__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

news roundup 2 amthaipaper

politics

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

1

ISSN 2051-2554

ISSUE 0079

Terminal 2 is the new home of Star Alliance at

London’s Heathrow Airport From 28th August 2014, THAI is moving to Heathrow’s new Terminal 2, The Queen’s Terminal. ตัง้ แต่ 28 สิงห�คม 2557 เป็นต้นไป ก�รบินไทยจะย้�ยก�รให้บริก�รผูโ้ ดยส�รจ�กอ�ค�ร 3 ไป ยังอ�ค�ร 2 โซน เอ ของสน�มบินฮีทโธรว์ ก�รบินไทยถือเป็นหนึง่ ใน 23 ส�ยก�รบินในกลุม่ พันธมิตรสต�ร์ emerald.travel & peoples.travel อัลไลแอนซ์ทจ่ี ะย้�ยเข้�สูอ่ �ค�ร 2 ทัง้ หมด This year, the Emerald Travel Thai Department marks its 15th year. Amthai paper takes this opportunity to introduce you to the Thai Department so that you can learn about the services it offers to the Thai community. Continued on pages 4 & 17

ปีนเ้ี อ็มเมอรัลด์ ทราเวล ครบรอบ 38 ปีี และเปิดให้ บริการแผนกไทยมานานกว่า 15 ปี เป็นทีร่ จู้ กั ในชุมชน อ่านต่อหน้า 4 & 17 ชาวไทยอย่างกว้างขวาง

ยูเคมีไว้ขาย ? “ ยู เ ค เ ปิ ด สำ � ห รั บ ก�รทำ � ธุ ร กิ จ ” นี่ คื อ ข้ อ คว�มจ�กรั ฐ บ�ล อั ง กฤษ ซึ่ง ที่จ ริ ง ก็ ไ ด้ เกิดขึน้ แล้ว โดยแบรนด์ สิ น ค้ � ของอั ง กฤษแต่ ต่�งช�ติเป็นเจ้�ของ อ่านต่อหน้า 12

In English

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24


WY_Thai advert- Map version 420x297 02:Layout 1

6/1/14

amthaipaper 22 amthaipaper

ISSUE0065 www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

14:08

Page 1

news round up

amthaipaper

Like us on Facebook technology facebook.com/amthaipaper

For genuine Chinese & Oriental groceries

INVERNESS ABERDEEN

M90 M9

EDINBURGH

M8 GLASGOW

M77

A1

M8 M74

A74(M)

NEWCASTLE UPON TYNE

CARLISLE

M6

M4

Wing Yip Manchester

A1(M) M65 LEEDS

Oldham Road, Ancoats, Manchester M4 5HU For satnav use M4 5FS 0161 832 3215

M62

M58

MANCHESTER

LIVERPOOL

M18

M60 M56

M180

M1

M6

NOTTINGHAM

M6 Toll M69

M54 BIRMINGHAM M42

M6

M11

M5 M40

M25

M4 BRISTOL

IPSWICH

CRICKLEWOOD

Wing Yip Birmingham 375 Nechells Park Road, Nechells, Birmingham B7 5NT 0121 327 6618

CROYDON

M4 M3

M5

A14

M1

M50

CARDIFF

NORWICH

A1(M)

PETERBOROUGH

M23 M27

M20

DOVER

SOUTHAMPTON EXETER

Wing Yip Cricklewood* 395 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6LN 020 8450 0422

Wing Yip Croydon *พืนทีใหเชาขนาด 5,000 ตารางฟุต เหมาะสำหรับเปิดรานอาหารไทย สนใจขอมูลเพิมเติมกรุณาติดตอ james.pettengell@wingyip.com

544 Purley Way, Croydon CR0 4NZ For satnav use CR0 4RF 020 8688 4880

ชอบปิง ออนไลนไดที www.wingyipstore.co.uk www.wingyip.com


Follow us on Twitter Travel news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaiTravel

emerald.travel & peoples.travel

Emerald Travel is a Communities Travel Unit (CTU) of Emerald Global Ltd., which has been established for over 38 years. Community Travel has always been at the heart of the company, successfully providing economical travel options for returning Thais, Malaysians, Singaporeans, Filipinos, Vietnamese, Chinese, Koreans and Japanese. They have travel consultants who are native speakers across a range of community languages.

amthaipaper ISSUE0079 amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

33

เราสามารถจัดตั๋วจาก “ Bangkok- London ได้ด้วย

ไม่เพียงแต่ต้องเริ่มเดินทางจาก London กลับเท่านั้น บริษัทเรา ขายตั๋วแบบ around the world สามารถหาตัว๋ และออกจากสนามบิน ได้ทั่วโลก

T

he Emerald Global group operates from their centrally located West End offices at Regent Street, London, where they employ over 50 staff, represent over 57 airlines, as well as worldwide hotels. The newest addition to the Emerald Global group is their flagship agency store peoplestravel, which opened in September 2008 and is located at 56 Baker Street. With comfy chairs, video screens and personalised services, peoplestravel truly revolutionises the concept of high street travel agency. This year, the Emerald Thai department marks its 15th year, Amthaipaper takes this opportunity to introduce you the Thai department so that you can learn about their services for the Thai community. ปี 2014 นี้ บริ ษั ท เอ็ ม เมอรั ล ด์ ทราเวิ ล (Emerald Travel) เปิดบริการครบรอบ 38 ปี ใน รอบปีทผี่ า่ นมาเอ็มเมอรัลด์ ทราเวิลได้รบั ความไว้ วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะแผนกไทย (Emerald Thai Department) ได้เปิดบริการมา นานกว่า 15 ปี และเป็นที่รู้จักในชุมชนชาวไทย อย่างกว้างขวางเช่นกัน

วั

นนีแ้ อมไทยมีโอกาสมาเยีย่ มเยือนแสดงความ ยินดี และ แวะมาทักทายกับทีมงานแผนกไทย ณ บริษัทเอ็มเมอรัลด์ทราเวิล ที่เปิดให้บริการอยู่ ใจกลางกรุงลอนดอน ณ ถนนรีเจนซ์ สตรีท (Regent Street) และล่าสุดบริษัทเอ็มเมอรัลด์ ทราเวิล ขยายกิจการเปิดบริษัทอีกแห่งคือ พีเพิล ทราเวิล (Peoples Travel) ซึ่งมีสำานักงานตั้งอยู่ ใจกลางกรุงเช่นกัน คือ แถว Baker Street ท่าน ผู้ใดสนใจหรืออยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะไปได้ ทัง้ ซือ้ ตัว๋ รับตัว๋ หรือขอคำาแนะนำาจากพนักงานใน เรื่องการเดินทางต่างๆ แอมไทย: เปิดบริการมาถึง 15 ปีแล้ว ขอจุดเด่น ของแผนกไทยในบริษัทเอ็มเมอรัลด์ ว่ามีอะไรที่ ไม่เหมือนใคร เมื่ อ เจอคำ า ถามแรก คุ ณ ศศิ ป ระภา (ศศิ ) Sasiprapar (Head of Thai Department, Emerald Travel) ไม่รีรอ รีบตอบทันทีว่าบริการ ของเอ็มเมอรัลด์ไม่เป็นรองใคร ศศิ: คือลูกค้าทุกคนที่เข้ามาก็จะกลับมาหาเราอีก เพราะเขาไว้ใจเราในเรื่องการบริการ หลายคน บอกเราว่าเราไว้ใจได้และสามารถแนะนำ าไปสู่ ความต้ อ งการของเขา ส่ ว นใหญ่ เ ราจะไม่ เ คย ปฎิเสธลูกค้า ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งตัว๋ หรือให้คาำ ปรึกษา ปัญหาที่เขามีเช่น เรื่องหนังสือเดินทาง เรื่องวีซ่า ถ้าลูกค้ามีเรือ่ งเดือดร้อนอะไรเราก็จะช่วยเหลือเขา ตลอดเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง สำาคัญที่สุดคือให้ บริการที่ดีแก่ลูกค้า แอมไทย: สำาคัญที่สุดคือให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ศศิ: ลูกค้าบางท่านใช้บริการของเรามากว่า 10 ปี เขาก็ไว้วางใจเรามาก เพราะเขามั่นใจว่าบริการ ของเราคุณภาพไม่เป็นรองใคร เชื่อได้ว่าที่ผ่านมา ทีมงานไทยยังให้บริการลูกค้าได้อย่างประทับใจ

หัวหน้าแผนกไทย ศศิประภา (ศศิ) Sasiprapar (Sasi) Head of Thai Department

เหมือนเดิม อีกทั้งเรายังมีราคาโปรโมชั่นราคา พิเศษทีม่ เี ข้ามาเรือ่ ยๆ ให้แก่ลกู ค้าตลอดมา ซึง่ เรา ได้รับทั้งความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในเรื่องของ ราคาและบริการ โบว์: เราให้บริการหลังการขาย ลูกค้าบางรายซื้อ ตั๋วไปแล้วมีปัญหาจำาเป็นต้องเปลี่ยนตั๋วแล้วแต่ สถานการณ์ของเขา เขาก็จะติดต่อเรามาอีก อย่าง เช่นลูกค้าไปเมืองไทยแล้วต้องการเปลี่ยนตั๋วขาก ลับแทนที่เขาจะโทรเปลี่ยนที่เมืองไทยแต่เขาก็จะ โทรมาหาเรา ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำาเบอร์ตดิ ต่อ ทีเ่ มืองไทยให้อกี ทีเพราะจะได้ไม่เปลืองค่าโทรศัพท์ ศศิ: หรือบางครั้งมีปัญหา เช่นลูกค้าซื้อตั๋วเสร็จ แล้วลืมเช็คหนังสือเดินทางของลูกว่าหมดอายุแล้ว ไปถึงสนามบินเพิง่ ทราบว่าหนังสือเดินทางลูกหมด อายุลกู ก็ขนึ้ เครือ่ งไม่ได้ แม่กบั ลูกอีกคนไปแล้ว ติด ลูกอีกคนทีห่ นังสือเดินทางหมดอายุพอ่ ก็ตอ้ งซือ้ ตัว๋ ใหม่ ทางเราก็บริการหาตัว๋ emergency ให้กบั พ่อ ลูก ทั้งขากลับก็ต้องวันเดิมพร้อมกัน เราก็ติดต่อ สายการบินให้ตามเรื่องให้ บริการแผนกไทยของเอ็มเมอรัลด์ดีกว่าซื้อตั๋วทาง ออนไลน์ แอมไทย: ข้อแตกต่างจากบริการของคุณกับการ ซื้อตั๋วทางออนไลน์มีอะไรบ้าง ศศิ : มาใช้ บ ริ ก ารเราดี ก ว่ า การไปซื้ อ ตั๋ ว ทาง ออนไลน์แน่นอน เพราะถ้าซื้อออนไลน์ต้องจ่าย ตังค์เลย แต่ของเราจองตั๋วก่อนแต่ยังไม่ต้องจ่าย เงินก็ได้ ของออนไลน์ซื้อแล้วเปลี่ยนตั๋วไม่ได้ คือ no change no refund หรือถ้าจะเปลี่ยนก็ยุ่ง ยากมากกว่าไม่มบี ริการช่วยเหลือ ติดต่อก็ยากกว่า ราคาตัว๋ ส่วนใหญ่ของเราถูกกว่าด้วยซ้าำ เพราะเรา เป็นผูใ้ ห้บริการสำาหรับคนทีจ่ ะเดินทางไปเมืองไทย โดยเฉพาะ หรือแม้กระทั่งบางครั้งลูกค้าเงินเดือน ยังไม่ออกแต่ต้องการจองตั๋วก็สามารถทำาได้ ขอ ผลัดจ่ายไปอีก 2-3 สัปดาห์ แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งระวัง เพราะตั๋วอาจหมดโปรโมชั่น ถ้าจองแล้วไม่ซื้อ ภายในเวลาทีก่ าำ หนดเหมือนกัน ราคาจะเปลีย่ นจะ ไม่ได้ราคานี้แต่เราจะเตือนลูกค้าเสมอ อย่างกรณี ลูกค้ายังขอวีซ่าไม่ได้ ก็จะพยายามดึงตั๋วให้ คือ บอกกับทีมทุกคนว่ายังไม่ต้องเก็บเงินลูกค้า เผื่อ วีซ่ามีปัญหาเดินทางไม่ได้เขาจะไม่ได้เสียตังค์ฟรี เราก็พยายามดูแลลูกค้าของเราโดยบริการพวกนี้ หาในตั๋วออนไลน์ไม่ได้แน่ Apple: สมมติ ลู ก ค้ า จะจองตั๋ ว วั น ที่ 1 September เราก็จะแถม condition เขาว่า ต้องการแบบ flexible ไหมคะ เราจะแนะนำาตั๋ว ที่ถูกที่สุด ราคาที่ดีที่สุด เราก็จะแจ้งเลยว่าสาย การบินมีอะไรเพิ่มให้ในแต่ละราคา ไม่ต้องเสีย เวลาอ่านเองเหมือนซื้อทางออนไลน์ เราบอกได้ เลยถ้าไปจองออนไลน์ บางครัง้ เขาไม่ได้บอกว่าต้อง

ใช้เวลา transit เท่าไหร่แน่บางครัง้ อาจจะต้องเดิน ทางถึง 20 ชม. แต่ถ้าจองกับเรา จะบอกราย ละเอียดได้เลยว่าจะใช้เวลากี่ชม. เราจะเช็คหา flight ช่วงเวลาเดินทางที่ดีที่สุดให้เขา ด้วยราคา คุ้มค่าในช่วงนั้นได้น้ำาหนักมากที่สุด และถ้าเขา ต้องการ flexible แบบเปลี่ยนตั๋วได้ ถ้าเขายังไม่ ทราบว่าไปแล้วจะกลับเมื่อไหร่ เราก็จะแนะนำาตัว๋ ให้เขาได้ตามความต้องการ อย่างเช่นมีตั๋วเปลี่ยน ฟรีได้ครั้งหนึ่ง อย่างออนไลน์ถ้าเปลี่ยนก็โดนปรับ ค่าธรรมเนียมไป แอมไทย: การบริการแบบนี้คนไทยจะได้จากทาง บริษัทมากกว่า โดยการใช้เวลาซื้อตั๋วจะง่ายและ เร็วกว่าซื้อตั๋วทางออนไลน์ทั่วไป? โบว์: แน่นอนคะนอกจากง่ายและเร็ว ยังแม่นยำา กว่าผิดพลาดน้อยกว่า ศศิ: บางครั้งมีบางคนต้องการซื้อตั๋วกลับให้ทั้ง ครอบครัวด่วนเพราะบุพการีเสียชีวิต ยกตัวอย่าง เราก็ ติ ด ต่ อ การบิ น ไทยให้ ทั น ที เ พื่ อ ขอตั๋ ว Emergency ซึ่งลูกค้าก็ไป stand by จนสามารถ ขึน้ เครือ่ งได้ และได้อพั เกรดเป็น business class เป็นแบบ one way ticket ซึ่งเขาก็ร้องไห้โทร กลับมาขอบคุณเรา ทางเราก็บอกไปว่าไม่มีปัญหา ขากลับจากเมืองไทยมีอะไรก็อเี มล์มาหาเราได้และ เราจะหาตั๋วถูกให้ เพราะเราสามารถจัดตั๋วจาก Bangkok- London ได้ด้วย ไม่เพียงแต่ต้องเริ่ม เดินทางจาก London กลับเท่านั้น บริษัทเราขาย ตั๋วแบบ around the world สามารถหาตั๋วและ ออกจากสนามบินได้ทั่วโลก แอมไทย: แล้วถ้าซื้อตั๋วบินเริ่มต้นออกจากเมือง ไทย ราคาของคุณจะเป็นอย่างไรเมือ่ เทียบกับซือ้ ตั๋วที่เมืองไทย ศศิ: เราจะถูกกว่าเมืองไทย 10,000-15,000 บาท ตั๋วเครื่องบิน Bangkok-London อย่างล่าสุดเมื่อ ตะกี้นี้เองมีลูกค้าเป็นคุณแม่อยู่ที่ฝรั่งเคส มีลูกจบ สัตวแพทย์ที่เมืองไทย โทรติดต่อเราเข้ามาจะซื้อ ตั๋วให้ลูกบินมาลอนดอน เราขายตั๋ว BangkokLondon อยู่ที่ (ราคาจะเปลี่ยนไปตามเทศกาล) £745 เขาดีใจมาก เพราะลูกค้าบอก British Airways เมืองไทยเสนอราคาตั๋วให้เขา 70,000 บาท เราเสนอราคาให้เขาไม่ถึง 40,000 บาท Contact Thai Department

