Amthaipaperissue0077

Page 1

news roundup 2 amthaipaper

politics

www.amthai.co.uk / Issue 0063 2013

Like us amthaipaper on Facebook facebook.com/amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008

1

ISSN 2051-2554

ISSUE 0077

AEG Education Fair 2014 Mon, 30 June & Tue, 01 July 09.00-17.00 At Thai Rice Restaurant Chelsea Tube: Fulham Broadway Free Entry

AEG Education Agency จัดงาน Opening day รับสมัคร นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัย และ college ได้ผลตอบรับภายใน 1 สัปดาห์ ที่ Thai Rice Restaurant Chelsea: 92-94 Waterford Road, London, SW6 2HA มีมหาวิทยาลัยให้เลือกมากมายกว่า 45+ Universities อาทิเช่น University of Greenwich, UWL and Kingston ลงทะเบียน ติดต่อเบอร์ : 07789991989 หรืออีเมลล์ : info@aeg-education.com www.aeg-education.com

ยึดอำานาจผ่าทางตัน

ปรองดองก่อนเลือกตั้ง อ่านต่อหน้า 3, 18, 21

amthaiSports

World Cup ธุรกิจพันล้านวงการลูกหนัง

In English

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-13, 14, 15, 16,17, 20, 21, 22, 23, 24

อ่านต่อหน้า 4,17

2014 Wimbledon Championships

ขอบสนามเทนนิสวิมเบิลดัน อ่านต่อหน้า 14

Khon Performance- The Masked Play Live in London 2014 The Fine Arts Department, Thailand’s Ministry of Culture presents the Celebration of the 130th Anniversary of Thai’s First Royal Musical Performance in England on 31 May 2014 at Sadler’s Wells Theatre Continued on page 10-11


WY_Thai advert- Map version 420x297 02:Layout 1

2 2

6/1/14

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0065

14:08

Page 1

news round up

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

For genuine Chinese & Oriental groceries

INVERNESS ABERDEEN

M90 M9

EDINBURGH

M8 GLASGOW

M77

A1

M8 M74

A74(M)

NEWCASTLE UPON TYNE

CARLISLE

M6

M4

Wing Yip Manchester

A1(M) M65 LEEDS

Oldham Road, Ancoats, Manchester M4 5HU For satnav use M4 5FS 0161 832 3215

M62

M58

MANCHESTER

LIVERPOOL

M18

M60 M56

M180

M1

M6

NOTTINGHAM

M6 Toll M69

M54 BIRMINGHAM M42

M6

M11

M5 M40

M25

M4 BRISTOL

IPSWICH

CRICKLEWOOD

Wing Yip Birmingham 375 Nechells Park Road, Nechells, Birmingham B7 5NT 0121 327 6618

CROYDON

M4 M3

M5

A14

M1

M50

CARDIFF

NORWICH

A1(M)

PETERBOROUGH

M23 M27

M20

DOVER

SOUTHAMPTON EXETER

Wing Yip Cricklewood* 395 Edgware Road, Cricklewood, London NW2 6LN 020 8450 0422

Wing Yip Croydon *พืนทีใหเชาขนาด 5,000 ตารางฟุต เหมาะสำหรับเปิดรานอาหารไทย สนใจขอมูลเพิมเติมกรุณาติดตอ james.pettengell@wingyip.com

544 Purley Way, Croydon CR0 4NZ For satnav use CR0 4RF 020 8688 4880

ชอบปิง ออนไลนไดที www.wingyipstore.co.uk www.wingyip.com


news roundup Follow us on Twitter politics @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

amthaipaper

สรุปข่าวการเมือง

ยึดอำานาจผ่าทางตัน ปรองดองก่อนเลือกตั้ง

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

33

โครงสร้างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะที่ปรึกษา และประสานงาน ด้านความมั่นคง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สถานการณ์การเมืองไทยเดินมาจนถึงทางตัน ใน ที่สุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ ทหารบกได้ ป ระกาศยึ ด อำ า นาจ เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2557 นับเป็นการรัฐประหารครัง้ ที่ 13 ของประเทศไทย และเป็นครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นหลัง จากเกิดเหตุความรุนแรงต่อประชาชนที่ออกมา ชุมนุมขับไล่รัฐบาลในระบอบทักษิณ

ารลอบยิงระเบิด M79 และ M16 ใส่ผู้ชุมนุม กปปส. จากกลุม่ ไม่ทราบฝ่ายทีถ่ นนราชดำาเนิน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 จนเป็นเหตุให้มี ผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บกว่า 20 คน เป็น เหตุ ใ ห้ พ ล.อ.ประยุ ท ธ์ อ อกมาแถลงให้ ผู้ ชุ ม นุ ม ทุกฝ่ายยุตกิ ารใช้ความรุนแรง แต่เพียงไม่กวี่ นั จาก นั้นกลับมีรายงานการจับกุมอาวุธสงคามจำานวน มากที่ รี ส อร์ ท แห่ ง หนึ่ ง ในจ.นครนายกของ อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย นับเป็นฟางเส้นสุดท้ายให้ กองทัพออกมาควบคุมสถานการณ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

วันต่อมา 21 พฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ยัง มีทา่ ทีประนีประนอม โดยเรียกตัวแทนคูข่ ดั แย้งทัง้ 7 ฝ่าย คือรัฐบาลรักษาการ คณะกรรมการการ เลือกตัง้ (กกต.) วุฒสิ มาชิก (ส.ว.) พรรคเพือ่ ไทย พรรคประชาธิปัตย์ กปปส. และนปช.มาร่วม เจรจา พล.อ.ประยุทธ์ให้แต่ละฝ่ายเสนอทางออก จากปัญหาความขัดแย้งในชาติ การประชุมเป็นไป ด้วยบรรยากาศเป็นมิตร ยิ้มแย้มแต่ไม่มีข้อสรุป ร่วมกัน พล.อ.ประยุทธ์มอบหมายการบ้านให้ทุก ฝ่ายไปหาข้อสรุปมา 5 ข้อคือ 1. แนวทางการปฏิรูป ก่อนหรือหลังการเลือกตั้ง 2. ที่มาของรัฐบาลคนกลาง รัฐบาลรักษาการหรือ รัฐบาลเฉพาะการ 3. การทำาประชามติควรทำาอย่างไร 4. แนวทางการสร้างบรรยากาศเพื่อนำาไปสู่การ เลือกตั้ง 5. ขอให้ผู้ชุมนุมทั้งกปปส.กับนปช.ยุติการชุมนุม พล.อ.ประยุทธ์เรียกตัวแทนทั้ง 7 ฝ่ายมาเจรจาอีก ครั้งในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บรรยากาศก่อนการประชุมทุกฝ่ายมีสหี น้ายิม้ แย้ม แจ่มใส และพูดคุยกันในห้องพักรับรองก่อนการ ประชุม แต่ก่อนเริ่มประชุมได้มีการยึดโทรศัพท์ ของผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมด เพราะวันก่อนนัน้ มีผปู้ ระชุม บางคนโพสต์ภาพในที่ประชุมผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ต่อมาการเจรจาเป็นไปอย่างตึงเครียด เพราะต่างฝ่ายต่างยืนยันในจุดยืนของตนเอง ทำาให้

กลุ่มงานบริหารราชการแผ่นดิน

ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ มีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. มีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.

มีหน่วยในบังคับบัญชา ประกอบด้วยกองกำาลัง รักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๑ -๔ (กำาลังของ กองทัพไทย เหล่าทัพ และสำานักงาน ตำารวจแห่งชาติขึ้น ควบคุมทางยุทธการ)

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่าง ประเทศ

l

l

l l

l

l l l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

สลน. สลค. กฤษฎีกา ก.พ. สศช. ก.พ.ร. สปน. กปส. สคบ. สนร. สน.ราชฯ สำานักพระราชวัง พ.ศ. กปร. สกว. ราชบัณฑิตยสถาน วช. สนง. ลข.สภา สนง.ลข.วุฒิสภา สมศ (20 หน่วย) หัวหน้าฝ่ายฯ : ผบ.ตร. รองหน.ฝ่ายฯ : ผช.เสธ.ทบ.ฝกพ.

l

กระทรวงการคลัง กระทรวงพานิชย์ กระทรวงอุคสาหกรรม กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม

l

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ : มีพลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

l

การประกาศกฎอั ย การศึ ก รุ่ ง เช้ า ของวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2557 (3.00 น.) โดยส่งกำาลังทหาร เข้าควบคุมสื่อโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทย ให้ พร้อมออกแถลงการณ์ผา่ นโทรทัศน์รวมการเฉพาะ กิ จ ประกาศบั ง คั บใช้ ก ฎอั ย การศึ ก อย่ า งเป็ น ทางการตั้งแต่ 6.00 น. จากนั้นได้เรียกประชุม ผูบ้ ญ ั ชาการเหล่าทัพและเรียกหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวง โดยแถลงภายหลังว่ามอบ หมายให้ทุกฝ่ายรีบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว พร้อม ประกาศสลายสีเสื้อให้หมดจากสังคมไทย

สำานักงานเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รองผบ.ทบ.เลขาธิการคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ

กลุ่มงานรักษาความสงบเรียบร้อย กองกำาลังรักษาความสงบเรียบร้อย พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๑

l

หน่วยขึ้นตรง การกำากับดูแล

l

l

l

l

ฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา l

l l l

l l

l

ฝ่ายกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม มีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ.

ส่วนงานขึ้นตรง หน.คสช.

กองอำ า นวยการรั ก ษาความมั่ ง คงภายในราช อาณาจักร กระทรวงยุติธรรม สำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำานักงานป้องกันและ สำานักข่าวกรองแห่งชาติ ปราบปรามการฟอกเงิน สำานักงบประมาณ l

l

l

l

l

l

l l

ไม่สามารถมีข้อสรุปร่วมกันได้เลย โดยเฉพาะ เพือ่ ให้เกิดความชอบธรรมกับทุกพวกทุกฝ่าย คณะ ตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลทีย่ นื ยันว่ารัฐบาลรักษาการ รักษาความสงบแห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วยกองทัพ ไม่ยอมลาออกตามข้อเสนอของหลายฝ่าย บก กองบั ญ ชาการกองทั พไทย กองทั พ เรื อ กองทัพอากาศ และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ จึง ในที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ได้ประกาศยึดอำานาจกลาง มี ค วามจำ า เป็ น ต้ อ งเข้ า ควบคุ ม อำ า นาจในการ ที่ประชุม โดยพล.อ.ประยุทธ์พร้อมผู้บัญชาการ ปกครองประเทศ เหล่ า ทั พได้ เ ดิ น ทางออกจากที่ ป ระชุ ม ขณะที่ ตัวแทนกลุ่มกกต.และส.ว.ถูกเชิญออกจากห้อง หลังจากนัน้ คสช.ได้มคี าำ สัง่ ทยอยเรียกบุคคลสำาคัญ ประชุมไปรอที่ห้องรับรอง ส่วนตัวแทนกลุ่มอื่นที่ ที่มีบทบาททางการเมืองและความเคลื่อนไหวใน เหลือคือรัฐบาล พรรคเพือ่ ไทย พรรคประชาธิปตั ย์ การชุมนุม สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้องคดีหมิ่น กปปส. และนปช.ถูกควบคุมตัวขึ้นรถตู้ออกไป พระบรมเดชานุ ภ าพ บ่ อ นการพนั น และยา เวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมผบ.เหล่า เสพติดเข้ารายงานตัว เพื่อพูดคุยทำาความเข้าใจ ทัพ ประกาศยึดอำานาจการปกครองประเทศอย่าง และปรับทัศนคติ บางคนให้กลับบ้านได้ทันที แต่ เป็นทางการ พร้อมตั้งคณะรักษาความสงบแห่ง บางคนจะถูกกักไม่เกิน 7 วัน ส่วนผู้ที่มีคดีติดตัว ชาติ (คสช.) ต่อมาทหารได้เข้าควบคุมพื้นที่การ จะถูกส่งให้พนักงานสอบสวนรวบรวมสำานวนและ ชุมนุมของกลุ่มกปปส. และนปช. ควบคุมตัวแกน ส่งฟ้องตามขั้นตอนต่อไป นำาบนเวทีและประกาศให้ยตุ กิ ารชุมนุมพร้อมจัดรถ โดยสารพาผู้ชุมนุมกลับบ้าน พร้อมกันนั้นคสช.ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนิน งานด้านเศรษฐกิจที่เร่งด่วน 5 ข้อคือ 1. เร่งจ่าย นับเป็นการใช้ยาแรงแก้ปัญหาสลายความขัดแย้ง เงินค่าจำานำาข้าวที่ค้างอยู่ประมาณ 9 หมื่นล้าน ยุติการชุมนุมป้องกันเหตุความรุนแรงได้ในทันที บาทให้ชาวนา ซึง่ ได้เร่งชำาระหนีช้ าวนาผ่านธ.ก.ส. โดยไม่สูญเสียเลือดเนื้อ พล.อ.ประยุทธ์พร้อมด้วย ทีเ่ ปิดให้บริการทัง้ กลางวันและกลางคืน ไม่เว้นวัน ผบ.เหล่ า ทั พ ร่ ว มแถลงการณ์ โดยระบุ ว่ า หยุดเสาร์อาทิตย์ โดยคาดว่าจะจ่ายได้หมดภายใน สถานการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีก่ ทม. เขต เดือนมิถุนายนนี้ 2. การออกใบอนุญาตตั้งโรงงาน ปริมณฑลและพื้นที่ต่างในประเทศไทย มีผลให้ อุตสาหกรรมที่ล่าช้า โดยได้ตั้งคณะกรรมการส่ง ประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิเ์ สียชีวติ ได้รบั บาดเจ็บและเกิด เสริมการลงทุน (BOI) ชุดใหม่เพื่อดำาเนินการ ความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง และ 3. พิจารณาอนุมตั งิ บลงทุนปี 2557 ทีค่ า้ งอยูม่ ลู ค่า เหตุการณ์มีแนวโน้มจะขยายความรุนแรงที่จะส่ง 7 พันล้านบาท 4. พิจารณาการบงทุนโครงสร้าง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงของชาติ เพื่ อ ให้ พืน้ ฐานทีจ่ าำ เป็น และ5. จัดทำางบประมาณปี 2558 สถานการณ์ดังกล่าวกลับเขาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ให้ทันกำาหนดเดือนกันยายนนี้ ประชาชนในชาติเกิดความรักความสามัคคีเช่น เดียวกับห้วงทีผ่ า่ นมา ตลอดจนเพือ่ เป็นการปฏิรปู ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและอืน่ ๆ หอการค้าไทย เผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

SALE

ในประเทศเดือนพฤษภาคมเพิ่มสูงขึ้นจากเดือน เมษายน เนื่องจากความชัดเจนของสถานการณ์ ทางการเมือง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ระยะสั้น ทั้งการชำาระหนี้ชาวนาและการอนุมัติ งบลงทุน คาดว่าจะทำาให้ครึ่งปีหลังจะมีเม็ดเงิน ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีก 2-3 แสนล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้ร้อยละ 1-1.5% พล.อ.ประยุ ท ธ์ ไ ด้ แ ถลงเปิ ดใจว่ า การตั ด สิ นใจ ยึดอำานาจเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนคนไทย รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วน ยุติ ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธสงคราม เพื่อให้ ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป “ผมคิดว่าคนไทยทุก คนเหมือนผม ไม่มคี วามสุขมาประมาณ 9 ปีแล้ว” อ่านต่อหน้า 18 amthaiteam

Director Ramida Vijitphan Editor Sittikorn Meesukul Operations Manager Charlie Ercilla Co-Editor in General Pasha Prabpal, Jongjin Jitjang, Editorial Team Patcharin Hayes, Ramon Chiratheep, Mukkarin Thitavaranun Distribution/Advertising Manager Charlie Ercilla, Panida Sutatchutoe Photographers Charlie Ercilla, Ramida Vijitphan Contributors Sermsak Narinwong, Dr.Kriengsak Chaleonwongsak, Fang Feng Ting, Soikaimook Boonrasri, Poranee James, Thanomjit Phanichrat Art Director Ramida Vijitphan Graphic Designers Suchada Supantamart, Anan Buranapattana Contact for Advertising/Editorial 0788 635 9750, 0785 2771 709, 0795 0179 321 ad@amthai.co.uk Contact for Membership/Discount Card Charlie Ercilla, Mukkarin Thitavaranun 0795 0179 321, 0786 6920 131 contact@amthai.co.uk, www.amthai.co.uk

100 seats Restaurant

for Sale

Fully licensed restaurant and takeaway for Sale in Hereford * Situated in the Town Centre Area * Fully Furnished and Very Modern. * Very Good Location * 100 Seats Capacity

* 19 Years Leasehold * Quick Sale & Reasonable Price * Very Good Place for Thai Cuisine and Takeaway

Address:48-50 St Owens Street HR1 2PU Contact Mr. J Abaden Tel. 07872 390289 Email: razbari@live.co.uk, www.nodhi.co.uk


4 4

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

money World Cup part 1

amthaipaper

amthaiWorld Cup part1

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

FIFA ธุรกิจพันล้านวงการลูกหนัง

@Ricardo Stuckert สัญลักษณ์การแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 อย่างเป็นทางการ The 2014 FIFA World Cup logo is announced in Johannesburg during a ceremony with CBF president Ricardo Texeira, Brazilian president Luiz Inแcio Lula da Silva, and FIFA president Joseph Blatter.

