Page 8

GO! 8

Schultz: ‘Ik zie nog veel mogelijkheden om het fietsgebruik te stimuleren’. gever kan een belangrijke rol spelen. Het onderzoek bevestigt daarmee

Mede door uw actieve rol behoort Nederland tot de kopgroep op het

dat het programma Beter Benutten op de goede weg zit als het gaat om

gebied van slimmere mobiliteit. Wat kunnen we daar van u voor de

mensen op de fiets krijgen en houden.

komende jaren nog meer van verwachten? Slimme mobiliteit betekent buiten de gebaande paden treden en naar

U heeft vorig jaar met de sector een GreenDeal Fietsen gesloten. U bent

andere, innovatieve oplossingen zoeken. Dat doe ik met het programma

tevens actief op het gebied van snelfietsroutes en stallingen. Bent u voor-

Beter Benutten, in samenwerking met het bedrijfsleven en decentrale

nemens om, in tijden van bezuinigingen, nog op andere manieren het

overheden.

fietsgebruik te stimuleren?

Bewust omgaan met mobiliteit en gedragsverandering begint met goede

Binnen het programma Beter Benutten zie ik nog veel mogelijkheden om

informatievoorziening, zowel vooraf als tijdens de reis. Het is mijn stre-

het fietsgebruik te stimuleren. In het lopende programma zitten zo’n 35

ven om de komende tijd de informatievoorziening zodanig te verbeteren

projecten die de fiets centraal stellen.

dat het de doorstroming bevordert. Veel

Een aantal daarvan is van infrastructu-

mogelijkheden liggen ook in het gebruik

rele aard, maar nog interessanter vind ik de projecten die inspelen op het gedrag van mensen en de mogelijkheden die werkgevers nog hebben om het reisgedrag van hun werknemers

‘Het oplossen van kleine knelpunten leidt vaak tot grote resultaten’

positief te beïnvloeden.

van steeds slimmere technologie op het gebied van verkeersmanagement en actuele reisinformatie, in zowel smartphones, navigatie- en communicatiesystemen. Maar met meer informatie alleen komen we er niet. De meerwaarde van

Aanleg van infrastructuur is iets wat de decentrale overheden al goed op

Beter Benutten is dat er een reactie op gang wordt gebracht. Want als we

hun netvlies hebben. Op het gebied van gedrag, marketing en stimule-

werknemers niet in de spits willen laten reizen, dan moet de werkgever

ring valt nog veel te leren. Dus daar zie ik veel meer een rol voor het

daar flexibel mee omgaan en het werkproces moet het toelaten. Ik ben

ministerie dan in het realiseren van fietsinfrastructuur.

ervan overtuigd dat we daar nog veel kunnen bereiken.

Profile for RAI Amsterdam

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.