่งดงาม ทันสมัย ต้อนรับแขกชั้นสูง เช่น ดยุคและดัสเชสแห่งวินเซอร์ หรือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ ๘ และมิสซิสซิมสัน, เจ้าฟ้าหญิงอเล็กซานดรา, ดาราภาพยนตร์ชื่อ ดังเช่น เดวิด นิเวน,แครี่ แกนท์ และนักการเมืองเช่น จอนห์ เอฟ เคนเนดี้, เอ็ดเวิร์ด ฮีธ เป็นต้น

จำกกำรขุด เสริมให้ปรำสำทงดงำมร่มรื่นและแลดู จ�านวนมากจากฝั่งมารดาซึ่งเป็นสุภาพสตรีชาว โรแมนติกมำกขึ้นในเวลำต่อมำ ประกอบกับพื้นที่ อเมริกนั ส่วนบิดาคือ Baron of Queenborough อันกว้ำงใหญ่ไพศำลถึง ๕๐๐ เอเคอร์) จากบทความของหลานชายท่านคือ Anthony ถ้าท่านผูอ้ า่ นได้อา่ นประวัตขิ องปราสาทนีจ้ ะเห็นว่า Russell ซึง่ เป็นบุตรของบุตรสาวของท่านเขียนว่า ในช่วง ๓๐๐ ปี-ทีน่ เี่ ป็นทีป่ ระทับของผูค้ รองแผ่นดิน เลดีเ้ บลลีซ่ อื้ Leeds Castle ในสภาพย่อมแย่ดว้ ย อังกฤษ-ทีน่ เี่ ป็นทีช่ ว่ งชิงอ�านาจในยุคกลางกันอย่าง ราคา ๘๗๔,๐๐๐ ดอลล่า หรือประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ เข้มข้น แต่เจ้าของที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมาก ปอนด์ในปี ค.ศ. ๑๙๒๖ (รำคำนี้ในปัจจุบันใน ที่สุดองค์ต่อมาคือพระเจ้าเฮนรี่ที่ ๘ พระองค์ทรง พื้นที่บำงแห่งในลอนดอนจะซื้อแฟลตหนึ่งห้อง ใช้จา่ ยพระราชทรัพย์ทา� ให้ Leeds Castle ใหญ่โต นอนก็ยังไม่ได้เลย-ผู้เขียน) โดยมี ๒๐ ห้องนอน ขึน้ และสวยงามขึน้ อย่างไรก็ดตี ามหนังสือทีบ่ นั ทึก (ในบทควำมของหลำนชำยท่ำนบอกว่ำในรำยงำน ไว้ แม้พระเจ้าเฮนรีท่ ี่ ๘ จะดัดแปลงตัวปราสาทให้ เกีย่ วกับสภำพปรำสำทบรรยำยว่ำ มี ๒๐ ห้องนอน, งดงามและกว้างขวางขึ้นเพื่อสะดวกสบายส�าหรับ ห้องรับแขกขนำดใหญ่ ๖ ห้อง แต่มีเพียงห้องน�้ำ เป็นที่ประทับก็จริง ทว่าพระองค์ยังทรงต้องการให้ หนึ่งเดียวเท่ำนั้น) ปราสาทหรือป้อมปราการแห่งนี้สามารถใช้ป้องกัน ศั ต รู แ ละข้ า ศึ ก ที่ จ ะมารุ ก รานอั ง กฤษได้ อี ก ด้ ว ย อย่างไรก็ดีหลังจากที่ซื้อแล้ว เลดี้เบลลี่ ได้ให้ ศัตรูตา่ งชาติทพี่ ระองค์กลัวก็คอื ฝรัง่ เศสและสเปน ช่างฝีมือมาซ่อมแซมตัวปราสาทอย่างชนิดภาษา ธรรมดาเรี ย กว่ า ไม่ อั้ น งบประมาณ และท่ า นก็ ทีน่ อี่ กี เช่นกันทีพ่ ระราชินเี อลิซาเบธที่ ๑ พระราช สามารถท�าให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นคฤหาสน์ ธิดาในพระเจ้าเฮนรี่ที่ ๘ ทรงถูกกักขังช่วงสั้นๆ ของครอบครัวที่งดงาม ต้อนรับแขกชั้นสูง เช่น ก่อนทีจ่ ะเสด็จขึน้ ครองราชย์ตอ่ จากพระราชินแี มรี่ ดยุคและดัสเชสแห่งวินเซอร์ หรือพระเจ้าเอ็ด พระพี่นาง หลังจากเผชิญกับการครอบครองและ เวิร์ดที่ ๘ และมิสซิสซิมสัน, เจ้าฟ้าหญิงอเล็ก แย่งชิงอ�านาจของพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษมาเป็น ซานดรา, ดาราภาพยนตร์ชื่อดังเช่น เดวิด นิเวน, เวลา ๓๐๐ ปี ชีวิตของปราสาทแห่งนี้ก็เปลี่ยนจาก แครี่ แกนท์ และนักการเมืองเช่น จอนห์ เอฟ เป็นวังเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเป็นสมบัติส่วนบุคคล เคนเนดี,้ เอ็ดเวิรด์ ฮีธ เป็นต้น Anthony Russell โดยการเป็นมรดกตกทอดหรือไม่ก็เป็นการซื้อขาย เล่าว่าคุณยายของเขาต้อนรับแขกของท่านอย่างดี อีกใน ๔๐๐ ปีถัดมา ในระยะเวลากว่า ๙๐๐ ปีที่ เอาใจใส่ว่าแขกอยู่ดีมีสุข และแขกคนส�าคัญเหล่า Leeds Castle ก่อตั้งขึ้นมา ประวัติของปราสาท นี้ก็มักจะมีบริวารติดตามมารับใช้เจ้านายด้วย ซึ่ง มีมากกว่านีแ้ ต่ขออุบไว้ให้ทา่ นผูอ้ า่ นทีส่ นใจในเรือ่ ง ก็เป็นหน้าที่ของบัตเลอร์ของท่านเจ้าของบ้านต้อง ราวความเป็นไป-ไปค้นคว้าต่อเพราะผู้เขียนวิตก ดูแลเอาใจใส่คนเหล่านี้ ว่าบทความจะน่าเบื่อไปถ้าพูดถึงแต่ประวัติมากไป ในที่สุดในช่วงปลายยุค ๑๙๖๐ ชีวิตของ Leeds ขอรวบรัดมาถึงยุคไม่ใกล้ไม่ไกลในปี ค.ศ. ๑๙๒๖ Castle ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง เมื่อท่านผู้หญิง มีผู้เป็นเจ้าของคนสุดท้ายคือ เลดี้เบลลี่ Lady เจ้ า ของปราสาทชราภาพมากขึ้ น ปราสาทได้ Baillie ท่านผู้นี้เป็นลูกครึ่งอเมริกันอังกฤษเกิดที่ เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การบริหารของมูลนิธิ Leeds สหรัฐอเมริกาแล้วมาเติบโตที่อังกฤษ นามเดิมคือ Castle ที่ก�าหนดว่าจะรักษาและส่งเสริมให้ตัว Olive Paget ท่านเป็นสุภาพสตรีที่มีความเด็ด ปราสาทและพื้นที่โดยรอบอยู่ในสภาพที่ดีตลอด เดี่ยวมุ่งมั่นที่จะฟื้นคืนชีพปราสาทที่ทรุดโทรมแห่ง ไป Leeds Castle Foundation เปิดปราสาทท�า นี้ให้กลับมาสู่ความงามสง่าดังเดิมด้วยการใช้เวลา ธุรกิจ ให้คนเข้าชม, เข้ามาใช้สถานที่จัดงานเลี้ยง, ถึง ๓๐ ปีซอ่ มแซมจนท�าให้ Leeds Castle ยืนโชว์ งานแต่งงาน, งานประชุม, ร้านขายของที่ระลึก ความงามมาจนถึงปัจจุบัน เลดี้เบลลี่ได้รับมรดก ร้านอาหาร, บริการนั่งเรือชมปราสาท หรือแม้แต่

มีรถไฟให้คนนั่งชมบริเวณด้วยราคา ๕๐ เพนน์ อ้อภายในปราสาทมี Chapel เล็กๆ หรือห้องสวด มนต์ด้วยเพราะฉะนั้น ชาวคริสต์ที่จัดงานแต่ง สามารถใช้ ห้องสวดมนต์นี้ประกอบพิธีทางศาสนา ได้ด้วย เลดี้ เ บลลี่ ถึ ง แก่ ก รรมในปี ค.ศ. ๑๙๗๔ ที่ กรุ ง ลอนดอน ท่ า นแต่ ง งานครั้ ง ที่ ส ามกั บ Sir Adrian Baillie คงต้องขอขอบคุณท่านผู้หญิง ท่านนี้ ที่ลงทุนทั้งทรัพย์และก�าลังใจที่ช่วยท�าให้ ปราสาทโบราณที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของ อังกฤษ ได้กลับมาสูส่ ภาพทีด่ อี กี ครัง้ เมือ่ เข้าไปชม ภายในปราสาทจะเห็นการสงวนรักษาของเก่าไว้ได้ อย่างดี เช่น ห้องเก็บไวน์ใต้ดินที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ ที่สุดแสดงให้เห็นอิทธิพลของพวกนอร์แมนที่เป็น ผู้เริ่มสร้างปราสาทด้วยหินในยุคกลางศตวรรษ ที่ ๑๒ ห้องหับภายในไม่ใหญ่โตนัก มีบรรยากาศ เป็ น บ้ า นมากกว่ า เป็ น วั ง หากแต่ เ มื่ อ มองออก มาแล้ ว จะเห็ น วิ ว ธรรมชาติ ที่ ล ้ อ มรอบปราสาท งดงามตระการตาอย่างยิ่ง ไม่ผิดเลยที่คนขนาน นามว่าเป็นปราสาทที่โรแมนติกที่สุด ในหน้าร้อน ที่นี่เหมาะที่จะเข้ามาชมธรรมชาติ การเดินทางก็ สะดวก สามารถนั่งรถไฟจากสถานีวิคตอเรียมาลง ที่สถานี Bearstead มีบริการรถบัสขนาดเล็กวิ่งรับ ส่งระหว่างสถานีกับปราสาทด้วยราคา ๕ ปอนด์ ต่อท่าน ที่สถานี Bearstead เดินเข้าไปในเมืองมี ร้านอาหารอร่อย ราคาพอเหมาะ เข้าไปแล้วติดใจ อยากกลับไปอีก ก่อนจบบทความนี้ผู้เขียนพบว่า Leeds Castle หรือ Ladies’ Castle นี้มีประวัติที่น่าคิด คือเป็น สถานที่ ที่มีการแย่งชิงอ�านาจแผ่นดินของอังกฤษ ทีส่ า� คัญยุคหนึง่ ขณะเดียวกันก็เป็นทีพ่ กั อาศัยของ สตรีผู้สูงศักดิ์หลายพระองค์ และคนสุดท้ายที่เข้า มาฟื้นฟู ก็เป็นสุภาพสตรีท่ีหลงใหลในความงาม ของปราสาทและบริเวณโดยรอบ และก่อนที่ท่าน จะเสียชีวติ ก็ได้มอบสถานทีแ่ ห่งนีใ้ ห้เป็นมรดกของ สาธารณะเพื่อให้สามารถคงอยู่ต่อไปได้โดยตลอด แสนที่จะโรแมนติกเหลือเกิน ‘amthai’


