Page 1

news roundup 2 amthaipaper

politics

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

1

ISSN 2051-2554

ISSUE 0078

โพลชีส้ ก็อตแลนด์ ไม่ตอ้ งการแยกตัวจากยูเคเกินครึง่ อ่านต่อหน้า 19

รถโดยสารในลอนดอนเลิกรับเงินสด รถโดยสารใน ล อ น ด อ น เ ลิ ก รั บ เงินสดตั้งแต่ วันที่ 6 กรกฏาคมผู้ โ ดยสาร รถประจำ า ทางจะต้ อ ง แ ต ะ บั ต ร เ ติ ม เ งิ น ออยส์เตอร์เท่านั้น อ่านต่อหน้า 19

In English

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24

The tug o’ war at Blair Atholl Highland Games photo credit: www.visitscotland.com

สถิติที่น่าสนใจหลังทีมอินทรีขยี้แซมบ้า 7-1 อ่านต่อหน้า 18


22

amthaipaper amthaipaper

ISSUE0077 www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

amthaipaper

สรุปข่าวการเมือง

amthaipaper ISSUE0078 amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

33

สรุปผลงาน 1 เดือน คสช. คืนความสุขให้คนในชาติ

การประกาศยึดอำานาจโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านพ้นไปกว่า 1 เดือน คสช.ได้แถลงผลงานพร้อมทัง้ เชิญทูตทหาร กว่า 15 ประเทศรับฟังคำาชีแ้ จงด้วย โดยยกภารกิจ สำ า คั ญ คื อ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยภายใน ประเทศ และการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ที่ผ่าน มาเพือ่ เปลีย่ นผ่านประเทศไทยไปสูก่ ารปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น ประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

โดยในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดนั้น ให้ ความสำาคัญกับการตัดเส้นทางการเงินของผู้ค้า ยาเสพติด ด้วยการขอความร่วมมือจากสมาคม ธนาคารไทย และสมาคมทีเ่ กีย่ วกับสถาบันการเงิน หาทางระงับไมให้ผคู้ า้ ยาเสพติดทำาธุรกรรมทางการ เงินได้อย่างคล่องตัว และได้สั่งแยกผู้ต้องหาค้า ยาเสพติ ด รายใหญ่ ไ ปขั งในเรื อ นจำ า เขาบิ น ที่ จ.ราชบุรีที่มีระบบป้องกันอย่างเข้มงวด

ด้

านการบริหาร คสช.ได้ร่วมดำาเนินการขับ เคลื่อนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจัด แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 5 ฝ่าย และ 1 ส่วนงาน ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ได้มอบหมายนโยบายให้ทุกฝ่าย รีบไปดำาเนินการ และช่วยแก้ไขปัญหาที่สะสมมา นาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ สูงสุด ประกอบด้วย ฝ่ า ยความมั่ น คง เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารจั บ กุ ม อาวุ ธ สงครามในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งติดตาม สืบสวนสอบสวนจับกุมเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ ใช้อาวุธสงครามได้เป็นจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ สนับสนุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของกลุ่ม การเมืองธุรกิจผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ อย่างต่อเนื่อง

จะช่ ว ยกระตุ้ น การจั บ จ่ า ยใช้ ส อย การบริ โ ภค ภายในครัวเรือนและการชำาระหนี้สินต่างๆ ส่งผล ให้ภาพรวมเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีจ ะเพิ่ ม ขึ้น เฉลี่ยร้ อ ยละ 0.2 และได้ อ อก มาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านการลดต้นทุนการ ผลิต แทนโครงการรับจำานำาข้าว โดยเน้นด้านสิน เชื่อดอกเบี้ยต่ำา สนับสนุนด้านการตลาด เพื่อลด การผูกขาดนายทุน ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลด การใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ส่งเสริมการจัดตั้ง สหกรณ์และโรงสีขา้ วขนาดเล็กให้ทวั่ ถึงทุกพืน้ ทีใ่ น อนาคต

จากสถิ ติ จั บ กุ ม อาวุ ธ สงครามในช่ ว งก่ อ นการ เปลีย่ นแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน โดยคสช. มีสถิตกิ ารจับกุมอาวุธสงครามทีผ่ ไู้ ม่หว้งดีนาำ มาใช้ ก่อเหตุความรุนแรงจำานวน 19 ครัง้ และเมือ่ คสช. เข้ายึดอำานาจการปกครอง สามารถตรวจยึดและ จับกุมอาวุธสงครามรวมถึงผูน้ าำ อาวุธสงครามมาทิง้ ไว้ได้สูงถึง 51 ครั้ง คิดเป็นจำานวนรวมของอาวุธ คสช.ยังเดินหน้าทำาความเข้าใจกับต่างประเทศ 1,996 กระบอก เครื่องกระสุน 31,840 นัด และ ผ่ า นเอกอั ค รราชทู ต และกงสุ ลใหญ่ ป ระจำ า ต่ า ง วัตถุระเบิด 265 ลูก ประเทศของไทย ถึงข้อมูลข้อเท็จจริงและความ จำาเป็นในการเข้าควบคุมอำานาจของคสช. ตลอด นอกจากนี้ผลจากการบูรณาการหน่วยงานด้าน จนชีแ้ จงแนวทางการขับเคลือ่ นประเทศไทย หรือ ความมั่นคง ทั้งทหาร ตำารวจ สำานักงานคณะ โรดแมป โดยเฉพาะการดำ า เนิ น นโยบายด้ า น กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ที่จะเน้น ป.ป.ส.สายงานกองอำานวยการรักษาความมั่นคง เรือ่ งการค้าเสรีและการดูแลผลประโยชน์ของมิตร ภายในราชอาณาจักร หรือกอ.รมน. และภาคอืน่ ๆ ประเทศในประเทศไทย รวมทั้งภาคประชาชน ยังทำาให้การปราบปราม การกระทำาผิดกฎหมาย อาทิการปราบปรามเครือ คสช.แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ ข่ายยาเสพติด บ่อนการพนันและขบวนการทำาลาย การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือคตร.ที่มีส่วน ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบูรณาการเรื่อง ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำาเนินการงาน เพื่อ แรงงานทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก ติดตามและตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ วงเงิน ขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจกับ เกิน 1,000 ล้านบาท ให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่ามี ต่างประเทศในทุกมิติร่วมกับกระทรวงการต่าง ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมอย่าง ประเทศและหน่วยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐเอกชนและ แท้จริง และได้ติดตามแผนงานหรือโครงการที่มี ประชาชน วงเงินสูง มีปัญหาในการดำาเนินงาน และอยู่ใน ความสนใจของประชาชนแล้ ว 10 โครงการ ฝ่ายเศรษฐกิจ มีผลงานทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ดุ คือการ วงเงินรวมกว่า 150,000 ล้านบาท อาทิ โครงการ ปิดบัญชีหนีจ้ าำ นำาข้าว โดยธนาคารเพือ่ การเกษตร จ้ า งให้ บ ริ ก ารระบบตรวจสอบและคั ด กรองผู้ และสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้ โดยสารล่ ว งหน้ า และโครงการพั ฒ นาท่ า ชาวนาได้ครบทั้งหมด 838,538 ราย จำานวนเงิน อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ของการท่า 89,931 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปถึงมือชาวนา อากาศยานแห่งประเทศไทย การใช้จา่ ยเงินกองทุน

ภารกิจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการปฏิรปู เพือ่ เปลีย่ นผ่าน ประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และยั่งยืน

ะยะที่ 1 ปรองดอง และร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว 22 พ.ค. 57 คสช.ยึดอำานาจ ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญปี 2550 แถลงเดินหน้ารักษาความสงบ เรียบร้อยในประเทศ พร้อมเริม่ กระบวนการปรองดองควบคูก่ บั ดำาเนินการร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัว่ คราว) เพื่อใช้ในการบริหารประเทศตามหลักนิติรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมาทำาหน้าที่ ปฏิรูปประเทศทุกด้าน และนำาไปสู่การจัดทำารัฐธรรมนูญฉบับถาวร 27 มิ.ย. 57 คสช.เผยยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจแก้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และคสช.ตรวจสอบอีกครั้ง ระยะที่ 2 ปฏิรูปประเทศ ก.ค. 57 คสช.นำาร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้มีผลบังคับใช้ภาย ในเดือนก.ค.

ส่วนการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น นอกจากจะมีการ ทำาความเข้าใจกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน หรือปปง. และ สถาบันการเงิน ถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการขอความ ร่วมมือตรวจสอบธุรกรรมการเงิน เพื่อป้องกัน ปัญหาการฟอกเงิน ในส่วนของการตรวจสอบการ ทุจริต ได้จดั ตัง้ คณะทำางานตรวจสอบการทุจริตใน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของกระทรวง เรื่องข้าวไปอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้เกิดความชอบ พลังงาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ธรรมอย่างแท้จริง อ่านต่อหน้า 16 คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตของกระทรวง ศึกษาธิการ และการบริหารจัดการการขายสลาก amthaiteam กินแบ่งรัฐบาลของสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล Director เป็นต้น Ramida Vijitphan โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าำ 3.5 แสนล้าน บาท หัวหน้าคสช.ได้สั่งการให้มีการทบทวนใหม่ ทั้งหมด โดยจะจัดทำาแผนบริหารจัดการน้ำาให้ ครอบคลุ ม การแก้ ปั ญ หาทั้ ง ระยะเร่ ง ด่ ว นหรื อ เฉพาะหน้า ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ขณะที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาท คสช.ต้องการให้นำาเสนอแผน ยุ ท ธศาสตร์ ใ นภาพรวมพร้ อ มกั น ทั้ ง หมด ทั้ ง ทางรถไฟ ทางบก ทางน้ำาและทางอากาศ โดย กระทรวงคมนาคมได้ เ สนอแผนยุ ท ธศาสตร์ โครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ ต่อ ทีป่ ระชุมฝ่ายเศรษฐกิจ ซึง่ ได้มมี ติเห็นชอบข้างต้น ที่จะดำาเนินโครงการระหว่างปี 2558-2565 ตาม ที่กระทรวงคมนาคมเสนอ แต่ขอให้ตัดโครงการ รถไฟความเร็วสูงออกจากแผนไปก่อน เนื่องจาก ที่ประชุมเห็นว่าไม่ใช่โครงการจำาเป็นเร่งด่วน ฝ่ า ยกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม รั บ ผิ ด ชอบการแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งและผล กระทบทีเ่ กิดจากข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรค ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน อำ า นวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ การลดความขัดแย้ง โดยตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมได้เดินหน้า มาตรการปราบปรามยาเสพติด และการปราบ ปรามการคอร์รัปชั่น

Editor Sittikorn Meesukul Operations Manager Charlie Ercilla Co-Editor in General Pasha Prabpal, Jongjin Jitjang, Editorial Team Patcharin Hayes, Ramon Chiratheep, Mukkarin Thitavaranun Distribution/Advertising Manager Charlie Ercilla, Panida Sutatchutoe Photographers Charlie Ercilla, Ramida Vijitphan Contributors Sermsak Narinwong, Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Soikaimook Boonrasri, Poranee James, Thanomjit Phanichrat Art Director Ramida Vijitphan Graphic Designers Suchada Supantamart, Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial 0788 635 9750, 0785 2771 709, 0795 0179 321 ad@amthai.co.uk Contact for Membership/Discount Card Charlie Ercilla, Mukkarin Thitavaranun 0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk

ส.ค. 57 ดำาเนินการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และสภาปฏิรูปแห่งชาติ จาก กระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จากทุกภาคส่วนทุก ก.ย. 57 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ต.ค. 57 สภาปฏิรปู แห่งชาติ เริม่ ปฏิบตั หิ น้าที่ โดยสภาปฏิรปู ฯ จะจัดทำาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ ร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จ ระยะที่ 3 เดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ก.ค. 58 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร ต.ค. 58 จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให้ประเทศมีคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และยั่งยืน ‘amthai’


44

amthaipaper amthaipaper

ISSUE0078 www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

amthaiMoney

By: Alin

money

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

อัตราดอกเบี้ยของอังกฤษมีแนวโน้มสูงขึ้น

ดอกเบี้ย ดัชนีตลาดหุน้ สำาคัญของโลก เช่น ดาวโจนส์ทที่ ะลุ หมื่นเจ็นพันจุดไปแล้ว หรือดัชนีรวมของบริษัท ใหญ่ในสหรัฐ 500 บริษัท หรือที่เรารู้จัก กันในชื่อ ดัชนี S&P 500 พุง่ ขึน้ ทำาสถิตใิ หม่เรือ่ ยๆ (ดูกราฟ ทีน่ �ำ ม�จ�กบลูมเบิรก์ ) มีอยูห่ ลายสาเหตุ ตัง้ แต่ผล ประกอบการบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด หลักทรัพย์นนั้ ๆ ออกมาดีกว่าทีต่ ลาดคาดเอาไว้ ไป จนถึ ง สาเหตุ ที่ ธ นาคารกลางสหรั ฐ หรื อ เฟดฯ แบกรับความเสี่ยงมาตลอดในตลาดพันธบัตร ตลาดหุ้ น ไปเกี่ ย วกั บ แนวโน้ ม อั ต ราดอกเบี้ ย ได้ยังไง มื่อหุ้นขึ้นเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศ ดีขึ้นย่อมเป็นข่าวดี เพราะที่ผ่านมาเฟดฯ เอง แบกรับด้วยการเดินนโยบายผ่อนปรนทางการเงิน ข้�งบนคือกร�ฟอัตร�แลกเปลี่ยนเงินปอนด์ ต่อเงินดอลล�ร์ในช่วงห้�ปีที่ผ่�นม� สุดๆ ทัง้ ดอกเบีย้ ทีต่ า่ำ ติดดิน ประกอบกับคิวอี (การ ที่ม�: คือ บลูมเบิร์ก ปล่อยเงินเข้�ระบบ) มาตรการต่างๆ แน่นอนจาก ตั้งแต่ต้นปี 2009 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่าเดิน คงจะไม่ ง่ า ย และอาจจะกลั บ ทำ าให้ เ ศรษฐกิ จ เหมือนสมัยก่อนวิกฤตเศรษฐกิจก็ได้ ยังดีที่จะไม่ อังกฤษถดถอยแทน เกิดในเร็ววันนี้ เราๆ ท่านๆ ก็คงได้แต่รอดูว่า นี้ไป คงมีแต่ขันน็อตให้นโยบายการเงินรัดกุมขึ้น นโยบายดอกเบี้ยต่ำามากว่าห้าปีแล้ว แบงก์ชาติจะเดินนโยบายอย่างไร และผลกระทบ นอกจากจะมาจากสาเหตุข้างต้นแล้ว ที่ทำาให้หุ้น ตลาดกลัวกันว่าหากเมื่อแบงก์ชาติอังกฤษขึ้นดอก หากแต่ว่าในระยะยาว คนในวงในของแบงก์ชาติ ต่อคนทั่วไปจะเป็นยังไงกันสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้า สหรัฐทีข่ นึ้ ไปทำา new high เพราะตัวเลขการจ้าง เบีย้ จริงๆ จะขึน้ ในอัตราทีแ่ รงเกินกว่าตลาดจะรับ บอกเป็นนัยๆ ว่าอัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงถึง 5% นี่แหละ ‘amthai’ งานออกมาดี ซึง่ นางแจเน็ต เยเล็น ประธานเฟดฯ ได้ เพราะอาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจพืน้ ฐาน พูดมาตลอดว่าเฟดฯ ดูตัวเลขตัวนี้เป็นตัวหลัก อื่นๆ เคยเขียนไปก่อนหน้านี้แล้วว่า อังกฤษเป็น ตัวหนึ่ง เพื่อตัดสินว่าจะดำาเนินนโยบายด้านการ ประเทศที่หนี้ครัวเรือนสูงมาก ดอกเบี้ยสูงไม่ดีต่อ เงินต่างๆ ของเฟดฯ ต่อไปอย่างไร สังเกตได้ว่า ผู้มีหนี้แน่นอน พอตัวเลขจ้างงานออกมาดีก็เป็นวันเดียวกับที่หุ้น ดาวโจนส์ทะลุหมื่นเจ็ดพันจุด ทองราคาลงและ นายมาร์ค คาร์นี่ ผู้ว่าการแบงก์ชาติเคยพูดว่า yields ของพันธบัตรรัฐสหรัฐวิ่งขึ้น นั่นหมายถึง ดอกเบี้ ย อั ง กฤษน่ า จะขึ้ นไปแตะระดั บ 2.5% ตลาดคาดไว้แล้วว่าดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้นแน่นอน ภายในปี 2017 นี้ นายคาร์นี่รีบออกมายืนยันอีก ตลาดคาดว่าคิวอีน่าจะลดลงไปอีก และนักลงทุน ว่าทางแบงก์จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรง เขา เริ่มมั่นใจเพราะเห็นว่าเฟดฯ มั่นใจในการฟื้นตัว เตือนตลาดว่าอย่าเก็งกันไปว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อ ทางเศรษฐกิจหนนี้ และเชือ่ ว่าหากสถานการณ์ไม่ ไหร่ อัตราการขึ้นสำาคัญกว่าเป็นไหนๆ นั่นก็เป็น ดีอีกครั้ง เฟดฯ คงพร้อมกลับลำามาอุ้มชูอยู่บ้าง เพราะเมื่อหนี้ภาคครัวเรือนในประเทศสูง การที่ คนทัว่ ๆ ไปจะรับมือกับดอกเบีย้ ทีว่ งิ่ พรวดพราดขึน้ เพราะดูเหมือนจะมีกลยุทธอยู่ไม่น้อย

