Page 11

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:15

Pagina 11

11

Truckende tractoren aan banden Bij ongevallen met landbouwtrekkers vielen het afgelopen decennium jaarlijks gemiddeld 16 doden en 100 ernstig gewonden. Meestal ging het om onnodige ongevallen door oneigenlijk gebruik van tractoren die niet voor landbouwdoeleinden maar als transportmiddel op de openbare weg werden ingezet.

vergeten dat de totale verkeersveiligheid sinds de jaren tachtig sterk is verbeterd. Zowel het aantal doden als het aantal ziekenhuisopnamen daalde in die periode met ruim 30 procent.” Dat landbouwtrekkers een uitzondering

De Raad voor de Verkeersveiligheid is daarom

aan zowel de berijders als de voertuigen zelf.

op deze regel vormen komt volgens haar door-

van mening dat onveilige (land)bouwvoer-

In een lijvig rapport ‘Verkeersongevallen met

dat ze groot en zwaar zijn en weinig botsvrien-

tuigen van de openbare weg moeten worden

(land)bouwvoertuigen’ onderzocht de Raad

delijk voor andere verkeersdeelnemers. De

geweerd. Ongevallen met truckende tractoren

welke factoren van invloed zijn op het ont-

relatief grote massa en stijfheid, in combinatie

zijn namelijk driemaal zo vaak dodelijk als

staan en de ernst van de afloop van verkeers-

met de afwijkende bumperhoogte en de afwe-

ongevallen met een personenauto. Voor RAI Vereniging alle reden om samen met TLN ten strijde te trekken om aan deze verkeersonveilige situatie een einde te maken. De uitzonderingspositie die landbouwvoertuigen innemen in het verkeer is Remco Tekstra, secretaris afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging, een doorn in het oog. “Als ze worden ingezet voor taken waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk voor de landbouw, dan zijn de uitzonderingen, die deze voertuigen hebben verkregen in de regelgeving, zoals veiligheidsvoorzieningen, rijbewijs en rode diesel nog enigszins te verklaren. Maar als deze vervoermiddelen gaan concurreren met vrachtwagens in pure transporttaken, dan is sprake van oneigenlijke concurrentie.” Vorig jaar werd de politiek, met de uitreiking van een petitie aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie door RAI Vereniging, opgeroepen een einde te maken aan deze misstand en het ontbreken van allerlei veiligheidsvoorzieningen bij landbouwtractoren, zoals rijafscherming voor fietsers en een dodehoekspiegel. Bovendien hebben chauffeurs van een

AANTALLEN ERNSTIGE VERKEERSSLACHTOFFERS (DODEN OF GEWONDEN) DOOR EEN ONGEVAL MET EEN LANDBOUWTREKKER Totaal w.v. Personen- of bestelauto Brom- of snorfiets Fiets Motor/scooter (Land)bouwvoertuig Overig

116 50 18 17 12 14 5

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Steeds vaker worden landbouwtrekkers als transportmiddel op de openbare weg ingezet. zigheid van zijafscherming, vergroten het gevaar bij een eventuele aanrijding.

landbouwtrekker, in tegenstelling tot veel andere EU-landen, geen rijbewijs nodig en is

ongevallen met (land)bouwvoertuigen en

voor 16- en 17-jarigen alleen een trekker-

welke betrokken partijen daar een bijdrage aan

Structureel onveilig

certificaat vereist.

hebben geleverd.

Uit het onderzoek blijkt dat landbouwtrekkers

Dat het aantal ongevallen met landbouwvoer-

in het donker slecht zichtbaar zijn en dat de

Niet botsvriendelijk

tuigen al meer dan 20 jaar min of meer

slechte voertuigverlichting er bovendien voor

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bevestigt

constant is noemt Ellen Berends, een van de

zorgt dat het voor bestuurders daarom onvei-

de gevaren van truckende tractoren en vindt

samenstellers van het rapport, eerder veront-

lig is om op de openbare weg te rijden. Volgens

dat de overheid strengere eisen moet stellen

rustend dan geruststellend. “Laten we niet

het rapport is hierbij sprake van een ‘structu-

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012