Tel. 0207 312 1733 or 0207 312 1713 ติดตามโปรโมชั่นพิเศษได้ใน Emerald Thailand

วัชรพรรณ (โบว์) Watchraphan (Beau) ประหยัดไปกว่าครึ่ง พี่ก็บอกพนักงานไทยของเรา ทุกคนว่าเราขายตั๋วได้หมด around the World ใครจะไปไหน จะมาจากไหนเราขายให้ได้หมด พร้อมมีบริการจัดหาโรงแรมทำาประกันภัย ฯลฯ อีก ด้ ว ย เพราะเอ็ ม เมอรั ล ด์ มี บ ริ ก ารหลายแผนก ทั่วโลก บริ ก ารเสริ ม เพื่ อ ขอวี ซ่ า เชงเก้ น : Emerald Travel มีบริการออกตัว๋ ก่อนเพือ่ ไปขอวีซา่ เชงเก้น ถ้าขอวีซ่าไม่ผ่านก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ศศิ: อย่างเด็กหลายคนที่จบ BA, MA ปริญญาตรี ปริญญาโททีน่ ี่ ก่อนกลับเมืองไทยพวกเขาจะมาทำา วี ซ่ า เชงเก้ นไปเที่ ย วยุ โ รปก่ อ นกลั บไทย เด็ ก ๆ นักเรียนรู้จักเราหมดเพราะว่าการที่จะไปทำาวีซ่า เชงเก้นเขาจะต้องมีตั๋วออกก่อน แต่พี่จะสามารถ pre-booked ตั๋วให้เขาได้ โดยที่ไม่เก็บเงินค่าตั๋ว ก่อน และน้องๆ ก็จะสามารถนำา booking ตัวนี้ ไปขอวีซา่ ได้ คือพีบ่ อกกับเขาเลยว่าปกติบริษทั ต้อง คิดค่าธรรมเนียม £50 แต่ว่าพี่จะบอกเลยว่าพี่จะ ช่วย คือถ้าวีซ่าผ่านมาออกตั๋วกับพี่ พี่ก็จะหักค่า ธรรมเนียมตรงนี้ให้ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะรู้จัก เรา จะไปทำาวีซ่าเชงเก้นก็มาหาเราเยอะ แอมไทย: มีบริการของสายการบินอะไรบ้าง โบว์: บริการแทบทุกสายการบินคะ ตั๋ว LondonBangkok-London เช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์ คาเธ่ แปซิฟิค เอทิฮัดแอร์เวย์ บริติชแอร์เวย์ แต่ที่คน นิยมเป็นพิเศษจะมีการบินไทย อีวาแอร์ เอทิฮัด เอ็มมิเลตเป็นต้น ถ้าเป็นตั๋ว Bangkok-LondonBangkok เราก็จะมีขายทุกสายการบินเช่นกัน คือ บริษัทเราขายตั๋วเครื่องบินรอบโลกคะ อย่างมี ล่าสุดขายตั๋วชิคาโกเข้ากรุงเทพก็มี หรืออย่าง อ่านต่อหน้า 17 Emerald.travel หัวหน้าแผนกไทย: ศศิประภา (ศศิ) วัชรพรรณ (โบว์)

www.emerald.travel www.peoples.travel Peoples.travel Emerald Travel: 1st Floor 207 Regent Street ณัฐพงษ์ (นัท) ดาริกา (แอ็ปเปิ้ล) London W1B 4ND Peoples Travel: 56 Baker Street London

W1U 7BU


amthaipaper 44 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January ISSUE0079 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

politics

สรุปข่าวการเมือง

รัฐธรรมนูญชั่วคราว คิกออฟปฏิรูป 11 ด้าน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าสู่ โรดแมประยะที่ 2 ช่วงการปฏิรูป ซึ่งคาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ 12 เดือน เพือ่ จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร และจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ทัง้ นีค้ าดว่าจะ แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลา 12 เดือน

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 48 มาตรา

สนช. 220 คน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระ กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระบรมโอรสา ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิตเพื่อ เปิดการประชุมสนช. และได้จดั ให้มกี ารประชุมอีก ครั้งเพื่อเลือกประธานและรองประธานสนช.นั้น เมื่อวันที่ 8 ส.ค. มีมติให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ตรวจการแผ่นดินและที่ปรึกษาหัวหน้าคสช.เป็น ประธานสนช. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีต ว่าทีป่ ระธานวุฒสิ ภาเป็นรองประธานคนที่ 1 และ นายพีรศักดิ์ พอจิต นักกฎหมายอิสระเป็นรอง ประธานคนที่ 2

ครม. 36 คน

ด้านคณะรัฐมนตรี (ครม.) พระมหากษัตริย์ทรง แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งตามมติของสนช. และรัฐมนตรีอื่นอีกจำานวนไม่เกิน 35 คน ตามที่ นายกรัฐมนตรีถวายคำาแนะนำา มีหน้าที่บริหาร ราชการแผ่นดิน ดำาเนินการให้มีการปฏิรูปในด้าน ต่างๆ ส่งเสริมความสามัคคี และความสมานฉันท์ ของคนในชาติ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช อำานาจในการให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำาแหน่ง ตามที่ประธานสนช.ถวายคำาแนะนำาตามมติของ สนช. และให้รฐั มนตรีพน้ จากตำาแหน่งตามทีน่ ายก รั ฐ มนตรี ถ วายคำ า แนะนำ า ทั้ ง นี้ น ายกฯ และ รัฐมนตรีมสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมชีแ้ จงแสดงความคิด เห็นในที่ประชุมสนช.หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้ นีค้ อ่ นข้างแน่นอน ว่าพล.อ. ประยุทธ์จะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ควบกับตำาแหน่งหัวหน้าคสช.

คณะคสช. หรือของผู้ซึ่งได้รับคำาสั่งจากผู้รับมอบ หมายจากหัวหน้าหรือคณะคสช. อันได้กระทำาไป เพื่อการดังกล่าวขั้นต้นนั้นการกระทำาดังกล่าวมา ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการกระทำาเพื่อให้มีผลบังคับ ในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทาง บริหาร หรือตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการก ระทำาอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่า กระทำาในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำา หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำา และไม่ว่ากระทำาในวันที่ กล่าวนั้น หรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หาก การกระทำานั้นผิดต่อกฎหมายให้ผู้กระทำาพ้นจาก ความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง สำาหรับความเคลื่อนไหวในประเทศ ศาลอุทธรณ์ ได้อ่านคำาพิพากษานายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำา พันธมิตรในความผิดฐานตกแต่งบัญชีบ ริษัทใน เครือตามพ.ร.บ.ตลาดหลักทรัพย์ ให้ลงโทษจำาคุก 20 ปี และไม่ได้ประกันเนื่องจากยังไม่ได้ยื่นฎีกา และยังไม่ขออนุญาตให้รับรองฎีกา จึงถูกจำาคุก ทันทีตงั้ แต่วนั ที่ 7 ส.ค. 57 ด้านนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ขออนุญาตคสช. เดินทางออกนอกประเทศเพือ่ พาลูกชายไปพักผ่อน ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. -10 ส.ค. ซึง่ ได้เดินทางออก จากประเทศไทยไปเมือ่ วันที่ 23 ก.ค. และมีกาำ หนด ร่วมงานวันเกิด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทีป่ ระเทศ ฝรัง่ เศส ท่ามกลางความสงสัยว่าน.ส.ยิง่ ลักษณ์จะ หลบหนีไม่กลับมา เพื่อหนีคดีเนื่องจากป.ป.ช. ได้ สรุป สำานวนทุจริตโครงการจำานำาข้า วให้อัยการ สูงสุดพิจารณาส่งฟ้อง แต่ในทีน่ .ส.ยิง่ ลักษณ์ได้เดิน ทางกลับไทยตามกำาหนดวันที่ 10 ส.ค.

สช. ดำาเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชาการทหาร บกและหัวหน้าคสช. เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทรับ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ.2557 ที่ พ ระองค์ ท รงลง พระปรมาภิไธยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57 รัฐธรรมนูญฉบับชัว่ คราวประกอบด้วย 48 มาตรา เกีย่ วกับกรอบการปกครองชัว่ คราว โดยได้กาำ หนด ให้มสี ภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย สมาชิกไม่เกิน 220 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง แต่งตั้งตามที่คสช.ถวายคำาแนะนำา โดยสนช.ทำา หน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา มี ประธาน สนช.1 คน และเป็นรองประธาน ไม่เกิน 2 คน หาก สนช.กระทำาการเสื่อมเสียเกียรติหรือ มีพฤติการณ์ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก สนช.ให้สมาชิกจำานวนไม่น้อยกว่า 25 คน เข้าชื่อ ร้องต่อประธานสนช. เพื่อให้สนช.มีมติ 2 ใน 3 ให้ผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพ สนช.มีสิทธิตั้งกระทู้ ถามรัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่รัฐมนตรี ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือประโยชน์ของ แผ่นดิน แต่เมือ่ มีปญ ั หาสำาคัญสนช.จำานวนไม่นอ้ ย กว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อขอเปิดอภิปรายเพื่อซักถาม ข้อเท็จจริงคณะรัฐมนตรี แต่จะลงมติไว้วางใจหรือ ไม่ไว้วางใจไม่ได้ ทัง้ นีค้ สช.ได้ประกาศรายชือ่ สนช. จำานวน 200 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ทหาร 105 คน พลเรือน 85 คน และตำารวจ 10 คน

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

ที่มา: คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สภาปฏิรูป 250 คน

ในกรณี ที่ หั ว หน้ า คสช. เห็ น ความจำ า เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ในการปฏิรูปด้านต่างๆ การส่งเสริม ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ หรือเพื่อป้องกันระงับหรือปราบปรามการกระทำา อันเป็นการบ่อนทำาลายความสงบเรียบร้อยหรือ ความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของ ประเทศหรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่า จะเกิดขึ้น ภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรให้หวั หน้าคสช. มีอาำ นาจการสัง่ การระงับยับยัง้ หรือกระทำาการใดๆ ได้ ไม่ ว่ า การกระทำ า นั้ น จะมี ผ ลบั ง คั บในทาง นิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการและ ให้ถือว่าคำาสั่งหรือการกระทำา รวมทั้งการปฏิบัติ ตามคำาสั่งดังกล่าวเป็นคำาสั่งหรือการกระทำา หรือ กรรมาธิการยกร่าง รธน. กำาหนดให้มีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยสมาชิก และเป็นที่สุด 36 คน ซึ่งประธานสปช.แต่งตั้งจากบุคคลดังนี้ ประธานกมธ.ที่คสช.เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้มีเนื้อหานิรโทษกรรมคสช. โดย เสนอ 20 คน และสนช. ครม. และคสช.เสนอ กำาหนดไว้ว่าบรรดาประกาศและคำาสั่งของคสช. ฝ่ายละ 5 คน โดยให้แต่งตัง้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ หรือคำาสั่งของหัวหน้าคสช. ที่ได้ประกาศหรือสั่ง ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ ในระหว่างวันที่ 22 พ.ค. จนถึงวันทีค่ ณะรัฐมนตรี เข้ารับตำาแหน่งนี้ ไม่ว่าประกาศหรือสั่งให้มีผล เรียกประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นครั้งแรก บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิตบิ ญ ั ญัตใิ นทาง กำาหนดกรอบเวลาจัดทำารัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ บริหารหรือในทางตุลาการ ให้ประกาศหรือคำาสั่ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นหรือ ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศหรือคำาสั่งนั้น ไม่ ข้อเสนอจากสปช. และคำาขอแก้ไขเพิม่ เติมให้แล้ว ว่าจะกระทำาก่อนหรือหลังทีร่ ฐั ธรรมนูญนีบ้ งั คับใช้ เสร็จภายใน 60 วัน เมือ่ แก้ไขเพิม่ เติมแล้วให้เสนอ เป็นประกาศหรือคำาสั่ง หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วย ร่างต่อสปช. เพื่อให้มีมติภายใน 15 วัน เมื่อสปช. กฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด เห็นด้วยกับร่างให้ประธานสปช.นำาขึ้นทูลเกล้าทูล และให้ ป ระกาศหรื อ คำ า สั่ ง ดั ง กล่ า วที่ ยั ง มี ผ ลใช้ กระหม่อมภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีม่ มี ติ ด้าน บังคับอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มีผล อำานาจหน้าที่ของคสช. รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้ บังคับใช้จนกว่าจะมีกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ มติ คสช.ดำารงอยู่ต่อไป โดยหัวหน้าคสช.สามารถ คณะรัฐมนตรี หรือคำาสั่ง แล้วแต่กรณี แก้ไขเพิ่ม เปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ผู้ ดำ า รงตำ า แหน่ งใด เติมหรือยกเลิก และในกรณีที่คสช.ได้มีคำาสั่งให้ ในคสช.ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 15 คน และในกรณี บุคคลใดดำารงตำาแหน่งหรือพ้นจากตำาแหน่งใด ที่ ค สช.เห็ น ว่ า ครม.ควรดำ า เนิ น การตามอำ า นาจ ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้นายกฯ นำา หน้าที่ไว้ในมาตรา 19 ในเรื่องใด ให้คสช.แจ้งให้ ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งให้บุคคลนั้น ครม.ทราบเพื่ออำานาจการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป หรือทรงให้บุคคลนั้นพ้นจากตำาแหน่งนั้นด้วย และกรณีที่เห็นสมควร หัวหน้าคสช.หรือนายกฯ อาจขอให้มีการประชุมร่วมกันของคสช.กับครม. บรรดาการกระทำาทัง้ หลายซึง่ ได้กระทำาเนือ่ งในการ เพื่อพิจารณาหรือแก้ปัญหาใดๆ อันเกี่ยวกับการ ยึดและควบคุมอำานาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อ รักษาความสงบเรียบร้อยหรือความมัน่ คงของชาติ วันที่ 22 พ.ค. ของหัวหน้าและคณะคสช. รวม ตลอดทั้งปรึกษาหารือเป็นครั้งคราวในเรื่องอื่นใด ทัง้ การกระทำาของบุคคลทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกระทำา ดังกล่าว หรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าหรือ ก็ได้ กำ�หนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีสม�ชิก ไม่เกิน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามทีค่ สช.ถวายคำาแนะนำา มีประธาน 1 คน รอง ประธานไม่เกิน 2 คน โดยคสช. จะดำาเนินการ คัดเลือกบุคคลเป็นสปช. ตามกรอบกระบวนการ สรรหา (ดูภาพประกอบ) เพื่อทำาหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำาแนวทางและข้อเสนอเพื่อการ ปฏิรูปด้านต่างๆ เสนอต่อสนช. ครม.และ คสช. และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญที่ กรรมาธิการยกร่างจัดทำาขึ้นตามกรอบการปฏิรูป 11 ด้าน (ดูภาพประกอบ)

ขณะที่ ศ าลอาญาได้ อ นุ มั ติ อ อกหมายจั บ น.ส. กริชสุดา คุณะแสน หรือ เปิ้ล อายุ 27 ปี นัก กิ จ กรรมเสื้ อ แดงพร้ อ มพวกคื อ นายสมศั ก ดิ์ พูลสวัสดิ์ หรือ น้อง อายุ 45 ปี และนางมนัญ ชยา เกตุแก้ว หรือ เมย์ อายุ 46 ปี ในข้อหาร่วม กันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ เฉพาะในสงคราม ครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำารวจสืบทราบว่ามีส่วน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาอาวุธสงครามมาแจก จ่ายให้พวก นำาไปก่อเหตุในการชุมนุมของกลุ่ม อ่านต่อหน้า 21 amthaiteam

Director Ramida Vijitphan Editor Sittikorn Meesukul Operations Manager Charlie Ercilla Co-Editor in General Pasha Prabpal, Jongjin Jitjang, Editorial Team Patcharin Hayes, Ramon Chiratheep, Puntouch Trivijitkasem Distribution/Advertising Manager James Tan, Panida Sutatchutoe Photographers Charlie Ercilla, Ramida Vijitphan Contributors Sermsak Narinwong, Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Soikaimook Boonrasri, Poranee James, Thanomjit Phanichrat Art Director Ramida Vijitphan Graphic Designers Suchada Supantamart, Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial 0788 635 9750, 0785 2771 709, 0795 0179 321 ad@amthai.co.uk Contact for Membership/Discount Card Puntouch Trivijitkasem, Mukkarin Thitavaranun 0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

5


66

amthaipaperISSUE0079 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

royalty

amthaipaper

amthaiRoyalty (ต่อจากตอนที่แล้ว) พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รัชกาลที่ ๗)

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง ปลู ก ฝั ง เยาวชนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม โดยยึ ด คำาสอนในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก โปรด เกล้ า ฯให้ ร าชบั ณ ฑิ ต สร้ า งหนั ง สื อ สอน พระพุ ท ธศาสนาสำ า หรั บ เด็ ก ส่ ว นเนื้ อ แท้ ของพุทธศาสนานั้น โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ ๑ ชุด จำานวน ๔๒ เล่ม ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบันนี้ ทรงส่งเสริม การศึกษาของชาติโดยโปรดเกล้าฯให้สร้าง หอพระสมุ ด สำ า หรั บ พระนคร ทรงตั้ ง ราช บัณฑิตยสภาเพื่อการบริหารและเผยแผ่วิชา โบราณคดี วรรณคดี ศิลปกรรม และทรง โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง วรรณกรรมและศิลปกรรม

ด้

านศิลปวัฒนธรรม ทรงวางรากฐานด้วย การสถาปนาราชบัณฑิตยสภา เพื่อดูแล งานหอพระสมุดสำาหรับพระนคร สอบสวน วิชาอักษรศาสตร์ งานพิพิธภัณฑสถาน รักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อส่งเสริมรักษา วิชาช่างของราชบัณฑิตยสภา การอนุรกั ษ์และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริม งานวรรณกรรมรุ่นใหม่ด้วยการประกวดงาน ประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง พร้อมทั้ง งานสถาปั ต ยกรรมโดยทรงสละทรั พ ย์ ส่ ว น พระองค์บูรณวัดสุวรรณดาราราม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพ

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๔๘ ราชวงศ์จักรี

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

royalty article

S. Narinwong

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

พงศาวดารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้ทฝี่ าผนัง ทรงสละราชสมบัติ พระวิหารด้วย งานฉลองกรุ ง เทพมหานครครบ ๑๕๐ ปี มี พระราชพิธีเปิดสะพานพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระองค์ ท รงสนพระราชหฤทั ย ดนตรี ไ ทยมาก (สะพานพุทธฯ) เสร็จสิ้นแล้ว สองเดือนต่อมา ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หลวงประดิษฐ์ไพเราะถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไป การฝึก สอน จนพระองค์สามารถพระราชนิพนธ์ ประทับที่ “สวนไกลกังวล” มีบคุ คลทีเ่ รียกตนเอง ทำานองเพลงไทยได้ถึง ๓ เพลง คือเพลงราตรี ว่า “คณะราษฎร์” ได้เข้ายึดอำานาจการปกครอง ประดับดาวเถา เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง และ จากพระองค์ ตอนเช้ามือของวันที่ ๒๔ มิถุนายน เพลงเขมรลออองค์เถา ซึ่งได้รับความนิยมมาถึง พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยเข้าจับกุมพระบรมวงศ์ ปัจจุบัน และพระองค์ยังทรงโปรดการถ่ายภาพนิ่ง และข้าราชการขัน้ ผูใ้ หญ่ไว้เป็นตัวประกัน พร้อมมี และภาพยนตร์ นับว่าพระองค์เป็นหนึ่งในบุคคลที่ หนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับพระนคร เป็น บุกเบิกวงการภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่คณะราษฎร์ ได้ร่างขึ้น พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นไปตามพระราช ในเรื่องของศีลธรรม พระองค์ทรงส่งเสริมให้มี ประสงค์ของพระองค์ที่ทรงดำาริไว้แต่แรก และ สามีภรรยาคนเดียว ด้วยการโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไข ร่างรัฐธรรมนูญก็ทรงเตรียมไว้แล้วเช่นเดียวกัน พระราชบัญญัติลักษณะผัวเมีย ทรงริเริ่มให้มีการ พระองค์จึงทรงสละพระบรมเดชานุภาพ และ จดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกำาหนดนิรโทษ บุตรธิดา เป็นต้น เพื่อปลูกฝังค่านิยมแบบใหม่ แม้ กรรมแก่ “คณะราษฎร์” เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พระองค์เองก็ทรงมีพระบรมราชินีพระองค์เดียว ๒๔๗๕ จากนั้น ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ พระองค์ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย โดยทรงหวังว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข ความเจริญ ของปวงชนชาวไทย

Khamaen La-or-Ong. This Thai classical music is still popular up to now. Apart from this he was able to take photographs and films. He was the one of those who pioneered the film history in Thailand.

the Constitution. In fact, he had planned to give the Constitution to his people when the time had come. So he accepted the demand of the coup d’ etat group and signed the amnesty regulation on 27th June 1932. Later, on the 10th December 1932 King Prajadhipok signed the permanent Constitution which he hoped would be for the benefit of Thailand and bring happiness to Thai people.