เศรษฐกิจอังกฤษ ทางอังกฤษก็ไม่นอ้ ยหน้า ตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวม ออกมาเป็นทีพ่ อใจของตลาดมาก อย่างตัวเลขภาค อุตสาหกรรมที่เพิ่งประกาศเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ออกมาดีเกินคาด ตลาดเก็งกันว่าอังกฤษคงจะเป็น ชาติแรกที่ขึ้นดอกเบี้ยก่อนชาติที่พัฒนาแล้วอื่นๆ ที่เดินนโยบายผ่อนปรนทางการเงิน อัตราแลก เปลี่ยนในสกุลปอนด์สเตอร์ลิงค์พุ่งทันที เมื่อช่วง ที่ม�: ต้ น เดื อ นกรกฏาคมที่ ผ่ า นมาอั ต ราแลกเปลี่ ย น ปอนด์กับดอลลาร์สหรัฐวิ่งไปทะลุ $1.71 ต่อ 1 ปอนด์แล้ว ซึ่งถือว่าเงินปอนด์แข็งที่สุดเมื่อเทียบ กับเงินสหรัฐในรอบ 6 ปีเลยทีเดียว หรือจะเรียก ว่ า ตั้ ง แต่ เ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ หนนี้ เงิ น ปอนด์ ตอนนีแ้ ข็งทีส่ ดุ แล้วเมือ่ เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ข่ า วดี ห นนี้ ยั ง ไม่ ทำ า ให้ เ งิ น ปอนด์ วิ่ ง ทะยานไป มากกว่านีค้ งเป็นเพราะตลาดยังมองว่า เฟดฯ เอง ก็คงจะไม่ปล่อยให้ดอกเบีย้ ตัวเองต่าำ เตีย้ ไปอีกนาน และก็ ค งจะทะยอยขยั บ ขึ้ น เช่ น กั น อาจจะไม่ ปัจจุบันทันด่วนเท่ากับการขึ้นดอกเบี้ยของอังกฤษ แต่ ก็ ค งไล่ กั นไม่ ไ กลนั ก เพราะตั ว เลขเศรษฐกิ จ สหรัฐเองก็ดีขึ้น และที่สำาคัญตัวเลขด้านแรงงาน ทีน่ างเยเล็นย้าำ นักย้าำ หนาว่าสำาคัญก็กระเตือ้ งขึน้ ใน ระดับที่ตลาดเรียกดีเกินคาด ถึ ง แม้ ว่ า ตลาดจะรู้ ดี ว่ า ดอกเบี้ ย อั ง กฤษต้ อ งขึ้ น แน่นอน อาจจะมีการถกเถียงกันบ้างว่าจะขึ้น ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า แต่ยังไงก็ขึ้น ปัญหาที่ ตลาดกลัวกันคืออัตราการขึ้นมากกว่า ถ้าลองสังเกตุช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา แบงก์ชาติองั กฤษหัน่ ดอกเบีย้ เร็ว มากและแรงมากไม่ใช่ขยับกันทีละ 0.25% เหมือน ในสมัยที่สถานการณ์เศรษฐกิจยังพอจะปกติอยู่ บ้าง ในเวลาไม่ถงึ ครึง่ ปีดอกเบีย้ วิง่ จาก 4.5% หล่น ไปติดดินที่ 0.5% และคงอัตราดอกเบีย้ นีม้ าตลอด

เดือน ปี อัตราดอกเบี้ย ต.ค. 2008 4.50 % พ.ย. 2008 3% ธ.ค. 2008 2% ม.ค. 2009 1.50 % ก.พ. 2009 1% มี.ค. 2009 0.50 % ธน�ค�รกล�งอังกฤษ

ธน�ค�รกล�งอังกฤษ


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

5


66

amthaipaperISSUE0078 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

royalty

amthaipaper

amthaiRoyalty (ต่อจากตอนที่แล้ว) พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รัชกาลที่ ๗)

การปกครอง

พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ฯ ท ร ง มี พ ร ะ ร า ช ดำ า ริ ที่ จ ะ พ ร ะ ร า ช ท า น รัฐธรรมนูญในโอกาสครบ รอบ ๑๕๐ ปีของ กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แต่ก็ทำาไม่ ได้ในระยะนั้น เพราะมีบุคคลคณะหนึ่งเข้า ยึดอำานาจการปกครองจากพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมี เจตนาล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะ บุ ค คลคณะนี้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาจากประเทศ ในโลกตะวันตก การกระทำาของคณะบุคคล ดั ง กล่ า วก็ ต รงกั บ พระราชประสงค์ ที่ ท รง ตั้งพระราชหฤทัยไว้แต่เดิม พระองค์จึงทรง สละพระราชอำานาจการปกครองและทรงเป็น พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

การร่างรัฐธรรมนูญครั้งแรก

ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชปุจฉาพระยากัลยาณไมตรี (Dr.Francis B. Sayre) ๙ คำาถาม เกี่ยว กับสถานการณ์การเมืองที่ไทยกำาลังเผชิญอยู่ ในช่วงต้นรัชกาล โดย ๒ ข้อแรก เป็นพระ ราชปุจฉาเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติ และจะ แน่ใจได้อย่างไรว่าพระมหากษัตริย์ที่จะขึ้น ครองราชย์องค์ต่อๆ ไป เป็นพระมหากษัตริย์ ที่มีความสามารถ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ปุจฉา ในเชิงปรึกษาว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ไทยจะ ปกครองแบบรัฐสภา โดยมีผู้แทนซึ่งปวงชน

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๔๗ ราชวงศ์จักรี

royalty article

S. Narinwong

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

เลือกเข้ามา ข้อ ๕ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของอภิรัฐมนตรี ในข้อที่ ๖ และ ๗ เป็นไปได้ หรือไม่ที่ประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีและสภา นิติบัญญัติ ส่วน ๒ ข้อสุดท้าย เป็นเรื่องเกี่ยว กับการคลังการเงินของประเทศ และปัญหาการ กลืนชาวจีนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีจำานวนมากใน ประเทศได้เพียงใด พระยากัลยาณไมตรีได้ตอบพระราชปุจฉา ๘ ข้อ แรก โดยไม่ตอบข้อสุดท้าย พร้อมกับทูลเกล้าฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับย่อ ซึ่งมี ๑๒ มาตรา เท่านั้น เรียกว่า “Outline of Preliminary Draft” ทั้งนี้เพื่อให้เห็นโครงสร้างของรัฐบาลตาม แนวความคิดของตน และเสนอให้ใช้การปกครอง ตามแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมือนเดิม แต่ ควรให้มีนายกรัฐมนตรีดูแลและรับผิดชอบการ บริ ห ารงานแผ่ น ดิ น แทนองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ซึ่ ง เป็ น แบบเดี ย วกั น กั บ การปกครองโดยพระ มหากษั ต ริ ย์ ที่ ท รงอยู่ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แบบมี ระบบรัฐสภา ส่วนสมเด็จกรมพระยาดำารงราชา

นุภาพ สมาชิกอภิรฐั มนตรีสภาไม่เห็นด้วยกับเรือ่ ง ศึกษางานเทศบาลตามหัวเมืองต่างๆ และการดู การให้มีนายกรัฐมนตรี งานในประเทศใกล้เคียง จากนั้นคณะกรรมการ ชุดนีไ้ ด้รา่ งพระราชบัญญัตเิ ทศบาลขึน้ แล้วเสร็จใน ในปีพทุ ธศักราช ๒๔๗๐ พระองค์ทรงจัดตัง้ “สภา ปี พ.ศ.๒๔๗๓ นับว่าเป็นพระราชบัญญัติเทศบาล กรรมการองคมนตรี” มีสมาชิกจำานวน ๔๐ คน ฉบับแรกของประเทศไทย ต่อมารัฐบาลใหม่หลัง อยู่ในตำาแหน่งคราวละ ๓ ปี เพื่อเป็นพื้นฐาน เปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้นำา การปกครองแบบระบบรัฐสภา และกิจการงาน พระราชบัญญัติเทศบาลมาแก้ไขปรับปรุง และ สภาด้ ว ยการมอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ สำ า คั ญ เสนอออกมาเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บ ต่างๆ เช่น การพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่ง เทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และพาณิชย์ ตามวิธีการแบบรัฐสภา โดยประชุม ปรึกษากันตามแบบสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้น พระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์ ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระ พระราชบัญญัติเทศบาล ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ฯ มี เพื่ อ รั ก ษาพระเนตร พระองค์ ไ ด้ พ ระราชทาน พระราชประสงค์ ที่ จ ะฝึ ก ฝนให้ ป ระชาชนได้ สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีหลักฐาน ปกครองตนเองในระดับท้องถิน่ ในรูปการปกครอง ในหนังสือพิมพ์นิวยอจ์คไทส์ ฉบับวันที่ ๒๘ และ แบบ “เทศบาล” หรือ “ประชาภิบาล” ถือเป็นการ ๒๙ เมษายน ๒๔๗๔ (1931) พระองค์ทรงให้ ให้การศึกษาแก่ประชาชนที่ปกครองในระบอบ สัมภาษณ์วา่ การปกครองของไทยในระยะนัน้ เป็น ประชาธิปไตยต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวง แบบพ่อปกครองลูก มากกว่าลักษณะนายปกครอง มหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อ อ่านต่อฉบับหน้า 21

The Monarchic Institution in Thailand part 47 : Chakri Dynasty

(Continued from last issue) His Majesty King Prajadhipok (King Rama VII)

Administration

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

On the occasion of the Rattanakosin (Bangkok) celebration of the 150th anniversary in 1932, H.M.King Prajadhipok had intended to give the Constitution to his people, but there was a coup d’etat by a group of soldier, these soldiers who had been educated in and were influenced by the West, in order to change the monarchy into a democracy on 24th June 1932. This circumstance was relevant to King Prajadhipok’s thought. He then resigned his power to be under the constitutional law.

The first constitution draft

I

n the beginning of King Prajadhipok’s reign, there was a hard political situation. He had 9 questions to ask Dr.Francis B. Sayre. (Phraya Kalayanamaitee). The first two questions were about the succession the throne, the third and the fourth were about whether Thailand was ready for parliamental administration or not. The fifth was;

His Majesty King Prajadhipok (King Rama VII) what was the role of the Supreme Council of State. The sixth and the seventh were; was it possible for Thailand to have a Prime Minister and the legislation council. The

last two were concerning the finance of the state and Thai-Chinese matters. Dr.Francis answered those questions except the last question he also created the constitution, called “Outline of Preliminary Draft”. According to the government guide lines and keep the Monarchy system, but there was the Prime Minister to run the country on behalf of the king.

to understand how to administrate themselves in order to prepare for the rule of democracy. Then the committee created the first act of legislation of local government in 1930. After Thailand had change the administration to democracy, the new government rectified this local government legislation to be used in 1933.

In 1927 King Prajadhipok created the Committee of Privy Councillors. There were 40 members on a 3 years term for the foundation of Parliamentary administration. The role was to create the essential regulations and to consider the Civil and Commercial Code in the way of a house of Parliament.

In 1931 King Prajadhipok went to the United State of America for treatment for his eye, and he gave an interview to the media as shown in “New York Times”, issued on 28 -29 April 1931. It said that Thai administration at that time was like “father caring for his child” rather than “Employer ruling employees”. He also refused the idea of “king’s right”. He stressed that “he had the power with loving-kindness” and pointed out that the extremist aim was to give happiness and peace to the majority of people. continue to page 21

Local government legislation

King Prajadhipok gave authority to the Ministry of the Interior to create a committee in order to study the rule of local government in the regions and neighbouring countries. He wished to train his people

Royal interview

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk 2008 www.amthai.co.uk // January Issue 0063 2013

77


88

amthaipaper amthaipaperISSUE0077

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

amthaipaper

WELCOME TO MEKHONG: Produced at the Bangyikhan Distillery, set in stunning scenery in one of the most beautiful parts of the Kingdom of Thailand. A time honoured fermentation process combines both molasses and rice which is unique. Throughout distillation the techniques used balance tradition with modernity to ensure we retain the age old character of Mekhong whilst ensuring a consistent and impeccably pure spirit. The final distilled spirit is then artfully blended with a secret recipe (still kept secret to this day) of Thai herbs and spices added in several traditional and symbolic stages which together gradually create the rich golden colour and mild mellow taste and aroma of Mekhong. Mekhong can be enjoyed straight, with a mixer or in cocktails, and of course it perfectly complements flavoursome Thai food. www.mekhong.com Mekhong encourages you to drink responsibly.