@Santiago Barreiro Estadio Centenario, the location of the first World Cup final in 1930 inMontevideo, Uruguay

บอลโลกปี 2014 ที่กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศ บราซิลเริม่ ดวลแข้งชิงถ้วยเวิลด์คพั (World Cup) กันในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ และธุรกิจสำาหรับกีฬา ทีจ่ ดั ขึน้ ทุกสีป่ โี ดยสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า นี้ ทำ�เงินให้กับองค์กรที่เป็นผู้จัดมห�ศ�ล ทุกครั้ง

อั

นทีจ่ ริงคำ�ว่�ฟีฟา่ หรือ FIFA ย่อม�จ�ก The Fédération Internationale de Football Association ฟีฟา่ เริม่ จัดก�รแข่งขันฟุตบอลเวิลด์ คัพครั้งแรกในปี 1930 หลังจ�กนั้นก็จัดเรื่อยม� ทุกๆ สี่ปี ยกเว้นปี 1942 และปี 1946 ซึ่งเป็น ช่วงสงคร�มโลกครัง้ ทีส่ อง นับถึงปัจจุบนั ท�งฟีฟา่ จัดก�รแข่งขันม�ทั้งหมด 19 ครั้งแล้ว ก�รแข่งขันจะประกอบไปด้วย 32 ทีมจ�กหล�ก หล�ยประเทศ ซึ่ ง จะเดิ น ท�งไปดวลแข้ ง กั น ที่ ประเทศใดประเทศหนึง่ ซึง่ เรียกว่�เป็นประเทศเจ้� ภ�พ ทีไ่ ด้รบั เลือกม�จัดก�รแข่งขัน หนนีก้ ถ็ งึ คร�ว ประเทศบร�ซิ ล เป็ น เจ้ � ภ�พ บร�ซิ ล ยั ง เป็ น ประเทศเดียวทีท่ มี ช�ติตวั เองเข้�รอบทุกครัง้ และ เป็นประเทศทีช่ นะเจ้�ถ้วยเวิลด์คพั ม�กทีส่ ดุ คือถึง 5 ครั้ง ก�รแข่งขันเวิลด์คัพถือเป็นกีฬ�ที่มีผู้ชมม�กที่สุด ในโลก ก�รแข่งขันชิงแชมเปี้ยนนัดสุดท้�ยใน เยอรมันนี ปี 2006 มีคนดูท�งหน้�จอทีวีม�กถึง เจ็ดร้อยกว่�ล้�นคน พอม�ปี 2010 ที่เวิลด์คัพจัด ขึ้ น ที่ อั ฟ ริ ก �ใต้ ง�นวิ จั ย ของฟี ฟ่ า เองระบุ ว่ � นัดชิงแชมป์มีผู้ชมทั่วโลกผ่�นท�งทีวกี ว่�เก้�ร้อย ล้�นคน แต่ก่อนจะม�เป็นฟีฟ่าและก�รแข่งเวิลด์คัพที่เรา เห็นกันทุกวันนี้ ก�รแข่งขันฟุตบอลน�น�ช�ติเกิด ขึ้นก่อนหน้�นั้นเสียอีก ประม�ณ 130 ปีก่อน ประเทศอังกฤษจัดก�รแข่งฟุตบอลทีไ่ ม่ใหญ่โตม�ก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้คนรู้จักกีฬ�ฟุตบอล หลังจ�ก นั้นน�น�ช�ติก็เริ่มรับรู้ว่� ฟุตบอลเป็นกีฬ�ยอด นิยม แล้วก็มีก�รจัดก�รฟ�ดแข้งกันม�เรื่อยๆ แต่ ก็ยังไม่มีอะไรใหญ่โตหรือแจกเหรียญร�งวัลอะไร จนกระทั่งปี 1904 หรือ 110 ปีที่แล้ว คณะ กรรมก�รโอลิมปิคส์บ�งคนในองค์กรโอลิมปิคส์ นานาชาติ หรื อ IOC อั พ เกรดตั ว เองขึ้ น ม� จัดตั้งเป็นองค์กรฟีฟ่าแยกต่�งห�ก หลังจ�กนั้น กีฬ�ฟุตบอลก็เหมือนติดลมบน กล�ยเป็นกีฬ�ที่ นิยมทั้งในเด็กทั้งผู้ใหญ่เกือบทุกวัย ประเทศย�กดี มีจนต่�งก็ชื่นชอบฟุตบอลกันหมด

เซพพ์ บลัทเทอร์ ยืนยันการเป็นเจ้าภาพของ ประเทศบราซิล Joseph Blatter announcing 2014 World Cup will be held in Brazil. สถิติเวิลด์คัพที่น่าสนใจ ปี ปี ปี ปี

1998 2002 2006 2010

ที่ฝรั่งเศส ที่เก�หลีใต้และญี่ปุ่น ที่เยอรมัน ที่อัฟริก�ใต้

จิลมา รูเซฟ (คนที่ 2 จากขวา) และเปเล่ (คนกลาง) กับการติดตามงานในเมืองเบโลโอรี ซอนตี ©Roberto Stuckert Filho/PR

ประเทศผู้ชนะ ฝรั่งเศส บร�ซิล อิต�ลี สเปน

รายได้ทั้งหมด (ร้ายล้านเหรียญ) 365 2,500 3,200 2,400

แหล่งรายได้ ลิขสิทธิ์ก�รถ่�ยทอดท�งทีวี ลิขสิทธิ์ด้�นก�รตล�ดทั้งสินค้�และแบรนด์ที่สนับสนุน ร�ยได้แหล่งอื่นๆ ตัวอย่างจำานวนคนดูทางทีวี ผู้ชมแมทช์ชิงแชมป์ที่เปิดดูม�กกว่� 1 น�ที ผู้ชมที่เปิดดูม�กกว่� 20 น�ทีในแมทช์ต่อเวล�ของสเปนกับเนเธอแลนด์ ผู้ชมที่ดูก�รถ่�ยทอดสดที่เปิดดูม�กกว่� 1 น�ที ผู้ชมโดยเฉลี่ยในแต่ละแมทช์ก�รแข่งขัน แหล่งที่มา: งานวิจัยของฟีฟ่า ปี 2011 น�น�ช�ติที่สร้�งร�ยได้ต่อวันสูงที่สุดในโลก

@Anthony Stanley The Spanish national team won in the year 2010, their very first FIFA World Cup, held in South Africa.

รายได้จากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทีวี รายได้จากลิขสิทธิ์การตลาด (ร้ายล้านเหรียญ) (ร้ายล้านเหรียญ) 120 245 1,500 810 1,700 785 1,100 1,100 รายได้ที่ฟีฟ่าคาดว่าจะได้รับ (USS พันล้าน) 1.7 1.35 1 จำานวนคน (ร้อยล้าน) 909 620 3200 188

เหยียด บริษัทเหล่�นี้สนใจและแย่งกันม�เป็น ผู้ ส นั บ สนุ น เวิ ล ด์ คั พในแต่ ล ะหน เพร�ะรู้ ดี ว่ � จำ�นวนผู้ชมทั่วโลกในแต่ละแมทช์ก�รแข่งขันเป็น หลักหล�ยล้�น ยิง่ เข้�ใกล้รอบท้�ยๆก่อนชิงแชมป์ ผู้ชมวิ่งไปเป็นหลักร้อยล้�น ก�รโยนเงินเข้�อุ้มชู สนับสนุนเพื่อจะให้มีโลโก้ตัวเองอยู่ข้�งๆ โลโก้ เวิลด์คัพจึงคุ้มแสนคุ้ม

ฟีฟ่�ค�ดว่� ก�รแข่งขันเวิลด์คัพในบร�ซิลหนนี้ จะสร้�งร�ยได้ให้กบั ฟีฟ�่ ม�กถึง 4 พันล้�นเหรียญ สหรัฐ ซึ่งม�กกว่�ก�รจัดในประเทศอัฟริก�ใต้สี่ปี ก่อนถึงสองในส�มเลยทีเดียว และในก�รแข่งขัน ที่บร�ซิลคร�วนี้ ท�งฟีฟ่าค�ดว่� ตัวเองจะมีกำ�ไร ร�วๆ 2 พันล้�นเหรียญ ร�ยได้สว่ นใหญ่ได้ม�จ�ก ก�รข�ยลิขสิทธ์ต่�งๆ รวมถึงสินค้�ที่มีโลโก้ของ เวิลด์คัพในสหรัฐอเมริก� ฟีฟ่�และเวิลด์คัพ กีฬ�ฟุตบอลซึ่งไม่ค่อยได้รับคว�มนิยมในอเมริก� ในอดีต ก็เริ่มป๊อบขึ้นเรื่อยๆ อย่�งเช่น เมื่อสี่ปี แบรนด์ดังจ�กบริษัทข้�มช�ติที่บร�ซิลหนนี้ ได้แก่ ก่อน จำ�นวนผู้ชมก�รแข่งขันในอัฟริก�ใต้ ผ่�น Adidas สายการบิน Emirates สินค้�ด้�น ENPS ซึ่งเป็นผู้ซื้อลิขสิทธ์ถ่�ยทอดเวิลด์คัพใน อิเลคโทรนิคส์อย่�ง SONY บัตรเครดิตวีซ่า รถ อเมริก� มีเพิ่มขึ้นถึงเกือบหนึ่งในส�มจ�กสี่ปีก่อน เงินกองโต ก�รแข่ ง ขั น เวิ ล ด์ คั พ ถื อ เป็ น ก�รแข่ ง ขั น กี ฬ � ฮุนได เครือ่ งดืม่ โคคาโคล่า เรียกได้ว�่ ร�ยก�รย�ว หน้ � นี้ ในแมทช์ ที่ เ นเธอแลนด์ แ ข่ ง กั บ สเปนมี

จำ�นวนคนดูในอเมริก�อย่�งเดียวเกือบ 16 ล้�น คน อเมริก�เป็นประเทศที่จำ�นวนประช�กรที่ดู โทรทัศน์ม�ก สถ�นีถ่�ยทอดต่�งๆ ก็ต้องจ่�ยเงิน เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ม�ซึ่งลิขสิทธ์ถ่�ยทอดเวิลด์คัพ ESPN ซึ่งเป็นที่รู้กันว่�เป็นช่องทีวีที่ถ่�ยทอดกีฬ� หล�ยประเภทในอเมริก� และจ่�ยเงินไป 100 ล้�น เหรียญเพือ่ ให้ได้ม�ซึง่ สิทธิในก�รถ่�ยทอดเวิลด์คพั ในปี 2010 และหนนี้ ปี 2014 ที่แข่งกันที่บร�ซิล ห�กแต่ก�รแข่งขันรอบต่อไปในปี 2018 ในรัสเซีย และปี 2022 ในประเทศก�ต้�ร์ ได้โดนบริษัทยักษ์ ใหญ่อย่�ง Fox แย่งไปเสียแล้ว แม้จะไม่มีตัวเลข อย่�งเป็นท�งก�ร แต่ข่�ววงในบอกว่� Fox ต้อง จ่�ยเงินประม�ณสี่ถึงห้�ร้อยล้�นเหรียญเพื่อให้ได้ ม�ซึ่งลิขสิทธ์ถ่�ยทอดนี้ อ่านต่อหน้า 17


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

5


66

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

royalty

amthaipaper

amthaiRoyalty พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รัชกาลที่ ๗) พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรส พระองค์ สุ ด ท้ า ยของพระบาทสมเด็ จ พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีพัช รินทราบรมราชินนี าถ ทรงพระราชสมภพเมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ต่อมาได้รับ การสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้า ฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชน์

ตั้

งแต่ พ ระองค์ ท รงพระเยาว์ จ นกระทั่ ง เจริญพระชนมายุเป็นผู้ใหญ่ พระองค์ ทรงฝึกฝนพระองค์ที่จะรับราชการทหาร อัน เป็นแนวทางที่เจ้านายในพระราชวงศ์จะได้ สนองคุณของแผ่นดินตามขัตติยราชประเพณี พระองค์ ท รงศึ ก ษาวิ ช าสามั ญ ที่ วิ ท ยาลั ย อีตัน ประเทศอังกฤษ และทรงเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยทหารเมืองวูลชิ พระองค์ทรง ได้รับพระยศกิตติมศักดิ์เป็นนายทหารสัญญา บัตรยศร้อยตรีแห่งกองทัพอังกฤษ นอกจาก นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ดาำ รงตำาแหน่งนายทหารนอก กองสังกัดกรมมหาดเล็กรักษาพระองค์ พระยศ ร้อยตรีและร้อยโทตามลำาดับ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระองค์ทรงลาราชการเพื่อ ทรงผนวชและประทับจำาพรรษา ณ วัดบวร นิเวศวิหาร หลังจากทรงลาผนวชแล้ว ใน ปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตอนที่ ๔๖ ราชวงศ์จักรี

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

royalty article

S. Narinwong

โดย: เสริมศักดิ์ นรินทร์วงษ์

อยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณตรัสขอหม่อมเจ้า หญิงรำาไพพรรณี และประกอบพระราชพิธีมงคล สมรส ณ พระราชวังบางปะอิน ต่อมาพระองค์ ต้องทรงลาราชการอีกครั้ง เพื่อเสด็จไปพักรักษา พระองค์ในที่ที่มีอากาศเย็นในยุโรปตามความเห็น ของคณะแพทย์ หลังจากทรงหายพระประชวร แล้วก็ทรงศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมตามหลักสูตร เสนาธิการชั้นสูง ที่ประเทศฝรั่งเศส จบแล้วจึง ทรงเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อเข้ารับราชการอีก ครัง้ แต่ความตัง้ พระราชหฤทัยเดิมก็ตอ้ งเปลีย่ นไป เพราะเมือ่ สมเด็จพระเจ้าพีย่ าเธอหลายพระองค์ที่ อยู่ในฐานะที่ทรงสิทธิอันชอบธรรมที่จะขึ้นครอง ราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ต่างก็เสด็จสวรรคตไป ตามลำาดับ เหลือเพียงแต่พระองค์เท่านัน้ พระองค์ จึงทรงอยู่ในฐานะพระรัชทายาทตามกฎมณเฑียร บาลว่าด้วยการสืบสันติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗

ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ สวรรคต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรม พระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช ทรงเป็นประธาน ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดี เพื่อ ปรึกษาหารือเรื่องการสืบราชสมบัติ ที่ประชุม ลงความเห็นและพร้อมใจกันทูลเชิญพระองค์ขึ้น ครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๗ แห่ง ราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกล้ า เจ้ า อยู่ นั้ น ฐานะของพระมหากษั ต ริ ย์ และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งพระมหากษั ต ริ ย์ กั บ พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นั้นไม่สู้ดีนัก ด้วย เหตุนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า อยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ ๒ วัน พระองค์ ทรงตั้ ง “อภิ รั ฐ มนตรี ส ภา” ขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง ความมั่นคงให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะ อภิรฐั มนตรีสภาประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ชัน้ ผูใ้ หญ่ ๕ พระองค์ เพือ่ ทำาหน้าทีถ่ วายคำาปรึกษา ราชการแผ่นดิน แต่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร การประชุม ปรึกษาหารือความเห็นชอบต่างๆ ไม่มีผลทางการ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ บริหาร ผลของการเห็นชอบของอภิรัฐมนตรีสภา สวรรคตด้วยโรคพระหทัยวาย ณ ประเทศอังกฤษ ต้องผ่านทางพระมหากษัตริย์จึงจะเกิดผลในทาง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะ บริหาร พระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา รวมเวลาที่ทรงครอง ราชย์ ๑๐ ปี พระองค์ไม่ทรงมีพระราชโอรสและ ทรงวางรากฐานการปกครองในระบอบ พระราชธิดา ประชาธิปไตย ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๖๘ พระองค์ ท รงได้ รั บ การ หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึน้ สถาปนาเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ คณะอภิรัฐมนตรี ครองราชย์ พระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาทางการ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา หลังจาก เนือ่ งจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ อ่านต่อฉบับหน้า 21

The Monarchic Institution in Thailand part 46 : Chakri Dynasty

His Majesty King Prajadhipok (King Rama VII) Royal Biography His Majesty King Prajadhipok was the youngest son of King Chulalongkorn and Queen Sipatcharintra. He was born on 8 November 1893. Later he was appointed as Somdej Phra Chao Luuk Ya Thor Chao Fa Chai Prajadhipok Sakdidej or Prince Prajadhipok.

of war at a Military Academy in France. Then he returned to Thailand and served his country once again, but his intention was changed because all his older brothers had passed away. According to the Palace Law of succession 1924, he was the only one who had the authority to be king.

F

rom childhood to adulthood he prepared himself to be a soldier to serve the country as many Royal members had done, following the Royal tradition. He went to study at Eton College, England, and studied at the Royal Military Academy, at Woolwich. He was made 2nd Lieutenant in the British army. King Rama VI gave him the post of commissioned officer of the king’s guard. Prince Prajadhipok took time off to be a monk at Wat Bovorn Nives Vihara in 1917. After he disrobed King Rama VI arranged a marriage for him with Mom Chao Rumpai Panni at Barng

His Majesty King Prajadhipok (King Rama VII) Pa-In Palace. Because of his health, the Royal Doctor recommended him to stay in a cold place. He went to Europe when he got better in health, he studied the strategy

was not good. Just after he had been on the throne for 2 days, he established the Supreme Council of State in order to make the Monarchic Institution firm and strong. This Supreme Council of State was an advisory body of five senior members of the Royal family, which was functioning as a sort of super-cabinet, but it was there just In 1925 Prince Prajadhipok was appointed to consult with the king, not to administer. as Somdej Phra Chao Nong Ya Thor Kom Laung Sukhothai Dhammaraja. After King Royal Democracy Plans Rama VI passed away the Royal members Thailand was confronted with the problem met and agreed to invite Prince Prajadhi- of politics. In the reign of King Rama pok to be on the throne. So the 7th king of VI, in particular by the end of his reign, the Chakri dynasty of Rattanakosin capital right through the reign of King Prajadhiwas His Majesty King Prajadhipok. pok (King Rama VII). The concept of the political reforms occurred in the reign of King Prajadhipok was on the throne for King Rama VI, because people in those only 10 years. He had no son or daughter. days had a good education, and many of He passed away on 30th May 1941 with them had studied abroad. They were alert heart failure, when he was 48 years of age. to freedom and tried to make political reforms. When King Prajadhipok was on The Supreme Council of State the throne he could not avoid this matIn the reign of King Rama VI, the king’s continue to page 21 status and his relations with Royal members

Join us for a wonderful Sunday with God and with one another. @ 1.30pm @ The Old Cinema, University of Westminster 309 Regent Street, London W1B 2UW [next to Oxford Circus station]

www.hopelondon.org

1. Concert staff, Festival staff - IT skills (MS Word and Excel), etc 2. Graphic designers - Illustrator, Photoshop, etc. 3. Van driver - UK driving license, International driving license 4. MC - Self motivated, good personality, etc.

Contact: Tel. 07852 771709, 07950179321 email: job@amthai.co.uk


news roundup Follow us on Twitter news round up @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper ISSUE0070 www.amthai.co.uk/newspaper

7 7


8 8

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

Chang Talk

amthaipaper

amthaiChangTalk

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

Chang Beer boosts brand awareness through Instagram creative Thai UK Chang Beer league This spring marked the second Thai UK Chang Beer League. A six-week tournament that pitted the best 8-aside football teams from the Thai, Chinese, Myanmar and Vietnamese communities. The event was the continuing collaboration between Thai UK Football and Chang Beer to further promote, encourage and give the opportunities to South East Asian players to participate and come together through their passion for football. The champions of the league will then qualify to play in The Chang Tournament to be hosted at Premiership Stadium Goodison Park.

T

hai UK Football organiser Yo Santhaveesuk: “We have been running small competitions for the last 18 years but this is by far the biggest and best. We are very fortunate to have companies like Chang Beer and people such as Geoff Tirrell

who give their support and champion giving back to the Thai and SouthEast Asian communties” The event received coverage from Siam Sport, Myanmar press Salong u p - with support from the Royal Thaipliers Embassy in London of premiand the LoveFootball organization. um, edible insects, G r u b are This season saw 132 goals and a total of 72 games played across the league and cup. With over 120 players and supporters turning out each week and over 100,000 views on www.thaiukfootball. co.uk the tournament was another huge success. Defending champions West East Dragon FT eventually defended their title to become champions of 2014. They continue dheir success when they represent the Thai community in The Chang Tournament on the 8th May. ‘amthai’

Chang Beer continues to utilise social channels to reach its key audience, and last month ran a competition to win flights to Thailand via the brand’s recently launched Instagram profile @ChangBeerUK. Reaching over 9,000 social media users over the duration of the activity, the outreach program used a hashtag mechanism for entry and was promoted through a specially designed coaster distributed to partner restaurants. Between January and April 2014 consumers were encouraged to enter a holiday snap using #Livelifelarge, with the winning entrant receiving two return flights to Thailand.

C

hang Beer is made using the finest quality malt, hops and deep well water producing a full-bodied flavour with light citrus notes. Chang literally means ‘elephant’ in Thai, a symbol of happiness, harmony and prosperity. For more information on Chang Beer, go to www.changbeer.com or follow the brand on Facebook, Twitter and Instagram @ChangBeerUK / www.facebook.com/changbeer ‘amthai’


news roundup

amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

9


10 amthaipaper 10 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

Event Highlights

amthaiEvent highlights

Khon Performance- The Masked Play Live in London The Fine Arts Department, Thailand’s Ministry of Culture presents the Celebration of the 130th Anniversary of Thai’s First Royal Musical Performance in England on 31 May 2014 at Sadler’s Wells Theatre.

O

ver 60 Thai performers live on stage performing Classical Thai courtly art collaborated with modern productions. There were over 1,000 people from all over UK attended to view one of the most spectacular theatrical performances in London as it was a rare opportunity to see the original outstanding range of Khon masks aboard.

reign of Thailand’s King Rama V and the Britain’s Queen Victoria, a group of 19 Thai musicians made a long journey to perform a Thai musical show in England by the invitation of the British government. The particular event is considered the very first time Thailand had an opportunity to cultivate friendly relations with England, in terms of art and culture, by offering them the Thai musical performance.

The Thai musical performers had an appearance before Prince Naresr Varariddhi- the King’s envoy in London to royally attend the International Invention Exhibition and Musical Instrument 1885 Background: During 1884-1885, in the at the Royal Albert Hall in London and

Royal residence Osborne House. The band performed there for the duration of about three months, three to four times a week. While in free days, they also took chances to play at different other places as well. Meanwhile, the group was granted the most honourable opportunity by the Royal Court of Britain to present and perform before Prince of Wales (later became Edward VII) and later to perform for Her Majesty Queen Victoria at the beachfront royal residence Osborne House while Her Majesty was temporarily staying there. Such performance was so highly accepted and had impressed Her Majesty such that she even mentioned that Thai music was

extremely beautiful. It has now been 130 years since the first diplomatic relations cultivation through art and culture in the United Kingdom, particularly by performing the Thai music. Therefore, on this auspicious occasion, the Fine Arts Department of the Ministry of Culture of Thailand has envisioned the significance and would like to proudly present the Thai musical performance along with the nation’s long precious artistic performance called “Khon” – the traditional masked play. The show comprises of over 60 Thai performers combined with various state-of-the-art multimedia techniques in order to commemorate such unique event.

‘amthai’


news roundup Follow us on Twitter @amthaipaper

Event Highlights

amthaipaper

11 11

amthaipaper amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiEvent highlights ฉลองครบรอบ 130 ปี โขนไทยมาอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 พฤษฎาคม ที่ผ่านมา นายเอนก สี ห า ม า ต ย์ อ ธิ บ ดี ก ร ม ศิ ล ป า ก ร นำ า ค ณ ะ นาฎศิลปินโขนมาเปิดการแสดงที่ประเทศอังกฤษ ณ Sadler’s Wells Theatre London’s Dance House Hall โดยมีนายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อุปทูต ณ กรุงลอนดอน ให้การต้อนรับ

านนี้ มี แ ขกมาร่ ว มชมการแสดงที่ ห ายาก ประมาณ 1,000 คน ที่อาศัยอยู่ในสหราช อาณาจักร เดินทางมาชื่นชมการแสดงนาฎศิลป์ และดนตรีแบบบูรณาการ พร้อมได้รบั เสียงตอบรับ

จากผูเ้ ข้าชมทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็นชาวต่างชาติ และ ชาวไทยที่ได้มาร่วมงาน การจัดการแสดงศิลปะ การแสดงโขน ในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างไทยและอังกฤษ ซึ่ง ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ในสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง โปรดฯ ให้ศิลปินไทย เดินทางมาแสดงต่อหน้า พระพักตร์ของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย และ เจ้าชายแห่งเวลล์ (ต่อมาคือ กษัตริย์เอ็ดเวิร์ด ที่ 7) ในปี พ.ศ. 2428 ณ the Royal Albert Hall กรุงลอนดอน ‘amthai’

นายณัฐวัฒน์ กฤษฎามระ อัครราชทูต มอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร หลังจบการแสดง Anek Shihamat, Director of the Third Regional Fine Arts Office, Ministry of Culture, Thailand was presented a bouquet of flowers by Nudhavathna Krishnamra, Minister from the London Royal Thai Embassy after the show.

ฟิชแ กระ


12 amthaipaper 12 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiEvent Highlights Wales

By: Khantika C.

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

World Party on 7 June at Castle Square

Castle Square Photo Credit by: Gordon Cragg - From geograph.org.uk

Thai Cultural Association joined the Global Village Festival and World Party at Wales Despite the adverse weather, we, the volunteers of the Thai Cultural Association, Wales, have never backed off. On the contrary, it made us determined to do well. We are always ready to work for the King, country and religion, under the chairmanship of Poranee James.

O

n both the 25th May, at Cyfarthfa Castle, Merthyr Tydfil at Global Village Event and on 7th June, at Castle Square in Swansea, at World Party, we joined the local authorities and other nationalities respectively. Celebrating the diversity of Merthyr Tydfil Global Village Festival Cyfarthfa Park Celebrating the diversity of Merthyr Tydfil with multi-cultural music and dance performances, workshops, food, film, craft, food and information stalls and more. Sunday 25 May, 11.00 am — 5.30 pm Address details: Cyfarthfa Park, Brecon Road, Merthyr Tydfil CF47 8RE

diversity within the County Borough of Merthyr Tydfil. One of the Global Village aims is to celebrate and raise awareness of cultural diversity. World Party Saturday 7 June, 11.00 am – 5.00 pm, Castle Square. People enjoyed World Party on Saturday, 7 June showcasing the best of Swansea’s culture, in the heart of the City Centre. Music and dance took place on the main stage plus marquees had cultural demonstrations, artefacts, crafts and food tasters from around the world. This is a free event. Community Groups Thai Community - Music using traditional Thai instruments, food in special Thai baskets, Thai artefacts, giveaways and brochures from the Tourist Authority of Thailand (TAT) and cookery demonstrations l Filipino Community – Souvenir displays, traditional sewing workshops plus try some exotic and tropical Filipino dishes l Chinese community- Cultural displays, write your name in Chinese workshops. l Sri Lankan Community – Cultural displays and workshops l Pakistani Community – an exciting array of traditional food, kids arts and crafts and stage performances l

The Merthyr Tydfil Global Village Event was established in 2005 to celebrate and raise awareness of the cultural diversity and heritage of Merthyr Tydfil. Initial discussion took place within the Multi Agency Diversity Forum (MADF) - a partnership of local statutory and voluntary organisations that meet to address issues of diversity n both events we had on display around and hate crime. The members of the MADF the marquee: wanted to develop an event that took - Posters from the Chaipattana Foundation their responsibilities and work in this area about the King’s initiative projects. - Posters from Tourist Authority of Thaioutside of their own organisations. land put on show some It was decided that an event linked to - Thai artifacts such as: wood carving Merthyr Tydfil’s Heritage Festival would (candle holders); silver bowl and plate; a be the best way to involve as many mem- set of Benjarong dishes; pewter plate with bers of the community as possible. Merthyr designs of Thai scene; mother of pearl Tydfil Global Village is a constituted group inlaid tray; garland and “tooke tooke” of volunteers committed to working with - Fruits and vegetables statutory and voluntary organisations and - Brochures and freebies from Tourist with individuals to promote equality and Authority of Thailand. The “tooke tooke”

I

jigsaw proved very popular amongst the children and they enjoyed putting them up in the marquee. They were all allowed to take the finished product home with them. - The TAT also provided some kites with string, hand-made fan, amazing Thailand bags and boxer shorts to give away. - Thai musical instruments such as Khim, Ching, Chap, Krub, and Mong. - We also performed one Thai classical dance on stage. All our dancers have been taught by our Chairperson, Poranee James (who was one of the top students in the first group of Nattasin Sampan school of dancing. She has performed for the King and Queen on many occasions including at the Old England Students’ Association Galas. While studying in the UK, she also performed for Samaggi Samakom and Anglo Thai at the Commonwealth Institute, Café Royal, and Consular Ball in Birmingham etc).

accompany the former Ambassador Kitti Wasinondh as a representative of Thai people in Wales to Thailand on two occasions – the first time was with 9 other representatives and the second time was with 19 others. She is now representing Thai people in meetings with The Police and local authorities as well as Race Council Cymru – all for the benefit of Thai people.

Throughout the years we have made friends in many towns in Wales and they came to see reacquaint themselves “we only came to see you”; “this is Thailand for me”; “when are you going to perform in Brangwayn Hall again”; “when is your next event and where”. All these comments reinvigorated us all continue with an even greater eagerness and carry on. Some seem to follow us every where. Many Thai people also visited our marquee, some congratulated us for what we did and some Our volunteers were able to answer all came to discuss their problems. All were the questions about Thailand whether made welcome. it be about the brochures or fruits and vegetables. Everyone who visited our One of our dancers was so popular that marquee also enjoyed trying the instru- everyone from the very young to the very ments. Those who have attended for many old have asked to take the photographs years before still came this year too. The with her. The comments were: “you look feed back has always been extremely stunning”; “the dance was beautiful”. We were interviewed in Swansea. Our marpositive and outstanding. quee was well visited and photographed. Our volunteers were able to answer all Thousands of people attended the event. the questions about Thailand whether it be about the brochures or fruits and We were all truly representing Thailand in vegetables. Everyone who visited our mar- the way Thailand should be represented. quee also enjoyed trying the instruments. Having said that - under the watchful Those who have been many years before eyes of our Chairperson, Poranee James, nothing could neither go wrong nor out still came this year too. of place. We are all proud to be able to The books the visitors picked up were help to promote Thai Culture in the right from the Chaipattana Foundation and “A direction. She is one in a million who sacMemoir of His Majesty King Bhumibol rifices everything for her King, country and Adulyadej of Thailand”. Poranee James, religion and Thai people who needed help. brought 60 of each back with her when Continued on page 16 she had been given the opportunity to


news roundup Follow us on Twitter @amthaipaper

amthaipaper

13 13

amthaipaper www.amthai.co.ukISSUE0074 / January 2008 amthaipaper www.amthai.co.uk/newspaper


14 amthaipaper 14 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

Wimbledon

amthaipaper

amthaiWimbledon โดย : ถนอมจิต พานิชรัตน์

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

ร้อยเรื่องสองฝั่งเทมส์: ขอบสนามเทนนิสวิมเบิลดัน

เซ็นเตอร์คอร์ท cr. นสพ. เดอะ การ์เดี้ยน แฟนกี ฬ าเทนนิ ส หลายท่ า นคงกำ า ลั งใจจดใจจ่ อ เตรี ย มนั บ ถอยหลั ง เทนนิ ส วิ ม เบิ ล ดั น แกรนด์ สแลมรายการใหญ่ ที่เซียนกีฬาเทนนิสส่วนใหญ่ ยกให้เป็นรายการสุดยอดในบรรดาแกรนด์สแลม ทั้ง 4 รายการ ดูเหมือนว่าในส่วนของฝ่ายชาย เดีย่ วมีตวั เก็งให้แฟนๆ ได้ลนุ้ กันมากกว่าหญิงเดีย่ ว เด่นๆ เห็นจะหนีไม่พ้นแอนดี้ เมอร์รี, ราฟาเอล นาดาล, โนวัค ยอโควิช, และโรเจอร์ เฟเดอเรอร์