ในปีถัดมา (๒๔๗๖) เกิดการขัดแย้งทางการเมือง ล้มรัฐบาลชุดแรก มีการต่อสู้กันด้วยกำาลังอาวุธ จากผูท้ มี่ คี วามเห็นต่างทางการเมือง เพือ่ หลีกเลีย่ ง การกระทบกระทัง่ จากทัง้ สองฝ่าย พระองค์จงึ ทรง เสด็จไปประทับทีจ่ งั หวัดสงขลา เมือ่ เหตุการณ์สงบ จึงทรงเสด็จกลับ แต่พระองค์ก็ทรงมีความเห็นขัด แย้งกับรัฐบาลหลายเรือ่ งทีส่ าำ คัญ เช่น รัฐบาลมิได้ ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ เมื่อ พระองค์เสด็จพระราชดำาเนินไปรักษาพระเนตรที่ ประเทศอังกฤษ การเจรจาปัญหาต่างๆ ระหว่าง พระองค์กับรัฐบาลก็ไม่สามารถตกลงกันได้ ดั ง นั้ น พระองค์ จึ ง ตั ด สิ น พระราชหฤทั ย สละ ราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ และประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษต่อไป อ่านต่อฉบับหน้า 21

The Monarchic Institution in Thailand part 48 : Chakri Dynasty

(Continued from last issue) His Majesty King Prajadhipok (King Rama VII)

Education, Religion and culture

King Prajadhipok established a Buddhist moral base for youths. He ordered to be created a book for children based on these principles. For the adults he ordered to be created the Tripitaka (the three divisions of the Buddhist Canon) called “Sayam Rath”, it is used up to the present. To support the state education he ordered to be built a library in Bangkok, and created a Royal sage council in order to preserve and propagate the art, literature, archaeology, also he established regulations to protect literature and art.

T

he Royal sage council not only preserved and propagated literature, archaeology etc. as mentioned above. It conserved all arts and culture as well. King Prajadhipok encouraged new writers by giving the prize to the winner of the literature competition. As well he supported architecture and gave money to restore the Suwandararam temple in

His Majesty King Prajadhipok (King Rama VII) Ayutthaya province and ordered the artists to draw King Narasoun’s portraits on the wall of the Vihara. He was also interested in Thai music and ordered Luang Pradith Pairoa to train him until he was able to write 3 pieces of music. These are Ratree Pradub down, Keun Kratob Phung and

In morality, He modified the husband and wife regulations in order to encourage a new ideal of a couple being one wife, one husband. He, himself did the same as an example. He also suggested new marriage and divorce legislation. A year later (1933) there was a political conflict between the new government and Abdication the opposition. He went to reside in the After the celebration of the 150th an- South of Thailand and came back later, niversary of Rattanakosin (Bangkok) and but he disagreed with the government the opening ceremony of “Buddha Yodfa policy in many cases. The most important Brigde”, King Prajadhipok went to reside was that the government would not give at “Kai Kung Won Palace”, in the West enough freedom to people. He then went of Thailand. In the early morning of 24th to have his eye treated in England, the June 1932, a group of soldiers calling them- conflict between him and the government selves “Kana Raatsadoon” staged a coup still carried on. Thus on the 2nd March d’ etat and seized Royal members as well 1934 King Prajadhipok abdicated and he as senior officers. They invited him back continue to page 21 to Bangkok capital to be the king under

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk 2008 www.amthai.co.uk // January Issue 0063 2013

77


88

amthaipaper amthaipaperISSUE0079

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Chang Talk

amthaipaper

amthaiChangTalk

O

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Chang @ Hook Road Arena Thai Festival

n 29 June, Chang Beer joined the Hook Road Thai Summer Festival. This year, Chang Beer was the only Thai beer at the event. They were extremely good busy day at Chang stand and sold out a few hours before the event finished. ‘amthai’

Chang Beer celebrates summer football Last month, as football fever took over the UK fans were given the chance to put their skills to the test with Chang Beer’s Penalty Shoot Out. The lager brand erected a life size goal on London’s Southbank, giving fans the opportunity to win hundreds of prizes including t-shirts, footballs, goodie bags and of course, Chang Beer. Thousands of people headed down to the Observation Point on London’s Southbank to give it their best shot and there was even a special prize for the best shoot out video on Instagram.

Thai culture. Made using the finest quality malt, hops and deep Swell u p -water, Chang Beer is brewed using blend of pliersa unique of premiingredients to match spicyinsects, flavours of um, the edible traditional Thai cuisine. G r u Complex b a r e aromas of smokey, peaty green apples and vanilla, and a full-bodied flavour with light citrus notes, make it the perfect accompaniment to watching the summer’s football.

Whether you’re an Everton fan, a foodie looking for Asian cuisine inspiration or simply a fan of our refreshing Thai beer, find out more about the brand by hang literally meaning “elephant” in following us on Twitter and Instagram at Thai, a symbol of happiness, harmony @ChangBeerUK or via Facebook at www. and prosperity, represents the relationship facebook.com/Chang-Beer-UK. ‘amthai’ between the delicious lager and traditional

C

WELCOME TO MEKHONG: Produced at the Bangyikhan Distillery, set in stunning scenery in one of the most beautiful parts of the Kingdom of Thailand. A time honoured fermentation process combines both molasses and rice which is unique. Throughout distillation the techniques used balance tradition with modernity to ensure we retain the age old character of Mekhong whilst ensuring a consistent and impeccably pure spirit. The final distilled spirit is then artfully blended with a secret recipe (still kept secret to this day) of Thai herbs and spices added in several traditional and symbolic stages which together gradually create the rich golden colour and mild mellow taste and aroma of Mekhong. Mekhong can be enjoyed straight, with a mixer or in cocktails, and of course it perfectly complements flavoursome Thai food. www.mekhong.com Mekhong encourages you to drink responsibly.


Follow us on Twitter

@amthaipaper

news roundup

amthaipaper

9 9

amthaipaper ISSUE0074 www.amthai.co.uk/newspaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008


amthaipaper 10 10amthaipaper

ISSUE0079

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

Volunteer at Chaipattana

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

amthaiVolunteer at Chaipattana Continued from last Issue By: Poranee James

The Chaipattana Foundation part 2

Published in the Chaipattana Foundation Journal April, 2014

มูลนิธิชัยพัฒนา ตอน 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน พระราชดำาริให้จัดตั้ง “มูลนิธิชัยพัฒนา” โดย ทรงดำารงตำาแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของ การดำาเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีทตี่ อ้ งถูกจำากัด ด้วยเงือ่ นไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบหรืองบประมาณ ที่ระบบราชการไม่สามารถดำาเนินการได้ทันที จน เป็ น เหตุ ใ ห้ ก ารแก้ ไขปั ญหาไม่ ส อดคล้ อ ง หรื อ ทันกับสถานการณ์ทจี่ าำ เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องกระทำา โดยเร็ว การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำาเนินการ เช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง แท้จริง รวดเร็วฉับพลันโดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อ จำากัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำาเนินงาน ของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการ พัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้น

ดิ

ฉันดีใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครให้ มูลนิธิชัยพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ทาง มูลนิธไิ ด้จดั ให้ดฉิ นั ไปสอนทีจ่ งั หวัดพังงา โรงเรียน คุรบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม วันจันทร์พุธและพฤหัสวันละสี่ช.ม. และโรงเรียน ทุ่งรักชัยพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลและประถม วันอังคารและศุกร์วนั ละสีช่ .ม.เช่นกัน วันเสาร์และ วันอาทิตย์สอน เด็กชัน้ ประถมทีห่ มูบ่ า้ นในตอนเช้า และเด็กมัธยมที่หมู่บ้านในตอนบ่าย

วันพ่อ

ตอนเช้ า ดิ ฉั น และชาวบ้ า นจำ า นวนมากได้ ร่ ว ม กั น ทำ า บุญ ตัก บาตรที่สำ า นัก สงฆ์รวมน้ำ าใจ หลัง จากนั้นพระท่านก็พูดให้ฟังว่า “หลังจากที่พวก เรารอดตายจากสุนามิ เราทุกคนเหลือแต่ตัว ล่อนจ้อนแล้วใครที่เป็นคนแรกที่ได้ให้ความช่วย เหลือพวกเราก็พ่อหลวงของเราทุกคน พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานอาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้พวกเราทุกคนทําให้พวกเรา สามารถห่อหุ้มร่างกาย” ดิฉันได้ยินแค่นี้นำ้าตา ก็ไหลออกโดยไม่รู้ตัว แล้วชาวบ้านที่ไปก็ร้องไห้ กันหมด ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดิน ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นองค์ ประมุขทรงเป็นพระราชาทีท่ รงงานหนักทีส่ ดุ ในโลก และทรงเป็นพระมหากษัตย์ที่ทรงครองราชย์นาน ที่สุดด้วย ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาร ให้พระองค์ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงให้ทรง เป็นร่มโพธิร์ ม่ ไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปงาน วันพ่อทีค่ รุ บุรี จ.พังงา เป็นการเฉลิมฉลองต่อเนือ่ ง กันถึง ๑๐ วัน หน่วยงานต่างๆ โรงเรียน ร้านค้า และประชาชนหลายพันคนได้เดินขบวนจากหน้า ซอยแสงทองไปที่ว่าการอำาเภอเป็นระยะทาง ๑.๕ ก.ม.เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ พิธีในวันพ่อนั้นจบลงประมาณสองทุ่ม หลังจากการจุดดอกไม้ไฟ หลังจากนั้นทุกคนก็มี โอกาสเดินดูและซือ้ ของตามต้องการ แต่ละคืนของ

พิมพ์ลงวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เมษายน 2557

การจัดงานก็มีการแสดงบนเวทีที่แตกต่างกันไป

วันเด็ก

สำ า หรั บโรงเรี ย นทุ่ ง รั ก ชั ย พั ฒ น์ ง านนี้ จั ด ขึ้ น ที่ โรงเรียนในวันศุกร์ เพื่อเด็กๆ จะได้มีโอกาสไป รับของขวัญที่วัดสวนวางที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนใน วันเสาร์ งานวันเด็กที่โรงเรียนจัดขึ้นนี้มีการเล่น เกมส์ต่า งๆ และแจกของขวัญให้เ ด็ กมากมาย ดิฉันได้ตัดสินใจจัดตั้งซุ้มภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะ ได้ทดสอบความรู้ที่ได้สอนไว้ ดิฉันเองก็ได้เตรียม รางวัลไว้มากมายเพื่อให้กับเด็กที่ตอบคำาถามถูก ต้องด้วย นอกจากนั้นทางโรงเรียนก็ให้ของขวัญ มาสมทบอีก การถามคำาถามนั้นได้แบ่งไว้ตาม ความสามารถของเด็กแต่ละชั้นโดยให้เด็กหลับตา แล้วหยิบคำาถามจากกล่องตามชั้นของตน สำาหรับ โรงเรียนคุรบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมนั้นได้จัดงานวัน เด็กร่วมกับหน่วยงานและโรงเรียนอีกหลายแห่งใน วันเสาร์ทวี่ ดั สามัคคีธรรมซึง่ อยูต่ ดิ กับโรงเรียน ทุก กิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้นมีผู้คนมาเที่ยวงานมากมาย หลายพันคน รวมทั้งงานทอดกฐินด้วย โครงการ แปรรูปสัตว์น้ำาของมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้เข้าร่วม ช่ ว ยงานและดิ ฉั น มี โ อกาสได้ ช่ ว ยโครงการตั ก ไอศกรีมแจกเด็กๆ ดิฉันดีใจที่มีโอกาสได้ช่วย

วันครู

ในตอนเช้ า ครู ๆ จากทุ กโรงเรี ย นมารวมกั น ที่ โรงเรียนคุรบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม เพื่อร่วมทำา พิธีทางศาสนา ในตอนเย็นก็กลับมารับประทาน อาหารร่ ว มกั น และชมการแสดงของครู จ าก ทุกโรงเรียน ก่อนหน้างานหนึ่งวันดิฉันได้เสนอ ตัว ที่จะรำาไทยให้หนึ่งชุด ดิฉำนคิดว่าครูๆ ทั้ง แปลกใจและตื่นเต้นเพราะไม่คิดว่าดิฉันรำาเป็น (ดิ ฉั น เป็ น ศิ ษ ย์ รุ่ น แรกของโรงเรี ย นนาฏศิ ล ป์ สัมพันธ์ ตอนนั้นดิฉันได้เรียนกับหม่อมแผ้ว อา จารย์ลมุน และคุณครูสัมพันธ์ฯลฯ นอกจากนั้น แล้วดิฉันเคยรําถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรม ราชินีนารถฯ ที่งานกาชาด และงานศิษย์เก่า อังกฤษและทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ช่อง ๔ หลายครั้งที่เวลส์ยูเค ดิฉันก็อาสารําไทยและเผย แพร่วัฒนธรรมโดยมีวงดนตรีไทย ที่สมเด็จพระ เทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งไว้ เมื่ อ ยี่ สิ บ ปี ที่ แ ล้ ว กรุ ณ ามาเล่ นใหนั ก รํ า ของเรา เสมอ) คุณครูอรุณีและคุณครูสุจินต์ได้ให้ความ กรุณาขับรถตระเวณ หลังโรงเรียนเลิกเพื่อหา เช่าชุดนางที่จะใช้รำาแต่ไม่สามารถหาได้จึงต้องใช้ ชุด ที่โรงเรียนมีอยู่ ในวันงานก็มีคุณครูหลายคน ที่ช่วยแต่งหน้าทำาผมให้ ดิฉันขอขอบคุณทุกๆ คน มา ณ ที่นี้ด้วย ก่อนที่จะรำาก็ได้กล่าวขอโทษที่ไม่ ได้ใส่ชุดรำาที่ถูกต้องกับการรำา นอกจากนั้นแล้ว ก็ไม่มีคู่รำาด้วยแต่ดิฉันเองรู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงรำา ในคืนนั้น เพราะมีครูบางคนจากโรงเรียนทุ่งรัก ชัยพัฒน์ บอกว่าจะสอนให้เด็กนักเรียนรำาไทยเพื่อ ไปแสดงที่งานแตงโมในปีหน้า ดิฉันก็ได้จัดส่งดีวีดี รำาไทยพร้อมเพลงไปให้เรียบร้อยแล้ว ‘amthai’ อ่านต่อฉบับหน้า

All the Thais have been well aware of and have fully realized that His Majesty the King is the center of love and loyalty of the people from all walks of life. Through the years, His Majesty has devoted His strength, wisdom, time and financial support, as well as worked and taken part in activities for the development of the country and assistance to the deprived. However, the implementation of development projects, at times, faces some restrictions such as budget constraints, procedural problems etc., which therefore desenabled them to consistently serve the needs of the people according to the urgency required.

H

is Majesty the King, therefore, initiated the establishment of the Chaipattana Foundation, aiming to help His people through development activities in various forms were help can also be given in other ways that truly benefit the people and that are not affected by time constraint. Once again, I am delighted to be given the opportunity to volunteer for the Chaipattana Foundation, and I consider it a privilege to have been involved in the estimable work of the Foundation. On this occasion, I was assigned to teach at Kuraburi Chaipattana Pittayakom School (KCP) and Toongrak Chaipat School in Kuraburi, Phang Nga.

for about 1.5 k.m. from starting point to the lawn in front of the District Office. It was a very happy day for all of us, and it included a beautiful firework display. The event did not finish until 8 p.m, and we then spent a little time walking around the stalls. The celebration lasted the whole week with stalls selling a wide variety of different things. The occasion also included a number of stage performances each night.