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

9


10 amthaipaper 10 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

ISSUE0078

www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipaper

Volunteer at Chaipattana

amthaiVolunteer at Chaipattana

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

By: Poranee James

The Chaipattana Foundation

Published in the Chaipattana Foundation Journal April, 2014

มูลนิธิชัยพัฒนา พิมพ์ลงวารสารมูลนิธิชัยพัฒนา เมษายน 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน พระราชดำาริให้จัดตั้ง “มูลนิธิชัยพัฒนา” โดย ทรงดำารงตำาแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน เพื่ อ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในลั ก ษณะ ของการดำาเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้อง ถูกจำากัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ระเบียบ หรือ งบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำาเนินการ ได้ทนั ที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำาเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง กระทำาโดยเร็ว การทีม่ ลู นิธชิ ยั พัฒนาเข้ามาดำาเนิน การเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์อย่าง แท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อ จำากัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำาเนินงาน ของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการ พัฒนาเกิดความสมบูรณ์ขึ้น

ดิ

ฉันดีใจมากที่ได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครให้ มูลนิธิชัยพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้ทาง มูลนิธไิ ด้จดั ให้ดฉิ นั ไปสอนทีจ่ งั หวัดพังงา โรงเรียน คุรบุรชี ยั พัฒนาพิทยาคม ซึง่ เป็นโรงเรียนมัธยมวัน จันทร์ พุธ และพฤหัสวันละสี่ช.ม. และโรงเรียน ทุ่งรักชัยพัฒน์ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลและประถม วันอังคารและศุกร์วนั ละสีช่ .ม.เช่นกัน วันเสาร์และ วันอาทิตย์สอน เด็กชัน้ ประถมทีห่ มูบ่ า้ นในตอนเช้า และเด็กมัธยมที่หมู่บ้านในตอนบ่าย โรงเรียนชัย พัฒนาวิทยาคม ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ ๗๐ ไร่ มีอาคารเรียนใหญ่สามหลัง ไม่ว่าจะมองไปทาง ไหนบรรยากาศสงบและธรรมชาติสวยงามมาก นอกจากนั้นยังมีห้องสมุด ๒ ห้องมีบ่อเลี้ยงปลา ดุกเล็กๆ ๓ บ่อและบ่อเลี้ยงปลารวมใหญ่มากบ่อ หนึ่ง และก็ยังมีโรงอาหารที่ใหญ่มากด้วยพร้อม ทั้งมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหาร ให้เลือกซื้อกันเป็น จำ า นวนมากมายอี ก ด้ ว ย ดิ ฉั น มี ค วามสุ ข มาก เพราะที่โรงเรียน ได้นำาพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ พร้อมทัง้ พระบรม ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีมาติดไว้รอบตัวอาคาร นอกจากนั้นดิฉันยัง ไปถึงโรงเรียน ๗ นาฬิกาเพี่อฟังเพลงเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทุกวันที่โรงเรียน เปิ ดโรงเรี ย นทุ่ ง รั ก ชั ย พั ฒ น์ เ ป็ นโรงเรี ย นที่ เ ล็ ก กว่ามากแต่มีอาคารสามหลังเหมือนกัน และก็มี โรงอาหารเช่นเดียวกัน มีหอ้ งสมุดเล็กๆทีม่ หี นังสือ มากมายให้เด็กอ่าน แม้แต่หอ้ งเรียนแต่ละห้องก็ยงั มีชนั้ วางหนังสือให้เด็กนักเรียนได้หยิบอ่านตอนพัก โรงเรียนนี้มีบ่อเลี้ยงปลาดุกที่ใหญ่มาก หลังอาหารกลางวันนักเรียนประถมทุกคนต้องเข้า สวดมนต์ ทีโ่ รงเรียนมีหอ้ งสวดมนต์ ให้กบั นักเรียน

ทีเ่ ป็นชาวพุทธและนักเรียนทีเ่ ป็นชาวมุสลิมด้วย ที่ โรงเรียนนี้ผู้อำานวยการแสงเดือนรักนักเรียนมาก และมักจะช่วยนักเรียนรดน้ำาผัก ให้อาหารปลา และเก็บไข่ไก่ก่อนทเด็กๆจะทำาพิธีเคารพธงชาติ ด้านหน้าของโรงเรียนมีต้นกล้วยหลายต้นซึ่งทาง โรงเรียนได้นาำ ทุกอย่างทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นมาเป็นส่วน ประกอบของการ ทำาอาหารทั้งคาวและหวานให้ เด็กนักเรียนด้วย นอกจากนั้นผ.อ.ก็กำาลังพิจารณา ที่ จ ะปลู ก ข้ าวที่ ห น้ าโรงเรี ย นเหมื อ นที่ เ คยทำ าใน อดีตอีกด้วย ดิฉันต้องยอมรับว่าแม่ครัวสองคนที่ โรงเรียนทำาอาหารอร่อยมากค่ะ ครูและเด็กๆ ที่ โรงเรียนนี้มีเวรรับผิดชอบในการทำาความสะอาด โรงเรียนแล้วทุกคน ก็ต้องล้างจานของตัวเองหลัง จากทานอาหารแล้วด้วย ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะสอนให้เด็กมีความรับผิดชอบในหน้าทีต่ งั้ แต่ เด็กๆ นอกจากนั้นทุกวันศุกร์หลังประชุมนักเรียน แล้ว นักเรียนทุกคนก็หันหน้าเข้าหา พระบรม ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนตั้งใจกัน ดีมากค่ะ ดิฉำนทั้งเห็นทังได้ยินก็นำ้าตาไหลอีกแล้ว หมู่ บ้ า นชั ย พั ฒ นาเป็ น สถานที่ ที่ ดิ ฉั น พั ก อยู่ เ ป็ น เวลา ๓ เดือน บ้านทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ หลัง (นับไม่ถ้วน) หมู่บ้านนี้ทางมูลนิธิชัยพัฒนาและ สภากาชาดได้สร้างให้กับผู้ประสบอุทกภัยสึนามิ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗) ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้พัก ที่นั่นเพราะว่าบรรยากาศที่นั่นสงบมาก อากาศก็ ดีธรรมชาติก็สวยงามเช่นกัน ดอกไม้แต่ละชนิดก็ สวยงามแตกต่างกันไป ดิฉันสามารถเดินเล่นได้ ทุกเช้าและเย็น ชาวบ้านก็มีอัธยาสัยดีดิฉันไม่เคย รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าเลย จากการที่ได้พูดคุย กับชาวบ้านดิฉันก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง ตั้งแต่การเลี้ยงปลากัด การทำากล้วยแขก การทำา ทอดมัน ปลาท่องโก๋ แม้แต่การตกปลา และชื่อ ปลาชนิดต่างๆ ชาวบ้านได้บอกดิฉนั ว่าเมือ่ กลุม่ มด ย้ายบ้านพร้อมๆ กัน หลายล้านตัว และสัตว์ป่า ทั้ ง หลายวิ่ ง หาที่ อ ยู่ กั น วุ่ น วาย และนกรวมทั้ ง ชะนีลิงและค่างร้องโหยหวนกันอย่างไม่จบสิ้นนั่น เป็นการแสดงว่ามีเหตุการณ์รา้ ยแรงทีก่ าำ ลังจะเกิด ขึ้นกับธรรมชาติฉะนั้นพวกเราก็ต้องเตรียมอพยพ ด้วย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดสุนามิ เด็กใน หมูบ่ า้ นก็นา่ รักทุกคนโดยเฉพาะชาวมอแกน เมือ่ ไร ทีเ่ ด็กๆ เห็นดิฉนั ก็จะวิง่ มาแย่งกันเกาะแขนจูงมือ และเดินไปพร้อมๆ กับดิฉนั เด็กบางคนก็ตนื่ แต่เช้า มืด ระหว่าง เวลา ๕.๓๐-๖.๓๐ น. ดิฉันก็จะได้ยิน เสียงเด็ก ขี่จักรยานกันมาแล้วก็ตะโกน “Good morning Teacher” ทุกเช้า ในขณะนี้ดิฉันก็กำา ลังคิดถึงเสียงของพวกเขาอยู่ นอกจากการสอน แล้วดิฉันโชคดีที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้ง ของโรงเรียนและของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่มีที่ทำา งานอยู่ในหมู่บ้านและที่ใกล้เคียง อ่านต่อฉบับหน้า

All the Thais have been well aware of and have fully realized that His Majesty the King is the center of love and loyalty of the people from all walks of life. Through the years, His Majesty has devoted His strength, wisdom, time and financial support, as well as worked and taken part in activities for the development of the country and assistance to the deprived. However, the implementation of development projects, at times, faces some restrictions such as budget constraints, procedural problems etc., which therefore desenabled them to consistently serve the needs of the people according to the urgency required. His Majesty the King, therefore, initiated the establishment of the Chaipattana Foundation, aiming to help His people through development activities in various forms were help can also be given in other ways that truly benefit the people and that are not affected by time constraint.

O

nce again, I am delighted to be given the opportunity to volunteer for the Chaipattana Foundation, and I consider it a privilege to have been involved in the estimable work of the Foundation. On this occasion, I was assigned to teach at Kuraburi Chaipattana Pittayakom School (KCP) and Toongrak Chaipat School in Kuraburi, Phang Nga. My teaching commitment at KCP was on Mondays, Wednesdays and Thursdays (Mattayoms 3 to 6), and at Toongrak Chaipat School on Tuesdays and Fridays (Infants to Pratom 6). Saturdays and Sundays I taught primary school children in the village in the morning, while secondary school pupils occupied my time in the afternoon. I cannot express how contented I was with the arrangements which were put in place to accommodate my involvement in Kuraburi. Kuraburi Chaipattana Pittayakom School (KCP) is located on land of approx. 70 Rai. There are three main buildings for students. The site is equipped with two libraries, three small ponds for growing catfish and one very big pond for mixed fish. There is one voluminous hall for Domestic Science and another for Woodwork. The refectory is also very large and facilitates the stalls of the many street vendors providing a wide range of food which was always available for purchase. The scenery was also stunningly beautiful.

and the songs of respect for His Majesty which were played every morning in the school, together with pictures of Her Royal Highness Princess Pra Maha Chakri Sirinthorn, inspired great happiness in me. The words of His Majesty’s speeches, and also those of the songs sung in his honour, never ceased to captivate me each time I read and heard them. They sustained me greatly throughout the time I was at KCP. I normally arrived at 7 a.m. Toongrak Chaipat School is much smaller than KCP. It consists of three main buildings and a dining hall. After lunch, children had to attend prayers. Provision was made according to whether they were Muslims or Buddhists. The library is well stocked with a wide range of books. Classrooms, too, have large allocations of books. The Director, Sang Deuon, loves all the schoolchildren and she would do anything for them before the school day starts including: collecting eggs, watering vegetables, and feeding the fish. There are also many banana plants/trees the fruits of which are used to make desserts for the children. The eggs, vegetables and fish are also used in the provision of lunches for the children too. The Director was considering growing rice in front of school again. The school’s two cooks made most nourishing food for both children and teachers alike. I must confess that I looked forward to having lunch at the school every Tuesday and Friday, as I found the meals very appetising. Children and teachers are also responsible for cleaning the school (I am not sure whether the school has enough funding to hire a cleaner) on a rota system. I believe this joint undertaking enhances a sense of commitment and responsibility in staff and students for their school. They really did a good job too! We were all responsible for washing our own dishes after lunch. I think, this too, is of great value in instilling self-discipline in children from a very young age.

Chaipattana Village was where I resided for three months. The village consists of approximately 200 houses, built by the Chaipattana Foundation and the Red Cross for those who lost their homes in the Tsunami on 26th December, 2547. I was very pleased to be staying there. For the most part, the weather was good and the atmosphere was peaceful. The scenery The array of the posters of the King’s was even better and there was plenty of speeches – which were displayed in promi- space to walk around. The villagers were all nent places in the school’s main building Continued on page 17


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

Event Highlights

amthaipaper

amthaipaper amthaipaper ISSUE0077

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

11 11

amthaiEvent highlights Celebrity Chef Chumpol at Patara fine Thai Cuisine London- Patara fine Thai restaurant held an exclusive Thai cooking demonstration and lunch at their Soho branch by Chef Chumpol Jangprai on 20th June 2014. Patara’s Celebrity Chef is the Master Chef of Vermilion restaurant & Cinnabar and Cooking School UK, Secretary General of Thai Chef’s Association.

C

hef Chumphol Jangprai visited Patara Soho for Thai food cooking demonstration; this was to introduce E-Sarn North-eastern style to Londoners. The Chef made grilled Barbary spicy duck salad in front of the guests and followed by traditional Thai lunch. Khun Phisit Jirakanjanakun (Chai), UK Operation Manager and his staff arranged a warm welcoming atmosphere and happy to explain/recommend new dishes to the

guests. Chang Beer UK also joined this event by sponsoring Special cocktail with Mekhong Whisky for welcome drinks. The event aimed to present authentically different Thai through e-sarn cuisine and these menus are created by Chef Chumpol. Since opening in August 2002, Patara Soho has received strings of awards. The cuisine features authentic and innovative Thai food. Patara is a perfect venue for a romantic evening or to celebrate that special occasion. ‘amthai’ www.pataralondon.com - South Kensington Tel. (44) 207 351 5692 - Knightsbridge Tel. (44) 207 581 8820 - Oxford Circus Tel. (44) 207 499 6008 - SOHO Tel. (44) 207 437 1071

E-Sarn food cooking demonstration by Chef Chumpol Jangprai at Patara – Greek


amthaipaper 12 12 amthaipaper

ISSUE0078

Restaurant ReviewSudaThai

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaiRestaurant Review Suda Thai

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

ตำ�ซั่ว อร่อยถึงใจ ไม่ลองไม่รู้ ห�ท�นที่ไหนไม่ได้ในลอนดอน

I stayed in London for a couple days, and my relatives took me to this restaurant We sat next to the window on the second floor. The view was marvelous! We had a lot of photos taken together. Most importantly, every dish was tasty, and we finished all of them. My favourites were “Fish with Three Flavour Sauce” and “Som Tam”. “Panang Beef” and a dessert “Bua Loy” was also good. In addition, the manager was attentive, and he came by to check up on things sometimes. The restaurant has an elevator, and a disabled person or an elder could use it to go up to the second floor.

PLA SAM ROD * Crispy sea bass fillet topped with sweet chilli sauce

Thai authentic Food at the very centre of London: SUDA Thai at Covent Garden พื้นที่กว้างขวางนั่งสบาย อาหารอร่อย บริการดี ใจกลางมหานครลอนดอน ยังมีรา้ นอาหารไทยร้าน หนึง่ ชือ่ สุดาคอยต้อนรับบรรดาขาช๊อปหรือไปเทีย่ ว แถวๆ โคเวนท์ การ์เดน ผูใ้ ดได้มาเยือนร้านอาหาร แห่งนีก้ จ็ ะรูส้ ึกถึงความกว้างขวาง โอ่อ่า นั่งสบาย มีถึง 2 ชั้น ชั้นล่างช่วงหน้าร้อนสามารถนั่งทาน อาหารหรือดื่มชากาแฟด้านนอกได้แบบสบายๆ ส่วนของบาร์มีบริการทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ร้าน ส่วนใหญ่ในลอนดอนโดยเฉพาะใจกกลางเมืองจะ หาพืน้ ทีแ่ บบนีไ้ ด้ยากนักนอกจากไปผับ ดังนัน้ ฉบับ นีแ้ อมไทยจึงขอแนะนำาท่านใดทีอ่ ยากจัดปาร์ตที้ นี่ ี่ ก็ชลิ ได้ นัง่ ยาวแบบไม่โดนไล่ทเี่ พราะมีทเี่ หลือเฟือ My friends and I had a wonderful gastronomic night out at SUDA Thai Café last week. It was a pleasant surprise to find a spacious and authentic Thai café in the heart of Covent Garden. The atmosphere is vibrant and lively and most importantly service and food are second to none. We ordered several starters to share and satisfied with our selection. Moo Ping Som Tum was a gem. Barbecue pork was excellently marinated and grilled to perfection. Papaya salad was refreshing and tasty and when you eat both together, it is heaven.

วั

นก่อนพาน้องๆ มาทานที่นี่เพราะมีน้องคน หนึง่ แวะมาหาจากอเมริกา ถึงเขาจะนัง่ รถเข็น แต่ก็ขึ้นมาทานข้าวชั้น 2 ได้สบายๆ เพราะมีลิฟต์ และสถานทีก่ ว้างขวางแถมยังวิวดีดา้ นบน อาหาร ทุกจานพวกเราติดใจกันทุกคน โดยเฉพาะน้องที่ เป็นสาวลูกครึ่งเวียดนามติดใจตำาซั่วมาก เพราะ ไม่เคยทานที่ไหนในยูเครสชาติถึงใจได้ขนาดจึงสั่ง มาสองจานเบิ้ล ที่นี่ตอนกลางวันจะมี set ราคา ประมาณ £10 กว่า มื้อด่วนทานให้หายคิดถึง เมืองไทยแบบราคากันเอง สำาหรับสถานที่หรูแถม โลเคชั่นเลิศ ขอแนะนำาให้ใครๆ ที่ผ่านมาแถวๆ โคเวนท์การ์เดนอย่าลืมแวะที่ร้านสุดานะจ้ะ

MOO-PING BBQ pork

Chicken or Beef GUAY-TEOW Thai massaman LUI SUAN SUDA’s signature: curry. Rates World’s fresh rice wrap most delicious food! with tofu and Thai herbs

NUA YANG Grilled beef beef sirloin

‘amthai’

M

ain course was also a star. Beef in Massamun Nua was tender and the taste of curry sauce was sweet and aromatic. It tastes exactly the same as the best Mussamun Curry that you would find in Thailand. Do not forget to order Sticky Rice and Mango as your dessert as it will never disappoint you. Ask your waiter for a scoop of coconut ice cream to match and you will enjoy this dessert to the utmost. This café is worth visiting. Food is reasonably priced and with the lunch menu, you could easily make the café your canteen if you work around that area.

S

uda Thai Coffee with Khanom Bua Loi (ขนมบัวลอย) – Thai Glutinous Rice Dumplings in Sweet

KAO NIEW MAMUANG Sticky rice and mango £ 5.95

‘amthai’

Special Offer!

