Page 3

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:07

Pagina 3

koos spee

3

Een weeksalaris minder! Was hij nou de verkeershufter waar de politiek de mond

je het gevoel hebben dat je een woon – of winkelgebied

vol van heeft? Hoe het kwam wist hij niet, maar waar-

binnen komt waar een duidelijk andere snelheid gewenst is.

schijnlijk had hij een bord met max 30 km/h gemist.

Ik vind dan ook dat de politie in die gebieden waar een

Aan de straat zelf was in ieder geval niet te zien dat die

gemeente het bord 50 uit de grond getrokken heeft en er

deel uit maakte van een 30 km gebied. Integendeel, deze

vervolgens een bord 30 in heeft geplant, zonder iets aan de

weg nodigde juist uit om de voor een bebouwde kom

weginrichting te doen, niet moet controleren. Gewoon eerst

normale snelheid te rijden. De agent die hem staande

de eis stellen dat de inrichting op orde wordt gebracht.

hield vertelde hem dat hij met de lasergun had geconsta-

Ja maar als er dan doden en gewonden vallen om dat er te

teerd dat hij daar met z’n bestelauto met een maximaal

hard gereden wordt? Een reden temeer voor de weg-

toegestane gewicht van 5000 kg ( kleine vrachtauto dus)

beheerder om met spoed de weg op de schop te nemen en

met een snelheid 55 km/h had gereden. Dat was na aftrek

het nodige wegmeubilair te plaatsen.

van de correctie 22 km te hard. Normaal gesproken zou hij niet eens een bekeuring krijgen want de politie

Als de weg eenmaal goed is ingericht mag de politie er wat

bekeurt in een 50 km gebied na aftrek van een marge van

mij betreft van harte controleren en de wegpiraten er

3 km pas bij 54. Maar dat was op deze 30 km weg dus

tussenuit halen. Vraag blijft dan nog of er zulke draconische

anders. En laat nu net per 1 januari de Minister met toe-

boetes moeten worden opgelegd. Ik denk van niet. De erva-

stemming van de Tweede Kamer de bekeuringen in

ring leert dat de pakkans veel belangrijker is. En handhaving

30 km gebieden drastisch hebben verhoogd. Daarom

heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren en niet de

ging deze ‘grove’ snelheidsoverschrijding hem, als

staatskas te spekken. Bestuurders die moedwillig in een

bestuurder van deze vrachtauto bijna een weeksalaris

goed ingericht woonwijk blijven scheuren moeten kunnen

kosten, om precies te zijn 388 voor 22 km te hard.

rekenen op een hoge pakkans en op een royale kans dat na herhaling, het rijbewijs ongeldig wordt verklaard en een

Terecht? Ik denk het niet. We hebben hier niet te maken

wandelkaart krijgen uitgereikt. Het is tenslotte druk genoeg

met een verkeershufter, hooguit een onoplettende be-

op de weg en echte verkeershufters horen daar niet thuis.

stuurder die een steuntje in de rug had behoren te krijgen van de wegbeheerder. Want die wegbeheerder, in dit

Mr. J.(Koos) Spee

geval de gemeente, had deze weg zodanig moeten inrich-

VerkeerDeBaas.nl

ten dat de voor die weg gewenste snelheid automatisch wordt gereden. Als je een 30 km gebied binnen rijdt moet

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012