Page 9

GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:07

Pagina 9

9

Brandstofbesparing tot 11 miljard liter bij vervanging conventionele trucks

Uniek energiezuinig vrachtwagenconcept: de BlueLiner De supergestroomlijnde BlueLiner rekent af met alle traditionele voertuigconcepten.

Ontwerp een ‘truck van de toekomst’, waarbij het verlagen van de energiekosten, het verminderen van de CO2uitstoot en het bevorderen van de verkeersveiligheid en de werkomstandigheden voor de chauffeur, de belangrijkste drijfveren voor design zijn. Met die opdracht gingen tien studenten in het kader van de Ontwerp Synthese Oefening ter afsluiting van hun bachelor fase bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU-Delft aan de slag. Het resultaat is de BlueLiner, een voertuigconcept voor langeafstandstransport, dat radicaal afrekent met het traditionele denken over transport.

betrokken bij het ontwikkelen van deze logistieke- en voertuiginnovaties. Op 19 april zullen tijdens het Branchecongres BedrijfsautoRAI 2012 de resultaten van het C,MM,N Cargo onderzoek worden gepresenteerd en zullen verschillende prominente gastsprekers, waaronder Pieter van Geel en minister Schultz, hun visie geven op duurzame wegtransportoplossingen en innovaties binnen de sector.

Substantiële efficiencywinst Gandert Van Raemdonck, onderzoeker TU Delft Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en begeleider van het BlueLiner ontwerp, legt er de nadruk op dat het vooralsnog gaat om een concept dat aan de hand van analytische berekeningen en een windtunnelexperiment het levens-

De BlueLiner is één van de initiatieven die in het kader van het C,MM,N

licht zag. “Dit betekent dat veel keuzes nog open liggen en dat verdere

Cargo project tot stand kwamen, en dat zich ten doel stelt de CO2-uit-

doorontwikkeling absoluut nodig is. Dat neemt niet weg dat een eerste

stoot van vrachtvervoer over de weg in 2035 met 60 procent te reduce-

analyse een enorme potentiële brandstofbesparing laat zien die resul-

ren. C,MM,N Cargo streeft naar een versnelling van kansrijke

teert in een directe verlaging van de CO2-uitstoot.”

innovaties voor duurzaam goederenvervoer. Het project is opgezet

Volgens Van Raemdonck werd substantiële efficiencywinst behaald

door Natuur & Milieu in nauwe samenwerking met RAI Vereniging,

door de aerodynamica van de BlueLiner, in vergelijking met huidige

het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en

vrachtwagens, drastisch te verbeteren, een lichtgewicht constructie toe

Milieu. Vijf opleidingen (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit

te passen in combinatie met een hybride aandrijflijn en het voertuig

Twente, Hogeschool Rotterdam en het Innovatielab van Logica) zijn

tenslotte ruimschoots te voorzien van intelligente IT-subsystemen, die

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012