Children’s Day:

For Toongrak Chaipat school, this particular occasion was organised on a Friday so that the children could go to the temples on Saturday to receive more presents. There were many games and gifts, and I decided to join in by setting up an “English table” (to test whether the children remembered what they had been taught!). I provided prizes to reward those who were capable of answering the questions correctly, and the school also contributed more by way of prizes. The children were required to pick the questions themselves from boxes according to their classrooms. I must say that I was most pleased with their efforts.

Kuraburi Chaipattana School joined with other organisations at the Samakkeetham Temple on Saturday. It was quite a big event, and many other schools and offices organised their own marquees for the occasion. I was also there to help with the Father’s Day: Local Fishery Project (LFP) of the ChaipatThe morning began with religious ceremony, tana Foundation provide ice-cream for the which the villagers and I attended. After children. This I found greatly rewarding. we had listened to the monk chanting, he then talked about the Tsunami and also Teachers’ Day of our beloved King. He said On this occasion I attended the religious ceremony in the morning, and also the “… after surviving the Tsunami we were “get-together” with everybody who was all naked. We had nothing left. Who then involved in the evening. Teachers from all was the first to send different things for of the schools in Kuraburi met at KCP us to wrap around ourselves? Our Royal school. The day before Teachers’ Day I Father – The King”. was told that each school would perform one item. I offered to perform Thai classiWe were all so moved by this, and tears cal dancing as an extra item, but although would run down our faces. We were and two teachers took me to look for the still are very proud to have the hardest- correct costume for the dance, it was not working and longest-reigning King in the possible to find one. I had to use whatever world. “Long Live Our Beloved King” the school could provide. On the evening of the event, however, there were two There was a very elaborate celebration teachers who really helped to prepare and parade in Kuraburi in the afternoon me to arrange my hair and make-up for in which we all participated. Part of the which I was especially grateful to all who ceremony involved a long walk in which provided me with assistance. ‘amthai’ everyone, adults and children alike, walked To be continued in the next issue.


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

Event Highlights

amthaipaper

amthaipaper ISSUE0079 amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

11 11


amthaipaper 12 12amthaipaper

ISSUE0079

Event Highlights

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiEvent Highlights

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Bournemouth Thai Summer Fair on 2-3 August งานไทยซัมเมอร์แฟร์ ปีที่ ๑๑

มินิ คอนเสิร์ต “Candy Rarkkaen”

เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๒-๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะครูและกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนศูนย์การเรียน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมืองบอร์นมัธ ได้จดั งานไทยซัมเมอร์แฟร์ ขึน้ เป็น ปีที่ ๑๑ ที่ King’s Park, Bournemouth ซึ่ง ปีนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานได้จดั ให้มงี าน ๒ วัน เป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทยให้ ช าว ต่างชาติได้รับรู้ พร้อมทั้งเพื่อหาทุนสนับสนุนการ เรียนการสอนของทางศูนย์ฯ ด้วย

วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม หลังจากเสร็จงานไทย ซัมเมอร์แฟร์แล้ว ทางคณะกรรมการจัดงานได้ จัดให้มี มินิ คอนเสิร์ต ขึ้นเป็นครั้งแรกภายใน บริเวณงาน โดยมีน้องแคนดี้ รากแก่น (ลูกสาว คุณแม่บานเย็น รากแก่น) มาให้ความสนุกสนาน กับแฟนเพลงผู้เข้าร่วมงานตลอด ๓ ชั่วโมงเต็ม (๑ทุ่ม - ๔ ทุ่ม)

รรยากาศในงานมีการออกร้านอาหารไทยและ ของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรสและซื้อ กลับบ้าน อีกทั้งมีกิจกรรมแบบไทยๆ หลากหลาย บนเวที ตลอด ๒ วัน มีผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่าง ชาติเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก นับว่าทางศูนย์ ได้มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเทศไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับทราบมากยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่ง

นส่วนนี้ทางคระกรรมการจัดการขอขอบคุณ บริษัท เบียร์สิงห์ ที่ได้ให้การสนับสนุนตลอด งาน นับเป็นปรากฎการณ์ครั้งแรกในแถบทางใต้ ของอังกฤษทีจ่ ดั ให้มี คอนเสิรต์ แบบนี้ ถึงแม้จะเป็น รูปแบบไม่ยงิ่ ใหญ่นกั ทางผูจ้ ดั งานหวังว่าคอนเสิรต์ แบบเต็มรูปแบบคงเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต

‘amthai’

‘amthai’

amthaiNews round up เจ้าชายจอร์จ เจริญพระชันษาครบ 1 ปี

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อถวายคืนแด่สมเด็จพระราชินี ก่อนที่ มื่อวันที่ 22 ก.ค. พระราชวังเคนซิงตันออก สมเด็จพระราชินีจะพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเปิดมหกรรมกีฬา “คอมมอนเวลธ์” อย่างเป็น แถลงการณ์ระบุเจ้าชายวิลเลียม ดยุคแห่งเคม ทางการ การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจากประเทศเครือจักรภพ 71 ประเทศ ราว 5,000 คน ร่วมชิงชัย บริดจ์ และแคทเธอรีน ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ 261 รายการจาก 17 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม รวมระยะเวลา 11 วัน ‘amthai’ ทรงมีความซาบซึ้งพระทัยและทรงขอบคุณความ ปรารถนาดีจากประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ยูเค มีไว้ขาย ? ทีถ่ วายคำาอวยพรให้กบั เจ้าชายจอร์จ ซึง่ ทรงเจริญ “ยูเคเปิดสำ�หรับก�รทำ�ธุรกิจ” นี่เป็นข้อความ พระชันษาครบ 1 ปี พิธีฉลองวันคล้ายวันประสูติ จากรัฐบาล ที่จริงมันก็ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยแบรนด์ ซึง่ ตรงกับวันที่ 22 ก.ค. นัน้ จะมีการจัดขึน้ เป็นการ สินค้าของอังกฤษแต่ต่างชาติเป็นเจ้าของ แต่ก็ ภายใน เป็นทางสองทาง ยูเคก็มีหุ้นอยู่ในบริษัทระดับโลก เนื่ อ งจากเจ้ า ชายวิ ล เลี ย มและดั ช เชสทรงไม่ หลายบริษทั และก็ทาำ รายได้ยา่ำ แย่จากการลงทุนใน ต้องการให้เป็นที่เอิกเกริกมากนัก พระราชวังเคนซิงตันได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชาย ต่างแดน อย่างแรกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สินค้า จอร์ จ 2 ภาพ ขณะทอดพระเนตรต้ นไม้ แ ละแมลงนานาพั น ธุ์ พ ร้ อ มพระบิ ด าและพระมารดา แบรนด์เนมหลายอย่างของยูเคได้ถูกจับจองจาก ภายในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ธ รรมชาติ ใ นกรุ ง ลอนดอน เมื่ อ ช่ ว งต้ น เดื อ นด้ ว ย เจ้ า ชาย บริ ษั ท ต่ า งชาติ โดยอุ ต สาหกรรมรถยนต์ เ ป็ น จอร์จแห่งเคมบริดจ์ประสูติเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2013 ที่โรงพยาบาลเซนต์ แมรี ลอนดอน เป็น ตัวอย่างที่ดี เช่น สุดยอดแห่งยนตกรรมของยูเค รัชทายาทลำาดับ 3 แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ สืบต่อจากเจ้าฟ้าชายชาร์ส มกุฎราชกุมาร และ โรลส์รอยด์และเบนซ์ลีย์ได้เปลี่ยนมือเป็นเจ้าของ พระบิดาคือเจ้าชายวิลเลียม ดยุคแห่งเคมบริดจ์ ‘amthai’ โดยบีเอ็มดับเบิล้ ยูและโฟล์คสวาเก้นตัง้ แต่ปี 1998 สี่ปีก่อนหน้านี้ บีเอ็มดับเบิ้ลยูซี้อโรเวอร์กรุ๊ปแต่ไม่ กีฬา “คอมมอนเวลธ์ เกมส์” 2014 เปิดฉากแล้ว สามารถทำากำาไรได้เลยขายส่วนหนึ่งในปี 2000 และเก็บมินิไว้ก็ไม่ผิดหวังจากตัวเลขยอดขาย ฟอร์ดได้ มหกรรมกีฬาเครือจักรภพ “คอมมอนเวลธ์ เกมส์” ซือ้ แลนด์โรเวอร์ไว้ ในขณะทีเ่ อ็มจีโรเวอร์ได้หนานจิงออโต้โมบิลกรุป๊ จากประเทศจีนมากูว้ กิ ฤตในปี 2005 2014 ครั้งที่ 20 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ ได้ ฟอร์ดซื้อจาร์กัวในปี 1990 แต่ได้ขายพร้อมแลนด์โรเวอร์ให้กับทาทามอเตอร์ของประเทศอินเดีย ฤกษ์เปิดฉากเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม มีพิธีเปิดที่ ในปี 2008 นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจยักษ์ใหญ่ในวันนี้ ซึ่งมีนักลงทุนมาจากทั่วทุกมุมโลก ใน สนามเซลติค ปาร์ก ของสโมสรฟุตบอลกลาสโกว์ ทางกลั บ กั น บริ ษั ทในยู เ คก็ ไ ปซื้ อ และเป็ น เจ้ า ของแบรนด์ ดั งในต่ า งแดนเช่ น กั น ดู อ ย่ า งเบี ย ร์ ดำ า เซลติค ท่ามกลางผูช้ มพิธรี าวครึง่ แสน ใช้นกั แสดง กิ น เนสจากไอร์ แ ลนด์ ห รื อ วอดก้ า ชื่ อ ดั ง สมอนออฟของรั ส เซี ย ที่ ข ายดี ที่ สุ ดในโลก ทั้ ง สองเป็ น ร่วม 1,600 คน ชุดการแสดงเน้นวัฒนธรรมของ เจ้าของโดยเดียจีโอหนึ่งในบริษัทชั้นนำาของยูเคที่มีสำานักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน อย่างไรก็ตาม สกอตแลนด์ ร็อด สจ๊วร์ต มาร่วมงานด้วยเพลง ยูเคก็ยังเป็นเจ้าของบริษัทต่างชาติในสัดส่วนที่มากกว่าต่างชาติมาเป็นเจ้าของบริษัทในยูเค โดย “Rhythm of My Heart” เซอร์ คริส ฮอย ยูเคมีทรัพย์สินในต่างแดนกว่า1.1ล้านล้านปอนด์ มากกว่าบริษัทต่างชาติทั่วโลกที่มาเป็นเจ้าของบริษัท อดีตนักจักรยานเจ้าของ 6 เหรียญทองโอลิมปิก ในยูเคกว่า 3 แสนล้านปอนด์ ‘amthai’ เกมส์ ชาวสก๊อต เป็นคนสุดท้ายที่ได้เชิญคฑาของ


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

Event Highlights

amthaipaper

13 13

amthaipaper ISSUE0079 amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

BEST ECONOMY CLASS AIRLINE CATERING

BEST AIRLINE STAFF SERVICE IN ASIA

The freedom to follow your moods on the World’s best Economy Class seat. Twice daily non-stop to Bangkok and beyond. THAI gives our Economy Class travellers just as much attention when it comes to comfort and satisfaction with an optimum pitch of 34 inches and 10.6 inch individual in-flight entertainment screens. For more details, please visit www.thaiairways.co.uk or email reservations@thaiairways.co.uk

When combining leading-edge technology with legendary service from THAI, your journey is simply smooth as silk.

From 28th August 2014, THAI is moving to Heathrow’s new Terminal 2, The Queen’s Terminal 2652522 TG_AMTHAIJUL14.indd 1

29/7/14 12:48:55


amthaipaper 14amthaipaper 14

ISSUE0079 www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

Celeb

amthaipaper

amthaiCeleb

โดย: กิมเล้ง ขอแสดงความยินดีกับนายร้ายต่อย ภิรมย์ภักดี

SenSpa, an award winning, authentic Thai spa located at Careys Manor Hotel in the heart of the New Forest, has the following opportunity available:

คุ

ณหญิ ง ต้ น -ม.ล.ปิ ย าภั ส ร์ แ ละจุ ติ นั น ท์ ภิ ร มย์ ภั ก ดี สุ ด ปลื้ ม เมื่ อ ลู ก ชายคน เล็ ก “ต่ อ ย-ณั ย ณ พ ภิ ร มย์ ภั ก ดี ” น้องชาย “ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร” เรียนจบ จากโรงเรียนนายร้อยชื่อดังของอังกฤษอย่าง “โรงเรี ย นนายร้ อ ยแซนด์ เ ฮิ ร์ ต ซ์ ” (Royal Military Academy Sandhurst) ที่ขึ้นชื่อว่า เป็นแหล่งฝึกนายทหารที่มีวินัยและเป็นสถาบัน ที่ผลิตผู้นำาทางทหารคนสำาคัญระดับโลก

Chef We are seeking an enthusiastic, talented chef to work full time in the Zen Garden Thai restaurant. Our successful candidate will have relevant experience, a passion for Thai food and culture, and the ability to create authentic and delicious Thai dishes that will appeal to guests. You will have the opportunity to work with authentic Thai and local produce in a friendly, supportive team.

งานนี้มี คุณปู่ “จำานงค์ ภิรมย์ภักดี” และตุ๊ยนันทญา ภิรมย์ภักดี ไปร่วมแสดงความยินดีกับ “นายร้อยต่อย” ในครั้งนี้ด้วย โดยหลังจากนี้ก็ จะบินกลับมารับราชการทหารกับกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ทหารเสือของราชินี แอมไทยขอ แสดงความยินดีมา ณ ที่นี้

Benefits include uniform, Thai & English meals, staff accommodation.

แองเจลีน่า โจลี่ ยังไม่คิดแต่งงานกับแบรด พิท

ดาราสาวจากเรื่อง Mr. and Mrs. Smith แองเจลีน่า โจลี่ ยังใส่แหวนหมั้นอยู่ในมือ แต่ยังไม่มีแผนที่จะแต่งงานกับ พระเอกชื่อดัง มีข่าวลือมาหลายเดือนแล้วที่ทั้งคู่กำาลังหาวัน แต่งงานอยู ่ แหล่งข่าวใกล้ชดิ ของทัง้ สองคนบอกว่าทัง้ คูเ่ ตรียม ที่จะแต่งงานกันที่ประเทศฝรั่งเศสในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ แต่ แองเจลีน่า โจลี่ ก็ได้ออกมาปฎิเสธเป็นที่เรียบร้อยว่ายัง ไม่มีแผนงานวิวาห์ใดๆ ทั้งสิ้นกับคู่หมั้นแบรด พิท อย่างไร ก็ตามเธอได้ให้สัมภาษ ณกั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลี่ มิ เ รอร์ ว่ า เธอมี ลู ก ๆ ในปกครองกั บ แบรด พิท อยู่ 6 คน ความ สั ม พั น ธ์ ข องเธอกั บ แบรด พิทก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ ทั้งคู่คบกันมา 10 ปี “มันมากกว่าการเป็นคู่รัก มันคือความเป็น ครอบครัว” ดาราสาววัย 38 ปีกล่าว

Like us on Facebook technology facebook.com/amthaipaper

See www.senspa.co.uk for more details. Please send your CV with covering letter to Human Resources Department, Careys Manor & SenSpa, Brockenhurst, Hampshire, SO42 7RH or email: recruitment@careysmanor.com

‘ลีเดีย-แมทธิว’ ประกาศแต่งงานเดือน มี.ค. ปีหน้า

วันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา คู่รักดาราอีกคู่ที่คบหามานาน หลายปี ลีเดีย และ แมทธิว มาร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อมประกาศแต่งงานเดือน มี น าคมปี ห น้ า หลั ง จากที่ ห นุ่ ม แมทธิ ว บอกว่ าได้ ข อลี เ ดี ย แต่งงานที่ประเทศฝรั่งเคส ‘amthai’

จะไปเมืองไทยเยี่ยมครอบครัวหรือ และสำหรับธุรกิจของคุณTrayvale Travel ตัวแทนการท่องเที่ยวผู้เชี่ยวชาญให้บริการเที่ยวบิน และโรงแรมในราคาที่พิเศษ โทรเข้ามาพูดคุยทีมงานคนไทย

‘amthai’

FLY DIRECT TO THAILAND

£600

BANGKOK

fr inc tax FREE DOMESTIC FLIGHTS

TRAVEL DATE : NOW - 12DEC 20 KGS BAGGAGE - 1 MONTH

EXTRA 10KG

BAGGAGE!