ส้มตำ� (สั่งทุกชนิด) หมูปิ้ง2 ไม้ ข้าวเหนียว 2 กระติ๊บ กับบัวลอยเผือก 2 ถ้วย

พิเศษสุด ร�ค�เพียง £14.50

เฉพาะทุกวันอาทิตย์เท่านั้น อิ่มอร่อยสำาหรับสองคน ที่นี่ที่เดียว

Suda

Thai Ice Tea

23 Slingsby Place. St/ Martin’s Courtyard London WC2B 9AB www.sudathai.co.uk

คุณทินกร ผู้จัดการร้านสุดา ให้การต้อนรับ


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

Event Highlights

amthaipaper

amthaiEvent Highlights Taste of London

amthaipaper ISSUE0078 amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

13 13

Taste of Thailand in Taste of London 2014 Again this year, Taste of Thailand showcased why it is the “Kitchen of the World”, policy from Thai exporters and UK exotic food Importers such as CPF, Manning Impex, Chada, S&P, etc.

some of the capital’s top Thai restaurants, including Blue Elephant, Mango Tree, Rosa’s, Suda, Isarn and Thai Tho. Thai Rice Fulham and The Begging Bowl showcased a snapshot of this ancient food culture, packed full of simple, delicious dishes from he Department of International Trade the streets of Bangkok. Promotion (DITP) and Ministry of Commerce of Thailand presented the Expert Thai Cooking Demos popular Taste of Thailand for a fourth year, Visitors could take home expert cooking bringing a flavour of the exotic to Regents tips from acclaimed chefs in the Thai Park with the vibrant cuisine and culture of Kitchen of the World with demonstrations the kingdom alongside a mixture of leading from Andy Oliver, Ian Pengelley (Mango Thai restaurants and street food vendors, Tree), Chumpol Jangprai and many more. specialist food and beverage producers joined by Monsoon Valley and Singha Fruit Mastery Beer. The leading Thai restaurants were This event opened an opportunity for Blue Elephant, Chaopraya, Isarn, Mango visitors to taste fresh exotic Thai fruits, Tree, Nipa, Pad Thai, Rosa’s, Suda, including Thai mango, Lychee, RambuThai Rice Fulham, Thai Tho, and The tan, Mangosteen and the many more the Begging Bowl. country has to offer. Demonstrations showed how each of the fruits should be Cooking demonstration were exhibited by prepared. ‘amthai’

T

Korea Foods joined Taste of London 2014 Anyong-haseyo! Korean food has finally landed in Taste of London. Led by Korea Foods, the largest importer, retailer and distributor of Korean food in Europe, the increasing coverage of Korean food, through the likes of Gizzi Erskine, The Hairy Bikers, Stevie Parle, Neil Rankin, and the emergence of the Korean influenced street food scene throughout 2013 - prove that predictions that Korean food might become the “Next Big Thing”, is finally coming to fruition.

TV Chef, Gizzi Erskine, who has been a long-time fan of Korean food. Korea Foods recently took Gizzi on a whistlestop tour of Korea taking in the sights, smells and flavours of Seoul, Busan and Jeju Island, giving her a rounded view of Korean cuisine.

Sample Authentic Korean Products Different Korean products through each of the brand partners were provided, from Kimchi to Bulgogi Sauce to Instant Noodles, visitors to Taste of London were Taste Korean Food with Gizzi Erskine able to sample the new flavours of Asia orea Foods has partnered with the in this event. ‘amthai’ Sunday Times Cook and well known

K


amthaipaper 14 14 amthaipaper

ISSUE0078

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Thames path

amthaiThames path โดย : ถนอมจิต พานิชรัตน์ ร้อยเรื่องสองฝั่งเทมส์: เลียบแม่น้ำ�เทมส์

แม่น้ำ�เจ้�พระย� เครดิตภ�พ ถนอมจิต พ�นิชรัตน์ เมืองหลายเมืองในโลกมีแม่น้ำาไหลผ่านกลางเมือง เมืองไหนที่มีลักษณะทางกายภาพแบบนี้ถือว่ามี เสน่ห์ เพราะแม่น้ำาที่ไหลผ่านย่อมนำาความชุ่มฉ่ำา และชีวิตชีวาเพิ่มให้กับเมือง ทั้งยังเสริมภูมิทัศน์ เมืองให้งดงาม อ่อนช้อยไม่กระด้างและแห้งผาก กรุงเทพมหานครกับมหานครลอนดอนก็เข้าข่าย เมืองที่มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์มีความอ่อนช้อยเพราะ เป็นเมืองทีม่ แี ม่นา้ำ สายสำาคัญของประเทศไหลผ่าน กรุงเทพฯ มีแม่น้ำาเจ้าพระยา กรุงลอนดอนมีแม่ น้ำาเทมส์

สน่ห์ของสองฝั่งแม่น้ำานั้นส่วนหนึ่งมาจากการ บริ ห ารจั ด การ ไม่ ว่ า จะเป็ น ทรั พ ยากรทาง ธรรมชาติที่เกิดจากทิศทางการไหลของกระแสน้ำา และการเสริ ม แต่ ง ทางด้ า นสถาปั ต ยกรรมและ วิศวกรรมตลอดสองฝั่งแม่น้ำา กรุงเทพฯ และ กรุงลอนดอนต่างก็มีวิธีบริหารจัดการทรัพยากร และใช้ประโยชน์จากแม่นา้ำ ในแบบฉบับของตนเอง ความต่ า งกั น ตรงนี้ ส่ ง ผลให้ ก รุ ง เทพฯ กั บ กรุ ง ลอนดอนมีเสน่หส์ องฝัง่ แม่นา้ำ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของ ตนเอง สองฝั่ ง เทมส์ ที่ ล อนดอนหรื อ สองฝั่ ง เจ้าพระยาที่กรุงเทพฯ จะมีเสน่ห์ มีความงดงาม มีสีสันมากน้อยกว่ากันนั้นก็น่าจะขึ้นอยู่กับผู้มอง ผูเ้ ขียนชอบนัง่ เรือล่องแม่นา้ำ เจ้าพระยาและชืน่ ชม ทั ศ นี ย ภาพความงามแบบไทยๆ ตลอดสองฝั่ ง เจ้าพระยาจากสะพานสาธรไปจนถึงนนทบุรี สนุก และตื่นเต้นกับภาพการจราจรทางน้ำาที่พลุกพล่าน เสียงกระหึม่ ของเครือ่ งยนต์เรือหางยาว เสียงหาง เสือเรือหางยาวบาดบดกระทบน้าำ กลิน่ ควันน้าำ มัน ดีเซลจากเรือด่วนเจ้าพระยา เสียงเจ้าหน้าที่เรือ ตะโกนโหวกเหวกพยายามจัดระเบียบให้ผู้โดยสาร ขึ้นหรือลงเรือ ภาพเรือขนทรายที่ดูล่องเอื่อยๆ แบบหวานเย็น ล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่าง มากของเจ้าพระยา สีสนั และความพลุกพล่านแบบ นี้แม่น้ำาเทมส์สู้ได้ยาก เพราะสองฝั่งแม่น้ำาเทมส์ดู จะเป็นการเป็นงาน สงบและเคร่งขรึมกว่า

แม่น้ำ�เทมส์ จ�กเทมส์พ�ธ ที่วูลลิช เครดิตภ�พ ถนอมจิต พ�นิชรัตน์

เทมส์ 50 กิโลเมตร สรุปคือยาว 296 กิโลเมตร หรือคิดเป็นระทางระหว่างกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดนี้ได้มีการขยายต่อเส้นทาง เทมส์พาธทางซีกตะวันออกไปอีกราว 16 กิโลเมตร ไปสิ้นสุดที่เครฟอร์ด เนส ว่าไปแล้วเทมส์พาธคือสวรรค์น้อยๆ ของคนที่ชื่น ชอบการเดิน เพราะมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายตลอด เส้นทางเลียบสองฝั่งแม่น้ำาเทมส์ มีทั้งเมืองใหม่ เมืองเก่าคละเคล้ากันไป ผ่านชุมชนหมู่บ้านใน ชนบทที่สงบและร่มรื่น ผ่านฝูงวัว ฝูงแกะ ผ่าน ผับ ผ่านสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ ผ่าน ตึกรามอาคารที่มีลวดลายรูปทางแปลกตา ผ่าน สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ถ้าใครรักที่จะเดินเที่ยว เลียบแม่นา้ำ เทมส์โดยยึดเทมส์พาธเป็นเส้นทางหลัก ก็สามารถทำาได้ มีการคำานวณออกมาแล้วว่าจะใช้ เวลาเดิน 14 วัน ถ้าเดินได้วันละ 24 กิโลเมตร 14 วันที่ว่านี้ไม่ใช่เดินแบบเดินแข่ง แต่เดินแบบ ท่องเทีย่ ว ชมนกชมไม้ ชมเมืองไปเรือ่ ยๆ แต่อย่าง ว่าคนเรามีพลังมีแรงขาแรงกายแรงใจไม่เท่ากัน วันแรกอาจแรงดีเดินได้ 24 กิโลเมตร แต่พอวัน ถัดๆ ไป แรงอาจถดถอยลง เพราะฉะนั้นถ้าเดิน จริงๆ อาจใช้เวลามากกว่า 14 วันก็ได้ ไม่ตอ้ งห่วง ว่าจะไม่มที พี่ กั ระหว่างทาง เพราะตลอดเส้นทางมี ทีใ่ ห้พกั ตัง้ แต่ทสี่ าำ หรับกางเต็นท์ไปจนถึงทีพ่ กั แบบ บีแอนด์บี แต่บแี อนด์บบี างแห่งอาจไม่มหี อ้ งให้พกั เพราะจองกันเต็ม โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน บีแอนด์บีบางแห่งมีบริการจัดส่งกระเป๋าให้ล่วง หน้าไปยังทีพ่ กั ในเมืองถัดไปด้วย จะได้เดินแบบตัว ปลิวได้โดยไม่ต้องลากกระเป๋าตามไปด้วย ช่วงที่เหมาะที่สุดที่จะเดินเที่ยวเลียบแม่น้ำาเทมส์ โดยใช้เส้นทางเทมส์พาธคือตั้งแต่ช่วงฤดูใบ้ไม้ผลิ ไปจนถึ ง ฤดู ใ บ้ ไ ม้ ร่ ว ง แต่ ล ะฤดู ก าลสี สั น ของ ธรรมชาติตลอดสองฝั่งแม่น้ำาเทมส์จะมีเสน่ห์และ ความงดงามที่โดดเด่นไม่ซ้ำาแบบกัน ช่วงฤดูหนาว ไม่เหมาะเพราะบางเส้นทางอาจะเจอน้าำ ท่วม ส่วน จะเลือกเดินล่องเหนือหรือล่องใต้นั้น ผู้รู้แนะว่า ควรเลือกเดินล่องใต้จากเหนือแม่น้ำามายังทิศทาง กรุงลอนดอน เพราะลมจะอยู่ด้านหลังไม่ปะทะ หน้าเวลาเดิน ผูเ้ ขียนเคยใช้เส้นทางเทมส์พาธจาก คิงส์ตนั มายังพัทหนี้ แต่ไม่ได้เดินตลอดบางช่วงปัน่ จักรยาน แต่ว่าการปั่นจักรยานบนเส้นทางเทมส์ พาธมีข้อเสียคือบางช่วงเจอป้ายห้ามปั่น ก็ต้องใช้ วิธจี งู จักรยานแทน เนือ่ งจากว่าเทมส์พาธเป็นเส้น ทางสำาหรับเดินเป็นส่วนใหญ่ เส้นทางที่ให้ปั่น จักรยานร่วมด้วยนัน้ มีไม่มาก ดังนัน้ ถ้ารักจะปัน่ จะ ต้องปั่นอย่างระมัดระวังและปั่นไม่ได้ถูกปรับด้วย เพระถ้าปัน่ สุม่ สีส่ มุ่ ห้าในเขตทีม่ ปี า้ ยบอกว่าห้ามปัน่ อาจเสียค่าปรับได้ง่ายๆ

แต่แม่นา้ำ เทมส์กม็ เี สน่หท์ สี่ ามารถประชันกับแม่นา้ำ เจ้าพระยาได้สบายๆ เสน่ห์อย่างหนึ่งของสองฝั่ง เทมส์คือมีเส้นทางเลียบแม่น้ำาที่เรียกว่า Thames Path ซึ่งเป็นทางสำาหรับใช้เดิน วิ่งออกกำาลังกาย และปั่นจักรยานเลียบสองฝั่งแม่น้ำาเทมส์ เปิดให้ คนใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 เทมส์พาธไม่ได้มี เฉพาะช่วงที่แม่น้ำ าเทมส์ ไหลผ่านกรุงลอนดอน เท่านั้น แต่เริ่มตั้งต้นเหนือกรุงลอนดอนขึ้นไป ใกล้ๆ กับจุดกำาเนิดแม่น้ำาเทมส์ที่หมู่บ้านเคมเบิ้ล ในมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ จากนั้นไล่ลงมาเรื่อยๆ ผ่ า นเมื อ งดั ง ๆ เช่ น อ๊ อ กซฟอร์ ด วิ น ด์ เ ซอร์ ลั ด เลาะมาถึ ง กรุ ง ลอนดอน ผ่ า นใจกลางกรุ ง ลอนดอนตามทิศทางการไหลของแม่น้ำาเทมส์ไป จนถึ ง เขตชาร์ ล สตั น ทางตะวั น ออกของกรุ ง ใครที่ใช้เส้นเทางเทมส์พาธแล้ว และต้องการได้ ลอนดอน แม่นา้ำ เทมส์ยาว 346 กิโลเมตร แต่เทมส์ ใบรับรองว่าได้เดินเส้นทางนัน้ เส้นทางนีข้ องเทมส์ พาธไม่ได้ยาวตลอดสองฝั่งแม่น้ำา สั้นกว่าแม่น้ำา พาธนี้แล้ว สามารถติดต่อฝ่ายที่บริหารและดูแล

วิวแม่น้ำ�เทมส์ จ�กเทมส์พ�ธที่กรีนิช เครดิตภ�พ ถนอมจิต พ�นิชรัตน์

ป้�ยบอกเส้นท�งบนเทมส์พ�ธ เครดิตภ�พจ�กเวป walklondon

เส้นทางเทมส์พาธเพือ่ ขอให้ออกใบรับรองได้ เข้าไป กรอกแบบฟอร์มที่เวปไซต์ http://www.nationaltrail.co.uk/ กิจกรรมการบริการและดูแลเส้นทางเทมส์พาธ ส่วนหนึ่งเป็นผลงานของจิตอาสาที่คอยซ่อมแซม และดูแลเส้นทางให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้งานได้ รวมถึง การให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้เส้นทางด้วย ผู้อ่าน แอมไทยท่านไหนอ่านบทความนี้แล้ว คิดอยากจะ ไปใช้เส้นทางเทมส์พาธเดินเล่นเลียบแม่น้ำาเทมส์ ผู้เขียนก็ขอให้รื่นรมย์และสนุกกับการเดิน

ใบรับรองว่�ได้ม�เดินเทมส์พ�ธแล้ว เครดิตภ�พจ�กเวป walklondon

‘amthai’

