Page 3

GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

11:59

Pagina 3

jos vermunt

3

Denken in beweging Dit jaar hebben de schaatsliefhebbers kunnen genieten van

time informatie en kent de randvoorwaarden die door

een periode met zeer strenge vorst. Een dergelijke periode

klanten, chauffeurs en materiaal worden gesteld. Lukt iets niet

van “elf steden hype” heeft natuurlijk ook een keerzijde.

dan heeft men overleg met de chauffeur en of klant.

Zoals wij konden verwachten heeft de onzalige combinatie

Als we met onze auto gebruik maken van het wegennet wil-

ProRail en NS de reiziger weer behoorlijk in de steek gela-

len we ook weten wanneer we zullen aankomen. In het pré

ten. Hieraan is niet enkel het overheidsbedrijf ProRail, dat

TomTom tijdperk luisterden we dan naar de radio. Op basis

te weinig investeert in het vorstbestendig maken van het

van fileberichten die elk half uur geüpdatet werden pasten we

wisselsysteem, maar ook de NS schuldig. De NS is niet in

dan onze route aan. Tegenwoordig krijgen we op basis van de

staat het rijdend personeel te overtuigen tot enige flexi-

beweging van alle gebruikers samen, online realtime infor-

biliteit en het verzet tegen het zogenaamd “rondjes rond

matie. We weten onmiddellijk de gevolgen voor de aan-

de kerk rijden” te doorbreken. Zou het ook nog anders

komsttijden en er wordt een alternatieve route aangeboden.

kunnen? Ik denk dat we onvoldoende gebruik maken van

We maken dan gebruik van een eenvoudig zelfsturend

de mogelijkheden die de technologie ons kan bieden. Het is

netwerk. Als we eindelijk eens zo verstandig zouden zijn om

eenvoudig, online realtime informatie over een vastgevro-

rekeningrijden in te voeren zouden we in staat zijn, een

ren wissel te sturen naar het control centrum. Of dat een

“marktplaats” principe te gebruiken en op basis van vraag en

bepaalde trein vertraging heeft waardoor de machinist zijn

aanbod, de schaarste van beschikbare infrastructuur in de

volgende trein niet op tijd kan laten vertrekken. Reizigers

ochtend en avondspits, door een zelfsturend marktnetwerk

willen weten wanneer de trein vertrekt en of aankomt. Als

te regelen.

er een verstoring is heeft de reiziger daar begrip voor mits

Men hoeft uit angst voor complexiteit, beslist niet door te

deze geïnformeerd wordt. Het moet toch mogelijk zijn,

gaan met het opleggen van belastingen gekoppeld aan het

gebruik makend van online realtime informatie, de

voertuig in plaats van voor het gebruik van wegen.

dienstregeling van treinen flexibel aan te passen in een

Het is niet nodig om bij de control van een netwerk uit te gaan

zelfsturend netwerk. Is dit mogelijk? Ja. Is dit nieuw? Nee.

van planningssystemen die maanden met dezelfde vaste pa-

Als een groot internationaal transportbedrijf, truckladin-

tronen werken, zonder in te kunnen spelen op verstoringen.

gen van veel verschillende verladers van en naar veel ver-

Het is wel nodig dat niet enkel het transport, maar ook ons

schillende plaatsen vervoert, maakt deze dienstverlener

denken in beweging blijft.

gebruik van een dergelijk control systeem. Hierbij worden met het zogenaamde “Postkoetsmodel” de chauffeur, de

Prof. Dr. ir. Jos Vermunt

trekker en de oplegger gescheiden en voortdurend

Emeritus Hoogleraar Distributielogistiek,

opnieuw gepland. Het control centrum krijgt online real-

Universiteit van Tilburg

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012