Page 6

GO! 6

Minister Schultz van Haegen:

‘Er liggen nog volop mogelijk de doorstroming te In een themanummer waarin ‘Vrouwen in de mobiliteitsbranche’ centraal staan, kan de minister van I&M, Melanie Schultz van Haegen, uiteraard niet ontbreken. De bewindsvrouw wil met de huidige beperkte beschikbare middelen het maximale bereiken en zo meer vaart brengen in het verkeer op de weg. In een interview met GO!Mobility vertelt zij hoe zij dit denkt te bereiken. “We zetten vooral in op investeringen waar Nederland economisch duurzaam sterker mee wordt.” U moet de komende periode 6 miljard euro bezuinigen op snelwegen,

van goede randvoorwaarden, en streven na dat de energie zoveel

vaarwegen en het spoor. Hoe denkt u dat te realiseren zonder dat dit ten

mogelijk wordt gewonnen uit hernieuwbare bronnen.

koste gaat van de bereikbaarheid en de doorstroming, de twee pijlers van

Onlangs was ik bij de ingebruikname van de eerste twee Nederlandse

uw beleid in het regeerakkoord?

LNG-riviertankers. Ik werk aan een Green Deal voor de toepassing van

De bezuinigingsopgave liegt er niet om en de uitdaging is - om ondanks

LNG als transportbrandstof en onderzoek hoe het toegepast kan worden

de financiële beperkingen- zo concurrerend, veilig en leefbaar mogelijk

in de verschillende vormen van vervoer. Ook werkt het ministerie van

te blijven. We hebben projecten vertraagd en tegelijkertijd ruimte

Infrastructuur en Milieu aan de introductie van meer elektrische

gecreëerd om in de toekomst te kunnen investeren en knelpunten te

voertuigen.

kunnen aanpakken. We zetten vooral in op investeringen waar Neder-

Staatssecretaris Mansveld heeft kort geleden aangekondigd dat het aantal

land economisch duurzaam sterker mee wordt. Denk aan de weg-

waterstoftankstations wordt uitgebreid. Ons ministerie helpt bij de

verbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, de Blankenburgtunnel en

marktvoorbereiding voor de bredere introductie van rijden op waterstof.

het verlengen van de A15, een snelweg die nu nog in een weiland eindigt.

Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk onnodige regels weg te nemen.

Los van die plannen werken we nu ook flink aan het rijkswegennet om ervoor te zorgen dat Nederland door kan rijden. En met resultaat: de

Wat zijn de grootste inzichten die de nul-meting voor snelfietspaden op

filedruk is de afgelopen jaren zichtbaar – en merkbaar – afgenomen.

dit moment hebben gebracht? In hoeverre is dit startpunt bevredigend?

Ook heb ik het programma Beter Benutten opgezet, dat zich volledig

De nulmeting geeft een goed beeld wie de woon-werk fietser is en wat

richt op het slim, efficiënt en effectief gebruiken van de bestaande

hem motiveert. Ook laat het onderzoek zien wat verbeterd kan worden

infrastructuur. Door kleine knelpunten op te lossen, kunnen vaak grote,

om meer mensen op de fiets te krijgen. Opvallend is dat bijna de helft

positieve resultaten worden bereikt.

een woon-werkafstand van meer dan 10 kilometer fietst en dat de leeftijd grotendeels in de groep 40-59 jaar valt. Deze combinatie geeft kansen

Hoe kijkt u aan tegen de nieuwe EU-strategie voor alternatieve brand-

voor het gebruik van de elektrische fiets.

stoffen (Clean Power for Transport; a European alternative fuel

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers nog kansen laten liggen als het

strategy) en hoe gaat Infrastructuur en Milieu hier invulling aan geven?

gaat om het stimuleren van mensen om de fiets te pakken. Veel bedrijven

Ik zie deze strategie van de Europese Commissie als ondersteuning van

maken bijvoorbeeld nog geen gebruik van de mogelijkheid om een onbe-

mijn beleid voor duurzame mobiliteit. We stimuleren allerlei ontwikke-

laste reiskostenvergoeding te geven voor de fiets, of bieden niet de moge-

lingen op dit gebied en ik ben dan ook blij dat de Commissie co-financie-

lijkheid om met belastingvoordeel een fiets aan te schaffen. Er zijn dus

ringsmogelijkheden wil inzetten. Wij zetten daarbij in op het scheppen

niet alleen verbeteringen van de infrastructuur nodig, maar ook de werk-

Profile for RAI Amsterdam

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.

Go!mobility 3 2013  

GO!Mobility verschijnt 5 keer per jaar en is o.a. bestemd voor politici, overheidsinstanties, de media en leden van RAI Vereniging.