BANGKOK FLY FREE BANGKOK PHUKET THAILAND DIRECT fr

£486

30Kg Baggage

4 MONTHS

TRAVEL NOW TILL MARCH 2015

fr

£617

FREE FLIGHT TO PHUKET & KRABI

fr

£603

30Kg Baggage

3 MONTHS *SPECIAL*

TRAVEL NOW TRAVEL NOW TILL OCTOBER TILL JUNE 2015


Follow us on Twitter news roundup @amthaipaper

fashion

amthaiFashion

ts n et Fashion comme e r t S

By Tak Jone ร้าน Funky-Chic

สื้อเชิ้ต+กางเกงเอวสูง ผสมผสาน ระหว่างแนว Vintage แอบย้อน ยุคนิดนึง แต่แฝงความเก๋ เสน่ห์ในตัว คุณไม่ซ้ำาแบบใคร ดูคล่องแคล่วคล่อง ตั ว สื่ อ ถึ ง ความเป็ น ติ ส์ ที่ มี ใ นตั ว คุ ณ ว่าคุณเป็นตัวของตัวเอง และเป็นคน มีความคิดสร้างสรรค์ แบบนี้ใช่ไหม นะที่ เ ค้ า เรี ย กกั น ว่ า ''เด็ ก แนว'' แอดมิ น แนะนำ าให้ ล องใส่ แ ว่ น ตา ใหญ่ๆ ผูกผ้าคาดผมเป็นโบว์ แล้ว ลองกรี ด ตาด้ ว ยอายไลน์ เ นอร์ คมๆ ทาปากสีจัดจ้าน สีแดงๆ สี บานเย๊น หรือสีส้มสดเท่านี้ก็ย้อนยุค กันไปอีกแบบนะคะ

M

axi Dress ชุ ด ยาวแบบ ชี ฟ อ ง ซั ม เ ม อ ร์ ม า ที ไ ร พลาดไม่ ไ ด้ ทุ ก ที ปี นี้ ก้ อ เช่ น กั น มี Maxi Dress ออกมาให้ เลือกมากมาย ไม่วา่ จะเป็น แบบไหล่ เ ว้ า ปาดไหล่ หรือแขนระบาย วันนี้ขอ นำาเสนอ แนวสบายๆสไตล์ ผ้าชีฟอง และลายดอกไม้ใหญ่ๆ สี สดไส ทำาให้รสู้ กึ สบายตา สบายใจ สามารถดัดแปลงใส่ได้ท้ังงานก ลางวันและกลางคืน สาวๆ ที่ ชอบแต่ไม่กล้าที่จะใส่เพราะคิด ว่าตัวเองไม่ค่อยสูง ไม่ต้องห่วง ค่ะ เพียงแต่พกความมั่นใจมา เต็มกระเป๋า และหารองเท้า ส้นสูง หรือส้นเตารีดมาใส่คกู่ นั เท่านี้ก้อจะทำาให้คุณดูสูงสง่า ขึ้นมาได้ในพริบตาเลยทันที

ส่

งท้ายด้วยเทรนด์มาแรงอีกเทรนด์คือ เสื้อคอปาด โชว์ไหล่ ที่กำาลังมาแรง ชนิดที่ว่าฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว บ่งบอก ถึงความเป็นสาวเปรี้ยว มีความมั่นใจใน ตัวเอง สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกต่างๆ ทีส่ อื่ ถึงในความเป็นตัวคุณด้วยการดัดแปลง ใส่เข้ากับกางเกง กระโปรงหรือชุดเอี๊ยม ซึ่ง จะทำาให้คุณได้ลุคใหม่ๆ เพิ่มความมันส์ใน ชีวิตประจำาวันของคุณในทุกๆ วันอีกด้วย ค่ะ วันนี้หมดเวลา วันหน้าแอดมินจะนำา แฟชั่นสุดฮอทมานำาเสนอกันอีก รับรอง จะสรรรหาอัพเดทแฟชั่นใหม่ๆ มาให้ชม กันแบบจุใจ ไม่เม้ม ไม่อั้น ไม่หมกเม็ด อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่นะคะ

ติดต่อโฆษณา

UK Contact: in English in Thai

To Advertise with amthaipaper

07950 179321, 07886 359750 07886 514799 e-mail: ad@amthai.co.uk

www.amthai.co.uk / January 2008 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaientertainment โดย: กิมเล้ง

เมญ่า นางงามผิวเข้ม

https://www.facebook.com/funkychic.boutigue

างเกงยีนส์ขาด (แบบว่าขาดสะ วิ้ง รุ่งริ่ง เท่าไหร่ยิ่งเก๋สุด) ไม่ว่า จะเป็นทั้งขาสั้นและขายาว แม้แต่ เอี๊ ย มยี น ส์ ซึ่ ง มาแรงแซงกั น ไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ จ ะ จั บใ ส่ กั บ เสื้ อ ยื ด เชิ้ ต ผ้ า ชี ฟ อง เสื้ อ เข้ า รู ป หลากสี เ ท่ า ก็ ทำ าให้ คุ ณ กลายเป็ น สาวหวาน ซ่อนเปรี้ยวได้เชียวนะคะ และแนะนำาให้หา Blazer เก๋ๆ คลุมทับด้านนอกด้วย ก็ จะเปลี่ ย นลุ คให้ คุ ณ เป็ น สาวเท่ แบบมั่นใจ ใครๆ ที่ได้พบเห็นต้อง จับตามองกันเลยทีเดียว แบบนี้ แอดมิ น ต้ อ งรี บ ไปถอยมาบ้ า ง ซะแล้ว

15 15

amthaipaper amthaipaper ISSUE0078

amthaipaper

รี ย กเสี ย งฮื อ ฮาไปไม่ น้ อ ยเมื่ อ เวที ประกวดมิ สไทยแลนด์ เ วิ ล์ ด 2014 ทางช่อง 2 มอบมงกุฎสาวงามให้แก่ “เมญ่า นนธวรรณ ทองเหล็ง” สาว ไทยแท้ สวยคมเข้มผิวสีน้ำาผึ้งจากแดน ปักษ์ใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม้จะ ไม่ใช่ลักษณะนิยมของวงการบันเทิง ไทยสไตล์ลูกครึ่ง หรือขาวสวยหมวย เกาหลี แต่คณะกรรมการยอมรับในความงาม อย่างไทย ยังไงก็ฝากผู้อ่านแอมไทย ช่วยกันเชียร์ น้องเมญ่า ตัวแทนสาวไทยที่จะเข้าร่วมประกวดมิสเวิล์ดที่ประเทศอังกฤษ ปีนี้ด้วยค่ะ ไมร่า เข้ารอบ “The Raising Sun” อดีตแชมป์ไทยแลนด์ก๊อตทาเลนท์ ซีซั่น 1 "ไมร่า มณีภัสสร มอลลอย” เข้าร่วม ประกวดร้ อ งเพลงในรายการ “The Raising Sun” ทางช่ อ ง ABC สหรัฐอเมริการอบ 30 คนสุดท้าย ไมร่า โชว์ ความสามารถในการ้องเพลง “Con Te Partiro” เรียกความ สนใจจากผู้ชม รวมทั้งผู้วิจารณ์ในรายการอย่างนักร้องสาว Kesha ต่างยอมรับในพลังเสียงมหัศจรรย์ จนเธอผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้ายได้สำาเร็จ ซี-เอมี่ ฉลองสมรส เมย์ยกเลิกงานแต่ง ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าว สาว “ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร” และ “เอมี่ กลิน่ ประทุม” ทีจ่ ดั พิธมี งคลสมรส หลังครองรัก 9 ปี งานนี้พิเศษตรงที่ไม่มี ของชำาร่วยแจกจ่าย บ่าวสาวเอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาลเด็ก ราชวิถี เพื่อร่วมทำาบุญกับแขกผู้มีเกียรติ นับเป็นคู่รักตัวอย่าง ของคนรุ่นใหม่ ด้านสาวสวยอย่าง “เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร” ที่เพิ่งมีข่าวดี แฟนหนุ่ม สารวัตรโจ้ คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อต้นปี แถมยังได้ รับช่อดอกไม้เจ้าสาวจากเอมี่ อีกด้วย กลับต้องประกาศข่าวเศร้า ทัง้ น้าำ ตาตัดสัมพันธ์แฟนหนุม่ เมย์ปฏิเสธว่าไม่เกีย่ วกับมือทีส่ าม หรือแม่ไม่ปลืม้ แต่เป็นเรือ่ งของการปรับตัวเข้าหากันแต่ไม่เข้าใจ กัน ยอมรับว่าเสียใจและผิดหวังมากที่สุดในชีวิต เพราะอยาก แต่งงานมาตลอด ก็ขอส่งใจให้เจอคนที่ใช่และสมหวังนะคะ ทายาทคนบันเทิง ครอบครัวจักรพงษ์ต้อนรับสมาชิกใหม่ หลัง ดาราสาว “ฮาน่า ทัศนาวลัย” คลอด ลูกชายคนที่ 2 น้องฮันเตอร์ให้นกั ร้องหนุม่ “ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์” ด้านน้องฮาร์ เปอร์ ลูกชายคนแรกวัย 3 ขวบ 7 เดือน ยิ่งโตยิ่งมีแววหล่อไม่แพ้คุณพ่อเลยค่ะ ครอบครัวเปล่งพานิช ก็เห่อหลานชายคนแรก น้องเรย์ หลานปู่นก ฉัตรชัย กับ ย่านก สินจัย คร้าบ ฟากพิธีกร “หนุ่มกรรชัย กำาเนิดพลอย” กับดาราสาว “เมย์ เฟื่องอารมย์” ประกาศข่าวดีว่ากำาลังจะได้ทายาทจากการทำา กิ๊ฟต์ หลังแต่งงานและจดทะเบียนสมรสไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็ยัง ได้เฮซ้าำ สองเมือ่ ผลอัลตร้าซาวนด์ออกมาเป็นลูกสาวสมใจคุณแม่ เมย์ ส่วนคุณพ่อหนุ่มก็ไม่ค่อยเห่อเท่าไร แค่เริ่มออกอาการหวง ลูกสาวกลัวมีคนมาจีบ เอ่อคือลูกสาวเพิ่งอายุครรภ์ 4 เดือนเอง นะคะ ‘amthai’

Weddings covered put on DVD https://www.facebook.com/.pages / Amthai-Photographer / Wedding, events, parties, Sports events, portraits and Fashion shows covered . Please Inbox or e-mail me on amthaiphotographer@gmail.com for a quote.

All your needs catered for... Fast Friendly Service.

www.facebook.com/pages/Amthai-Photographer/07557903684 Contact: Charlie


amthaipaper 16 16 amthaipaper

ISSUE0078

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

economics

amthaipaper

amthaieconomics

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

Thailand’s Difficulties in Moving towards a High-Income Economy Recently, I had an opportunity to deliver a lecture on “Thailand’s Economic Strategy towards a High-Income Economy” to new investors. I assume readers who are interested in national development issue may probably have some interest in my lecture’s content as well. Therefore, I have selected some parts of the lecture to share with readers in this article.

D

ue to Asia’s rapid and constant economic expansion at present, a question arises as to whether Asia will be able to maintain its growth rate in the future, or whether it will fall into the middle income trap similar to what has happened in Latin America in the past. The middle income trap is a concept which explains that the change from a low-income country to a middle-income country is easier than the change from a middle-income country to a high-income country. This is because a low-income country will benefit from low wages which attracts investments from labor-intensive industries to establish production bases for export. As a result, the employment rate and the population’s income increase. Nevertheless, when income rates or wages increase, the ability to compete of labor-intensive industries starts to decline. The economic structure will begin to adapt itself into the production with higher technologies, which is not sufficient to escape from the middle income trap because industries are still unable to move towards the upstream (research, development and design) and the downstream (marketing and branding) directions in the supply chain which have higher added value. This article will reflect the causes of Thailand’s difficulties in moving towards a high-income economy.

Export industry is only OEM

Thailand’s economy has been developing continually from being an agricultural economy to one which is industrial which uses intense labor for export and has developed into a high-tech industrial economy. This change can be noticed from the fact that exports from Thailand have become products with higher added value.

The share from the export of low added value products like agricultural and fishery products has the tendency to decline while the share from the export of high-technology products tends to increase.

The import content of the production process is quite high; for example, computer products including computer parts and equipments which are mostly considered downstream electronic items.

However, major export industries are only However, the electronic industry has its strucOEM’s (Original Equipment Manufacturers). ture adjusted towards the midstream direction, When considering Stan Shih Smiling Curve from computer products including computer (Picture 1), manufacturing is the activity with the lowest added value in the supply chain. Thai industries are still unable to develop activities with higher added value, i.e., those in the upstream supply chain (research, development and design) and those in the downstream supply chain (marketing and branding). This is because OEM’s are under risk of having their contracts terminated by brand owners who might turn to hire other countries with Picture 1 The Stan Shih Smiling Curve greater advantages in production. parts and equipments to printed circuit board, The automotive industry is one such example. semiconductor and integrated circuit which Thailand is the biggest production base of the belong to the production chain of other highautomotive industry in ASEAN thanks to the technology products apart from computers. government’s policy to promote investments in this industry. Consequently, the domestic Dependence on foreign technologies automotive market is massive. Also, the high- High-technology industries in Thailand are rate taxation of imported cars causes leading mostly foreign investments. Multinational car manufacturers to establish their produc- corporations have explicitly entered into Thaition bases in Thailand. Besides, there are a land. According to a survey in 2005, it was great variety of supporting industries such discovered that foreign companies held their as automotive parts, tyres, accessories, etc. shares in various businesses as follows: 65.07% Nevertheless, most of the automotive factories in technology and communication businesses; mainly deal with the composition of car parts. 40.86% in service businesses (9 branches); 82% in mobile service businesses and 75% Another example is the electric and electronic in hypermarket businesses. equipment industry (EEE). Thailand’s value of the EEE export totalled as much as 24% of Even if the investments from multinational all exports in 2011 and ranked the 13th in corporations have several advantages as they the global export of electric and electronic cause the economy to expand and contribute equipments. The EEE industry in Thailand is to higher rate of employment which leads to part of the world’s supply chain. the adjustment of production structure towards the use of higher level of technologies, the Even so, this industry mostly relies on foreign challenging issue for the Thai economy is investments which use Thailand as the pro- allowing Thai people to gain technological duction base for export. The share of foreign knowledge from overseas, to enable Thai eninvestors in the EEE industry equaled 24.9% trepreneurs to develop their own technologies of all investors in 2011. Besides, the EEE and to be able to export those technologies industry in Thailand mostly comprises down- to foreign countries. stream OEM’s which rely on technologies, designs and purchasing orders from overseas. This is because, in the past, Thailand lacked the

กลุม่ งานสร้างความปรองดองในการปฏิรปู มีองค์ amthaipolitics ประกอบ 2 ส่วน คือ ต่อจากหน้า 3

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เตรียม การปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ มีหน้าที่ กำาหนดแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศความ ปรองดองสมานฉันท์ ซึง่ ได้เดินหน้ารวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกกลุม่ ทุกฝ่าย การจัดเวทีเสวนา 130 เวที รวมทั้ง สามารถจัดให้มกี ารลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ เอ็มโอยู (MOU) ระหว่างผู้นำาทางความคิดที่เคย

Dr Kriengsak Chareonwongsak Senior Fellow, Harvard KennedySchool, Harvard University kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

ability to develop its own technologies due to the fact that Thailand had very low investment in research and development (R&D). Thailand’s expense on R&D was only 0.21% of GDP. Most of the R&D was from the government sector, while the private sector had a very limited number of researchers. On the other hand, the expense on R&D of developed countries in Asia was more than 2% of GDP since leading countries in Asia realized the necessity of the development of productivity and innovation. The expense of R&D and the patent licensing in Asia rose rapidly. Globally, China’s R&D ranks the 2nd after the USA. Japan’s R&D ranks the 3rd while South Korea spends more on R&D. If Thailand still does not realize the importance of R&D, the country will not be able to catch up with high-income countries while countries with a similar level of income such as China and Malaysia are developing and advancing. Eventually, Thailand will lack the capacity to compete with countries whose economy is still emerging. Furthermore, Thailand is still short of R&D’s supporting factors such as highly knowledgeable and skilled personnel; the basic structure which supports investment and the incubation of research; development and product design industries as well as the knowledge from research and development both from the government and private sectors. Additionally, the institution for the protection of intellectual properties is also not strong. These factors are only parts of the obstacles in the development of the high-income economy that Thailand must urgently overcome and pay attention to in order not to fall into the trap. There are also many other obstacles which I would like to mention in the next articles. ‘amthai’

