Page 4

GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

11:59

Pagina 4

GO! 4

BRANCHE NIEUWS

Vervoerstelematica in nieuwe fase Meer rendement per geïnvesteerde euro, een veiliger, zuiniger en rustiger rijgedrag én een grotere tevredenheid bij de (auto)mobilist. Dat is, kort samengevat, de belangrijkste meerwaarde van een nieuw geavanceerd telematicasysteem waarmee V-tron binnenkort een praktijkproef gaat starten.

onboard met de gebruiker zelf mogelijk. En zo

en wegbeheerders met elkaar kunt laten com-

ontstaat een perfecte manier om het rijgedrag

municeren. Daarmee kunnen automobilisten

van automobilisten te sturen, hen te informe-

toegang krijgen tot allerlei aanvullende dien-

ren over verkeerssituaties of hen op alterna-

sten, zoals info over verkeerssituaties, tank-

tieven te wijzen. Het is een ontwikkeling die

stations, laadpalen, restaurants, etc.”

bovendien prima aansluit bij de doelstellingen

Op dit moment vindt met een Toyota Prius, die in samenwerking met TNO van apparatuur is voorzien, op kleine schaal een praktijktest plaats. Het is de bedoeling om met dit prototype in de loop van dit jaar een groot-

Volgens directeur-eigenaar Wim

schalige proef te starten met een

Vossebelt van V-Tron is het nieuwe

paar duizend auto’s, waarbij alle

online voertuigtelematicasysteem,

belanghebbenden – fleetowners,

dat een doorontwikkeling is van de

verzekeraars en mobilisten – zijn

bestaande businesslijnen die de

betrokken. Om de dienstverlening

onderneming aanbiedt, niet te vergelijken met de bekende ‘black

aan fleetowners en bestuurders op

Telematica onboard biedt berijders tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden.

boxen’. “De toepassingsmogelijk-

een hoger plan te krijgen streeft V-Tron ten aanzien van o.a. data en

heden van de gangbare telematicaboxen beper-

van de overheid in het kader van Beter

applicaties een open en gestandaardiseerd plat-

ken zich meestal tot rittenregistratie, het

Benutten van de wegcapaciteit.”

form met andere partijen na. “Daarom werken

bijhouden van de rijstijl of het brandstof-

wij nauw samen met de Stichting SIMS (Stan-

verbruik. Wij gaan een stap verder door de

Gedragsbeïnvloeding

daardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobi-

telematicabox te koppelen aan een ‘Mobileye’

Het interactieve telematicasysteem van V-Tron

liteitssector), een initiatief van RAI Vereniging

camera in het voertuig. Op die manier is een

zorgt ervoor dat je berijders, fleetowners en

en BOVAG om de gegevensuitwisseling in de

online verbinding met zowel de fleetowner als

eventueel andere partijen, zoals verzekeraars

mobiliteitssector te harmoniseren.”

Helft verkochte personenauto’s heeft A-label Het aantal nieuwe auto’s met een energiezuinig A-label is sinds 2008 verviervoudigd tot 277.337 voertuigen vorig jaar.

Daarmee is inmiddels de helft van alle in ons

in Nederland duidelijk toe bijgedragen dat con-

land verkochte auto’s voorzien van het ener-

sumenten steeds vaker kiezen voor een zuinige

gie-etiket A, zo blijkt uit cijfers van RAI

auto’s. Het afgelopen jaar had 80 procent van

Vereniging en RDC. Het fiscale regime heeft er

alle nieuw aangeschafte auto’s een A of B-label. Vier jaar geleden was dat nog 40 procent. Auto’s met een relatief onzuinig etiket zijn zo langzamerhand uit de gratie. Het aandeel van C en D labels, in 2008 nog goed voor 48 procent van de registraties, daalde in 2011 met een factor drie tot slechts 16 procent. In diezelfde periode liep het aandeel van auto’s met een E,F of G-label terug van 10 tot 1,6 procent.

Tachtig procent van alle nieuw aangeschafte auto’s had vorig jaar een A of B-label.

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012