ถ้ า ต้ อ งการเข้ า ไปดู ก ารแข่ ง ขั น ในคอร์ ท ที่ มี นักเทนนิสดังๆ ลงแข่งที่เรียกว่าโชว์คอร์ท คือ เซ็นเตอร์คอร์ท, คอร์ทหมายเลขหนึง่ และหมายเลข สองก็จะต้องมาเข้าคิวกันแบบวันต่อวัน ในแต่ละ วันจะมีตวั๋ ขายราว 500 ใบสำาหรับโชว์คอร์ทแต่ละ คอร์ท ปีนเี้ ปิดให้ตงั้ เต้นท์เข้าคิวกันได้ตงั้ แต่ 8 โมง เช้าของวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายนนี้ มีเจ้าหน้าที่ คอยแจกบัตรคิวและกำากับการว่าต้องไปตั้งเต็นท์ ที่ไหนและมาเข้าคิวซื้อตั๋วกี่โมง ตั๋วสำาหรับเข้าไป ในสนามนั้นไม่สามารถใช้สำาหรับเข้าไปชมในโชว์ คอร์ทได้ ขนาดตั๋วสำาหรับผู้สื่อข่าวเอง เวลาจะ เข้าไปในโชว์คอร์ทยังโดนเข้มงวดมาก ถ้าไม่ใช่ นักกีฬาจากประเทศของตัวเองเข้าแข่งในโชว์คอร์ท เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยก็อาจไม่ให้เข้าไปใน โชว์คอร์ท ถึงแม้ว่าจะมีบัตรผู้สื่อข่าวก็ตาม

ฟนๆ ของเมอร์ รี ค งจะได้ ลุ้ น กั น ว่ า เขาจะ ป้องกันตำาแหน่งแชมป์ชายเดีย่ วได้เป็นสมัยที่ สองหรือไม่ แฟนๆ ของนาดาลก็เอาใจช่วยนาดาล ให้คว้าแกรนด์สแลมได้อีกรายการ หลังจากที่เพิ่ง คว้าแชมป์เฟรนช์ โอเพนไปหมาดๆ ส่วนแฟนๆ ของโนวัค ยอโควิชที่ผิดหวังจากเฟรนช์ โอเพนก็ คงตามลุน้ ให้ยอโควิชได้คว้าแชมป์วมิ เบิลดันสมัยที่ สอง ขณะที่แฟนๆ ของโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ก็มี ตั๋วสำาหรับเข้าชมวิมเบิลดันหายากจริง เพราะมี ลุ้นไม่แพ้กัน การจำาหน่ายล่วงหน้า คนอังกฤษเองถ้าอยากซือ้ ตัว๋ เข้าชมก็จะต้องเข้าไปลงชื่อในเวปไซต์ www. ถ้าเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดันหนนี้ wimbledon.com ใครทีอ่ ยากจะลุน้ ซือ้ ตัว๋ ด้วยวิธี ได้ เขาจะได้เป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์วิมเบิลดัน นี้สำาหรับชมการแข่งขันในปีนี้ ต้องบอกว่าเสียใจ ชายเดี่ยวได้ถึง 8 สมัยเป็นคนแรก ซึ่งขณะนี้ยัง ต้องไปลงชื่อปีนี้สำาหรับลุ้นได้ซื้อตั๋วปีหน้า พอครบ ไม่มีนักเทนนิสชายคนไหนทำาได้ในสมัยเทนนิสยุค กำาหนดเส้นตายในการลงชือ่ ราวเดือนธันวาคม เจ้า โอเพน แต่การที่เฟเดอเรอร์ในตอนนี้เป็นคุณพ่อ หน้าที่จะใช้คอมพิวเตอร์จับชื่อขึ้นมาว่าใครจะมี ลูกอ่อน มีแฝดหญิงไปแล้วสองคนเมื่อไม่กี่ปีก่อน สิทธิ์ซื้อตั๋วบ้าง จากข้อมูลล่าสุดเมื่อปี 2011 ระบุ และเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้แฝดชาย สัดส่วนว่ามีคนลงชื่อ 4 คนต่อตั๋ว 1 ใบ คนที่ได้ อีกสองคน กลายเป็นคุณพ่อลูกแฝดอีกรอบ ต้อง สิทธิซ์ อื้ ตัว๋ แล้ว แต่ไปไม่ได้กต็ อ้ งคืนสิทธิใ์ ห้ทางฝ่าย เป็นทั้งคุณพ่อลูกอ่อนและหวดลูกเทนนิสก็อาจจะ ขายตั๋ ว เพราะว่ า สิ ท ธิ์ นี้ ใ ห้ ค นอื่ นใช้ แ ทนไม่ ไ ด้ ต้องลุ้นหนัก อย่างไรก็ตามตอนนี้ในส่วนของฝ่าย ว่ าไปแล้ ว นี่ ก็ เ ป็ น วิ ธี ก ารที่ ยุ ติ ธ รรมดี เ หมื อ นกั น ชายเดี่ยวยังไม่มีใครทำาลายสถิติรายการแกรนด์ส สำาหรับสินค้าที่มีดีมานด์เกินซับพลาย คนที่อยู่ แลมของเฟเดอเรอร์ได้ ที่กวาดมาทั้งหมดแล้ว 17 ประเทศอื่นก็ลงชื่อได้ เพราะมีตั๋วที่แบ่งไว้สำาหรับ รายการ คนอยู่ในประเทศอื่นเช่นกัน ในส่วนของฝ่ายหญิงก็มีลุ้นไม่แพ้กัน แต่อาจจะมี พลิกล็อคกันพอสมควร จะเป็นมาเรีย ชาราโปวา แชมป์หญิงเดี่ยวจากเฟรนช์ โอเพนสดๆ ร้อนๆ, เซรีนา วิลเลียมส์ แชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน 5 สมัย ที่เป็นตัวเก็งหมายเลขหนึ่งในการแข่งขัน ครัง้ นี,้ หลี่ น่าจากแดนมังกร ทีอ่ าจเป็นสาวเอเชีย คนแรกทีค่ ว้าแชมป์หญิงเดีย่ ววิมเบิลดัน, วิคตอเรีย อซาเรนก้า แชมป์ออสเตรเลีย โอเพนสองสมัย ที่ ยังไม่เคยได้แชมป์วิมเบิลดันเช่นกัน

สินค้าที่ขายดีอีกอย่างในช่วงการแข่งขันเทนนิส วิมเบิลดันคือสตรอว์เบอรรีร่ าดครีม ขายดีจนกลาย เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของวิมเบิลดันไปแล้ว อาจมีคนถามถึงทีม่ าทีไ่ ปของธรรมเนียมนี้ คำาตอบ ง่ายๆ ที่ได้มาจากคุณออเดรย์ ชเนล เจ้าหน้าที่ที่ พิพิธภัณฑ์วิมเบิลดันคือเป็นเพราะเมื่อร้อยกว่าปี ก่อนในช่วงทีเ่ พิง่ มีการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันนัน้ เป็นเพียงช่วงเดียวที่มีสตรอว์เบอร์รี่ออกวางขาย คนก็เลยนิยมกินกัน ทุกวันนี้อังกฤษทั้งนำาเข้าสต รอว์เบอร์รแี่ ละปลูกเอง สำาหรับสตรอว์เบอร์รที่ วี่ าง ขายในสนามเทนนิสวิมเบิลดันเป็นสตรอว์เบอร์รี่ พันธุเ์ อลซานตาทีป่ ลูกในอังกฤษ โดยสัง่ ตรงมาจาก ฟาร์มในมณฑลเคนต์ เก็บสดๆ จากฟาร์มหนึ่งวัน ก่ อ นส่ ง พอวั น รุ่ ง ขึ้ น ส่ ง มาถึ ง ฝ่ า ยครั ว ของ วิมเบิลดันราวตีห้าครึ่ง จัดเป็นสตรอว์เบอร์รี่ชั้น หนึ่ง ตลอดสองสัปดาห์ของการแข่งขันวิมเบิลดัน มีการจำาหน่ายสตรอว์เบอร์รี่ราว 28,000 กิโลกรัม และครีมสด 7,000 ลิตร

ใครที่เคยผ่านไปแถวๆ SW19 ในช่วงที่มีการ แข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันคงได้สมั ผัสถึงบรรยากาศ ที่คึกคัก แฟนๆ ที่ยังไม่มีตั๋วบางคนก็ไปตั้งเต้นท์ นอนเข้ า คิ ว ซื้ อ ตั๋ ว ตั้ ง แต่ ไ ก่ ยั ง ไม่ โ ห่ เทนนิ ส วิมเบิลดันคงเป็นกีฬารายการใหญ่ระดับโลกเพียง รายการเดียวที่แฟนๆ กีฬาสามารถซื้อตั๋วเข้าชม การแข่งขันได้แบบวันต่อวัน คือตั๋วเข้าไปในสนาม การแข่งขันนั้น ซื้อได้แบบวันต่อวันอยู่แล้ว ราคา ตั๋วจะถูกลง ถ้าซื้อหลังจาก 4 หรือ 5 โมงเย็นไป แล้ว แต่ถ้ามาซื้อตอนเช้าหน่อย ราคาจะแพงกว่า ขอบสนามวิมเบิลดันที่น่าสนใจอีกเรื่องคือเด็กเก็บ

คิวเข้าซื้อตั๋วชมเทนนิสวิมเบิลดัน cr. นสพ. เดอะ การ์เดี้ยน

ฝึกเด็กเก็บบอล cr. นสพ. เดอะ เทเลกราฟ

สตรอว์เบอร์รี่ราดครีม cr. นสพ. เดอะ เทเลกราฟ

บอล ที่มีทั้งชายและหญิง เด็กๆ เหล่านี้ผ่านการ ฝึกมาระยะหนึ่งก่อนจะได้ออกมาวิ่งเก็บบอลอยู่ หน้ า สนาม ทั้ ง หมดเป็ น เด็ ก นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ น โรงเรียนในเขตวิมเบิลดันและใกล้เคียง แต่ละปีจะ มีเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปราว 700 คน สมัครมาเป็นเด็กเก็บบอล เด็กที่สมัครต้องได้รับ การรับรองจากครูใหญ่ด้วย ท้ายที่สุดทางฝ่ายฝึก จะคัดเลือกเหลือ 250 คน จะเริ่มฝึกกันตั้งแต่ราว ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มความเข้มข้นเมื่อ ใกล้วันแข่ง คอร์ทที่เด็กเก็บบอลส่วนใหญ่ใฝ่ฝัน จะได้เข้าไปทำาหน้าที่คือเซ็นเตอร์คอร์ทกับคอร์ท

หมายเลขหนึ่ง โดยเฉพาะในวันแข่งชายเดี่ยวรอบ ชิงชนะเลิศ ตรงนี้ทางครูฝึกจะคัดเลือกอย่างเข้ม ข้นมาก เด็กที่ไม่ได้ทำาหน้าที่ในเซ็นเตอร์คอร์ทกับ คอร์ทหมายเลขหนึ่งก็จะกระจัดกระจายกันไปทำา หน้าที่ในคอร์ทอื่นๆ ครูผู้ฝึกเล่าว่าการฝึกเข้มมาก แม้แต่เรื่องส่งผ้าเช็ดตัวให้กับนักเทนนิสก็ต้องฝึก ด้วย กฎเกณฑ์อื่นๆ ยังรวมไปถึงห้ามแต่งหน้า ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามปล่อยผม เด็กๆ เหล่า นี้ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง สิ่งที่ได้คือค่าเดินทาง อาหาร ฟรี น้ำาฟรีและชุดฟรี ‘amthai’

Direct to Thailand Economy class return Internal Flights within Thailand Extra fr £30 return

fr

£ 604

Phuket or Bangkok Departure Glasgow · Newcastle · London · Manchester · Birmingham (30 kgs Baggage)

Premium class return Valid for 3 month travel Business class return Valid for 3 month travel

www.Trayvale.com or call

fr

£ 496

Direct Flight to Bangkok EXTRA 10KGS BAGGAGE Economy class return Valid for 3 month travel

Book online

£ 578 fr £ 900 fr £ 1900 fr

0207 580 2928 English and Thai speaking staff

@Trayvale_Travel facebook.com/Trayvale.Travel Do you like Thai Boxing in Thailand? facebook.com/MuayThaiHolidays

SPECIALISE IN THAI BOXING HOLIDAYS IN THAILAND!

THAI AND ENGLISH SPEAKING STAFF

EXCLUSIVE AIRFARES WITH AMTHAI PAPER


news roundup Follow us on Twitter @amthaipaper

fashion

amthaiFashion

ts n et Fashion comme e r t S

บั บ นี้ ข อฉี ก มาแนว Street Fashion บ้างนะคะ ชอบ การแต่งตัวของสาวคนนี้มาก ทั้ง เท่ห์และเก๋ไปพร้อมๆ กัน เธอ ผสมผสานเสื้อผ้าง่ายๆ แค่ military legging กับเสื้อ ยืดแขนสั้นสีเทายาวย้วย ด้านข้าง รองเท้าบู้ทสูง หน่ อ ย ผนวกกั บ ความ สูงยาวเข่าดีของเธอ แถม ยิ่งทำาให้สะดุดตาด้วยหมวก และแว่นตาดำาด้วย อย่างนี้เดิน ไปไหนมาไหนที่เมืองไทย กำาลังเข้า กับบรรยากาศพอดีคะ

amthaipaper

By: Bibi

ชุ

ดนี้เหมาะสำาหรับสาวหุ่นดี ชุด เดรสเข้ารูป monochrome ลายดอกไม้ ผู กโบยาวที่ ค อ ด้านหน้า ดูน่ารักอ่อนหวาน สาวๆ อยากใส่ไปทำางานอ๊อฟฟิต หรือไป งานเลี้ยงกลางวันก็ดูเหมาะสม กระเป๋าหนีบเท่ห์ๆ ซักใบ แต่ง หน้าหวานๆ ก็ดูดีแล้วคะ

ดู ร้ อ นกำ า ลั ง ย่ า งกรายเข้ า มาแล้ ว แต่ อย่ า งว่ า ดิ น ฟ้ า อากาศบางที ไ ว้ ใ จไม่ ไ ด้ นะคะ ฝนตก แดดออก ลม แรง ได้ ภายในหนึ่งวัน เราจึง ต้ อ ง แต่ ง ตั วให้ ยื ด หยุ่ น กั บ สภาพอากาศให้ ม าก ที่สุด Legging และ Jumper จึ ง เป็ น ที่ นิ ย มมากในช่ ว งกึ่ ง ๆ ฤดูกาลแบบนี้ สาวน้อย คนนี้ใส่ Jumper สีฟ้า อ่อน ทับเสื้อเชิ๊ตขาวแขน ยาว ร้ อ นเมื่ อ ไหร่ ก็ ถ อด Jumper ออกได้ ส่วน Legging แอบเก๋ มี โ ลโก้ ต รงช่ ว งขาดู สะดุดตาดี สวมกับรองเท้าคัตชูทรง ผู้ชายสีครีม ทำาให้ดูเป็นทางการขึ้น มาหน่อย รวมๆ กันแล้วดูดีคะ

D

enim ไม่เคยตกเทรนนะคะ กางเกงยี น ส์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ขา กระบอกหรือรัดรูป เน้นช่วงเรียวขา เอวต่าำ นิดๆ เน้นสัดส่วนของคนใส่ อย่าง สาวสวยคนนี้ ใส่ยนี ส์สเี ข้มเล่นลวยลาย ช่วงกระเป๋าและสะโพกด้านหลัง ใส่กับ เสื้อแจ๊กเก๊ตยีนส์สีฟอก มี Hood สีดำา สวมทับเสื้อยืดขาวธรรมดาเหมาะกับวัย รุน่ มาก จะใส่กบั ร้องเท้าผ้าใบหรือรองเท้า ส้นเตี้ยแบบไหนก็ดูดีหมดคะ

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

15 15

amthaientertainment โดย: กิมเล้ง

เปิ้ล ไอริณ จบจากอังกฤษ กโครม เวุ ฒป็เมืิ นธ่อรข่วันามิทีว่ลคิ น4รทจิา มิวน.ดัย.ดาง คพิรึธรายการ ี ก รวู๊ ด ดี้

วู๊ ด ดี้ เกิ ด มาคุ ย ถามคำ า ถามกดดั น เกี่ยวกับเรื่องที่เปิ้ล ไอริณโดนถอดตัวกลางอากาศจากหนัง เรื่องที่โดนทาบให้เล่นร่วมกับสาวใบเตย อาร์สยาม ตามที่ เป็ น กระแสไปในข้ า มคื น แล้ ว นั้ น เป็ น ที่ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ น วู๊ดดี้ต้องออกมาแถลงข่าวขอโทษต่อหน้าสาธารณชน เกี่ยวกับ เรื่องที่เกิดขึ้นกับเปิ้ล ไอริณ ได้คะแนนความเห็นใจจากพ่อแม่ พีน่ อ้ งชาวไทยอย่างเต็มเปีย่ ม หลังจากนัน้ มีนกั สืบพันธุท์ พิ ย์ออก มาตั้งคำาถามว่าเปิ้ล ไอริณจบโทจากอังกฤษจริงหรือ เปิ้ลจึงไม่ วายถ่ายรูปใบประกาศนียบัตรเกี่ยวกับหลักฐานการเรียนลงใน IG ให้ดู จะจบจริงหรือไม่ไปดูกันเอาเองคะ แอน สิเรียม แต่งงานรอบสามกับชาวอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับอดีตนางเอก แอน สิเรียม เข้าพิธีแต่งงานรอบที่ 3 กับชาว อังกฤษ จัสติน เทดด์ ที่เฮอร์ริงแฮมคลับ สุดหรู ณ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง สามี คุ ณ แอนทำ า ธุ ร กิ จ ด้ า นการเงิ น เป็ น ที่ ปรึกษาด้านการเงิน มีอายุห่างกันประมาณ 10 ปี งานนี้มีน้อง นนนี่ ลูกสาวคอยให้กำาลังใจคุณแม่แอนด้วย ได้ ข่าวว่าตอนนี้คุณแอนวางแผนจะใช้ชีวิตเพื่อเรียนต่อด้านภาษา อังกฤษธุรกิจที่กรุงลอนดอน อยู่กับลูกสาวและครอบครัว และ ใช้เวลาอยูก่ บั การฝึกสมาธิ ทำาบุญ นำาธรรมะเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของชีวิต พร้อมกับทำางานดูแลสถาบันเสริมความงาม ป๋อ รำาลึกถึงพ่อ ได้รับรางวัลนาฎราช นักแสดงนำาชายยอดเยี่ยม รางวัลนาฎราชครั้งที่ 5 ตามคาด ละครยอดเยีย่ มเรือ่ งทองเนือ้ เก้ากวาด เรียบตั้งแต่รางวัลผู้กำากับยอดเยี่ยม อ๊อฟ พงษ์พัฒน์ เจ้าเก่า นักแสดงนำา หญิงยอดเยี่ยม นุ่น วรนุช และ ป๋อ ณัฐวุฒิ พร้อมด้วย อำาภา ภูสติ ได้รางรัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยีย่ ม ฯลฯ รวมๆ แล้ว ทองเนื้อเก้ากวาดไปถึง 6 รางวัลเลยทีเดียว ในโอกาสนี้ ป๋อ ณัฐวุฒิ กล่าวขอบคุณและระลึกถึงพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้ตนได้รบั รางวัลทีส่ องนี้ หลังจะเค้าได้รางวัลนักแสดงประกอบ ชายยอดเยีย่ มจากรางวัลคม ชัด ลึก มาแล้ว ในบทบาททีไ่ ด้เป็น พ่อของวันเฉลิม นี่เอง ที่ป๋อบอกว่าได้สวมบทคาร์แรคเตอร์พ่อ ของตนมาเล่นเป็นต้นแบบของพ่อที่ดี “เจ.โล” คึกคักพิธีเปิดบอลโลก งานพิ ธี เ ปิ ด ศึ ก บอลโลก ที่ บ ราซิ ล หนนี้ เจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้องสาววัย 44 ปี มาในชุดสีเขียวปักเลื่อมโชว์หุ่นสุดเซ็กซี เพื่อร่วมร้องเพลง We Are One (Ole Ola) ร่วมกับแร๊ปเปอร์ดัง พิตบูลล์ และ นักร้องสาวคลอเดีย เลทเต ทำาเอาแฟนๆ หาย คิดถึง เพราะก่อนหน้านั้นมีข่าวออกมาว่าเธอกำาลังเศร้า เพราะ ได้เลิกลากับแฟนเด็กของเธอไป แต่ยงั ไงก็ยงั เป็นมืออาชีพในการ ร่วมงานพิธเี ปิดฟุตบอลโลกครัง้ นี้ โดยเจ.โลเองให้สมั ภาษณ์กอ่ น หน้านีว้ า่ “นีถ่ อื เป็นการเฉลิมฉลองทีส่ ดุ มหัศจรรย์เกีย่ วกับกีฬา และการแข่งขันทีส่ ามารถรวมผูค้ นให้เป็นหนึง่ เดียวกันทัว่ โลก” ‘amthai’

ติดต่อโฆษณา

UK Contact: in English in Thai

To Advertise with amthaipaper

07950 179321, 07886 359750 07886 514799 e-mail: ad@amthai.co.uk

Weddings covered put on DVD https://www.facebook.com/.pages / Amthai-Photographer / Wedding, events, parties, Sports events, portraits and Fashion shows covered . Please Inbox or e-mail me on amthaiphotographer@gmail.com for a quote.

All your needs catered for... Fast Friendly Service.

www.facebook.com/pages/Amthai-Photographer/07557903684 Contact: Charlie


16 amthaipaper 16 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

amthaipaper

www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiEvent Highlights Wales Continued from page 12 Global Village Festival on 25 May at Cyfarthfa Park

สมาคมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเวลล์ ร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรมในงาน Global Village และ World Party ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรอาสาสมัครของ สมาคมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเวลล์ก็ไม่เคย ท้ อ ถอยและพร้ อ มใจที่ จ ะใช้ เ วลามาทำ า งานให้ พระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา ภายใต้การดูแลของ ประธานสมาคมคุณภรณี เจมส์

มื่อวันที่ 25 พฤษภาคม และวันที่ 7 มิถุนายน พวกเราก็ได้ไปทำาชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยการเผยแพร่วัฒนธรรมที่ Cyfarthfa Castle, Merthyr Tydfil ในงาน Global Village (25 พฤษภาคม) และที่ Castle Square, Swansea ในงาน World Party (7 มิถุนายน) ตามลำาดับ

¾Õè¤Ð

งานทั้งสองแห่งนี้ทางสมาคมได้จัดแสดง: - สัญลักษณ์ของไทยเช่น เชิงเทียนไม้แกะสลัก

โดย: กัลติกา ชุดเบญจรงค์ ขันเงินพร้อมจานรอง จานดีบุกลาย ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ ไทย เครื่องเขิน พวงมาลัย และรถตุ๊กตุ๊ก พระเจ้ า อยู่ หั ว และของมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาซึ่ งคุ ณ - เครื่องดนตรีไทยบางชิ้น เช่น ขิม ฉิ่ง ฉาบ ภรณี เจมส์ ได้นำาติดตัวมาอย่างละหกสิบเล่ม ใน กรับ โหม่ง โอกาสที่เป็นตัวแทนคนไทยในเวลส์ไปกับคณะนำา - ผักและผลไม้ของไทย โดยท่านทูตฯ กิตติ วะสีนนท์ เป็นครั้งที่สอง เมื่อ - เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องที่น่าสนใจหลายๆ ปี 2012 ที่ผ่านมา จังหวัดในประเทศไทย ทีท่ างสำานักงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวได้จัดส่งมาให้ พร้อมยังมีถุงกระดาษที่มี เต็นท์ของทางสมาคมได้ตกแต่งด้วยธงชาติเล็กๆ ลายกล้วยไม้ กระเป๋า Amazing Thailand ว่าว ทั้งไทยและเวลล์ พร้อมทั้งภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับ ฯลฯ มาแจกให้กับผู้เข้าชมงานอีกด้วย วัฒนธรรมไทยและของมูลนิธิชัยพัฒนาเกี่ยวกับ โครงการตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ สำ า หรั บ เด็ ก ๆ ก็ ไ ด้ มี โ อกาสร่ ว มสนุ ก ด้ ว ยการ พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ผูเ้ ข้าชมก็ให้ความสนใจเป็นอย่าง ประกอบรถตุ๊ ก ตุ๊ ก จากตั ว ต่ อ ที่ ท างสมาคมส่ ง มากเข้ามาพูดคุยกับอาสาสมัครตลอดเวลาเกีย่ วกับ เสริมการท่องเที่ยวได้ส่งมาให้ หนังสือที่ชาวต่าง ของทุกอย่างที่เราได้จัดโชว์ไว้ บนเวทีการแสดง ชาติหยิบอ่านและเอากลับบ้านไปด้วยก็คือหนังสือ ทางสมาคมได้ส่งรำาไทย 1 ชุด แสดงโดย คุณ

sified ÁÒ໚¹ Muay size ¤Ð ª‹ÇÂÍ͡Ẻ artwork Ê‹ Text µÒÁ¹Õé¹Ð¤Ð áÅŒÇÊ‹§¡ÅѺÁÒãˌऌҴ٤Ð

amthaiTalk

¢Íº¤Ø³¤Ð

»Ø‡Â ge our wording as follows; Standard (Est. Since 2010) Taxation Services by UK Qualified Accountants ¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ)” ÞªÕ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ÊËÃÒªÍҳҨѡà ) ã¹ England, Wales, Northern Ireland and Scotland ·ÓºÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Sole Traders, Partnership, ComProfit Organisation i.e. Charity etc ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹ æ 䴌ᡋ ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / à» ´ºÃÔÉÑ· ¹áÅй͡ʶҹ·Õè / Bookkeeping ร้านนี้เสริฟไก่ย่างไม้มะดันที่นี่ที่เดียว ทางร้าน Payslips/ PAYE /P60 / P45 / P11D ฝากมาบอกว่าไม้มะดันส่งมาจาก ÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns แหล่งผลิต ”ห้วยทับทัน” Brand new Bangkok Street Food elf Employed - Tax Return/ Partnership Returns)Style restaurant THAIKHUN pany Accounts/Corporation Tax/CT600in Manchester §§ºãËŒ HMRC On June 5/th,Companies Mr.NadhavuthnaHouse Krishnamra, Thaikhun is part of Chaophraya Group owned by Khun Kim Kaewkraikhot. Minister from the Royal Thai Embassy House VAT / PAYE ¨Ò¡ HMRC / Companies over the grand opening at THAI- Thaikhun is an exciting new casual din«Í¿µ áÇà presided ºÑÞªÕãthe ¹¡ÒÃ¨Ñ ªÕ ઋ¹ street Sage, ing experience. The interior is authentic, KHUN, brand´·ÓºÑ new Þ Bangkok food Quickbook, Excel style ໚¹µŒrestaurant ¹ offering an interactive dining experience in Manchester.

with open kitchens and traditionally rustic ew Thai street food inspired restaurant surroundings. ¹à«çÅ (UK Qualified Accountant) Thaikhun opened its doors in Spin5289 2519ningfields, & 074 Manchester 2766 7598 on 26 May 2014. A number of VIP guests were invited to

N

el/FAX 020 7581 4445 ompton Road, London, SW7 3DQ

experience all things ‘Thaikhun’ – an authentic tasting Thai platters, feature beer cocktails. It was a nice evening to celebrate the opening of their new site from 5pm till 8pm on the Avenue at Spinningfields. ‘amthai’

ธัญชนก เกตส์ ซึ่งได้รับการสอนรำาอย่างถูกต้อง ตามหลักของกรมศิลปากรจากคุณภรณี เจมส์ เป็น ทีส่ นใจของผูเ้ ข้าชมอย่างมากมาย ตัง้ แต่เด็กจนถึง ผูส้ งู อายุมาขอถ่ายรูปกับผูแ้ สดงรำาไม่ขาดสาย จาก ประสบการณ์จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมไทยใน สิบห้าปีทผี่ า่ นมาไม่วา่ จะเป็นงานใหญ่ทเี่ ราได้จดั กัน เป็นประจำาหรือ งานที่ได้ร่วมกับชาติอื่นๆ เราได้รับคำาชมอย่างไม่ขาดสาย ทำาให้พวกเราทุก คนได้ระลึกถึงพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ว่ า “ให้ ทำ า งานให้ เ ด่ น แต่ อ ย่ า ทำาตัวให้เด่น” พวกเราได้ระลึกถึงตลอดเวลาซึ่ง ได้ปรากฏตามผลงานที่พวกเราได้ทำาไม่ว่าจะใน จังหวัดใดๆ ในเวลล์ก็ตาม ‘amthai’ Further information, please contact: Saipin. lee@thaileisuregroup.co.uk or manchester@thaikhun.co.uk To Book, Call 0161 819 2065 Website: www.thaikhun.co.uk

ACCOUNTS STANDARD (Est. 2010) Licensed & Regulated Accountancy Practice By Qualified / Certified Accountants (License No.8294)

¨´·ÐàºÕ¹Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕ¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ¡®ËÁÒÂã¹ United Kingdom Êӹѡ§Ò¹ºÑÞªÕâ´Â¹Ñ¡ºÑÞªÕ Qualified/Certified ¤¹ä·ÂáÅФ¹Íѧ¡ÄÉ·Õè¾ÃŒÍÁãËŒºÃÔ¡Ò÷ӺÑÞªÕáÅÐÂ×è¹ÀÒÉÕ Sole Traders, Partnership, Limited Company, Non-Profit Organisation etc ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ 䴌ᡋ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ¡ÒèѴµÑ駡Ò÷ӸØáԨ / à» ´ºÃÔÉÑ· ·Ñ駸ØáԢ¹Ò´àÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÓºÑުըѴ·ÓÃкººÑÞªÕã¹áÅй͡ʶҹ·Õè à§Ô¹à´×͹ (Payroll) Payslips/ PAYE áÅСÒÃÂ×è¹ P60, P45, P11D etc. ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ VAT Returns (Registered/ Submission/ Deregistered) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉÕÀÒÉÕʋǹºØ¤¤Å ˌҧËØŒ¹Ê‹Ç¹ (Self Employed / Partnership Returns) ¡ÒÃÂ×è¹ÀÒÉչԵԺؤ¤Å Company Accounts/Corporation Tax/CT600 ¡ÒèѴ·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ & Ê‹§§ºãËŒ HMRC / Companies House

µÔ´µ‹Í ¤Ø³ªØÅվà (Thai Accountant) Mobile Number 074 2766 7598 or 075 5289 2519 ËÃ×Í Tel/FAX 020 7581 4445 Messing & Co Ltd trading as Accounts Standard, Registered in England and Wales No. 08798217 Correspondence Address: Office 98, 2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ United Kingdom


news roundup Follow us on Twitter money World Cup part 2 @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiMoney World Cup part2

ต่อจากหน้า 4

17 17

FIFA ธุรกิจพันล้านวงการลูกหนัง

Al Khalifa Stadium Doha

Russian bid personnel celebrate the awarding to Russia the 2018 World Cup. ประเทศรัสเซียได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2018

การคัดเลือกหาประเทศเจ้าภาพ

ก็เพราะวงการลูกหนังมีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวพัน มหาศาลขนาดนี้ ผู้จัดแต่ละประเทศก็อยากเป็น เจ้าภาพ การจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็ต้อง ผ่านการคัดเลือกหลายขบวนการ ประเทศที่สนใจ จะได้รับการคัดเลือกต้องแสดงความจำานงค์ ยื่น ข้อเสนอให้ฟีฟ่าพิจารณาว่าตัวเองมีความพร้อม และมีความต้องการทีจ่ ะสนับสนุนกีฬา โดยเฉพาะ ด้านฟุตบอลให้กบั เยาวชนด้อยโอกาส เช่นประเทศ นั้นๆ มีประชาชนที่นิยมกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิม อยู่แล้ว มีโครงการพัฒนาเยาวชนในด้านกีฬา มี สนามแข่งขันทีม่ มี าตรฐานทางสากลอย่างน้อย 10 สนาม และสนามสำาหรับพิธีเปิดและปิดจะต้องมี ความจุได้อย่างน้อยแปดหมืน่ ทีน่ งั่ สนามอืน่ ๆ ต้อง มีความจุอย่างน้อยสี่หมื่นที่นั่ง การคมนาคม ที่พัก ระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี ต้องมีมาตรฐานดี รวมไปถึงระบบการรักษาความปลอดภัย ต้อง พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกได้ แต่สิ่งที่ขาด ไม่ได้ทจี่ ะได้รบั การพิจารณาโดยฟีฟา่ คือ การตลาด โดยเฉพาะการเข้าถึงของสื่อมวลชน และความ สามารถการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ประเทศที่ได้ รับเลือกจะต้องสามารถให้ทวั่ โลกจับจ้องมาทีเ่ กมส์ คุณสมบัตสิ าำ คัญสุดท้ายคือประเทศนัน้ ๆ ต้องมีทมี ชาติที่เล่นฟุตบอลได้ไม่เลว อย่างน้อยก็ผ่านเกือบ จะเข้ า รอบท้ า ยๆ ก็ ยั ง ดี เพราะหากประเทศ เจ้ า ภาพมี ความสามารถด้ า นฟุ ต บอลห่ า งจากที มอื่นๆ มากเกินไป เกมส์จะไม่สนุกอย่างฟุตบอล โลกที่หนก่อน เกาหลีเหนือเตะกับโปรตุเกสแพ้ไป 0-7 ทำ า ให้ ภ าพลั ก ษณ์ ฟี ฟ่ า ดู ไ ม่ ดี และหาก คุณสมบัตทิ กุ อย่างเป๊ะตามนีฟ้ ฟี า่ ก็จะมัน่ ใจให้เป็น ประเทศได้รับเลือกให้จัดได้

Jennifer Lopez, Pitbull and Claudia Leitte kick off the World Cup 2014 with the official FIFA song, “We Are One (Ole Ola)”

นัดชิงแชมป์ที่จัดขึ้นที่ฝรั่งเศสในปี 1998 หรือ นัดชิงแชมป์ที่ดวลแข้งกันหนที่แล้วระหว่างสเปน กับเนเธอแลนด์ที่อัฟริกาใต้ เกมส์เหล่านี้นำาความ ภูมิใจมาสู่เจ้าภาพเสมอ เหตุผลที่สองก็คงจะเป็น Feel good factor ที่ได้รับจากการเป็นเจ้าภาพ นักข่าวจาก ESPN เขียนบทความอธิบายว่า ให้ คิดเสียว่าบอลโลกที่บราซิลเป็นเจ้าภาพ เป็นการ จัดปาร์ตี้ครั้งใหญ่ให้คนสนุกสนานกัน เงินที่ใช้ใน การจัดปาร์ตี้ไหนๆ ไม่สามารถนับคืนเป็นกำาไรได้ ฉันใด จัดปาร์ตบี้ อลโลกก็ไม่ได้เงินกำาไรฉันนัน้ หาก แต่คนที่เข้าร่วมหรือเจ้าบ้านก็จะรู้สึกสนุกสนาน ซึ่งประเทศเหล่านั้นก็หวังว่าจะมีผลให้คนจับจ่าย คนมาท่องเที่ยวใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจไปเอง

คอรัปชั่นและสินบนในการคัดเลือก

ในเมื่อแต่ละประเทศอยากเป็นเจ้าภาพกันขนาดนี้ การแข่งขันแย่งชิงเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ตำาแหน่งเจ้าภาพ ก็ดุเดือด ล่าสุดก็คงเห็นข่าวกันบ้างว่า กาต้าร์ ประเทศที่มีจำานวนประชากรเพียง 2 ล้านกว่าคน แต่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกในปี 2022 มีแต่ขา่ วอือ้ ฉาวเรือ่ งการติดสินบนเจ้าหน้าที่ ฟีฟ่าเต็มไปหมด หนังสือพิมพ์ Sunday Times บอกว่า อดีตประธานสมาพันธ์ฟตุ บอลเอเชีย หรือ เอเอฟซี นายโมฮัมหมัด บิน ฮัมมัม ซึ่งเป็น ชาวกาตาร์ จ่ายเงินกว่า 4.5 ล้านเหรียญ ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลทั่วโลก เพื่อล็อบบี้ ให้กาตาร์ได้เป็นเจ้าภาพ ซึง่ หนึง่ ในประเทศทีเ่ ข้าไป เกี่ ย วพั น กั บ ข่ า วสิ น บนนี้ กลายเป็ น บริ ษั ท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยหรือ ป.ต.ท. นี่เอง

ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการโหวตให้กาตาร์ได้รบั เลือกเพียง ข้ามอาทิตย์ ป.ต.ท.ได้ทำาสัญญาธุรกิจค้าก๊าซกับ กาตาร์ผา่ นนายกสมาคมลูกหนังไทย อย่างไรก็ตาม ทำาไมยังอยากเป็นเจ้าภาพ อย่างที่เห็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอล บริ ษั ท ป.ต.ท.ได้ อ อกจมหมายชี้ แ จ้ ง ปฎิ เ สธ โลกมหาศาล เพราะกว่ า จะสร้ า งสนามได้ รั บ ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว มาตรฐานขนาดใหญ่ได้ก็ดี กว่าจะจัดระบบและ ทีพ่ กั ต่างๆ ให้ได้ดี ประเทศเจ้าภาพต้องใช้เงินเป็น แล้วยังมีขา่ วทีท่ าง Telegraph ระบุวา่ นายฮัมมัม พันๆ ล้านเหรียญ การศึกษาหลายๆ ตำาราก็ระบุ มี ก ารพบปะกั น ลั บ ๆ กั บ นายมิ เ ชล พลาติ นี ว่า ถ้านับเงินดอลลาร์ต่อดอลลาร์ที่ลงทุนและได้ ประธานยูฟ่าคนปัจจุบัน หนึ่งเดือนก่อนหน้าที่จะ คืนต้นทุนกำาไรนั้น แทบจะไม่มีประเทศเจ้าภาพ ลงคะแนนโหวตเจ้าภาพให้กาตาร์ได้รับเลือก เช่น ประเทศไหนได้กาำ ไรเป็นเงินตราเลย อย่างสเตเดีย กัน หรือจะเป็นข่าวที่หนังสือพิมพ์ Telegraph มขนาดใหญ่ทเี่ ราเห็นๆ กันก็มกั จะโดนทิง้ ให้รกร้าง ระบุว่านายแจ็ค วอเนอร์ รองประธานฟีฟ่าคน หลังจากเกมส์การแข่งขันจบลง หรืออาคารที่พัก ก่อน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาให้กาตาร์ นักกีฬาก็กลายเป็นบ้านพักอาศัยสำาหรับคนยากจน ได้รบั เลือก ได้รบั เงินจากบริษทั ของกาตาร์แห่งหนึง่ ในเวลาต่ อ มาแทนเป็ น ต้ น แล้ ว ทำ าไมหลายๆ สูงถึง 1.2 ล้านเหรียญ บทบรรณาธิการของ ประเทศจึงยังต้องการแย่งชิงเป็นเจ้าภาพกันอีก หนังสือพิมพ์ Independent เกือบจะฟันธงเลย นั่นก็เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นเจ้า ด้วยซ้ำาว่า หากมีเงินก็ซื้อฟีฟ่าได้ เพราะตอนที่ ภาพที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้มีมากมาย อย่างแรกก็ ประธานกรรมการของฟีฟ่าประกาศว่า ประเทศ คงจะเป็นเรื่องของหน้าตาประเทศนั้นๆ ผ่านไปกี่ กาตาร์ได้รบั เลือกให้เป็นเจ้าภาพสำาหรับการแข่งขัน ปีกี่หน หากมีเกมส์ที่เตะกันสนุกดีๆ ซักเกมส์ใน ในปี 2022 นั้น หลายฝ่ายซึ่งแม้จะพอทราบเรื่อง การแข่งขันทีจ่ ดั ขึน้ ทุกสีป่ นี ี้ คอแฟนลูกหนังก็ยงั คง สินบนของฟีฟ่าอยู่บ้างก็เกาศีรษะงงไปตามๆ กัน เอ่ยถึงเกมส์ที่จัดในประเทศเจ้าภาพนั้นๆ เช่น เพราะกาตาร์ขาดคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมใน

หลายๆ ด้านทีฟ่ ฟี า่ ยึดถืออยูไ่ ม่นอ้ ย เช่นในฤดูรอ้ น ซึง่ เป็นฤดูการแข่งขันทุกครัง้ ของบอลโลกอากาศจะ ร้อนมาก ในวันที่ร้อนจัดๆ อุณหภูมิจะวิ่งไปกว่า 50 องศาเซลเซียสด้วยซ้ำา ไม่เหมาะที่จะฟาดแข้ง กันแน่ ทางฟีฟ่าเข้าใจจุดนี้ก็ออกมากระอ้อมกระ แอ้มว่า จะให้จัดการแข่งขันในฤดูหนาวแทน แล้ว คุณสมบัติอื่นที่ฟีฟ่าเคยยึดถือมา เช่น ประเทศ เจ้าภาพต้องมีประชาชนชอบและเล่นกีฬาฟุตบอล เป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว ก็ไม่คอ่ ยจะเป็นจริงเสียเท่าไหร่ เพราะกาตาร์ต้องสร้างสนามฟุตบอลใหม่เลยอีก 16 สนาม ทำาให้เกิดเรื่องอื้อฉาวตามมาอีก ว่าไป เอาแรงงานราคาถูกจากประเทศเนปาลมากดขี่ ทำ า งานหามรุ่ ง หามค่ำ า เพื่ อ เร่ ง มื อ สร้ า งสนาม ฟุตบอลที่ว่าให้เสร็จตามกำาหนด ไหนจะยังต้อง สร้างสิง่ อำานวยความสะดวกอืน่ ๆ เช่น ถนนไฮเวย์ เชื่อมต่อเมืองสำาคัญหลายจุด รถไฟใต้ดินที่จะเริ่ม เปิดให้ดำาเนินการได้ในปี 2019 อีก ที่ผ่านๆ มา ฟีฟ่า ไม่ใช่องค์กรที่จัดว่าใสสะอาด เท่าไหร่นกั ข่าวลือเรือ่ งการให้สนิ บนและคอรัปชัน่ เกิดขึ้นเกือบทุกครั้งที่มีการโหวตหาประเทศเจ้า ภาพ ในแต่ละครั้งฟีฟ่าก็รอดมาได้และไม่เคยต้อง จัดการกับการให้สนิ บนจริงจัง แต่หนนีห้ นังสือพิมพ์ Financial Times คิดว่ากาตาร์อาจจะดิ้นไม่หลุด และโอกาสการได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพอาจจะหลุ ด ไป เพราะข่าวลือหรือข้อกล่าวหาในกรณีอื่นๆ มักจะ ไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันให้ดำาเนินคดีใดๆ ได้ แต่ ห นนี้ อ าจจะมี ก รณี เ กลื อ เป็ น หนอนเพราะมี เอกสารระบุทมี่ าทีไ่ ปของเงิน และบริษทั หลายแห่ง ที่ได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนเกี่ยวข้องกับกา ตาร์ ก่อนหน้าที่จะโหวตลงคะแนนกันค่อนข้างชัด

หลักฐานหลุด เกิดขึ้นได้อย่างไร

คงต้องท้าวความกลับไปนิดว่า ก่อนหน้าที่กษัตรย์ กาตาร์องค์กอ่ นจะสละราชบัลลังค์ พระองค์ให้การ สนับสนุนกลุ่มปฏิวัติในตะวันออกกลางที่เรียกกัน ติดปากว่า Arab Spring สร้างความไม่พอใจให้ กับผู้นำาในหลายๆ ประเทศย่านนั้นอยู่ไม่น้อย เช่น ประเทศเล็กๆ แต่ทุนทรัพย์มากอย่างกาตาร์กลับ ไปให้การสนับสนุนกลุ่ม Muslim Brotherhood ของนายมอร์ซี ในอียิปต์ แต่เมื่อสถานการณ์ เปลี่ยนกลายเป็นนายพลอับดุล ฟาตา อัล ซีซี เป็นฝ่ายมีชัย กาตาร์ก็ได้รับแรงกดดันจากนายพล อัลซีซี ให้เลิกการสนับสนุนกลุ่มนายมอร์ซี และ เมือ่ ปีทแี่ ล้ว เมือ่ บัลลังค์ตกมาถึงมือพระรัชทายาท กลายเป็นกษัตริยห์ นุม่ ขึน้ ครองราชย์แทนพระบิดา พระองค์กลับประกาศว่าต้องการลดบทบาทของกา ตาร์ในเวทีโลกลง และหันมาทำานุและปรับปรุง ระบบระเบียบต่างๆ ภายในประเทศแทน ก็สร้าง ความไม่ พ อใจให้ กั บ นายทุ น รายใหญ่ ที่ เ สี ย ผล ประโยชน์อีก แรงกดดันจากทั้งเพื่อนบ้านก็ดี จาก ทั้งทางนายทุนก็ดี Financial Times จึงคาดว่า เป็นสาเหตุให้มีคนในหรือคนที่มีแหล่งข้อมูลด้าน การเงินอยู่คนในไม่พอใจ และนำาหลักฐานบาง อย่างออกมาเปิดเผย บริษทั ทีใ่ ห้การสนับสนุนฟุตบอลโลกรายใหญ่อย่าง SONY ก็กดดันให้ฟีฟ่าสืบเรื่องนี้ให้กระจ่าง และ ระบุว่าจะไม่ให้ฟีฟ่าปัดเรื่องเข้ากรุเหมือนที่ผ่านๆ มา เพราะหลักฐานเอาผิดค่อนข้างหนาแน่น งาน นี้กาตาร์ตกอยู่ในที่นั่งลำาบาก จะหลุดตำาแหน่งเจ้า ภาพหรื อ ไม่ ก็ ค งต้ อ งรอดู ข่ า วที่ ท ะยอยออกมา เรื่อยๆ กันละหนนี้ ‘amthai’


18 amthaipaper 18 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

พร้อมทั้งยังเผยโรดแม๊พประเทศไทยว่าแบ่งออก เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 จะดำาเนินการ “ปรองดองสมานฉันท์” ในกรอบเวลา 2-3 เดือน โดยจัดตัง้ ศูนย์ก�รปรองดองสม�นฉันท์เพือ่ ปฏิรปู (ศปป.) ให้ พ ล.ท.กั ม ปน�ท รุ ด ดิ ษ ฐ์ ผู้ ช่ ว ย เสนาธิการทหารบก เป็นผู้อำานวยการศูนย์ ขณะ ทีใ่ นส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำาสัง่ ให้ทกุ จังหวัดจัดตั้งศปป.กอ.รมน.จังหวัด เพื่อทำาหน้าที่ อำานวยความสะดวกให้ทกุ กลุม่ ทุกฝ่ายช่วยกันสร้าง

politics

amthaipaper

สรุปข่าวการเมือง

ต่อจากหน้า 3

สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ให้สังคมไทยยอมรับ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี สำาหรับระยะที่ 3 คือการ ความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเริ่มจากครอบครัว คื น อำ า นาจให้ ป ระชาชนผ่ า นการเลื อ กตั้ ง ตาม หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด ระบอบประชาธิ ป ไตย ให้ ทุ ก ฝ่ า ยพอใจ ตาม กฎหมายที่ ทั น สมั ย เพื่ อให้ ป ระเทศไทยได้ ค นดี ระยะที่ 2 จะประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่ง สุจริต มีคุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองตามหลัก ฝ่ายกฎหมายกำาลังดำาเนินการจัดทำาอยู่ เพือ่ ตัง้ สภ� ธรรมาภิบาล นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ช�ติ สรรหานายกรั ฐ มนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี จัดทำารัฐธรรมนูญ ตั้งสภาปฏิรูป การออกมาประกาศยึดอำานาจของทหารนำาความ เพือ่ แก้ไขความขัดแย้งให้ทกุ ฝ่ายยอมรับ คาดว่าจะ สงบสุขคืนแก่ประชาชนคนไทย แต่การรัฐประหาร

พระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 ถึงมาตรา 112 1.2.ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายใน ราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113 ถึงมาตรา 118 ยกเว้นความผิดซึง่ การกระทำาผิดเกิดขึน้ ในเขตพืน้ ที่ ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความ มั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 หรือ พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน 2.ความผิ ด ตามประกาศหรื อ คำ า สั่ ง คำ�สั่งสำ�คัญของคสช. 1. ให้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว เว้นหมวด 8. สั่งปิด 14 ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม และ สถานี 2 พระมหากษัตริย์ 2. คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ วิทยุชุมชน 9. ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี 3. วุฒิสมาชิกสิ้นสุดลง 4. ศาลทั้งหลายคงมีอำานาจดำาเนินการพิจารณา เป็นการชั่วคราว และพิ พ ากษาอรรถคดี ต ามบทกฎหมาย และ 10. ควบคุ ม การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้ผปู้ ระกอบการติดตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบ และระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าว พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ สารใดๆ ที่มีการบิดเบือน ยุยง ปลุกปั่น อันจะก่อ องค์กรอิสระประกอบด้วยคณะกรรมก�รป้องกัน ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) คณะ หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือศีล กรรมก�รก�รเลือกตัง้ (กกต.) คณะกรรมก�รสิทธิ ธรรมอันดีของประชาชน มนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) ผู้ตรวจก�รแผ่นดิน คณะกรรมก�รตรวจเงินแผ่นดิน องค์กรอัยก�ร 11. เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำากับ และสภ�ที่ปรึกษ�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ดู แ ลมิ ใ ห้ มี ก ารเล่ น การพนั น ที่ ผิ ด กฎหมาย 6. ให้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อ ทุกประเภท 12. แต่งตั้งคณะทำางานในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยว ไปนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป 1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กับการตรวจสอบการทำาธุรกรรมทางการเงิน หรือ การดำาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคล หรือ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 2.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นิตบิ คุ คลเท่าทีจ่ าำ เป็นแก่การรักษาความมัน่ คงของ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ชาติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ ประชาชนโดยรวม ดังนี้ พ.ศ.2542 1.1 อธิบดีกรมสรรพากร 3.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 1.2 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 4.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ปราบปรามยาเสพติด 1.3 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 5.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ปราบปรามการฟอกเงิน 1.4 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง 13. ห้ า มบุ คคล หรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในการ ทางการเมือง พ.ศ. 2552 ติดตามทวงถามหนี้จากชาวนาอย่างไม่เป็นธรรม 7. ให้บรรดาคดีความผิดตามทีก่ าำ หนดไว้ดงั ต่อไปนี้ 14. ให้ผู้ที่มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุ ซึ่งการกระทำาผิดเกิดขึ้นในเขตราชอาณาจักรและ ระเบิด นำามามอบให้นายทะเบียนท้องที่ ในระหว่ า งที่ ป ระกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นอำ า นาจ 15. ดำาเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำาเข้า และส่งออก รวมทั้ง 1.ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 1.1.ความผิ ด ต่ อ องค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ผู้ ส มคบและสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อให้ ไ ด้ ผ ลอย่ า ง พระราชินี รัชทายาทและผู้สำาเร็จราชการแทน จริงจังในทุกพื้นที่ สกัดกั้นการลักลอบนำาเข้ายา

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

เสพติดตลอดแนวชายแดน ปราบปรามเครือข่าย ค้ายาเสพติดในทุกหมู่บ้านและชุมนุมทั่วประเทศ และใช้ ม าตรการตรวจสอบเพื่ อ ยึ ด หรื อ อายั ด ทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ 16. แต่งตั้งคณะกรรมก�รติดต�มและตรวจสอบ ก�รใช้จ่�ยงบประม�ณภ�ครัฐ หรือ คตร. ซึ่ง กำ า หนดให้ ป ลั ด บั ญ ชี ท หารบกเป็ น ประธาน กรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน กรรมการคนทีห่ นึง่ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน เป็น รองประธานกรรมการคนทีส่ อง ผูอ้ าำ นวยการสำานัก งบประมาณเป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม และข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการ เช่นเลขาธิการคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติอธิบดีกรม บัญชีกลาง ผู้อำานวยการสำานักประเมินผล สำานัก งบประมาณ เจ้ากรมจเรทหารบกผู้อำานวยการ สำานักงานตรวจสอบภายในทหารบก ผูอ้ าำ นวยการ สำานักงานพระธรรมนูญทหารบกเป็นต้น 17. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช� หัวหน้า คสช.เป็ น ประธานกรรมการ พล.อ.อ.ประจิ น จั่นตอง รองหัวหน้าคสช. ฝ่ายเศรษฐกิจเป็นรอง ประธานกรรมการ ร่วมด้วยข้าราชการระดับสูง และผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นกรรมการ เช่น พล.อ.ฉัตรชัย ส�ริกลั ยะ ในฐานะรองหัวหน้า ฝ่ายเศรษฐกิจคสช. น�ยวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม น�ยรังสรรค์ ศรีวรศ�สตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ น�ยอ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ เลขาธิ ก ารสำ า นั ก งานพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ สังคมแห่งชาติ น�ยอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธาน หอการค้าไทย น�ยสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย น�ยบุ ญ ทั ก ษ์ หวังเจริญ ประธานสมาคมธนาคารไทย น�ย ประส�ร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่ง ประเทศไทย น�ยสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธาน กรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย น�ยเทวินทร์ วงศ์ว�นิช ประธานสมาคมการ จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เป็นต้น 18. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายพลั ง งาน แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย พล.อ.ประยุ ท ธ์ จันทร์โอช� หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ พล.อ.อ.ประจิ น จั่ น ตอง ผบ.ทอ. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นรองประธาน กรรมการประกอบด้วยพล.อ.ฉัตรชัย ส�ริกัลยะ

ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะที่คนไทยบางกลุ่มแสดงความเป็นห่วงการ จำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และกังวลเรื่อง ความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ แต่ ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารในยุ ค 3.0 ประชาชนคนไทยต้องช่วยกันทำาหน้าทีต่ ดิ ตามและ ตรวจสอบคสช. ให้ ทำ า งานตามแนวนโยบาย อันเป็นความหวังของทุกคนคือคืนความสงบสุขให้ คนทั้งชาติ ‘amthai’ ผูช้ ว่ ยผบ.ทบ. และรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่าง ประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัด กระทรวงคมนาคม ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำานวยการสำานัก งบประมาณ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบายและ แผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ โดยมีอำานาจหน้าที่ 1. เสนอแนะนโยบายและ แผนการบริหาร และพัฒนาพลังงานของประเทศ ต่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ 2. กำ า หนด หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขในการกำ า หนดราคา พลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการ บริ ห าร และพั ฒ นาพลั ง งานของประเทศ 3. ติดตามดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการ ดำาเนินการของคณะกรรมการทัง้ หลาย ทีม่ อี าำ นาจ หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลั ง งาน ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคเอกชน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พลังงาน เพื่อให้มีการดำาเนินการให้สอดคล้องกับ นโยบาย และแผนการบริหาร และพัฒนาพลังงาน ของประเทศ 4. ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแผนการบริหาร และพัฒนาพลังงานของ ประเทศ 19. ให้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ มีผล บังคับใช้ต่อไป 1. พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แต่ให้งดเว้นการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผูแ้ ทนราษฎร การเลือกตัง้ และการสรรหาสมาชิก วุฒิสภาไว้เป็นการชั่วคราวก่อน 2. พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แต่หา้ มมิให้พรรคการเมืองทีม่ อี ยูด่ าำ เนินการ ประชุม หรือดำาเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง และการดำาเนินการเพือ่ การจัดตัง้ หรือจดทะเบียน พรรคการเมื อ ง ให้ ร ะงั บ ไว้ เ ป็ น การชั่ ว คราว รวมทั้งให้ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรค การเมือง ของกองทุนเพือ่ การพัฒนาพรรคการเมือง ไว้เป็นการชั่วคราวด้วย 3. พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552

คสช. สั่งปิดสื่อทีวีด�วเทียม 14 ช่อง พร้อมวิทยุชุมชุนที่ไม่ได้รับอนุญ�ต

AmthaiConcert Talk

ลังเสร็จงานไทยซัมเมอร์แฟร์ ปีนี้ ตอนเย็น วันที่ ๓ สิงหาคม . จะมีมินิ คอนเสิร์ต พบ กับแคนดี้ ร�กแก่น ในงานไทยซัมเมอร์แฟร์ ปีที่ ๑๑ At Kings Park, Bournemouth, U.K. วัน อ�ทิตย์ที่ ๓ สิงห�คม ๒๕๕๗ เวลา 7pm – 10pm บัตรเข้าชม ๒๐ ปอนด์

ร่วมลุน้ ชิงรางวัล ตัว๋ เครือ่ งบินไป - กลับ (ลอนดอน - กรุงเทพฯ - ลอนดอน) จาก EVA Airline. ‘amthai’

โทรสอบถามและซื้อบัตรได้ที่ คุณปิยะนันท์-คุณบุญถิน เทพนรินทร์ 01202 300 916 / 07951 170 294 / 07753 116 504. บัตรมีจำานวนจำากัด


news roundup Follow us on Twitter news round up @amthaipaper

amthaipaper

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

amthaiNews round up

19 19

สถานศึกษาต้องมัน่ ใจว่านักเรียนต่างชาติเดินทางกลับหลังจากเรียนจบ

างเทเรซ่า เมย์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ จะผลักดันกฎใหม่ที่จะบังคับให้สถานศึกษา ดูแล เพื่อทำาให้แน่ใจว่านักศึกษาต่างชาติกลับบ้านหลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้ว ภายใน 1 ปีมี นักเรียนต่างชาติประมาณ 100,000 คนที่ไม่เดินทางกลับออกไปหลังจากเรียนจบ รัฐมนตรีมหาดไทย เรียกร้องให้มมี าตรการทีเ่ ข้มงวดเพือ่ ไม่ให้มกี ารละเมิดกฏหมาย แต่ความพยายามทีจ่ ะทำาให้มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้รับการคัดค้านจากรองนายกรัฐมนตรีและคนอื่นในรัฐบาล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัย เดวิด วิลเล็ตส์ กล่าวว่าสถานศึกษาไม่มีอำานาจในการรับผิดชอบต่อ พฤติกรรมของนักเรียนหลังจากเรียนจบ คนต่างชาติจากนอกสหภาพยุโรปที่เข้ามาศึกษาที่นี่ สร้าง รายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่ามหาศาลเพราะสามารถเรียกเก็บเงินค่าเรียนจากพวกเขา £9,000 ซึ่ง มากกว่านักเรียนจากสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปถึงสามเท่า ถึงแม้จำานวนของวีซ่านักเรียนจาก นอกสหภาพยุโรปลดลงตั้งแต่ปี 2011 เมื่อรัฐบาลออกกฎยกเลิกวีซ่าทำางานหลังเรียนจบ แต่ก็ยังพบว่า ยังคงมีผู้เข้ามาในสหราชอาณาจักรจำานวนมากและไม่ได้กลับออกไป จากตัวเลขที่สำานักงานสถิติแห่ง ชาติแสดงให้เห็นว่า ในปี 2012มีนักเรียนนอกสหภาพยุโรปเข้ามา 145,000 คน แต่กลับออกไปเพียง 50,000 คน ‘amthai’

นักเรียนขาดเรียนเพื่อไปพักผ่อนกับครอบครัววันละ 24,000 คน

ถึ ง แม้ โ รงเรี ย นจะไม่ อ นุ ญ าตให้ พาลู ก หลานเดิ น ทางไปพั ก ผ่ อ น ในระหว่ า งเปิ ด ภาคเรี ย น และ ผู้ ฝ่ า ฝื น ต้ อ งขึ้ น ศาลและเสี ย ค่ า ป รั บ £1 2 0 แ ต่ บ ร ร ด า ผู้ ป กครองดู เ หมื อ นไม่ ไ ด้ ส นใจ มากนั ก สาเหตุ เ นื่ อ งมาจาก ราคาตั๋ ว เครื่ อ งบิ น และที่ พั ก จะ สูงขึ้นหลายเท่าในช่วงที่โรงเรียน ปิดเทอม และเทศกาลคริสต์มาส และอีสเตอร์ ทำาให้ชนชั้นกลาง ยอมเสียค่าปรับซึ่งคิดแล้วยังน้อย กว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง ปิดเทอม โดยก่อนหน้านี้อาจารย์ ใหญ่สามารถลาพักผ่อนได้ถึง 10 วันต่อปี แต่กฎใหม่ไม่อนุญาตให้ลาอีกต่อไปยกเว้นเรื่องคอขาด บาดตายของครอบครัว แม้กระนัน้ ในเทอมทีผ่ า่ นมามีนกั เรียนขาดเรียนวันละมากกว่า 24,000 คน เพือ่ เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว และสามในสีข่ องนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากทางโรงเรียน เพราะผู้ปกครองยอมเสี่ยงที่จะถูกปรับเป็นเงิน £120 หรือ £60 ถ้าจ่ายภายใน 28 วัน แม้จำานวน นักเรียนขาดเรียนลดลงจากปีที่แล้วครึ่งหนึ่ง แต่รัฐบาลก็ยังจะเดินหน้าต่อไป พร้อมปรับปรุงพฤติกรรม นักเรียนให้ดีขึ้น นายไมเคิล โกฟ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกำาลังวางแผนที่จะหักเงินจากค่าเลี้ยงดู เด็กโดยตรง ถ้าผู้ปกครองละเลยหน้าที่ทำาให้ลูกขาดเรียน ‘amthai’

กูเกิ้ลได้รับคำาร้องให้ซ่อนประวัติของคนทุก 7 วินาที

กู เ กิ้ ล ออกแบบฟอร์ ม สำ า หรั บให้ ผู้ ไ ม่ ต้ อ งการให้ ข้ อ มู ล ของตน ปรากฏในอินเทอร์เน็ต หลังจาก ศาลของสหภาพยุ โ รปที่ ลั ก เซม เบิ ร์ ก ตั ด สิ นให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอให้ เ ครื่ อ งมื อ การสื บ ค้ น ลืมข้อมูลเหล่านั้นเสีย ผู้จัดการ เครื่ อ งมื อ สื บ ค้ น ออนไลน์ ก ล่ า ว ว่า หลังจากกูเกิ้ลออกแบบฟอร์ม ดังกล่าววันแรกมีผู้ใช้แบบฟอร์ม ถึง 12,000 ครั้ง คิดเป็น 20 ครั้ง ต่อนาที ส่วนใหญ่มาจากสหภาพ ยุโรป 28 ประเทศและบางส่วน จากอังกฤษ จิมมี เวลส์ ผู้ก่อตั้ง วิกิพีเดีย กล่าวว่าความพยายามของยุโรปในการปิดบังข้อมูลจะไม่เป็นผลเพราะ จำานวนเว็บไชต์ที่มี ทั่วโลกและเครื่องมือสืบค้นมีมากมายหลายชนิด ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฏหมายของยุโรป ถึงแม้กูเกิ้ลจะ มีสำานักงานใหญ่ที่แคลิฟอร์เนีย แต่ศาลถือว่าเป็นองค์กรของยุโรปเพราะมีสำานักงานขายในประเทศ ยุโรป ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะหายไปจากเครื่องมือสืบค้นในยุโรป คงเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชญากร ทีพ่ ยายามลบประวัตขิ องตนมิให้นายจ้าง ลูกค้า หรือผูต้ ดิ ต่อเห็น บีบซี มี จี ดหมายเหตุ ซึง่ เก็บบันทึกข่าว มาตั้งแต่ปี 1990 ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ต้องรับคำาร้องเรียนด้วย ‘amthai’

10 อันดับสาขาวิชาที่ทำารายได้ตลอดชีพสูงสุดในอังกฤษ

สำาหรับคนที่กำาลังเลือกวิชาที่จะเรียน หรือผู้ปกครองที่วางแผนการศึกษาของลูก มีสถิติที่น่าสนใจช่วย ในการตัดสินใจ โดยสำานักงานสถิติอุดมศีกษาของอังกฤษ ได้สำารวจเงินเดือนของคนที่เพิ่งจบจนถึงอายุ 65 ของปริญญาสาขาต่างๆ รวมกับข้อมูลเงินเดือนตลอดชีพจากสำานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (ไม่รวมผูเ้ รียน ภาคสมทบ) จำานวน 1.5 ล้านคนที่ตอบแบบสอบถาม รวบรวมโดย BestCourse4Me.com ได้ผล สรุปตามลำาดับอัตราเงินเดือนเฉลี่ยตลอดอายุการทำางานต่อปี ดังนี้ อันดับที่ 10 สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (Japanese studies): £36,437 อันดับที่ 9 สาขาวิชาการวิจัยและดำาเนินการ (Operational research): £36,904 อันดับที่ 8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil engineering): £36,904 อันดับที่ 7 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations): £37,139 อันดับที่ 6 สาขาวิชาเทคโนโลยีแร่ (Minerals Technology): £38,516 อันดับที่ 5 สาขาวิชาเอเชียใต้ศึกษา (South Asian Studies) : £38,516 อันดับ 4 สาขาวิชาเคมี และวิศวกรรมพลังงาน (Chemical, Process and Energy Engineering) : £38,538 อันดับ 3 สาขาวิชาวิศวกรทั่วไป (Engineering): £39,528 อันดับ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture, Building or Planning) : £39,751 อันดับ 1 สาขาวิชาแพทย์และทันตกรรม (Medicine and Dentistry) : £41,624 ‘amthai’

หัวหน้าสำานักงานหนังสือเดินทางปฏิเสธไม่ได้ดองงาน

สำ า นั ก งานหนั ง สื อ เดิ น ทางปฏิ เ สธเรื่ อ งการทำ า งาน ไม่ทัน แม้จะมีการร้องเรียนในเรื่องความล่าช้า แต่ ยืนยันว่า 99% ของคำาร้องได้มีการดำาเนินการทันที โดยใช้เวลาภายใน 4 สัปดาห์ ขณะนี้มีคำาร้องขอต่อ อายุหนังสือเดินทาง และทำาใหม่เล่มแรกอยู่ประมาณ 465,000 เล่ม สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ABTA กล่าวว่าไม่คอ่ ยมีลกู ค้าขอยกเลิกวันหยุดเพราะ ออกหนังสือเดินทางไม่ทัน แต่ก็มีบ้างในช่วงใกล้จะปิด เทอมฤดูร้อน โฮมออฟฟิคอ้างว่าส่งหนังสือเดินทาง กลับไปยังผู้ขอ 150,000 เล่มทุกสัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงงานตกค้างในระบบ พรรคแรงงานกล่าวหา นางเทราซ่า เมย์ ว่าไม่ได้สนใจแก้ไขปัญหา และเจ้าหน้าที่ในสำานักงานหนังสือเดินทางก็น้อยกว่าปี 2010 ถึง 600 คน แต่นางก็ยืนยันว่า มีความเข้าใจถึงความกังวลของผู้ที่กำาลังรอคอยพาสปอร์ตเพื่อ เดินทางไปพักผ่อน และช่วงนี้มีใบสมัครเข้ามามากที่สุดในรอบ 12 ปี แต่ก็ได้จัดอัตรากำาลังเพิ่มแล้ว เพือ่ ทำาให้ทนั ทัง้ นีส้ าำ นักงานหนังสือเดินทางได้มกี ารปรับลดพนักงานอย่างมากในช่วงสีป่ ที ผี่ า่ นมา ทำาให้ ไม่มั่นใจว่าจะแก้ใขปัญหาความล่าช้านี้ได้ โดยในขณะนี้จำานวนคำาร้องที่ยงั ไม่ได้ดำาเนินการมีถงึ 30,000 รายการ สาเหตุสำาคัญเนื่องมาจากการลดตำาแหน่งงาน และการปิดที่ทำาการท้องถิ่น คนนับหมื่นที่ยืน ขอหนังสือเดินทางร้องเรียนว่า ต้องใช้เวลานานถึง 2 เดือนจึงได้รับเล่ม ‘amthai’

จำานวนคนว่างงานในสหราชอาณาลดลงเป็น 2.16 ล้านคน

ตลาดแรงงานในสหราชอาณาจักร ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสาม เดือนถึงเดือนเมษายน ถึงแม้ว่า อัตราการเพิม่ ขึน้ ของค่าจ้างชะลอ ตัวลงอย่างรวดเร็ว จำานวนของ คนที่ไม่มีงานทำาลดลง 161,000 เป็น 2,160,000 อัตราหรือ 6.6% จำ า นวนของคนมี ง านทำ า เพิ่ ม ขึ้ น 345,000 รวมเป็น 30.5 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นงานเต็มเวลา แต่ราย ได้รวมโบนัสในช่างไตรมาสที่ผ่าน มาชะลอตัว 0.7% จาก 1.9% ใน เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการชำาระเงินโบนัสล่าช้า สำานักงานสถิติแห่งชาติ (ONS) กล่าวว่า ค่าจ้างจะ เพิ่มขึ้น 0.9% ถ้าไม่รวมโบนัส จำานวนคนว่างงานขณะนี้ต่ำาสุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา การว่างงานของ เยาวชนอายุระหว่าง 16-24 ปีอายุอยู่ที่ 853,000 ตำาแหน่ง จำานวนของคนขอรับเงินสวัสดิการว่าง งานในเดือนพฤษภาคมลดลง 27,400 ทำาให้ขณะนี้มีเยาวชนว่างงานรวม 1.09 ล้านคน นายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอนเริม่ ทวีตว่ารัฐบาลประสบความสำาเร็จในการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นับตั้งแต่ปี 2010 รัฐบาลสร้างงานใหม่ได้ถึงสองล้านตำาแหน่ง แต่การชะลอตัวในอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หมายความว่า คนมีงานทำาแต่ได้ค่าจ้างไม่พอค่าใช้จ่าย งานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นงานในภาคเอกชน และเป็นงานเต็มเวลา คนที่เคยทำางานพาร์ทไทม์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหางานเต็มเวลาไม่ได้ ‘amthai’


20 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008

amthaipaper amthaipaper

contact us : Tel no. 07886 359 750, 07950 179 321

technology


news roundup Follow us on Twitter @amthaipaper

amthaipolitics

โดย: ทีมข่าวแอมไทย

politics

สรุปข่าวการเมือง

amthaipaper www.amthai.co.uk / January 2008 amthaipaper ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

21 21

ประเทศไทยหลังรัฐประหาร

นายนิวัตน์ธรรมรงค์ บุญทรงไพศาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็น “หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ” นายนิวัตน์ธรรมรงค์ บุญทรงไพศาล รักษาการ นายกรัฐมนตรี พ้นสภาพทันทีหลังคสช.ออกคำาสัง่ ให้คณะรัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยพุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงชั่วคราว เว้น หมวด 2 พระมหากษัตริย์ และให้วุฒิสมาชิกสิ้น สุ ด ลงแต่ ศ าลทั้ ง หลายคงมี อำ า นาจดำ า เนิ น การ พิจารณา และพิพากษาอรรถคดีตามบทกฎหมาย และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติสาำ หรับ องค์ ก รอิ ส ระและองค์ ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้

งนี้ องค์กรอิสระประกอบด้วยคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้ตรวจ การแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

พร้อมด้วย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้ บัญชาการทหารสูงสุด, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ, พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒ นาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ใน ฐานะรองหัวหน้า คสช. องค์กรอัยการ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ คสช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครั ฐ โดยในเบื้ อ งต้ น ได้ เ ห็ น ชอบกรอบ งบประมาณรายจ่ายปี 2558 วงเงิน 2.575 ล้าน ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่างบประมาณปี 2557 มูลค่า 5 หมื่นล้านบาท ประมาณการรายได้ 2.325 ล้าน บาท คิดเป็นงบประมาณขาดดุล 2.5 แสนล้าน บาท ภายใต้สมมติฐานว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.5-4.5% อัตราเงินเฟ้อ 2.3%

การปราบปรามและหยุดยัง้ การแพร่ระบาดของยา เสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จับกุมผูผ้ ลิต ผู้ค้า ผู้นำาเข้า และส่งออก รวมทั้งผู้สมคบและ สนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจังในทุกพืน้ ที่ สกัดกั้นการลักลอบนำาเข้ายาเสพติด ซึ่งหลังออก คำาสั่งดังกล่าวได้มีการกวาดล้างจับกุมบ่อนการ พนัน ตู้บอล ผู้ทวงหนี้นอกระบบ คลังอาวุธ และ มีการทิ้งอาวุธสงครามทั้งกระสุนปืนและระเบิด จำานวนมาก ตลอดจนการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดใน หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย

คสช.ออกคำาสัง่ เพิม่ มาตรการและความเข้มข้นใน การกำากับดูแลมิให้มกี ารเล่นการพนันทีผ่ ดิ กฎหมาย ทุกประเภท ห้ามบุคคลหรือกลุม่ บุคคลมีพฤติกรรม ในการติดตามทวงถามหนี้จากชาวนาอย่างไม่เป็น ธรรม ให้ผู้ที่มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุ ระเบิดนำามามอบให้นายทะเบียนท้องที่ และดำาเนิน

คสช.ตัง้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คณะ กรรมการจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หาแรงงาน ต่างด้าว และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมเฉพาะกิจ (SME) ทัง้ นี้ พล.อ.ประจิน จัน่ ตอง ผบ.ทอ.ในฐานะหัวหน้าฝ่าย

เศรษฐกิจ คสช.ได้เผยว่าคณะกรรมการมีมติให้ตรึง ราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนไว้ที่ 22.63 บาทต่อ กิโลกรัมและลดราคาน้ำามันดีเซล 14 สตางค์ พร้ อ มพิ จ ารณาปรั บโครงสร้ างพลั ง งานทั้ ง หมด ด้ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวว่าจะทบทวนข้อตกลงใน โครงการทีม่ ขี นาดใหญ่ ให้ประเทศได้ผลประโยชน์ ระยะยาว ประชาชนทั้งประเทศต้องเห็นชอบและ กฎหมาย ความมีศักดิ์ศรีของประเทศไทย คสช.จัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนไทย เปิดให้รับ ชมภาพยนตร์เรือ่ ง “สมเด็จพระนเรศวร มหาราช 5” ยุทธหัตถี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 รอบ 11.00 น. ที่โรงภาพยนตร์ 160 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ‘amthai’

amthairoyalty ต่อจากหน้า 6

รัชกาลที่ ๖ เฉพาะในช่วงปลายรัชกาลได้ทวีความ รุนแรงมากขึน้ เพราะหนังสือพิมพ์มบี ทบาทสำาคัญ ให้ ป ระชาชนตื่ น ตั วในสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย หนังสือพิมพ์มีบทบาท กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในรัชกาลที่ ๗ ระหว่างปี พุทธศักราช ๒๔๖๘ ไปจนถึงปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

£30 per year membership fee in UK, £40 per year membership fee in Europe, £50 per year membership fee outside Europe

ส่วนปัญหาทางเศรษฐกิจนัน้ ไทยต้องประสบมรสุม เศรษฐกิจอย่างหนัก เพราะสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพิ่งผ่านพ้น พระองค์ทรงลดรายจ่ายของแผ่นดิน ด้วยการตัดเงินทีท่ างรัฐบาลจัดถวายสำาหรับใช้สอย ส่วนพระองค์จากปีละ ๙ ล้านบาท เหลือเพียงปีละ ๓ ล้านบาท แต่ถึงกระนั้นก็ยังแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ได้ พระองค์จึงทรงตัดจำานวนข้าราชการออก เพื่อรับบำานาญแทน คงเหลือข้าราชการเท่าที่จำา เป็นจริงๆ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดความ สมดุล

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗) เมืองและปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางการเมือง ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น พระองค์จึงต้องทรง ส่วนใหญ่นั้นมาจากการตื่นตัวทางการเมืองของ เตรียมพระองค์ในการวางรากฐานการปกครอง ผูไ้ ด้รบั การศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ แนวความ ตามระบอบประชาธิปไตย ‘amthai’ คิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้เริ่มมาตั้งแต่ continue from page 6 ter. The newspapers were influential in encouraging people to give up the monarchy in favour of democracy. This change happened in 1932.

expenses from 9 million Baht to 3 million Baht each year, but this was not enough to resolve the problem. He cut down the number of civil servants as well, this would make the economy balance in order to It was not only the political problem, but make the country prosper. King Prajadhipok faced an economic crisis as well. The first world war affected the For those reasons given above, King Praworld economy. Thailand could not avoid jadhipok was willing to give democracy this problem. King Prajadhipok reduced his to the country. ‘amthai’

+44 (O) 7950 179321,


22 amthaipaper 22 amthaipaper

www.amthai.co.uk / January 2008 ISSUE0077 www.amthai.co.uk/newspaper

technology Like us on Facebook facebook.com/amthaipaper

directory

amthaipaper

amthaiClassified ad Service

Amthaipaper : Free paper for everyone worldwide

หนังสือพิมพ์แอมไทย เป็นหนังสือพิมพ์ไทย แจกฟรีทั่วโลก

If you would like us to post it to you monthly in any countries, One Year Membership fee £ 30 for postal expenses directly to your door plus more discounts on shop & restaurants, business services, etc.

สามารถจัดส่งให้ท่านฟรีทุกเดือนทั่วโลก ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกปีละ 30 ปอนด์ พร้อมรับสิทธิพิเศา ลดราคาร้านและบริการต่างๆ To Collect our Newspaper for Free at : Thai Offices in UK Royal Thai Embassy London

The new restaurant in north east of England Wanted

รับพยากรณ์ชะตาชีวิต อย่างละเอียดทุกเรื่อง โชคลาภ การงาน ความรักและเรื่องอื่นๆ รับปรึกษาทางโทรศัพท์

1. Head chef 2. Second chef 3. Head waitress / waiter With accomodation, salary depend on the experience.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(Tourism Authority of Thailand) 1 st Floor, 17-19 Cockspur Street London SW1Y5BL Tel: 0207 9257 823

0797 3656 517, 07979356229 เบอร์ไทย 092 8719609 โทรหาคุณจิ๋ม

Please contact 07968743336

Buddhapadipa Temple 14 Calonne Road London SW19 5HJ 020 8946 1357

สำานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ สามัคคีสมาคม 28 Prince’s Gate, London SW71QF Tel: 0207 5844 3839

MEET THAI LADIES & BRITISH GENTLEMEN

รับสมัครพนักงาน Premium Central London Spa looking for EXPERIENCED therapists.

in the UK and Abroad, looking for friendship, romance, love and marriage. Call: 0208 9806 500, 0798 9909 044 www.sierraintroductions.net info@sierraintroductions.net

Email: huarentang@gmail.com

Phone: 07989386481

amthaiTalk Thai Airways Moves to T2 Thai Airways International is proud to announce it will very shortly be moving into its new home at Heathrow.

O

29-30 Queen’s Gate London SW75JB Tel: 020 7589 2944 Ext. 5502-5507 Fax : 020 7823 7492

n June 4 the majestic T2 terminal opened for regular Star Alliance passengers as well as Her Majesty Queen Elizabeth II who will use the terminal on her overseas flights. United Airways paved the way as the first Star Alliance member to operate from the terminal and the phased introduction of other members will see Thai Airways take its introductory bow on July 2. When all 23 Star Alliance airlines have been installed over the next six months, T2 will be the first terminal to house all its members and its 12 million passengers under one roof. On June 23, HRH The Queen and the Duke of Edinburgh will preside over the official Opening Event and in attendance will be Mr.Teerapol

Chotichanapibal, THAI Executive Vice President, Commercial Department and Mr.Wit Kitchathorn, General Manager, THAI UK and Ireland. At the new terminal THAI will use United Club and United Global First Lounge for its First and Business Class passengers. Thai Airways International (THAI) is proud to have been flying from the UK for over 40 years and today offers two non-stop flights each day from London Heathrow to Bangkok with onwards connections throughout Thailand and the Far East. Serving 70 cities across five continents THAI is proud to be one of the largest airlines in South East Asia. THAI operates two aircraft types on their London to Bangkok route; the newly retrofitted B747-400 provides a daily day-time flight while the A346 operates the overnight service. Regardless of class and flight time, each passenger experiences THAI’s legendary services and first-class cuisine. THAI constantly has special promotions visit so check out the website for the latest deals. For further information visit www.thaiairways.co.uk or call 0844 561 0911. ‘amthai’

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (Thai Trade Center)

11 Herdfort Street, LondonW1Y7DX Tel: 0207 4935 749

บริษัทการบินไทยจำากัด (มหาชน)

(Thai Airways International) 41 Albemarle Street, London W1S 4BF Tel: 0207 4917 953

Offices in Thailand British Embassy in Thailand 14 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66 (0) 2305 8333 ext: 2334, 2318

British Council in Thailand 254 Chulalongkorn Soi 64, Siam Square,Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Tel: +66 (0) 2652 5480-9

STA Travel, Thailand, Educational Travel Center (ETC) 21/8 Krungthonburi Road, Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thailand Tel: +66 (0) 2 4401 971 ext.107

Sevendays Holiday Co., Ltd. 491/22 Silom Plaza Building, 1st Floor, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand Tel: +66 (0) 233 6969

Thai National Shipper’s Council (สภาผู้ส่งออกแห่งประเทศไทย) 1168/97, 32nd, Floor Zone C Lumpini Tower Blg., Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66 (0) 2679 7555 http://www.tnsc.com/

Amthai paper will not accept any responsibility for any Advertisements in this Newspaper.

amthaiTalk: Education Fair ได้ทันทีเพียงนำาเอกสารมาให้พร้อมและทราบ ผลจากมหาลัยภายใน 1 สัปดาห์ AEG Education Fair 2014

งานนี้จัดขึ้น 2 วัน โดยได้รับความร่วมมือจาก Opening day for who interested in Study มหาวิทยาลัยต่างๆ และ Thai Rice ResUniversity this September intake on 30 taurant Chelsea ในวันที่ 30 มิย. และ 1 June and 1 July at Thai Rice Restaurant กรกฎาคม นี้ค่ะ 9.00น. –17.00 น. Chelsea, London from 09.00-17.00 hrs. งานนี้ จ ะมี ผู้ มี ค วามรู้ ให้ ข้ อ มู ล ได้ ค รบทุ ก ริษัท AEG ฝากมาบอกว่า วันที่ 30 มหาวิทยาลัย ทั้งที่มีชื่อเสียงดังๆ ด้วย สมัคร มิถุนายน และวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม ฟรีสำาหรับนักเรียนทุกคน เพียงแค่นำาเอกสาร ศกนี้ จะจัดงานเปิดโอกาสฟรีไห้แก่นักเรียนที่ มาให้ครบตามรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติม อยากเข้ามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายนนี้ ได้ เกีย่ วกับเอกสารทีม่ หาวิทยาลัยต้องการ ติดต่อ สมัครมหาวิทยาลัย 3 แห่ง โดยไม่คิดค่าใช้ ได้ที่ AEG โดยการส่งข้อความ ชื่อ และ จ่ายใดๆทั้งสิ้น วันทีม่ าทีเ่ บอร์ : 07789991989 หรือ อีเมลล์ : info@aeg-education.com เพือ่ ลงทะเบียน ‘amthai’ มีมหาวิทยาลัยให้เลือกมากกว่า 45 แห่ง สมัคร

amthaipaper amthaipaper To advertise with us contact : tel no. 07886 359 750, 07950 179 321, 07941647886

Email: ad@amthai.co.uk

C

lassified Advertising Advertising from E-mail: ad@amthai.co.uk

£5

Contact: In

English : 0794 164 7886, In Thai : 0788 6359 750

LINE ID: Mocca114


amthaipaper

news roundup

www.amthai.co.uk / January 2008

SAVE2CALL

Buy it online www.save2call.co.uk

Find the best deal for you

23


24 amthaipaper

technology

www.amthai.co.uk / January 2008

£910

£635

£465 £505

£588 £630

£630 £690