เห็นต่างกันในพื้นที่ จำานวน 150 ฉบับ กลุ่มรักษาความสงบเรียบร้อย ให้รับผิดชอบการ จัดระเบียบสังคมและผู้มีอิทธิพล เร่งดำาเนินการ เริม่ ตัง้ แต่การปราบปรามบ่อนการพนันผิดกฎหมาย ตู้ม้า การพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ พนันฟุตบอลโลก ตามมาด้วยการจัดระเบียบรถตู้ โดยสาร รถแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แก้ปัญหาเร่งด่วน และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่อง ทีต่ ดิ ขัดและเป็นปัญหา เตรียมการเข้าสูก่ ารปฏิรปู ในระยะที่ 2 ด้วยการสร้างความปรองดอง สมาน ฉันทในขัน้ ต้น คืนความสุขให้ประชาชน ระยะที่ 2 คือการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ทั้งการจัดตั้งสภา นิติบัญญัติแห่งชาติ สรรหานายกรัฐมนตรี การ ยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ และการจั ด ตั้ ง สภาปฏิ รู ป ขณะเดียวกันคสช.ยังได้ดำาเนินการตามแนวทาง ในกรอบเวลา 1 ปี และระยะที่ 3 คือการเลือก ขับเคลื่อนประเทศไทย หรือโรดแมป ซึ่งประกอบ ตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ‘amthai’

AmthaiConcert Talk

ลังเสร็จงานไทยซัมเมอร์แฟร์ ปีนี้ ตอนเย็น วันที่ ๓ สิงหาคม จะมีมินิ คอนเสิร์ต พบกับ แคนดี้ รากแก่น ในงานไทยซัมเมอร์แฟร์ ปีที่ ๑๑ At Kings Park, Bournemouth, U.K. วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา 7pm – 10pm บัตรเข้าชม ๒๐ ปอนด์

ร่วมลุน้ ชิงรางวัล ตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ (ลอนดอน - กรุงเทพฯ - ลอนดอน) จาก EVA Airline. ‘amthai’ โทรสอบถามและซื้อบัตรได้ที่ คุณปิยะนันท์-คุณบุญถิน เทพนรินทร์ 01202 300 916 / 07951 170 294 / 07753 116 504. บัตรมีจำานวนจำากัด


Follow us on Twitter politics news roundup @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย ต่อจากหน้า 21

กัมพูชาปล่อยวีระกลับไทย

amthaipaper

สรุปข่าวการเมือง

นายวีระ สมความคิด น.ส.ฉัตรวดี อมรพัฒน์ นายเอกภพ เหลื อ รา แนวร่ ว มคนเสื้ อ แดง นายอรรถชัย อนันตเมฆ แกนนำาคนเสือ้ แดง นาง จรรยา ยิ้มประเสริฐ อดีตนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ แรงงาน นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ ประจำาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

amthaiVolunteer at Chaipattana The Chaipattana Foundation

Continued from page 10 continuously, then we know something is happening to the atmosphere and we human beings must be prepared to move, too. This was how the animals behaved before the Tsunami”.

friendly and I never once felt a stranger amongst them. I walked and talked a lot to talking to people I learnt so ¾Õeveryone. èmuch ¤Ð aboutBymany different aspect of their lives: - from fishing, including the names of unusual fish; how fish cakes, ified ÁÒ໚ ¹ Muay sizeto¤Ðmakeª‹ÇÂÍ͡Ẻ

Text µÒÁ¹Õé¹Ð¤Ð áÅŒÇÊ‹§¡ÅѺÁÒãˌऌҴ٤Ð

amthaiTalk

¢Íº¤Ø³¤Ð

The children in the village would usually get up very early, and once they were up they would ride on their bicycles. Almost every morning, between 5.30 and 6.30 a.m, I would hear polite voices saying “good morning, Teacher” – I confess that I do miss hearing those voices now that I have departed from the village. Apart from teaching, I was fortunate to be able to participate in various activities organised by KCP and the Foundation staff all of whom have their offices in or near the village. Those occasions I always found very enjoyable. ‘amthai’ Continued on next issue

Reference page : https://www.gov.uk/ government/publications/guidance-onAEG Education applying-for-uk-visa-approved-englishข่าวจากบริษัทเออีจีเอ็ดดูเคชั่น จาก 1 กรกฎาคม language-tests 2014 เป็นต้นไป ETS จะถูกลบออกจากรายชื่อ ของผู้ให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับ อนุมัติจากสำานักงาน UKBA แล้ว

Advance Education Gateway (AEG) 217, 77 Oxford Street, London W1D 2ES Tel : +44(0)20 3402 2491 Mobile : +44(0)79 0802 9574 Line ID : chonthipan Email : info@aeg-education.com

fried banana, and other local dishes. I was also told that : “…. when the ants are moving their houses in large numbers, and other animals are restless and shouting and yelling artwork

ซึ่

ดยการบินไทยถือเป็นหนึ่งใน 23 ของสาย บริการ จึงทำาให้การบินไทยต้องเลื่อนกำาหนดการ การบินในกลุ่มพันธมิตรสตาร์ อัลไลแอนซ์ ย้ายการให้บริการมายังอาคาร 2 ในเดือน สิงหาคม และเป็ น สายการบิ น กลุ่ ม แรกที่ จ ะย้ า ยเข้ า สู่ 2557 ‘amthai’ 2519 & 074 2766อ เป็7598 อาคาร 2 และถื น ครั้ ง แรกที่ ส ายการบิ น

289 l/FAX 020 7581 4445

สำาหรับนางฉัตรวดี หรือโรส เป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่น สถาบัน ซึ่งเดิมเคยพำานักในประเทศอังกฤษ ได้ โพสต์ลงเฟสบุ๊คส่วนตัวว่า ตนถือหนังสือเดินทาง อังกฤษด้วย และมีรายงานข่าวว่าปัจจุบันได้หลบ หนีออกจากสหราชอณาจักร เนื่องจากเกรงว่าจะ ถูกทางการไทยประสานเพื่อนำาตัวไปดำาเนินคดี โดยคาดว่าอาจพำานักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่ร้าน อาหารของคนไทยชื่อร้าน คิงออฟไทยนู้ดเดิล รัฐ ซานฟานซิสโก ‘amthai’

The children in the village were also lovely especially the Moken. Whenever the children saw me they would run to me to hold my hands and would walk with me the whole time. I was also delighted to be able to see the full moon ….. night after night through my bedroom window - it was a beautiful and tranquil sight!

»Ø‡Â ge our wording as follows; andard (Est. Since 2010) งหมายรวมทั้ง TOEIC, TOEFL ดังนั้น น้องๆ ที่จะสอบเพื่อมาเรียนต่อที่ UK พี่ที่ Taxation Services by UK Qualified Accountants เออี จ าให้เลือกสอบ IELTS แทนนะคะ ไม่ Khun §Chonthipan ä·ÂáÅФ¹ÍÑ ¡ÄÉ)” Insawang gave some ยากอย่ีแนะนำ างที่คิด ติดตามเทคนิคการทำาสอบจาก education advice to Thai prospect ªÕ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ Ã 30 บริษัทได้ หรือเข้าไปเป็นแฟนเพจติดตามข่าวสาร students at Education Fair 2014¡on Jun at ThaiWales, Rice, Chelsea organised by ได้and ในเฟสบุ ๊ก www.facebook.com/Advanceã¹ England, Northern Ireland ScotAdvance Education Gateway (AEG) EducationGateway Ltd. ‘amthai’ land ·ÓºÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Sole Traders, Partnership, ComProfit Organisation i.e. Charity etc ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹ æ 䴌ᡋ èѴµÑ駡ÒÃ·Ó¸Ø ¨ / ແย้า´ยการให้ ºÃÔÉÑ· บริการผู้โดยสารจากอาคาร 3 ไปยังอาคาร 2 การบิÃน¡Ôไทย ¹áÅй͡ʶҹ·Õ è / Bookkeeping ทโธรว์ ตั้งแต่สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานลอนดอนฮี Payslips/ PAYE /P60 / P45 / P11D ้ง สารสิน ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่าย ในกลุ่ ม พั น ธมิ ต รสตาร์ อั ลไลแอนซ์ ทั้ ง หมด ÁÙŤ‹Òà¾Ôนางเพชรพริ èÁ VAT Returns ภาพลั กษณ์และสื ่อสารองค์กร บริษัท การบินไทย จะย้ า ยมาให้ บ ริ ก ารผู้ โ ดยสารที่ อ าคารเดี ย วกั น f Employed - Tax Return/ จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่ า ตั้งแต่เPartnership ดือนสิงหาคม สำ าReturns) หรั บ สายการบิ น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารที่ อ าคาร 2 2557 เป็ น ต้ น ไป การบิ น ไทยจะย้ า ยการให้ บ ริ ก าร ท่ า อากาศยานลอนดอนฮี ทโธรว์ any Accounts/Corporation Tax/CT600 ้โดยสารที่ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ซึ่ง §ºãËŒ ผูเดิHMRC Companies มเคยให้บริ/การที ่อาคาร 3 ไปยังHouse อาคาร 2 โซน อย่ า งไรก็ ต าม จากเดิ ม การบิ น ไทยมี กำ า หนด AT / PAYE HMRC เอ หรือ ¨Ò¡ “เดอะควี นส์ เทอร์/ มCompanies ินอล” ที่สร้างขึ้น House จะย้ายมายังอาคาร 2 ในเดือนกรกฎาคม 2557 เพื ่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด่ ส มเด็ จ พระราชิ น ี น าถ แต่เนื่องจากการท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ Í¿µáÇϺÑÞªÕ㹡ÒèѴ·ÓºÑÞªÕ àª‹¹ Sage, Quickbook, เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร มีความจำาเป็นต้องทดสอบระบบการขนส่งกระเป๋า Excel ໚¹µŒ¹ สัมภาระอีกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้

โ Qualified Accountant) à«çÅ (UK

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

และ นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือ โกตี๋ แกน นำาคนเสื้อแดง ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่ ได้มีการออกหมายจับไว้แล้ว

โดยผิดกฎหมาย บุกรุกเขตทหารและจารกรรม ข้อมูล และถูกคุมขังในเรือนจำาเปรยซอว์ ในกรุง พนมเปญ มาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยรัฐบาลไทย ได้พยายามร้องขอความช่วยเหลือไปยังกัมพูชามา โดยตลอดแต่ไม่เป็นผล นายวีระได้เดินทางกลับ ถึงไทยวันที่ 2 ก.ค. 57 นับเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ของคสช.

ายงานข่าวเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ได้ร้องขอไปยังสมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เพื่อขอให้พิจารณาช่วย เหลือนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าย ประชาชนต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และแกนนำ า ภาคี เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ ตามหลัก มนุษยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ พร้ อ มยื น ยั น ว่ าไทยไม่ ไ ด้ ป ระสงค์ จ ะแทรกแซง ถอนพาสปอร์ต 9 นักโทษหลบหนี กระบวนการยุติธรรมของกัมพูชา ซึ่งสมเด็จฯ ฮุน กระทรวงต่างประเทศได้ถอนพาสปอร์ตผู้ต้องหา เซน ได้ฟังคำาชี้แจงและยินดีช่วยเหลือให้นายวีระ คนไทยตามหมายจับ 9 ราย ประกอบด้วย นาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ นายจักรภพ เพ็ญแข นาย ตามพ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ สุนัย จุลพงศธร อดีตสส.บัญชีพรรคเพื่อไทย ทัง้ นีน้ ายวีระถูกตัดสินให้จาำ คุก 8 ปี ในคดีเข้าเมือง นางสาวฉัตรวดี อมรพัฒน์ แนวร่วมคนเสื้อแดง

17 17

amthaipaper ISSUE0078 amthaipaper

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licensed & Regulated Accountancy Practice By Qualified / Certified Accountants (License No.8294)

¨´·ÐàºÕ¹Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕâ´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified/Certified ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ·Õè¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Sole Traders, Partnership, Limited Company, Non-Profit Organisation etc ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / ແ´ºÃÔÉÑ· ·Ñ駸ØáԢ¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D etc. ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (Registered/ Submission/ Deregistered) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) Mobile Number 074 2766 7598 or 075 5289 2519 ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Registered in England and Wales No. 08798217 Correspondence Address: Office 98, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ United Kingdom


amthaipaper 18 18 amthaipaper

ISSUE0078

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper

us on technology Facebook Europe News Like facebook.com/amthaipaper

amthaiEurope news

สรุปข่าวเศรษฐกิจยุโรป

อดีตนายกฯ ลักเซมเบิร์กขึ้นเป็นผู้นำาอียูคนใหม่

วั

นที่ 27 มิ.ย. นายฌอง-โคลด ยุงเกอร์ อดีตนายกรัฐมนตรี ลักเซมเบิร์กได้รับการลงมติจากประเทศสมาชิก 28 ประเทศด้วย คะแนนเสียง 26-2 ให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมาธิการยุโรป หรือ อีซี ต่อจากนายโฮเซ่ มานูเอล บาร์โรโซ อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกส โดยมี 2 ประเทศที่ คั ด ค้ า นคื อ อั ง กฤษและฮั ง การี โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรีองั กฤษ เดวิด คาเมรอน เป็นผูค้ ดั ค้านการเข้ารับตำาแหน่ง ของนายยุงเกอร์ตลอดมา ทำาให้ดเู หมือนอังกฤษแพ้เกมการเมืองภายใน อี ยู อ ย่ า งสิ้ น เชิ ง ยุ ง เกอร์ วั ย 59 ปี เคยดำ า รงตำ า แหน่ ง นายกฯ ลักเซมเบิร์กระหว่างปี 1995-2013 รวม 19 ปี เป็นผู้นำาที่มาจากการ เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ที่ครองตำาแหน่งยาวนานที่สุดของ โลก นายเดวิด คาเมรอน กล่าวกับผู้นำาประเทศสมาชิกหลังผลการลง ประชามติว่า พวกเขาจะต้องเสียใจและมันเป็นวันวิปโยคสำาหรับยุโรป และว่าอังกฤษเดินใกล้ประตู ทางออกจากอียเู ข้าไปอีกก้าว สาเหตุหลักทีค่ าเมรอนคัดค้านเนือ่ งจากยุงเกอร์เป็นผูท้ มี่ งุ่ ทีจ่ ะเพิม่ อำานาจ ให้กับสหภาพและลดอำานาจประเทศสมาชิก เขาไม่ใช่บุคคลที่เหมาะจะดำาคงตำาแหน่งอันทรงอิทธิพลนี้ ความหวังทีจ่ ะปฏิรปู อียคู งเป็นไปได้ยากภายใต้การนำาของยุงเกอร์ทจี่ ะอยูใ่ นวาระ 5 ปีตอ่ จากนี้ อย่างไร ก็ตามยุงเกอร์ได้แสดงท่าทีผอ่ นปรนต่อคำาขูข่ องอังกฤษทีจ่ ะถอนตัวจากอียู โดยยืนยันว่าจะให้บรัสเซลล์ คืนอำานาจการตัดสินใจบางส่วนให้รัฐบาลกลางของแต่ละประเทศ ‘amthai’

อดีตผู้นำาฝรั่งเศสถูกจับข้อหาคอร์รัปชั่นและใช้อำานาจโดยไม่ชอบ

นิโกลาส์ ซาร์โกซี วัย 59 ปี ถูกนำาตัวไปสอบปากคำานานถึง 15 ชั่วโมง ที่ ส ถานี ตำ า รวจแห่ ง หนึ่ งในเขตนองแตร์ ท างตะวั น ตกของกรุ งปารี ส ข้อกล่าวหาพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ฝ่าย สื บ สวนเชื่ อ ว่ า อดี ต ผู้ นำ า ฝรั่ ง เศสได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากเธี ย ร์ รี่ แฮร์โซก ทนายของเขาในการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม และล้วง ข้อมูลวงในจากผู้พิพากษารายหนึ่ง เพื่อรู้ความคืบหน้าการไต่สวนคดี รับเงินหาเสียงเลือกตั้งโดยมิชอบเมื่อปี 2007 ซาร์โกซีถูกกล่าวหาว่าได้ รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากกัดดาฟี 50 ล้านยูโร และเงินสด จำานวนมากจากลิเลียน เบตตองกูร์ เศรษฐีนีทายาทของธุรกิจเครื่อง สำาอางลอรีอัล และยังมีคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจากข้อตกลง การค้าอาวุธให้กับปากีสถาน ก่อนที่เขาจะรับตำาแหน่งประธานาธิบดี ฝรั่งเศส ซาร์โกซีออกมาตอบโต้ว่ามีการแทรกแซงทางการเมืองในคดี โดยฝ่ายตรงข้ามเช่นพรรค โซเชียลลิสต์ พรรครัฐบาลอยู่เบื้องหลัง เขาเป็นอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกที่ถูกควบคุมตัวใน คดีอาญา แต่ไม่ใช่คนแรกที่โดนตั้งข้อหาคอร์รัปชัน ในปี 2011 นายฌากส์ ชีรัก เคยถูกตั้งข้อหา รับสิบบน แต่รอดพ้นโทษจำาคุกจากความปราณีของศาลสืบเนื่องจามีปัญหาสุขภาพ ซาร์โกซีตกเป็น ผู้ต้องหาในหลายคดี นับตั้งแต่พ่ายแพ้ฟรองซัวส์ ออลลองด์ จากพรรคโซเชียลลิสต์ ในศึกเลือกตั้ง ประธานาธิบดีเมื่อปี 2012 คดีนี้ทำาให้ความหวังที่จะหวนคืนสู่สนามการเมืองเพื่อสู้ศึกเลือกตั้งผู้นำา ฝรั่งเศสในปี 2017 ริบหรี่ลง ‘amthai’

อิตาลีเตือนภัยผู้ก่อการร้ายที่แฝงมากับผู้อพยพจากแอฟริกา

ประเทศอิตาลีเป็นจุดหมายของผู้อพยพจาก แอฟริกาเหนือ เพราะเป็นประตูไปสู่ที่หมาย อื่นๆ ในยุโรป ในปีนี้มีผู้อพยพซึ่งส่วนใหญ่ มาจากแอริเทรีย ซีเรีย โซมาเลีย และมาลี มากกว่า 66,500 ราย สำานักงานผู้ลี้ภัยแห่ง สหประชาชาติระบุว่า จำานวนผู้อพยพลี้ภัย ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความ ไม่สงบจากสงครามในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผล ด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ และความ เป็ น อยู่ ข องประชาชน ทำ า ให้ อิ ต าลี ต้ อ ง ประสบปัญหามีผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายมากขึ้น ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ มักจะเป็นวิศวกร, หมอ, ทนายความ รวมถึงบรรดาผู้ชายผู้หญิงและเด็กๆ ที่หนีเอาตัวรอด ส่วนที่เหลืออพยพด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ มีผู้ลี้ภัยดังกล่าวจำานวนมากที่เสียชีวิตเพราะสภาพ แออัดในเรือ และอีกนับพันจมหายไปในระหว่างการเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เต็มไปด้วย อันตราย กองทัพเรืออิตาลีได้ออกมาเตือนว่า ในบรรดาเรือทีล่ กั ลอบเข้ามาไม่ได้มแี ค่ผอู้ พยพเท่านัน้ แต่ ยังมีนักค้ามนุษย์และผู้ก่อการร้ายที่แฝงเข้ามาในฐานะของผู้ขอลี้ภัย ซึ่งทำาให้ทหารเรือและหน่วยยาม ฝั่งอิตาลีต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น ‘amthai’

บัวแก้วโพสต์ FB ยันถือพาสปอร์ตไทยเข้า EU ได้ กระทรวงการต่างประเทศได้โพสข้อความในเฟซบุก๊ ของกระทรวงโดยใช้หวั เรือ่ งว่า “ผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศในสหภาพ ยุ โ รปได้ ต ามปกติ ” และมี ใ จความว่ า ตามที่ มี ก ระแสข่ า วว่ า ผู้ ถื อ หนังสือเดินทางไทยบางประเภทไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรป (EU) ได้ ภายหลังการออกมาตรการระงับการเยือนอย่าง เป็นทางการ (Official Visits) นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับ รัฐมนตรีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทาง ทั่วไปของไทยยังสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามกฎ ระเบียบการขอรับการตรวจลงตรา (visa) ของแต่ละประเทศดังเดิม ‘amthai’

EU ลดระดับความสัมพันธ์กับไทย ไม่กระทบส่งออกและค่าเงินบาท

จากการที่สหภาพยุโรป มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2014 ที่ กรุ ง ลั ก เซมเบิ ร์ ก เรื่ อ งลดระดั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศไทย ด้วยการระงับการมาเยือนอย่างเป็นทางการ พร้อมไม่ลงนามใน กรอบตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างกัน (Partnership & Cooperation Agreement; PCA) จนกว่าที่ไทย จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง สร้างความหวั่นวิตกว่าจะมีผล กระทบต่อเศรษฐกิจของไทย และมีประชาชนคนไทยบางส่วนแสดง ความไม่พอใจกับมติดังกล่าว จึงออกมาเชิญชวนคนไทยด้วยกัน ร่วมแบนสินค้าที่มาจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ดีสหภาพยุโรปยัง ไม่ได้ประกาศมาตรการแซงค์ชนั่ (sanction) หรือ การห้ามกระทำา ธุรกิจและธุรกรรมระหว่างประเทศ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ชี้แจงว่า อียูระบุว่าจะลดระดับความสัมพันธ์กับไทย ในระดับบัญชี Tier3 ซึ่งเป็นระดับต่ำาสุด จากปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ อาจส่งผลด้านจิตวิทยา ต่อภาคการส่งออก ถ้าอียปู ระกาศคว่าำ บาตรสินค้าไทยในอนาคต ก็ไม่มผี ลกระทบต่อภาคการส่งออกไทย เนื่องจากสัดส่วนส่งออกของไทยไปยุโรปมีน้อย ‘amthai’

เศรษฐกิจฝรั่งเศส - เยอรมนีชะลอตัว ส่อเค้าว่ายูโรโซนจะเผชิญภาวะเงินฝืด

นักวิเคราะห์เตือนว่าฝรั่งเศสชาติเศรษฐกิจ อันดับ 2 ของยูโรโซนอาจกลับสู่วงจรขาลง แม้กระทั่งเยอรมนีประเทศเศรษฐกิจอันดับ 1 ก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ตอกย้ำาความ กั ง วลว่ า ภาวะเงิ น ฝื ด กำ า ลั ง คื บ คลานเข้ า สู่ ยูโรโซน ซิม คัลลัส กรรมาธิการกิจการ เศรษฐกิจอียู ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่า การฟืน้ ตัวของยุโรปกำาลังหยัง่ รากอย่างมัน่ คง แล้ ว ยู โ รโซนหลุ ด พ้ น จากวิ ก ฤตหนี้ สิ น แต่ข้อมูลไตรมาสที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ฝรัง่ เศสขาดดุลการชำาระเงินจำานวนมหาศาล ผลผลิตกำาลังตกต่ำาและสำานักงานสถิติของ รัฐบาลคาดการณ์วา่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดพี )ี ปีนจี้ ะชะลอตัวต่าำ กว่าคาด ส่วนเยอรมัน ก็กำาลังเริ่มแสดงอาการอ่อนล้า ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมอ่อนแอมากกว่าที่คาด ทำาให้วิตกกังวลว่า เศรษฐกิจของเยอรมนี ซึ่งมีขนาดใหญ่สุดของทวีปยุโรปจะเข้าสู่ภาวะการชะลอตัว ข้อมูลนี้ทำาให้ตลาด หุ้นยุโรปปิดลบ นักเศรษฐศาสตร์ชี้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดในเขตเงินสกุลยูโร ‘amthai’

สถิติที่น่าสนใจหลังทีมอินทรีขยี้แซมบ้า 7-1

ทีมเยอรมันสร้างความตกตะลึงให้กับแฟน บอล 200 ล้านคนทั่วโลกในนัดรองชนะเลิศ ไล่ถล่มบราซิลเจ้าภาพแบบไม่เกรงใจเจ้าบ้าน 7-1 ทำาให้บราซิลต้องหลั่งน้ำาตา ในเวลา 90 นาทีของการแข่งขันทีมเยอรมันสร้างสถิติ ใหม่ที่น่าสนใจดังนี้ - ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศได้ มากที่สุด 7 ประตู ทำาลายสถิติเดิมก่อนหน้า นี้ที่ฮังการีชนะสวีเดน 6-1 (ปี 1938) และ เยอรมั น ตะวั น ตกชนะออสเตรี ย 6-1 (ปี 1954) - สร้างความพ่ายแพ้ให้บราซิลมากสุด 7-1 เท่ากับก่อนหน้านี้บราซิลเคยแพ้ให้อุรุกวัยมา 6-0 ในเกมโคปา อเมริกาปี 1920 - ทำาประตูในฟุตบอลโลกมากที่สุดตั้งแต่ปี 1930 โดยทำาไปแล้ว 223 ประตู - เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมากที่สุดเป็นครั้งที่ 8 ((1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002, 2014) - ยิงประตูในฟุตบอลโลก 2014 ไปแล้ว 17 ประตู ใกล้เคียงกับที่บราซิลทำาไว้ที่ 18 ประตูในปี 2002 - มิโรสลาฟ โคลเซ่ ขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุด 16 ประตูแซงหน้าโรนัลโด้ ทีมชาติบราซิลที่ทำาไว้ 15 ประตู - โคลเซ่ เป็นนักเตะคนแรกที่ลงสนามในเกมรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโลก 4 สมัย - โคลเซ่ ชนะเกมการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย 16 นัดมากที่สุดเท่ากับคาฟู ฟูลแบ็คทีมชาติ บราซิล - ประตูของโธมัส มุลเลอร์ เป็นประตูที่ 2000 ในประวัติศาสตร์ของทีมชาติเยอรมนีรวมทุกนัดนับตั้ง แต่ฟริตซื เบ็คเกอร์ ยิงประตูแรกในปี 1908 - ยิงประตู 4 ประตูได้เร็วที่สุดในเวลา 6 นาที - ยิงประตู 6 ประตูได้เร็วที่สุดในเวลา 29 นาที - ทำาประตูในครึง่ แรกได้มากทีส่ ดุ ในฟุตบอลโลก ก่อนหน้านีท้ าำ ได้ 4 ประตูในปี 2002 ชนะซาอุดอิ าระเบีย 8-0 - นักเตะลงเล่นในรอบสุดท้ายมากที่สุด 25 ครั้ง : โลธาร์ มัทเธอุส (เยอรมัน) ‘amthai’


Follow us on Twitter news round up news roundup @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaper ISSUE0078 amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

19 19

amthaiNews round up ควีนเอลิซาเบธทรงทุบขวดวิสกี้ฉลองเรือรบลำาใหม่

สนามบินตรวจเข้มหลังจากมีข่าวผู้ก่อการร้ายมุ่งโจมตียุโรป

ม เ ด็ จ พ ร ะ ร า ชิ นี น า ถ อลิ ซ าเบธที่ 2 และ เจ้าชายฟิลิป พระสวามีเสด็จฯ ไปยังอู่ต่อเรือในรอสไซธ์ สก็อต แลนด์ เพื่อฉลองเรือรบลำ�ใหญ่ ทีส่ ดุ ในประวัตศิ �สตร์ของกองทัพ เรืออังกฤษ ในวันที่ 4 ก.ค.พร้อม ทั้ ง พระร�ชท�นพระน�มของ พระองค์เป็นชื่อเรือ โดยมีน�ยก รัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน และ อเล็กซ์ ซัลมอนด์ หัวหน้�คณะ รั ฐมนตรี ส กอตแลนด์ ม�ร่ ว มใน พิธี ทรงเปลี่ยนจ�กก�รใช้ขวด แชมเปญฟ�ดหัวเรือต�มประเพณี ดัง้ เดิม ม�ใช้วสิ กี ซิงเกิล้ มอลท์ “โบว์มอร์” จ�ก ไอส์ลยี ข์ องสกอตแลนด์เพือ่ เป็นเกียรติแก่สกอตแลนด์ เรือรบหลวง “เอชเอ็มเอส ควีน เอลิซาเบธ” สร้�งขึน้ เพือ่ ยกระดับแสนย�นุภ�พท�งทะเลของร�ชน�วี อังกฤษ มีระว�งขับน้ำ� 65,000 ตัน ขับเคลื่อนด้วยพลังดีเซล เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ใน 2 ลำ�ที่ ใช้งบประม�ณในก�รต่อเรือ 6.2 พันล้�นปอนด์ มีคว�มย�ว 280 เมตร ซึ่งย�วเเท่�กับรถบัสลอนดอน จอดต่อกัน 25 คันหรือ 3 เท่�ของพระร�ชวังบัคกิ้งแฮม มีคว�มสูงถึง 56 เมตร บรรทุกเครื่องบินได้ 40 ลำ� เริ่มต่อเมื่อ 5 ปีก่อน ใช้คนกว่� 10,000 คนและ กว่� 100 บริษัทในก�รต่อ มีกำ�หนดออกสู่ ทะเลในปี 2016 แล้วส่งเข้�ประจำ�ก�รในปี 2017 เรือลำ�น้องคือเรือรบหลวง “ปรินซ์ออฟเวลส์” ยัง คงอยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง ‘amthai’

ผู้ โ ดยส�รสน�มบิ น น � น � ช � ติ ร ว ม ทั้ ง ที่ ล อนดอนฮี ทโทรว์ เพิ่ ม ม�ตรก�รตรวจ เข้ ม หลั ง มี ป ระก�ศ เตื อ นก�รโจมตี จ �ก ผู้ ก่ อ ก � ร ร้ � ย ก ลุ่ ม อัลกออิดะห์ ที่ฝึกให้ คนจ�กประเทศใน ยุโรปให้เป็นมือระเบิด พลีชีพ แล้ว ส่งกลับ เข้ � ม�ปฏิ บั ติ ก �รใน บ้�นเกิด หน่วยข่�วกรองสหรัฐเผยว่�อัลกออิดะห์ส�ม�รถสร้�งระเบิดที่ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย ของสน�มบินไม่ส�ม�รถตรวจจับได้ และมีคว�มเป็นไปได้ที่จะแปลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในชีวิต ประจำ�วันเช่น ไอแพดให้เป็นระเบิดเพื่อถือขึ้นเครื่อง สำานักงานควบคุมความปลอดภัยด้านการขนส่ง สหรัฐหรือ TSA ได้ออกม�ตรก�รใหม่เพื่อคว�มเข้มงวดด้�นคว�มปลอดภัยในก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศ ล่�สุดได้นำ�ม�ใช้กับผู้โดยส�รที่สน�มบินในอังกฤษ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเที่ยวบินที่จะเดินท�งไปสหรัฐฯ มีก�รตรวจค้นอย่�งละเอียด ทั้งเสื้อผ้� รองเท้� กระเป๋� และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ปิดเครื่อง แท็บเล็ด สม�ร์ทโฟน แล็ปทอป ผู้โดยส�รบ�งคนต้องใช้เวล�ที่ด่�นตรวจน�น 90 น�ที ค�ดว่�ก่อน เดือนกันย�ยนจะมีผู้เดินท�งไปต่�งประเทศ 24 ล้�นคน 3 ล้�นคนไปอเมริก� สน�มบินฮีทโทรว์แห่ง เดียวต้องรองรับผูโ้ ดยส�รวันละม�กกว่� 190,000 คน จึงต้องมีก�รเตรียมรับมือกับคว�มโกล�หล ขณะ นี้ฝรั่งเศสก็นำ�ม�ตรก�รนี้ไปใช้แล้ว และประก�ศเตือนว่�จะมีคว�มล่�ช้� ‘amthai’

รถโดยสารในลอนดอนเลิกรับเงินค่าโดยสารแล้ว

โพลชี้สก็อตแลนด์ไม่ต้องการแยกตัวเป็นเอกราชเกินครึ่ง

รถโดยส�รในลอนดอนเลิกให้จ่�ย เงิ น ค่ �โดยส�รแล้ ว เมื่ อ เวล� 4.30 น. วั น ที่ 6 กรกฏ�คม ผู้ โ ดยส�รรถประจำ � ท�งจะต้ อ ง แตะบั ต รเติ ม เงิ น ออยส์ เ ตอร์ เท่านั้น องค์การขนส่งลอนดอน (Transport for London หรือ TfL) กล่� วว่� มี ผู้ โดยส�รเพีย ง 0.7% ที่ ยั ง จ่ � ยค่ �โดยส�รเป็ น เงิ น สด และจะมี ผ ลกระทบกั บ นักท่องเที่ยวน้อย เพร�ะนักท่อง เที่ยวนิยมซื้อบัตรออยส์เตอร์ใน ก�รเดินท�งท่องเที่ยวในลอนดอน เพร�ะประหยั ด กว่ � เมื่ อ เดื อ น ที่แล้วองค์ก�รขนส่งลอนดอนก็ชี้ให้เห็นข้อดีของบัตรออยส์เตอร์ที่ทำ�ให้ “เดินทางได้มากขึ้น” และ มีผู้โดยส�รที่ได้ประโยชน์นี้วันละประม�ณ 44,000 คน ไมค์ เวสตัน ผู้อำ�นวยก�รขนส่งลอนดอน กล่�วว่�ก�รเลิกใช้เงินสดในก�รจ่�ยค่�โดยส�รทำ�ให้ก�รบริก�รรถประจำ�ท�งมีคว�มรวดเร็วและมี ประสิทธิภ�พม�กขึน้ และช่วยให้ประหยัดเงินถึงปีละ £ 24 ล้�นปอนด์ แต่กย็ งั มีค�ำ ถ�มว่�ถ้�ผูโ้ ดยส�ร ทำ�บัตรออยส์เตอร์ช�ำ รุดหรือห�ยจะได้รบั อนุญ�ตให้เดินท�งหรือไม่ เพร�ะในแต่ละวันเมือ่ ปีทแี่ ล้ว มีบตั ร ออยส์เตอร์ม�กกว่� 2,100 บัตรทีถ่ กู ขโมย ห�ย หรือไม่กใ็ ช้ไม่ได้ นายดาร์เรน จอห์นสัน จ�กพรรคกรีน เป็นกังวลว่�ทางองค์การขนส่งลอนดอนเปิดที่ข�ยตั๋วใหม่เพียง 19 แห่งเท่�นั้นซึ่งไม่เพียงพอ ในขณะ ที่ห้องข�ยตั๋วของเคริยข่�ยรถใต้ดินกำ�ลังจะถูกปิด ซึ่งจะทำ�ให้ผู้โดยส�รส่วนหนึ่งไม่ได้รับคว�มสะดวก ‘amthai’

บริษัทระดับท็อปของอังกฤษรับบัณฑิตเข้าทำางานสูงสุดในรอบ 4 ปี

ต ล � ด ง � น สำ � ห รั บ ผู้ ที่ จ บ มห�วิ ท ย�ลั ย กลั บ ม�จุ ด สู ง สุ ด ก่ อ นภ�วะเศรษฐกิ จ ถดถอย โดยมีก�รจ้�งง�นเพิ่มขึ้น 12% สูงสุดในรอบ 4 ปี ในปีนี้บริษัท ชั้นนำ�ของอังกฤษมีก�รรับสมัคร ผู้ สำ � เร็ จ ก�รศึ ก ษ�ม�กขึ้ น เกิ น ค�ด แต่จำ�นวนผู้ที่จบก�รศึกษ� มีประม�ณ 365,000 คน เพิ่มขึ้น 85,000 คนจ�กปี 2007 ซึง่ แสดง ให้เห็นว่�ต้องมีก�รจ้�งง�นเพิ่ม ขึน้ เพือ่ รองรับบัณฑิตทีก่ �ำ ลังจะจบ มีร�ยง�นว่�บริษัทชัน้ นำ�ในอังกฤษแต่ละบริษัทมีต�ำ แหน่งง�นสำ�หรับบัณฑิตจบใหม่เฉลี่ยบริษัทละ 190 ตำ�แหน่ง ได้มีก�รค�ดหม�ยหนึ่งในส�มของบริษัทเหล่�นี้มีเป้�หม�ยจะรับสมัครบัณฑิตเข้�ทำ�ง�นในปี 2014 เพิ่มขึ้น 9% แต่ในคว�มเป็นจริงรับเพิ่มขึ้นถึง 11.6% โดยเฉพ�ะในบริษัทชั้นนำ�ที่เกี่ยวกับก�ร บัญชี และก�รบริก�รระดับอ�ชีพของ มีก�รจ้�งบัณฑิตใหม่เพิ่มขึ้นถึง 23.8% นับว่�เป็นเรื่องที่น่�ยินดี เป็นอย่�งม�กสำ�หรับตล�ดง�น แสดงให้เห็นว่�ก�รรับสมัครบัณฑิตเข้�ทำ�ง�นในบริษทั ชัน้ นำ�อยูท่ รี่ ะดับ สูงสุดในรอบ 7 ปี แม้ว่�ระดับก�รแข่งขันจะลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ง่�ยนักเพร�ะมีผู้ยื่นสมัครง�น เฉลี่ยอยู่ที่ 39 คนต่อ 1 ตำ�แหน่งที่ว่�ง และ 4 ใน 5 ของบริษัทต้องก�รผู้ที่ได้เกียรตินิยมอันดับสอง เป็นอย่�งน้อย บริษัทที่มีผู้สมัคร 50 คน ต่อ 1 ตำ�แหน่งง�นได้แก่ ผู้ผลิตสินค้�อุปโภคบริโภค บริษัท น้ำ�มันและพลังง�น องค์กรสื่อ ธน�ค�รและบริษัทก�รเงิน ห้�งสรรพสินค่�ชั้นนำ� ‘amthai’

จำ � น ว น ผู้ ส นั บ ส นุ น อ เ ล็ ก ซ์ ซั ล มอนด์ ในก�รแยกตั ว เป็ น อิสระจ�กอังกฤษลดลง ผลจ�ก ก�รสำ � รวจโดยยู ก อฟที่ ทำ � ให้ กั บ หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดอะไทม์ ใน คำ�ถ�มว่� “สก็อตแลนด์ควรเป็น ประเทศเอกราชหรือไม่ ?” มี ผู้ตอบ “Yes” 35% และตอบ “No” 54% ส่วนอีก 12% ไม่ออก คว�มเห็น แสดงให้เห็นว่�ผลก�ร ลงประช�มติในวันที่ 18 กันย�ยน จะออกม�ในรูปใด เสียง “Yes” ที่ อ่อยลงเนื่องจ�กอเล็กซ์ ซัลมอน ด์ ไ ม่ ส �ม�รถตอบคำ � ถ�มหล�ย เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น ก�รเลือกสกุลเงิน ระบบภ�ษี ผลวิจัยโดยนิตยส�รก�รเงิน เดอะ แบง เกอร์ระบุว่�สกอตแลนด์อ�จประสบวิกฤตก�รเงินครั้งใหญ่ห�กแยกตัว เป็นประเด็นที่ถกเถียงระหว่�ง กลุ่มสนับสนุนและคัดค้�นก�รแยกตัวเป็นเอกร�ช อังกฤษออกเคมเปญ Better Together โดยเดวิด คาเมรอน เรียกร้องให้ประช�ชนที่ยังไม่ออกคว�มเห็นแสดงจุดยืนของตน และย้ำ�ว่�ก�รรวมตัวกัน เป็นสหร�ชอ�ณ�จักรจะช่วยให้อังกฤษ สก็อตแลนด์ บรรลุผลประโยชน์ร่วมกันทั้งท�งก�รเมือง คว�ม มัน่ คง และเศรษฐกิจทีด่ กี ว่� และยังมีกลุม่ รณรงค์ตอ่ ต้�นก�รแยกตัวของสก็อตแลนด์หรือ “Vote No” ผู้สนับสนุนโครงก�รนี้มี อลิสแตร์ ดาร์ลิงสม�ชิกพรรคแรงง�น เจเค โรว์ลิ่ง นักประพันธ์ชื่อดังที่ทุ่ม เงินบริจ�ค 55 ล้�น และโคลิน มอนต์โกเมอรรี่ ‘amthai’

จาก ไอโฟน ไอแพด สู่ ไอว็อตซ์...นาฬิกาอัจฉริยะ

พัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยี ทำ�ให้ สิ น ค้ � ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจำ � วั น หล�ยอย่�งมีรูปแบบ ขน�ดและ ฟังก์ชนั่ ก�รใช้ง�นเปลีย่ นไป มือถือ อัจฉริยะหรือทีเ่ รียกว่�สม�ร์ทโฟน เครื่องเดียวส�ม�รถแทนที่กล้อง ถ่�ยรูป วีดีโอ วิทยุ โทรศัพท์บ้�น น�ฬิก� จ�กก�รสำ�รวจผูใ้ ช้สม�ร์ท โฟน 1,400 คนพบว่�มีเพียง 25% ที่ยังใช้น�ฬิก�ปลุก อีก 75% ตั้ง เวล�ปลุกด้วยสม�ร์ทโฟน และ น้อยกว่� 1 ใน 5 ยังดูเวล�ด้วย น�ฬิก�ข้อมือ แต่น�ฬิก�ก็ยังยืน หยัดอยู่ได้เพร�ะนอกจ�กดูเวล� แล้วยังเป็นแฟชั่นเครื่องประดับอีกด้วย ล่�สุดได้มีก�รนำ�เอ�เทคโนโลยีม�พัฒน�ให้เป็นระบบอัจฉริยะ บนข้อมือ หรือไอว็อตส์ ทำ�ง�นประส�นกันกับสม�ร์ทโฟนหรือแทบเล็ต ส�ม�รถบอกว่�มีโทรศัพท์หรือ ข้อคว�มเข้�ม� บ�งเวอร์ชั่นมีกล้องถ่�ยรูปหรือแสดงข้อมูลฟิตเนต ค่�ยซัมซุง LG และโซนี่ต่�งก็ออก สม�ร์ทว็อตส์ม�แล้ว ในขณะที่กูเกิลและไมโครซอฟท์กำ�ลังพัฒน� มีข่�วลือว่�แอปเปิลกำ�ลังซุ่มออก ไอว็อตส์เช่นกัน โดยดึงผู้บริห�รน�ฬิก�หรูของสวิสอย่�ง แท็ก ฮอยเออร์ ม�ร่วมทีม ‘amthai’


20 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper amthaipaper

contact us : Tel no. 07886 359 750, 07950 179 321

technology


news roundup Follow us on Twitter @amthaipaper

politics

amthaipaper amthaipaper ISSUE0078 www.amthai.co.uk / January 2008

www.amthai.co.uk/newspaper

amthairoyalty ต่อจากหน้า 6

ให้ความสุขแก่คนจำานวนมาก

£30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe

การร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่สอง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) บ่าว และพระองค์ทรงปฏิเสธแนวความคิดแบบ เทวสิทธิ โดยทรงย้ำาว่าพระองค์ทรงเป็น “ผู้มี อำ�น�จเด็ดข�ดทีม่ คี ว�มเมตต�กรุณ�” และทรงชี้ ให้เห็นว่า เป้าหมายสูงสุดของการปกครองคือการ continue from page 6

The second constitution draft

After King Prajadhipok came back to Thailand from the USA, he ordered Mr.Rymond B. Steven, advisor, and Phraya Srisarnvaja, deputy chief of Ministry of Foreign as a committee to draft the constitution, called “An Outline of Changes in the Form of Government”. This document was only 5 pages long, but the content was constitutional, because there was a form of administrator, also related

หลังจากที่พระองค์เสด็จนิวัติพระนครแล้ว ทรง โปรดเกล้าฯ ให้นายเรมอนด์ บี. สตีเวนส์ และ พระยาศรีสารวาจา ที่ปรึกษาและปลัดทูลฉลอง กระทรวงต่างประเทศตามลำาดับ เป็นกรรมการ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ที่ ส องเป็ น ภาษาอั ง กฤษ ชื่อว่า “An Outline of Changes in the Form of Government” มีความยาว ๕ หน้า กระดาษพิมพ์ ซึง่ เป็นเอกสารทีม่ เี นือ้ หาในลักษณะ เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ เพราะมี ก ารกำ า หนดรู ป แบบ การปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างอำานาจ บริหารกับอำานาจนิติบัญญัติ พร้อมกำาหนดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรไว้ด้วย แต่ พระองค์ก็ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะพระราชทาน รัฐธรรมนูญให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ในโอกาส วันครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาพระราชวงศ์ จักรี แต่พระบรมวงศ์ผู้ใหญ่บางพระองค์ และ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองคนที่กล่าวนาม ข้างต้นไม่เห็นด้วย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ พร้อมเนือ่ งจากไม่มปี ระสบการณ์ จึงควรรอไว้กอ่ น ‘amthai’ (อ่านต่อฉบับหน้า) with administration authority and legislation authority. It was as well to give a rule for the general election of members of parliament. He intended to give this constitution to his people in the occasion of 150th of Chakri dynasty anniversary, but some senior Royal members disagreed. It should be delayed, because most Thai nations were not ready yet, and they were lacking in experiences. ‘amthai’ (To be continued)

+44 (O) 7950 179321,

21 21


amthaipaper 22 22 amthaipaper

ISSUE0078

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper www.amthai.co.uk / January 2008

Like us on technology Facebook facebook.com/amthaipaper

directory

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK

Offices in Thailand

Royal Thai Embassy London

The new restaurant in north east of England Wanted

1. Head chef 2. Second chef 3. Head waitress / waiter With accomodation, salary depend on the experience.

Please contact 07968743336 Massage Staff Needed in Central London rich area need staff for massage. Full-time or Part-time You can start at any time Over £1000.00 /week. Please contact:

07466 382 698

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต อย่างละเอียดทุกเรื่อง โชคลาภ การงาน ความรักและเรื่องอื่นๆ รับปรึกษาทางโทรศัพท์

0797 3656 517, 07979356229 เบอร์ไทย 092 8719609 โทรหาคุณจิ๋ม

MEET THAI LADIES & BRITISH GENTLEMEN in the UK and Abroad, looking for friendship, romance, love and marriage. Call: 0208 9806 500, 0798 9909 044 www.sierraintroductions.net info@sierraintroductions.net

Help with your Massage Business Massage business not good enough? Don’t worry !

1. We can help you to adverts in good websites, newspaper; 2. Google SEO (increases 30% -50% income—please Google with keyword “oriental massage”, 70% of Google page one are our clients, Google SEO brought them more than 100.00/day=3000.00/month); 3. Web designing; 4. We can send customers to you; 5. We can introduce you to work in busy massage shop (over £1500.00/week) Please contact: 07542125871

British Embassy in Thailand

29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

British Council in Thailand

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand) 1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC)

Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม 28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

(Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd.

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

THAI SUMMER FAIR

on SAT. - SUN. 2nd -3rd AUGUST 2014 at King’s Park, Boscombe, Bournemouth BH1 4NB 10.00 AM - 18.00 PM

come l e w e r a l l A FBlessing by Buddhist Monks. FExhibition of Buddhist and Thai Culture. FThai Food Demonstration. FThai Boxing Demonstration, Thai Classical Dances. FEnjoy Thai Food, Thai Products, Thai Massage, etc. FChildren entertainments and more.

amthaipaper amthaipaper To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321

amthai.co.uk

C

lassified Advertising Advertising from E-mail: ad@amthai.co.uk

£5

Contact: In

Email: ad@

English : 07950 179 321, In Thai : 0788 6359 750

Entry Ticket: Adults (18+) £5.00

includes free entry to prize draw for return ticket to Thailand. Children (under 18 yrs.)

Free !!!

The Ticket allows entrance on Saturday and Sunday.

All entrance fees go to: Bournemouth Thai Language and Culture School

Organized by: Bournemouth Thai Language and Culture School For more information, please contact: Mr. & Mrs. TEPNARIN Tel: 01202 300 916 Email: tim_narin411@live.co.uk, aew291@hotmail.co.uk www.thaisummerfair.co.uk Registered Charity No. 1126972


amthaipaper

news roundup

www.amthai.co.uk / January 2008

SAVE2CALL

Buy it online www.save2call.co.uk

Find the best deal for you

23


24 amthaipaper

technology

www.amthai.co.uk / January 2008

£630

£760 £920

£760

£590 £610

Amthaipaperissue0078  

amthaipaperissue0078

Amthaipaperissue0078  

amthaipaperissue0078

Advertisement