Page 15

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:18

Pagina 15

15

Ridderlijk toasten Het stijlvolle kasteel Wijenburg in Echteld vormt

Buiter, Country Mana-

traditiegetrouw iedere tweede dinsdag van het

ger Holland van EnMoto

nieuwe jaar de feestelijke locatie voor de nieuw-

BV, en Noudy Hesling,

jaarsborrel van de vakbladen Tweewieler en Bike

mede-directeur van He-

Europe. Een kleine honderd genodigden, waar-

sling Bike Style Products.

onder een aantal leden van de afdelingen Fietsen

Aandachtig luisterde het

en Gemotoriseerde Tweewielers van RAI Vereni-

gezelschap naar het be-

ging, kwam in de Ridderzaal van het Gelderse

vlogen relaas van Wes-

chateau bijeen om het glas te heffen. Beide afde-

sel Berkman, eigenaar

lingen werden vertegenwoordigd door Gemma

van de Brown Paper Company en NINTES, een

alvast vooruit en stelde vast dat de E-bike dé

Warmerdam (links), secretaris Gemotori-

leiderschapsnetwerk voor talentvolle jonge be-

stabiele factor voor de branche vormt en tevens

seerde Tweewielers, en Marianne Kremer (2e

stuurders. Kort samengevat luidde zijn bood-

geldt als een van de belangrijkste omzetpijlers. Hij

van rechts), secretaresse Fietsen en Gemotori-

schap: ‘volg je dromen, alleen dan kun je eerlijk

onderbouwde zijn betoog met de mededeling

seerde Tweewielers. De dames worden omringd

zaken doen.’ Jack Oortwijn, algemeen hoofd-

dat ongeveer 40 procent van de omzet van fiets-

door leden van RAI Vereniging, namelijk Henk

redacteur van Bike Europe én Tweewieler, blikte

winkels op het conto van elektrische fietsen komt.

Countdown

Goedgekeurd! Het leger aan keurmeesters dat periodiek onderhoud en controles aan laadkleppen mag verrichten is zo langzamerhand op volledige ‘oorlogssterkte’. Eind vorig jaar werd het 1000ste certificaat LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) uitgereikt aan Martijn van de Brink (l), werkzaam bij Carrosseriebouw van Ravenhorst BV in Barneveld. Hier geflankeerd door zijn directeur Dick van Ravenhorst.

voor Alpe d’HuZes

Van Ravenhorst ontwerpt en bouwt als carrosseriespecialist slimme en efficiënte transportoplossingen voor het (geconditioneerd) vervoer van vee, pluimvee en uiteenlopende

Ruim 20 miljoen euro fietsten de deelne-

Visser. Remco Tekstra, die vorig jaar

goederen. Het bedrijf heeft, naast Van de Brink inmiddels

mers aan Alpe d’HuZes het afgelopen jaar

ook een aantal malen de top bedwong,

meerdere LPK-keurmeesters in dienst. Een aantal dat mo-

bij elkaar voor de bestrijding van kanker. Een

noemt vooral de mix tussen enerzijds spor-

gelijk in de nabije toekomst verder zal groeien, want vorig

record dat de organisatie deze zomer op-

tiviteit en het leveren van een bijdrage aan

jaar nam het aantal LPK-keuringen opnieuw met 17 procent

nieuw hoopt te verpulveren door 30 mil-

een goed doel het bijzondere aan het eve-

tot ruim 13.000 toe. Het LPK-Keurmerk is zes jaar geleden

joen euro via sponsoren op te halen. Ook

nement. “Terecht luidt het motto van Alpe

door afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging in het

RAI Vereniging is dit keer weer van de par-

d’HuZes ‘opgeven is geen optie’. Wie kan-

leven geroepen om de veiligheid van hydraulische laadklep-

tij om op 6 juni de 21 haarspeldbochten

ker heeft moet immers soms jaren afzien.

pen en personenliften te waarborgen.

van deze bijna 1.900 meter hoge legenda-

Voor de deelnemers is dat slechts één dag.

rische alpenbult te bedwingen. Dit jaar be-

Dus waar praten we over?”Tekstra zegt dat

staat het team van RAI Vereniging uit 7

het team beslist van plan is het aantal be-

geoefende fietsers, vlnr: Remco Tekstra,

klimmingen van 17 vorig jaar te overtreffen.

Jaap Tuinstra, Gert Jan Roos (Amster-

“We mikken op 30 keer. Dat moet zeker

dam RAI), Chantal Roberts (Amsterdam

lukken, want we zijn allemaal getrainde fiet-

RAI) en haar partner Joost van der

sers.” Voorbereidingen van het team zijn te

Wolk, Quirijn Teunissen en Peter

volgen op http://teamrai.blogspot.com/.

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012