£560 BANGKOK fr£850 inc tax ELITE CLASS - 35KGS

fr inc tax ECONOMY CLASS - 30KGS

TRAVEL DATE : NOW - 30JUN

THAI & ENGLISH SPEAKING STAFF

CALL TO BOOK 0207 580 2928

£478

BANGKOK PHUKET

fr inc tax ECONOMY CLASS - 30KGS GLASGOW - MANCHESTER BIRMINGHAM - BRADFORD

LONDON HEATHROW / GATWICK

TRAVEL DATE : NOW - 30JUNE


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

fashion

15 15

amthaipaper amthaipaper ISSUE0079

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiFashion

ts n et Fashion comme Stre

By Tak Jone ร้าน Funky-Chic

https://www.facebook.com/funkychic.boutigue

ก๋ๆ รับซัมเมอร์อีกแล้วกับไสตล์วินเทจแบบชิคๆ ย้อนยุค 50 s เสื้อเชิ๊ต คอบัวแอบหลวมเล็กน้อยกับกางเกงเอวสูง เข้ารูป เหมาะมากกับสาวที่มีตะโพก เพราะจะเน้นช่วงเอว และตะโพกให้ดูได้รูปและดูฟิตแอนด์เฟิร์ม สำาหรับสาวๆ คน ไหนอยากจะแอบหวานสามารถจับกระโปรงเอวสูงมามิกซ์แอนด์ แมทช์ และเพิม่ ความเด่นด้วยรองเท้าสีสดๆ แจ่มๆ แนะนำาถ้าสาว คนไหนมีชว่ งขาใหญ่เคล็ดลับง่าย ใส่กบั การแต่งตัวแนวนีค้ อื รองเท้า ส้นสูงหรือรองเท้าส้นหนา (Wedges) เท่านีค้ ณ ุ ก้อช่วยให้สาวๆ มี ขาที่เรียวขั้นได้จริงๆ หา ACCESSORIE เช่นแว่นตาใหญ่ๆ หรือ ผ้าคาดผมสีแจ่มๆ มาประดับที่ผมก้อจะแซ่บแสบทรวงเลยทีเดียว เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านีจ้ ะทำาให้คณ ุ หมัน่ ใจและสนุกกับการแต่งตัวขึน้ ด้วยนะคะ หวานแบบวินเทจได้ทันทีเก๋ๆ กันไปนะจ๊ะ

นวนีส้ าวๆ หลายคนคงอยากจะกรีด๊ ดังๆ เพราะอินเทรนด์ มากๆ กับชุดผ้าซาติน Ancient Coin หรือลายเหรียญโบราณนั่นเอง ประยุกต์เข้ากับศิลปะร่วมสมัยในยุค Victoria บอกคำาเดียวว่า สุด Hot จริงๆ ในวงการแคทวอร์ค วงการเซเลปทั้งไทยและเทศ ฉนั้นสาวๆ คนไหนยังไม่มีเป็นเจ้าของต้องรีบกันหน่อย จะได้ รักษาตำาแหน่งเจ้าแม่แฟชัน่ ตัวจริงกันนะจ๊ะ ลุคนีด้ หู รูคณ ุ หนูเรียก พี่ เพราะน่ารักดูดีแต่แฝงความสุขุมและสง่าในตัว จะใส่แบบชิวๆ กับรองเท้าส้นเตี้ย รองเท้าสาน หรือจัดแบบเด็กแนวด้วยรองเท้า ผ้าใบหรือรองเท้าหุม้ ข้อก้อได้ อีกลุคทีท่ าำ ให้ดไู ม่เป็นทางการจนเกิน ไปและเสริมความน่ารักในวันสบายๆ ของคุณได้อีกด้วย แต่ถ้าวันไหนจะ ต้องเริ่ดหรูก็สลับสับเปลี่ยนกับรองเท้าส้นสูงคู่ใจออกงานเฉิดฉายแบบสาว มั่นใจในแบบฉบับของคุณกันเลยค่ะ

ติดต่อโฆษณา

UK Contact: in English in Thai

To Advertise with amthaipaper

07950 179321, 07886 359750 07886 514799 e-mail: ad@amthai.co.uk

าทีนี้แฟชั่นมาแรง ท้อปเท็นที่สาวๆ Must Have คือ รองเท้า สานแบบสูงสไตล์ Gladiator หรือแนวนักรบโบราณนัน่ เอง ชือ่ อาจะฟังดูโหดแต่รองเท้าแนวนี้เท่ส์ไม่มีตกยุคจริงๆ สามารถจับใส่กับเสื้อผ้าได้ ทุกแนว ไม่วา่ จะเป็นเดรสหวานๆ น่ารัก กางเกงขาสัน้ ชุดรัดรูปสัน้ หรืออืน่ ๆ อีกมากมายที่สามารถหาได้ในตู้เสื้อผ้าของคุณสาวๆ รองเท้าแบบนี้สามารถ ทำาให้คุณเปลี่ยนแปลงเป็นสาวหลายสไตล์ได้จริงๆ คุณสาวๆ ลองนำารองเท้า แนวนี้ไปใส่กับชุดโปรดชุดไหนก้อได้ แต่ชุดที่ใส่แนะนำาให้เป็นแบบสั้น หรือผ้า โปร่งแนวชีฟอง ที่สามารถมองเห็นรองเท้าคู่โปรดคู่นี้ รับรองจะเพิ่มความเปรี้ยว ของเสื้อผ้าที่ใส่ได้แบบไม่จำาเจเลยทีเดียวค่ะ อย่างเช่นสาวน้อยคนนี้ ถ้าดูจากท่อน บนจะดูหวานน่ารัก แต่พอนำารองเท้าแนวนี้ไปใส่ปุ๊ป น้องเค้ากลายเป็นสาวหวาน ซ่อนเปรี้ยว แอบแถมความเท่ส์มาให้ด้วยอีกต่างหากค่ะ ฉะนั้นต้องรีบๆ จัดหามา สักคู่จะได้ไม่ตกเทรนด์นะจ๊ะ แอดมินสัญญาว่าจะหาแนวแต่งตัวกับรองเท้าแนวนี้มา ให้ดูให้ชมกันอีกค่ะ

ลุ

คสุ ด ท้ า ยก่ อ นลาจากกั น แอดมิ น ยั ง คงเฝ้ า ติ ด กระแสแฟชั่ น หน้าร้อน ปีนแี้ บบไม่คาดสายตา เลยมาสะดุดชุดซัมเมอร์เซทนี้ โดนใจ สุดๆ ไม่วา่ จะเป็นสีสนั ทีส่ ดใส ของเสือ้ ผ้าและแนวการแต่งตัว เพราะ ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อนของยูเคและยุโรป แต่บางวันก็อากาศเย็นและ มีลมมีฝน หรือบางครั้งมีสี่ฤดูในเวลาเดียวกัน เพราะเหตุนี้แหละเห็น ชุดนี้ปุ๊ปรู้สึกว่ามันใช่เลย เพราะมีหมวกใบใหญ่ปกปิดป้องแสงแดด ที่ ทำาให้เกิดฝ้าหรือหน้าไหม้ได้ และหมวกแบบนี้สามารถแปลงร่างเป็น เกาะกำาบังฝนให้สาวๆ ในยามที่ฝนตกอีกด้วย ดูอบอุ่นแบบไม่อึดอัด ด้วยเสื้อไหมพรมบางๆ เข้าตัวหรือจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตตัวบางก้อได้ นะจ๊ะ เพราะไม่หนาและอึดอัดเหมือนเสือ้ กันหนาว จับใส่กบั กระโปรง สั้นทรงบานเท่าเข่า สีโทนเดียวกับเสื้อหรือจะแหวกแนวด้วยการใส่สีสดๆ ตัดกันไปเลย ก้อจะดูสดใสไปอีกแบบนะคะ แอบกิ๊ฟเก๋ด้วยกระเป๋าสะพาย ใบขนาดกลาง โอ้วพระเจ้าจอร์จบอกคำาเดียวว่าใช่เลย.........ตอนนี้แอดมินขอ ชะแว่บก่อน เพื่อจะไปหาข้อมูลและเกาะกระแสข่าวแฟชั่นอินเทรนด์ Hot Hit มาฝากกันอีกแล้วเจอกันฉบับหน้านะจ๊ะ

Weddings covered put on DVD https://www.facebook.com/.pages / Amthai-Photographer / Wedding, events, parties, Sports events, portraits and Fashion shows covered . Please Inbox or e-mail me on amthaiphotographer@gmail.com for a quote.

All your needs catered for... Fast Friendly Service.

www.facebook.com/pages/Amthai-Photographer/07557903684 Contact: Charlie


amthaipaper 16 16 amthaipaper

ISSUE0079

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

Thames path

amthaiThames path โดย : ถนอมจิต พานิชรัตน์

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

ร้อยเรื่องสองฝั่งเทมส์: ผัวปลาตีนเมียปลาเสือ

ภาพรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวของ Women’s Aid

เรื่องผัวเมียตีกันเป็นข่าวที่ขายได้แบบชัวร์ๆ โดย ถู ก ภรรยาทำ า ร้ า ยมี เ พิ่ ม ขึ้ น กรณี ที่ ฝ่ า ยชายถู ก เฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่คู่กรณีเป็นคนที่มี กระทำามักไม่ค่อยเป็นข่าว เนื่องมาจากฝ่ายชายไม่ ชื่อเสียงในสังคม ข่าวย่อมขายได้ดียิ่งกว่าเทน้ำา อยากแจ้งความ สาเหตุหลักๆ คือเป็นเพราะอคติ เทท่าเสียอีก พอข่าวออกมาปุ๊บคนในสังคมส่วน ในสังคมและเกรงว่าจะไม่มีคนเชื่อ คงเป็นเรื่อง ¾Õè¤ใหญ่ Ð ก็เลือกข้างทันทีว่าจะอยู่ฝ่ายไหน สมน้ำาหน้า ยากพอควรสำาหรับผู้ชายที่จะเอ่ยปากบอกใครสัก เมีย สงสารเมีย เอาใจช่วยเมีย สาปแช่งผัว คนว่าถูกเมียตัวเองทุบตีทาำ ร้ายร่างกายและต้องหนี เห็นอกเห็นใจผัว ลุน้ ให้เลิกกันไวๆ หรือให้ทงั้ คูป่ รับ ออกจากบ้าน เพราะทนอารมณ์ร้ายและความ ความเข้ าใจและหัsize น มาคื น¤Ð ดี กั นª‹ไวๆ ล่ า สุ ด ข่ า ว artwork รุ น แรงของเธอไม่ ไ หว รายงานสำ า รวจคดี fied ÁÒ໚ ¹ Muay ÇÂÍ͡Ẻ ผั ว เมี ยé¹ ตี กФРั น กรณีáÅŒ น างเอกละครชื ่ อ ดั งऌกั บÒ´Ù นั ก¤การ Text µÒÁ¹Õ ÇÊ‹§¡ÅѺÁÒãËŒ Ð อาชญากรรมของอังกฤษยังพบว่ามีเพียง 10% เมืองระดับจังหวัดคนหนึ่งกลายเป็นข่าวใหญ่ใน ของผู้ชายที่เป็นเหยื่อความรุนแรงโทรแจ้งตำารวจ สั ง คมไทยจนเวปไซต์ บ างเวปไซต์ ล่ ม หลาย ผิดกับผูห้ ญิงทีเ่ ป็นเหยือ่ ความรุนแรงทีม่ สี ดั ส่วนถึง ¢Íº¤Øประเด็ ³¤Ðนยังคงเป็นคำาถามที่ซุบซิบ จับแพะชนแกะ 29% ทีโ่ ทรแจ้งตำารวจ นอกจากนัน้ มากกว่า 25% และต่อจิกซอว์กันไปกันมาในสังคมว่าจริงๆ แล้ว ของฝ่ายชายทีโ่ ดนทำารุนแรงไม่ยอมปริปากบอกใคร เกิดอะไรขึ้น เลยว่าถูกทำาร้าย ขณะที่ผู้หญิง 13% เลือกที่จะ »Ø‡Â เอ่ยปากบอกใครสักคน สถิติเมื่อปี ค.ศ. 2010ม่ ว า ่ อะไรได้ เ กิ ด ขึ น ้ ไปแล้ ว ก็ ต ามระหว่ า งคนสอง 2011 มีผู้ชาย 21 คนถูกคู่ครองคนปัจจุบันหรือ e our wording as follows; คน ประเด็นหนึง่ ทีถ่ กู จุดประกายขึน้ จากกรณีนี้ อดี ต ฆ่ า ถ้ า ไม่ ถู ก ฆ่ า เสี ย ก่ อ นและต้ อ งการใช้ andardคือเรื(Est. อ่ งภัยเงีSince ยบทีถ่ อื เป็2010) นอาชญากรรมในครอบครัว กฎหมายจัดการ มีไม่กี่คดีที่ฝ่ายชายชนะ axationนั่นคืServices by UK Qualified Accountants อความรุนแรงภายในครอบครั ว ระหว่างสามี ภรรยา§¡ÄÉ)” ระหว่างพ่อแม่ลูก ระหว่างคนที่อ้างว่า ปัญหาตอนนี้คือหน่วยงานที่ช่วยเหลือฝ่ายชายมี ·ÂáÅФ¹ÍÑ รักกันอยู่ด้วยกันแต่ตบตีกันเป็นประจำา คำาถามคือ น้อยกว่าหน่วยงานที่ช่วยเหลือฝ่ายหญิง อย่างใน ªÕ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ การใช้ความรุนแรงทำาร้ายร่างกายของอี¡กฝ่Ãาย เป็น กรณีที่พักสำาหรับผู้ชายที่ต้องออกจากบ้านเพราะ วิธีการของคนที ่รักกัน Northern มอบเป็นของกำาIreland นัลให้กับ and เจอเหตุScotรุนแรงและต้องการที่พักพิงชั่วคราว ทาง ã¹ England, Wales, อีกฝ่ายอย่างนั้นหรือ ฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงทำาร้าย จิตอาสาที่ทำาเรื่องนี้มีที่พักพิงให้ 78 ห้องเป็นห้อง land ร่างกายคนใกล้ตัวได้นั้น น่าจะส่อให้เห็นถึงปม สำาหรับผู้ชายเพียง 33 ห้อง ที่เหลือสำาหรับหญิง ÓºÑÞªÕáปัÅÐÂ× è¹ÀÒÉÕ Comญหาในจิ ตใจ Sole สภาพจิTraders, ตที่ไม่ปกติที่ต้อPartnership, งหันไปใช้ หรือชายก็ ได้ ในไอร์แลนด์เหนือและสก๊อตแลนด์ ความรุ น แรงในการแก้ ป ั ญ หาความรุ น แรงภายใน ไม่ ม ี ท ่ ี พ ั ก ให้ ผู้ชายเลย ในขณะที่ทั่วอังกฤษมีที่พัก rofit Organisation i.e. Charity etc ครอบครั ในบ้á¡‹า น ไม่ ได้ เป็ น ปั ญหาที่ เ กิ ด ขึ้ นใน พิงให้ผหู้ ญิงอยู่ 4,000 ห้องแม้วา่ ผูช้ ายทีเ่ ป็นเหยือ่ §ºÃÔ¡ÒÃÍ× è¹ æ วä´Œ ประเทศไทยเท่านั้น แต่ในทุกสังคมในทุกประเทศ ความรุนแรงในครอบครัวมีจาำ นวนเพิม่ ขึน้ แต่โดย èѴµÑ駡ÒÃ·Ó¸Ø Ã¡Ô¨ /นแรงในครอบครั ແ´ºÃÔÉÑ· วไม่ได้หมายถึง ภาพรวมผู้ ห ญิ ง ที่ โ ดนฝ่ า ยชายเล่ น งานยั ง คงมี ที่อังกฤษความรุ การทำาร้ายร่è า/งกายเพี ยงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่รวม สัดส่วนสูงกว่า ในงานสำารวจคดีอาชญากรรมใน áÅй͡ʶҹ·Õ Bookkeeping ไปถึงความพยายามใดๆ ก็ตามที่มุ่งหวังให้เกิด อั ง กฤษพบว่ าในแต่ ล ะปี มี เ หตุ ค วามรุ น แรงใน Payslips/ PAYE P45อารมณ์ / P11D อันตรายทั ้งทางร่/P60 ายกาย จิ/ ตใจ ความรู้สึก ครอบครัวทีผ่ หู้ ญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำาถึง 12.9 ล้าน ÁÙŤ‹Òà¾Ôและสุ èÁ VAT Returns ขภาพของอีกฝ่ายที่อยู่ด้วยกันในบ้าน ครั้ง และ 2.5 ล้านครั้งที่ผู้ชายเป็นฝ่ายถูกกระทำา 44% ของผู้ที่ถูกกระทำาไม่ได้ถูกกระทำาเพียง f Employed - Tax Return/ PartnershipราวReturns) งานวิจัยของสภายุโรปชี้ว่าผู้หญิง 1 ใน 4 คน ครัง้ เดียวแต่ตอ่ เนือ่ งหลายๆ ครัง้ รายงานของทาง ny Accounts/Corporation Tax/CT600 ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครั ว ในปี ตำารวจอังกฤษชีว้ า่ ทางตำารวจรับโทรศัพท์แจ้งความ §ºãËŒ HMRC / Companies House หนึ่งๆ ผู้หญิงราว 6-10 เปอร์เซ็นต์เจอปัญหา เหตุถูกทำาร้ายในครอบครัวอย่างน้อยนาทีละหนึ่ง ความรุนแรงในครอบครั ยงแต่ผหู้ ญิงเท่านัน้ House ครั้ง หรือ 1,300 ครั้งต่อวัน อย่างไรก็ตามงาน AT / PAYE ¨Ò¡ HMRCว ไม่/เพีCompanies ฝ่ า ยชายก็ ต กเป็ น เหยื่ อ ความรุ น แรงในบ้ า นได้ สำ า รวจคดี อ าชญากรรมชี้ ว่ า การแจ้ ง เหตุ ค วาม Í¿µáÇÏเหมื ºÑÞอนกั ªÕãน¹¡ÒÃ¨Ñ ÞªÕาผูઋห้ ญิ¹ง ผูSage, แต่สดั ส่´ว·ÓºÑ นน้อยกว่ ช้ าย 1 ใน Quickbook, รุนแรงต่อตำารวจน้อยกว่าเหตุทเี่ กิดขึน้ จริงถึง 40% Excel 6໚คนเจอปั ¹µŒ¹ ญหาความรุนแรงในบ้านโดยเป็นฝ่าย ในแต่ละสัปดาห์มีผู้หญิง 2 คนเสียชีวิตจากน้ำามือ ถูกกระทำา หนังสือพิมพ์ The Independent ของชายคนรักปัจจุบันหรืออดีตชายคนรัก ผู้หญิง รายงานว่า ในอังกฤษ 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็นเหยื่อ ส่วนใหญ่ทหี่ นีออกจากบ้านจากเหตุความรุนแรงใน «çÅ (UK Qualified ความรุ น แรงในบ้ าAccountant) นคื อ ผู้ ช าย งานสำ า รวจคดี บ้านรายงานว่าที่ต้องหนีเพราะกลัวว่าตัวเองหรือ าสุดของอั งกฤษพบว่าสัดส่วนสามีที่ ลูกอาจถูกฝ่ายชายฆ่า 89 2519อาชญากรรมล่ & 074 2766 7598