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

9


amthaipaper 10amthaipaper 10

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Event Highlights

amthaipaper

amthaiEvent Highlights

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

The celebration of the beauty and wonders of Thailand The Royal Thai Embassy, London, in collaboration with the Office of Commercial Affairs, the Tourism Authority of Thailand, Thai Airways International, and the Association of Thai Businesses in the United Kingdom (ATBUK), organised the Colours of Thailand 2015 on 18-20 September 2015 at Westfield London.

T

he 3-day festival, which saw over 120,000 visitors, highlighted the Thainess theme embodied in the traditional as well as modern Thai culture, cuisine, and lifestyles. The event provided opportunities for the British general public to experience the charms of the Kingdom and to purchase a wide array of Thai products from food and beverages to handicraft, spa products and

services, to tour packages, and air tickets. One highlight was the showcasing of different quality certification marks for Thai products. Thai cultural performances at the Colours of Thailand, including Muay Thai, Thai dance and Thai music were also warmly welcome by the local audience. The event is aimed at further enhancing the already vibrant economic and cultural relations between Thailand and United Kingdom. The United Kingdom is Thailand’s third largest market in the European Union. In 2014, the two countries enjoyed bilateral trade volume valued over GBP4.4 billion. Over 900,000 British tourists travelled to Thailand in 2014 ‘amthai’

ณ ห้าง

The Colours of Thailand Westfield (Shepherds Bush) London

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ร่วม กับส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานกรุง ลอนดอน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร จัดงาน Colours of Thailand ประจ�าปี 2558

ท่องเที่ยว รวมทั้งผลิตภัณฑ์งานฝีมือไทย รวมทั้ง การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และมวยไทย ซึ่งมี ผูเ้ ข้าร่วมงานกว่า 120,000 คน กิจกรรมดังกล่าวมี วัตถุประสงค์ ในการกระตุน้ ความสนใจในสินค้า การ ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมไทยในกลุ่มประชาชนใน สหราชอาณาจักร ซึง่ มีความคุน้ เคยกับประเทศไทย ในระดับหนึ่ง โดยเมื่อปี 2557 มีนักท่องเที่ยวชาว มื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ ห้างสรรพ บริติชเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยประมาณ สินค้าเวสต์ฟิลด์ ลอนดอน โดยมีการออกร้าน 900,000 คน และการค้าระหว่างสองประเทศอยู่ จ�าหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์และ ที่ 4.4 พันล้านปอนด์ ‘amthai’ บริการสปา บัตรโดยสารเครื่องบิน แนะน�าแพ็คเกจ


Follow us on Twitter Charity Gala Dinner news roundup @amthaipaper

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) amthaipaper amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

11 11

OUR SERVICES

CERTIFIED PRACTISING ACCOUNTANTS, BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTANTS MEMBERSHIP NUMBER KAP010

01.

ใหคำปรึกษาการจดทะเบียนบริษัท ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก และจัดทำบัญชี

02.

เงินเดือน (Payroll) Payslips / PAYE และการยื่น P60, P45, P11D etc./ Self Assessment

03.

การยื่นภาษีมูลคาเพิ่ม VAT Returns (Registerd / Submission / Deregistered)

04.

การยื่นภาษีนิติบุคคล Company / Corporation Tax / CT600

05.

การจัดทำงบการเงิน และสงงบให HMRC / Companies House

สำนักงานบัญชีที่ไดรับอนุญาตถูกตองกฏหมายในยูเค สำนั ก งานบั ญ ชี โ ดยนั ก บั ญ ชี ท ี ่ ช ำนาญรั บ ทำบั ญ ชี ครบวงจรอยางมืออาชีพ ผู  ใ ห บ ริ ก ารด า นงานจดทะเบี ย นบริ ษ ั ท เป ด บริ ษ ั ท ใหม ภาษีอากรโดยทีมงานมืออาชีพผูมากดวยประสบการณ และจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เต็มใจใหคำปรึกษาพรอม บริการทานดวยคุณภาพในราคายุติธรรมดวยทีมงาน มื อ อาชี พ ที ่ ข ึ ้ น ทะเบี ย นเป น ผู  ท ำบั ญ ชี ท ี ่ ถ ู ก ต อ งตาม กฎหมาย บริหารงานโดยคนรุนใหมที่มีประสบการณโดยตรงทาง วิ ช าชี พ บั ญ ชี แ ละสอบบั ญ ชี ก ารจั ด ทำบั ญ ชี ท ี ่ ถ ู ก ต อ ง ตามมาตรฐาน นำสงภาษีบริษัทไดตรงเวลารวมถึงเปน ข อ มู ล ช ว ยในการวิ เ คราะห ก ิ จ การเพื ่ อ บริ ห ารธุ ร กิ จ ได อยางดีเรายินดีนำเสนอทุกบริการเพื่อชวยแบงเบาภาระ อันยุงยากองผูประกอบการโดยที่ทานไมตองกังวลอีก ตอไป

บริ ก ารท า นด ว ยมาตรฐานสู ง สุ ด

W W W . K A P O O K A C C O U N T A N C Y. C O M 94 CALEDONIAN ROAD, LONDON N1 9DN

TEL 020 3515 3001 , FAX 020 3515 3002


amthaipaper 12 amthaipaper 12

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Event Highlights

amthaiEvent Highligs

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak visits United Kingdom during 25 September – 2 October 2015 สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย มีการจัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ในโครงการถักร้อย ลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร สร้อยรัก และของที่ระลึกในโครงการจัดหารายได้ เพื่อสัตว์ป่วยอนาถา ทั้งนี้ผู้มาเข้าเฝ้าฯ สามารถ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 เลือกชมและสนับสนุนสร้อยฝีพระหัตถ์และของ มเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์ ที่ระลึกเพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิและโครงการใน วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ณ ห้อง พระอุปถัมภ์ บอลรูม โรงแรมทีป่ ระทับ พระราชทานพระวโรกาส ให้นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กรุงลอนดอน น�าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต วลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี พ ระราชทานพระ พร้อมชุมชนชาวไทย และครอบครัวที่พ�านักอยู่ใน วโรกาสให้ชุมชนไทยและนักเรียนไทยเข้าเฝ้าฯ สหราชอาณาจักร เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ในวันที่ และรับของพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตต 27 กันยายน 2558 ศรั ท ธาที่ ไ ด้ ร ่ ว มบริ จ าคในโครงการถั ก ร้ อ ยสร้อยรัก ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ฯ ซึ่งคนไทยจ�านวน

มากให้ความสนใจและชืน่ ชมกับความงดงาม ความ มีรูปแบบที่หลากหลายของเครื่องประดับต่างๆ ใน โครงการถักร้อย-สร้อยรัก ซึ่งปัจจุบันรายได้จาก การจ�าหน่ายโครงการถักร้อย สร้อยรักนี้ นอกจาก จะน� า ไปช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ที่ ย ากไร้ แ ล้ ว มูลนิธิจุฬาภรณ์ฯ ยังน�าไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปที่ มีรายได้น้อยด้วย ส่ ว นผู ้ ที่ ร ่ ว มแบ่ ง ปั น ท� า บุ ญ สมทบกองทุ น รั ก ษา พยาบาลสัตว์ป่วยอนาถาก็มีจ�านวนมากเช่นกัน ซึ่ ง สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณ์ วลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี ได้ พ ระราชทาน ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อดร.น�้าใจ อาทิ นาฬิกาข้อมือ

ดร.น�้าใจ และเสื้อดร.น�้าใจเป็นของที่ระลึก ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัย ลัก ษณ์ อัครราชกุม ารีมีพระด�ารัสถึงพระ อาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า ทรงมี พระอาการดีขนึ้ มาก เป็นทีน่ า่ พอใจของคณะแพทย์ ผูถ้ วายการรักษา และยังมีพระด�ารัสถึงการเพิม่ การ ให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฯ จากเดิมที่ให้ บริการเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้เท่านั้น อีก 2 ปี ข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลที่รักษาทุกโรค และเพิ่มขนาดจาก 100 เตียงเป็น 400 เตียง ด้วย ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชนทีเ่ จ็บป่วย และยากไร้ รวมทั้งจะเปิดวิทยาลัยแพทย์ ‘amthai’


13 13

Follow us on Twitter Event Highlights news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0093 (Sep - Oct 15) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiEvent Highligs

Tel. 0207 706 9567

Tube Station: Edgware Road

Norfolk Crescent, London W2 2DN


amthaipaper 14 14amthaipaper

ISSUE0093 (Sep - Oct 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Europe news

amthaipaper

amthaiEurope news

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

สรุปข่าวเศรษฐกิจยุโรป ผู้บริหารแอร์ฟรานซ์ หวิดถูกม็อบคนงานรุมสกรัม หลังประกาศปลดพนักงาน

ซีปราสรับมาตรการสุดเข้มเพื่อให้กรีซได้เงินช่วยเหลือรอบ 3

กิดเหตุวุ่นวายขึ้นภายในส�านักงานของ สายการบิน แอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม ขณะที่คณะผู้บริหารของแอร์ฟรานส์ก�าลัง ประกาศแผนปรับโครงสร้างอันใหม่ โดยจะ ปลดพนักงานซึ่งได้แก่นักบิน 300 ต�าแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 900 ต�าแหน่ง และเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินอีก 1,700 ต�าแหน่ง รวมทัง้ สิน้ กว่า 2,900 ต�าแหน่ง เพราะต้องหา ทางแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต�่าและสาย การบินจากกลุ่มประเทศอาหรับ พนักงาน หลายร้อยรายที่ไม่พอใจการแถลงข่าวปลด พนักงาน ต่างพากันกรูเข้าไปยังห้องประชุม เพือ่ ประท้วงไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ท�าให้ผบู้ ริหาร ต่างพากันหนีตายเอาตัวรอดจากห้องประชุม โดยเฉพาะนายซาเวียร์ โบรเซตา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร บุคคลถึงกับเสื้อผ้าขาดหลุดหลุ่ย ปืนรั่วหนีท่ามกลางการอารักขาของเจ้าหน้าที่ เฟรดเดอริค กาแกย์ ประธานบริหารซึง่ หนีออกมาได้ประณามเหตุการณ์ดงั กล่าวว่าเป็นเป็นการใช้ความรุนแรงท�าร้ายร่างกาย เกินกว่าที่จะรับได้ และเรื่องนี้จะเข้าแจ้งความกับต�ารวจ ‘amthai’

นายกรัฐมนตรี อเล็กซิส ซีปราส ผู้น�ารัฐบาล ฝ่ายซ้ายของกรีซ ได้รับการเลือกให้กลับเข้า มาด�ารงต�าแหน่งอีกครัง้ เมือ่ วันที่ 20 กันยายน ทีผ่ า่ นมา แถลงยอมรับการบังคับใช้มาตรการ ทีเ่ ข้มงวด ตามเงือ่ นไขของเจ้าหนี้ เพือ่ ให้กรีซ สามารถกลับเข้าสูต่ ลาดการเงินโลกได้โดยเร็ว รวมถึงการได้หลุดพ้นจากการควบคุมตรวจ สอบของบรรดาเจ้าหนี้ต่างชาติ ก่อนหน้านี้ ซีปราสและกลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายของเขา ยึดมัน่ ในจุดยืนแบบแข็งกร้าวปฏิเสธมาตรการ รัดเข็มขัดและการตรวจสอบมาโดยตลอด ถึง ขั้นประกาศจัดลงประชามติเพื่อปฏิเสธมาตรการรัดเข็มขัด แต่ซีปราสเปลี่ยนจุดยืนมาสู่การยอมรับ มาตรการเข็มงวดของเหล่าเจ้าหนีม้ ากขึน้ ในเดือนกรกฎาคม หลังวิกฤตในภาคการเงินของประเทศย�า่ แย่ ลง จนต้องมีการสัง่ ปิดสถาบันการเงินและจ�ากัดการเคลือ่ นย้ายเงินทุนและการถอนเงินสดของประชาชน การเปลีย่ นจุดยืนของซีปราสสร้างความไม่พอใจให้กบั สมาชิกกลุม่ การเมืองฝ่ายซ้ายสุดโต่ง การปรับท่าที ของซีปราสต่อเจ้าหนี้ต่างประเทศ เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยกรีซกลับเข้าสู่ตลาดการเงินโลกอีกครั้ง ‘amthai’

อีซีบีเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินเข้าธนาคารกรีซ

ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) พร้อมอัดฉีดเงิน เข้าสู่ระบบธนาคารกรีซหลังจากลงนามข้อ เป็นข่าวใหญ่ช็อกอุตสาหกรรมยานยนต์และ ตกลงกับเจ้าหนี้ กรีซมีเวลาจนถึงวันที่ 15 ผู้ใช้รถ เมื่อโฟล์คสวาเกน ค่ายรถยักษ์ใหญ่ พฤศจิกายนนี้เท่านั้นในการด�าเนินมาตรการ ของเยอรมนี ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของ ปฏิรูปขนานใหญ่ ทั้งระบบโครงสร้างภาษี ยุโรปและที่ 2 ของโลกยอมรับว่า มีการติดตั้ง ระบบบ�านาญ ระบบประกันสุขภาพ ตลอดจน อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถโกงการ การปฏิรูปในภาคการเงินและระบบราชการ ทดสอบค่าไอเสียของรถเครื่องยนต์ดีเซล ที่ เพื่ อปลดล็ อกเงิ น ช่ วยเหลือรอบที่สามจาก ส่งไปจ�าหน่ายทั่วโลกถึง 11 ล้านคัน เรื่องนี้ เจ้าหนี้ 3 ฝ่าย (ทรอยกา) ที่ประกอบด้วย เปิดเผยต่อสาธารณชนเมือ่ วันที่ 18 กันยายน สหภาพยุโรป (อียู) กองทุนการเงินระหว่าง ที่ผ่านมา โดยส�านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และธนาคารกลาง ของสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ อี พี เ อ ที่ พ บว่ า ยุโรป (อีซีบี) รวมถึงความช่วยเหลือจากยูโรโซนในการช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบธนาคาร จ�านวน ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะเปิดใช้งานเฉพาะตอน 25,000 พันล้านยูโร โดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกจ�านวน 10 พันล้าน พร้อมมาตรการปฏิรูป 48 รายการ ที่รถยนต์เข้ารับการตรวจสอบการปล่อยไอเสีย แต่ระบบจะถูกปิดลงระหว่างที่มีการขับขี่ตามปกติ ซึ่ง จากนัน้ จะมีการตรวจสอบการปฏิรปู ตามทีต่ กลงกันโดยเจ้าหนีท้ งั้ 3 ถ้าผ่านยุโรปก็จะปัม๊ เงินมากขึน้ ในการ เท่ากับเป็นการปกปิดปริมาณการปล่อยมลพิษทีแ่ ท้จริง มรสุมข่าวฉาวนีส้ ง่ ผลให้โฟล์คสวาเกนประสบกับ เพิ่มทุนข้าสู่ธนาคารรอบสองอีก 15,000 ล้านยูโร ‘amthai’ วิกฤตทางธุรกิจครั้งเลวร้ายที่สุดประวัติศาสตร์ 78 ปี ท�าให้การตลาดลดลงถึง 1 ใน 3 แลยังส่งผล กระทบกับธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกและ เศรษฐกิจเยอรมนีด้วย โฟล์คสวาเกน (VW) เริ่มกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 และมีฐานอยู่ที่เมืองโวล์ฟสบวร์ก ในแคว้นโลเวอร์ แซกโซนีของเยอรมัน ‘amthai’

โฟล์คสวาเกนเจอพิษข่าวฉาวโกงวัดปล่อยไอเสีย

Trayvale Travel 2nd Floor 36 Eastcastle Street London W1W 8DP

0207 580 2928

BOOK ONLINE: www.Trayvale.com

CALL OUR THAI AND ENGLISH SPEAKING STAFF NO WAITING TIME AND NO PREMIUM NUMBER

SPECIAL to BANGKOK

DIRECT to THAILAND

30KG BAGGAGE ON ALL FLIGHTS

£470

fr

Bangkok inc tax

Onward flights to within Thailand

£485 inc tax

fr

Krabi - Chiang Mai - Phuket

Valid: One Month Travel: NOW - JUNE 2016

DIRECT to BANGKOK

£460 fr£935 fr

Economy Class inc tax Premium Economy Class inc tax

Valid: Three Months Travel: NOW - JUNE 2016

BANGKOK AND PHUKET (30KG)

£420

fr

Economy Class inc tax

LONDON HEATHROW BIRMINGHAM NEWCASTLE

LONDON GATWICK MANCHESTER GLASGOW

Valid: Four Months Travel: NOW - JULY 2016

Not valid between 11 JUL 2015 - 17 AUG 2015 and 11 DEC 2015 - 9 JAN 2016

Price match only includes flights when you call our reservations team. Flights subject to availabilty at time of booking. Prices are correct at time of print. Terms and conditions apply.


Follow us on Twitter Star news roundup @amthaipaper

amthaipaper

15 15

amthaipaper amthaipaper ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiStar

แอน ทองประสม & จอย รินลณี

Come Fly with Me- Thai Airways Airbus A380

ประสบการณ์เหนือระดับบนเครื่องบิน แอร์บัส เอ 380 ในเส้นทางกรุงเทพ-ลอนดอน, ลอนดอน-กรุงเทพ พบปะดารามาอังกฤษก็หลายท่าน แต่ครั้งนี้พิเศษ หน่อยเพราะบริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) จั ด ทริ ป พิ เ ศษมา พร้ อ มด้ ว ยสองดาราสาวนั ก แสดงขวัญใจชาวไทย อย่างแอน ทองประสม และจอย รินลณี เพื่อมาเที่ยวอังกฤษ และชม โรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัส ณ เมืองตูลูส (Toulouse) ประเทศฝรั่งเคส ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ ของบริษัทแอร์บัส งานนี้สองสาวได้มาเที่ยวบิน กับการบินไทยชั้นธุรกิจ ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเครื่องบิน แอร์บสั เอ 380 ในเส้นทางกรุงเทพ-ลอนดอน และ ลอนดอน – กรุงเทพ

