Page 15

GO nr. 2-2012:Layout 1

02-04-2012

12:09

Pagina 15

15

t met Europese ambities Smit: “Minister Schulz van I&M

landen, ondanks de aantoonbare

van start gegaan. De eerste eco-

heeft vorig jaar al laten weten dat

voordelen, terughoudend om het

combi’s zijn medio februari gaan

zij, als de ervaringsfase afloopt,

rijden met langere en zwaardere

rijden. Een probleem is wel dat

op basis van de goede resultaten,

voertuigcombinaties op grote

een aantal voor Nederland be-

de toekomstige voorschriften

schaal toe te staan. Alleen in

langrijke deelstaten, zoals

voor het rijden met ecocombi’s in

Zweden en Finland rijden al

Nordrhein-Westfalen en Bre-

de voertuigwetgeving zal opne-

sinds jaar en dag enkele duizen-

men, niet meedoen. “Dat laatste

men. Daarmee geeft Nederland

den van deze voertuigen. In

is natuurlijk erg jammer”, oor-

een duidelijk signaal af naar an-

Noorwegen en Denemarken

deelt Smit, “omdat op die manier

dere landen dat men vertrouwen

lopen op dit moment pilots en

de mogelijkheden voor Neder-

heeft in de inzet van LZV’s.”

België start deze zomer met een

landse vervoerders die op of door

Dit laat overigens onverlet dat

proef die zich waarschijnlijk in

Duitsland rijden zeer beperkt

voor het rijden met deze voertui-

eerste instantie beperkt tot

blijven. Daarnaast zijn wij van

“Dat zou een geweldige stimu-

gen een ontheffing nodig zal blij-

Vlaanderen.

mening dat tussen landen die

lans voor de bredere toepassing

ven. Wel zegt TLN zich te zullen

Een verheugende ontwikkeling

ecocombi’s toestaan tevens

van ecocombi’s betekenen, zeker

blijven inspannen om de inzet-

vindt plaats bij onze grootste

grensoverschrijdend vervoer van

in het transport tussen Neder-

mogelijkheden van LZV’s verder

handelspartner Duitsland. Daar is

ecocombi’s mogelijk moet zijn.

land, Belgie, Duitsland en Scan-

te vergroten. Bijvoorbeeld voor

begin dit jaar een landelijke proef

Op dit punt willen wij een duide-

dinavië. Want vergeet niet dat de

lijke uitspraak van de Europese

efficiency- en milieuvoordelen

Commissie.”

van ecocombi’s vooral in het

Dit besluit wordt op korte ter-

volumevervoer over

mijn genomen en zal, daar gaat

langere afstanden nog

TLN tenminste van uit, in het

beter tot hun recht

voordeel van LZV’s uitvallen.

komen.”

het vervoer van levende have, gevaarlijke stoffen en vloeistoffen, dat nu nog niet is toegestaan.

Besluit Europese Commissie Vooralsnog zijn veel andere EU-

ONTWIKKELING NEDERLANDS VOERTUIGPARK ECOCOMBI’S 2013* 2012 (febr) 2011 (aug) 2010 (aug) 2009 (nov) 2009 (mrt) 2008 (okt) 2006 (mei) *Verwachting

> 1.000 700 600 490 400 275 190 160

Bron: Duurzaamheidsmonitor RAI Vereniging

De Europese Commissie besluit binnenkort over het toestaan van grensoverschrijdend vervoer met ecocombi’s.

VRACHTWAGENPARK NAAR EMISSIEKLASSE

Park per 1 jan. 2011 161.000 voertuigen* Euro o 21% Euro 1 6% Euro II 19% Euro III 32% Euro IV 7% Euro V 14% *Vrachtauto’s,trekkers en speciale voertuigen Bron: Duurzaamheidsmonitor RAI Vereniging

Profile for RAI Amsterdam

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012

GOMOBILITY 02-2012  

GO MOBILITY 02-2012