Amthaipaperissue0085

Page 1

amthaipaper roundup 2news

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

politics

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

1

Monthly Issue ISSUE 0085 (Jan - Feb 15)

UK University Fair 2015

ISSN 2051-2554

โฮมออฟฟิศประกาศปฏิรปู ระบบวีซา่ อ่านต่อหน้า 19

Lancaster London Hotel

Sat, 28th Feb

12:00-17:00

In English

Lancaster Gate

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12-13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24

พบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยชื�อดังจากทัว� สหราชอาณาจักรกว่ า 90 แห่ ง

Aston University University of Bath Cardiff University King’s College London Register online for FREE entry

University of Leeds University of Manchester Queen Mary, UoL UCL

และอีกมากมาย

www.ukunifair.co.uk

สาธารณสุขเตือนซุปเปอร์มาร์เก็ตให้วางดอกแดฟโฟดิล ห่างจากอาหาร อ่านต่อหน้า 19

Dozo Sushi

of the delicious Japanese fine dining restaurant ¹Ö¡¶Ö§ÍÒËÒÃÞÕè»Ø†¹ ¹Ö¡¶Ö§â´Œâ«Ð (Dozo) Getsunova Live in London Getsunova บินข้ามฟ้ามาเปิดการแสดงคอนเสิรต์ ณ กรุงลอนดอน เมือ่ วันที่ 24 ม.ค. อ่านต่อหน้า 8

ÊÒ¢Ò Soho Branch 32 Old Compton Street Soho W1D 4TP 020 7434 3219

ÊÒ¢Ò South Kensington 68 old brompton road south kensington london SW7 3LQ 020 7434 3219


WY_Thai advert- Map version 420x297 02:Layout 1

22

6/1/14

amthaipaper amthaipaperISSUE0065

14:08

Page 1

news round up

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

For genuine Chinese & Oriental groceries

INVERNESS ABERDEEN

M90 M9

EDINBURGH

M8 GLASGOW

M77

A1

M8 M74

A74(M)

NEWCASTLE UPON TYNE

CARLISLE

M6

M4

Wing Yip Manchester

A1(M) M65 LEEDS

Oldham Road, Ancoats, Manchester M4 5HU For satnav use M4 5FS 0161 832 3215

M62

M58

MANCHESTER

LIVERPOOL

M18

M60 M56

M180

M1

M6

NOTTINGHAM

M6 Toll M69

M54 BIRMINGHAM M42

M6

M11

M5 M40

M25

M4 BRISTOL

IPSWICH

CRICKLEWOOD

Wing Yip Birmingham 375 Nechells Park Road, Nechells, Birmingham B7 5NT 0121 327 6618

CROYDON

M4 M3

M5

A14

M1

M50

CARDIFF

NORWICH

A1(M)

PETERBOROUGH

M23 M27

M20

DOVER

SOUTHAMPTON EXETER

Wing Yip Cricklewood* 395 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6LN 020 8450 0422

Wing Yip Croydon *พืนทีใหเชาขนาด 5,000 ตารางฟุต เหมาะสำหรับเปิดรานอาหารไทย สนใจขอมูลเพิมเติมกรุณาติดตอ james.pettengell@wingyip.com

544 Purley Way, Croydon CR0 4NZ For satnav use CR0 4RF 020 8688 4880

ชอบปิง ออนไลนไดที www.wingyipstore.co.uk www.wingyip.com


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

amthaipaper

สรุปข่าวการเมือง

นายกฤกษณ์ บุดดีจีน ผู้ต้องหาคดีเผยแพร่แถลงการณ์พระราชวังปลอม

amthaipaper amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

33

นายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค

ได้แถลงคำาสั่งคดีโครงการรับจำานำาข้าว ว่ามีความ เห็นสั่งฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูด้ าำ รงตำาแหน่งทางการเมือง ฐานปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทุจริต และเป็นเจ้าหน้าทีข่ อง รัฐปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใดในตำาแหน่ง นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. หรือหน้าทีห่ รือใช้อาำ นาจในตำาแหน่งหรือหน้าทีโ่ ดย แถลงปิ ดคดีถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มิชอบ เพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด หรือ ออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม ภาพ 1 ในผู้ต้องสงสัยวางระเบิดที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ พ.ร.บ. และมีขบวนการอย่างไร เพราะเรื่องนี้ยังหาตัวคน ป.ป.ช. พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา ผิดไม่ได้ แต่ลงโทษคนกำากับนโยบายไปแล้ว และ เหตุความไม่สงบทั้ง 2 เหตุการณ์ คือเหตุวาง 123/1 ว่าทางสหรัฐฯ เป็นห่วงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอดีตนา ระเบิดกลางกรุง-มะกันป่วนไทย ระเบิ ด และการเผยแพร่ แ ถลงการณ์ ป ลอมใน ยกฯ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ต้องโดนถอดถอนจากคน หลังถอดถอน-ส่งฟ้อง ‘ยิ่งลักษณ์’ ลักษณะของขบวนการล้มเจ้าดังกล่าว นับเป็นเหตุ สำาหรับการถอดถอนดังกล่าว นายวิชา มหาคุณ ที่ ม าจากการแต่ ง ตั้ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตามครรลอง ก้าวเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพียงวันแรกก็เกิด ป่วนทางการเมืองที่สถานการณ์เริ่มร้อนแรงมาก กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ประชาธิปไตย เหตุวางระเบิดที่สถานทีรถไฟฟ้าบีทีเอส สยาม ขึ้น หลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต การทุจริตแห่งชาติได้แถลงเปิดคดี โดยชี้ให้เห็น บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าพารากอน โดย นายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่งและ โครงการรับจำานำาข้าวมีการทุจริตและระบายข้าว ต่อมานายรัสเซลได้บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาท เกิดเหตุระเบิดขึ้น 2 ครั้ง จากการวางระเบิด 2 ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี รวมทั้งมี ในราคาถูกให้ผมู้ อี าำ นาจและนำามาขายในราคาแพง ของสหรัฐอเมริกาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและ ลูก 2 จุด สะเก็ดระเบิดกระจายจำานวนมาก ความชัดเจนมากขึ้นเมื่อสำานักงานอัยการสูงสุดมี ขณะที่ข้าวในตลาดโลกราคาต่ำากว่าในโครงการรับ แปซิฟิคในปี 2015” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำารวจและทหารเข้าสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่า มติส่งฟ้องคดีทุจริตในโครงการจำานำาข้าว อันจะ จำ า นำ า ข้ า วของรั ฐ บาล ทำ า ให้ ข าดทุ น กระทบ โดยได้กล่าวตอนหนึง่ ว่า สหรัฐฯ ไม่ได้เลือกข้างใน เป็นระเบิดแสวงเครื่องชนิดไปป์บอมแบบตั้งเวลา เป็นการนำาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมี อุตสาหกรรมข้าวและชาวนา ทำาให้เงินของรัฐบาล การเมืองไทย “ผมขอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ในลักษณะก่อกวนมากกว่าการหวังผล จึงส่งผลแค่ กำาหนดส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำารง ที่ใช้จำานำาข้าวเริ่มหมด ไม่มีเงินให้ชาวนาทำาให้ เมื่อผู้นำาที่มาจากการเลือกตั้งถูกปลดออกจาก ให้ประชาชนตกใจ แต่ไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บแต่อย่าง ตำาแหน่งทางการเมืองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นี้ ชาวนามี ห นี้ สิ น และฆ่ า ตั ว ตายนั บ สิ บ ราย ตำ า แหน่ ง ถู ก ถอดถอนโดยผู้ มี อำ า นาจที่ ก่ อ พฤติกรรมของน.ส.ยิ่งลักษณ์ที่ไม่ยับยั้งโครงการที่ รัฐประหาร และตกเป็นเป้าด้วยข้อหาอาญา ใน ใด ต่อมาตำารวจได้เก็บหลักฐานจนสามารถตรวจ แรงเสี ย ดทานยิ ่ ง มากขึ ้ น เมื ่ อ น.ส.ยิ ่ ง ลั ก ษณ์ ข อ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด จึงส่อ ขณะทีก่ ระบวนการและสถาบันพืน้ ฐานในระบอบ พบภาพผู้ต้องสงสัย 2 ราย จากกล้องวงจรปิด โดยพบความเชื่อมโยงว่าลักษณะก่อเหตุคล้ายกับ อนุญาตคสช.เดินทางออกนอกประเทศในวันที่ 8 ว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2550 ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักลง ประชาคมโลก อ่านต่อหน้า 21 คดีลอบวางระเบิดทีส่ มานเมตตา แมนชัน่ และย่าน กุ ม ภาพั น ธ์ เพื่ อ เดิ น ทางไปพบพ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ที่ มาตรา 178 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ มีนบุรี รวมทั้งรูปพรรณคนร้ายคล้ายผู้เคยก่อเหตุ ฮ่องกง แต่คสช.กลับปฏิเสธไม่อนุญาตให้เดิน แผ่นดิน พ.ศ.2543 มาตรา 11(1) อันนำาไปสู่การ amthaiteam วางระเบิด 9 จุดเมื่อปลาย ปี 2549 จากลักษณะ ทางออกนอกประเทศ โดยให้เหตุผลว่าขณะนีก้ าำ ลัง ถูกถอดถอนตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 270 คนร้ า ยเดิ น ขาขวากระเผลก และรู ป แบบของ เริ่มเข้าสู่กระบวนการในทางคดี จึงอาจจะต้องมี ประกอบ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ Director ระเบิดแสวงเครื่องคล้ายกัน จึงมีแนวโน้มว่าเหตุ การประสานขอแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 58 Ramida Vijitphan Editor ระเบิดครั้งนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวโยงกับเหตุก่อความ ข้อปฏิบตั ทิ างกฎหมายกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ Sittikorn Meesukul นี้คสช.ต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิด ขณะที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารสนช.ได้ มี ม ติ ตั้ ง ข้ อ ไม่สงบทางการเมือง Co-Editor in General ความสะดวกกับผู้ขออนุญาตและไม่ให้กระทบกับ ซักถามน.ส.ยิ่งลักษณ์ 35 ข้อ แต่น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ Pasha Prabpal, Jongjin Jitjang, ณะที่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พบว่ามีการเผยแพร่ กระบวนการทางคดี ทางด้ า นนายสุ ริ ย ะใส มาตอบคำาถามด้วยตัวเอง ได้มอบหมายให้อดีตรอง Editorial Team แถลงการณ์สำานักพระราชวัง ฉบับที่ 13 กตะศิ ล า แกนนำ า กลุ่ ม กรี น เห็ น ด้ ว ยที่ ค สช.ไม่ นายกฯ และทีมทนายมาตอบแทนแต่สนช.ไม่ Patcharin Hayes, Ramon Chiratheep, “ปลอม” ในเวลากลางคืน (ประมาณ 21.00 น.) อนุญาตให้น.ส.ยิง่ ลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศ อนุญาต สั่งให้ติดต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์มาตอบด้วย Puntouch Trivijitkasem ในช่ ว งนี ้ เพราะอยู ่ ใ นช่ ว งที ่ อ ั ย การสู ง สุ ด มี ม ติ ส ่ ั ง ตนเองแต่ ท างที ม ทนายความอ้ า งว่ า ติ ด ต่ อ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค Distribution/Advertising Manager และไลน์ ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารยื น ยั น จากสำ า นั ก ฟ้องคดีอาญาทุจริตจำานำาข้าว โดยหลังจากนัน้ ก็จะ น.ส.ยิ่งลักษณไม่ได้ ในที่สุดที่ประชุมสนช.มีมติ James Tan, พระราชวังว่าเป็นของปลอม จึงได้มีการเผยแพร่ เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณาคดี ซึง่ ถ้าน.ส.ยิง่ ลักษณ์ ถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ดังกล่าว ความเคลื่อนไหว Panida Sutatchutoe Photographers ต่อในวงกว้างและไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดการ ไม่หลบหนีคาดว่ากระบวนการทัง้ หมดน่าจะตัดสิน หลังการถูกถอดถอนมีรายงานข่าวว่าน.ส.ยิง่ ลักษณ์ Ramida Vijitphan, หรื อ พิ พ ากษาได้ ใ นปลายปี น ้ ี แต่ ถ ้ า หลบหนี ศ าลก็ เตรี ย มเปิ ด แถลงข่ า วที ่ โ รงแรมเอสซี ป าร์ ค แต่ เงินและตลาดทุนในช่วงเปิดทำาการในเช้าวันต่อมา Nathawan Promnoy ต้องจำาหน่ายคดีชวั่ คราวจนกว่าผูต้ อ้ งหาจะกลับมา ต่อมาคสช.ขอความร่วมมือให้งดการแถลงข่าว จึง Contributors อย่ า งไรก็ ต ามพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา “ถ้าออกไปในช่วงหน้าสิว่ หน้าขวานแบบนีแ้ ล้วไม่ มีการออกคำาแถลงผ่านเฟซบุก๊ แทน พร้อมด้วยนาย Sermsak Narinwong, นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจ กลับมา คสช.ก็จะถูกสังคมกล่าวหาได้วา่ สมรูร้ ว่ ม จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Poranee James, ศึกษาธิการ สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้โพสต์ผ่านเฟ สอบและจับกุมผู้กระทำาผิดโดยเร็ว และต่อมา คิดได้เช่นกัน” Thanomjit Phanichrat, ซบุก๊ เมือ่ วันที่ 25 มกราคม กล่าวหาว่าวัตถุประสงค์ สามารถจับนายกฤษณ์ บุดดีจีน อายุ 25 ปี ชาว Suvimon Sanguansat จ.เพชรบูรณ์ เป็นผู้เผยนำาเอกสารปลอมดังกล่าว ถ้าทนายน.ส.ยิง่ ลักษณ์จะอ้างว่าขัดหลักเสรีภาพ ก็ ของการถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ก็เพื่อกำาจัดตระกูล Art Director เผยแพร่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีคำาอธิบายต่อกรณีของคุณทักษิณ ที่หนีคำา ชินวัตรให้พน้ ไปจากการเมืองและทำาลายศักยภาพ Ramida Vijitphan Graphic Designers นายกฤษณ์ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผปู้ ลอมเอกสารดังกล่าว พิพากษาและหมายจับหลายคดี รวมทั้งแนวร่วม ของพรรคเพื่อไทย Suchada Supantamart, เพียงแต่ได้รบั ส่งต่อมา จึงได้เผยแพร่ตอ่ ออกไป ซึง่ หลายคนที่ ห ลบหนี ค ดี ต่ า งๆ อยู่ ใ นขณะนี้ ว่ า Anan Buranapattana ตรงกับที่เจ้าหน้าที่ตำารวจสันนิษฐานว่า เอกสาร ทำาลายระบบยุตธิ รรมหรือไม่เพราะคนเหล่านีไ้ ม่ขนึ้ ขณะทีน่ ายแดเนียล รัสเซล ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การ Contact for Advertising/Editorial ปลอมดังกล่าวน่าจะถูกทำาขึ้นในต่างประเทศ และ พิสจู น์ความผิดแล้วมาโจมตีวา่ ศาลไทยไม่ยตุ ธิ รรม กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาฝ่ายกิจการ 0788 635 9750, ส่ ง ต่ อ เข้ า มาในประเทศไทยผ่ า นเครื อ ข่ า ย อันนีเ้ สียหายมาก อย่ามาอ้างเสรีภาพทีม่ เี จตนาไม่ เอเชี ย ตะวั น ออกและแปซิ ฟิ ค ได้ เ ดิ น ทางมา 0785 2771 709, 0795 0179 321 อินเทอร์เน็ต น่าสังเกตว่านายกฤษณ์เป็นแกนนำา สุจริตเพือ่ อยูเ่ หนือระบบยุตธิ รรมถ้าทำาให้ทกุ คนทุก ประเทศไทยและพบปะผู้ นำ า ทางการเมื อ งและ ad@amthai.co.uk คนเสื้อแดงในระดับจังหวัด โดยมีตำาแหน่งผู้ช่วย คดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมและยอมรับคำาตัดสิน ตัวแทนรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 26 มกราคม น.ส. Contact for Membership/Discount Card ประธานกลุ่ ม แนวร่ ว มประชาธิ ป ไตยต่ อ ต้ า น ศาล ถือว่านีค่ อื นับหนึง่ ของการปรองดองทีแ่ ท้จริง ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ไ ด้ เ ข้ า พบนายรั ส เซลพร้ อ มด้ ว ยอดี ต Puntouch Trivijitkasem, เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ทั้งนี้สนช.เพิ่งมีมติ 190 เสียง ต่อ 18 เสียง รัฐมนตรี จากนั้นนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล Mukkarin Thitavaranun พบว่ามีความใกล้ชิดกับแกนนำาคนเสื้อแดงหลาย ถอดถอนออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาแถลงว่าสหรัฐฯ 0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, คน รวมทั้งมีภาพถ่ายคู่กับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 23 มกราคม โดยในช่ ว งเช้ า ก่ อ นการลงมติ ถามถึงสถานการณ์การเมืองไทยและการลงมติ www.amthai.co.uk ถอดถอนเพี ย ง 1 ชั ว ่ โมง สำ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ถอดถอน ซึง่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ชแี้ จงไปว่าเรือ่ งนีม้ ที มี่ า อีกด้วย


44

amthaipaper amthaipaperISSUE0085 (Jan - Feb 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Money

amthaipaper

amthaiMoney: “Yes! Everything’s £1”

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Poundland part1

A Poundland store in Peterborough ท่ามกลางเศรษฐกิจย้ำาแย่ในยุโรป ผู้คนที่สนใจ จับจ่ายช้อปปิ้งต้องการของราคาถูกหรือคุ้มค่ากับ การเสียเงินทีส่ ดุ แน่นอนสินค้าทุกอย่างในยูเคมอง ไปทางไหนเมื่อเทียบกับราคาในประเทศไทยอาจสู้ ไม่ได้ เพราะที่ไทยนั้นค่าแรงงานขั้นต่ำา 1 วัน ยัง น้อยกว่าค่าแรงงานขัน้ ต่าำ ทีน่ ี่ 1 ชม. ดังนัน้ ของถูก กว่าอาจหายากมากในยูเค จนกระทั่งช่วงปี 1990 ได้มคี นอังกฤษเปิดร้านปอนด์แลนด์ ภายใต้จดุ ขาย ทุกอย่าง 1 ปอนด์

A Poundland store in Belfast Photo credit: Ardfern

และของอื่นๆ อย่างเช่น ธงชาติ ขนมหวาน ของ เล่นราคาถูกสำาหรับเด็ก

จริงๆ แล้วเมื่อเห็นว่าของราคาถูกแค่ปอนด์เดียว อาจทำาให้นักช้อปซื้อของแบบไม่คิด บางอย่างอาจ เป็นของที่ไม่จำาเป็นเลย แต่ก็ซื้อๆ ไป เพราะเห็น ว่าถูก ดร.เบน โวเยอร์ นักจิตวิทยาผู้บริโภคและ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ที่ ESCP Europe Business School กล่าว ร้านค้า 1 ปอนด์ทำาให้เราเปลี่ยน พฤติกรรม “เวลาที่เราอยู่ในร้านค้า 1 ปอนด์ Yiwu China Products Groceries, consumer ความตืน่ เต้นเห็นของราคาถูก ทำาให้เกิดภาพมายา Poundland truck transporting goods from Photo credit: https://www.flickr.com/ warehouses to Poundland stores goods, DIY, electrical ว่าคุณต้องการสินค้า มันเป็นสิ่งใหม่ มันเป็นสิ่งที่ photos/brightgarden/ Photo credit: Graham Richardson £880.5 million (2013) น่าประหลาดใจ และการตัดสินใจคุณก็เปลี่ยน ¾Õè¤Revenue Ð Operating income £30.1 million (2013) ไม่ต้องคิดมากในการจับจ่าย และเพราะราคา ไม่มีที่ไหนที่สะท้อนถึงปรากฎการณ์ของร้าน 1 หมีเท็ดดี้ หรือตาข่ายจับปลา ทุกอย่างที่พวกเขา Profit £23.4 million (2013) ที่ต่ำาคุณก็เลยซื้อ” ปอนด์ ที่ ป ระเทศจี น ได้ มี ส่ ว นร่ ว มเท่ า กั บ เมื อ ง ต้องการและสามารถทำาได้ในราคาที่ต่ำากว่า 1 *ที ม ่ า-wikipedia fied ÁÒ໚¹ Muay size ¤Ð ª‹ÇÂÍ͡Ẻ artwork Yiwu, 40 ปีก่อนเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ในปัจจุบัน ปอนด์ อัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์และใส่เรือกลับมาที่ าน 1 ปอนด์ Text µÒÁ¹Õ ФРáÅŒ ÇÊ‹§¡ÅѺÁÒãˌऌҴ٤Рอนาคตของร้ เป็นเมืองแห่งสินค้า ด้วยประชากรมากกว่า 1 ล้าน ยู เ ค นี่ คื อ ความเสมอภาคในยุ คใหม่ ข องทาง ที่มาที่ไé¹ปของร้ าน1ปอนด์ และเทคนิคการขาย oundland ก่อตั้งในปี 1990 โดย คู่พ่อลูก แต่ถา้ ร้าน 1 ปอนด์ได้กลายเป็นปรากฎการณ์ของ คน ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นแหล่งสินค้าทีส่ าำ คัญของโลก สายไหมจากจีนสู่ยุโรป แต่ยุคนี้พวกเขาไม่นำาของ ¢Íº¤Ø³¤Ðสตีฟ สมิธกับคีธพ่อของเขาเปิดร้านแรกของ สังคม แน่นอนมันจะสามารถอยู่ตลอดไปได้หรือ อุทศิ ทัง้ หมดให้การผลิต งานแสดงนิทรรศการและ หรูหราใส่เรือมาให้สังคมที่ร่ำารวยที่สุดเหมือนสมัย พวกเขาที่ Burton on Trent ผ่านมา 22 ปี ไม่? ถ้าสินค้าราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ร้านแบบนี้จะ การขายของขนาดเล็กเป็นพันๆ สินค้าที่อัดแน่น ก่อนแล้ว ‘amthai’ Poundland นั้นเป็นร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อยูไ่ ด้ไหม จะสามารถรักษาราคาขายทุกอย่างเพียง บนที่วางสินค้าในร้าน 1 ปอนด์ เจ้าของร้านทุก - ที่มาของเรื่องจากสำานักข่าวบีบีซี »Øสิ‡Âนค้าทุกๆ ชิ้นราคา 1 ปอนด์ การขายในช่วงสอง 1 ปอนด์ได้หรือ? สินค้าที่ร้านปอนด์แลนด์เหมา คนสามารถมาเยี่ยมเมืองนี้ สั่งซื้อแจกันเป็นโหลๆ อ่านต่อฉบับหน้า สั ป ดาห์ แ รกทำ า รายได้ ม หาศาลและภายในปี 2002 ซื ้ อ มาขายต่ อ ส่ ว นใหญ่ จ ะมาจากสิ น ค้ า ที ่ ผ ลิ ต ออก e our wording as follows; ร้านได้ขยายไปมากกว่า 70 สาขา ช่วงต้นปี 2012 มาขนาดเล็กกว่าปกติ หรือเหมาของจากโรงงานที่ andardPoundland (Est. Since 2010)และตั้งเป้าไว้มากกว่า ต้องการล้างสต๊อก หรือ เหมาสต็อกของร้านที่เจ๊ง มี 400 สาขา สาขา ด้วยการขยายตั อย่างรวดเร็วโดย มาขายต่ อ อี ก ที เราได้ สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมอย่ า ง axation460Services by UK วQualified Accountants เฉพาะผลกำ า ไร ในปี 2010 มี ก า ำ ไรเพิ ม ่ ขึ น ้ 81% Cadbury หรือ Fairy Liquid และ 20% ของ ·ÂáÅФ¹ÍÑ § ¡ÄÉ)” และปีทแี่ ล้วเพิม่ ขึน้ อีก 27% ทัง้ หมดเกิดขึน้ ในช่วง สต็อกของเราหมดไป บางร้านต้องเจ๊งไปและเรา ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ ¡Ã น สามารถเหมาของมาแบบถูกๆ มันทำาให้เกิด “wow ร้านค้าชั้นนำาร้านอื่นกำาลังประสบปัญหาขาดทุ factor”Scotฮุสเสน ลาลานี่ ผู้บริหารร้านค้าราคาถูก ã¹ England, Wales, Northern Ireland and จุ ด บอดของร้ า น 1 ปอนด์ คื อ ผู อ ้ ยู อ ่ าศั ย อาจจะไม่ ที ใ ่ หญ่ เ ป็ น อันดับ 2 ของยูเค ร้าน 99 พี กล่าว ¨´·ÐàºÕ¹Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom land ชอบทีใ่ ห้มาเปิดแถวบ้าน เพราะกลัวทำาให้ทาำ เลนัน้ Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕâ´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified/Certified ÓºÑÞªÕáราคาตก ÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Sole Com“ผู้คนคิ ดไปถึงTraders, ว่าร้านเหล่านี้จPartnership, ะมาทำาให้ กลุม่ ของร้ านค้า 1 ปอนด์ หลายกลุม่ นัน้ เป็นบริษทั ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ·Õè¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ ราคาบ้านตก มันก็i.e. เป็นแค่Charity ความเห็นทีetc ่ว่าร้านค้า ใหญ่ทสี่ ามารถติดต่อซือ้ ขายโดยตรงกับผูผ้ ลิตสินค้า rofit Organisation Sole Traders, Partnership, Limited Company, ราคาถูกเหล่านี้จะนำาพาคนผิดจำาพวกมาสู่ถนนที่ ส่วนใหญ่ตอ้ งการต้องการทีจ่ ะผลิตสินค้าขนาดเล็ก §ºÃÔ¡ÒÃÍ× ¹ è æ ä´Œ á ¡‹ Non-Profit Organisation etc ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋ พวกเขาอยู่” นีล ซอนเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน กว่าสินค้าปกติเพื่อที่จะรักษาราคาให้ต่ำากว่า 1 ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / à» ´ºÃÔÉÑ· ¨Ñ´µÑ駡ÒÃ·Ó¸Ø ¨ า/ว à» ร้านค้าปลีÃก¡Ôกล่ แต่´ร้าºÃÔ นค้Éา Ñ·1 ปอนด์รู้สึกแตก ปอนด์ ขนมปัง ขนมหวาน และช็อกโกแล็ตบาร์ ·Ñ駸ØáԢ¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè ต่างออกไปè /สำาBookkeeping หรับพวกเขานั้นได้ทำาตามภาษิต ยังคงมีแต่เล็กกว่าหลายปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตจะขาย áÅй͡ʶҹ·Õ à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D etc. ที่ว่า “Pile it high and sell it cheap” (สินค้า ของทีเ่ หลือในสต็อกเหมือนกัน หรือของทีน่ าำ มาขาย Payslips/ PAYE /P60 / P45 / P11D ¡ÒÃÂ× ¹ è ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (Registered/ Submission/ Deregistered) มากและขายในราคาถูก) เคยกล่าวโดยผู้ก่อตั้ง ใหม่เพื่อจะเคลียร์โกดัง ร้าน 1 ปอนด์ชอบที่จะซื้อ ÁÙŤ‹Òà¾ÔTesco èÁ VATแจ็คReturns โคเฮน ถ่ า น ไ ฟ ฉ า ย ม า ข า ย ด้ ว ย วิ ธี นี้ ห ล า ย อั น ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) คมาแบบเก่า หรือผลิตมามากเพื่อประเทศอื่น ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 Employed - Tax Return/ Partnershipแพ็Returns) และขายไม่ได้ หรืออาจใกล้หมดอายุไม่สามารถวาง ใครบ้างที่เป็นลูกค้า ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House ny Accounts/Corporation “ถ้าคุณดูจากสถิติ ผูค้ นส่วนใหญ่ทTax/CT600 มี่ าช้อปมาจาก ในร้านปกติได้ แต่ถา่ นพวกนีข้ ายดีในร้าน 1 ปอนด์ µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) สังคมทุกชนชั น้ ทุกคนมาซือ้ ไม่มกี House ารแบ่งชนชัน้ ” ºãËŒ HMRC / Companies Mobile Number 074 2766 7598 ซอนเดอร์ ผ ้ ู จ ั ด การบริ ษ ั ท ที ่ ป รึ ก ษาด้ า นการค้ า ปลี ก แหล่ ง ซื อ ้ ของถู ก ในจี น T / PAYE ¨Ò¡ HMRC / Companies House or 075 5289 2519 คอนลูมิโนกล่าว Poundland ยืนยันว่า มากกว่า ผูผ้ ลิตในประเทศจีนก็มสี ว่ นสำาคัญกับร้าน 1 ปอนด์ ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 ¿µ áÇà 1ºÑÞ ªÕ ઋ้ม¹าจากคนชนชั Sage,้น Quickbook, ในªÕã10¹¡ÒÃ¨Ñ ของนั´ก·ÓºÑ ช้อป Þตอนนี สินค้าทีผ่ คู้ นยากทีจ่ ะเชือ่ ว่าสามารถผลิตได้ในราคา Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Excel ระดั ໚¹บ µŒA¹และ B และหลายร้านทีอ่ ยูใ่ นย่านคนรวย ต่ำากว่า 1 ปอนด์ อะไรก็ได้จากเบ็ดตกปลา ไป Registered in England and Wales No. 08798217 ก็ทำายอดขายได้ดี บิสกิตจากเยอรมันหรือนมสด ยู จนถึงแจกันและอัญมณี ทั้งหมดทำาจากเมืองจีน Correspondence Address: Office 98, เอชที อาจจะไม่ดึงดูดนักช้อปที่ปกติซื้ออาหารออ เจ้าของร้าน 1 ปอนด์ทั้งหลายคือแขกประจำาที่จีน «çÅ (UK 2 Old Brompton Road, เกนิคQualified จาก WaitroseAccountant) ได้ แต่พวกเขาก็สนใจซื้อ และอีกหลายบริษัทรวมถึง ร้าน 99 พี และ London SW7 3DQ United Kingdom างอื่น2766 เช่น7598 พวกหมวกสำาหรับใช้ปาร์ตี้ Poundland ที่สั่งของในนามแบรนด์ตัวเองที่นั่น 89 2519สินค้&าอย่074

P

/FAX 020 7581 4445

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licensed & Regulated Accountancy Practice By Qualified / Certified Accountants (License No.8294)


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

5


66

amthaipaperISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

royalty

amthaipaper

amthaiRoyalty (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) พระราชจริยาวัตร หลั ง จากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว พระองค์ทรง ดำาเนินตามพระปฐมบรมราชโองการทีท่ รงตรัส ไว้อย่างเคร่งครัด จึงทรงประสบผลสำาเร็จใน พระราชกรณียกิจ ทัง้ ๆ ทีท่ รงมีพระราชฐานะ เป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นของ ใหม่ในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย และประสบผล สำาเร็จเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย เช่นที่ ทรงเป็นอยูท่ กุ วันนี้ เราควรศึกษาและทำาความ เข้าใจในพระราชจริยาวัตรของพระองค์จาก งานอดิเรกที่ทรงอยู่ เราก็จะเข้าใจในพระ ราชภารกิจที่พระองค์ทรงงานนั้นๆ ซึ่งได้รับ การยกย่องจากทั่วโลกว่า พระองค์ทรงงานได้ อย่างยอดเยีย่ ม ยากอย่างยิง่ ทีพ่ ระมหากษัตริย์ ใดๆ ในโลกนี้จะเท่าเทียมได้

มื่ อ ปี พุ ท ธศั กราช ๒๕๒๕ นั ก เขี ย นแห่ ง นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ของ สหรั ฐ อเมริ ก า ขอพระราชทานสั ม ภาษณ์ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ เกี่ ย วกั บ พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย ผู้ทรงเป็นแบบอย่างดีงาม ทำาให้ปวงชนชาว ไทยเกิดศรัทธาเลื่อมใสยึดพระองค์เป็นที่พึ่ง ทางใจ และจงรักภักดีในพระองค์ พระองค์ ตรั ส ตอบว่ า พระองค์ ท รงยึ ด มั่ นในพระราช วาจาปฎิ ญ าณที่ ไ ด้ พ ระราชทานไว้ ใ นวั น

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๕๔ ราชวงศ์จักรี

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

royalty article

S. Narinwong

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

พระราชพิธบี รมราชาภิเษก ความว่า “เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน ชาวสยาม” พระองค์ทรงใช้คำาว่า “ครอง” ไม่ใช้ คำาว่า “ปกครอง” ครอง หมายถึง ทรงไว้ รักษา ไว้ ทะนุถนอมด้วยใจรัก ฯลฯ เช่น ครองรัก ครอง เรือน (ฆราวาส) ครองผ้า (พระสงฆ์) เป็นต้น คือ มีมิติของความรู้สึกที่ดี มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความ เมตตากรุณา ปกครอง เป็นเรื่องของอำานาจ เรื่อง ของการบังคับควบคุม “เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม” หมายถึง ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม สุจริต ธรรม เที่ยงธรรม สามัคคีธรรม อันนำามาซึ่ง ความผาสุขร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของ ประชาชนทั้งประเทศ ตามหลักที่เราเข้าใจกันก็ คือ “ทศพิธราชธรรม” คือธรรมของพระราชา ๑๐ ประการ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ทรงรั บ พระ ราชภารกิจทั้งหลาย ในฐานะพระมหากษัตริย์ ในระบอบประชาธิปไตย พระองค์ทรงเริ่มศึกษา ค้นคว้าพระราชภารกิจตามหน้าที่ของพระมหา

กษัตริย์ ศึกษาสภาวะของบ้านเมืองและความเป็น อยู่ของราษฎร โดยเฉพาะความต้องการของพสก นิกร เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมสันติสขุ มาสูป่ ระชาชน และความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง โดย เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ เพื่อจะได้ทอดพระเนตรถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง การตัดสินพระทัย ในครั้งนั้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพระนิสัยที่ จะทรงศึกษาให้เห็นถึงแก่นแท้ของทุกสิง่ อย่างแล้ว ยังถือว่าเป็นการทดลองรูปแบบการเยี่ยมเยียน ราษฎรอีกด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ เดือดร้อนยากจนในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มี โอกาสเข้าเฝ้าในหลวงและพระราชินขี องเขาอย่าง ใกล้ชดิ พร้อมทรงทราบถึงความทุกข์ความสุขและ ความต้องการจากปากของราษฎรเองอย่างแท้จริง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดความผูกพันทางด้าน จิตใจ ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละประชา ราษฎรอย่างลึกซึ้ง การเสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยม ราษฎรของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นั้น ก่อให้เกิดความผูกพันความห่วงใยความจงรัก

ภักดีระหว่างพระองค์และประชาราษฎร

he uses righteousness, in order to care for and cherish with loving kindness, his people, instead of a severe administration or strict control of people. This creates fair, righteous, truthful, and honest government, in order to make people happy and peaceful, they are known as the Tenfold Moral Principles of the Sovereign.

people want for their living. This makes His Majesty the King and his people understand each other and create a good feeling. This spiritual relationship will make His Majesty the King work professionally for his people and the country without hesitation. Also people will show loyalty to His Majesty the King.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej was starting to work by seeking and research of his various duties as king in a democratic country. He studied the situation of Thai society and in particular the way of life, in order to encourage and support his people as well as make them prosperous. He enquired of and went to visit his people in many parts of the country. He also wanted to see and hear what was happening with his own eyes and ears, this shows that he is concerned how his people are living. It was also to prove the form of visit which allowed people a chance to see him, as well as giving an opportunity for people to speak to him. He surely, knows what

At this time, His Majesty King Bhumibol Adulyadej is determined to seek the best way to help and support the people in a good living standard, or at least to reduce poverty in the people. Thailand is an agriculture country, most of the Thai population are farmers. He was concerned with and researched the water resources and the soil resources and so on, to really understand these national resources for the people, and in particular the farmers, to use for their work His knowledge and works, join comfortably with the state officers and people who are involved in the continue to page 21

ด้วยเหตุนี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึง ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกาย ศึกษา หาหนทางอยู่ เ สมอที่ จ ะทำ า ให้ ป ระชาราษฎร ของพระองค์ อ ยู่ ดี กิ น ดี มี ค วามร่ ม เย็ น เป็ น สุ ข หรื อ บรรเทาความทุ ก ข์ ย ากของประชาชนลง ได้ ประชาชนชาวไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เกษตรกร พระองค์จึงทรงสนพระทัยในเรื่องน้ำา เรื่องดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญของเกษตรกรรม พระองค์ ทรงศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยพระองค์ เ องจนมี ค วามรู้ แตกฉาน และทรงสามารถที่จะร่วมงานกับนัก วิชาการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ ทรง พิจารณาแก้ปัญหาพร้อมพระราชทานความคิด เห็นทีน่ าำ ไปสูโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ ต่างๆ มากมายทั่วประเทศ พระราชภารกิจน้อยใหญ่ทงั้ หลายของพระองค์นั้น ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการช่วยรัฐบาลใน อ่านต่อฉบับหน้า 21

The Monarchic Institution in Thailand part 54 : Chakri Dynasty

(Continued from last issue)

His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) Royal Conducts

After the Coronation Day on 5th May 1950, His Majesty King Bhumibol Adulyadej seriously followed his Oath as pronounced on that day. His multifarious duties were successful and he was the king under the constitution which was new for Thai history. So, the Monarchic Institution is important and significant in Thailand. We should observe and learn how His Majesty the King conducts himself and works for the country, so that we will understand more, and why the world admired him so much as the King of kings.