ล ะ แ น่ น อ น ม า อั ง ก ฤ ษ กั บ ก า ร บิ น ไ ท ย ครัง้ นี้ คุณวิชญ์ กิจจาทร ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั การบินไทยประจ�าอังกฤษและไอร์แลนด์ และ คุณ อาทร ธรรมบุตร ผู้บริหารฝ่ายการตลาดและ การสื่ อ สาร ให้ ก ารต้ อ นรั บ ที ม งานและดารา นักแสดงชื่อดังทีม่ าเยือนอังกฤษอย่างเต็มที่ ณ ร้าน Four Seasons งานนี้แอมไทยจึงไม่พลาดและ ได้ มี โ อกาสติ ด ตามไปพบปะกั บ ที ม งาน ได้ ฟั ง ประสบการณ์จากสองดาราชื่อดัง เกีย่ วกับการร่วม ทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ ทีก่ ารบินไทยจัดให้ ก่ อ นอื่ น ขอปู พื้ น ก่ อ นว่ า เครื่ อ งบิ น แอร์ บั ส รุ ่ น เอ 380 ของการบิ น ไทยมี First class, Business Class และ Economy แบ่งเป็นสอง ชั้น ชั้นล่างเป็น Economy ทั้งหมด ชั้นบน First Class และBusiness Class แบ่งเป็น Royal First Class 12 ที่นั่ง และ Business Class 60 ที่นั่ง ชั้นล่างเป็น Economy 435 ที่นั่ง รวม 507 ที่นั่ง ส่วนความสะดวกสบาย First Class จะมีห้องน�้าที่ มี shower ด้วย มีห้องนั่งเล่น มินิบาร์ Amthai : ถามคุณจอยก่อนเลย เป็นครั้งแรกที่ นั่งแอร์บัสมาลอนดอนหรือเปล่า จอย : จอยนั่งครั้งที่สองแต่จ�าทริปไม่ได้ ตอน นั้นนั่งเครื่องการบินไทยไปยุโรปเป็นชั้นประหยัด อยู่บนชั้นสอง Amthai : มีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับเครื่องบิน แอร์บัส A380 จอย : ก็เห็นว่าเก้าอีน้ งั่ ชัน้ ประหยัดของการบินไทย ดู จ ะกว้ า งกว่ า สายการบิ น อื่ น ที่ นั่ ง ของสาย การบินไทยมีจ�านวนน้อยที่สุดถ้าเทียบกับสายการ บินอื่น (แอบดูข้อมูลจากการบินไทยว่าเก้าอี้นั่งชั่น ประหยัดของเครือ่ ง A380 ของการบินไทย มีลา� ตัว กว้างถึง 18 นิ้ว เป็นเก้าอี้ชั้นประหยัดที่ใหญ่ที่สุด ไม่แพ้สายการบินใด) ครัง้ แรกทีข่ นึ้ เครือ่ งต้องบอก ว่าตื่นเต้นที่ข้างๆ ริมหน้าต่างมีที่เก็บของ เพราะ ผู้หญิงต้องมีกระเป๋ามีของกระจุกกะจิกไม่รู้ว่าจะ วางของไว้ไหน ถ้าเป็นแอร์บัส 380 ก็จะเปิดข้างๆ ทริปนี้นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ

คุณวิชญ์ กิจจาทร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท การบินไทยประจ�าอังกฤษและไอร์แลนด์ ให้การต้อนรับทีมงาน เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ไปดูโรงงานประกอบของ เครื่องบินแอร์บัส จากอังกฤษเราก็จะไป ตูลูส ฝรั่ ง เศส ไปดู โ รงงานแอร์ บั ส ในบลั ง ญั ค (Blagnac) เมืองตูลสู ประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ส�านักงานใหญ่ของแอร์บัส ร่วมทั้งการท�างานส่วน กลางทั้งหมด ถ้าเราไปเที่ยวเองเราก็ไม่สามารถ เข้าไปชมได้ เราก็เลยอยากเห็นโรงงานที่เขาผลิต เพราะว่า หลังจากได้ลองนั่งชั้น Business แล้วก็ รู้สึกสบายมาก ปรับเอนได้ตามใจเรา จะเอนหรือ เป็นเตียงก็ได้ ผ้าห่มก็อุ่นมาก ใหม่ หนา นุ่ม สบาย และใส่ใจกับผู้โดยสาร มีถุงเท้า ลิปมัน แฮนครีม หวี แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ซึ่งปกติต้องพกมาเอง แต่ เมื่อบินไกลๆ การบินไทยเตรียมไว้ให้ทุกอย่าง คือ คิดเผือ่ ว่าผูโ้ ดยสารต้องการอะไรบ้าง อ�านวยความ สะดวกทุกอย่าง รวมทั้งเสิร์พอาหาร เครื่องดื่ม มีเมนูให้เลือกตั้งแต่ก่อนนอน พอตื่นขึ้นมาอาหาร ก็จะพร้อม Amthai : ส�าหรับคุณแอน? แอน : คือแอนเป็นคนชอบนอนอยู่แล้ว แอนเน้น เรื่องขอหลับสบายเรื่องอาหารไม่ค่อยเน้น เพราะ ฉะนั้นก็ตอบโจทย์แอนอยู่แล้ว และแอนเป็นคน จอย รินลณี กับประสบการณ์นั่งเครื่องบินแอร์บัส ขี้หนาว ปกติเวลามาเครื่องถ้าไม่ใช่ทริปไปเที่ยว ตอนเช้าเครื่องบินบินถึงยุโรปแอนลงเครื่องก็จะ A380 ลอนดอน-กรุงเทพ Amthai : ท�าไมถึงตัดสินใจมากับการบินไทย ท�างานทันที ดังนั้นพอขึ้นเครื่องบินจากเมืองไทย ตอนกลางคืนก็หลับไปเลย เช้ามาก็ตื่นท�างานได้ ครั้งนี้ จอย : การบิ น ไทยเชิ ญ แล้ ว อยากมาจริ ง ๆ ก็จะสะดวกสบาย

Nothing Hill วันนี้ทุกคนจึงพาไปดูที่นั่น รู้สึกว่า ตืน่ เต้น แฮ้ปปี้ ชอบเหมือนจูเลีย โรเบิรต์ เพราะได้ ดูหนังเรื่องนี้มาเป็นสิบรอบ นอกนั้นก็ไป Harrods แล้วก็ไปทานน�้าชาที่ Fortnum & Mason ชอบ อังกฤษถ้ามีโอกาสจะมาเที่ยวเองอีก อยากเที่ยว ไปทั่วๆ แอนไม่อยากปักหมุดว่าต้องเป็นตรงไหน Amthai : ท�าไมมาพร้อมกันได้ จอย : เพราะการบินไทยเชิญแล้วเราว่างตรงกัน จอยมาเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้ว มาถ่ายรายการเปรี้ยวปากเป็นรายการกินเที่ยว สนุกมาก ไป Four Seasons แล้วก็ Fish & Chips ที่ Nothing Hill ไป Hummingbird Cake และร้าน อาหารไทย Thai Rice ลอนดอนเป็นเมืองที่ท�าให้ แอน ทองประสม กับประสบการณ์นั่งเครื่องบิน เราตื่นเต้นได้ตลอดเวลา มีร้านใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะ มาก คราวนี้ก็อยากไปลองดู เพราะมีรายชื่อร้าน แอร์บัส A380 กรุงเทพ-ลอนดอน อาหารที่อยากไป มีร้านดังๆ 10 กว่าร้าน ที่ต้องไป Amthai : ทริปนี้เก้าอี้ก็ยาวกว่า สบายกว่า แอน : ใช่เลย ต่อให้ที่นอนล�าบากยังไงแอนก็นอน และอยากไปเที่ยวเมืองที่อยู่รอบๆ ลอนดอน ก็เลย ได้ในระดับหนึ่ง แต่ทริปนี้แอนตื่นน้อยมาก ตื่น อยู่ต่ออีก 5 วัน เพราะพี่สาวจะบินตามมา เพราะได้ยินเสียงคนข้างๆ กรนมากกว่า (ยิ้ม) ใครจะกลับไทยทริปหน้า คงได้นั่งสายการบินไทย Amthai : ได้ทานอาหารบ้างไหม แอน : ทานมื้อเช้าค่ะอร่อยดี อาหารเช้าก็ครบเซ็ท กั บ เครื่ อ งบิ น ใหม่ แ อร์ บั ส A380 มี ต ารางบิ น ทุกวัน ด้วยเที่ยวบิน TG911 ออกจากลอนดอน ไม่ได้เป็นแค่อาหารว่าง เวลา 12.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 5.45 Amthai : เครื่องเต็มไหมตอนที่มา น. ของวันถัดไป และกลับสู่ลอนดอนด้วย TG910 แอน : เต็มทุกที่นั่งคะ ออกจากกรุงเทพ 1.10 น. ถึงลอนดอน 7.15 น. เช้า Amthai : มาอังกฤษกี่ครั้งแล้ว แอน : ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกประเดิมเลย แอนจะเฉียด ตรู่ของวันถัดไป (ตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2015 เป็นต้น ไป การบินไทยจะเปิดบริการเทีย่ วบิน TG917 ด้วย อังกฤษตลอดแต่ไม่ได้มาสักที เครื่องบิน B777 ออกจากลอนดอน 21.35 น. ถึง Amthai : อังกฤษเป็นยังไงบ้าง แ อ น : แอน ชอบน ะอยา กล ง Unde r- กรุงเทพ 16.00 น. และ TG916 ออกจากกรุงเทพ ground ยั ง ไม่ ไ ด้ ล งสั ก ที ส่ ว นใหญ่ นั่ ง รถคื อ 13.20 น. ถึงลอนดอน 19.35 น.) ‘amthai’ แอนชอบอั ง กฤษจากบรรยากาศหนั ง เรื่ อ ง


amthaipaper 16 amthaipaper 16

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Selfie

amthaiSelfie โดย : ถนอมจิต พานิชรัตน์

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

ร้อยเรื่องสองฝั่งเทมส์ : เซลฟีบอกอะไรได้บ้างเกี่ยวกับตัวตนของเจ้าของภาพ วิทยากลุ่มหนึ่ง “เชืนั่อกว่จิาตการถ่ ายเซลฟี

และโพสต์ออนไลน์มีแรงจูงใจมาจาก ความต้องการลึกๆ ในใจ เพื่อเพิ่มความรู้สึกในทางที่ดี ให้กับตัวว่าตัวเองมีคุณค่า ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจ ให้กับตนเองด้วย ความรู้สึกนี้เกิดขึ้น เมื่อมีคนกดไลค์ให้ แชร์ภาพออกไป หรือคอมเมนท์ให้ในทางบวก

เซลฟีผู้น�ำ cr. ท�ำเนียบไวท์เฮำส์ รูปเซลฟีมใี ห้เห็นเต็มไปหมดตำมสือ่ สังคมออนไลน์ คนนิยมถ่ำยเซลฟีทุกหนทุกแห่ง แม้กระทั่งใน จังหวะและสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงสูงต่อชีวิต หรือ อำจเป็นสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงไม่สูง แต่ขำดควำม ระวั ง จนเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละเสี ย ชี วิ ต เมื่ อ เดื อ น กันยำยนที่ผ่ำนมำหนังสือพิมพ์ดิ อินดิเพนเดนท์ กับเดลี เทเลกราฟ ในอังกฤษรำยงำนว่ำปีนมี้ ผี เู้ สีย ชีวติ จำกกำรถ่ำยเซลฟีมำกกว่ำถูกฉลำมท�ำร้ำยเสีย อีก โดยมีผเู้ สียชีวติ จำกกำรถ่ำยเซลฟี 12 รำย และ 8 รำยจำกกำรถูกฉลำมท�ำร้ำย

โมนำลิซำกับโทรศัพท์มือถือ cr. Amazon

1,000 คน อำยุระหว่ำง 18-40 ปี นักจิตวิทยำให้ ผูเ้ ข้ำร่วมวิจยั ตอบแบบสอบถำมเพือ่ วัดดูวำ่ พวกเขำ จัดอยู่ในกลุ่มบุคลิกภำพแบบไหน ตำมบุคลิกภำพ ด้ำนมืดทั้ง 3 ข้ำงต้น รวมทั้งกำรมองตัวเองว่ำเป็น เสมือนวัตถุ จำกนั้นเป็นแบบสอบถำมเรื่องกำรใช้ เซลฟีในชีวิตประจ�ำวันว่ำ เช่น ถ่ำยเซลฟีและ โพสต์ออนไลน์กี่ครั้งในช่วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ มีกำร โพสต์ภำพแบบอืน่ ด้วยบ่อยแค่ไหน และพวกเขำใช้ เวลำนำนแค่ไหนตำมสื่อสังคมออนไลน์ นอกจำก นั้นพวกเขำยังต้องตอบด้วยว่ำใช้ตัวช่วยในกำรตัด ต่อภำพมำกน้อยแค่ไหน เพือ่ ให้ภำพออกมำดูดี เช่น นนิ ย มถ่ ำ ยเซลฟี แ ละโพสต์ ล งสื่ อ สั ง คม กำรครอปภำพและรีทัช ออนไลน์ ให้ ค นเป็ น ร้ อ ยเป็ น พั น เห็ น และ กดไลค์ ให้ ใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือกล้องที่ปรับ ผลกำรศึกษำระบุว่ำคนที่มีบุคลิกภำพแบบหลงตัว ให้ถำ่ ยเซลฟีได้ ก็สำมำรถถ่ำยรูปตัวเองและโพสต์ เองและมองตัวเองเป็นเสมือนวัตถุสงู จะหมดเวลำ ลงสื่อสังคมออนไลน์ได้ แต่กำรถ่ำยเซลฟีมนี ยั ทีล่ กึ ไปกับสือ่ สังคมออนไลน์มำก ทัง้ ยังใช้กำรตัดต่อภำพ ซึ้งมำกกว่ำกำรถ่ำยรูปตัวเองและโพสต์ออนไลน์ มำกด้ ว ย ส่ ว นกำรโพสต์ เ ซลฟี บ ่ อ ยๆ มี ค วำม เพรำะนั ก จิ ต วิ ท ยำเชื่ อ ว่ ำ เซลฟี่ ส ะท้ อ นถึ ง สัมพันธ์มำกกับบุคลิกภำพแบบหลงตัวเองและแบบ บุคลิกภำพของผู้ที่อยู่หน้ำกล้องด้วย จิตป่วน ขณะที่บุคลิกภำพแบบมีเล่ห์เหลี่ยมไม่มี ควำมสัมพันธ์กับกำรถ่ำยโพสต์เซลฟี และตัดต่อ กำรกระท�ำทุกอย่ำงมีแรงจูงใจ กำรถ่ำยเซลฟีก็มี ภำพ นั ก จิ ต วิ ท ยำชี้ ว ่ ำ ผลกำรศึ ก ษำสะท้ อ นว่ ำ แรงจูงใจเช่นกัน นักจิตวิทยำกลุ่มหนึ่งเชื่อว่ำกำร บุ ค ลิ ก ภำพแบบหลงตั ว เองเป็ น พวกที่ ช อบ ถ่ำยเซลฟีและโพสต์ออนไลน์ มีแรงจูงใจมำจำก แสดงออกด้วยกำรโพสต์ภำพเซลฟี ทัง้ ยังใช้ควำม ควำมต้องกำรลึกๆ ในใจเพื่อเพิ่มควำมรู้สึกในทำง พยำยำมอย่ำงมำก เพื่อให้ภำพตัวเองออกมำดูดี ทีด่ ใี ห้กบั ตัวว่ำตัวเองมีคณ ุ ค่ำ ทัง้ ยังเพิม่ ควำมมัน่ ใจ ที่สุด ส่วนผู้ชำยที่มีบุคลิกภำพแบบจิตป่วนสูงนิยม ให้กับตนเองด้วย ควำมรู้สึกนี้เกิดขึ้น เมื่อมีคน โพสต์รปู เซลฟีบอ่ ยเหมือนกัน เพียงแต่วำ่ พวกเขำ กดไลค์ให้ แชร์ภำพออกไปหรือคอมเมนท์ให้ในทำง ไม่นยิ มตัดต่อภำพสักเท่ำไรหรือมีควำมพิถพี ถิ นั เพือ่ บวก ขณะเดียวกันเซลฟีก็เป็นช่องทำงหนึ่งที่คน ให้ตวั เองออกมำดูดี น้อยกว่ำคนทีม่ บี คุ ลิกภำพแบบ ธรรมดำคนหนึ่ง ที่ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคนเด่นคนดัง หลงตัวเอง ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเซเลบ สำมำรถที่จะประกำศ ควำมเป็นตัวตนของตัวเองให้โลกรู้ได้ ท�ำนองว่ำ ส่วนคนที่มองตัวเองเป็นเสมือนวัตถุ นิยมตัดต่อ “ดูสิ ดูฉนั นีฉ่ นั นะ” นีเ่ ป็นค�ำประกำศแสดงตัวตน ภำพของตัวเองเช่นกัน นักจิตวิทยำชี้ว่ำคนที่มี ทีม่ พี ลังมำก และเซลฟีชว่ ยให้คนเรำมีโอกำสแสดง บุคลิกภำพแบบมองตัวเองเป็นเสมือนวัตถุ มักมอง ควำมโดดเด่นขึ้นมำ เห็นคุณค่ำของตัวเองต�ำ่ ซึง่ ตรงข้ำมกับบุคลิกภำพ แบบหลงตัวเอง ทีม่ องเห็นคุณค่ำของตัวเองสูง แต่ มองอี ก แง่ ห นึ่ ง กำรชอบท� ำ ตั ว ให้ โ ดดเด่ น เป็ น ไม่วำ่ จะเป็นบุคลิกภำพแบบหลงตัวเองสูงหรือคนที่ พฤติกรรมหนึ่งของคนที่มีบุคลิกภำพแบบหลงตัว รู้สึกนับถือตัวเองต�่ำ นักวิจัยก็พบว่ำพวกเขำต่ำง เอง เมือ่ ไม่นำนมำนีม้ นี กั จิตวิทยำกลุม่ หนึง่ ได้ศกึ ษำ เป็ น ผู ้ ที่ นิ ย มใช้ เ ฟซบุ ๊ ก ทั้ ง ใช้ บ ่ อ ยและใช้ น ำน ถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรถ่ำยเซลฟีเพื่อโพสต์ ส�ำหรับกำรศึกษำในเพศหญิงในวัยผู้ใหญ่ ได้มีกำร ตำมสือ่ สังคมออนไลน์กบั บุคลิกภำพแบบต่ำงๆ โดย ศึกษำอีกฉบับ ในประเทศโปแลนด์ ไม่ได้ศึกษำ บุ ค ลิ ก ภำพที่ นั ก จิ ต วิ ท ยำเลื อ กที่ จ ะศึ ก ษำเป็ น เฉพำะเพศหญิงอย่ำงเดียว แต่ทั้งเพศหญิงและ บุคลิกภำพทีพ่ วกเขำระบุวำ่ มีพฤติกรรมด้ำนมืด คือ ชำยจ�ำนวน 748 คน นักวิจัยพบว่ำผู้หญิงโพสต์ บุคลิกภำพแบบหลงตัวเอง, แบบจิตป่วน, แบบมี เซลฟีมำกกว่ำผู้ชำย ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำง เล่ห์เหลี่ยมและกำรมองตัวเองว่ำเป็นเสมือนวัตถุ เซลฟีกับบุคลิกภำพหลงตัวเองนั้น นักวิจัยเจำะจง กำรที่นักจิตวิทยำระบุว่ำเป็นพฤติกรรมด้ำนมืด ก็ ศึกษำถึงควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมเฉพำะของ เพรำะว่ำเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนว่ำใจด�ำ ไม่รู้จัก บุคลิกภำพแบบหลงตัวเอง ไม่ได้ศกึ ษำภำพรวมของ เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ หลงตนเอง เอำตัวเองเป็น บุคลิกภำพหลงตัวเอง ทัง้ นีต้ อ้ งเข้ำใจว่ำบุคลิกภำพ ศูนย์กลำงและหัวหมอ แบบหลงตัวเองประกอบไปด้วยพฤติกรรมหลำย อย่ำง ไม่ใช่พฤติกรรมโดดๆ เพียงอย่ำงเดียว เช่น งำนวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำคนอเมริกันเพศชำย มีพฤติกรรมที่เชื่อว่ำสำมำรถท�ำสิ่งต่ำงๆ ได้ตำม