สามีที่โดนภรรยาทำาร้ายร่างกายมีจำานวนเพิ่มขึ้น cr. Dailymail

ผู้หญิง 1 ใน 4 คนถูกทำาร้าย จากคนในครอบครัว cr. The Guardian

ความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบ ต่อเด็กในระยะยาว ในอังกฤษมีองค์กรการกุศลหลายหน่วยงานทั่ว ประเทศทำางานช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความ รุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นหญิง ชายหรือ เด็ก เช่น Women’s Aid, National Centre for Domestic Violence, Rape Crisis Centres, Rights of Women, Survivors UK, Men’s Advice Line, Mankind, Childline การให้ความ ช่วยเหลือของหน่วยงานเหล่านั้น ส่วนใหญ่ให้ ความช่วยเหลือฟรีหลายๆ ด้าน เช่น ให้พี่พักพิง ให้คำาแนะนำาปรึกษาด้านกฎหมาย บางหน่วยงาน มีนกั จิตวิทยาหรือจิตอาสาให้คาำ ปรึกษาด้านสุขภาพ จิ ต แบบตั ว ต่ อ ตั ว บางแห่ ง ให้ บ ริ ก ารแค่ ท าง โทรศัพท์ มองในแง่จติ วิทยาสาเหตุหลักของการใช้

“ภาพหลุด เจนนี่ ตอกย้ำาข่าวลือโดนสามีซ้อม” ความรุนแรงกับคนใกล้ตวั นัน้ มาจากความต้องการ ทีจ่ ะควบคุมอีกฝ่าย ต้องการแสดงอำานาจเหนืออีก ฝ่าย ไม่ว่าเพศไหนก็ตามที่โดนทำาร้ายย่อมหนีไม่ พ้นผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ใช่ กับเจ้าตัวเท่านัน้ แต่รวมไปถึงคนอืน่ ๆ ในครอบครัว ด้วย โดยเฉพาะเด็กทีเ่ ห็นพ่อแม่ทาำ ร้ายกัน สำาหรับ คนโดนทำาร้าย ปัญหาสุขภาพจิตที่ตามมาคือ โรค ซึ ม เศร้ า วิ ต กกั ง วล เครี ย ดและเครี ย ดจาก เหตุ ก ารณ์ ร้ า ย ความรุ น แรงในครอบครั ว เป็ น อาชญากรรม ไม่วา่ หญิงหรือชายทีเ่ จอปัญหานี้ ไม่ ควรต้องทน การยอมทนเจ็บเท่ากับปล่อยให้ความ รุนแรงเกิดขึน้ ต่อไปเรือ่ ยๆ ต้องแจ้งตำารวจทันที ที่ อังกฤษหมุน 999 ‘amthai’

/FAX 020 7581 4445

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licensed & Regulated Accountancy Practice By Qualified / Certified Accountants (License No.8294)

¨´·ÐàºÕ¹Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕâ´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified/Certified ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ·Õè¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Sole Traders, Partnership, Limited Company, Non-Profit Organisation etc ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / ແ´ºÃÔÉÑ· ·Ñ駸ØáԢ¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D etc. ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (Registered/ Submission/ Deregistered) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) Mobile Number 074 2766 7598 or 075 5289 2519 ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Registered in England and Wales No. 08798217 Correspondence Address: Office 98, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ United Kingdom


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

Travel

amthaipaper amthaipaper ISSUE0079

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

17 17

amthaiTravel ต่อจากหน้า 3 emerald.travel & peoples.travel

ณัฐพงษ์ (นัท) Natthapon Sansombat & ดาริกา Darika (Apple) South Africa มาลอนดอนก็มี เราจัดให้ได้ถูกกว่า ซื้อจากประเทศนั้นซะอีก แอมไทย: ฉะนั้นใครจะซื้อตั๋วจากที่ไหนก็ตาม ให้ ลองเช็คราคาตั๋วที่ Emerald Travel ก่อน ศศิ: ให้ติดต่อมายังอีเมล์ sasi@emerald.travel ได้คะ โบว์: ที่เราขายประจำาก็ไปที่อื่น นอกจากซื้อตั๋วไป เมืองไทยแล้วก็มีขายตั๋วไปอเมริกาที่เป็นที่นิยมซื้อ ส่วนลูกค้านักเรียนที่มาซื้อตั๋วพวกเขาจะชอบไป ยุโรป เราก็จะช่วยแนะนำาเรื่องวีซ่า อย่างเช่นการ ขอวีซ่าเชงเก็นก็มีบริการให้ฟรี และมี special deal ให้ด้วย นัท: ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดต่อมาจะมีทั้งในและนอก ลอนดอน คือเราสามารถขายตัว๋ ไปเมืองไทย ไม่ใช่ จากแค่สนามบิน Heathrow กรุงลอนดอนอย่าง เดียว แต่ลูกค้าสามารถขึ้นจาก Manchester, Birmingham, Glasgow ฯลฯ ได้ด้วย ไม่จำาเป็น ต้องเข้าลอนดอน เช่น สายการบิน เอทิฮัดและ เอ็มมิเลตก็จะบินจาก Manchester ราคาก็จะไม่ แตกต่างกัน แอมไทย: คนทีอ่ าศัยอยูแ่ ถบนัน้ ก็ไม่ตอ้ งเข้ามายัง ลอนดอนก่อนด้วย นัท: สายการบิน เอ็มมิเลต เพิ่งจะเปิดเที่ยวบิน จาก Edinburgh เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วย ซึ่งไป transit ที่ดูไบ และต่อเครื่องบินไป เมื อ งไทยเลย ราคาก็ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ออกจาก Heathrow London

แอมไทย: คือสามารถเดินทางจากสนามบินไหน ก็ได้นอกจากที่ลอนดอน นัท: ครับอย่างเช่น สิงคโปร์แอร์ไลน์จะขายตั๋ว พร้อมรถไฟเลย สามารถออกจาก Oxford, Bath, Bristol Temple Meads, Cardiff, Swansea, Exeter, Penzance, Plymouth ไปกับ Heathrow Express ได้เลยจากการซื้อตั๋วกลับเมืองไทยครั้ง เดียว อย่างสายการบินฮ่องกง เรามีของคาร์เท่ บางครั้งราคาไม่แพงเลย บางครั้งสามารถ Stop over แวะเทีย่ วได้เลย อาจจะเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ แค่ airport tax ประมาณ £10 แอมไทย: คือถ้าไปเที่ยวไม่แค่เฉพาะเมืองไทย สามารถหาตั๋ว transit เที่ยวฟรีได้ โดยไม่ต้อง จ่ายสองต่อ? นัท: อย่างเช่นมีลูกค้าคนหนึ่งมาบอกผมว่าเขาจะ กลับเมืองไทยแต่เขาจะไปเมืองจีนด้วย ผมก็จะ แนะนำาว่าซื้อไปครั้งเดียวกันเลยเขาจะได้จ่ายภาษี แค่ครั้งเดียว คือจะถูกกว่าแล้วเราก็คิดเป็น stop over ไป คือลูกค้าสามารถประหยัดเงินได้หลาย ร้อยปอนด์ทเี ดียว เพราะเขาไม่ตอ้ งซือ้ ใหม่ เพราะ ถ้าซือ้ แต่ละครัง้ แยกกันจะโดนค่าภาษีเยอะเหมือน กั น ถ้ า เขาไปต่ า งประเทศ เช่ น อยากจะไป เวียดนาม ไปเมืองจีนด้วย ก็ปรึกษาเราได้เพราะ ซื้อจากที่นี่ครั้งเดียวไปเลยจะถูกกว่า Apple: ถ้าไปเที่ยวหลายประเทศเราสามารถหา โรงแรมให้ได้ดว้ ยนะคะ ถ้าอยากได้อะไรให้บอกจะ เอา Limosine ด้วยก็จดั ให้ได้นะ เรามีบริการแบบ

ครบวงจร สำานักงานตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงลอนดอนทัง้ สองแห่ ง (Emerald Travel และ People Travel) ศศิ: Emerald Global Group มีสำานักงานสอง แห่ง แห่งแรกใกล้ Oxford Circus, Emerald Travel: 207 Regent Stree W1B 4ND และ อีกแห่งคือแถวมาดามทุสโซ People Travel: 56 Baker Street W1U 7BU คนไทยส่วนใหญ่ก็ walk in เข้าไปซือ้ ตัว๋ กับเราทีส่ าขา Baker Street ก็ เ ยอะ แต่ เ ราจะบอกลู ก ค้ า เลยว่ า สะดวกลง underground ไหนก็ไปที่นั่นเลย เพราะรับตั๋วได้ ทุกสาขา แอมไทย: ลูกค้าทีเ่ ข้ามาทีส่ าำ นักงาน ส่วนใหญ่มา จากไหน ศศิ: ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำาอยู่แล้ว ส่วนต่าง จังหวัดที่ไม่สะดวกเข้ามาก็จะอีเมล์ หรือส่งตั๋วไป ให้ทางไปรษณีย์ หรือบางทีลูกค้าแวะมาทำาธุระ

แถวนี้เขาก็แวะเข้ามาหาเรา แอมไทย: สุดท้ายฝากอะไรถึงท่านผูอ้ า่ นแอมไทย ศศิ: ก็อยากจะบอกว่าเราก็ยังบริการดีเหมือนเดิม บริษทั ตัง้ ขึน้ มา 38 ปีแล้ว เรามีเอ็มเมอรัลด์แผนก ไทยมา 15 ปีแล้ว ก็ยังให้บริการคนไทยเต็มที่ เหมือนเดิม ก็สามารถแวะเวียนมาได้ทั้งออนไลน์ ทั้งอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ Apple: ถ้าไปเที่ยวก็มาซื้อตั๋วที่เอ็มเมอรัลด์กัน เยอะๆ นะคะ เราจะให้ราคาพิเศษ นัท: ทีมงานเราจะคอยให้บริการเต็มที่ครับ ถ้า ราคาเราสามารถลดให้ได้เราก็จะลดให้เต็มที่เพื่อ คนไทยด้วยกัน และเราก็แถมบริการคำาแนะนำา ฟรีด้วย โบว์: คุณสามารถโทรสายตรงมาทีเ่ บอร์โทร 0207 312 1733 หรือเช็คราคาโปรโมชัน่ แต่ละวันได้ทาง facebook ของเราคะ Emerald Thaialnd

Contact Thai Department

Emerald.travel หัวหน้าแผนกไทย: ศศิประภา (ศศิ) วัชรพรรณ (โบว์)

Tel. 0207 312 1733 or 0207 312 1713 ติดตามโปรโมชั่นพิเศษได้ใน Emerald Thailand

www.emerald.travel www.peoples.travel Peoples.travel Emerald Travel: 1st Floor 207 Regent Street ณัฐพงษ์ (นัท) ดาริกา (แอ็ปเปิ้ล) London W1B 4ND Peoples Travel: 56 Baker Street London

W1U 7BU

amthaiSamaggi เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฏาคม นายทองปอนด์ ถาวรสถิตย์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีสมาคมฯ พร้อมด้วยว่าทีร่ อ้ ยตรี ภัชวรรฒก์ สาตรรอด รักษาการสภานายกสามัคคีสมาคมฯ ปีที่ 113 และนายนพปฏล บำารักษ์ เลขานุการ สามั ค คี ส มาคมฯ ภู มิ ภ าคมิ ด แลนด์ ไ ด้ นำ า น.ส.ศิวาพร ศิริกุล สภานายกสามัคคีสมาคม ปีที่ 114 (ท่านใหม่) เข้าเยี่ยมคาราวะและแนะนำา ตัวต่อ ฯพณฯ ณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อุปทูต ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทยประจำากรุงลอนดอน

เมื่อครั้นพระองค์ได้เดินทางมาศึกษา ณ สหราช อาณาจักรโดยพระองค์ได้มีพระราชดำาริที่ต้องการ ให้บรรดานักเรียนนักศึกษาชาวไทย ซึ่งถือว่าเป็น ชนชั้นปัญญาชนเป็นอนาคตของประเทศชาติที่ได้ เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนต่างบ้านต่างเมืองใน สหราชอาณาจักรเป็นเวลาแรมเดือนแรมปีได้รวม กลุ่มกันเป็นสมาคมจัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงให้ ความช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยยึดหลักความ สามัคคีเป็นทีต่ งั้ โดยสมาชิกของสามัคคีสมาคมใน พระบรมราชูปถัมภ์หลังจากทีส่ าำ เร็จการศึกษาเล่า เรียนกลับไป ก็กลับไปช่วยพัฒนาชาติบ้านเมือง ละต่อมาในวันเดียวกันคณะสมาคมสามัคคีได้ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งนับจากรุ่นสู่รุ่น เ ข้ า เ ยี่ ย ม ค า ร า ว ะ แ ล ะ แ น ะ นำ า ตั ว ต่ อ ท่ า นอุ ป ฑู ต ฝ่ า ยการศึ ก ษา ฯพณฯ อรวรรณ ในปีนนี้ บั เป็นปีที่ 114 ของสมาคม โดยในส่วนของ นุ้ยภักดี ณ สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยใน นโยบายที่สำาคัญของสภานายกสามัคคีสมาคมฯ สหราชอาณาจักร (ก.พ.) ในปีนี้ได้แก่การวางรากฐานและพัฒนาสามัคคี สมาคมฯ ไปสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางของสมาคม สำาหรับสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ นักเรียนอาเซียน การจัดกิจกรรมการเผยแพร่ สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ได้กอ่ ตัง้ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ ขึน้ โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ ไทยสู่ชาวต่างชาติ การจัดตั้งไทย สอค.วิชาการ

‘amthai’

หรือชมรมสามัคคีวชิ าการ การจดทะเบียนสมาคม ให้เป็นนิตบิ คุ คลตามกฏหมายอังกฤษ การส่งเสริม ให้นกั เรียนนักศึกษาชาวไทยในสหราชอาณาจักรมี ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์ ‘amthai’


amthaipaper 18 18 amthaipaper

ISSUE0079

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

us on technology Facebook Europe News Like facebook.com/amthaipaper

amthaipaper

amthaiEurope news

สรุปข่าวยุโรป

แม็คอิลรอยฝันเป็นจ้าวยุโรป

อรี ย์ แม็ ค อิ ล รอย โปรกอล์ ฟ ชื่ อ ดั ง ชาวไอร์ แ ลนด์ เ หนื อ ที่ เ พิ่ ง คว้ า แชมป์ เมเจอร์ที่ 4 ในศึก “พีจีเอ แชมเปียนชิฟ” เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 10 สิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา ศึกเมเจอร์สุดท้ายของปี 2014 ที่สนาม วัลฮัลลา กอล์ฟ คลับ สหรัฐอเมริกา เป็น โทรฟีแชมป์เมเจอร์ที่ 4 ในการเล่นอาชีพ ของเขา โดยรอรีย์ฝันอยากจะเป็นนักกอล์ฟ ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในยุโรปให้ได้ หลังทำาสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ ถือเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดคนที่ 3 ต่อจาก แจ็ค นิคคลอส และ ไทเกอร์ วูดส์ ที่ครองแชมป์เมเจอร์ได้ 4 รายการ โดยรอรีย์หวังจะคว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่ 5 เทียบ เซวี่ บาเยส เตรอส โปรผู้ล่วงลับชาวสเปน และนิค ฟัลโด้ โปรดังชาวอังกฤษ แชมป์เมเจอร์ 6 สมัย ด้วยวัยเพียง 25 ปี รอรีย์ แม็คอิลรอยคาดหวังว่าเขาจะสามารถเป็นนักกอล์ฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปให้ได้ ในขณะ นี้เขาเป็นนักกอล์ฟมือ 1 ของโลกและยังตั้งเป้าจะทำาสถิติเทียบเท่าพญาเสือ ไทเกอร์ วู้ด ด้วยการจะ คว้ากรีนแจ็คเก็ต ลุ้นแชมป์ เดอะมาสเตอร์ ที่สนามออกัสต้า ในเดือนเมษายน 2015 ทำาสถิติเป็นการ คว้าแกรนด์สแลมป์ คือชนะรายการเมเจอร์ทุกรายการ ‘amthai’

ปูตินสั่งห้ามรัฐเซียนำาเข้าสินค้าเกษตร จากสหรัฐและสหภาพยุโรปหลังถูกคว่ำาบาตร

ประธานาธิปดี วลาดิเมีย ปูตินได้ตอบโต้ต่อชาติตะวันตกกรณีเพิ่ม มาตรการคว่ำาบาตรเพื่อลงโทษรัสเซียต่อกรณีวิกฤตยูเครน โดยปูติน ประกาศใช้มาตรการปกป้องทางการค้า ห้ามการนำาเข้าอาหารหลาย ประเภทจากสหรัฐและสหภาพยุโรป โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี และประธานาธิปดี วลาดิเมีย ปูตินยังขู่จะใช้มาตรการห้ามสหรัฐและ สหภาพยุโรปห้ามบินผ่านน่านฟ้ารัสเซียอีกด้วย โดยมาตรการนี้จะมีผล ต่อหลายประเทศ ไล่ตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ประเทศสมาชิกของสหภาพ ยุโรปและรวมไปถึง ออสเตรเลีย แคนาดา และนอร์เวย์ สำาหรับอาหาร ที่ถูกห้ามนำาเข้ารัสเซียนั้นมี นม ชีส ปลา ผัก ผลไม้ สัตว์ปีก เนื้อวัว เนื้อหมู เป็นต้น โดยปัจจุบัน รัสเซียนำาเข้าอาหารจากต่างชาติอยู่ ประมาณ 35 เปอร์เซนต์ จำานวนนี้ 10 เปอร์เซนต์นาำ เข้ามาจากสหภาพ ยุโรป โดยมีมูลค่าการนำาเข้าราว12,000 ล้านยูโรต่อปี ขณะที่คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออก แถลงการณ์โจมตีว่า มาตรการของรัสเซียมีแรงจูงใจจากประเด็นการเมือง และคณะกรรมการยุโรป พร้อมที่จะใช้มาตรการตอบโต้กลับคืนต่อรัสเซีย ด้านนักวิเคราะห์เตือนว่า มาตรการห้ามนำาเข้าสินค้า ในครัง้ นีข้ องรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทีย่ ากจนของรัสเซียทีต่ อ้ งการพึง่ พาอาหารจากสมาชิก ของสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม รัสเซียเตรียมรับมือด้วยการสัง่ สินค้าเหล่านีจ้ ากประเทศละตินอเมริกา มาทดแทน รวมถึงทำาการค้ามากขึ้นกับประเทศจีน นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ ผลจากการห้ามนำาเข้า สินค้าจากสหภาพยุโรปครั้งนี้ สะเทือนถึงประเทศที่ต้องพึ่งพารัสเซียมากที่สุด คือ ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ กรีซ ฯลฯ อีกมาก ‘amthai’

