Page 2

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:07

Pagina 2

GO! 2

INhoud

RAI SOCIETY Ruim 200 genodigden bezochten de traditionele nieuwjaarsreceptie van RAI Vereniging.

PAGINA 14

ECO-TRENDS

------------------R IE S DOS ID VEILIGHE VERKEERS -------------------

Het akoestische detectiesysteem Greensight moet de veiligheid bij achteruitrijden garanderen.

PAGINA 16

UITGESPROKEN Marco Lindhout, general manager van Motana Nederland BV,

6 NUL VERKEERSDODEN:

WAANZIN OF WERKELIJKHEID?

geeft zijn mobiliteitsvisie.

PAGINA 19

Sinds de jaren zeventig is het aantal verkeersdoden in Nederland met een factor vijf gedaald van ruim 3.200 naar 640 en is mobiliteit per

MARKTANALYSE

saldo aanzienlijk veiliger geworden. Toch wil de overheid het aantal

Ruim 8% van de Nederlanders is

verkeersdoden in 2020 verder terugbrengen naar maximaal 500.

bereid om binnen vijf jaar een

Uiteindelijk wenst iedereen natuurlijk nul verkeersdoden. Een

elektrische auto aan te schaffen.

realistische ambitie of een utopisch droombeeld?

PAGINA 20

13 RUIM BAAN TWEEWIELERS!

GO!FACTOR

Het spanningsveld tussen de bereikbaarheidsoplossingen die

Patrick Andriessen, directeur van

(gemotoriseerde) tweewielers bieden en hun grotere ongevalsrisico is

TBA en TEN Automotive Equip-

volgens SOAB (Adviseurs voor Woning en Leefomgeving) goed op te

ment, met de DAF racetruck van

lossen. Het concept FAST, een vaardigheidscompetitie ter verbetering

Hamer Installatietechniek.

van veiligheidsbewustzijn en het rijgedrag van deelnemers, moet hier

PAGINA 23

een bijdrage aan leveren. SOAB is van mening dat de overheid tweewielers ruim baan zou moeten geven.

COLOFON GO!Mobility een uitgave van RAI Vereniging, postbus 74800, 1070 DM Amsterdam, telefoon (020) 504 49 49, www.raivereniging.nl. GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging. Verspreiding vindt plaats op basis van controlled circulation. Losse verkoopprijs: 9,95 euro. GO!Mobility is ook als digitaal magazine te lezen op www.raivereniging.nl

Uitgever RAI Langfords Ron Brokking, directeur Luuk Aleva, uitgever Redactie Menno Timmer, hoofdredacteur Redactieraad Harald Bresser, Cees Boutens, Remco Tekstra, Jaap Tuinstra, Jacqueline de Boer

Redactieadres GO!Mobility Postbus 10099 1001 EB Amsterdam Bezoekadres: Koningin Wilhelminaplein 30 1062 KR Amsterdam Tel. 020-504 28 00 Email: m.timmer@railangfords.nl

Dit magazine is gedrukt op duurzaam papier.

© 2012 RAI Langfords BV, Amsterdam – alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Medewerkers Sjoerd van der Linden Connie Wiering Koos Spee Ontwerp: PWAD Amsterdam Vormgeving: Van Munster & Bos Fotografie: Ton van Til, Jack Tillmanns Illustraties: Onno Kortland Druk: W.C. den Ouden ISSN: 2212-8182

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012