ภำพนำร์ซิสซัหลงเงำ วำดโดยคำรำวัจโจ cr. Wiki ล�ำพัง ไม่จำ� เป็นต้องพึง่ ผูอ้ นื่ เป็นห่วงถึงภำพลักษณ์ ของตน มีแนวโน้มจะชื่นชมรูปร่ำงของตน เชื่อว่ำ จะต้องมีอ�ำนำจเหนือคนอื่น มักใช้อ�ำนำจไปในทำง ที่ไม่ถูกต้อง นิยมกำรแสดงออกและต้องกำรให้คน กล่ำวชื่นชมตนเอง นักวิจยั พบว่ำในเพศชำยนัน้ ได้ผลออกมำเหมือนกับ งำนวิจัยในสหรัฐฯ ที่ผู้ชำยที่มีบุคลิกภำพรวมแบบ หลงตัวเองนิยมโพสต์เซลฟี แต่สำ� หรับในเพศหญิง นัน้ กำรโพสต์เซลฟีสมั พันธ์กบั พฤติกรรมแบบนิยม แสดงออกและให้คนอื่นชื่นชมตัวเอง แม้ว่ำกำร ศึกษำชี้ให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรโพสต์ เซลฟีตำมสื่อสังคมออนไลน์กับบุคลิกภำพแบบ หลงตัวเอง แต่นั่นก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำคนที่โพสต์ เซลฟีทุกคนเป็นคนหลงตัวเอง เพรำะนี่เป็นกำร ศึกษำเชิงควำมสัมพันธ์ หมำยควำมว่ำถ้ำเป็นแบบ เอ มีแนวโน้มจะท�ำแบบบี แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ เอคือบี เพรำะฉะนั้นอย่ำไปกล่ำวหำคนที่โพสต์

เซลฟีบ่อยๆ ว่ำเป็นพวกหลงตัวเองหรือจิตป่วน เพรำะกำรโพสต์เซลฟีอำจเป็นช่องทำงส�ำหรับกำร สำนสัมพันธ์กับคนอื่น โดยเฉพำะในกรณีเซลฟี แบบกลุ่มหรือตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก่อนหน้ำทีจ่ ะมีกำรท�ำวิจยั เรือ่ งกำรใช้ เซลฟีกับบุคลิกภำพแบบหลงตัวเองออกมำก ผู้ที่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็สำมำรถสังเกตคนประเภท หลงตัวเองจำกโปรไฟล์ของพวกเขำในสื่อสังคม ออนไลน์อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงกำรโพสต์เซลฟีของตัว เองและกำรใช้ภำษำ อย่ำงไรก็ตำมกำรศึกษำด้ำน จิตวิทยำก็ช่วยยืนยันว่ำกำรถ่ำยและโพตส์เซลฟี มีควำมสัมพันธ์กับบุคลิกภำพแบบหลงตัวเอง โดย เฉพำะในเพศชำย ส่วนในเพศหญิงสัมพันธ์กับ พฤติกรรมที่นิยมกำรแสดงออกและต้องกำรให้คน กล่ำวชื่นชมตนเอง ยังไงผู้อ่ำนอ่ำนบทควำมนี้แล้ว ชื่นชมด้วยนะ แต่ผู้เขียนไม่ได้มีบุคลิกภำพแบบ หลงตัวเองนะคะ ‘amthai’

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licenced & Regulated Accountancy Practice by Thai & UK Accountants (Licence No.8294)

Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¨´·ÐàºÕ¹¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom â´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified / Certified áÅÐÁÕ·ÕÁ§Ò¹·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ·Ò§´ŒÒ¹ºÑÞªÕáÅÐÀÒÉÕã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ·Ñ駹ѡºÑÞªÕ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ ·ÕèÂÔ¹´ÕãËŒºÃÔ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¤¹ä·Â·Õ赌ͧ¡Ò÷ӸØáԨ¡ÒäŒÒ·Õè»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Self Employed, Sole Traders, Partnership,Company Limited, Non-Profit Organisation Charity etc; ͧ¤¡Ã¡ÒáØÈŠઋ¹ ÇÑ´ä·Â ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / ແ´ºÃÔÉÑ· ·Ñ駸ØáԨ¢¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ / ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D, ྐྵªÑè¹ - Auto Enrolment Pension (New Regulation) etc. ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (¨´·ÐàºÕ¹ ¹ÓÊ‹§ & ¡àÅÔ¡ VAT) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House / Charity Commission

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) Mobile Number 074 2766 7598 or 075 5289 2519 ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Registered in England and Wales No. 08798217 Correspondence Address: Office 98, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ United Kingdom


Follow us on Twitter Charity Gala Dinner @amthaipaper news roundup

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) amthaipaper amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

บริการตั๋วเคร�องบินราคาถูก โดยเจาหนาที่คนไทย ราคาพิเศษกับเบสท ดีล ไฟลท เราสามารถหาตั๋วจาก UK กลับไทย หรือจุดหมายอ�นๆ ทั่วโลก เรามีราคาตั๋วภายในประเทศไทยราคาพิเศษ โปรโมชั่นเชนเดียวกับประเทศไทย เรามีราคาพิเศษ สำหรับตั๋วชวงเทศกาล บริการโดยคนไทย เพ�อเพ�อนๆ คนไทยใน UK เรามีสำนักงานทั้งในกรุงเทพฯ และกรุงลอนดอน

ลองโทรหาเราเพ�อสอบถามราคาไดที่ 0203 598 2525 Best Deal Flights Limited

โทร. 0203 5982 525 ยท

โด

Suite 15, 88-90 Hatton Garden, London EC1N 8PN T : 0203 598 2525 | Email : cs@bestdeal.flights Fan Page : www.facebook.com/bd.flights

ราคาถกู ตวั๋ ทย

Retail Agent for ATOL Holder

ีม ง า น ค นไ

17 17


amthaipaper 18amthaipaper 18

ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

amthaiNews round up 10 อันดับของอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักร 10 ปีข้างหน้า

news round up ค่าเช่าสูงสุดอยู่บริเวณไฮด์ปาร์ก คอร์นเนอร์ และพิคคาดิลลี่ อยู่ที่ £ 2,920 ต่อเดือน ตามด้วยย่านหรู ไนท์บริดจ์ที่ £ 2,832 และที่สามคือ แถวกรีนพาร์ค £ 2384 ต่อเดือน ส่วนย่านที่ถูกที่สุดจะอยู่แถวขอบ นอกของเส้นทางรถใต้ดิน เช่น ที่ แฮตตัน ครอส ที่ถูกกว่าใจกลาง เมืองถึงเก้าเท่า สุดสายของพิคคา ดิลลีคา่ เช่าห้องโดยเฉลีย่ £324 ต่อ เดือน แผนทีน่ จี้ ะช่วยให้ผทู้ กี่ าำ ลังหา ที่อยู่ในกรุงลอนดอนที่ได้ช่ือว่าแพง ที่สุดในประเทศได้ ‘amthai’