บาทหลวงชาวสเปนเสียชีวิตแล้วจากอีโบล่า

นัมเบอร์ 5 แต่ในความจริงพวกเขากลับค้นพบปารีสในอีกแง่มมุ หนึง่ คือรถไฟใต้ดนิ ทีแ่ น่นขนัด เด็กเสิรฟ์ ในร้านอาหารทีห่ ยาบคาย และพวกนักล้วงกระเป๋าทีพ่ ร้อมจะขโมยกระเป๋าถือจากนักท่องเทีย่ ว ทัง้ หมด ทั้งปวงนี้นำาพวกเขาไปสู่ความรู้สึกช็อค นายฌอง ฟรานคอส ซู ประธานสมาคมท่องเที่ยวฝรั่งเศสของ จีนกล่าวว่า “คนจีนถูกสอนความโรแมนติกจากฝรั่งเศส พวกเขาอ่านนิยายของฝรั่งเศสและเรื่องราว ความรักของฝรัง่ เศส แต่สดุ ท้ายหลายคนน้าำ ตาตกและสาบานว่าจะไม่กลับมาอีก” สำาหรับฝรัง่ เศสนัน้ พยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง โดยในทุกปีมีคนจีนประมาณ 1 ล้านคนมา เที่ยวฝรั่งเศส เป็นกุญแจสำาคัญให้เศรษฐกิจของฝรั่งเศสกลับมาดีอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ตัวเลขจาก สถาบันสถิตแิ ห่งชาติรายงานว่า เฉพาะรายได้จากการท่องเทีย่ วคิดเป็น 7.2 เปอร์เซนต์ของจีดพี ฝี รัง่ เศส

โยอาคิม เลิฟ ประกาศคุมทีมชาติเยอรมันต่อสู้ศึกยูโร 2016

‘amthai’

โยอาคิม เลิฟ ผู้จัดการทีมชาติเยอรมัน ได้ประกาศว่าจะขอคุมทีมต่อ ไปหลังจากพาทีมคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 4 ที่บราซิลได้สำาเร็จและสร้าง ประวัติศาสตร์เป็นทีมจากยุโรปทีมแรกที่ไปคว้าแชมป์โลกได้ในทวีป อเมริกาใต้ โดยหลังจากนี้เขาจะพาทีมลุ้นแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่ง ชาติยุโรป ปี 2016 ที่ประเทศฝรั่งเศส เลิฟวัย 54 เข้ามารับตำาแหน่ง ต่อจากเจอร์เกน คลินส์มนั น์ เมือ่ ปี 2006 ได้ออกมาประกาศผ่านเว็บไซต์ ทางการของสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมัน (เดเอฟเบ) ว่าเขาจะอยู่คุมทีม อินทรีเหล็กอย่างน้อยอีก 2 ปี และยืนยันว่ายังไม่มีความคิดที่จะอำาลา ทีมชาติในตอนนี้ โดยโยอาคิม เลิฟ บอกว่าต้องการอยูท่ าำ ทีมตามสัญญา ที่ทำาไว้กับเดเอฟเบ จนถึงปี 2016 หวังว่าจะพาทีมสู่ความสำาเร็จคว้า แชมป์ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือ ยูโร 2016 ที่ประเทศ ฝรั่งเศสตามรอยฝรั่งเศสและสเปน คือคว้าแชมป์โลกและแชมป์ยุโรปติดต่อกัน แต่งานแรกตอนนี้ของ เขาหลังจากคว้าแชมป์โลกที่บราซิลคือหากัปตันทีมชาติคนใหม่แทนฟิลิปป์ ลาห์ม ที่ประกาศอำาลาทีม ชาติไปหลังคว้าแชมป์โลกได้สำาเร็จ ‘amthai’

เครื่องบินสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ ถูกยิงตกที่ยูเครนตะวันออก

เครื่องบินสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เทีย่ วบิน MH17 เครือ่ ง บิ น โบอิ้ ง 777-200 อี อ าร์ เ ส้ น ท า ง อั ม ส เ ต อ ร์ ดั ม กัวลาลัมเปอร์ จากท่าอากาศยาน นานาชาติ ก รุ ง อั ม สเตอร์ ดั ม พร้อมผู้โดยสาร 280 คน นักบิน และลูกเรืออีก 15 คน รวม 295 คน มีกำาหนดถึงจุดหมายในเวลา 06.10 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ถู ก ขี ป นาวุ ธ ยิ งใส่ ก ลาง อากาศตกในพื้นที่เมืองโดเนสก์ ทางตะวันออกของยูเครน หลัง เดินทางออกจากกรุงอัมสเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด์ได้ราวๆ 2 ชั่วโมง ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต ข่าวกรองของง สหรัฐเชื่อว่าเครื่องบินถูกยิงโดย จรวดบุ๊คซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบพื้น สู่ อ ากาศ แต่ ร มต.กระทรวง กลาโหมรั ส เซี ย ออกมาตอบโต้ พร้ อ มนำ าหลั ก ฐานคื อ ภาพถ่ า ย ดาวเทียมและภาพจากเรดา มา แสดงช่ ว งเวลาก่ อ นเครื่ อ งบิ น สายการบินตก ซึง่ มีเครือ่ งบินรบยูเครน SU-25 บินประกบ พร้อมตัง้ ข้อสังเกตว่ารัฐบาลยูเครนมีการ เคลื่อนย้ายขีปนาวุธในวันเกิดเหตุเช่นกัน พร้อมนำาภาพถ่ายดาวเทียมมายืนยัน ฮิวบ์ กอร์เตอร์ รอง ประธานของมาเลเซีย แอร์ไลน์ส ในเนเธอร์แลนด์ออกมาเปิดเผยสัญชาติของผูโ้ ดยสาร (ไม่รวมลูกเรือ 15 คน) บนเอ็มเอช 17 ดังนี้ ชาวเนเธอร์แลนด์ 154 คน, ชาวออสเตรเลีย 27 คน, ชาวมาเลเซีย 23 คน, ชาวอินโดนีเซีย 11 คน, ชาวอังกฤษ 6 คน, ชาวเยอรมัน 4 คน, ชาวเบลเยียม 4 คน, ชาว ฟิลิปปินส์ 3 คน, ชาวแคนาดา 1 คน และยังไม่ทราบสัญชาติอีก 47 คน ‘amthai’

มิเกล ปาคาเรซ บาทหลวงนิกายคาทอลิกวัย 75 ปีที่ติดเชื้อ อีโบล่าจากโรงพยาบาลเซนท์ โจเซฟ ประเทศไลบีเรียได้เสีย ชีวิตลงแล้ว ภายหลังถูกนำาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลใน กรุงมาดริดของสเปน โดยบาทหลวงมิเกล นับเป็นชาวยุโรป รายแรกทีเ่ สียชีวติ จากโรคระบาดอีโบล่า ทัง้ นีอ้ โี บลาจะทำาให้ ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ซึ่งในกรณีร้ายแรงจะมีอาการเลือดไหล ไม่หยุด โรคนี้สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางของเหลวจาก ร่างกาย ล่าสุดองค์การอนามัยโลกระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจาก ไวรัสอีโบล่าเพิม่ ขึน้ เป็น 1,130 รายในแอฟริกาตะวันตกและ มีผู้ติดเชื้อ 1,848 ราย โดยตัวเลขนี้รวมถึงในช่วงต้นเดือน สิงหาคม คือในช่วงวันที่ 7-9 สิงหาคม ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจาก อีโบล่าจำานวน 52 ราย และติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 69 ราย โดย นอกจากประเทศไลบีเรียแล้ว ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อจำานวนมากในกินี เซียร์ราลีโอนและไนจีเรีย ขณะ ที่ชาวอเมริกัน 2 รายที่ทำางานให้กับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวคริสต์ในไลบีเรีย ก็กลายเป็น ผู้ติดเชื้ออีโบลาเช่นกันในระหว่างที่ดูแลผู้ป่วยในกรุงมันโรเวีย และได้ถูกส่งตัวกลับไปยังสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย แอร์ไลน์ ส่อเค้าล้มละลาย หลังเกิดเหตุ MH17 ถูกยิงตก เพื่อทำาการรักษาแล้ว สำาหรับบาทหลวงมิเกล ปาคาเรซ ชาวสเปนรายนี้ ได้ทำางานในไลบีเรียมาเป็น ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน มาเลเซีย แอร์ไลน์ส เผชิญความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจากเครื่องบิน 2 ลำา MH370 และ MH17 ที่บรรทุกลูกเรือและผู้โดยสารรวม 537 คน ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสายการ เวลานานกว่า 5 ทศวรรษ ‘amthai’ บิ นใดมาก่ อ น ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะเกิ ด เหตุ เ ครื่ อ ง MH370 สู ญ หาย สภาพทางธุ ร กิ จ ของมาเลเซี ย แอร์ไลน์สก็ซบเซาอยู่แล้ว คาดว่ามาเลเซีย แอร์ไลน์ส อาจดำาเนินธุรกิจได้ไม่ถึงครึ่งหลังของปี 2015 Paris Syndrome หลอนนักท่องเที่ยวจีนเผ่นกลับประเทศ ด้วยซ้ำา พอเกิดเหตุการณ์ MH17 ขึ้น ก็เท่ากับยิ่งเร่งให้จุดสิ้นสุดใกล้เข้ามาอีก ไม่ว่าเหตุการณ์ทั้งสอง โรคระบาดที่แพร่เชื้ออย่างหนักกับนักท่องเที่ยวจีน จะเป็นความผิดของใคร แต่ทำาให้เกิดการตั้งคำาถามที่สำาคัญต่อการอยู่รอดของสายการบินว่า ผู้โดยสาร ที่มาเยือนเมืองหลวงของประทศฝรั่งเศสตอนนี้คือ ยังจะใช้บริการของสายการบินนี้อยู่อีกหรือไม่ และการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ปารีสซินโดม คล้ายกับคนญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้ไปเทีย่ วประเทศ นอกจากนี้การดำาเนินการของสายการบินก็เป็นไปอย่างล่าช้าให้ข้อมูลไม่ชัดเจน สร้างความไม่พอใจให้ จีนเป็นครั้งแรก โดยจากการรับสื่อต่างๆ และดูหนัง กับญาติของผู้โดยสารเป็นอย่างมาก ความสูญเสียทั้ง 2 ครั้ง ทำาให้มาเลเซียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม อย่าง An American in Paris หรือ Le Fabuleux (เอ็มเอเอส) บริษทั แม่ของสายการบินมาเลย์เซียแอร์ไลน์ ทีม่ กี องทุนเพือ่ การลงทุนของรัฐบาลมาเลเซีย Destin d’Amelie Poulain พวกเขาเหล่านั้น ถือหุน้ อยู่ 69% ต้องเจอกับหายนะทัง้ ด้านชือ่ เสียงและสถานะการเงิน ทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ อาจจะเป็นการ คาดหวังว่าจะมาเจอความมีสเน่ห์ ความมั่งคั่งและ ปล่อยให้สายการบินล้มละลายจากนั้นจึงสร้างขึ้นมาใหม่ ‘amthai’ ความศิวิไลของเมืองแห่งยุโรป การแต่งตัวที่ดูดี ของผู้ ช ายและผู้ ห ญิ ง สะพายกระเป๋ า หรู ช าแนล


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

Culture & Entertainment News

amthaipaper

amthaipaper ISSUE0079 amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

19

amthaiCulture & Entertainment News เจเรมี่ คลากสัน โล่ง สัญญา12 ล้านปอนด์กับบีบีซียังอยู่

เจเรมี่ คลากสัน พิธีกร รายการ Top Gear

ลังจากงานเข้าเรือ่ งการใช้ภาษาแสดงถึงการเหยียดผิว แม้จะเป็น มุกตลกในรายการยอดฮิต Top Gear ของเขาแต่กเ็ กือบจะทำาให้ เจเรมี่ คลากสันหมดอนาคตไปเลยจากการเล่นมุกฝืดในครัง้ นี้ แต่สญ ั ญา 3 ปีมูลค่า 12 ล้านปอนด์กับบีบีซียังไม่ถูกยกเลิก แหล่งข่าวระดับสูง ในบีบีซีบอกว่าเขาเป็นสิ่งมีค่าของบีบีซีและผู้บริหารก็ยังต้องการตัว เขาอยู่รวมถึงคนดูของบีบีซีด้วย อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจเรมี่ คลากสันหาเรื่องใส่ตัว ในเดือนพฤษภาคมเขามีปัญหากับผู้อำานวยการ ฝ่ายโทรทัศน์ของบีบีซี แดนนี่โคฮาน เกี่ยวกับการใช้ภาษากึ่งเหยียด กึ่งดูถูกอีกตามเคย แต่สุดท้ายแดนนี่ โคฮานก็ต้องออกมาปกป้องเจเร มี่และทีมงาน Top Gear ว่าไม่มีใครมีความคิดเหยียดผิว เจเรมี คลากสันจะกลับมาพร้อมกับตอนใหม่ๆ ของ Top Gear พร้อมด้วย ริชาร์ด แฮมมอนด์ และ เจมส์ เมย์ ‘amthai’

นักแสดงจาก Game of Thrones JJ Murphy เสียชีวิตแค่1วันหลัง ถ่ายทำา Season 5 นักแสดงที่เพิ่งเล่นบท Sir Denys Mallister ของเรื่อง Night’s Watch เสียชีวิตอย่างกระทันหัน นักแสดงชาวไอร์แลนด์วัย 86 ปีผู้นี้เสียชีวิตหลังจากถ่ายทำา season 5 แค่วันเดียว จากการ เสียชีวิตของเขาทำาให้ทีมงานภาพยนต์เรื่องนี้อาจต้องถ่ายทำาฉาก ที่มีเขาใหม่ สำาหรับ JJ Murphy นั้นเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดง ละครเวที โดยเขาเล่นละครเวทีที่ Lyric Theatre ทีเ่ มืองเบลฟาส ไอร์แลนด์อยู่หลายปี เขากำาลังจะเล่นหนังสยองขวัญฟอร์มยักษ์ เรื่อง Dracula Untold ด้วย ‘amthai’

สาวสวยจากบ้าน Big Brother ประกาศว่า เธอจะขึ้นเตียงกับ Ryan Giggs

Helen Wood ต้ อ ง ก า ร จ ะ สะสมแต้มกับ นักฟุตบอลโดย JJ Murphy การยิงประตูผู้ ช่วยโค้ชคนดังของทีม Man U ซึ่ง Ryan Giggs ก็คอื เป้าหมาย โดยหลังจากทีเ่ ฮเลนย้ายออกจากบ้าน Big Brother แล้ว เธอวางแผนที่จะฉลองการออก จากบ้านด้วยการนอนกับ Ryan Giggs ก่อนที่จะ มาแข่งขันในบ้าน Big Brother 2014 เธอได้อยู่ใน ข่าวพาดหัวด้วยการมีความสัมพันธ์ลกึ ซึง้ กับ Wayne Rooney ในปี 2010 ตอนทีภ่ รรยา Coleen ตัง้ ครรภ์ ส่วน Ryan Giggs ก็มชี อื่ เสียงในด้านความเป็นเสือ ผูห้ ญิงอยูแ่ ล้วหลังจากมีขา่ วว่าเขามีความสัมพันธ์กบั ภรรยาน้องชายแท้ๆ ของตัวเอง ‘amthai’

พายุเฮอร์ริเคนเบรอธ่ามาถึงอังกฤษพร้อมเกิดน้ำาท่วมฉับพลัน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา หลายภาคของ ประเทศถูกถล่มโดยพายุเฮอร์ริเคนเบรอธ่าหลาย ที่ ต้ อ งอพยพ ถนนถู ก ปิ ด เพราะน้ำ า ท่ ว มฉั บ พลั น ศูนย์พยากรณ์ได้เตือนภัยจากพายุลูกใหญ่ที่มาจาก คาริเบียน พื้นที่ที่อพยพเช่น Cambridge shire, Norfolk และ Lincolnshire หลายพื้นที่ไฟฟ้าถูกตัด แหล่งข่าวแจ้งว่าแม้วา่ อุณหภูมขิ องทะเลจะลดกำาลัง ของพายุลงแต่ก็ยังคงจะหนีไม่พ้นสภาพอากาศที่ เลวร้าย หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมด้านป้องกันน้ำาท่วม นาย Craig Woolhouse บอกว่าพายุทำาให้เกิดน้ำา ท่วมในบางส่วนของอังกฤษและเวลส์ ‘amthai’