I

n 1982, representatives of the National Geographic magazine, USA, came to interview His Majesty King Bhumibol, to find how the Thai Monarch of a democracy had good conduct and was very popular, which made people loyal. He replied, he followed the Oath which he had

His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) pronounced on the Coronation Day which was: “We will reign with righteousness, for the benefit and happiness of the Siamese people”. This means that

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk 2008 www.amthai.co.uk // January Issue 0063 2013

77


88

amthaipaper amthaipaperISSUE0085 (Jan - Feb 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

amthaiConcert Report by: Nics and Por

Getsunova Live in London

Date: 24th January 2015 Getsunova Live in London Venue: The Forum, Kentish Town, London ประสบความสำาเร็จอย่างมากสำาหรับคอนเสิร์ต Getsunova live in London 2015 เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเบียร์ช้าง ณ The Forum, Kentish Town

ลังจากที่สี่หนุ่ม Getsunova บินข้ามฟ้า จากไทยถึงกรุงลอนดอนได้ไม่นาน เมื่อวัน ที่ 23 มกราคม ก็ไปร่วมงาน meet and greet Getsunova live in London 2015 ซึ่งจัดขึ้น ที่ร้าน Suda Thai Cafe Restaurant ทันที ซึ่ง งานนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่้เป็นกันเองระหว่าง ศิลปินและบรรดาแฟนคลับ เป็นการเรียกน้ำาย่อย ก่อนจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในวันถัดมา

แฟนเพลงมันส์กนั ตัง้ แต่เพลงแรก ก่อนทีจ่ ะปล่อย เพลงช้าซึ้งๆ กินใจที่ติดอันดับยอดวิวสูงที่สุดใน Youtube อย่างเพลง ไกลแค่ไหนคือใกล้ และ คำาถามซึ่งไร้คนตอบ ให้แฟนเพลงได้อินไปตามๆ กัน พร้อมกันนี้ได้มีการหาผู้โชคดีรับเสื้อพร้อม ลายเซ็นต์จากวง Getsunova อีกด้วย เรียกได้ว่า ฟินกันไปสุดๆ ทั้งวัยรุ่นรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่แด๊นซ์ กันกระจาย นอกจากแฟนชาวไทยยังมีชาวต่าง สำาหรับงานคอนเสิร์ตใหญ่งานนี้สี่หนุ่ม Getsu- ชาติกรี๊ดสนั่นติดขอบเวทีอีกด้วย nova เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม ณ Forum, Kentish Town ได้ใจชาวลอนดอนไปเต็มๆ พวก และในปีหน้าจะเป็นคิวของศิลปินสุดฮอตคนไหนที่ เขาขนความสุขมามอบให้แฟนๆ อย่างเต็มอิม่ ในธีม จะมาสร้างความสุขให้พวกเรา โปรดติดตามต่อไป Black light ครบอรรถรสทัง้ สนุกมันส์และซาบซึง้ นะคะ สุดท้ายต้องขอขอบคุณ Chang Beer และ โดยเริม่ เปิดตัวคอนเสิรต์ ครัง้ นีโ้ ดยวง Londoner, สามัคคีสมาคม สำาหรับงานดีๆ แบบนี้เรียกได้ว่า The Hut และสุดท้ายโดยวง Soul Street จน สร้างความประทับใจให้กบั ชาวไทยในลอนดอนกัน มาถึงวงที่ทุกคนรอคอยกับ Getsunova ที่ชวน ตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียว ‘amthai’

Concert

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper


Follow us on Twitter Interview news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaiInterview with Geoff Tirrell

amthaipaper amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

99

General Manager, Chang Beer UK & Europe

After, the global arm of Thai Bev which owns Chang Beer and the Mekhong brand International Beverage Holdings, appointed Geoff Tirrell as its Inter-Bev UK general manager in August 2010. His role include overseeing the sales and marketing of Chang Beer and Mekhong in the UK. In addition to this role, he has just been appointed to be Europe general manager. Amthaipaper would like to offer the reader an exclusive interview with him. What did you develop Chang beer brand and sale since you first joined InterBev? (This is just for introducing your background to the audience.) have worked with Inter Bev, the export arm of Thai Bev, for 4 years and in

I

this time Chang Beer longest running shirt sponsor in the has made very posi- Premier League. Everton FC are very tive progress in the UK. much a community club and every year As a team we work as part of our sponsorship agreement very closely with various we send premier league coaches back restaurant groups as well to Thailand to run football clinics for as individual restaurants disadvantaged children. to help grow sales of both food and beverages What’s the prospect of Chang Beer in with these accounts. We Europe in 2015? have always had a firm As a result of the success in the UK we belief that authentic Thai are now looking further grow Chang Beer food should be accom- outside of the UK market and expand panied by an authentic within Europe. There are lots of similarities Thai Beer and that’s why between mainland Europe and the UK, all of our products both al- though each country is uniquely different. In my new role bottled and draught are still imported from looking after the UK and Thailand. Chang Beer have sponsored Europe we will look at any numerous concerts over the years, best practice that will work on all aimed at benefiting the a wider platform as well as local Thai community, the most looking at ideas that have recent Getsunova concert was worked well in Europe and organised by Samaggi Samagon bringing them back to the UK. and Chang Beer were once again proud sponsors. As well as this we - How you make plan for have sponsored numerous Thai commore success of Chang Beer munity events from Chang Badminton in Europe in the future? and Muay Thai to Thai Festivals with the Lots of hard work and aim of promoting Thailand as a whole having a strong team is key. to a wider audience. 2014 also saw We have a very experienced the company reach another milestone and stable Chang Beer UK team with the ten year shirt sponsorship of and I am sure they will be key to Everton Football club, C h a n g B e e r i s n o w t h e Geoff Tirrell

amthaiASEAN Continued from last issue One Vision, One Identity, One Community

A

SEAN covers a land area of 4.46 million km², which is 3% of the total land area of Earth, and has a population of approximately 600 million people, which is 8.8% of the world’s population. The sea area of ASEAN is about three times larger than its land counterpart. In 2012, its combined nominal GDP had grown to more than US$2.3 trillion. If ASEAN were a single entity, it would rank as the seventh largest economy in the world, behind the US, China, Japan, Germany, France and the United Kingdom. CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF AEC (Part II) The AEC will establish ASEAN as a single market and production base making ASEAN more dynamic and competitive with new mechanisms and measures to strengthen the implementation of its existing economic initiatives; accelerating regional integration in the priority sectors; facilitating movement of business persons, skilled labour and talents; and strengthening the institutional mechanisms of ASEAN. Single Market and Production Single Market and Production Base An ASEAN single market and production base shall comprise five core elements: (i) free flow of goods; (ii) free flow of services;

(iii) free flow of investment; (iv) freer flow of capital; and (v) free flow of skilled labour. In addition, the single market and production base also include two important components, namely, the priority integration sectors, and food, agriculture and forestry. [Continued from last issue] iv) Freer flow of capital Strengthening ASEAN Capital Market Development and Integration. Actions: 1) Achieve greater harmonisation in capital market standards in ASEAN in the areas of offering rules for debt securities, disclosure requirements and distribution rules; 2) Facilitate mutual recognition arrangement or agreement for the cross recognition of qualification and education and experience of market professionals; 15 3) Achieve greater flexibility in language and governing law requirements for securities issuance; 4) Enhance withholding tax structure, where possible, to promote the broadening of investor base in ASEAN debt issuance; and 5) Facilitate market driven efforts to establish exchange and debt market linkages, including cross-border capital raising activities.

Allowing Greater Capital Mobility. The liberalisation of capital movements is to be guided by the following principles: a) Ensuring an orderly capital account liberalisation consistent with member countries’ national agenda and readiness of the economy; b) Allowing adequate safeguard against potential macroeconomic instability and systemic risk that may arise from the liberalisation process, including the right to adopt necessary measures to ensure macroeconomic stability; and c) Ensuring the benefits of liberalisation to be shared by all ASEAN countries. Actions: i. Remove or relax restrictions, where appropriate and possible, to facilitate the flows of payments and transfers for current account transactions; ii. Remove or relax restrictions on capital flows, where appropriate and possible, to support foreign direct investment and initiatives to promote capital market development A5. Free flow of skilled labour -In allowing for managed mobility or facilitated entry for the movement of natural persons engaged in trade in goods, services, and investments, according to the prevailing regulations of the receiving country, ASEAN is working to:

the future success of the brand both in the UK and Europe. As a company and brand, Chang Beer will be going through some exciting changes over the coming years and I am certain these will boost the brands profile around the World. What’s your motto in life and in business? ‘Hard work always pays off’. I’m a firm believer that if you work hard enough on something and are dedicated it will bring success. It’s very easy in today’s fast moving society to give up if things are not going well but sometimes it takes time for the hard work to pay off! ‘amthai’

als and skilled labour who are engaged in cross-border trade and investment related activities. 16 - In facilitating the free flow of services (by 2015), ASEAN is also working towards harmonisation and standardisation, with a view to facilitate their movement within the region. 1.1 Enhance cooperation among ASEAN University Network (AUN) members to increase mobility for both students and staff within the region; 1.2 Develop core competencies and qualifications for job/occupational and trainers skills required in the priority services sectors (by 2009); and in other services sectors (from 2010 to 2015); and 1.3 Strengthen the research capabilities of each ASEAN Member Country in terms of promoting skills, job placements, and developing labour market information networks among ASEAN Member Countries. roadmaps to ensure their timely implementation; and 2) Identify sector-specific projects or initiatives through regular dialogues or consultation with stakeholders, particularly the private sector. ‘amthai’ To be continued next issue

Source by www.asean.org, Wikipedia, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 1) Facilitate the issuance of visas and BLUEPRINT employment passes for ASEAN profession-


amthaipaper 10amthaipaper 10

ISSUE0085 (Jan - Feb 15)

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Wing Yip

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiWing Yip

Young chefs make finals of national Oriental cookery competition

Wing Yip is the UK’s leading Oriental grocer, with four superstores in Birmingham, Manchester, Cricklewood and Croydon. A visit to one of the stores is like taking a trip around the world, with over 4,500 pan-Asian products.

hospitality industry. The first stage required been extremely high. It was certainly a them to design an Oriental-inspired menu difficult decision for the judges to choose using ingredients of their choice. the best 16.”

Brian Yip, managing director of W.Wing Yip Trading Group, Sammy Yap, director of W.Wing Yip, chairman W. Wing Yip OBE, Henry Yap, managing director of W.Wing Yip PLC. Wishing you a very Happy Chinese New Year A nationwide search to find a young chef who excels at Oriental cooking has moved a step closer as 16 finalists have been chosen for the annual competition.

I

The winner will receive an exclusive trip to Hong Kong where they will sample culinary delights, work in Michelin-starred restaurants and explore the vibrant street food scene.

t is the third year that Wing Yip, the UK’s leading Oriental grocer, has launched its Putting the contestants through their paces search to find an up-and-coming chef who will be Peter Griffiths, head judge and has a real flair for Pan Asian flavours. President of the British Culinary Federation, Michelin-starred chef Glynn Purnell This year, 16 people have made it through and Larkin Cen, 2013 Master Chef finalist to the finals of the Wing Yip Oriental and director of Asian food innovation Cookery Young Chef of the Year com- Hokkei. petition. They will have the chance to showcase their skills before a renowned The competition was open to applicants, panel of judges on February 16 at aged between 18 and 25 years, who are University College Birmingham. studying or employed in the catering and

The finalists come from far and wide, including trainee chefs studying at institutions such as Warwick University, the University of West London, University College Birmingham and Bradford College, to chefs working at a variety of restaurants from the International Convention Centre in Birmingham, to the House of Commons and Saunton Sands Hotel, in Devon. W. Wing Yip, chairman of Wing Yip, which has superstores in Cricklewood, Croydon, Birmingham and Manchester selling more than 4,500 Oriental products, said: “This year we have been inundated with high quality applications and the standard has

“We are extremely proud to support young chefs and encourage them to experiment with the wonderful variety of ingredients and cooking styles found in Oriental cuisine.” Last year, the competition was won by Robert Hall, from Essex, who worked in the House of Commons. Peter Griffiths said: “Getting your first break in the catering industry can be difficult and taking part in competitions like Young Chef boosts credibility and open doors to a successful career in the industry.” ‘amthai’

 0207 580 2928

Trayvale Travel 2nd Floor 36 Eastcastle Street London W1W 8DP

BOOK ONLINE: www.Trayvale.com

DIRECT to BANGKOK

30KG BAGGAGE ON ALL FLIGHTS

£535

fr

Economy Class inc tax

FREE FLIGHTS WITHIN THAILAND

Krabi Hat Yai Ubon Rat

Chiang Rai Phuket Surat Thani

Valid: One Month Travel: APR - SEPT 2015

Chiang Mai Kohn Kaen Udon Thani

DIRECT to BANGKOK

EXTRA 10KG BAGGAGE

£549 fr£885 fr

£2010

fr

Economy Class inc tax Premium Economy Class inc tax Business Class inc tax

Valid: Three Months Travel: NOW - DEC 2015

CALL OUR THAI AND ENGLISH SPEAKING STAFF NO WAITING TIME AND NO PREMIUM NUMBER

SPECIAL to BANGKOK

BANGKOK

£410

fr

Economy Class inc tax

LONDON HEATHROW BIRMINGHAM NEWCASTLE

LONDON GATWICK MANCHESTER GLASGOW

Valid: Four Months Travel: APR - JUL 2015

Price match only includes flights when you call our reservations team. Flights subject to availabilty at time of booking. Prices are correct at time of print. Terms and conditions apply.


Follow us on Twitter I Wayne: Thinking Aloud

@amthaipaper news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

ºÃÔ¡ÒõÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡ â´Â਌Ò˹ŒÒ·Õ褹ä·Â ÃÒ¤Ò¾ÔàÈɡѺàºÊ· ´ÕÅ ä¿Å· àÃÒÊÒÁÒöËÒµÑëǨҡ UK ¡ÅѺä·Â ËÃ×ͨشËÁÒÂÍ×è¹æ ·ÑèÇâÅ¡ àÃÒÁÕÃÒ¤ÒµÑëÇÀÒÂã¹»ÃÐà·Èä·ÂÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ â»ÃâÁªÑè¹àª‹¹à´ÕÂǡѺ»ÃÐà·Èä·Â àÃÒÁÕÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ÊÓËÃѺµÑëǪ‹Ç§à·È¡ÒÅ ºÃÔ¡ÒÃâ´Â¤¹ä·Â à¾×èÍà¾×èÍ¹æ ¤¹ä·Âã¹ UK àÃÒÁÕÊӹѡ§Ò¹·Ñé§ã¹¡ÃØ§à·¾Ï áÅСÃاÅ͹´Í¹

Åͧâ·ÃËÒàÃÒà¾×èÍÊͺ¶ÒÁÃÒ¤Òä´Œ·Õè 0203 598 2525

Retail Agent for ATOL Holder

ราคาถกู ตวั๋ ยท

ทย

94 Caledonian Road, London N1 9DN T : 0203 598 2525 | Email : cs@bestdeal.flights Fan Page : www.facebook.com/bd.flights

โด

Best Deal Flights Limited

โทร. 0203 5982 525 ีม ง า น ค นไ

11 11

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper


amthaipaper 12 amthaipaper 12

ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

amthaiEventHighlights

งานวันกองทัพไทยประจำาปี 2558 เมือ่ วันที่ 30 มกราคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สำานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารได้ จัดงานวันกองทัพไทยประจำาปี 2558 ณ สถานเอก อัครราชทูตฯ โดยภายในงานฯ น.อ.วรวุธ พฤกษา รุ่งเรือง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานฯ

ละได้เชิญนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อุปทูต กล่าวเปิดงานฯ ในการนีอ้ ปุ ทูตได้กล่าวชืน่ ชม บทบาทของกองทัพไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยาย ไปจากบทบาทเดิมในการปกป้องอธิปไตยไปสู่ภาร กิจอื่นๆ เช่น การร่วมดำาเนินโครงการเพื่อพัฒนา สังคม การดำาเนินการต่อต้านยาเสพติด การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ในเวที ระหว่างประเทศ กองทัพไทยยังได้เข้าร่วมภารกิจ ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติและกรอบ ความร่วมมือภายในภูมิภาคอื่นๆ อีกด้วย อนึ่ง งานวันกองทัพไทยจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดยในปีนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานฯ ประกอบ ด้วยคณะทูตทหารต่างประเทศที่มีถิ่นพำานักอยู่ใน สหราชอาณาจักร เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงกลาโหม สหราชอาณาจักร ทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส รวมทั้ ง ข้ า ราชการทหารที่ ม าศึ ก ษาอบรม ณ สหราชอาณาจักร กว่า 250 คน ‘amthai’

Royal Thai Armed Forces Day 2015 On 30 January 2015, The Royal Thai Embassy in London hosts the annual Royal Thai Armed Forces Day Reception at the Royal Thai Embassy in London.

as well as rendering rescue and relief assistance to victims of natural disasters. Internationally, the Royal Thai Armed Forces have played active role in various activities under the auspices of the United t the reception, Captain Worawut Nations and various regional frameworks. Pruksarungruang, Defence & Naval Attache, delivers a welcoming The Royal Thai Armed Forces Day remarks, followed by an opening speech is an annual reception to observe and by Mr.Nadhavathna Krishnamra, Chargé commemorate the victory of King d’Affaires a.i., highlighting the roles of the Nareasuan the Great, which is presumed Royal Thai Armed Forces which have to have occurred in 1593. This year, over now expanded from the main responsibili- 250 guests comprising representatives from ties of safeguarding the sovereignty and the Ministry of Defence of the United territorial integrity of the country to assist- Kingdom, members of Team Thailand in ing the government in social development London and Armed Forces Scholarship programmes, anti-drug trafficking projects Students attend the reception. ‘amthai’

A

EventHighlights

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper


13 13

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper

news roundup Follow us on Twitter Thai National Day 2014 @amthaipaper

Tel. 0207 706 9567

Tube Station: Edgware Road

Norfolk Crescent, London W2 2DN


amthaipaper 14 amthaipaper 14

ISSUE0085 (Jan - Feb 15) www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiCeleb โดย: กิมเล้ง

“2002 ราตรี”โชว์สเต็ป”จินนี่จ๋า”ในงานแต่งเจนนี่

ฮั

ลเล ฮั ล เลวั ง กา จิ น นี่ จ๊ ะ จินนีจ่ า๋ ออกมา... หลายคนคง จำาได้ดีกับนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง ที่ครองใจขาแด๊นซ์ของเมืองไทย มายาวนานสำาหรับ 5 สาว 2002 ราตรี ประกอบด้ ว ย แคท ญาญ่าญิง๋ เจนนิเฟอร์ เบลล์ และ หวาหว่า ล่าสุดกลับมารวมตัว เปิดฟลอร์เบาๆ อีกครั้งในงาน แต่งของเพื่อนสาวเจนนี่กับหนุ่ม อั๋น โดยทั้งคูจ่ ะย้ายไปอยูอ่ เมริกา แบบถาวรหลังจากงานแต่งงาน หนังสือพิมพ์แอมไทยก็ขออวยพรให้รักกันนานๆ ประสบความสำาเร็จที่อเมริกา มีลูกน่ารักๆ ว่างๆ ก็ มาเที่ยวอังกฤษบ้างนะ

หมากหวานส่งกุหลาบออนไลน์ให้คิมเบอร์ลี่ เล่นเอาแฟนคลับของ “หมาก&คิม” ได้เขินกัน จนจับใจ เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา โดยทั้งคู่ ได้ ล งภาพผ่า นอิน สตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปดอก กุหลาบ พร้อมข้อความสุดโรแมนติก โดยพระเอก หนุม่ “หมาก-ปริญ สุภารัตน์” ลงภาพดอกกุหลาบ ช่อหนึ่งพร้อมคำาบรรยายภาพว่า “Thank you 14/02/2015” และนางเอกสาว “คิม-คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิร”ิ ลงภาพดอกกุหลาบหลากสีชอ่ ใหญ่ พร้อมคำาบรรยายว่า “Rainbow roses means “Bringing back colors to life,” ....Whenever we fade we’ll paint each other back... #HVD2015” งานนีท้ าำ ให้ผคู้ นคาดการณ์ไปว่าดารา ทั้งตั้งใจมอบดอกไม้ให้กันในวันพิเศษเป็นแน่แท้

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

โดยเมื่ อ วั น ที่ 17 ก.พ.ที่ ผ่ า นมา ผู้ สื่ อ ข่ า วได้ พ บ “หมาก” ก็ ไ ด้ ถ ามถึ ง ดอกไม้ ที่ ห มากโพสลง อินสตราแกรม โดย “หมาก” บอกว่า ตั้งใจให้ดอกกุหลาบ ‘คิม’ ซึ่งเป็นดอกเดียวกับที่ ‘คิม’ โพสต์ ลงอินสตาแกรม ที่เลือกเป็นดอกไม้หลายๆ สี เพราะมันแปลกดี เป็นดอกไม้ร้านประจำาและเหมือน จะเป็นดอกไม้ร้านเดียวกับที่ ‘คิม’ ให้ตนเช่นกัน ไม่ได้หวานอะไรมาก เพียงแค่มอบให้กันเฉยๆ เนื่อง ในวันวาเลนไทน์ และก็มีดินเนอร์กัน 2 คน ก็ดีใจที่ ‘คิม’ ชอบดอกกุหลาบที่ตนให้ “ส่วนตัวมองว่า วาเลนไทน์ก็เป็นวันสำาคัญ อย่างที่บอกทุกคนคาดหวังจะมีคนรัก มีใครสักคนมาชอบ เราก็ทำาให้มัน เป็นพิเศษขึ้นมาอีกนิดหน่อยอีกวันหนึ่ง โดยซื้อดอกกุหลาบให้ ส่วนตอนนี้กับคิมเรียกว่า ‘คนพิเศษ’ ครับ” หมาก ปริญ สุภารัตน์ กล่าว

นุ้ย สุจิรา ป่องเเล้ว 3 เดือน

หลังตระเวนเดินสายขอลูกเมือ่ ครัง้ ไปเทีย่ วฮ่องกง เมื่อช่วงปลายปี สำาหรับพิธีกรสาว นุ้ย สุจิรา ที่ ล่าสุดเเว่วว่ามีข่าวดีมีน้องสมใจ โดยตอนนี้สาว นุ้ยตั้งครรภ์ได้สามเดือนเเล้ว เเละได้ทำาการฝาก ครรภ์ที่โรงพยาบาลรามาฯ เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว นุ้ ย บอกไม่ ค าดหวั ง ว่ า ต้ อ งได้ ผู้ ห ญิ ง หรื อ ผู้ ช าย เเต่ขอให้ลูกมีสุขภาพเเข็งเเรงก็พอ “จริงๆ เริ่ม รู้ตัวตั้งแต่เดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว พอดีตนเป็นหวัด แล้วเป็นช่วงที่พักจากการไปหาคุณหมอ แต่มี พี่คนหนึ่งให้ตรวจวัดไข่ตกมาคือมันก็มีหวังอยู่ ทุกเดือนว่าจะฟลุคมั้ย ก็ไปซื้อที่ตรวจปัสสาวะ มาตรวจเอง ปรากฏมันขึ้น 2 ขีด แต่อีกขีดมัน อ่อนมาก ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจ พอดีปอนด์มาเห็น เขาเลยเอาไปลองหาในกูเกิ้ล เลยโทร.ไปหาคุณ หมอแล้วส่งรูปให้ดู คุณหมอบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ 50-50 ต้องรอมาตรวจผลเลือดให้แน่ชัดอีกที” “ตอนนัน้ ผลเลือดเบื้องต้นคือฮอร์โมนส์ขนึ้ แต่คุณหมอก็ยงั ไม่กล้ายินดีมากเพราะถ้าจะให้ชัวร์ต้องรอ ผลเลือดอีกประมาณ 1-2 อาทิตย์ จนมามั่นใจอีกทีก็ประมาณกลางเดือนม.ค.ที่ผ่านมา สรุปว่า ณ ตอนนี้นุ้ยท้อง 3 เดือนกับอีก 1 สัปดาห์ ตอนแรกตั้งใจว่ารอให้ 4 เดือนค่อยบอกพี่ๆ นักข่าว อยาก ให้ผลเลือดออกมาชัวร์ๆ ซักหน่อยก่อน” ‘amthai’

“คิดเรื่อยเปื่อย”

ความสำาเร็จ

Celeb

amthaipaper

I Wayne: Thinking Aloud ISSUE0085

มเป็นแฟนของคอลัมน์สัมภาษณ์บุคคลใน นิ ต ยสารประจำ า สั ป ดาห์ ข องหนั ง สื อ พิ ม พ์ ไฟแนนเชีย่ ลไทมส์มานานแล้วแต่เพิง่ มาตระหนัก ถึ ง ความสำ า คั ญ ของบรรทั ด ทองที่ มี ใ นทุ ก บท สัมภาษณ์นนั่ คือคำาถามว่า “อะไรคือความสำาเร็จ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ?” ผมขออนุญาตนำามา ถ่ายทอดให้อ่านดังนี้ครับ

เอาเองก็คอื นัก-เรียน ส่วนใหญ่เรียนด้วยความจำาเป็น หรือถูกบังคับ หรือรับสินบนจากพ่อแม่ผปู้ กครอง ให้เรียน ถึงตรงนี้ต้องสารภาพว่าผมเองเคยพยายามติดสินบนให้คนบางคนเป็นนักเรียนแต่ไม่สำาเร็จ แต่ก็ใช่ว่าคนที่รักเรียนหรือชำานาญการเรียนจะไม่มีนะครับ มีน้อยเท่านั้นเอง คนกลุ่มนี้จึงมักได้ดิบได้ดี ในเวลาต่อมา ถ้าไม่เหลิงหรือเสียคนไปก่อน ผมมีจดุ อ่อนตรงทีเ่ ป็นคนชอบกิน แต่กไ็ ม่กล้าทีจ่ ะเรียกตัวเองว่านักกิน เพราะไม่ถนัดหรือชำานาญในการ เสาะแสวงหาของกิน หรือในกาลครั้งหนึ่งเคยได้รับความเมตตาให้เป็นนักร้อง เนื่องจากผู้ชายที่เสียง แตกแล้วในวงมีน้อย พอถึงงานที่ซีเรียสจริงๆ ผมเป็นได้แค่นักครางเท่านั้นเอง

เจ้าของบริษทั ผลิตช็อกโกแลต หญิงวัย 55 มีฐาน ที่ผมอยากเอามาแชร์กับผู้อ่านคอลัมน์เที่ยวนี้คือความหมายของคำาว่านักการเมืองในพจนานุกรมฉบับ (ครอบครั ว ) ที่ มั่ น คงและมี ค วามสุ ข “ดิ ฉั น หนังสือพิมพ์มติชนที่ระบุว่า นักการเมืองคือ “ผู้มีความชำานาญในการวางกลอุบายเอาชนะผู้อื่น” แต่งงานมาเกือบ 22 ปีแล้ว มีลูกวัยรุ่นสองคน” น่าสนใจนะครับแล้วคุณเองล่ะเป็น “นัก” อะไรบ้าง นั ก แสดงที่ เ ป็ น ทั้ ง นั ก เขี ย นบทภาพยนต์ แ ละ ผู้กำากับด้วย ชายวัย 73 “ภาพยนต์ของผม 2-3 อร่อย เรือ่ งยังไม่ลา้ สมัย แต่ทผี่ มภูมใิ จมากทีส่ ดุ คือมีลกู ผู้ที่ผมเคารพเชื่อฟังที่บ้านชอบดูรายการคุกกิ้งทางทีวี แต่ก็ไม่เคยเอาไอเดียที่ได้จากรายการเหล่านั้นมา ซึง่ จริงๆ แล้วไม่ใช่ความสำาเร็จของผมเองหรอก แปรเป็นอาหารจานเด็ดทีบ่ า้ นเลย เห็นจะเป็นเพราะว่าครัวเราไม่สวยเท่าครัวในสตูดโิ อ หรือแม่ครัวพูด แต่ของภรรยา” ไม่เก่งเท่าเชฟ หรือถ้าอยากกินจริงๆ ไปซื้อเขากินจะสะดวกกว่า ซึ่งข้อหลังนี้ขอบอกว่าไม่ได้โม้ นักเขียนนวนิยาย หญิงวัย 70 “มีลูกชายที่น่ารัก หลังจากที่ดูรายการเหล่านั้นมาหลายปีผมไม่เคยเห็นคนชิมรายไหนบอกว่าอาหารที่เพิ่งทำาสดๆ ออกมา สองคน ในชีวิตนี้มีอะไรไม่กี่อย่างที่มีคุณค่าระยะยาวอย่างแน่นอนเท่านี้” นั้นไม่อร่อย มีแต่จะร้องว่าอู้หู อร่อยจัง อร่อยจัง แม้แต่ตัวเชฟที่ทำาเอง ชิมเองก็ยังบอกว่าของตัวเอง อร่อย ผมเคยเห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่คนชิมบอกว่าไม่อร่อยเลย คือตอนที่เชฟอังกฤษคุณคีธ ฟลอย นักวิทยาศาสตร์ระดับนำา หญิงวัย 63 “ลูกสาวสองคนคะ สองคนนี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุดของดิฉัน” ด์ ไปทำารายการที่เวียดนามเมื่อหลายปีมาแล้ว พอทำาอาหารเสร็จก็เรียกเด็กชาวบ้านคนหนึ่งให้มาชิม เด็กร้องยี้เล่นเอาเชฟหน้าเจื่อนแต่เขาก็สปอร์ตพอที่ไม่ตัดคลิปนั้นออก นักร้องเพลงแรพ ชายวัย 34 “เพลงร้องเดี่ยวติดอันดับหนึ่งครับ” ผมจึงไม่เชื่อความอร่อยที่เขาสูดปากสูดคอพูดกันในรายการคุกกิ้งทางทีวี (องุ่นเปรี้ยวนิดหน่อย) เพราะ ข้อสังเกตของผมเท่าที่อ่านๆ มาเห็นว่าหลายคนโดยเฉพาะคนที่สูงอายุมักพูดถึงการมีชีวิตครอบครัว ถ้าผมได้รับเชิญให้ไปชิมในรายการทำานองนั้นผมก็ต้องไม่เสียมารยาทพูดว่าไม่อร่อย มารยาทครับ ที่ราบรื่นว่าเป็นความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ มารยาทเป็นตัวกำากับความอร่อยประการหนึ่ง

นัก

รสอาหารในบ้านที่เราชินมาตั้งแต่เด็กก็เป็นตัวกำากับความอร่อยอีกอย่างหนึ่ง แต่พอย้ายบ้านมีเชฟใหม่ ไปเปิดพจนานุกรมไทยแล้วไปสะดุดตรงคำาว่า “นัก” พบความหมายว่าเป็นคำาที่ใช้ประกอบหน้าคำาอื่น ความอร่อยแต่เดิมก็ถูกเปลี่ยนไป ความอร่อยจึงไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานที่วัดค่าได้ แต่ทำาไมคนไม่น้อย คือหมายความว่า ผู้ชอบ ผู้ชำานาญ ผู้มีอาชีพทางใดทางหนึ่ง หรือผู้ที่ถนัด เพราะฉะนั้นใครที่มีคำาว่า จะบอกว่าน้าำ อัดลมยีห่ อ้ นีอ้ ร่อยกว่ายีห่ อ้ นัน้ ฯลฯ อิทธิพลของโฆษณาหรือของคนรอบข้างมากำากับความ นักนำาหน้าท่าทางจะไม่ใช่คนพื้นๆ หรือธรรมดา ซึ่งตรงนี้แหละที่ผมออกจะไม่แน่ใจตามประสาคนชอบ อร่อยของเราหรือเปล่า คิดอะไรเรื่อยเปื่อย ถ้างัน้ ความอร่อยแท้มจี ริงหรือเปล่า ในเมือ่ ความอร่อยถูกกำากับหรือปรุงแต่งได้โดยอิทธิพลภายนอกอย่าง ตัวอย่างที่ผมเห็นชัดคือนักเรียน เขาคือผู้ชอบ ผู้ชำานาญ หรือผู้ถนัดในเรื่องการเรียนจริงหรือ ที่ผมคิด ที่กล่าวมาแล้ว ‘amthai’


Follow us on Twitter fashion news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

15

amthaiFashion

ts n et Fashion comme e r t S

By Tak Jone ร้าน Funky-Chic

https://www.facebook.com/funkychic.boutigue

สวัสดีเดือนแห่งความรัก หลายๆ ฉบับที่ผ่านมาแอดมินได้จับตาเอา แฟชัน่ ของคุณสาวๆ มาฝากกันเยอะละ ฉบับนีม้ าจับตาดูหนุม่ ๆ กัน บ้างดีกว่าว่าหนุ่มๆ เค้ามีแนวแต่งตัวยังไงกันบ้าง

ปิ ด ฉากด้ ว ยหนุ่ ม Punk Rock คนแรกคุ ณ จี ร ศั ก ดิ์ ทรัพย์อมรชัย อาชีพ Designer หรือชื่อเล่นเก๋ๆ เรียกง่ายๆ ว่า คุณเขี่ยง (แค่ชื่อเล่นฮีก้อกินขาดแล้ว) สไตล์ของเค้าคนนี้ เท่ห์แบบลงตัว และดูสุขุมนุ่มลึกจริงๆ แม่จ้าวฮีแซ่บสะกิดจิตรมากมาย ด้วยหนวดทรงสวย พลัสทรงผมสไตล์ Mohawkไถข้าง เสื้อสูทบอดี้ฟิต กางเกงSkiny Jean สี ดำา รองเท้าบูทหนังหุ้มข้อสีน้ำาตาล Redwing คู่ใจสักคู่ลุคนี้ก้อให้สาวหลายๆ คนเห็นต้องใจละลายกันไปเลยทีเดียว ลุคนี้แอดมินขอยกนิ้วโป้งให้เลยเพราะ เป็นอะไรที่เท่ห์และคลาสสิคตลอดกาล ลุคนี้ของคุณเขี่ยงบ่งบอกถึงความ เป็นตัวของเค้าได้อย่างลงตัวจริงๆ

ระแสความแรงของ J-Japan K-Pop ซึ่งมาแรงอะไรก้อฉุดไม่อยู่ ณ ตอนนี้แบบนี้หนุ่มไทยหน้าใสๆ จะยอมได้หรือ เพราะหนุ่มไทยเราก้อ หล่อ เท่ห์ มีสไตล์ ไม่แพ้ชายใดในโลก 55555 อันนี้พูดจริงนะไม่เชื่อมาดู กัน นายแบบ T-Pop คนนี้มีนามว่าคุณพิทักษ์ วานิชภิญโญ หรือคุณเต่า เจ้าของกิจการร้านรองเท้าผ้าใบแนวๆ ร้าน Pad-Tho ชอบการแต่งตัวของ ฮีนะ เพราะเป็นอะไรที่สบายแบบเซอร์ๆ เรียบง่ายไม่หรูหรา แต่มีแนวที่เป็น เอกลักษณ์ในตัวเอง แนวนีถ้ งึ แม้จะดูเซอร์ๆ เรียบๆ แต่จะเน้นทุกอย่างให้มสี สี นั แบบแซบทรวง เพิม่ ความสนุกและความมันส์ให้กบั ชีวติ วัยทีน เริม่ ต้นทีส่ ผี มแสบ ทรวง และทรงผม SpikyHair บวกกับเสื้อยืดสีทูโทนที่ฮอทฮิตในกลุ่มวัยรุ่นตลอด กาลเพิ่มความเก๋อีกนิสรวมถึงกางเกงยีนส์หลวมๆ แนว Baggy หรือที่เรียกติดปาก ว่ากางเกงหลุดตูดนั่นเอง อุ๊ปส์ไม่ได้หยาบคายแต่วงการแฟชั่นเรียกแบบนั้นจริงๆ 555 ตบท้ายด้วยรองเท้าผ้าใบหุ้มข้อสีแซ่บคู่ใจสักคู่ แบบนี้ควงคุณแฟน ไป เดินช้อปชิวๆ กันเพลินเลย ลุคนี้คุณเต่าเพิ่มความชิค ให้กับตัวเองด้วยผ้าพัน เช็ดหน้าสีโทร Rasta เชือกข้อมือและกระเป๋าเป้ใบโปรดสักใบ แบบนี้อะไรก้อ ฉุดความแรงของคุณไม่อยู่จริงๆ

ติดต่อโฆษณา

UK Contact: in English in Thai

To Advertise with amthaipaper

07950 179321, 07886 359750 07886 514799 e-mail: ad@amthai.co.uk

ผู้

ชายอบอุน่ อกผายไหล่ผงึ่ น่าสัมผัสคนนีส้ าวๆ คงอยากรูว้ า่ หนุม่ ไทย หน้าสไตล์เกาหลีคนนี้คือใคร ด้วยความสูงถึง 180 ซม และหุ่น ล่ำาบึกโอเว่อร์ 6 แพค ของเค้าสะกิดต่อมความสนใจของสาวๆ อย่ า งแรงนายแบบคนนี้ ฮี มี น ามว่ า คุ ณ อรรถกร สุ ข อนั น ต์ หรื อ คุณปอนด์ อาชีพนายแบบและนักแสดง แอดมินแอบคิดว่าป้าดดด มิน่าล่ะถึงได้ Full Package ขนาดนี้ว่าแล้วเรามาดูสไตล์การ แต่งตัวในวันนี้ของคุณปอนด์กันดีกว่า วันนี้ฮีมาในลุคหนุ่มมาดมั่น ปราดเปรียวกับเสือ้ แจ๊คเกทหนังสีดาำ แนว Biker และเบรคความดุดนั ด้วย เสือ้ ยืดเรียบๆ สีขาวและกางเกงยีนส์ PERFACT FIT แบบเซอร์ๆ รองเท้าหนัง หุม้ ข้อสีนา้ำ ตาลออกกแทนสักคูแ่ บบนีเ้ ดินไปทางไหนรับรองสายตาทุกคูข่ องสาวๆ คงจับจ้องมาที่คุณอย่างแน่นอนคร้า แอดมินคอนเฟิม

ปิ

ดท้ายด้วยด้วยหนุ่มวัยทีนเอาใจสาวๆ ให้หัวใจพอพองโตกันใน เดือนแห่งความรัก หนุ่มหล่อหน้าใสผิวออร่า รายนี้มีนามว่า คุณสตีเฟ่น แวคเน่อร์ นักศึกษาหนุม่ ลูกครึง่ ไทย - อเมริกนั และปัจจุบนั ทำางานพาร์ทไทม์อยู่ที่ Thai Royal Elephant แนวการแต่งตัวของฮี เซอร์ๆ เรียบง่ายแต่แฝงความเท่ส์ ไว้ทกุ อณูแฟชัน่ กับเสือ้ เชิต้ ยีนส์ฟอกสี ซีดสีดำา และกางเกง Slim Fit แบบรัดเปี๊ยะ หุ่นไม่เป๊ะ ใส่ไม่ได้นะ 5555 ความเก๋ของแนวนีส้ งิ่ สำาคัญทีห่ า้ มลืมคือกางเกงต้องพับชายขากางเกงเหนือ ข้อเท้านิดส์นึง ไม่งั้นไม่ลงตัวจริงๆ นะพูดเลย 5555 มิกซ์แอนด์ แมทช์ด้วย รองเท้าผ้าใบ Van สีดาำ ขาวเพิม่ เอสเซสซอรีค่ ใู่ จ สร้อยข้อมือ นาฬิกาและอีก มากมายที่คุณชอบมันทำาให้ดูโดดเด่นและเกิดความมันส์ ในการแต่งตัวมากขึ้น จริงๆ ลุคนีเ้ หมาะกับชายหนุม่ ทุกวัยไม่เคยตกเทรนด์ เห็นไหมคะไม่ใช่แต่ผหู้ ญิงเรา ทีร่ กั ในการแต่งตัว ผูช้ ายเค้าก้อมีแนวของเค้าเหมือนกัน และแต่ละคนทีแ่ อดมินนำา มาเสนอในคอลัมส์นี้ หล่อเท่ส์สะกิดต่อมกันทุกคน หวังว่าสาวๆ และคุณผู้อ่านจะ โดนใจกับ Street Fashion ฉบับนี้กัน ติดตามและเจอกันใหม่ฉบับหน้านะคะ มาดู กันว่าฉบับหน้าแอดมินจะนำาอะไรมาเสนอกัน แล้วเจอกันนะคร้า

amthaipaper

would like to announce that we are not related to amthai photographer. We offer our sincere apologies for any confusion or inconvenience this may have caused.


amthaipaper 16 16 amthaipaper

ISSUE0085 (Jan - Feb 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

Othello Syndrome

amthaiOthello Syndrome โดย : ถนอมจิต พานิชรัตน์ ร้อยเรื่องสองฝั่งเทมส์:

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

ซินโดรม คือ อาการ “หึงโอเทลโล หวง ริษยาแบบผิดปกติ หรือ ความหลงเชื่อที่ผิด ๆ ว่าสามี ภรรยาหรือคนรักนอกใจ ”

เมื่อความรักกลายเป็นความลุ่มหลง หึงหวง ริษยารุนแรง

green-eyed monster เครดิตภาพ senatehouselibrary.co.uk

ภาพวาดเรื่องโอเทลโล เครดิตภาพ imgarcade.com เดือนกุมภาพันธ์สำาหรับหลายคนเป็นเดือนแห่ง ความรัก เมื่อพินิจพิเคราะห์ความรักจะเห็นได้ว่า ความรักมีหลายระดับ มีดีกรีความเข้มข้นต่างกัน มี พ ลั ง ที่ ทั้ ง สามารถสร้ า งและทำ า ลายโลกได้ ความรักในระดับทีส่ ดุ โต่งไม่ใช่ความรักแต่คอื ความ ลุ่มหลง ความหึงหวง ความริษยาที่รุนแรง และ จัดว่าเป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง

อเทลโล ซินโดรม (Othello Syndrome) น่าจะเป็นคำาที่ผู้อ่านหลายท่านคุ้นเคยพอควร คำาคำานี้บ่อยครั้งนำามาใช้เรียกแทนคำาว่า morbid jealousy (ความหึงหวง ความริษยาแบบผิดปกติ) หรือ delusional jealousy (ความหลงเชือ่ ทีผ่ ดิ ๆ ว่าสามี ภรรยาหรือคนรักนอกใจ) สองคำาหลังเป็น คำาที่ใช้ในวงการจิตเวชและจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคำาแรกโอเทลโล ซินโดรม มีที่มาที่ไปมาจาก บทประพันธ์แนวโศกนาฏกรรมเรื่อง “โอเทลโล” ของวิลเลียม เชคสเปียร์ นักประพันธ์ชาวอังกฤษ ในเรื่องนี้ “โอเทลโล” ตัวเอกของเรื่องเป็นแม่ทัพ แคว้นเวนิสและมีเชื้อสายเป็นชาวมัวร์ เขาถูก หลอกให้เชื่อว่าเดสเดโมนา ภรรยาสุดที่รักนอกใจ ทำ าให้ เ ขาฆ่ า เธอและต่ อ มาฆ่ า ตั ว ตายเพื่ อ ชดใช้ ความผิ ด หลั ง จากที่ รู้ ค วามจริ ง ว่ า ถู ก หลอก โอเทลโลเป็ น บทประพั น ธ์ ที่ มี ชื่ อ เรื่ อ งหนึ่ ง ของ เชคสเปียร์และได้มีการนำาไปดัดแปลงเป็นละคร เป็นภาพยนตร์ เป็นการแสดงบัลเลต์หลายครั้ง ความโด่งดังจากบทประพันธ์ของเชคสเปียร์ จึง กลายเป็นที่มาของคำาว่า โอเทลโล ซินโดรม ที่ หมายถึงอาการหึงหวง หลงเชือ่ แบบปักอกปักใจว่า สามี ภรรยาปันใจให้คนอื่นและสวมเขาให้ตน ใน เรื่ อ งโอเทลโล ตั ว เอกของเรื่ อ งไม่ ไ ด้ มี อ าการ ทางจิต แต่ที่โอเทลโลแสดงออกราวกับคนที่มี อาการดังกล่าว เพราะ “ถูกหลอกให้เชือ่ ” สำาหรับ คนที่มีอาการทางจิตจริงๆ อาการที่เกิดขึ้นเป็นผล มาจากความคิดแบบผิดปกติของคนเองล้วนๆ โดย ไม่มใี ครมาปัน่ หรือยุยงให้หลงเชือ่ พวกเขาหลงเชือ่ ทั้งๆ ที่แทบไม่มีหลักฐานมายืนยัน หรือถ้ามีก็เป็น หลักฐานที่แทบไม่มีน้ำาหนัก อย่างไรก็ตามคนที่มี อาการทางจิตดังกล่าวจะหลงเชือ่ แบบหัวปักหัวปำา ว่าเรื่องจริง โดยที่ไม่เคยคิดจะหาหลักฐานมาหัก ล้ า งความหลงเชื่ อ ของตน ในเรื่ อ งโอเทลโล เชคสเปียร์ยงั ได้บญ ั ญัตศิ พั ท์คาำ ว่า “Green-eyed Monster” ด้วย ซึ่งมีความหมายว่าอิจฉาตาร้อน จนตาออกเขียวขุ่น หากนั่งลงสำารวจตามหน้าหนังสือพิมพ์ในประเทศ ต่างๆ จะเห็นข่าวทำานองนี้เป็นประจำา เช่น สามี ฆ่าภรรยา ฆ่าเมียน้อย ฆ่าอีหนู หรือภรรยาฆ่าสามี อีหนูฆา่ ชายคนรัก เพราะหึงหวงหรือเพราะอีกฝ่าย

นอกใจ แต่ถ้าสำารวจลึกๆ ลงไป อาจพบว่าบางคดี เป็นคดีฆาตกรรมที่ไม่ได้มีการนอกใจเกิดขึ้นจริงๆ แต่เกิดจากความหลงเชื่อแบบผิดปกติของผู้ที่เป็น ฆาตกร ทีอ่ งั กฤษเมือ่ สองปีทแี่ ล้ว มีขา่ วใหญ่ทสี่ ามี วัย 63 ปี ฆ่าภรรยาเพราะคิดว่าเธอนอกใจ ต่อมา ชายคนนี้ ฆ่ า ตั ว ตายตามภรรยา ก่ อ นเกิ ด เหตุ โศกนาฏกรรมครั้งนี้ นายโรเบิร์ต เมอร์คาติ เข้า รับการบำาบัดทางจิตอยูแ่ ล้วจากอาการหึงหวงแบบ ผิ ด ปกติ ที่ ทำ า ให้ เ ขาเชื่ อ แบบหั ว ปั ก หั ว ปำ า ว่ า มาร์กาเรต ภรรยาของตนนอกใจ เขาทำาแม้กระทัง่ แอบซ่อนเครื่องดักฟังไว้ในแฟลตที่พักร่วมอยู่กับ ภรรยา แอบสอดแนมและสังเกตความเคลือ่ นไหว ของภรรยาตลอดเวลา ทั้งยังกล่าวหาลูกชายคน หนึ่งของตนว่าแอบจัดฉากและคอยพาแม่ออกไป พบชายชู้นอกบ้าน ต่อมานายเมอร์คาติถูกจำาคุก ฐานลักขโมยชุดประดับเพชรมูลค่าราว 10 ล้าน บาท ที่แขวนโชว์ไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านหรู กลางกรุงลอนดอน ช่วงนี้ทำาให้เขาเลิกทานยา บำาบัดอาการ ทั้งๆ ที่ทางเรือนจำามียาให้ก็ตาม พอ ออกจากเรือนจำามาอาการหลงเชื่อแบบผิดๆ เริ่ม กำาเริบจนเกิดเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้น ลักษณะบุคลิกภาพเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวแปร ทำาให้บางคนมีอาการหึงหวงริษยารุนแรง โดย เฉพาะคนทีม่ บี คุ ลิกภาพความผกผันทางอารมณ์ไม่ มัน่ คงนัน้ มีแนวโน้มว่าเมือ่ เกิดอารมณ์หงึ หวงแล้ว อารมณ์จะรุนแรงถึงขั้นน่ากลัว หนังฮอลีวู้ดสมัย ศตวรรษทีแ่ ล้วเรือ่ ง Fatal Attraction ทีน่ าำ แสดง โดย ไมเคิล ดักลาส กับเกลน โคลส เป็นหนังที่ สะท้อนให้เห็นอาการความไม่มั่นคงทางอารมณ์ และริ ษ ยารุ น แรงในเพศหญิ ง ได้ เ ป็ น อย่ า งดี อเล็กซ์ ฟอร์เรสท์ ที่รับบทโดยเกลน โคลส แสดง บทสาวที่มีอาการริษยาแบบผิดปกติได้เยี่ยมมาก หนังเรือ่ งนีท้ าำ ให้เกิดคำาใหม่ขนึ้ มาใช้อกี คำาคือคำาว่า “bunny boiler” ซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่ชอบแสดง ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ หมกหมุน่ กับการตามล้าง แค้ น ชายที่ บ อกปั ดไม่ รั บ รั ก ของเธอ ที่ ไ ด้ คำ า ว่ า bunny boiler มาเพราะอเล็กซ์ ตามแก้แค้น พระเอกโดยจับกระต่ายที่ลูกสาวพระเอกเลี้ยงไว้ เอาไปต้ม อาการหึงหวงแบบผิดปกติระหว่างหญิงกับชายนัน้ ค่อนข้างต่างกัน ฝ่ายชายที่มีอาการดังกล่าวมัก แสดงออกโดยใช้ความรุนแรง เช่น ทำาร้ายหรือ ฆ่าคูข่ องตน โดยใช้มอื ของตนมากกว่าใช้อาวุธทีไ่ ม่ แหลมคม ส่วนฝ่ายหญิงหากมีการใช้ความรุนแรง จะใช้อาวุธที่อาจทั้งมีความแหลมคมและแบบที่ไม่ แหลมคม ส่วนสาเหตุที่อาจเป็นตัวกระตุ้นทำาให้ เกิดความรูส้ กึ ริษยาหึงหวงในเพศชายกับเพศหญิง นั้นก็ต่างกัน ฝ่ายชายมองในเรื่องสถานภาพและ

หน้าแฟลตที่พักของนายเมอร์คาติกับภรรยา เครดิตภาพ dailymail.co.uk เครดิตภาพ psychminds.com ฐานะของฝ่ายตรงข้าม ส่วนฝ่ายหญิงนั้นความ อ่อนเยาว์วยั และความสวยงามของฝ่ายทีต่ นถือว่า เป็นคู่แข่งเป็นเรื่องที่กระตุ้นให้ฝ่ายหญิงเกิดความ รู้สึกหึงหวงริษยาได้ง่ายๆ ยังไม่มีการศึกษาอย่าง กว้างขวางว่าคนทีม่ อี าการหึงหวงแบบผิดปกติมอี ยู่ เท่าไร แต่การศึกษาฉบับหนึ่งระบุว่าราว 62% ของคนที่มีอาการเป็นเพศชาย

ไป เพราะสะท้อนว่ายังสามารถวิเคราะห์ความรูส้ กึ ของตนเองได้ แต่ถ้าไม่ยอมรับในความรู้สึก ไม่ ยอมรับว่าตนเองมีความรู้สึกริษยาก็เป็นเรื่องที่น่า เป็นห่วงว่า การไม่ยอมรับความจริงอาจนำาไปสูก่ าร สูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่า การบำาบัดอาการริษยารุนแรง หากบำาบัดในเชิง จิ ต วิ ท ยาหรื อ จิ ต เวชจะเน้ น เรื่ อ งการใช้ ย าและ จิตบำาบัด การบำาบัดทางจิตเป็นการบำาบัดเพื่อช่วย ปรับเปลี่ยนความคิดที่ผิดปกติ ซึ่งหากมองในแง่ พุทธศาสนาก็น่าจะเข้ากับแนวคิด “การไม่ยึดติด การปล่ อ ยวาง” คงขึ้ น อยู่ กั บ แต่ ล ะคนว่ า จะ สามารถปล่อยวางและพยายามไม่ยึดติดได้มาก น้อยแค่ไหน ในยามที่ต้องเสียของรักไปให้กับคน อื่นหรือทำาใจให้ยอมรับความจริงว่าเรื่องที่หลงเชื่อ ว่าคนรักนอกใจนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องที่สมองสร้าง ภาพลวงตาขึ้นมา

ความริษยาเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งเช่น เดียวกับอารมณ์อื่นๆ เช่น รัก โลภ โกรธ หลง แม้วา่ เป็นอารมณ์ความรูส้ กึ ในทางลบ แต่ไม่จดั ว่า ผิ ด ปกติ เ ว้ น แต่ ว่ า จะมี อ าการรุ น แรง หมกมุ่ น ลุ่มหลงแบบสุดโต่ง ความรู้สึกริษยาเกิดขึ้นในทุก ผู้ทุกคนรวมทั้งในสัตว์ด้วย เป็นความรู้สึกที่เกิดมา จากความคิดในทางลบและความรู้สึกไม่มั่นคงใน จิตใจ จากความกลัวและความเป็นกังวลว่าจะต้อง เสียบางสิง่ บางอย่างทีม่ คี วามหมายมีคา่ สำาหรับตน ไป ดังนัน้ จึงต้องหาทางยึดหาทางยือ้ เพือ่ ไม่ให้มกี าร สูญเสีย หากรับรู้ว่ามีอาการดังกล่าวก็เป็นเรื่องดี ขอให้มีความสุขในเทศกาลความรักค่ะ

‘amthai’

਌ҾÃÐÂÒ¡ÃØ » ໚¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃã¹»ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ÁÕÌҹÍÒËÒÃã¹à¤Ã×Í 11 ÊÒ¢Ò à¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒâÂÒ§ҹ·ÑèÇÊËÃÒªÍҳҨѡà ਌ҾÃÐÂÒà» ´ÃѺÊÁѤþ‹Í¤ÃÑÇáÅÐáÁ‹¤ÃÑÇËÅÒµÓá˹‹§´Ñ§¹Õé

ËÑÇ˹ŒÒ¤ÃÑÇä·Â 5 µÓá˹‹§ ËÑÇ˹ŒÒ¾‹Í¤ÃÑÇá¼¹¡¼Ñ´ ᡧ ‹ҧ ÂÓ 5 µÓá˹‹§

ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó ¨Ò¡ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃä·Âã¹âçáÃÁËÃ×ÍÌҹÍÒËÒêÑé¹¹ÓÍ‹ҧ¹ŒÍ 5 »‚ ÃÑ¡¡Ò÷ӧҹ໚¹·ÕÁ ÁÕ¤ÇÒÁ “àÍÒã¨ãÊ‹” ÃÑ¡ã¹ÍÒªÕ¾¾‹Í¤ÃÑÇ ½ƒ¡ã½†ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ ¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð·Ó§Ò¹·ŒÒ·Ò áÅоÌÍÁ·Õè¨ÐàµÔºâµä»¡ÑººÃÔÉÑ· ÃÒÂä´ŒáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ´Õ ·Ó§Ò¹ÍҷԵ ÅÐ 5 Çѹ ÇѹËÂØ´»ÃШӻ‚ 28 Çѹ Ê‹§ãºÊÁѤ÷Õè Saipin Lee Chaophraya, 20 Swinegate Road, Leeds LS1 4AG Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ ¤Ø³ÊÒ¾Գ· (¤Ø³µØŒÂ) â·Ã. 079 6927 3645 saipin.lee@thaileisuregroup.co.uk ÃÒÂÅÐàÍÕ´ www.chaophraya.co.uk


Follow us on Twitter Travel: Japan news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

17 17

amthaiTravel: Japan Part 1 By: Suvimon Sanguansat

preparing for the trip ankimo in ponzu sauce

mud pool at Oniishibozu Jigoku There’s always something about Japan that attracts me, and going to Japan has never been this easy. These days, Thai nationals don’t need a visa to visit Japan as a tourist - so planning a trip way in advance is almost unnecessary. My most recent getaway to Northern Kyushu was purely something I did on impulse, just because I wanted to pamper myself with an onsen retreat. I love the traditional hot baths, and enjoying it outdoors when it snows is more than a dream come true.

ชิม ชิล ช้อป แช่ออนเซ็น ในคิวชู

ดี๋ยวนี้ไปญี่ปุ่นแสนจะง่ายเพราะไม่ต้องใช้วีซ่า! บอกเลยว่าทริปนี้วางแผนล่วงหน้าสองอาทิตย์ เท่านัน้ และมีทมี่ าจากการอยากตามใจตัวเองล้วนๆ เพราะไปเชียงใหม่ช่วงต้นเดือนธันวาคมแล้วเจอ อากาศร้อนอบอ้าวจนคิดว่าจะต้องหนีไปสัมผัสลม หนาวไกลๆ (ซึ่งความจริงก็คือหาเรื่องเที่ยว เลย ต้องพยายามหาเหตุผลมาอ้างให้ดูดี) ไหนๆ จะไป เมืองหนาวแล้วก็ได้แต่ฝันว่าคงจะได้เจอหิมะตก และได้แช่ออนเซ็นในยามที่หิมะปุยขาวๆ กำาลัง โปรยปราย ว่าแล้วก็จัดแจงจองตั๋ว หา/จองที่พัก และหาข้อมูลเรื่องตารางรถไฟ ก็เป็นอันเสร็จและ พร้อมเดินทาง ข้อดีของการไปเที่ยวคนเดียวคือ คิดเองเออเองได้ และมีอิสระร้อยเปอร์เซนต์ไม่ต้องตามใจใคร นึก อยากจะไปตอนไหนก็ไป อยากจะทำาอะไรก็ทาำ บาง คนอาจมองว่าแปลกแต่สำาหรับใครที่ยังไม่เคยลอง ขอแนะนำาให้ลองสักครั้ง แล้วจะติดใจกับการให้ เวลากับตัวเองอยูก่ บั ตัวเอง ได้คดิ ทบทวนโน่นนีซ่ งึ่ เป็นความสงบที่เราอาจหาไม่ได้ในชีวิตประจำาวัน ฉันเลือกไปทางตอนเหนือของคิวชู เนือ่ งจากมีเวลา น้อยก็เลยไปแค่ฟุกุโอกะ ยูฟุอิน และเบบปุอย่างที่ บอกว่าตั้งใจไปออนเซ็นเพราะอยากพักผ่อนจริงๆ เลยขอทำาอะไรน้อยๆ แบบไม่ต้องเหนื่อยมากและ คงไม่มีอะไรฟินไปกว่าการแช่น้ำาแร่ร้อนในหน้า หนาวแล้ว

Hot duck soba

making fresh soba

Fukuoka Tower and Hakata Bay

จุดหมายแรกของฉันคือฟุกโุ อกะซึง่ เคยมาเมือ่ 7-8 ปีทแี่ ล้วและประทับใจกับอาหารการกินหลายอย่าง จึงตั้งใจว่าจะมาเพื่อกิน ส่วนเรื่องช้อปเป็นเรื่อง รอง ฟุกโุ อกะเป็นเมืองทีเ่ ดินทางสะดวกสบายมาก เพราะสนามบินอยูใ่ กล้เมืองและมีรถไฟใต้ดนิ วิง่ ถึง แต่สำาหรับคนมีกระเป๋าใหญ่และไม่อยากกระเตง ขึ้นลงบันไดขอแนะนำาให้ใช้บริการรถบัส ซึง่ มีออก ทุกครึ่งชั่วโมงและจอดป้ายที่สถานี JR Hakata และ Solaria Stage ห้างดังในย่านเทนจิน ฉัน เลือกลงที่ JR Hakata ก่อนเพราะอยากจัดการ เรื่องตั๋วรถไฟให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องกังวล หลัง จากซื้อตั๋วประเภท JR Kyushu Pass แบบ 3 วันและจองรถไฟเรียบร้อยค่อยเอาสัมภาระไปฝาก ไว้ที่โรงแรม ที่ญี่ปุ่นจะค่อนข้างเป๊ะมากเรื่องเวลา เช็คอิน ถ้าบอกว่าบ่ายสี่โมงก็แปลว่าเขาจะไม่ให้ ห้องเราก่อนหน้านั้นเลย ซึ่งอันนี้รู้อยู่แล้วจึงตั้งใจ เลือกที่พักในย่านเทนจิน จะได้ไปช้อปปิ้งหรือเดิน เล่นเพลินๆแล้วค่อยกลับโรงแรมไปเช็คอิน ความ ที่เครื่องลงแปดโมงเช้าก็เท่ากับว่าเรามีเวลาเกือบ ทัง้ วัน แต่เพราะไฟล์ทสัน้ แค่สชี่ วั่ โมงทำาให้อดนอน ก็เลยทำาให้วันแรกเบลอๆ งงๆ ตอนที่ไปอากาศ หนาว อุณหภูมิ 7 องศา แถมลมแรง ถ้าจะให้ เดินอยู่ข้างนอกตลอดก็คงไม่ไหวจึงต้องมีการหลบ หนาวเข้าไปอยู่ตามห้างบ้างในอุโมงค์บ้าง ซึ่งมุด อุโมงค์ก็มีร้านรวงให้ดูตลอดทาง ฟุกุโอกะอาจจะ ไม่มยี า่ นแฟชัน่ หรือแสงสีเทียบเท่ากับชิบยู ะ ฮารา จูกุ หรือชินจุกุในโตเกียว แต่ความที่ของญี่ปุ่นอะ ไรๆก็ถูกจริตคนไทยไปเสียหมดเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระวังกระเป๋าฉีกเหมือนกัน ไฮไลท์ในฟุกุโอกะของฉันคือเรื่องกิน หลังจากได้ ห้องพัก อาบน้าำ อาบท่า พักเหนือ่ ยแล้วก็ไม่รรี อ รีบ ออกมาต่อแถวรอกินร้านซูชริ า้ นโปรดทันที ซูชริ า้ น นี้ชื่อ Hyoutan มีสองที่คือ หลัง Solaria Stage และข้างในห้าง ร้านข้างหลังจะเป็นร้านดั้งเดิม ราคาสูงกว่าและเป็นร้านซูชแิ บบปกติในขณะทีร่ า้ น ในห้างจะเป็นแบบจานหมุนหรือที่เรียกว่าไคเตง ใครอยากกิ น สไตล์ ไ หนก็ แ ล้ ว แต่ ช อบหรื อ งบ ประมาณ ส่วนฉันชอบบรรยากาศแบบดัง้ เดิมแถม ชอบนั่งหน้าบาร์เพราะชอบดูเชฟทำางานจึงยอม และอดทนรอคิวที่ร้านเดิม โดยส่วนตัวชอบร้านนี้ ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ ทัง้ เรือ่ งของรสชาติ คุณภาพและราคา (ทีอ่ าจจะแพงกว่าร้านอืน่ แต่ไม่เว่อร์เกินไป) นานๆ

shabu dinner

view of Yufuin from JR station

view from my room in Yufuin

ได้มาทีก็จัดเต็มแบบไม่เกรงใจใคร ไม่ว่าจะเป็นซา ชิมิโอโทโร อูนิ อิกุระ ซากะกิว (เนื้อชื่อดังของ คิวชู) ฯลฯ และที่ขาดไม่ได้คือ อังกิโมะหรือตับ ปลา monkfish ต้มทานกับซ๊อสพอนซึ ซึง่ เป็นของ พิเศษเฉพาะฤดูกาล ใครมาตรงกับหน้าหนาวขอ แนะนำาเลย ได้กนิ ปลาดิบสด รสชาติเต็มปากแบบ นี้ก็ต้องจัดสาเกมากินคู่กัน เป็นมื้อที่ไม่หนักเกินไป และฟินสุดๆสมกับที่รอคอย

Canal City

hot steam rising

souvenir on Yufuin No Mori

ต้องยอมรับว่าเขาดังจริงเรื่องออนเซ็น มาหลังๆ คนที่ อ ยากหลี ก หนี จ ากบรรยากาศเมื อ งและ แสวงหาความเงียบสงบจะมาทางยุฟุอินมากกว่า ใครจะมาที่นี่ต้องทำาใจว่าเป็นเมืองเล็กมากจริงๆ แต่ข้อดีคือมีถนนสายหลักเส้นเดียวและจะไปไหน มาไหนก็เดินถึงกันหมดเลย เสน่ห์ของยุฟุอินคือ ความเงียบ ร้านรวงเล็กๆที่ขายงานฝีมือและของ พื้นเมือง และที่ขาดไม่ได้คือทะเลสาบ Kinrinko ที่รายล้อมด้วยเรียวกังแบบดั้งเดิม ฉันเลือกพัก เรียวกังเล็กๆทีม่ เี พียง 12 ห้อง ได้แข่น้ำาแร่ไปสาม รอบสลับกับออกไปเดินเล่นในบรรยากาศหิมะโปรด ปราย บอกได้เลยว่าเป็นความเงียบสงบที่หาไม่ได้ ตามเมืองใหญ่ทั่วไป ในวันนั้นได้กินโซบะเส้นสด เจ้าโบร่ำาโบราณกับซุปเป็ดที่ร้านอิซุมิริมทะเลสาบ ส่วนตอนเย็นก็บังเอิญไปเจอชาบูดูน่ากิน ร้านที่นี่ ในหน้าหนาวปิดเร็วเพราะฉะนัน้ ควรกินในเรียวกัง ถ้ามี แต่ฉันไม่ได้วางแผนไปก่อนประกอบกับชอบ ออกไปเดินสำารวจก็เลยได้ประสบการณ์ลุยหิมะไป หาของกินในเมืองทีถ่ นนไม่คอ่ ยมีไฟ ยังดีทมี่ ไี ฟฉาย แบบพกพา ‘amthai’ อ่านต่อฉบับหน้า

วันต่อมาต้องมีวินัยในการตื่นเช้าเพราะรถไฟออก 9:24 น. จาก JR Hakata ไป ยูฟุอิน คือจริงๆก็ มีเทีย่ วสายกว่านัน้ แต่เพราะอยากนัง่ รถขบวนสวย คลาสสิคของคิวชูกต็ อ้ งยอม Yufuin No Mori คือ ชื่อขบวน และจะมีวิ่งวันละหนึ่งเที่ยวเท่านั้น คือ พลาดแล้วพลาดเลย หากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจะ จองยากแต่ เ พราะเป็ น หน้ า หนาวฉั น จึ ง จองได้ สบายๆ รถไฟเป็นสีเขียวเข้มทัง้ ขบวน มีโลโก้สที อง และภายในมีดีเทลเป็นไม้ ให้อารมณ์ย้อนอดีตดู คลาสสิคดี นาทีที่รถไฟออกหิมะก็เริ่มโปรยปราย ลงมา เล่นเอาตื่นเต้นกับธรรมชาติข้างทางจนงีบ ไม่ลง ตลอดทางหิมะตกไม่หยุด บรรยากาศจึงชวน ฝันเหมือนเทพนิยายแถมรถขบวนนีย้ งั มีลกู เล่นเป็น พนักงานเดินให้บริการยืมหมวกและแผ่นป้ายรูป รถไฟพร้อมลงวันทีเ่ พือ่ ให้ผโู้ ดยสารทุกคนได้ถา่ ยรูป เป็นที่ระลึก ก็ถือว่าเป็นดีเทลที่คนญี่ปุ่นเขาใส่ใจ ติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบิน และที่พักในประเทศญี่ปุ่น จริงๆ ได้ที่เบอร์ 0207 312 1733 ยุฟอุ นิ เป็นเมืองเล็กๆทีเ่ พิง่ มาได้รบั ความสนใจจาก Contact: Emerald Travel นักท่องเที่ยวเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ก่อนถ้าพูดถึง tel. 0207 312 1713 เมืองแห่งบ่อน้ำาร้อนใครๆก็จะนึกถึงเบบปุเพราะ Email: Thailand@emerald.co.uk

VISA PROBLEMS? EU MIGRATION SERVICES IS HERE TO HELP YOU. ãËŒºÃÔ¡ÒÃàÃ×èͧÇÕ«‹Òã¹Íѧ¡ÄÉ áÅÐÂØâû â·Ã. 07917565800 With over 25 years of experience in all types of visas. We can assist you with:  Investment visa  Student visa  Spouse visa  Appeals & asylum visas and all other visa related matters from the UK and all other countries

For more information, please call 07917565800 or visit www.eumigration.com EU MIGRATION SERVICES 43 - 45 Portman Square W1H 6HN London United Kingdom 0207 969 2912


amthaipaper 18 amthaipaper 18

ISSUE0085 (Jan - Feb 15)

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

amthaiEurope news

Europe news

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

สรุปข่าวเศรษฐกิจยุโรป

โพลชี้ 1ใน 4 ของคนอิตาลีไม่ต้องการใช้เงินยูโรอีกต่อไป

ลสำารวจโดยสถาบันยูริสเพส (Eurispes) เผยให้เห็นว่าชาว อิตาลี 4 ใน10 ไม่ต้องการใช้เงิน สกุลยูโรอีกต่อไป อยากให้ประเทศ กลับไปใช้เงินสกุลลีรา่ ตามเดิม และ ต้องการให้ประเทศออกจากยูโรโซน เพิ่มขึ้นเป็น 40.1% มากกว่าครึ่ง เชื่ อ ว่ า การใช้ เ งิ น สกุ ล เดี ย วไม่ ไ ด้ ทำาให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น มี เ พี ย ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ร ว ย ก ว่ า ที่ ไ ด้ ประโยชน์ จ ากการร่ ว มใช้ เ งิ น ยู โ ร อำานาจในการใช้จ่ายของคนอิตาลี ลดลงอย่างมาก มีเพียง 47% ที่มี เงินใช้จนถึงสิ้นเดือน ทำาให้ 45% ของคนอิตาลีอยากออกไปอยู่ประเทศอื่น เศรษฐกิจอิตาลีซึ่งใหญ่เป็น อันดับ 3 ของยูโรโซนไม่มีการขยายตัวแม้แต่ไตรมาสเดียวมาตั้งแต่กลางปี 2011 สะท้อนให้เห็นความ กังวลว่าจะเกิดสถานการณ์คล้ายกับกรีซ ซึง่ ถ้ากรีซต้องออกจากยูโรโชนจะมีความเป็นไปได้ทกี่ ลุม่ ประเทศ คลับเมด (Club Med) อันได้แก่ กรีซ สเปน อิตาลี และโปรตุเกส จะดำาเนินรอยตาม ซึ่งนั่นหมายถึง การล่มสลายของยูโร และการใช้เงินสกุลเดียวกันของกลุ่มประเทศในยุโรป ‘amthai’

เรือผู้อพยพล่มกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คร่ากว่า 300 ชีวิต

ข้ า ห ล ว ง ใ ห ญ่ ผู้ ลี้ ภั ย แ ห่ ง สหประชาชาติ (UNHCR) เผยยอด ผู้อพยพจาก 4 ลำาที่ถูกคลื่นกลืน หายไปในทะเลมี จำ า นวนมากกว่ า 300 ราย ได้รับการช่วยเหลือจาก เรือของหน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง และเรือสินค้าราว 107 คน ส่วน ใหญ่อพยพหนีภัยสู้รบมาจากอิรัก ซี เ รี ย มาลี และประเทศอื่ น ๆ สหภาพยุ โ รปได้ เ ข้ า รั บ ผิ ด ชอบ ภารกิจ “ไทรตัน” ตรวจการณ์ใน ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังอิตาลียุติการดำาเนินปฏิบัติการ “มาเร นอสทรัม” แต่ก็ครอบคลุมน่านน้ำาที่ ห่างจากฝั่งยุโรปเพียงไม่กี่ไมล์ ทำาให้มีผู้ลี้ภัยเสียชีวิตในทะเลเพิ่มขึ้นเป็น 15 เท่า องค์กร เซฟ เดอะ ชิลเดรน ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปจัดการประชุมฉุกเฉิน เพือ่ กลับมาดำาเนินปฏิบตั กิ ารมาเร นอสทรัม อีกครั้ง หรือดำาเนินระบบการค้นหาและช่วยชีวิตที่มีอำานาจ ขีดความสามารถและเครื่องไม้เครื่องมือใน การป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำารอยขึ้นอีก ‘amthai’

‘amthai’

ผลเจรจาแก้วิกฤตหนี้กรีซยังหาข้อสรุปไม่ได้

การเจรจาหาทางออกวิกฤตหนี้สิน ระหว่ า งรั ฐ บาลกรี ซ กั บ องค์ ก ร เจ้าหนี้ต่างชาติในวันที่ 12 ก.พ. ยังคงไร้ข้อสรุป โดยจะมีการหารือ กันต่อในวันจันทร์ที่ 16 ก.พ. ก่อน ที่ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จะหมดลงสิ้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ยาริส วารูฟากิส รัฐมนตรีกระทรวง การคลั ง กรี ซ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ ที่ ประชุมรัฐมนตรีกลุ่มยูโรโซน 19 ชาติ ณ กรุ ง บรั ส เซสล์ โดยมี ชาวกรี ซ กว่ า 15,000 คนใน กรุ ง เอเธนส์ อ อกมาชุ ม นุ ม เพื่ อ สนับสนุนรัฐบาล หลังจากใช้เวลา 7 ชั่วโมง ในการเจรจาซึ่งสิ้นสุดหลังเที่ยงคืน ก็ไม่ได้คำาตอบเกี่ยวกับ การปลดล็อกเงินกู้ 240,000 ล้านยูโรจากสหภาพยุโรป และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF หากเอเธนส์กบั ฝ่ายเจ้าหนีไ้ ม่สามารถบรรลุขอ้ ตกลงเพือ่ ต่ออายุได้ กรีซอาจจะต้องเข้าสูภ่ าวะผิดนัดชำาระ หนีก้ อ้ นโต (default) และอาจถูกบีบออกจากกลุม่ ยูโรโซน การหารือในวันจันทร์ที่ 16 เป็นโอกาสสุดท้าย สำาหรับกรีซทีจ่ ะดันข้อตกลงกูย้ มื ฉบับใหม่ แต่กรีซก็ยงั ยืนกรานทีจ่ ะปรับเพิม่ ค่าแรงขัน้ ต่าำ และยกเลิกการ เก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งขัดแย้งโดยตรงกับเงื่อนไขที่อียูและไอเอ็มเอฟกำาหนดไว้ อเล็กซิส ซีปราส นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกรีซ อาจจะหันไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียหรือจีนแทนหากการเจรจากับ องค์กรเจ้าหนี้ไม่เป็นผล ‘amthai’

การเจรจาสันติภาพปัญหาความขัดแย้งในยูเครน

การเจรจาเพื่ อ หาทางยุ ติ ค วาม ขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครน เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธ ที่ 12 ณ กรุงมินสก์ ประเทศ เบลารุส โดยมีผู้นำาจาก 4 ประเทศ เข้ า ร่ ว มได้ แ ก่ ประธานาธิ บ ดี ฝรั่ ง เศสฟรองซั ว ส์ ออลลองด์ ประธานาธิ บ ดี รั ส เซี ย วลาดิ เ มี ย ร์ ปูติน ประธานาธิบดียูเครนเปโตร โปโรเชนโก และนายกรัฐมนตรี เยอรมัน แองเกลา แมร์เคิล โดย มี ป ระธานาธิ บ ดี อ เล็ ก ซานเดอร์ ลู ค าเชนโก ผู้ นำ า เบลารุ ส เป็ น ประธานในการประชุม การเจรจาดำาเนินไปตลอดทั้งคืน แต่ขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายใดเผยความคืบหน้าออก มามากนัก แต่เชื่อว่าประเด็นสำาคัญของที่ประชุมหนีไม่พ้นการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับใหม่ การถอน ปูตินโทษชาติตะวันตกที่ทำาให้เกิดวิกฤตในยูเครน อาวุธหนักออกจากพื้นที่สู้รบทางตะวันออก และการกำาหนดพื้นที่แนวกันชนที่ต้องมีความเข้มงวดกว่า ประธานาธิบดีปตู นิ ของรัสเซีย แถลงว่าชาติตะวันตกว่าเป็นตัวการทำาให้ เดิม หลังจากทีร่ ฐั บาลยูเครนและกลุม่ กบฏลงนามในข้อปฏิบตั ลิ กั ษณะเดียวกันนี้ เมือ่ เดือนก.ย. ปีทแี่ ล้ว เกิดสงครามในยูเครน และไม่รักษาสัญญาที่ว่าจะไม่ขยายสมาชิก แต่ไม่เป็นผล ก่อนเริม่ การประชุมมีภาพประธานาธิบดีปตู ดิ จับมือกับประธานาธิบดีเปโตร รัสเซียปฏิเสธ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติคเหนือ หรือนาโต้ ทำาให้หลาย ข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นผู้สนับสนุนด้านอาวุธแก่ฝ่ายกบฏ ‘amthai’ ประเทศเลือกทีจ่ ะอยูข่ า้ งรัสเซียหรือกลุม่ ตะวันตก รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าว หาที่ส่งกำาลังทหารและอาวุธช่วยเหลือฝ่ายกบฏในภาคตะวันออกของ นายกฯ อิสราเอลขอให้ ‘ยิว’ ยุโรปอพยพกลับบ้านเกิด ยูเครน มีความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าวมานานนับ 10 เดือนคร่าชีวิต หลังเหตุผู้ก่อการร้ายกราดยิง 2 จุดที่โคเปนเฮเกน ตำารวจเดนมาร์กวิสามัญฆาตกรรม ผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 5,300 ราย ประชาชนกว่า 1.5 ล้านต้องอพยพ ชายต้องสงสัยคนหนึ่งเมื่อตอนเช้า ไปอยู่ที่ปลอดภัย ก่อนหน้าที่จะมีการเจรจาสันดิภาพ 1 วัน มีผู้เสียชีวิต วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. โดยทาง แล้วอย่างน้อย 45 คน กลุม่ กบฏยิงจรวดใส่เมืองครามาทอร์ส ศูนย์กลาง เจ้าหน้าทีเ่ ชือ่ ว่าบุคคลผูน้ เี้ ป็นมือปืน ทางภาคตะวันออกของยูเครน ประชาชนเสียชีวิต 11 คน นับเป็นครั้ง ซึง่ ก่อเหตุกราดยิง 2 ครัง้ ซ้อนในวัน แรกทีก่ ลุม่ กบฏโจมตีกองบัญชาการทหารทางตะวันออกของรัฐบาล ผูน้ าำ เสาร์ 14 กพ. ครัง้ แรกในงานเสวนา ฝรั่งเศส, เยอรมนี, รัสเซียและยูเครนมีกำาหนดประชุมกันในวันที่ 11 ที่กรุงมินสค์เมืองหลวงของ ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความ เบลารุส ด้วยหวังว่าจะสามารถตกลงกันได้เรื่องข้อตกลงสันติภาพ ‘amthai’ คิ ด เห็ น พิ ธี ก รยั ง กล่ า วเปิ ด งาน อียูออกกฎให้ต่างชาติที่ขับรถผิดกฎถูกปรับในประเทศตน ไม่ทันจบก็ถูกมือปืนระดมยิงเข้าใส่ อียอู อกกฎหมายให้คนขับรถทีท่ าำ ผิด ห้องประชุมราว 40 นัด ครั้งที่สอง กฎในประเทศอืน่ ถูกปรับในประเทศ ที่ โ บ ส ถ์ ยิ ว แ ห่ ง ห นึ่ ง ใ น ก รุ ง ของตน ร่างกฎหมายใหม่ผ่านออก โคเปนเฮเกน ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 2 มาในวันพุธที่ 11 ก.พ. คาดว่าจะ รายและตำ า รวจได้ รั บ บาดเจ็ บ 5 เริ่มบังคับใช้ในประเทศอียูภายใน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการโจมตีก่อการร้ายเลียนแบบ “ชาร์ลี เอ็บโด” ในกรุงปารีสเมื่อเดือนที่แล้ว ตำารวจ เดื อ นพฤษภาคมปี นี้ ยกเว้ น เดนมาร์กระดมกำาลังไล่ลา่ มือปืน โดยส่งทัง้ เฮลิคอปเตอร์บนิ สำารวจ และสังหารชายคนหนึง่ อายุประมาณ ไอร์แลนด์และเดนมาร์กทีจ่ ะเริม่ ใน 25-30 ปี ซึ่งเชื่อว่าเป็นมือปืนที่ก่อเหตุโจมตีทั้ง 2 ครั้ง เหตุร้ายนี้ทำาให้คนเดนมาร์กที่อยู่อย่างสงบสุข ปี 2017 กฎหมายดั ง กล่ า วจะ มาช้านานเกิดความหวาดกลัวการโจมตีของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ครอบคลุมการกระทำาผิดดังต่อไปนี้ ของอิสราเอล ได้กล่าวประณามเหตุโจมตี และบอกว่ารัฐบาลของเขามีแผนการที่จะส่งเสริมสนับสนุน คือ เมาแล้วขับ ขับเร็วเกินกำาหนด ให้ชาวยิวในยุโรปให้อพยพออกมาเป็นจำานวนมาก ‘amthai’ คุยโทรศัพท์ขณะขับ ไม่จอดไฟแดง หรือขับสวนทางวันเวย์ โดยมีจดุ มุง่ หมายที่ จ ะแก้ ปั ญ หาคนขั บ รถ ต่างชาติที่ละเมิดกฎความปลอดภัยบนท้องถนน และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถกำาหนดการลงโทษ ผู้กระทำาผิดที่ไม่ใช่พลเมืองของตนอีกด้วย ‘amthai’


Follow us on Twitter news round up news roundup @amthaipaper

ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiNews round up

19 19

เตือนซุปเปอร์มาร์เก็ตให้วางดอกแดฟโฟดิล ห่างจากอาหาร

ตำารวจอังกฤษเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก็งขโมยรถยนต์

ระทรวงสาธารณสุ ข ของ อั ง ก ฤ ษ โ ด ย ศ จ . พ อ ล คอสฟอร์ ด ส่ ง จดหมาย “วิ ธี การหลีกเลี่ยงพิษของแดฟโฟดิล ในฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ปี นี้ ” เพื่ อ เตื อ น ห้ า งซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ตให้ ว างดอก แดฟโฟดิลแยกห่างออกไปจากแผง ของผักและผลไม้ เพราะมีความ เสี่ยงที่จะเกิดความเข้าใจผิดคิดว่า เป็นหัวหอม หรือผัก แดฟโฟดิล มีสารพิษอัลคาลอยด์ ถ้ากินเข้าไป จะทำาให้เกิดอาเจียนอย่างรุนแรง มีเหตุที่เกิดเนื่องจากแดฟโฟดิลและนาชิสซัสถึง 27 ครั้งเมื่อปีที่ผ่าน มา ในแต่ละปีบรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตจะนำาดอกแดฟโฟดิล และหัวของแดฟโฟดิลออกมาวางจำาหน่าย และอาจทำาให้ลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าหัวแดฟโฟดิลเป็นหัวหอม และดอกที่มีก้านก็ไปคล้ายกับผักของจีน จึงขอให้ห้างจัดวางหัวและดอกแดฟโฟดิล ห่างจากบริเวณผักและผลไม้ มีกรณีที่เกิดขึ้นจากสารพิษ ของแดฟโฟดิลในอังกฤษเช่นปี 2012 ชุมชนจีนในบริสตอลเตือนไม่ให้บริโภคแดฟโฟดิล หลังจากที่ มีคน 10 คนถูกส่งโรงพยาบาล ซึ่งคาดว่าพวกเขาเข้าใจผิดว่าดอกแดฟโฟดิลที่มัดขายเป็นกำาคือดอก กระเทียมที่ใช้ทำาอาหารได้ ‘amthai’

ตำารวจจับผู้ขับขี่รถยนต์ 84 ราย และผูต้ อ้ งสงสัยโจรขโมยรถยนต์อกี 16 รายในช่ ว งสั ป ดาห์ แ รกของ เดื อ น ยึ ด ได้ ข องกลางรถยนต์ Range Rovers และชิ้นส่วนรถ และมอเตอร์ไซค์อีกนับพัน เชื่อว่า ถูกขโมยแล้วแยกชิ้นส่วนเตรียมส่ง ขายต่างประเทศ ทางการตำารวจ เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก็งขโมย รถตั้ ง แต่ วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ เนื่องจากมีรายงานการโจรกรรม รถยนต์ที่ใช้ระบบกุญแจนิรภัยเพิ่มมากขึ้น โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคที่สามารถเปิดและสตาร์ทรถได้ โดยไม่ใช้กญ ุ แจ ทางการได้เพิม่ กำาลังตำารวจออกตรวจตราทัว่ ลอนดอน พร้อมแนะนำาวิธปี อ้ งกันขโมยให้ กับเจ้าของรถที่ใช้ระบบกุญแจนิรภัย ในการนี้เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาขโมยรถได้ 16 ราย และร่วมมือ กับสายสืบค้นพบตู้คอนเทนเนอร์ 7 ตู้บรรจุรถยนต์ทั้งคันและชิ้นส่วนเพื่อเตรียมส่งขาย โดยรถยนต์มี ปลายทางทีเ่ คนยา และชิน้ ส่วนของรถยนต์ยหี่ อ้ BMW 12 คันจะส่งไปไซปรัส ปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าที่ ครั้งนี้สามารถสกัดการส่งรถยนต์ราคาแพงที่ถูกขโมยไปขายยังประเทศอื่นได้เป็นจำานวนมาก ‘amthai’

ควีนอังกฤษทรงฉลองครองราชย์ครบ 63 ปี

ผลแกรมมี่อวอร์ดแซม สมิธ คว้ารางวัลใหญ่ 4 สาขากลับบ้าน

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงฉลองวโรกาสครองราชย์ 63 ปีเป็นการส่วนพระองค์ ทีพ่ ระราชวังซานดริงแฮม เมือ่ วันที่ 7 ก.พ. นับ จากนีอ้ กี 217 วันคือในวันที่ 9 กันยายน พระองค์จะครองราชย์ยาวนาน ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ นานกว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ทีค่ รองราชย์ยาวนานทีส่ ดุ (63 ปีกบั อีก 217 วัน) สมเด็จพระราชินนี าถ เอลิซาเบธที่ 2 ปัจจุบันทรงพระชนมายุ 88 พรรษา เสด็จขึ้นครอง ราชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ขณะมีพระชนมายุได้ 25 พรรษา หลังจากพระราชบิดาคือสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 เสด็จสวรรคต ในปีนพี้ ระองค์พระราชกรณียกิจคือโปรดเกล้าฯ ให้ประธานาธิบดีเม็กซิโก เข้าเฝ้าฯ ในเดือนมีนาคมเสด็จฯ เยือนประเทศเยอรมนีอย่างเป็นทางการ 3 วันเดือนมิถุนายน และพระกรณียกิจเกี่ยวกับพระองค์คือการฉลอง พระชนมพรรษา 89 พรรษาในเดือนเมษายน พร้อมกับเตรียมรับขวัญสมาชิกใหม่ของราชวงค์ของดยุ๊ค และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ในเดือนเดียวกันนี้ด้วย ‘amthai’

ไม่ให้รถไฟปฏิบัติกับผู้โดยสารที่ไม่มีตั๋วเหมือนอาชญากร

กรณีที่ผู้โดยสารรถไฟร้องเรียนว่า ถูกปรับเนื่องจากไม่มีตั๋ว แม้จะมี เหตุ ผ ลและรู ป ถ่ า ยมาอ้ า งว่ า ไม่ สามารถซือ้ ตัว๋ จากห้องขายตัว๋ และ เครื่องจำาหน่ายตั๋วเสียนั้น ทางการ อั ง กฤษได้ มี คำ า สั่ งให้ มี ก ารปฏิ รู ป ค่าปรับและให้ปฏิบัติต่อผู้บริสุทธิ ด้ ว ย ค ว า ม เ ข้ าใ จ ไ ม่ ใ ช่ อ ย่ า ง อาชญากร ทั้งนี้รวมไปถึงกรณีที่ใช้ ตั๋วผิดประเภท หรือใช้เส้นทางผิด กฎหมายอนุญาตให้บริษทั รถไฟปรับ ผู้โดยสารที่จงใจไม่ซื้อตั๋ว £20 หรือสองเท่าของค่าโดยสารที่ต้องจ่ายจากสถานีถัดไป ซึ่งรถไฟทั่วโลก ก็ทำาเช่นกัน และถ้าไม่จ่ายค่าปรับก็มีจดหมายส่งตามไปบอกว่าจะมีความผิดทางอาญา แบรี่ โด ผู้เชี่ยวชาญด้านค่าโดยสารกล่าวว่า การที่รถไฟมีตั๋วหลายประเภทก็อาจจะทำาให้ผู้โดยสารเกิดความ สับสน ดังนั้นจะมีตั๋วที่มีข้อกำาหนดในการเดินทางชัดเจนขึ้น และรถไฟอาจจะมีรายได้จากผู้โดยสารที่ จ่ายค่าตั๋วเกินความจำาเป็นมากกว่าผู้ที่ตั้งใจโกงค่าตั๋วเสียอีก ‘amthai’

สนามบินสร้างรันเวย์ใหม่ไม่ได้ถ้าไม่จ่ายค่าชดเชย

การบินพลเรียนอังกฤษแถลงเกี่ยว กั บ แผนการขยายสนามบิ น ของ ฮีทโทรว์และแกสวิคว่า ผู้บริหาร ส น า ม บิ น ทั้ ง ส อ ง ค ว ร เ พิ่ ม งบประมาณในการจ่ายค่าชดเชย และลดเสียงรบกวนจากเครื่องบิน ให้ กั บ ประชาชน ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก สนามบินในอังกฤษจ่ายค่าบรรเทา เสียงของเครื่องบินและค่าชดเชย น้อยกว่ายุโรปและอเมริกา การ ขยายสนามบินและเพิม่ รันเวย์ทาำ ให้ ประชาชนบริเวณสนามบินต้องทนกับเสียงของเครื่องบินเนื่องจากมีเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้น จากสถิติของ องค์การการบินพลเรือน ระหว่างปี 2007-2011 สนามบินฮีทโทรว์จา่ ยเพียง 8.3 เพนนีตอ่ ปีตอ่ ผูโ้ ดยสาร 1 คน สำาหรับค่าชดเชยและค่าบรรเทาเสียง เช่นกระจกกันเสียงและรัว้ กัน้ ในขณะทีส่ นามบินสคิปโอล อัมสเตอร์ดัมจ่าย 44 เพนนีต่อผู้โดยสาร 1 คน ในช่วงปี 1984-2005 ถึงแม้การสร้างรันเวย์ที่ 3 ของ ฮีทโทรว์ทางด้านตะวันตกของลอนดอนและรันเวย์ที่ 2 ให้กับแกสวิคจะสร้างเงินและงานเพิ่มขึ้นให้กับ ประเทศ แต่ก็จะเพิ่มความทุกข์ให้ชุมชนใกล้สนามบินเนื่องจากมลพิษทางเสียง ‘amthai’

พิ ธี ป ระกาศผลและมอบรางวั ล แกรมมี ค รั้ ง ที่ 57 ที่ จั ด ขึ้ น ที่ ลอสแองเจลิส เมือ่ วันอาทิตต์ที่ 8 ทีผ่ า่ นมา ปีนศี้ ลิ ปินจากอังกฤษ แซม สมิธ ถูกจับตามองมากที่สุดเพราะมีชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ถึง 6 สาขา และนับเป็นปีของศิลปินเพลงแนวป็อป อาร์แอนด์บแี ละโซลชาวอังกฤษ วัย 22 ปี คนนี้ เมื่อเขาสามารถคว้ารางวัลมากที่สุด 4 รางวัล โดย เพลง “Stay With Me” คว้าไป 2 สาขา ได้แก่เพลงแห่งปีและการ บันทึกเสียงแห่งปี นอกจากนีแ้ ซม สมิธยังคว้ารางวัลในสาขาศิลปินหน้า ใหม่ยอดเยี่ยม และอัลบั้มเพลงป็อปยอดเยี่ยมจากอัลบั้ม In The Lonely Hour ไปครองอีกด้วย แซม สมิธเป็นอดีตบาร์เทนเดอร์และ เปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ กล่าวขอบคุณอาการอกหักทีท่ าำ ให้เขาแต่งเพลง ออกมาจนโด่งดัง รางวัลอัลบั้มแห่งปีตกเป็นของ “Morning Phase ” ผลงานเพลงชุดที่ 12 ของเบ็ค เดวิด แคมป์เบล ศิลปินแนวอัลเทอร์เนทีฟ ชาวอเมริกัน วัย 44 ปี และยังคว้ารางวัลอัลบั้มเพลงร็อคยอดเยี่ยมอีกด้วย ด้านฟาร์เรลล์ วิลเลี่ยม คว้ารางวัลการแสดงเดี่ยว เพลงป็อปยอดเยี่ยมจากเพลง “Happy” ‘amthai’

เทราซา เมย์ ประกาศปฏิรูประบบวีซ่า

โฮมออฟฟิศจะปรับเปลี่ยนระบบวีซ่าสำาหรับนักธุรกิจและ นักท่องเที่ยวให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม เริ่มในเดือนเมษายนนี้โดย จะทำาระบบใหม่มาแทนที่วีซ่า 15 ประเภทที่มีอยู่ให้เหลือ 4 ประเภท วีซ่าท่องเที่ยวก็เป็นหนึ่งในสี่ ทำาให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ามาเพื่อแต่งงานลื่นไหลมากขึ้นไม่ต้องถูกกักไว้ สำาหรับนักธุรกิจทีเมื่อก่อนต้องขอวีซ่าทั้ง 2 ประเภทเพื่อ ติดต่อธุรกิจและถือโอกาสพักผ่อนท่องเที่ยว ก็จะนำามารวม เป็นประเภทเดียว เนือ่ งจากได้รบั การร้องเรียนจากผูน้ าำ ธุรกิจ ต่างชาติที่เดินทางเข้ามา การปรับระบบแสดงว่าอังกฤษยัง คงยินดีต้อนรับผู้ที่เดินทางเข้ามาเพื่อทำาธุรกิจและถือโอกาสพักผ่อน ทั้งนี้เพื่อการแข่งขันในตลาดการ ท่องเที่ยว นำาเงินตราเข้าประเทศ ระบบใหม่มีวีซ่า 4 ประเภทคือ วีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป วีซ่าสำาหรับนัก แสดงหรือศิลปิน วีซา่ คูแ่ ต่งงาน และวีซาทรานซิท สถิตลิ า่ สุดแสดงให้เห็นว่าในปีทผี่ า่ นมาอังกฤษออก วีซ่าท่องเที่ยวน้อยกว่า 2 ล้านราย คิดเป็น 1% เพิ่มจากปี 2013 และมีผู้ถูกปฏิเสธวีซ่าประมาณ 100,000 ราย ‘amthai’

QS ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาที่ดีที่สุดในโลกปี 2014/15

ผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โลกของสำ า นั ก พิ ม พ์ Quacquarelli Symonds หรือ QS World University Rankings 2014/15 โดยใช้เกณฑ์ในการวัดจาก ชื่อเสียง ทางวิ ช าการ ชื่ อ เสี ย งจากนายจ้ า ง อั ต ราส่ ว นจำ า นวน นั ก ศึ ก ษาต่ อ คณะ จำ า นวนงานวิ จั ย ที่ ถู ก นำ าไปใช้ อ้ า งถึ ง อัตราส่วนสาขาวิชานานาชาติ อัตราส่วนจำานวนนักศึกษา ต่างประเทศ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ประจำา ปี 2014/15 เรียงตามลำาดับดังต่อไปนี้ 1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2. University of Cambridge 3. Imperial College London 4. Harvard University 5. University of Oxford 6. UCL (University College London) 7. Stanford University 8. California Institute of Technology (Caltech) 9. Princeton University และอันดับ 10 : Yale University MIT รักษาแชมป์มาได้ 3 สำาหรับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียคือ National University of Singapore (NUS) ของสิงคโปร์ที่ยังคงครองแชมป์ พร้อมกับเลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 24 มาเป็น 22 ของโลก สำาหรับ 3 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 243 ของโลก) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 257 ของโลก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 501-550 ของโลก) ‘amthai’


amthaipaper 20 20amthaipaper

ISSUE0085 (Jan - Feb 15)

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

economics

amthaipaper

amthaieconomics

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

The economic relations between Thailand and North East India (End) In the previous article, I have mentioned the lecture on the topic of Economic relations between North East India and Thailand through the Thai perspective at Manipur University, India this past March.

Dr Kriengsak Chareonwongsak Senior Fellow, Harvard KennedySchool, Harvard University kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

I

have talked about the cooperation on economic activities between the two countries, infrastructure projects especially the transportation linked from Thailand to North East India, the opportunities and limitations in trade, investment, and tourisms which exist between the two countries. In this article, I will be presenting suggestions on ways to develop the relationship between Thailand and North East India region so to expand opportunities and reduce limitations on trade, investment and tourism among each other. I have 5 main points as followed.

be a middle agent in building the relationship

The first is to expand the cooperation between the three parties including ASEAN, from bilateral to sub-regional India and China. Specifically, the cooperation India pays attention to cooperation with Thailand because Thailand is the center of the Great Mekong Sub-region and as part of ASEAN which consists of more than 600 million as their population. On the other hand, the seven states in North East of India are very small. There were only 44.98 million people in the year 2011 in the region, which is not quite an attractive figure for inviting ASEAN cooperation. Also the seven states cannot be an open door to India because they are pretty far from the other states of India. Thus transportation through seas shall be the most convenient for connecting Thailand and India. Therefore, I will be suggesting that Thailand and India should expand their cooperation from bilateral to sub-regional. The North East India can also push itself to become the center of Himalayan sub-region, which include the seven sister states of India, Nepal, Bhutan, Bangladesh. One way is to expand the transportation connection with neighboring countries of India such as through the India-Myanmar-Thailand trilateral highway project which can be expanded to include Nepal, Bhutan, and Bangladesh as well. Also, opening free trade under the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMST-EC) would also be accelerated. This is so to ease the movement of commodities to neighboring countries and to develop tourism routes and programs of travelling in countries nearby.

The second is to strengthen the cooperation between ASEAN, India and China

Nowadays, India and China are in competition to influence the ASEAN region. India has attained some budget to provide to neighboring ASEAN countries for developing infrastructure projects, while China too has also given out money to the CLMV country group for developing infrastructure. There are many projects in which they seem to overlap however continue to lack cooperation between themselves. Therefore, I would suggest that ASEAN should

should be extended in developing railway system in ASEAN. India has a project of Delhi-Hanoi Railway Link, while China has a plan of building up Pan-Asia Railways, which consists of three railway routes connecting the Kunming in China with Myanmar, Laos, and Vietnam. ASEAN and the two countries shall cooperate in establishing the railway links in this region. This is so to standardize the railway system and to quickly get the projects running with enough supporting budgets and without any overlap.

the information gap among each other as the businesspersons and people of the two countries still do not know each other much and have low information exchange. The two countries shall increase channels of communication and methods and media for exchange of information such as the development of trade and investment database between Thailand and North East India. Also, the arrangement of structures to encourage meetings among investors from the two countries; the exchange This has the potential of being beneficial for of programs in TV media; the cooperation for the expansion of trade, investment, and the budget for filming in Thailand sites or the seven states of India should also be considtourism across country. ered so to increase the tourism among the The fourth is to harmonize laws and two countries etc.

regulations

Thailand and North East of India should have closer economic relationship with each other, which is a great opportunity for businesses as well as for the people of the two countries. However, whether this relationship will be able to build up or not is not solely based on the treaties between the two countries or the infrastructure that is connected to each other. There is a need of specified strategies on the cooperation of other countries especially the powerful ones, the improvement in laws and regulations, along with creating ways for countries The culture in doing businesses in Asia is The last is to reduce the information information exchange and the relationship of the people of the two countries to improve. mostly based on personal relationship. Do- gap between countries ‘amthai’ ing businesses across borders, especially Thailand and North East India shall reduce investing in neighborhood countries therefore shall require efforts on building up networks of personal relationships. Indian businesspersons who aim to invest in Thailand or Thai businesspersons who will be going out to รับสมัครประธาน และกรรมการกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร invest in India shall then crucially need to find some connection in that country before เนื่องจากตำาแหน่งประธานและกรรมการกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร จะ going to invest. Nowadays, there are ethnic สิ้นสุดวาระการทำางานในวันวิสาขะบูชา (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) นี้ ท่านใดมีความประสงค์จะ Indians who live in Thailand up to two hundred รับเป็นประธาน และ/หรือกรรมการในแผนกต่างๆ ของกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร thousand people and 80 percent of them are เพื่อนำาคณะกรรมการกลุ่มยุวพุทธฯ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการเผยแผ่พระพุทธ of Thai citizenship. Hence, I would suggest ศาสนาของคณะพระธรรมทู ตสายประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งอุปถัมภ์บำารุงวัดพุทธปทีป ณ กรุง that Thailand and India should start building ลอนดอน โปรดสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป up the connection of ethnic Indians in Thailand. This is so to encourage a close relationship คุณสมบัติ with Indians, especially the population in the - ชาย หรือหญิง อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป สำาหรับประธานกลุ่มฯ และ ๒๐ ปี ขึ้นไป สำาหรับ seven North East India states, which can be กรรมการกลุ่มฯ beneficial to Indian investors while looking for - มีวีซ่าถาวรอยู่ในสหราชอาณาจักร business partners in Thailand and access to - มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว information or support for making businesses - ไม่มีคดีระหว่างการฟ้องร้องตามกฎหมายบ้านเมือง across cultures. - มีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมทางศาสนาพอสมควร พร้อมเป็นผู้มีความประพฤติดี และได้รับ การยอมรับของสังคม In the same way, the North East Indian state กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ consists of many Tai ethnic groups, which have ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน 02089-461357 languages and cultures quite similar to people นายเสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ 07796-085402 in the North of Thailand, Laos, and the south นายกมล เหมทานนท์ 07946-539783 of China. Building up networks across borders คุณโสภิตา ภักดี 07928-891463 between the Tai ethnic people and connecting with other networks such as scholars ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ who specialize in cultures, businesspersons in นายเสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์ tourism industry, or the group of oversea ethnic ประธานกลุ่มยุวพุทธิกะแห่งสหราชอาณาจักร Indian businesspersons should be considered. The laws and regulations of each states in India are different and not the same as in Thailand. Hence, Thailand and India or at least the states in North East India shall cooperate to harmonize their laws and regulations, especially, the laws and regulations, process and standards that relate to trade and investment between the two countries. This will facilitates foreign traders and investors and make the laws, regulations and the standard The third is to build up networks across become friendly to investors.

ประกาศ


21 21

Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper ISSUE0085 (Jan - Feb 15) amthaipaper amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipolitics ต่อจากหน้า 3

สรุปข่าวการเมือง

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แถลงปิดคดีถอดถอน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เผยแพร่ภาพ พร้อมแถลงการณ์ หลังถูกถอดถอน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ ออกมายืนยันว่าในฐานะนายกฯ จะไม่ยอมให้ ประเทศใดเข้ามาแทรกแซง ประเทศไทยมีศกั ดิศ์ รี พร้อมแสดงความเสียใจที่ทางสหรัฐฯ แสดงความ เห็ นในสิ่ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ และแสดงความเห็ น อย่ า ง ไม่เข้าใจ ทัง้ ทีไ่ ทย-สหรัฐฯ เป็นมิตรกันมายาวนาน ส่วนเรื่องที่สหรัฐฯ ขอให้ยกเลิกกฎอัยการศึกนั้น พล.อ.ประยุทธ์บอกว่าพล.อ.ธนะศักดิ์ได้ถามกลับ ทางสหรัฐฯ ไปแล้วว่า ถ้ายกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว เกิดเหตุการณ์ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ หรือในประเทศสหรัฐฯ แล้วสหรัฐฯ จะทำาอย่างไร ซึ่งทางสหรัฐฯ ตอบ ไม่ได้

ทางด้ า นนายดอน ปรมั ต ถ์ วิ นั ย รั ฐ มนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญ นายแพทริค เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำา ประเทศไทย เข้าทำาความเข้าใจหลังนายรัสเซล วิจารณ์การเมืองไทย โดยบอกกับนายเมอร์ฟี่ตอน นายนิวัตรธรรมรง บุญทรงไพศาล อดีตรอง นายกรัฐมนตรี อัดคลิปตอบข้อซักถาม สนช. หนึง่ ว่า “บางเรือ่ งทีเ่ รามีความห่วงกังวล ต้องพูด แทนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เผยแพร่บนเครือ นายกฤษณ์ บุดดีจีน ผู้ต้องหาคดีเผยแพร่ คุยกัน... โดยความกังวลนี้ระคนกับความผิดหวัง ข่ายอินเทอร์เน็ตเนื่องจากสนช. ไม่อนุญาตให้ แถลงการณ์สำานักพระราชวังปลอมถ่ายภาพคู่กับ อีกทั้งเป็นเสียงสะท้อนว่า คนไทยจำานวนไม่น้อย ตอบข้อซักถามแทนในสภาฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เกิดบาดแผลขึ้นในใจ เป็นบาดแผลในใจจากการ เยือน จึงอยากให้ทราบเรื่องเหล่านี้ คราวหน้าจะ จึงเกิดความรู้สึกว่า ขั้นตอนเหล่านี้อาจเกิดจาก มองว่ า เป็ น การเลื อ กข้ า งของนายรั ส เซลและ ได้ ห าทางเยี ย วยาไม่ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ อ ย่ า งนี้ แรงจูงใจทางการเมือง” ข้อความดังกล่าวคนไทย แทรกแซงกิ จ การภายในของไทยด้ ว ย ซึ่ ง

ขึน้ อีก...” คนไทยบางส่วนเดินทางไปยืน่ หนังสือถึง นายรัสเซลที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย เรียกร้องให้สหรัฐฯ เคารพ อธิปไตยของไทยและเลิกแทรกแซงกิจการภายใน ของไทย พร้อมชี้ว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นรวมถึงการ ทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าวไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรือ่ งของความมัน่ คง และขอสนับสนุนการ ทำาหน้าทีข่ องนายกรัฐมนตรีในการปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้ า นพรรคเพื่ อ ไทยและแกนนำ า กลุ่ ม แนวร่ ว ม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หลายคนได้ออกมาปกป้องนายรัสเซล เช่นนาย ณัฐวุฒิ ใสยเกือ้ อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง พาณิชย์และแกนนำานปช. ได้โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊กทำานองว่า การที่นายรัสเซลไม่ตอบคำาถาม ของฝ่ายไทยทีว่ า่ หากยกเลิกกฎอัยการศึกแล้วเกิด เหตุการณ์ขนึ้ สหรัฐฯ จะทำาอย่างไร คงไม่ใช่เพราะ นายรั ส เซลจนแต้ ม แต่ ค งเป็ น การเงี ย บตาม มารยาททางการทูตมากกว่า ซึง่ ถ้าเขาตอบคงตอบ ว่าไม่มที างทีป่ ระเทศเขาจะเป็นแบบนี้ ต่อมาคสช. ได้เรียกอดีตพรรคเพือ่ ไทยและแกนนำานปช.บางคน มาปรับทัศนคติ เช่นนายจาตุรนต์ ฉายแสง, นาย สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, นายพิชัย นริพทะพันธุ์ และนายวรชัย เหมะ ‘amthai’

amthaipaper To advertise with us contact : Tel no. 07886 359 750, 07950 179 321, 07941647886

Email: ad@amthai.co.uk

amthaipaper

amthairoyalty ต่อจากหน้า 6 £30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ด้านการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้ประชาชนอีกด้าน กษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย. หนึง่ ด้วย ซึง่ เป็นพระราชภาระหน้าทีข่ องพระมหา (ยังมีต่อ)

‘amthai’

continue from page 6 work. His Majesty the King also had the his people and the country. As well, all concept of creating many Royal Projects his projects, on the other hand, can help all over the country. and support the government’s works. In order to supports a standard of living His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s and to reduce poverty. This is one of the Projects are evidence of true loving- multifarious duties of the Thai Monarch in kindness in him and the wish to help a democratic country. ‘amthai’ (To be continued)

+44 (O) 7950 179321,


amthaipaper 22amthaipaper 22

ISSUE0085 (Jan - Feb 15)

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

directory

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK

ร้านคาเฟ่ร์ไทย To advertise with us contact : Tel no. 07886 359 750, 07950 179 321

Tooting Bec Tube Zone 3 ลอนดอน เซ้ง 49,950ปอนด์ ค่าเช่า£14,400 สัญญาเหลือ12 ปี

Email: ad@amthai.co.uk

amthaipaper

ติดต่อธารินทร์ 07970800643

amthaipaper

Royal Thai Embassy London 29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand) 1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม

The new restaurant in north east of England Wanted

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต อย่างละเอียดทุกเรื่อง โชคลาภ การงาน ความรักและเรื่องอื่นๆ รับปรึกษาทางโทรศัพท์

1. Head chef 2. Second chef 3. Head waitress / waiter 4. Experienced restaurant manager With accomodation, salary depend on the experience.

0797 3656 517, 07979356229 เบอร์ไทย 092 8719609 โทรหาคุณจิ๋ม

Please contact 07968743336

28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

Offices in Thailand British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

British Council in Thailand 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC) 21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd. 491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

looking for packing operatives

Massage Staff Needed Busy London massage shops in Central London rich area need staff for massage. Full-time or Part-time You can start at any time Over £1000.00 /week.

Food Factory based in New Malden looking for packing operatives, preferably young Thai lady aged around 30-40 years old.

Please contact: 07880 942 411

TEL: 07405 136818 Frank

We are looking for the following staff:

1. Full Time and Part Time waitress or Waiter 2. Full time or Part Time Starter position It will be suitable if the applicants live locally or easy to commute.

Please contact Amy 0784239 3831

amthaipaper amthaipaper

MOBILE CAFE FOR SALE To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321 Email: ad@amthai.co.uk

C Advertising from £5

lassified Advertising E-mail: ad@amthai.co.uk

Contact: In

English : 07950 179 321, In Thai : 0788 6359 750

ขายรถทำอาหารไทย เป็นครัวเคลื่อนที่ขายตามงานต่างๆ ไม่ต้องขนเขาขนออก ไม่เสียเวลามาก ไม่ต้องใช้พนักงานหลายคน ในการนออกงานแต่ล่ะครั้ง สดวกสบายในการจัดร้าน มีหัวเตา 5 หัว อ่างอุ่นอาหาร 8 ช่อง อ่างล้างมือ 2 ซึ้ง น้ำร้อน น้ำเย็น หม้อต้มน้ำร้อน ตู้เย็น ตู้แช่แขง ไมโคลเว๊บ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใบใหญ่สุด 3 ใบ ขาย £18.000 ถังแก๊ส 4 ถัง ถังละ 19 กิโล สนใจติดต่อได้ 07522562994 เบญจวรรณ เครื่องปั่นไฟ


amthaipaper

news roundup

www.amthai.co.uk / January 2008

SAVE2CALL

Buy it online www.save2call.co.uk

Find the best deal for you

ÍÂÒ¡ãËŒÅÙ¡¤Ø³ “਎§” ¤³ÔµÈÒʵà and Science àªÔÞ¿˜§·Ò§¹Õ餋Р+ ÃѺÊ͹¾ÔàÈÉ ¤³ÔµÈÒʵà (Maths and Science) ÍÒÂØ 7-16 ãËŒ¶Ö§ºŒÒ¹ ã¹ÃÒ¤Ò¤¹ä·Â ÃѺ»ÃСѹàËç¹¼ÅÀÒÂã¹ 3 à´×͹ (aree, SW, W TW)

23


24 amthaipaper

technology

Important

www.amthai.co.uk / January 2008

From the 1st of June 2015 Emerald Travel will be known as peoplestravel. Although we are changing the name, everything else stays the same including our friendly staff.

everybody everywhere

ิ ไปยงั กรุงทพ ่ วบน เทีย

ทุกคนทุกที่

Flights to Bangkok

£465

from

Validity: 6 months

*

Travel date: Now - 25 Mar 15 09 Apr - 15 Jul 15 11 Aug - 30 Sep 15

30kg Baggage allowance

่ รุงเทพ Fly direct to Bangkok บินตรงสูก A380 Fare

from

£560

*

Travel date: 01 Apr - 10 Jul 15 Validity: 3 months

Something Different

from

£765 *

£570 *

from

Travel date: 11 Jul - 25 Aug 15 30kg Baggage allowance

Travel date: 01 Apr - 30 Jun 15 Validity: 1 Month

Las Vegas

from

London - Hong Kong - Bangkok - London

£695*

from

£630*

Stopover in Hong Kong & Bangkok

Something Closer

ิ บ�งสิง่ บ�งอย่�งใกล้ชด * from £89 Paris Prague

from

30kg baggage allowance

่ ตกต�่ งกัน บ�งสิง่ บ�งอย่�งทีแ * from £475 New York Travel dates: Now - 20 Oct 15

drid Ma With advance purchase

Travel date: 01 Jul - 30 Sep 15

เที่ยวบินภายในประเทศฟรี

Travel dates: Now - 29 Mar 15

Eurostar special

£595 *

from

£78* £91*

from

สำ�หรับร�ยละเอียดเพิ่มเติมหรือจองเที่ยวบินของคุณโปรดอย่�ลังเลที่จะโทรห�เร�ที่

0207 312 1713/1733 Emerald Travel & peoplestravel is a division of the

Emerald Thailand

Email: thailand@emerald.co.uk Emerald Travel: 1st Floor 207 Regent Street London W1B 4ND peoplestravel: 56 Baker Street London W1U 7BU

www.emerald.travel www.peoples.travel

* Fares shown is per person, subject to availability & change include all taxes and prepaid charges at the time of print. Terms and conditions apply