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

ณ ะ ที่ ร า ค า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ น ลอนดอนทะยานสูงอย่าง กู่ไม่กลับ นักลงทุนจะเริ่ม มองหาพืน้ ทีอ่ นื่ เพื่อลงทุน สำาหรับอนาคต House S i m p l e บ ริ ษั ท อสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ ทำาการวิจัยโดยสอบถาม กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในรถที่มีเด็กอายุต�่ากว่า 18 เริ่มบังคับใช้แล้ว ความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ด้านอสังหาริมทรัพย์ ว่า กฎหมายห้ า มสู บ บุ ห รี่ ใ นรถที่ มี พื้นที่ใดที่คิดว่าราคาบ้าน ผู้โดยสารอายุตำ่ากว่า 18 เริ่มบังคับ และที่ดินที่มีแนวโน้มที่จะ ใช้ในอังกฤษและเวลส์ คนขับรถที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ไม่ห้ามคนสูบบุหรี่ในรถก็จะถูกปรับ อีก 10 ปีข้างหน้า โดยยึด £ 50 เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อปกป้องเด็ก หลักจากปัจจัยสำาคัญ การคมนาคม ประชากรหนุ่มสาว แนวโน้มในการบริโภค และที่อยู่ของคนดัง พื้นที่ และเยาวชนจากการเป็นผู้สูบบุหรี่ ทั้งหมดอยู่ในประเทศอังกฤษ หลายพื้นที่ได้รับความนิยมมานานแล้ว เช่น แมนเชสเตอร์ และโฮป และ มือสอง ทีท่ าำ ให้มคี วามเสีย่ งเป็นโรค ก็มีบางพื้นที่ที่เป็นม้ามืดในตลาดอสังหาฯ ทางเหนือของอังกฤษมี รอทเธอแรม ในยอร์คเชียร์ ใต้ ทางใต้ รุนแรงเช่นเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ โรค มี อิปสวิทซ์ ในซัฟฟอร์คก็ติดอันดับที่น่าสนใจ ถิ่นที่คนอยากย้ายไปอยู่มากที่สุดมี แมนเชสเตอร์ มะเร็งหลอดลม และโรคปอดบวม Manchester เพราะมีระบบเมโทรลิงค์และการพัฒนาของสื่อใหม่บีบีซีซิตี้ ตามด้วย Rotherham เมือง และทำ า ให้ โ รคหอบหื ด กำ า เริ บ เหมืองถ่านหินที่มีการลงทุนหลังจากมีระบบการขนส่งใหม่ อันดับ 3 Harborne ในเบอร์มิงแฮม ที่ได้รับ กฎหมายนีใ้ ช้กบั พาหนะทุกประเภท ความนิยมมากในหมู่นักศึกษา และจะได้ประโยชน์จากการสร้างทางรถไฟ HS2 อันดับ 4 เลสเตอร์ ไม่เว้นแม้แต่รถที่เปิดหน้าต่าง ปรับ Leicester อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรจำาไว้ว่าราคาบ้านไม่ได้สูงขึ้นเสมอไปแต่อาจลดลงได้ ‘amthai’ อากาศ หรือแม้แต่สูบขณะที่เปิดประตูไว้ แต่ไม่มีผลกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และรถที่เปิดประทุน และใน วันเดียวกันนี้ที่ห้ามขายบุหรี่อิเล็คทรอนิกส์ให้กับผู้มีอายุตำ่ากว่า 18 หรือผู้ใหญ่ที่ซื้อบุหรี่ให้กับผู้มีอายุ เจเรมี คอร์บีน ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์คนใหม่ ตำ่ากว่า 18 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเจน เอลลิสันกล่าวก่อนหน้านี้ว่า มีเด็กสามล้านคนกำาลัง เจเรมี คอร์ บี น วั ย 66 ปี เผชิญกับการสูบบุหรี่มือสองในรถยนต์ แต่ไม่กล้าขอให้ผู้ใหญ่หยุดสูบ ‘amthai’ นั ก ก า ร เ มื อ ง ผู ้ เ ลื่ อ ม ใ ส ลั ท ธิ สังคมนิยม ได้รบั เลือกให้กา้ วขึน้ เป็น สถานศึกษาค้านการเพิ่มความเข้มงวดวีซ่านศ.ต่างชาติ ผู้นำาพรรคเลเบอร์พรรคการเมือง ประเทศขาดรายได้ ฝ่ายค้านของอังกฤษในวันเสาร์ที่ 12 ขณะที่ ก ระทรวงมหาดไทยของ ก.ย. ด้วยคะแนนเสียงราวร้อยละ สหราชอาณาจั ก ร จะเพิ่ ม ความ 59.5 หรือ 251,417 คะแนนเสียง เข้ ม งวดระเบี ย บการขอวี ซ ่ า ของ เอาชนะคูแ่ ข่งทีเ่ ป็นสมาชิกระดับสูง นักเรียนต่างชาติ ก็มหี ลายฝ่ายออก ของพรรคเลเบอร์ คอร์บีนกล่าว มาคัดค้านเพราะ จะทำาให้ประเทศ สุ น ทรพจน์ ห ลั ง ชั ย ชนะ ระบุ ถึ ง สูญเสียรายได้มหาศาล รองอธิการ “การเปลี่ยนแปลง” ที่ตัวเขาจะ บดี ม หาวิ ท ยาลั ย อ๊ อ กซฟอร์ ด ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งเวลา หลุยส์ ริชาร์ดสัน เตือนว่ารัฐบาล นับจากนี้ และกล่าวขอบคุณบรรดา ไม่ ค วรสร้ า งกำ า แพงขวางกั้ น ผูส้ นับสนุน พร้อมให้คาำ มัน่ จะต่อสูเ้ พือ่ แก้ปญ ั หาความไม่ยตุ ธิ รรมทางสังคมต่อคนยากจนและผูด้ อ้ ยโอกาส นักศึกษาต่างชาติ เพราะนอกจากจะ มีผู้วิเคราะห์ว่าจุดยืนทางการเมืองแบบซ้ายสุดขั้วของคอร์บีน อาจเป็นผลเสียต่อพรรคเลเบอร์ในการ ทำ า ล า ย ชื่ อ เ สี ย ง อั น ดี ข อ ง เลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าที่คาดว่าน่าจะมีขึ้นในปี ค.ศ. 2020 และอาจทำาให้พรรคเลเบอร์พ่ายแพ้แก่บรรดา มหาวิ ท ยาลั ย ในอั ง กฤษแล้ ว ยั ง ทายาททางการเมืองของคาเมรอนในพรรคคอนเซอร์เวทีฟ ที่นำาโดยจอร์จ ออสบอร์น รัฐมนตรีคลัง ทำาลายเศรษฐกิจของประเทศด้วย เธเรซา เมย์ รัฐมนตรีมหาดไทย และบอริส จอห์นสัน นายกเทศมนตรีลอนดอน ‘amthai’ แทนทีจ่ ะบังคับให้นกั ศึกษาทีจ่ บแล้วออกไป ควรให้สทิ ธิอยูท่ าำ งานเพือ่ เป็นกำาลังและสติปญ ั ญาช่วยพัฒนา เศรษฐกิจของอังกฤษ ริชาร์ดสัน ออกมาให้ความเห็นหลังการประกาศอันดับมหาวิทยาลัยของเดอะไทม์ และพบว่า 1 ใน10 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอยู่ในสหราชอาณาจักร และลอนดอนได้ชื่อว่าเป็นเมือง บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค ที่อยู่แถวหน้าสำาหรับการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัย 4 แห่งที่ติดอันดับ Top 30 ถึงแม้จะเป็นข่าวดี แต่ ประกาศหยุดผลิตปลดคนงาน 1,700 ต�าแหน่ง ข่าวร้ายคือมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 29 ปี และมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) กลางๆ ก็อาจจะถูกแซงหน้าโดยมหาวิทยาลัยในยุโรป ‘amthai’ ประกาศหยุ ด ผลิ ต เหล็ ก แบน ชั่วคราวที่โรงงานถลุงเหล็กบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI ทวิตเตอร์ภาพอาม่าอุ้มหลานปลดทุกข์หน้าร้านเบอเบอรี่ UK) ย่านทีสไซด์ (Teesside) เมือง หึ่งทั่วโลกโซเชียล เรดคาร์ (Redcar) เมือ่ วันที่ 18 ก.ย. ภาพอาม่าอุ้มหลานชายปลดทุกข์ ที่ผ่านมา ปลดพนักงานถึง 1,700 หน้ า ร้ า นเบอเบอรี่ ในบิ ส เตอร์ จาก 2,000 ตำาแหน่ง สาเหตุหลัก วิลเลจ เอ๊าท์เล็ต ที่คนขับแท็กซี่ คือเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซา ชาวอังกฤษ แมตต์ เคลลี่ นำาไป จี น ผลิ ต เหล็ ก ราคาถู ก ออกมาตี โพสบนทวิตเตอร์ พร้อมข้อความว่า ตลาดโลก สู้ภาษี CO2 หรือภาษี ‘ผมเดาว่าเธอไม่ได้เป็นแฟนของ คาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงาน เบอเบอรี่’ กระหึ่มโลกออนไลน์ มี และภาษี โ รงเรื อ นของรั ฐ บาล ผู้เข้าไปคอมเม้นต์ต่างๆ กัน ตั้งแต่ สหราชอาณาจักรไม่ไหว และ SSI UK ต้องแบกภาระต้นทุนสต็อกวัตถุดบิ ในราคาทีส่ งู ขณะทีร่ าคาเหล็ก ขอโทษแทน จนกระทัง่ วิจารณ์ความ ในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค (SSI UK) ผู้ผลิตเหล็กกล้า ไม่สมควรในการนำาภาพไปเผยแพร่ รายใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ มีกำาลังการผลิต 3.6 ล้านตันต่อปี ได้เผชิญปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามก็มีผู้ข้องใจว่า ทำาไม มาตั้งแต่ปี 2554 มีความเป็นไปได้สูง ที่เอสเอสไอ ยูเค จะหยุดดำาเนินกิจการถาวรและ SSI จะขาย จึ ง ไม่ ใ ช้ ห ้ อ งนำ้ า สาธารณะที่ อ ยู ่ ทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวออกไปเพราะเหล็กยังอยู่ในภาวะล้นตลาดอย่างน้อย 2 ปี ‘amthai’ ไม่ไกลจากบริเวณนัน้ เพียงไม่กเี่ มตร และเป็นบริการที่ไม่ต้องจ่ายเงิน บิสเตอร์ วิลเลจ เอ๊าท์เล็ต อยู่ห่างจากอ๊อกซฟอร์ด 17 ไมล์ เป็นแหล่ง แผนที่แสดงราคาห้องเช่าโดยเฉลี่ยตามสถานีรถใต้ดินของลอนดอน ท่องเที่ยวยอดฮิตของกลุม่ นักท่องเทีย่ วจีนทีข่ นึ้ ชือ่ เรือ่ งช้อปปิง้ การท่องเที่ยวอังกฤษถึงกับติดป้ายภาษา เว็บไชต์ Thrillist จัดทำาแผนทีร่ ถไฟใต้ดนิ ลอนดอนรุน่ ใหม่ทแี่ สดงค่าเช่าห้องนอนเดีย่ วโดยเฉลีย่ ภายใน จีนระบุขอ้ มูลการเดินทางภายในสถานีรถไฟลอนดอนมาริโบน ไปบิสเตอร์ วิลเลจ เอ๊าท์เล็ต อีกทัง้ เว็บไซต์ หนึ่งกิโลเมตรของแต่ละสถานีในกรุงลอนดอน ช่วยให้คนลอนดอนมองเห็นภาพที่ชัดเจนถึงความแตก ก็มีภาษาจีนให้เลือกด้วย จากการสำารวจในปี 2556 พบว่าร้อยละ 27 ของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง ต่างระหว่างค่าเช่าในส่วนต่างๆ ของลอนดอน ที่ยื่งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงขึ้นเท่านั้น มาเที่ยวสหราชอาณาจักร ชอบมาจับจ่ายซื้อของที่บิสเตอร์ วิลเลจ เอ๊าท์เล็ต มากที่สุด ‘amthai’


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

19


amthaipaper 20amthaipaper 20

ISSUE0092 (Aug - Sep 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Talk

amthaipaper

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

NAKHON THAI Ìҹ¹¤Ãä·Â Å͹´Í¹

ÃѺÊÁѤþ¹Ñ¡§Ò¹ËÅÒµíÒá˹‹§·Ñ駵íÒá˹‹§àµçÁàÇÅÒáÅЪÑèǤÃÒÇ (ÃѺÊÁѤä¹ä·ÂáÅЪÒǵ‹Ò§ªÒµÔ) ´Ñ§¹Õé 1. ¼ÙŒª‹ÇÂà«¿ ªÒÂ-ËÞÔ§ 2. ¾‹Í/áÁ‹¤ÃÑÇ starter 3. ¤¹à´Ô¹Ê‹§ÍÒËÒà 4. ¾¹Ñ¡§Ò¹àÊÔÏ¿µíÒá˹‹§ËÞÔ§ªÒ àËÁÒÐÊíÒËÃѺ¼ÙŒÊÁѤÃÍÒÈÑÂÍÂÙ‹ã¹Å͹´Í¹ ·Õèà´Ô¹·Ò§ä»ÃŒÒ¹Êдǡ áÅмٌÁÕ»ÃÐʺ¡Òó·Õèà¤Â·íҧҹÌҹÍÒËÒÃä·ÂÁÒ¡‹Í¹

ʹ㨵Դµ‹Í ¤Ø³àÍÁÁÕè 0784239 3831 Nakhon Thai Restaurant

is looking for the following (THAI AND NON - THAI STAFF URGENTLY) As following below FULL TIME or PART TIME and VISA REQUIRED 1. Second Chef position 2. Starter chef position 3. Food Runner position 4. waiter and waitress position It will be suitable if the applicants live locally or easy to commute. All positions are experience.