ปาฎิหารย์ลูกสาวที่หายไป10ปีกับ สึนามิรอดชีวิต

เด็ ก สาว วั ย 4 Ex-hurricane Bertha crosses the UK on 10 August 2014 ข ว บ ที่ (ภาพจาก met office news) หายไป กับคลื่นยักษ์สึนามิในวันบ๊อกซิ่งเดย์ 2004 ได้กลับมาเจอ ครอบครัว 10 ปีตอ่ มา Raudhatul Jannah และพีช่ ายของ เธอได้พลัดพรากจากพ่อแม่หลังจากคลืน่ สึนามิจากมหาสมุทร อินเดียได้ถล่มบ้านของพวกเขาในวันที่ 26 ธันวาคม 2004 พ่อแม่ของพวกเขาได้ตามหาอยู่หลายเดือน และหลายปี ต่อมาลุงของเธอได้เห็นเด็กผู้หญิงหน้าตาคล้ายเธอและได้ บอกแม่ของเด็กจนมาเจอเด็กสาวอายุได้14ปี พ่อแม่เด็ก บอกว่านี่คือปาฎิหารย์จากพระเจ้า ‘amthai’

เจ้าหญิงเคทพาเจ้าชายจอร์จมาเที่ยวสนามเด็กเล่นเจ้าหญิงไดอาน่า ดัสเชสแห่งเคมบริดจ์ หรือเคท มิดเดลตัน สนุกสนานกับ การพาเจ้าชายน้อยวัยหนึ่งขวบหัดเดินและเที่ยวเล่นแบบ สบายๆ โดยครั้งนี้พามาเคารพเจ้าหญิงไดอาน่า ณ สนาม เด็ ก เล่ น ที่ ส ร้ า งเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง เจ้ า หญิ ง ไดอาน่ า โดยมี บอดี้การ์ดติดตาม 3นาย เจ้าหญิงไดอาน่าเสียชีวิตในปี 1997 ในส่วนสนามเด็กเล่นถูกสร้างขึน้ 3 ปีหลังจากเจ้าหญิง ไดอาน่าเสียชีวติ ในคืนก่อนวันเกิดของเธอ แต่เมือ่ สร้างเสร็จ ไม่มีสมาชิกของราชวงค์เสด็จมาร่วมพิธีเปิด ‘amthai’

คู่ รั ก รุ่ น ดึ ก ตายจากกั นในวั น ครบรอบ แต่งงานปีที่76

ภรรยาโรบิน กิบบ์นักร้องดังวง Bee Gees แฉความลับสามีมีชู้สมัย ยังมีชีวิตอยู่

ดไวน่ า กิ บ บ์ ภ ร ร ย า อ ดี ต นักร้องดังก้องโลกผู้วายชนม์ โรบิน กิบบ์ แห่งวง Bee Gees เจ้าของเพลง I Started a Joke ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ ของเธอกับ โรบิน กิบบ์ สมัยทีส่ ามีเธอยังมีชวี ติ อยูว่ า่ ทัง้ สองรักกัน ปานจะกลืนกินแต่ทั้งคู่ก็มีอิสระที่จะทำาอะไรก็ได้ตามใจชอบ อย่าง เช่นสามีเธอมีชีวิตที่มีสีสันรวมไปถึงการมีลูกกับคนรับใช้ของเขา ตอนนีแ้ ม่หม่ายอย่างเธอเพิง่ จะมาเปิดปากพูดถึงเป็นครัง้ แรกเกีย่ ว กับความสัมพันธ์ฉนั ชูส้ าวทีย่ าวนานกว่า 8 ปีระหว่างสามีรอ็ คสตาร์ ของเธอกับคนทีเ่ ธอไว้ใจให้มาดูแลบ้าน แม้วา่ จะถูกสามีนอกใจแต่ ยังไงเธอก็ยนื ยันว่าเธอและโรบินนัน้ มีกนั และกันอยูเ่ สมอ เธอบอก ว่าชีวิตแต่งงานของเธอนั้นเข้มแข็งมาก ดไวน่า กิบบ์ เป็นชาว ไอร์แลนด์เหนือแต่งงานกับโรบิน กิบบ์ ซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียใน ปี 1985 โรบิน กิบบ์ เสียชีวิตเมื่อ 2 ปีที่แล้ว เมื่อเขาอายุ 62 ปี Helen Wood

‘amthai’

ปืนใหญ่อาเซนอลถล่มเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ยับ ในศึกคอมมิวนีตี้ชิลด์

Diana, Princess of Wales’ Memorial Playground (photo: the Royal Park)

คริฟฟอร์ด ฮาร์ดแลนด์ เสียชีวิต ในวัย 101 ปี และมาจอรี่ภรรยา ของเขาวัย 97 ปีเสียชีวติ ตามสามี ในอีก 14 ชั่วโมงถัดมา โดยคู่รัก ทีไ่ ม่เคยพรากจากกันตลอดทัง้ ชีวติ คู่นี้ได้เสียชีวิตลงในช่วงเวลาห่าง ไม่กี่ชั่วโมงในวันครบรอบแต่งงาน ปี ที่ 76 ของทั้ ง คู่ ใ นวั น ที่ 29 กรกฎาคม ที่ ผ่ า นมา คริ ส ติ น ลู ก สาวของเขาทั้ ง คู่ บ อกว่ า แม่ ของเธอเสียชีวติ เพราะหัวใจสลาย (ด้วยความเศร้า) แหล่งข่าวจาก หนังสือพิมพ์โคเวนทรี เทเลกราฟรายงาน โดยทั้งคู่ใชัชีวิตคู่ส่วนใหญ่อยู่เมืองโคเวนทรีและสร้าง ครอบครัวอยูท่ นี่ นั่ ทัง้ สองพบกันครัง้ แรกก่อนสงครามโลกทีเ่ มืองคาร์ดฟิ ในเวลส์ และเป็นรักแรกพบของ ทัง้ สองคนจนได้แต่งงานกันในวันที่ 30 กรกฎาคม 1938 คริสตินจะจัดงานศพของพ่อแม่ของเธอร่วมกัน ‘amthai’

โรบิน กิบบ์นักร้องดังวง Bee Gees เมื่อปี 2008

ทีมปืนใหญ่อาเซนอลของกุนซือ อาร์แซน เวนเกอร์แชมป์ FA CUP งั ด ฟอร์ ม เก่ ง ไล่ ต้ อ นที ม เรื อใบสี ฟ้ า แมนเชสเตอร์ ซิ ตี้ แ ช ม ป์ พ รี เ มี ย ร์ ลี ก ไ ป อ ย่ า ง สนุ ก 3-0 ที่ ส นามเวมบลี ย์ กรุ ง ลอนดอน คว้ า ถ้ ว ยแชมป์ คอมมิ ว นี ตี้ ชิ ล ด์ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 13 ของสโมสรได้ สำ า เร็ จ เมื่ อ บ่ า ย วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคมที่ผ่าน มา โดยในเกมส์นี้อาเซนอลขาด นักเตะหลักสามคนจากทีมแชมป์ โลกเยอรมัน เมซุต โอซิล ลูคัส โพโดสกี้ และ แพร์ มาเตอร์ กุนซืออาร์แซน เวนเกอร์ ทีมปืนใหญ่อาเซนอล ซักเกอร์ ทีไ่ ด้พกั จากการรับใช้ชาติ โดยอาเซนอลได้ประตูจาก ซานติ กาซอร์ล่า นาทีที่ 21 อารอน แรมซี่ย์ นาทีที่ 42 และโอริวิเยร์ ชิรูด์ นาทีที่ 60 ตามลำาดับ เป็นชัยชนะก่อนอาเซนอลจะเตะพรีเมียร์ลีกนัดแรกเจอกับ คริสตัล พาเลช วันที่16 สิงหาคม ส่วนแมนซิตี้จะขึ้นเหนือไปเยือนนิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ในวันที่ 17 สิงหาคม นี้ ‘amthai’


20 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper amthaipaper

contact us : Tel no. 07886 359 750, 07950 179 321

technology


news roundup Follow us on Twitter @amthaipaper

amthaipolitics โดย: ทีมข่าวแอมไทย

สรุปข่าวการเมือง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57 กปปส.

amthaipaper amthaipaper ISSUE0079 www.amthai.co.uk / January 2008

politics

เนื่ อ งจากเกรงว่ า จะไม่ ไ ด้ รั บ ความปลอดภั ย จากนัน้ น.ส.กริชสุดา ได้ขอลีภ้ ยั ทางการเมืองไปยัง ยุโรป และได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศและ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนว่าถูกทำาร้าย ทารุณ ระหว่างถูกควบคุมตัว อีกทั้งคลิปที่ให้สัมภาษณ์ ก่ อ นหน้ า นั้ น ทหารได้ เ กลี้ ย กล่ อ มให้ พู ด ถึ ง ภาพ ลักษณ์ด้านดีของกองทัพ

www.amthai.co.uk/newspaper

ต่อจากหน้า 4

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมารเสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเปิดประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ฌ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 57 พาดพิงได้ออกมาปฏิเสธว่าได้บอกให้น.ส.กริชสุดา ยุติพฤติกรรมที่สร้างความแตกแยก และหันมาทำา เพื่อ ชาติบ้า นเมือ งเท่า นั้น ขณะที่พ .อ.วินธนัย สุว�รี โฆษกคสช. มองว่าน.ส.กริชสุดาสร้างเรื่อง เพือ่ ดึงองค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีบทบาทและ ยกเหตุผลเพื่อขอลี้ภัยในต่างประเทศ เพื่อหลบหนี คดีอาญาอีกทั้งยังเกรงว่าจะได้รับอันตรายจาก เครือข่ายทีใ่ ช้ความรุนแรงเพราะน.ส.กริชสุดาได้ให้ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไว้มาก

ทั้ ง นี้ น .ส.กริ ช สุ ด าได้ ถู ก ตำ า รวจจั บ พร้ อ มอาวุ ธ สงครามจำานวนมากที่บ้านหลังหนึ่งในอ.บางแสน จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. หลังการยึดอำานาจ จากนั้นได้ถูกทหารควบคุมตัวเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน ซึ่งระหว่างนั้นได้มีข่าวลือว่าเสียชีวิตแล้ว แต่ต่อมาได้ให้สัมภาษณ์ออกอากาศทางโทรทัศน์ ทางด้านพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่าการให้รา้ ยกองทัพ ช่อง 5 ว่าอยู่สุขสบายดีและเป็นผู้ขออยู่ต่อเอง อย่างไรก็ตามพ.อ.สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด ผู้ถูก นั้นไม่เป็นความจริง และยืนยันได้ว่าน.ส.กริชสุดา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ ทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการเปิดงาน “แม่ผู้ให้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต่อมากลับไปบอก ว่าทหารซ้อม แสดงเจตนาไม่ดี และขณะนี้ยังไป ร่วมกลุม่ กับพวกละเมิดสถาบันทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศ ซึ่งเป็นพวกหนีหมายจับทั้งนั้น “ผมเอ่ยชื่อเลย ละกัน นายชูพงษ์ ถี่ถ้วน นายเอนก ชัยชนะ นายเสน่ ห์ ถิ่ น แสน นายอำ า นวย แก้ ว ชมภู นายองอาจ ธนกมลนันท์ และอืน่ ๆ อีกพอสมควร รวมหั ว กั บ กลุ่ ม ต่ อ ต้ า นอะไรต่ า งๆ นี้ ด้ ว ย มี หลักฐานเชื่อมโยงกันอยู่ มีรูปถ่าย มีไรเจอกันอยู่ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ใช้ไม่ได้ ทุกคนมีคดีอาญา เพราะฉะนั้นต้องถูกดำาเนินคดี ก็พยายามจะทำา สูตรในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน” ‘amthai’

amthairoyalty

พ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการ ของเสรีภาพในตัวบุคคล และหลักความยุตธิ รรม ตามความเข้าใจให้แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ ข้าพเจ้า ไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการ ปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำานาจ อันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดย ทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำานาจทั้งหลาย ของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อ ใช้อำานาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอัน แท้จริงของประชาราษฎร บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของ ข้าพเจ้าทีจ่ ะให้ราษฎรมีสทิ ธิออกเสียงในนโยบาย ของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำาเร็จ และเมือ่ ข้าพเจ้ารูส้ กึ ว่าบัดนีเ้ ป็นอันหมดหนทางทีข่ า้ พเจ้า จะช่วยเหลือให้ความคุม้ ครองแก่ประชาชนได้ตอ่ ไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออก จากตำาแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) ข้าพเจ้าขอสละสิทธิของข้าพเจ้าทั้งปวง ซึ่งเป็น พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ ทรงพระอักษร ของข้าพเจ้าอยูใ่ นฐานะทีเ่ ป็นกษัตริย์ แต่ขา้ พเจ้า ด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง มีข้อความบาง ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวงอันเป็นของข้าพเจ้า แต่ เ ดิ ม มาก่ อ นที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ราชสมบั ติ สื บ ตอนว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและพวก สันตติวงศ์” ‘amthai’ (อ่านต่อฉบับหน้า) continue from page 6 stated that: Now, I think that my aim for my I think the government and its people to have a real voice in the affairs party employ methods of administration of the country has not been fulfilled, and incompatible with individual freedoms and I feel that there is no longer any way for principles of justice. I disagree with any me to assist and protect the people. I person or any party in carrying on govern- therefore have to abdicate and leave my position as the king from now on. wish ment policy in my name. I am willing to resign my powers, to renounce all my kingly privileges, but which I formerly exercised on people as to retain all my rights which were mine a whole, but I will not turn them over to before my accession to the throne. ‘amthai’ any individual and any group to use in an autocratic manner without listening to (To be continued) people. ต่อจากหน้า 6

21 21

£30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe

+44 (O) 7950 179321,


amthaipaper 22 22 amthaipaper

ISSUE0079

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper technology

directory

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK

Offices in Thailand

Royal Thai Embassy London

The new restaurant in north east of England Wanted

1. Head chef 2. Second chef 3. Head waitress / waiter 4. Experienced restaurant manager With accomodation, salary depend on the experience.

Please contact 07968743336

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต อย่างละเอียดทุกเรื่อง โชคลาภ การงาน ความรักและเรื่องอื่นๆ รับปรึกษาทางโทรศัพท์

0797 3656 517, 07979356229 เบอร์ไทย 092 8719609 โทรหาคุณจิ๋ม

MEET THAI LADIES & BRITISH GENTLEMEN

Massage Staff Needed in Central London rich area need staff for massage. Full-time or Part-time You can start at any time Over £1000.00 /week. Please contact:

in the UK and Abroad, looking for friendship, romance, love and marriage. Call: 0208 9806 500, 0798 9909 044 www.sierraintroductions.net info@sierraintroductions.net

07466 382 698

Help with your Massage Business Massage business not good enough? Don’t worry !

1. We can help you to adverts in good websites, newspaper; 2. Google SEO (increases 30% -50% income—please Google with keyword “oriental massage”, 70% of Google page one are our clients, Google SEO brought them more than 100.00/day=3000.00/month); 3. Web designing; 4. We can send customers to you; 5. We can introduce you to work in busy massage shop (over £1500.00/week) Please contact: 07542125871

มีห้อง Double Room ให้เช่า

MASSAGE STAFF NEEDED

£140/week Southfield, London contact: 0788 155 6126 0779 885 1085

in Blackpool Holiday Resort (north west) need staff now for massage, full-time or part-time you can start at any time over £700.00 /week please contact 07971 772315

29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

British Council in Thailand

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand) 1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC)

Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม 28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd.

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

ÃѺÊÁѤüٌ¨Ñ´¡ÒÃâçáÃÁ¢¹Ò´àÅç¡ ÃÔÁ·ÐàÅ ·ÕèàÁ×ͧ Skegness, England      

ÇزԻÃÔÞÞÒµÃÕ ÍÒÂØÍ‹ҧ¹ŒÍÂ30 »‚ºÃÔºÙó ¶ŒÒÁÕ»ÃÐʺ¡Ò󏴌ҹ¡ÒÃâçáÃÁ¨ÐÃѺ¾Ô¨ÒóÒ໚¹¾ÔàÈÉ ÁÕÊÇÑÊ´Ô¡Òà ¡Ô¹ÍÂÙ‹¿ÃÕ ÁÕ¾Ô¨ÒóÒ⺹ÑÊ»ÃШӻ‚ ÊÒÁÒöʋ§ CV ÁÒä´Œ·Õè

skegness.manager@gmail.com

Thai restaurant & Pub for sale

50 seat restaurant. Large garden,outside bar & BBQ Well Equipped kitchen. 7 bedrooms. Located between affluent towns of Berkhamsted and Tring. Illness forces sale of our good business

www.cowroastinn.com Price £19,000

Contact: Bupachart 07580057833

ÍÂÒ¡ãËŒÅÙ¡¤Ø³ “਎§” ¤³ÔµÈÒʵÏ and Science àªÔÞ¿˜§·Ò§¹Õ餋Рamthaipaper amthaipaper To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321

C

lassified Advertising Advertising from E-mail: ad@amthai.co.uk

£5

Email: ad@amthai.co.uk

Contact: In

English : 07950 179 321, In Thai : 0788 6359 750

+ ÃѺÊ͹¾ÔàÈÉ ¤³ÔµÈÒʵÏ (Maths and Science) ÍÒÂØ 7-16 ãËŒ¶Ö§ºŒÒ¹ ã¹ÃÒ¤Ò¤¹ä·Â ÃѺ»ÃСѹàËç¹¼ÅÀÒÂã¹ 3 à´×͹ (aree, SW, W TW) + ÃѺµÔÇࢌÁ¡‹Í¹Êͺ KS2, 11+, KS3 and GCSE (äÁ‹ä´Œ Level ÊÙ§ÊØ´ÂÔ¹´Õ¤×¹à§Ô¹)

Ê͹â´ÂµÔÇàµÍÏÁ×Íâ»Ã »ÃÐʺ¡ÒóÁÒ¡¡Ç‹Ò 8 »‚ - MSc (1st Hon.), A*-A level Maths.


amthaipaper

news roundup

www.amthai.co.uk / January 2008

SAVE2CALL

Buy it online www.save2call.co.uk

Find the best deal for you

23


24 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

technology

Profile for amthai International

Amthaipaperissue0079  

Amthaipaperissue0079

Amthaipaperissue0079  

Amthaipaperissue0079

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded