Page 10

GO nr. 1-2012:Layout 1

01-02-2012

16:14

Pagina 10

GO! 10

Safety culture programma Een ander effectief wapen in de strijd tegen de dodehoek is volgens VVN-voorlichter Michael van der Maas het fysiek scheiden van vrachtverkeer en (brom)fietsers. “Dit betekent voorkomen dat fietsers en vrachtwagens elkaar op kruispunten kunnen tegenkomen. Bijvoorbeeld door het realiseren van conflictvrije groenfasen van verkeerslichten en het ontvlechten van routes voor fietsers en vrachtverkeer.” En daarnaast hebben tal van technische oplossingen, zoals waarschu-

MEER VERKEERSDODEN DOOR REISTIJDWINST De verhoging van de maximumsnelheid op bijna 60 procent van de Nederlandse snelwegen veroorzaakt jaarlijks 10 procent meer dodelijke slachtoffers op de snelste delen van ons wegennet, zo blijkt uit berekeningen van de TU Delft. RAI Vereniging vindt dat de maatregel de milieuwinst die de auto-industrie de afgelopen jaren heeft geboekt deels teniet doet en slecht is voor de verkeersveiligheid.

wings-, signalerings- en detectiesystemen op

Het ministerie van I&M schat in dat de verhoging van de maximumsnelheid jaarlijks 3 tot 7 extra verkeersdoden kost en 17 tot 34 ernstig gewonden. Helemaal zeker is dat niet, omdat de cijfers richtlijn met betrekking tot de spiegelconfiguniet op wetenschappelijke experimenten zijn gestoeld, maar op liratie, veel veiligheidswinst opgeleverd. teratuurstudies. De gevolgen van veranderingen van de maximum2004 15 2010 4 Van der Maas zegt verheugd te zijn dat ook de snelheid zijn volgens de TU Delft het best onderzocht in Zweden. 2003 7 2009 10 Uit die studie, waarop het ministerie zich onder andere zegt te ba2002 6 overheid inmiddels een voorlichtingspro2008 6 seren, blijkt dat er een exponentieel verband bestaat tussen de ge2001 19 2007 8 gramma over de dodehoek is gestart via de middelde snelheid op een weg en het aantal dodelijke ongevallen. 2000 17 2006 19 website www.dodehoek.nl. “Bovendien is Uit onderzoek van de SWOV komt zelfs naar voren dat de effecBron: Ministerie van I&M 2005 15 ten van harder rijden vergelijkbaar zijn met rijden met een borrel samen met de sector een ‘safety culture proop. Een experiment in Australië, waar automobilisten binnen de begramma’ in het leven geroepen, dat vervoersbouwde kom 60 kilometer per uur mochten rijden, wees uit dat 5 kilometer te bedrijven informatie en praktische instrumenten biedt ter verbetering hard rijden resulteerde in een verdubbelde kans op een ongeval. Een risico dat gevan de transportveiligheid en het vergroten van de veiligheidscultuur lijk stond aan een alcoholpromillage van 0,5.

voertuigen en de in 2007 ingevoerde EU-

FIETSSLACHTOFFERS BIJ DODEHOEKONGEVALLEN

binnen de eigen organisatie.”

Vermoeidheidsscan Zo kunnen transportbedrijven op de site www.koersopveilig.nl een safety scan laten uitvoeren. Deze tool levert concrete hulpmiddelen om de transportveiligheid te optimaliseren. Verder kunnen individuele ondernemingen op deze website ongevallen en schades registreren en

Inmiddels heeft een meerderheid van de Tweede Kamer vraagtekens gezet bij de effecten op het milieu en de verkeersveiligheid, en de kosten van de te nemen maatregelen om deze te compenseren. Ook de volgorde die het kabinet voorstelde – wel alvast harder rijden en op een later tijdstip maatregelen nemen – kon op weinig steun rekenen. Zoals het zich nu laat aanzien, zal een bredere uitrol van een hogere maximumsnelheid nog enige tijd op zich laten wachten. Mogelijk vindt een verhoging op sommige trajecten helemaal geen doorgang.

analyseren en zelfs een vermoeidheidsscan laten uitvoeren. Dit geeft chauffeurs, op basis van hun persoonlijk profiel en hun omstandig-

mee in de dagelijkse praktijk het beste mee om kunnen gaan.

heden, inzicht in het vermoeidheidsrisico dat zij lopen en hoe zij hier-

Van der Maas beklemtoont dat de gevolgen van vermoeidheid nogal eens worden onderschat. “Cijfers van het CBS en de SWOV laten zien dat 95 procent van de verkeersongevallen in ons land te wijten is aan menselijk falen. Daarbij speelt de factor vermoeidheid een grote rol, want het is aangetoond dat 8 uur aaneengesloten rijden hetzelfde effect heeft op alertheid als het drinken van twee glazen bier.”

Eén uur vrachtautorijles Op dit moment lijkt Veilig op Weg er een nieuwe dimensie bij te krijgen. De positieve ervaringen met dit initiatief hebben namelijk geleid tot een voorstel van TLN aan minister Schultz van I&M, om iedereen die een personenauto- of motorrijbewijs wil halen, te verplichten tot één uur rijles in een vrachtauto. Van Son: “Wij verwachten dat toekomstige bestuurders op die manier straks beter het gedrag van vrachtauto’s kunnen inschatten, hetgeen de interactie tussen personen- en vrachtverkeer ten goede komt en er meer onderling begrip ontstaat. Het idee om iedereen op die manier kennis te laten maken met de vrachtauto levert uiteinde-

Praktijkles met minister Schultz in een echte vrachtauto.

lijk één winnaar op: de verkeersveiligheid.”

Gomobility 01-2012  
Gomobility 01-2012