Please contact Amy 0784239 3831


Follow us on Twitter Talk news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaiTalk

21 21

amthaipaper amthaipaper ISSUE0093 (Sep - Oct 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

The show will take audiences on an intrepid journey through the mystical history of this ancient martial art and demonstrate the beautiful movements of Chi with spectacular weapons and combat demonstrations.

Shaolin-Kung Fu Show Depicting the history, philosophy and story

โชว์กังฟูวัดเส้าหลิน ในลอนดอน

Following their globally acclaimed ‘Wheel of Life’ and ‘Kung Fu Masters’ tours, the phenomenal Shaolin Monks return to London with an outstanding new show simply titled SHAOLIN.

T

Faith Forum at Wat Mahathat เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๘ วั ด มหำธำตุ สหรำชอำณำจั ก ร โดยความสนั บ สนุ น จาก ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้จดั ประชุม สั ม มนาศาสนสั ม พั น ธ์ ผู ้ น� า ศาสนาสากลที่ วั ด มหาธาตุ คิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร โดยมีผู้น�า ศาสนาต่างๆ มาร่วมประชุม โดยได้เน้นการเสนอ แนวคิดระหว่างผูน้ า� ศาสนา มีผพู้ ดู ทัง้ หมด ๑๖ ท่าน โดยเสนอความคิดร่วมกันเรือ่ งค�าสอนในศาสนาจะ ช่วยศาสนิกปฎิบัติตัวต่อความเจริญก้าวหน้าของ เทคโนโลยี่สมัยไหม่ได้อย่างไรบ้าง

มี

แขกทีไ่ ด้เชิญทัง้ หมด ประมาณ ๑๕๐ ท่าน การ สัมมนาใช้ภาษาอังกฤษ และ มีพระสงฆ์ผู้แทน จากประเทศไทย อาทิ ดร.พระมหำสุรศักดิ์ พระ มหำบุญไทย พระมหำพิสุทธิ์ พระครูวิมลธรรม รังษี โดยมี รองผอ.ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

of the Shaolin Monks in an authentic and spectacular performance, SHAOLIN will vividly illustrate the rarely-seen Kung Fu masters’ feats of agility strength and skill, using Buddhist Meditation and rigorous martial arts training.

wenty Shaolin monks will take to the stage to demonstrate their martial arts ชาติ นำยชยพล พงษ์สีดำ และคณะ น�าโดย expertise in an awe-inspiring performance. ศำสตรำจำรย์ ดร.นรนิติ เศรษฐบุตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยพุทธโลก ทัง้ นีม้ พี ระเถระจากยุโรป คือ SHAOLIN is the ultimate display of theatre พระเทพกิตติโมลี รองประธานสหภาพพระธรรม and physical prowess. The twenty-member ทูตไทยในยุโรป มาเป็นผู้ปาฐกถาน�า และมีผู้น�า cast perform incredible “superhuman” feats. ศาสนาต่างๆ เข้าร่วมฟังบรรยาย ทั้งนี้การจัด The show combines traditional Shaolin สัมมนาดังกล่าวทางวัดมหาธาตุ ซึ่งมีเจ้ำคุณพระ Kung Fu, inch perfect choreography with ปัญญำพุทธิวิเทศ (เจ้าคุณเหลา) เจ้าอาวาส ได้ dramatic lighting and sound that evokes the spirit of their traditions in one breathtaking ดูแล และต้อนรับผู้น�าศาสนาอย่างอบอุ่น performance. Ven. ChaowKhun Phrapanyabuddhiwithet (Dr.Laow Panyasiri) Wat Mahathat UK Eastfield House Kings Bromley Alrewas Road Burton On Trent Staffordshire DE13 7HR Tel 01543 472315 ‘amthai’

โชว์ กั ง ฟู วั ด เส้ ำ หลิ น เหมำะส� ำ หรั บ เด็ ก และ ผู้ใหญ่ ใครชอบดูหนังกังฟูห้ำมพลำด ไปดูโชว์ กันสดๆ ‘SHAOLIN’ 29 Sept – 17 October 2015 The Peacock Theatre Portugal St, London WC2A 2HT Tues- Sat at 7.30 pm, Saturday matinees at 2.30 pm, Sun at 6 pm, and matinees at 2.00 pm Ticket Prices: 15.00 - 38.00 GBP plus booking fee ‘amthai’

amthairoyalty ต่อจากหน้า 6 วิหาร พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ และกังหันน�้ำชัยพัฒนำเครื่องที่ สำมและเครื่องกลเติมอำกำศ ติดตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๕๕ ณ สระน�้ำวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

£30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe

เป็ น ที่ น ่ า ปี ติ ยิ น ดี แ ก่ ป วงพสกนิ ก รไทย ที่ กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิ บัตรการประดิษฐ์กังหันน�้าชัยพัฒนา แด่พระบำท สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๓๖ นั บ ว่ า เป็ น สิ ท ธิ บั ต รใน พระบาทสมเด็จ พระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรก พระปรมิ น ทรมหาภู มิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ของไทย และครั้งแรกของโลก พร้อมกันนี้คณะ รัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของ พระเกียรติในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ‘amthai’ ทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อเป็นการเทิด (อ่านต่อฉบับหน้า) continue from page 6 temples, government agencies, public parks in Bangkok and the countryside, have requested support from the Chai pattana Foundation and the Royal Irrigation Department in treating wastewater, not only in Thailand, but abroad as well. At present they are set up in three foreign countries. As follows: The first Aerator was set up at the Woluwe Saint-Pierre Park, Brussels, Belgium, on 4th April 2003, and replaced by a new one on 27th June 2012. The second one was set up at the temple’ pond, in Maha Po temple, Buddhagaya, India, on 25th October 2011. The third one was set up on 24th June 2012 at the temple’ pond, in the Buddhapadipa temple, Wimbledon, Lon-

don, United Kingdom. The Thais are very pleased that the “Chaipattana Aerator” has received a patent in His Majesty the King’s name on 2nd February 1993. His Majesty the King is “the first Monarch in Thai and world history to receive a patent”. Chaipattana Aerator became famous when the office of the National Research Council bestowed upon H.M. the King the First Prize Award. Apart from this the Thai cabinet issued a resolution to declare the 2nd of February yearly as “Inventor’s Day” in honour of His Majesty, King Bhumibol Adulyadej. ‘amthai’

(To be continued)

+44 (O) 7950 179321,


amthaipaper 22 22amthaipaper

ISSUE0093 (Sep - Oct 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

directory

amthaipaper

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide ਌ҾÃÐÂÒ¡Ã؍» ໚¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ÁÕÌҹÍÒËÒÃã¹à¤Ã×Í 11 ÊÒ¢Ò à¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒâÂÒ§ҹ·ÑèÇÊËÃÒªÍҳҨѡà ਌ҾÃÐÂÒແ´ÃѺÊÁѤþ‹Í¤ÃÑÇáÅÐáÁ‹¤ÃÑÇËÅÒµÓá˹‹§´Ñ§¹Õé

ËÑÇ˹ŒÒ¤ÃÑÇä·Â 5 µÓá˹‹§ ËÑÇ˹ŒÒ¾‹Í¤ÃÑÇá¼¹¡¼Ñ´ ᡧ ‹ҧ ÂÓ 5 µÓá˹‹§

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó¨Ò¡ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃä·Âã¹âçáÃÁËÃ×ÍÌҹÍÒËÒêÑé¹¹ÓÍ‹ҧ¹ŒÍ 5 »‚ ÃÑ¡¡Ò÷ӧҹ໚¹·ÕÁ ÁÕ¤ÇÒÁ “àÍÒã¨ãÊ‹” ÃÑ¡ã¹ÍÒªÕ¾¾‹Í¤ÃÑÇ ½ƒ¡ã½†ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð·Ó§Ò¹·ŒÒ·Ò áÅоÌÍÁ·Õè¨ÐàµÔºâµä»¡ÑººÃÔÉÑ· ÃÒÂä´ŒáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ´Õ ·Ó§Ò¹ÍҷԵÅÐ 5 Çѹ ÇѹËÂØ´»ÃШӻ‚ 28 Çѹ

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK Royal Thai Embassy London

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand)

1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต อย่างละเอียดทุกเรื่อง โชคลาภ การงาน ความรักและเรื่องอื่นๆ รับปรึกษาทางโทรศัพท์

1. Head chef 2. Second chef 3. Head waitress / waiter 4. Experienced restaurant manager With accomodation, salary depend on the experience.

0797 3656 517, 07979356229 เบอร์ไทย 092 8719609

มีห้อง Single room ให้เช่า

SPA MASSAGE and HAIR REMOVAL THERAPIST’S REQUIRED

80 GBP/week Southfield, London area ติดต่อ 07881556126, 07798851085

QUALIFIED or FREE TRAINING... Open 8 years in The North West of England’s Biggest Holiday Resort Blackpool, nr Manchester. Good Regular Customers, 50/50+ Self Employed £700 a week, Free Shop Accommodation, (or why not rent a room from £20 a day) owner: 07971 772315 Shop: 01253 752244

Please contact 07968743336

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

Ê‹§ãºÊÁѤ÷Õè Saipin Lee Chaophraya, 20 Swinegate Road, Leeds LS1 4AG Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ ¤Ø³ÊÒ¾Գ· (¤Ø³µØŒÂ) â·Ã. 079 6927 3645 saipin.lee@thaileisuregroup.co.uk ÃÒÂÅÐàÍÕ´ www.chaophraya.co.uk The new restaurant in north east of England Wanted

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

โทรหาคุณจิ๋ม

amthaipaper amthaipaper

28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

Offices in Thailand British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

British Council in Thailand 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC) 21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd. 491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

Vietnamese street food

WE ARE HIRING! Head Chef Line Chef Kitchen Assistants

We currently have vacancies across our restaurants in London, Leeds, Manchester and Birmingham. For more information or to submit an application please email : jobs@phocafe.co.uk or call: 07834 063 433

www.phocafe.co.uk

To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321 Email: ad@amthai.co.uk

C

lassified Advertising Advertising from £5 E-mail: ad@amthai.co.uk

Contact: In

English : 07950 179 321, In Thai : 0788 6359 750


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

23


24 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

technology

Profile for amthai International

Amthaipaperissue0093  

amthaipaperissue0093

Amthaipaperissue0093  

amthaipaperissue0093

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded