Page 1

An X, Nr. 58, Nr. 4, august 2008

• CE ESTE AMSPPR – CE ESTE CMDR ? • SCRISOARE DECANILOR FACULTĂŢILOR DE STAT • VÂNZAREA SPAŢIILOR MEDICALE

• PROPUNERI AMSPPR PENTRU REGULAMENTUL EMC • MODEL DE CONTRACT CABINET – LABORATOR DENTAR • NU UITAŢI FDI 2008 STOCKHOLM


SUMAR BULETIN INFORMATIV NAŢIONAL STOMATOLOGIA PRIVATĂ QUO VADIS 4 / august 2008 I.

CLARIFICĂRI JURIDICE I. a. Ce este AMSPPR – Ce este CMDR I. b. Despre un pretins pericol de dizolvare a asociaţiei I. c. Despre convocarea unei AGN „extraordinară” I. d. Convocarea Comisiei pentru Statut I. e. Scrisoare a CDN al AMSPPR către decanii facultăţilor de medicină dentară de stat I. f. Scrisoare a CDN al AMSPPR nr. 163 / 18.06. 2008 către prof. Dr. Dragoş Stanciu I. g. Scrisoare excludere către Dr. Rodica Aldica I. h. Scrisoare CD al FR Ardeal Nord - măsuri excludere I. i. Scrisoare excludere către dr. Gabriela Andruhovici I. j. Scrisoare CD al FR Muntenia I - măsuri excludere I. k. Scrisoare excludere către dr. Delia Barbu l. l. Scrisoare CD al FR Banat - măsuri excludere I. m. Scrisoare către membrii Centrului Judeţean Timiş I. n. Scrisoare Prof. dr. Alexandru Bucur II.

2

PROPUNERI AMSPPR PENTRU CMDR II. a. Scrisoare CDN adresată CMDR privind propunerile de modificări ale Regulamentului EMC II. b. Propuneri AMSPPR: Modificări ale Regulamentului EMC al CMDR II. c. Decizie pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale CMDR – Monitorul Oficial nr. 382 / 20 mai 2008 III.

ASISTENŢĂ JURIDICĂ MEMBRI III.a. Proiect Model Contract de prestări servicii cabinet stomatologic – laborator dentar III.b. OUG 68 din 28 mai 2008 Vânzarea spaţiilor medicale IV.

REZOLUŢIA CED 2008 „SIGURANŢA PACIENTULUI” IV. a. Rezoluţia CED 2008 – varianta în limba engleză IV. b. Rezoluţia CED 2008 – varianta în limba franceză IV. c. Invitaţie la Masa Rotundă CED „Îngrijiri de sănătate de înaltă calitate în Europa” IV. d. Formularul de Înregistrare V. CONGRESUL FDI 2008 STOCKHOLM V . a. Informaţii generale

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I

anul X • nr. 58 • nr. 4 • august 2008

Sediul central: Tel./Fax: 0241 327 41 19 e-mail: amsppr@dental.ro Str. Voroneţ nr. 3, bl. D4, se. 1, ap. 1 Bucureşti, sector 3 • cod poştal 031551 COLEGIUL PROFESIONAL DE REDACŢIE Biroul permanent AMSPPR: dr. Dan Florin Grigorescu - Preşedinte AMSPPR Dr. Carmen Albu Dr. Voicu A. David Dr. Mihai Gornicoiu Dr. Bogdan Şerbănescu Dr. Ştefan Ioan Stratul Dr. Rodica Tudericiu Dr. Horia Mihai Tozlovanu Redactor şef – dr. Voicu A. David

Grafică şi tipar: tel.: 0368 10.10.40

www.printings.ro Responsabilitatea textelor publicate aparţine autorilor. Reproducerea textelor sau a unor fragmente din textele publicate, fără acordul autorului sau al redacţiei este interzisă. Publicaţie protejată prin marca OSIM. Preluările din „Der Freie Zahnarzt” sunt autorizate în acord cu parteneriatul AMSPPR – FVDZ e.V. Informaţii suplimentare, colaborări, reclame la Sediul central al AMSPPR - Bucureşti - Româna.


RĂSPUNSURI LA 2 ÎNTREBĂRI DEJA CELEBRE (1) CE ESTE CMDR ? CE ESTE AMSPPR ? REPERE LEGALE

CMDR ARTICOLUL 34 DIN CONSTITUŢIE DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂŢII    (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice. TEMEIUL   (3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemuCONSTITUŢIONAL DE lui de asigurări sociale pentru boală, accidente, ÎNFIINŢARE maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. Legea 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea LEGISLAŢIA Colegiului Medicilor Dentişti din România SPECIFICĂ LEGEA 95 / XIII din 14 aprilie 2006 DE FUNCŢIONARE   Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România

AMSPPR  ARTICOLUL 9 DIN CONSTITUŢIE SINDICATELE, PATRONATELE SI ASOCIATIILE PROFESIONALE     Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si îsi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, în conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor. Legea 21 din 1924 pentru persoane juridice (asociaţii şi fundaţii) Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii LEGE Nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 LEGEA 95 / XIII: APARTENENŢA OBLIGATORIE  Art. 474. – (1) Profesia de medic dentist, indifeOBLIGATIVITATEA rent de forma de exercitare, salariată şi/sau indeAPARTENENŢEI UNUI pendentă, se exercită numai de către medicii MEDIC STOMATOLOG dentişti membri ai Colegiului Medicilor Dentişti din România.

LEGE NR. 246:APARTENENŢA FACULTATIVĂ „ART. 1 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.”

LEGEA 95 / XIII Art. 500. – (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

STATUTUL AMSPPR Art. 1 – Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, denumită în continuare sub iniţialele AMSPPR, este o asociaţie profesională de liberă practică, apolitică, neguvernamentală, non-profit, patronală, cu personalitate juridică, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală. Art. 3 – AMSPPR funcţionează şi ca persoană juridică de drept privat pe baza prezentului Statut.

LEGEA 95 / XIII   Art. 502. – (1) Colegiul Medicilor Dentişti din România are următoarele atribuţii generale: colaborează în domeniul său de competenţă OBIECTIVELE LEGALE cu Ministerul Sănătăţii Publice, prin asigura/ STATUTARE rea controlului aplicării regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;

STATUTUL AMSPPR Art. 7 – AMSPPR promovează şi reprezintă interesele membrilor săi în exercitarea în mod liber a profesiunii medicale în sistem privat, participând la elaborarea, propunerea şi/sau susţinerea de măsuri legislative şi administrative corespunzătoare, la toate nivelele structurilor de stat, centrale sau locale.

DEFINIŢIA ŞI CARACTERUL ORGANIZAŢIEI / ASOCIAŢIEI

Concluzii: Cele 2 organizaţii au un caracter paralel din punct de vedere legal, fiind complementare, fiecare având rolul său bine definit în viaţa profesională, la fel ca cele 2 şine ale căii ferate. Dr. Voicu A. David Vicepreşedinte AMSPPR

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

1


U.N.B.R

BAROUL BUCUREŞTI CABINET DE AVOCAT „MIHAI LUCIANA ANTOANINA”

Str. Valeriu Branişte nr. 56, Bl. 5, Sc.A, Et. 2, Ap. 6, sector 3 – Bucureşti Tel./Fax.: +40213217882; e-mail: lucianamihai@gmail.com

DESPRE UN PRETINS PERICOL DE DIZOLVARE A ASOCIAŢIEI

2

Subsemnata Av. Luciana Mihai, titular al Cabinetului de Avocat “Mihai Luciana Antoanina”, care asigură asistenţa juridică permanentă a AMSPPR, formulează o succintă explicare juridică asupra unui pretins pericol privind dizolvarea asociaţiei. Această chestiune este vehiculată în materialul care a fost expediat delegaţilor AGN de către AMSPPR – Filiala Ardeal Nord, astfel cum rezultă din însemnele aplicate pe plicul care conţine o aşa-zisă convocare la o AGN extraordinară. Atragem atenţia asupra faptului că noţiuni juridice precum “dizolvarea asociaţiei”, convocarea “de urgenţă a AGN extraordinare a AMSPPR” cu încălcarea prevederilor statutare, utilizate inadecvat ori în mod tendenţios sunt în măsură să determine confuzie în rândul membrilor AMSPPR şi un dezechilibru funcţional al asociaţiei ca entitate juridică unitară. În raport de materialul anunţat vă informăm că: Pericolul dizolvării asociaţiei, despre care se vorbeşte în aşa-zisa convocare la AGN extraordinară, nesemnată de niciun organ de conducere local ori central dar redactată în numele unor membri, şi chiar în numele unei filiale , respectiv a unui centru judeţean, nu există pentru următoarele motive: 1. Norma legală instituită în art. 55 alin. 1 lit. c, din O.G. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, conform căreia o asociaţie se dizolvă de drept1 prin imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie, trebuie coroborată cu prevederile art. 79 par. 2 lit. d din Statutul AMSPPR, care fac referire la imposibilitatea de constituire în conformitate cu statutul a Consiliului Director Naţional. CDN este statutar constituit în condiţiile în care sunt respectate întocmai dispoziţiile art. 56 – 61 din Statutul AMSPPR. Mai mult chiar, toate organele de conducere la nivel naţional a asociaţiei au fost alese legal, prin votul majoritar al delegaţilor la AGN ordinară, respectiv extraordinară 2007, ceea ce s-a reflectat întocmai prin organizarea activităţilor curente ale asociaţiei şi respectarea şedinţelor de lucru ale CDN şi BP. Operaţiunea de înregistrare în justiţie a modificării conducerii asociaţiei are efecte de opozabilitate faţă de terţi şi nu faţă de proprii membri, adică nu modifică votul majoritar al AGN. Rezultă că, cel puţin dpdv juridic, AMSPPR este condusă de un CDN constituit legal şi statutar. 2. Afirmaţia potrivit căreia “în urma ultimei hotărâri judecătoreşti prin care s-a reluat judecarea procesului aflat pe rol care împiedică recunoaşterea în justiţie a conducerii AMSPPR, ne aflăm în situaţia de dizolvare”, este de natură a crea un fals pericol, producând confuzie şi destabilizare fără un fundament juridic. Se impune să explicităm cele două noţiuni despre care se face vorbire, şi anume: - “judecarea procesulu”i se referă la acţiunile judiciare deschise de către dnele. dr. Gabriela Andruhovici şi Rodica Aldica şi care constituie dosarul nr. 12517/301/2007, care urmează să fie retrimis spre judecare la Judecătoria sector 3 Bucureşti, având ca obiect anularea Hotărârii AGN 2007 privind revocarea din funcţia de preşedinte a dnei. dr. Andruhovici; - “recunoaşterea în justiţie a conducerii AMSPPR” se referă la procedura înscrierii în justiţie a modificărilor survenite în structura organelor de conducere ale asociaţiei, în baza voinţei majoritare exprimate prin vot în AGN, în condiţii statutare. Această procedură a fost iniţiată de AMSPPR în perioada imediat următoare AGN 2007, constituind dosarul nr. 13084/301/2007, dosar în care judecătorul autorizat să exercite controlul de legalitate a hotărârilor membrilor asociaţi a dispus suspendarea cauzei până la soluţionarea litigiului reprezentat de acţiunea în anulare a hotărârii AGN 2007. Potrivit normelor de procedură incidente, suspendarea durează până la rezolvarea definitivă şi irevocabilă a litigiului, iar câtă vreme durează suspendarea nicio modificare a actelor constitutive ale asociaţiei nu poate fi înregistrată în instanţă. În acelaşi timp niciun termen nu curge împotriva asociaţiei pe durata suspendării. Faţă de toate cele de mai sus rezultă aşadar că termenul de un an prevăzut de art. 55 alin. 1 lit. c din O.G. nr. 26 / 2000 nu este incident făţă de situaţia în care se află AMSPPR prin deschiderea litigiului de către cele două reclamante, în conformitate cu dispoziţia instanţei competente. Rezultă că nicio normă legală nu impune dizolvarea asociaţiei. Av. Luciana Mihai

1

N.a.: Instituţia dizolvării de drept presupune faptul că instanţa doar constată îndeplinirea vreunei cauze legale de dizolvare.

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


Despre convocarea unei AGN “extraordinarăŢ

Nr. 179 / 01.07.2008

Stimaţi membri AMSPPR, delegaţi ai filialelor în Adunarea Generală Naţională, În şedinţa de Consiliu Director Naţional din data de 28 iunie, s-a primit un material NESEMNAT, care aducea la cunoştinţa conducerii AMSPPR ca se convoacă de către nişte “grupuri” o Adunare extraordinară, pentru a “salva” Asociaţia, care conform a 2 articole enunţate se va dizolva. Vă aducem la cunoştinţă următoarele: 1 – Scrisoarea este nelegală, neoficială, deoarece, conform statutului numai Consiliul Director Naţional (CDN) poate convoca Adunarea Generală Naţională (AGN) extraordinară sau ordinară, acestuia revenindu-i şi obligaţia pregătirii AGN (locul şi data desfăşurării, precum şi ordinea de zi); 2 – Scrisoarea este instigatoare, prin dezinformare ea îndemnând, nu la unitate cum susţine, ci la dezbinare prin formare de grupuri şi ulterior la dizolvare. Totodată ne întrebăm pe ce temei legal au fost utilizate însemnele statutare ale FR Ardeal Nord la expediţia poştală şi cine suportă cheltuielile? Atragem atenţia că aceasta convocare este semnată şi în numele Filialei Judeţene Timiş. Nimic mai fals deoarece în primul rând denumirea statutară este Centrul Judeţean Timiş, iar acesta deocamdată aparţine de FR Banat. În mod statutar orice modificare teritorială este o modificare de statut care trebuie să parcurgă anumite etape până la aprobarea finală în AGN, lucru nepetrecut în realitate. 3 - Membrii Biroului Permanent şi Preşedintele, aleşi (şi confirmaţi) de dumneavoastră în 28 septembrie 2007, respectiv în 8 decembrie 2007, impreună cu Preşedinţii de filiale, işi îndeplinesc mandatul încredinţat şi functionează legal prin votul majoritar al Adunării Generale, nefiind incident faptul de a fi sau nu inregistraţi în justiţie! Reamintim că înregistrarea în justiţie a Hotărârilor AGN şi AGN Extraordinară (adică ale d-voastră) este blocată de către procesele intentate AMSPPR-ului de către dr. Rodica Aldica şi dr. Gabriela Andruhovici; Conducerea AMSPPR nu “s-a erijat” ci este legal aleasă de MAJORITATEA delegaţilor; 4 – Pe parcursul procesului, oricât ar dura, nimic nu se va modifica din Hotărârile AGN, acestea rămânând “ingheţate” până la pronunţarea definitivă a sentinţelor; 5 – AMSPPR TREBUIE să-şi urmeze drumul început cu 18 ani în urmă, cu ajutorul dumneavoastră, în mod conştient şi conform Statutului, şi să-şi îndeplinească menirea pentru care ne-am asociat; 6 – Presiunile care se fac din interiorul Asociaţiei de către anonimi care convoacă nelegal şi nestatutar AGN, precum şi din exterior (dinspre biroul CMDR), sunt tocmai menite să ne dezbine si să ducă la dizolvarea AMSPPR-ului, cum se doreşte de mulţi ani, pentru ca medicii practicieni să nu mai aibă o asociaţie care să le apere interesele; 7 – În şedinţa de CDN din 28.06.2008 dr. Rodica Aldica, dr. Gabriela Andruhovici şi dr. Delia Barbu, au fost excluse din AMSPPR pentru acţiuni îndreptate împotriva Asociaţiei, cum este şi aceasta, care dovedeşte (dacă mai era nevoie…) ca decizia şi votul majorităţii a fost corect; 8 – În procesul verbal al şedinţei CDN, sunt consemnate (şi înregistrate) declaraţiile Preşedinţilor Filialelor Muntenia 1 şi Dobrogea, care s-au opus şi s-au dezis de orice implicare în această diversiune. Faptul că Muntenia 1 are anunţată Adunare Generală Regională pentru raportul anual înaintea AGN, conform prevederilor statutare, nu are nicio legătură cu aşa -zisa convocare la AGN din data de 5 iulie a.c. Consiliul Director Naţional dezminte orice convocare adresată dvs., delegaţilor AGN, şi face apel să luaţi act de faptul că nu a fost convocată statutar AGN extraordinară în data de 5 iulie 2008 la Bucuresti. Orice hotărâre ce va fi luată la această aşa-zisă adunare este nulă de drept. Vă rugăm să accesaţi pagina www.dental.ro pentru a vă informa asupra explicaţiilor juridice exprimate de către avocatul AMSPPR. În speranţa că împreună vom reveni la climatul de pace, colegialitate si prietenie pe bazele carora s-a constituit AMSPPRul in 1990, Va multumim, Dr. Dan Florin Grigorescu Preşedinte AMSPPR

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

3


convocarea comisiei pentru statut

4

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


Scrisoare a CDN al AMSPPR către decanii facultăţilor de medicină dentară de stat Bucuresti, 16.06.08

Nr. 163 / 18.06. 2008

In atentia

Dlui Profesor Dr.Dragos Stanciu, Decanul Facultatii de Medicina Dentara din UMF Carol Davila Bucuresti, Presedintele Consortiului Decanilor Facultatilor de Medicina Dentara din Romania, Dnei Profesor Dr.Norina Forna, Decanul Facultatii de Medicina Dentara din UMF Gr.T.Popa din Iasi, Dlui Profesor Dr.Virgil Cirligeriu, Decanul Facultatii de Medicina Dentara din UMF Victor Babes din Timisoara, Dlui Profesor Dr.Corneliu Amariei, Decanul Facultatii de Medicina Dentara din Universitatea Ovidius din Constanta, Dlui Profesor Dr.Alin Serbnanescu, Decanul Facultatii de Medicina Dentara din UMF Iuliu Hatieganu din Cluj, Dlui Conferentiar Dr.Mircea Suciu, Decanul Facultatii de Medicina Dentara din UMF Tg.Mures, Dnei Conferentiar Dr.Veronica Mercut, Decanul Facultatii de Medicina Dentara din UMF Craiova

Doamna/Domnule Decan,

In ultimele citeva luni am asistat cu surprindere si cu nespusa parere de rau la escaladarea unui sir de afirmatii si actiuni care au culminat cu instituirea embargoului Facultatilor de Medicina Dentara asupra activitatilor EMC organizate de catre Asociatia noastra, motivata de presupusa lipsa de respect pe care conducerea AMSPPR ar manifesta-o fata de cadrele didactice universitare. Si pe aceasta cale, AMSPPR regreta imprejurarile care au dus la situatia prezenta, isi declara raspicat respectul si consideratia fata de comunitatea academica de medicina dentara din Romania si se disociaza de orice declaratie sau actiune care ar putea fi interpretata in sens contrar. In acelasi timp, AMSPPR spera ca regretabilul incident izolat, ivit in imprejurari tensionate, alimentate artificial, care nu au nimic de a face nici cu statutul cadrelor universitare si nici cu cel al practicienilor privati, nu va afecta relatiile de parteneriat, strinsa colaborare si respect dintre AMSPPR si cadrele universitare, manifestate de nenumarate ori in decursul celor 18 ani de existenta a Asociatiei. Cu convingerea ca prezentul demers va aduce cu sine reinstaurarea climatului traditional de respect reciproc si de promovare a intereselor comune dintre facultatile de medicina dentara si AMSPPR, in numele Consiliului Director National al AMSPPR, Dr. Dan Grigorescu Presedintele AMSPPR

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

5


Scrisoare a CDN al AMSPPR nr. 163 / 18.06. 2008 către prof. Dr. Dragoş Stanciu

6

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


Scrisoare excludere cトフre Dr. Rodica Aldica

7

I nr. 4 窶「 2008 I Stomatologia Privatテ」 QUO VADIS?


Scrisoare CD al FR Ardeal Nord mトピuri excludere

8

Stomatologia Privatテ」 QUO VADIS? I nr. 4 窶「 2008 I


Scrisoare excludere cトフre dr. Gabriela Andruhovici

9

I nr. 4 窶「 2008 I Stomatologia Privatテ」 QUO VADIS?


Scrisoare CD al FR Muntenia I mトピuri excludere

10

Stomatologia Privatテ」 QUO VADIS? I nr. 4 窶「 2008 I


Scrisoare excludere cトフre dr. Delia Barbu

11

I nr. 4 窶「 2008 I Stomatologia Privatテ」 QUO VADIS?


Scrisoare CD al FR Banat mトピuri excludere

12

Stomatologia Privatテ」 QUO VADIS? I nr. 4 窶「 2008 I


Scrisoare către membrii Centrului Judeţean Timiş

Nr.154 / 16.07.2008

Stimaţi membri ai CJ TIMIŞ ai AMSPPR:

Prin adresa trimisă prin fax fără număr de înregistrare de la Centrul Judeţean Timiş am fost informati ca in şedinţa Consiliului Director al CJ Timiş al AMSPPR din 12.06.2008, desfăşurată la sediul Policlinicii Stomatim din Timisoara, s-a discutat problem transferului Filialei Judeţene Timiş (corect şi statutar Centru Judeţean şi nu Filiala Judeţeană Timiş ) la FR Ardeal Nord. Lasind la o parte aspectul bizar al geografiei asociative care, ipotetic, ar rezulta din aceste transferuri, dar pe care Statutul AMSPPR nu le împiedică, rămân de discutat urmatoarele aspecte:

1. Adresa de mai sus ,scrisă de mână si neînsoţită de nici un proces-verbal, mentioneaza o decizie (neverificabila) a Consiliului CJ Timis de transfer al tuturor membrilor CJ Timis la FR Ardeal Nord. Aceasta decizie nu este deocamdata operativa, trecerea CJ Timiş la FR Ardeal Nord nu se poate face pe baza deciziei Consiliului CJ, ci pe baza hotărârii AGJ, hotărâre care apoi trebuie votată în AG a FR Banat, apoi in Comisia de Statut şi în final de Adunarea Generală Naţională. Trecerea unui CJ de la o Filială Regională la alta implica o modificare de Statut şi nu se poate aplica decât parcurgând etapele legale. 2. Pe de alta parte, cererile individuale ale unor membri de a se transfera la FR Ardeal Nord au fost aprobate si au devenit efective in momentul aprobarii. 3. Din păcate, atâta timp cât AMSPPR este dată încă în judecată de dr. Gabriela Andruhovici şi dr. Rodica Aldica, nici o modificare de Statut nu poate fi înregistrată în justiţie, iar decizia de trecere a CJ Timis la FR Ardeal Nord rămine fără efect. O Adunare Generală Judeţeană la care participă 14 persoane din 89 nu poate lua nici o decizie din lipsă de cvorum. Toate deciziile luate la Adunarea Generală a CJ Timiş în 23 .06 2008 sunt nestatutare. Dacă se doreşte cu adevărat trecerea CJ Timiş la FR Ardeal Nord şi nu înfiinţarea unei noi Filiale Regionale aşa cum v-aţi exprimat dorinţa cu toţii când Adunarea Generală a FR Banat a aprobat înfiinţarea Filialei Regionale Timiş şi a fost votată şi în AGN 2007, va trebui organizată o Adunare Generală reală a CJ Timiş la care să participe toţi membrii şi unde să se consemneze în procesul verbal părerea majorităţii membrilor. 4. Adresa mai sus menţionată care anunţă decizia de trecere a CJ Timis la FR Ardeal Nord se află în contradicţie evidentă cu dorinţa justificată a majorităţii membrilor CJ Timis, exprimată în nenumărate rânduri de delegaţii CJ Timiş şi devenită Hotărâre a AGN din 2007, de înfiinţare a FR Timiş, prin desprindere de FR Banat. Această decizie luată în AGN din 2007 nu a fost adusă la îndeplinire datorită procesului intentat asociaţiei de către dr. Rodica Aldica şi dr. Gabriela Andruhovici. Este foarte curioasă această cerere de transfer în FR Ardeal Nord, acolo unde este chiar dr. Rodica Aldica, cea din a cărei vină nu s-a putut înfiinţa până în acest moment FR Timiş !!! 5. Prin urmare, întrucit printre cererile de transfer care au fost aprobate se afla si cea a Presedintelui CJ Timiş dr. Delia Barbu, iar membrilor rămaşi netransferaţi trebuie să li se asigure o conducere statutară, rezultă că în CJ Timiş vor trebui organizare alegeri în cel mai scurt timp. Până la organizarea acestora, cu gestionarea problemelor curente ale CJ Timis este desemnat temporar Dl.Dr.Stefan-Ioan Stratul, vicepreşedinte AMSPPR. 6. AG a CJ Timiş care a avut loc în 23.06 2008 este nestatutară fiind convocată de către dr. Delia Barbu care nu mai face parte din CJ Timiş, persoană care începând cu data de 12.06.2008 a depus la sediul FR Banat cerere de transfer individual la FR Ardeal Nord, cerere ce a fost aprobată. 7. În ultimul timp aţi fost mereu (dez)informaţi despre furturile din banii de cotizaţii ale Centrului Judeţean Timiş pe care le-ar fi făcut „CEI DE LA ARAD”. În acest sens vă comunic următoarele: A. FR Banat a fost prima Filială Regională din ţară care a avut un sediu propriu achiziţionat cu suma de 10.000 EURO (5.000 EURO primiţi de la Sediul Central şi 5.000 din fondurile FR Banat, mai precis din excedentul realizat de CJ Arad ). Ulterior am primit de la Sediul Central încă 8.000 EURO pentru amenajări. B. Am dotat fiecare Centru Judeţean cu calculator, telefon mobil pentru preşedinte, în timp ce alte Filiale Regionale care se pretind a fi mari au cerut bani de la Sediul Central al AMSPPR pentru achiziţionarea de calculator pentru sediul de Filială !! C. În fiecare an s-a plătit contribuţia de 60 % pentru AGN, iar din 2006 doar 40 % pentru toţi delegaţii, inclusiv ai CJ I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

13


Timiş. D. Am achitat 40 % din cotizaţia membrilor inclusiv ai CJ Timiş la Sediul Central E. Am plătit lunar curierii judeţeni inclusiv curierul judeţean al CJ Timiş F. În 2005 la Adunarea Generală a FR Banat s-a votat ca FR Banat să ia un credit de 18.000 de EURO pentru achiziţionarea apartamentului aflat lângă sediul nostru pentru a mări spaţiul. Nu am luat acest credit, ba mai mult am achiziţionat noul sediu – tot cu o decizie a AG a FR Banat în 2006 pe banii economisiţi din cursurile de EMC, sponsorizări, etc. .Cu ce cursuri EMC şi sponsorizări a venit CJ Timiş ? L-am amenajat şi este funcţional din 08 martie 2008. Delegaţii la AG a FR Banat din luna martie l-au văzut şi dacă ar fi fost corecţi ar fi anunţat toţi membrii despre acest fapt. G. În ultimii ani am alocat fonduri de protocol pentru fiecare CJ pentru organizarea de şedinţe festive pentru sfârşitul de an (şi CJ Timiş a primit), iar din actele contabile existente la dosar trimise de conducerea CJ Timiş acestea au avut loc în fiecare an mai puţin în 2007 când nu s-a dorit să se organizeze această masă festivă motivând că nu este înfiinţată FR Timiş H. În ultimii 3 ani (2005, 2006, 2007) la sfârşit de an pentru fiecare membru s-a luat – prin decizie de CD al FR – agendă cu sigla AMSPPR, pix, felicitare, care au fost trimise la curierii judeţeni pentru distribuire.

14

8. Din banii FR s-au tipărit buletine informative periodice ale FR Banat, iar ultimul a fost editat în format electronic fiind mai economic. 9. Fiecare CJ a fost dotat cu fax pentru a uşura transmiterea de documente. 10. S-a aprobat în AG a FR Banat în 2006 ca pentru CJ Timiş să se găsească un spaţiu cu chirie unde să se desfăşoare activitatea CJ , lucru ce nu s-a pus în practică, dar nu din vina FR Banat 11. La alegerile din 2006 atât trezorierul cât şi cenzorii au fost din CJ Timiş şi au fost la Arad să verifice actele contabile. Au văzut că pentru orice există justificare contabilă, au întocmit rapoarte pe care delegaţii la AG a FR Banat le-au avut în mapă şi le-au votat. Nu am dat curs provocărilor pentru că au fost foarte multe, tocmai pentru faptul că am dorit să fim împreună aşa cum o dată spunea dr. Barbu Delia „Numai împreună vom reuşi”. Aşa cum am fost de acord cu înfiinţarea FR Timiş aşa suntem de acord şi cu trecerea CJ Timiş la Ardeal Nord, dar dorim să fie dorinţa tuturor membrilor din Timiş şi nu numai a unora. Dragoste cu forţa nu se poate. Pentru a fi în legalitate trebuie urmaţi paşi obligatorii pentru că aşa bun sau rău cum este, încă Statutul AMSPPR este încă în vigoare. Cu deosebită consideraţie, Dr. Carmen Dehelean Preşedinte FR Banat

Confirm autenticitatea celor prezentate, Dr. Voicu A. David Vicepreşedinte AMSPPR Responsabil de activitatea FR Banat

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


Scrisoare Prof. dr. Alexandru Bucur

15

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


Scrisoare CDN adresată CMDR privind propunerile de modificări ale Regulamentului EMC

16

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


MODIFICARI ALE REGULAMENTULUI EMC PROPUSE DE CATRE AMSPPR Legenda: - - -

cu caractere negre sunt trecute articolele din textul original cu caractere negru bold sunt trecute articolele modificate sau nou introduse cu caractere italice sunt trecute explicatiile

DECIZIE ART. 9 (1) Stabilirea şi acordarea numărului de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională se fac, conform Regulamentului de educaţie medicală continuă, de către Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional al CMDR, cu minimum o lună înaintea evenimentului. (1) Stabilirea şi numărului de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională se face, conform Regulamentului de educaţie medicală continuă, de către Comisia de EMC din cadrul Consiliului naţional al CMDR, cu minimum doua saptamini înaintea evenimentului, iar acordarea numarului de credite se face cu minimum o saptamina inaintea evenimentului. Modificarea instituie obligativitatea unui raspuns acordat organizatorului in termen util. DECIZIE ART.9, PARAGRAF (3) NOU INTRODUS (3) Participarile medicilor dentisti la activitatile educative creditate de catre alte institutii cu atributii de acreditare EMC din domeniul sanitar (ex. Colegiul Medicilor din Romania, Ordinul Asistentilor Dentari etc.) se vor credita pe baza de reciprocitate. Paragraful adaugat da posibilitatea medicilor dentisti sa efectueze pregatire EMC creditata si in afara specialitatii dentare stricte, atunci cind este vorba de teme de larg interes medical (ex. epidemiologie, igiena sanitara, microbiologie, management sanitar etc.). DECIZIE ART. 10 (1) Consiliul naţional al CMDR aprobă anual un program naţional de EMC înaintat de către furnizorii de EMC acreditaţi. (2) Programul naţional de EMC se aprobă până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs şi se afişează pe site-ul CMDR. (1)Consiliul national al CMDR, dupa informarile primite de la asociatiile stiintifice si profesionale nationale, de la facultatile de medicina dentara si prin consultarea calendarelor de evenimente stiintifice internationale, publica de 4 ori pe an un calendar cumulativ al manifestarilor stiintifice majore nationale si internationale. Modificarea sesizeaza faptul ca un “program national EMC”, publicat oficial, implica un angajament ferm din partea organizatorilor si din partea CMDR, pentru un eveniment planificat a avea loc abia dupa un an. Realizarea unui “program national EMC” exact si cuprinzator cu un an inainte este de dorit, dar este imposibil de transpus in practica, din cauza evenimentelor planificate in termen scurt si din cauza nenumaratelor modificari care intervin pe parcurs; prevederea introduce masuri birocratice inutile si este rigida. In plus, aceasta reglementare nu exista in practica europeana curenta si este lipsita de flexibilitate. In schimb, prin publicarea unui calendar cumulativ, actualizat periodic, al manifestarilor stiintifice nationale si internationale, CMDR poate avea un rol major in informarea practicienilor si in largirea EMC. DECIZIE Art.10 (3) Programul naţional de EMC se realizează de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditaţi. Se suprima Existenta unui “program national EMC” reprezinta o centralizare nejustificata a activitatii EMC, care nu exista in nici una din legislatiile EMC europene curente. DECIZIE Art.10 (4) Furnizorii de EMC sunt obligaţi să aibă şi avizul comisiei de EMC judeţene. Se suprima Suprimarea considera ca prevederea introduce masuri birocratice inutile la nivel local. In cazul unor manifestari stiintifice cu caracter national, dar care au loc in provincie, prevederea lasa pe seama Comisiei judetene o decizie care ar fi de competenta Comisiei nationale EMC. Nu este prevazut modul de aplicare a prevederii in caz de divergente cu Comisia EMC a Consiliului National CMDR (ex.: avizare locala/refuz avizare centrala etc.) REGULAMENT SECTIUNEA I, ART. 1 (1) Principalele forme de educaţie medicală continuă, denumită în continuare EMC, constau în: a) participarea la cursuri postuniversitare; b) participarea la manifestări ştiinţifice; c) publicarea de materiale ştiinţifice medicale; d) participarea la cursuri EMC teoretice şi/sau practice; e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR; f) dezbateri pe teme specifice medicinei dentare. (1) Principalele forme de educaţie medicală continuă, denumită în continuare EMC, constau în: a) participarea la cursuri postuniversitare; b) participarea la manifestări ştiinţifice;

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

17


c) publicarea de materiale ştiinţifice medicale; d) participarea la cursuri EMC teoretice şi/sau practice; e) participarea la demonstratii practice f) participarea la grupe de studiu/grupe de lucru g) participarea la vizite profesionale h) participarea la schimburi de experienta/stagii clinice in tara si in strainatate i) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, inclusiv consultarea calificata de medii electronice j) achizitionarea dovedita de literatura de specialitate (altele decit reviste de specialitate – tratate, manuale, compendii etc.), destinata studiului individual j) absolvirea de cursuri curriculare k) activitatea de lector de specialitate (inclusiv cea de moderator de cercuri de specialitate) Lista a fost completata cu forme de educatie medicala continua moderne, existente in legislatiile EMC si intens practicate in tarile europene. Au fost eliminate “dezbaterile pe teme specifice MD” (probabil asa-zisele “mese rotunde”), care nu apar in nici o legislatie EMC occidentala. REGULAMENT SECTIUNEA I, ART. 2 (1) CMDR, prin Comisia profesional-ştiinţifică, învăţământ şi Comisia de EMC, acreditează furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. (1) CMDR, prin Comisia profesional-ştiinţifică, învăţământ şi Comisia de EMC, acreditează furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, conform unor standarde de acreditare supuse dezbaterii corpului MD, recunoscute si publicate in format normativ. Completarea propune ca acreditarea trebuie sa fie facuta conform unor standarde transparente, cunoscute si general acceptate, pentru a indeparta suspiciunile de arbitrariu. REGULAMENT SECTIUNEA I, ART. 3 (1) Manifestările ştiinţifice pot fi organizate de către următoarele instituţii: facultăţile de medicină dentară, CMDR, prin structurile teritoriale acreditate, societăţile ştiinţifice medicale acreditate şi asociaţiile profesionale naţionale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel: a) facultăţile de medicină dentară - un simpozion pe an; b) societăţile ştiinţifice de profil organizează: - un congres la 2 ani; - un simpozion sau o conferinţă alternativ cu congresul o dată pe an; c) asociaţiile profesionale naţionale acreditate organizează: - un congres anual (naţional sau internaţional); - cursuri EMC de una - două zile; - un simpozion sau o conferinţă locală de una - două zile, o data pe an.

18

(1) Manifestările ştiinţifice pot fi organizate fara restrictii de numar al manifestarilor intr-o perioada de timp data si fara restringerea la un anumit tip de manifestare sau la o anumita anvergura a evenimentului, de către următoarele instituţii: - facultăţile de medicină dentară, - disciplinele, catedrele si departamentele din cadrul facultatilor de medicina dentara, - CMDR prin structurile teritoriale acreditate, societăţile ştiinţifice medicale acreditate, - asociaţiile profesionale naţionale medicale acreditate, - firmele producatoare si de comercializare a aparaturii si produselor de medicina dentara, - clinici private calificate, cu dotari didactice dovedite - alte institutii acreditate Modificarea articolului este motivata de faptul ca restrictionarea categoriilor de institutii furnizoare de EMC este neproductiva, anticoncurentiala, omisiva pentru unii furnizori traditionali de EMC (ex.facultatile de MD si subunitatile lor, filialele locale ale asociatiilor stiintifice si profesionale, industria si firmele comerciale care sustin activitatea clinica, clinicile private cu posibilitati didactice evidente si personal inalt calificat etc.), daunatoare financiar CMDR prin restringerea bazei de incasare a taxei de creditare, daunatoare practicienilor prin riscul scaderii calitatii stiintifice a manifestarilor datorita concentrarii activitatilor. Restrictionarea numarului de manifestari intr-o perioada data de timp si impunerea unor anumite forme de manifestare nu poate fi justificata, este neproductiva si anticoncurentiala, cu impact negativ asupra practicienilor (care se indreapta deja in numar tot mai mare spre manifestari private si din strainatate). REGULAMENT SECTIUNEA I, Art.3, par.1) d) în cadrul congreselor, simpozioanelor, conferinţelor sau expoziţiilor nu se vor desfăşura cursuri EMC sau ele nu vor fi creditate. Se suprima si se inlocuieste cu: 2) congresele, simpozioanelor, conferinţele pot fi precedate sau urmate de cursuri EMC care vor fi creditate conform legislatiei in vigoare 3) in timpul marilor manifestari expoziţionale organizate independent de industrie si/sau firme comerciale se pot desfăşura cursuri EMC creditate conform legislatiei in vigoare. Modificarea se explica prin realitatea ca practica generala internationala este de a desfasura cursuri EMC INAINTE sau DUPA congrese, conferinte,

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


simpozioane etc. Interzicerea creditarii acestora este o practica neintilnita in legislatia internationala. Firmele producatoare sau comerciale desfasoara oriunde in lume activitati EMC de cel mai inalt nivel, intrucit au posibilitatea financiara de a invita lectori de prestigiu si de a oferi demonstratii cu tehnica cea mai noua si mai avansata. Calitatea EMC oferita de firmele producatoare sau comerciale poate fi verificata cu strictete chiar din faza de depunere a dosarului. Pina in prezent, excluderea firmelor producatoare sau comerciale de la creditarea EMC a dus doar la proliferarea necontrolata a cursurilor private organizate de acestea. REGULAMENT SECTIUNEA I, Art.3 (1) EMC este susţinută de cadre didactice universitare (conferenţiari sau profesori) ori medici recunoscuţi pe plan intern sau internaţional, cu competenţă în domeniu şi acreditaţi anterior de Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică ale CMDR, pe bază de curriculum vitae, cu precizarea domeniului de specialitate. Se suprima Suprimarea articolului se motiveaza prin aceea ca restringerea calitatii de lector EMC in mod formal la conferentiari sau profesori nu are nici o justificare profesionala, este descurajanta si dezangajanta pentru tinerele cadre didactice cu pregatire superioara si competente deosebite, creeaza nejustificat o imagine conservatoare intens negativa pentru CMDR, este anticoncurentiala si nu are nici un precedent in legislatia europeana sau mondiala. In plus, prevederea restringe nejustificat accesul la calitatea de lector EMC a categoriilor de profesionisti asociati MD: tehnicieni cu inalta calificare, personal mediu cu inalta calificare, ne-medici cu inalta specializare in domenii conexe MD. Toate legislatiile EMC occidentale acrediteaza MANIFESTAREA in intregul ei (respectiv PROGRAMUL formei EMC), si nicidecum persoanele care fac parte din manifestare sau desfasoara programul. Practicianul are libertatea si discernamintul profesional de a participa la manifestari EMC si de a judeca calitatea informatiei oferite. Suprimarea articolului se motiveaza deoarece Comisia EMC si Comisia profesional-stiintifica a CMDR nu beneficiaza in prezent de un set transparent de standarde clare de acreditare si de un corp de evaluare independent si cuprinzator. Acreditarile de la sfirsitul anului trecut au creat nemultumiri in corpul didactic al facultatilor, au creat imagine negativa in rindul partenerilor universitari straini si al specialistilor neuniversitari cu nivel ridicat de calificare, si in rindul firmelor producatoare si comerciale. REGULAMENT SECTIUNEA I, Art.3 (2) Lectorii din străinătate invitaţi de organizatorii manifestărilor EMC trebuie să fie atestaţi şi recomandaţi de societăţile ştiinţifice de profil din ţara de origine, conform legislaţiei în vigoare. Se suprima Propunerea de suprimare a articolului se bazeaza pe faptul ca prevederea este fara precedent in orice legislatie internationala, a ofensat specialistii straini si a creat o imagine negativa in strainatate fata de practica EMC in Romania, iar in tara a creat o imagine negativa CMDR. Se acrediteaza programul manifestarii, nu persoana lectorului. Comisia profesional-stiintifica si Comisia EMC este deplin indreptatita sa ceara detalii despre calitatea acestora, conform unor standarde cunoscute. REGULAMENT SECTIUNEA I, Art.3 (3) Nu se creditează cu ore de EMC manifestările profesionale organizate de societăţile comerciale. (5) Certificatele eliberate de societăţile comerciale nu reprezintă competenţă în domeniu. Se suprima Propunerea de suprimare a articolului tine cont de faptul ca societatile comerciale reprezinta industria de profil, care realizeaza o parte substantiala a EMC, recunoscuta in toate legislatiile EMC europene. Industria de profil sustine fundamental cercetarea si investitiile in educatie, sponsorizeaza congrese si lectori de prestigiu. Excluderea de la creditarea EMC a manifestarilor organizate de acestea este neproductiva si creeaza imagine negativa, incurajind proliferarea necontrolata a cursurilor private. REGULAMENT SECTIUNEA I, ART. 4 Acreditarea lectorilor şi furnizorilor de EMC se va efectua anual de către Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică a CMDR până la sfârşitul lunii decembrie pentru anul următor. Acreditarea furnizorilor de EMC se va efectua in mod continuu si curent de către Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică a CMDR. Se motiveaza prin faptul ca acreditarea o singura data pe an este neproductiva, insuficienta, lipsita de flexibilitate si blocheaza activitatea EMC planificata pe termen scurt. REGULAMENT SECTIUNEA I, ART.5 Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de educaţie medicală continuă. Medicul dentist poate participa la orice manifestare ştiinţifică în funcţie de interesul său profesional, creditată sau nu de către CMDR. Punctajul se înscrie de către CMDJ pe certificatul de membru şi se vizează o dată la 5 ani, conform legii. Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de educaţie medicală continuă. Medicul dentist poate participa la orice manifestare ştiinţifică atât în ţară cât şi oriunde in lume unde exista un sistem legal recunoscut de EMC. Creditele EMC obţinute în urma participării la manifestările din ţările membre UE sunt recunoscute de CMDR. Punctajul se înscrie de către CMD teritoriale pe certificatul de membru şi se vizează anual, conform legii.

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

19


In România, ţară membră UE, recunoaşterea creditelor EMC obţinute în oricare alt stat membru UE este normala şi obligatorie, datorita liberei circulaţii a medicilor dentişti în UE, dupa cum si dreptul de libera practica al cetatenilor UE in Romania este recunoscut prin lege. Dat fiind faptul că Certificatele de Membru CMDR trebuie vizate anual, şi punctajul EMC ar trebui înscris anual pe Certificate, cu conditia ca prevederea sa nu produca complicatii birocratice. REGULAMENT SECTIUNEA I, ART. 7 (2) Cererea de creditare va fi vizată de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentişti teritorial şi va fi depusă la CMDR cu cel puţin o lună înainte de desfăşurarea efectivă a manifestării EMC, însoţită de programul manifestării, pe zile, ore, de lista lectorilor şi CV-ul fiecăruia. Congresele, conferinţele şi simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică a CMDR. (2)Cererea de creditare va fi vizată de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentişti teritorial şi va fi depusă la CMDR cu cel puţin doua saptamini înainte de desfăşurarea efectivă a manifestării EMC, însoţită de programul manifestării, pe zile, ore, de lista lectorilor şi CV-ul fiecăruia. Congresele, conferinţele şi simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC şi Comisia profesional-ştiinţifică a CMDR. Modificarea propusa tine cont de modificarile de ultim moment ale programului si de organizarile planificate pe termen scurt. REGULAMENT SECTIUNEA I, Art.7 (3) Pentru congrese, conferinţe şi simpozioane internaţionale, se va anexa o scrisoare din partea organizatorului, cuprinzând lista invitaţilor. Se suprima Inutil, din moment ce par.3 (precedent) prevede inaintarea unei liste complete a lectorilor, din care reiese cu claritate si participarea internationala. REGULAMENT SECTIUNEA I, ART. 7 (4) Pentru ca manifestarea ştiinţifică să fie clasificată drept internaţională este necesar ca din numărul total de comunicatori o treime să fie din afara ţării, iar din numărul total de lectori minimum 2 să fie din străinătate. (4) Pentru ca manifestarea ştiinţifică să fie clasificată drept internaţională este necesar ca din numărul total de comunicatori o treime să fie din afara ţării, iar din numărul total de lectori minimum 2 să fie din străinătate, şi / sau să existe un contract de colaborare sau parteneriat pe manifestarea respectiva al organizatorului EMC roman cu o institutie din UE abilitata legal de a organiza EMC. Modificarea este sugerata de posibilitatea ca un organizator EMC din Romania sa aiba un contract pe eveniment sau un parteneriat extins cu institutii furnizoare EMC din orice tara UE. REGULAMENT SECTIUNEA I, ART. 8 (1) În cazul atestatelor de studii complementare, se creditează numai atestatul ca atare, obţinut în urma promovării unui examen organizat de Ministerul Sănătăţii Publice, denumit în continuare MSP.

20

(1) În cazul atestatelor de studii complementare, se creditează numai atestatul ca atare, obţinut în urma promovării unui examen organizat de Ministerul Sănătăţii Publice (denumit în continuare MSP) sau emis in UE. Atestatele de studii complementare sau echivalentele acreditate ale acestora obtinute in strainatate se vor credita cu de 3x punctajul echivalent din Romania. Prin modificare se recunoaste efortul suplimentar de perfectionare al solicitantului. Modificarea propune si compatibilizarea cu libera mişcare a cetăţenilor, forţei de muncă şi serviciilor în spaţiul UE, din care România face parte. REGULAMENT SECTIUNEA I, ARTICOL NOU Prezenţa la manifestările EMC se verifică prin anunţarea de şeful de sală sau lector, la începutul lucrărilor a 3 cifre dintr-un număr format din 6 cifre iar pe parcurs sau la sfârşit a celorlalte 3 cifre. Numărul întreg format din 6 cifre va fi predat organizatorilor într-o rubrică specială din chestionarul de evaluare a lectorului, completat şi semnat de fiecare participant care doreşte certificat de EMC. Articolul introdus propune o modalitate de verificare a prezentei la manifestarile EMC, in conditiile in care, in ultimii ani, prezenţa la manifestările EMC a fost în scădere dramatică. Prin absenţă, scopul manifestării nu este atins, prevalînd aspectele comerciale. Reglementarea prezenţei la manifestările EMC este o practică internaţională (FDI), americană (ADA) şi în UE. REGULAMENT SECTIUNEA I, ARTICOL NOU Fiecare lector EMC va fi evaluat de medicii dentişti participanţi printr-un chestionar de evaluare a lectorului realizat de organizatori sub formă de test grilă cu răspunsuri multiple, care va cuprinde întrebări referitoare la: -calitatea ştiinţifică a prezentării -importanţa practică a prezentării -caracterul de noutate al prezentării -calitatea imagisticii prezentate -utilitatea dialogului la sfîrşit cu sala -abilitatea de comunicare a lectorului -posibilitatea de implementare efectivă a cunostintelor dobindite -utilizarea denumiri comune internaţionale (DCI) -existenţa sau nu a citării de produse comerciale -noutatea bibliografiei utilizate

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


Articolul nou introdus raspunde faptului ca evaluarea insuficienta a calităţii lectorilor EMC este o deficienţă a ultimilor ani în EMC din România si prilej de promovare a non-valorilor. Medicul dentist care participă şi plăteşte, are dreptul de a se pronunţa asupra calităţii actului educaţional la care participa. Evaluarea calităţii lectorilor este o practică internaţională (FDI), americană (ADA) şi în UE. REGULAMENT SECTIUNEA I, ARTICOL NOU Numărul de ore EMC acordate va fi strict controlat de Comisia Naţională de EMC a CMDR, în vederea evitării supracreditării neregulamentare si discriminatorii a manifestărilor. Sesizarile de supracreditare vor fi analizate si sanctionate de catre Comisia Nationala de EMC a CMDR. Articolul nou introdus semnaleaza faptul ca in ultimii ani, s-a asistat la o adevarata inflaţie de ore EMC, cu manifestări stiintifice în marile oraşe creditate necontrolat, cu 80-100 credite pentru 3-4 zile, pentru manifestări paralele. REGULAMENT SECTIUNEA II, ART. 17 (2) CMDR va întocmi anual un calendar al manifestărilor creditate. (2)Consiliul national al CMDR, dupa informarile primite de la asociatiile stiintifice si profesionale nationale, de la facultatile de medicina dentara si prin consultarea calendarelor de evenimente stiintifice internationale, publica de 4 ori pe an un calendar cumulativ al manifestarilor stiintifice majore nationale si internationale. Modificarea propune inlocuirea calendarului anual, nepractic, cu un calendar cumulativ revizuit periodoc. Prin publicarea periodica a unui calendar cumulativ al manifestarilor stiintifice nationale si internationale, CMDR poate avea un rol major in informarea practicienilor si in largirea EMC. REGULAMENT SECTIUNEA II, ART. 18 b) pentru revistele internaţionale citate în Index Medicus, 5 credite/abonament anual. b) pentru revistele internaţionale, 15 credite/abonament anual. Pentru revistele internationale cuprinse in Index Medicus, 20 credite/ abonament anual. Modificarea tine cont de faptul ca exista reviste internationale de valoare si deschise colaborarilor, care, din cauza aparitiei recente, nu sunt cuprinse inca in Index Medicus. Specialistii trebuiesc incurajati sa se aboneze si sa publice in orice revista internationala, iar cei care se aboneaza si publica in reviste cuprinse in Index Medicus trebuie sa primeasca un punctaj superior. REGULAMENT SECTIUNEA II, ART. 19 c) pentru specialităţile cu număr mai mic de medici la nivel naţional (ortodonţie, chirurgie dento-alveolară şi chirurgie oro-maxilo-facială), tirajul minim trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de medici din specialitatea respectivă; c) pentru specialităţile cu număr mai mic de medici la nivel naţional (ortodonţie, chirurgie dento-alveolară şi chirurgie oro-maxilo-facială), tirajul minim trebuie să fie cel puţin egal cu numărul de medici din specialitatea respectivă; pentru specialitatile inca nerecunoscute in Romania (parodontologie, endodontie, implantologie etc.) tirajul minim se va stabili in functie de reglementari editoriale specifice. Modificarea propune in plus acreditarea si a unor publicatii apartinind unor asociatii bine definite de specialisti, dar nerecunoscute inca in Romania in mod oficial (parodontologie, endodontie, implantologie etc.). REGULAMENT SECTIUNEA II, Art.19 e) revista trebuie să fie editată de o universitate, societate ştiinţifică, asociaţie profesională, iar colectivul ştiinţific de redacţie trebuie să aibă în componenţă cel puţin două treimi cadre didactice universitare de predare. e) revista trebuie să fie editată de o universitate, societate ştiinţifică, asociaţie profesională, iar colectivul ştiinţific de redacţie trebuie să aibă în componenţă cel puţin două treimi specialisti cu activitate dovedita prin cv (studii, perfectionari, specializari, publicatii, activitate etc.) in specialitatea/subspecialitatea/competenta respectiva. Obligativitatea existentei a 2/3 cadre didactice in colectivul stiintific de redactie nu se justifica si nu poate fi realizata pentru specialitati/subspecialitati/ competente cu numar redus de membri si slab reprezentate didactic (ex.estetica dentara, implantologie dentara, parodontologie etc.), in conditiile existentei unor medici neuniversitari cu calificare superioara atestata si calitati editoriale personale. ANEXA 4. CERTIFICAT al participării la o formă de activitate ce constituie EMC. al.6 – Vă rugăm să înscrieţi pe certificatele de participare următoarele date: -rezultatul testului final, cu formula „admis/respins”, pentru curs, conferinţă, simpozion, congres, care se înscrie pe diploma/certificatul de absolvire. CERTIFICAT al participării la o formă de activitate ce constituie EMC. al.6 – Vă rugăm să înscrieţi pe certificatele de participare următoarele date: -rezultatul testului final pentru curs cu formula „admis/respins”, care se înscrie pe diploma / certificatul de absolvire. Modificarea a eliminat manifestările de tip conferinţă, simpozion, congres, la care este imposibil sa existe test final de evaluare a cunoştinţelor. Bucureşti, 16.06.08

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

21


DECIZIE Nr. 5 din 29 martie 2008

pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 20 mai 2008 În temeiul art. 500, 502 şi 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide: ART. 1 Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie. ART. 2 Componenţa Comisiei superioare de disciplină este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie. ART. 3 Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, Liviu Zetu Bucureşti, 29 martie 2008. Nr. 5. ANEXA 1 REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

22

CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 La nivel naţional şi la nivel teritorial se vor înfiinţa Comisia superioară de disciplină a Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, respectiv comisii de disciplină. ART. 2 (1) La nivelul fiecărui colegiu judeţean se va organiza şi va funcţiona o comisie de disciplină alcătuită din 5 până la 7 membri, propuşi de biroul executiv local şi votaţi de consiliul judeţean. (2) La nivelul Colegiului Medicilor Dentişti din România se va organiza şi va funcţiona Comisia superioară de disciplină, alcătuită din 7 membri propuşi de Biroul executiv naţional şi votaţi de Consiliul naţional al CMDR. (3) Membrii Comisiei superioare de disciplină trebuie să aibă o vechime de peste 7 ani în profesie. (4) Mandatul comisiilor de disciplină este de 4 ani. ART. 3 Autoritatea de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii Publice numesc câte un reprezentant în comisiile de disciplină teritoriale, respectiv în Comisia superioară de disciplină, cu rol consultativ. ART. 4 Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, demitere de către cei care l-au numit, pierderea calităţii de membru al CMDR ori prin numirea unui alt reprezentant, în cazul membrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii Publice sau de autorităţile de sănătate publică. ART. 5 (1) Medicul dentist răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei de medic dentist, a Codului deontologic al medicului dentist, a regulilor de bună practică profesională, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, denumit în continuare ROF, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMDR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia sau în afara acesteia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale instituţiei CMDR. (2) Răspunderea disciplinară a membrilor CMDR, potrivit prezentului regulament, nu exclude răspunderea penală, contravenţională, civilă sau materială, conform prevederilor legale. ART. 6 Comisia de disciplină va avea la dispoziţie personal auxiliar şi aparatură logistică din dotarea existentă la Colegiul Naţional al CMDR, respectiv la colegiile teritoriale. ART. 7 Plata membrilor comisiilor de disciplină se va face pe şedinţă de lucru, conform Legii nr. 95/2006 titlul XIII, a ROF şi a deciziei Consiliului Naţional al CMDR. ART. 8 Comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale şi Comisia superioară de disciplină de la nivelul CMDR îşi vor alege un preşedinte dintre Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


membrii săi, cu majoritate simplă de voturi. ART. 9 Sancţiunile disciplinare sunt: a) mustrare; b) avertisment; c) vot de blam; d) interdicţia de a exercita profesia ori anumite activităţi medico-dentare pe o durată de la o lună la 6 luni; e) interdicţia de a mai candida şi de a mai face parte din organele de conducere, până la radierea sancţiunii, pentru cele prevăzute la lit. b), c) şi d); f) retragerea calităţii de membru al CMDR; g) sancţiunile vor avea termenele prevăzute de lege. ART. 10 (1) Preşedintele comisiei de disciplină are următoarele atribuţii: a) organizează şi conduce activitatea comisiei; b) organizează completele de judecată ale cauzelor disciplinare; c) ţine evidenţa cauzelor disciplinare; d) reprezintă comisia de disciplină în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice; e) informează organele de conducere ale colegiului despre activitatea comisiei de disciplină şi a problemelor apărute în cursul desfăşurării cercetărilor disciplinare ori soluţionării cauzelor; f) propune proiectul de buget necesar desfăşurării activităţii comisiei de disciplină; g) prezintă adunării generale raportul anual al activităţii comisiei de disciplină. (2) Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale către un alt membru din cadrul comisiei de disciplină. ART. 11 Cauzele disciplinare se vor judeca, potrivit legii, de către complete de judecată formate dintr-un număr de membri, după cum urmează: a) 3 membri pentru comisiile de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale; b) 5 membri pentru Comisia superioară de disciplină. ART. 12 (1) Desfăşurarea şedinţelor de judecată ale fiecărui complet vor fi consemnate sub formă de procese-verbale de şedinţă. (2) Fiecare proces-verbal va fi semnat la sfârşitul şedinţei de membrii completului şi va fi anexat la dosarul cauzei disciplinare. (3) Procesul-verbal va putea fi întocmit de personalul administrativ al CMDR naţional sau teritorial. ART. 13 Procesul-verbal de şedinţă va fi întocmit la fiecare şedinţă şi va conţine următoarele elemente: a) data la care a avut loc şedinţa; b) membrii completului de judecată; c) consemnarea celor întâmplate în timpul şedinţei; d) actele ori înscrisurile depuse la dosarul cauzei disciplinare; e) măsurile dispuse în soluţionarea cauzei de către completul de judecată; f) semnăturile membrilor completului de judecată şi a persoanei care a redactat procesul-verbal. ART. 14 (1) Toate adresele sau comunicările făcute de către completul de judecată se vor trimite prin intermediul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau se vor înmâna, sub semnătura de primire, persoanei căreia îi sunt destinate. (2) Un exemplar al adreselor sau comunicărilor se va păstra la dosarul cauzei disciplinare, împreună cu dovada de primire sau de înmânare. (3) Se vor face maximum două convocări. ART. 15 Comisia de disciplină are dreptul să solicite toate actele şi măsurile necesare soluţionării cauzei. CAP. 2 Înregistrarea cererii şi declanşarea acţiunii disciplinare ART. 16 (1) Biroul consiliului naţional, respectiv teritorial, este obligat ca, în prima şedinţă convocată după data primirii sesizării, să analizeze sesizarea primită din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 94 alin. (1) şi art. 105 alin. (1) din ROF şi să adopte o decizie cu una dintre variantele prevăzute de art. 106 din ROF. (2) Atât Biroul executiv naţional, cât şi birourile consiliilor teritoriale se pot autosesiza potrivit art. 107 din ROF; se va emite, de asemenea, o decizie care va dispune declanşarea procedurii disciplinare. În decizia de autosesizare se vor menţiona elementele care au stat la baza luării acestei decizii, fiind necesară ataşarea de dovezi corespunzătoare. ART. 17 (1) Dacă decizia biroului consiliului teritorial este de respingere a sesizării ca vădit nefondată, respectiv pentru nerespectarea condiţiilor impuse de art. 105 alin. (1), un exemplar al acesteia se va trimite prin scrisoare recomandată persoanei care a făcut sesizarea. În decizia de respingere a sesizării se va face menţiune despre posibilitatea persoanei care a făcut sesizarea de a contesta această decizie în termen de 15 zile de la comunicare. (2) Contestaţia se va depune la sediul colegiului naţional sau teritorial, competenţa de soluţionare a acesteia revenind Biroului executiv al Consiliului Naţional al CMDR. (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei, secretarul colegiului teritorial va înainta contestaţia împreună cu tot dosarul cauzei, inclusiv sesizarea iniţială, către Biroul executiv al Consiliul Naţional al CMDR. (4) Dacă Biroul executiv naţional consideră că se impune deschiderea unei anchete disciplinare, va emite o decizie prin care va dispune declanşarea I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

23


anchetei disciplinare de către comisia de disciplină teritorială. ART. 18 Plângerea formulată faţă de un medic dentist poate fi făcută în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei. SECŢIUNEA I Cercetarea disciplinară în cazul medicului dentist faţă de care s-a formulat o plângere

24

ART. 19 (1) După primirea sesizării şi a deciziei biroului consiliului naţional, respectiv teritorial de declanşare a anchetei disciplinare şi după constituirea dosarului disciplinar potrivit dispoziţiilor ROF, comisia de disciplină îl va înştiinţa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe medicul reclamat despre faptul că împotriva sa s-a declanşat o anchetă disciplinară şi că este convocat pentru data de ....... ora .... la sediul comisiei de disciplină din ....... (se specifică sediul comisiei de disciplină) pentru audiere. (2) La adresa de convocare se va anexa o copie a sesizării. (3) Medicul va fi informat şi va fi convocat cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea datei la care urmează să aibă loc şedinţa comisiei de disciplină. (4) În condiţiile art. 108 alin. 4 din ROF, comisia de disciplină de comun acord cu medicul, poate conveni un alt termen la care să aibă loc audierea. Despre acest aspect se va face menţiune în procesul-verbal de şedinţă. ART. 20 (1) Medicul chemat pentru audiere la comisia de disciplină poate da şi explicaţii scrise (această prevedere se va interpreta în sensul că medicul nu este obligat să dea explicaţii scrise, dar trebuie să ştie că dacă doreşte are acest drept). (2) În situaţia în care medicul s-a prezentat la comisia de disciplină pentru audieri, acesta va fi audiat de către comisia de disciplină, iar declaraţiile acestuia vor fi consemnate şi ataşate la dosarul disciplinar. (3) Dacă, pe parcursul derulării cercetării disciplinare, comisia de disciplină apreciază că este necesară reaudierea medicului, se va face menţiune în procesul-verbal din şedinţa în care s-a hotărât acest lucru şi se va dispune citarea medicului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (4) Persoana care a făcut sesizarea va fi audiată şi examinată în cauza respectivă. (5) Refuzul petentului de a se prezenta la audierea stabilită de comisia de disciplină duce la suspendarea cauzei. Suspendarea cauzei disciplinare va fi comunicată şi petentului în scris, cu confirmare de primire. ART. 21 (1) În momentul la care s-au adunat toate materialele, datele şi informaţiile solicitate de comisia de disciplină, dacă au fost audiate toate persoanele în cauză, dacă nu mai sunt alte aspecte de lămurit, se va face menţiune în procesul-verbal al şedinţei din data respectivă despre acest aspect şi comisia de disciplină va analiza toate declaraţiile, probele, înscrisurile, expertizele şi va adopta una dintre soluţiile prevăzute la art. 112 din ROF. (2) În procesul-verbal de şedinţă se vor consemna cele constatate şi se va dispune soluţia adoptată. (3) Dacă se constată că nu s-au primit toate informaţiile solicitate sau dacă comisia de disciplină consideră că se impun a fi clarificate unele aspecte ori împrejurări, se va face menţiune despre aceste aspecte în procesul-verbal de şedinţă, se vor dispune măsurile care se impun şi se va fixa o nouă dată de întrunire a comisiei de disciplină. (4) Ancheta disciplinară va fi efectuată direct de către comisia de disciplină sau prin intermediul unui referent împuternicit dintre membrii comisiei de disciplină. (5) Faţă de natura cauzei, comisia de disciplină poate consulta o comisie de specialitate formată din 3 personalităţi în domeniu, propuse de Comisia profesional-ştiinţifică şi învăţământ şi acceptate de cel acuzat. (6) În cazul în care persoana care a făcut plângerea nu este mulţumită de concluziile comisiei de specialitate, va putea solicita pe cheltuiala sa o nouă comisie de expertiză medicală. ART. 22 Soluţia luată în cauză şi consemnată în procesul-verbal de şedinţă va trebui să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute de art. 113 din ROF, respectiv: a) numărul deciziei şi data pronunţării; b) componenţa comisiei de disciplină; c) descrierea pe scurt a faptei ce a făcut obiectul acţiunii disciplinare; d) prezentarea măsurilor de cercetare a faptei (declaraţiile părţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile folosite ca probă, documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc.); e) faptele, împrejurările care au constituit abaterea disciplinară, deontologică ori de practică medicală şi elementele, argumentele care au format convingerea comisiei de disciplină. Comisia de disciplină va folosi în argumentarea soluţiei pronunţate, atunci când este cazul şi posibil, literatura medicală de specialitate, facându-se, totodată, menţiune în elementele de identificare ale materialului ştiinţific folosit (cursul, tratatul, articolul etc., editura, anul publicării sau numărul şi anul, în cazul revistelor medicale, numărul paginii etc.); f) soluţia pronunţată; g) temeiul legal al adoptării ei (articolele din Legea nr. 95/2006 - titlul XIII şi cele din Codul deontologic al medicului dentist, din regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic sau din regulamentele de ordine internă ori din alte acte normative care au fost încălcate de medicul vinovat); h) termenul de contestare şi instanţa competentă; i) menţiunea că a fost validată de consiliul teritorial şi data în care a avut loc şedinţa consiliului în care a fost validată decizia de sancţionare; j) semnătura preşedintelui comisiei de disciplină şi ştampila colegiului naţional, respectiv teritorial. ART. 23 (1) Decizia pronunţată se comunică medicului în cauză şi Biroului executiv naţional. (2) Deciziile privind aplicarea sancţiunilor care se soldează cu suspendarea sau interzicerea exercitării profesiei se comunică Ministerului Sănătăţii Publice şi colegiului naţional şi, respectiv, teritorial. (3) Persoana care a făcut sesizarea va fi informată cu privire la soluţionarea cauzei de către comisia de disciplină. ART. 24 Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


(1) Contestaţia medicului împotriva deciziei de sancţionare se va trimite Comisiei superioare de disciplină a Consiliului Naţional al CMDR, spre competenta soluţionare. (2) În adresa de înaintare se va face referire la data înregistrării contestaţiei şi la numărul de file ale dosarului disciplinar, semnate fiecare pentru conformitate de către preşedintele comisiei de disciplină. (3) Decizia de sancţionare pronunţată de comisia de disciplină de la nivelul colegiului teritorial poate fi contestată de medicul dentist sancţionat, în termen de 15 zile de la comunicare. (4) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină medicul sancţionat va putea formula acţiune în anulare, conform art. 101 alin. (2) din ROF. SECŢIUNEA a II-a Soluţionarea litigiilor dintre membri ART. 25 Membrii CMDR sunt obligaţi ca atunci când se găsesc într-o situaţie conflictuală, litigioasă, legată de exercitarea profesiei, sau în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 5 din prezentul regulament, faţă de alt membru al colegiului, înainte de orice alt demers vor apela la medierea comisiei de disciplină din cadrul colegiului teritorial. ART. 26 Comisia de disciplină va convoca părţile în litigiu şi, pe baza probelor administrate de către părţi, va încerca soluţionarea amiabilă a litigiului. ART. 27 La terminarea procedurilor de împăcare a părţilor, comisia de disciplină va încheia un proces-verbal în care va consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, probele administrate şi rezultatul final. Procesul-verbal va fi semnat de către membrii comisiei de disciplină şi de către părţi. ART. 28 (1) În situaţia în care comisia de disciplină nu va putea soluţiona pe cale amiabilă conflictul, la cererea medicului care a făcut sesizarea, va putea reţine cauza spre soluţionare. (2) În această situaţie comisia de disciplină, pe baza probelor administrate de părţi, va putea dispune una dintre sancţiunile prevăzute de art. 9 din prezentul regulament, atunci când este cazul, şi va comunica ambelor părţi hotărârea luată. ART. 29 Faţă de hotărârea comisiei de disciplină teritoriale medicul sancţionat va putea formula contestaţie în condiţiile prezentului regulament. ART. 30 (1) Faţă de medicul dentist membru al organelor de conducere ale Colegiului naţional sau colegiilor teritoriale va fi sesizat direct Biroul executiv naţional. (2) Biroul executiv naţional va dispune respingerea plângerii ca vădit nefondată sau declanşarea procedurii disciplinare. (3) În cazul în care se va dispune declanşarea procedurii disciplinare Biroul executiv naţional va trimite plângerea Comisiei superioare de disciplină, care va putea stabili una dintre soluţiile prevăzute de art. 112 din ROF, respectiv de art. 9 din prezentul regulament. ART. 31 (1) Pentru toate situaţiile cuprinse în prezenta secţiune, Biroul executiv naţional se poate autosesiza, procedând conform dispoziţiilor prezentului regulament, completat cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII şi ale ROF. ART. 32 (1) Biroul executiv naţional are obligaţia să se autosesizeze în toate situaţiile în care constată că oricare dintre membrii CMDR nu respectă deciziile obligatorii adoptate de organele de conducere ale colegiului. (2) În urma autosesizării Biroul executiv naţional va întocmi un proces-verbal prin care va sesiza Comisia superioară de disciplină, aceasta urmând să analizeze sesizarea primită şi să dispună în consecinţă. ART. 33 Prezentele dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte funcţionarea Comisiei superioare de disciplină. ART. 34 Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006 - titlul XIII, cu cele ale ROF şi cu dispoziţiile Codului deontologic al CMDR. ART. 35 Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. ANEXA 2 Componenţa Comisiei superioare de disciplină 1. Prof. univ. dr. Augustin Mihai - preşedinte 2. Dr. Delia Barbu, medic primar 3. Prof. univ. dr. Radu Câmpian 4. Dr. Ioan Costea, medic primar 5. Dr. Dana Draguşin, medic primar 6. Prof. univ. dr. Norina Forna 7. Dr. Tiberiu Tîrcă, medic specialist ---------------

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

25


PROIECT DE MODEL (*) CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII (**) CABINET STOMATOLOGIC – LABORATOR DENTAR Art. 1. – Părţile contractante 1.1. - Subscrisa CMI …………………. / S.C ………….. S.R.L cu sediul (social) în localitatea……………….., str…………… nr. …., înregistrată la Registrul Unic al Cabinetelor Medicale / Oficiul Registrului Comerţului sub nr……………, identificată prin C.U.I. / C.I.F.nr. ……………………având contul nr. ……………………. deschis la Banca …………………sucursala………………., reprezentată de dr. …………………………….. administrator-asociat / medic titular în calitate de beneficiar, pe de o parte, şi 1.2. – Subscrisul Laborator dentar……………………. / S.C. ………………S.R.L. ………………… cu sediul (social) în localitatea…………………., str. …………………..nr. …….. sector …., înregistrată la Registrul Unic al ASP / Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr…………….. identificată prin C.I.F. / C.U.I.nr. …………………., având contul nr. ……………………… deschis la Banca ……………………sucursala………………reprezentată de administrator / tehnician dentar……...…………, în calitate de prestator, pe de altă parte, am convenit să încheiem prezentul contract civil cu respectarea următoarelor clauze:

26

Art. 2. – Obiectul contractului 2.1. - În temeiul prevederilor L. nr. 96 / 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, completate de art. 1470 şi următoarele din Codul Civil, prezentul reglementează condiţiile şi termenii colaborării profesionale dintre beneficiar şi prestator în vederea asigurării unei bune desfăşurări a actului medical 2.2. - În baza competenţei sale profesionale, prestatorul va executa activităţile specifice confecţionării de dispozitive tehnico-medicale unicat la comandă (lucrări protetice fixe şi / sau mobile) pe care le va furniza beneficiarului în schimbul unui preţ stabilit pe bază de tarife negociate. 2.3. - Confecţionarea dispozitivelor tehnico-medicale specificate utilizate în protetica dentară se realizează în baza unui bon de comandă (fişa protetică de laborator), în formă scrisă, semnat şi parafat de medicul dentist, care va conţine prescripţiile tehnico-medicale ale acestuia, în beneficiul unui anumit pacient specificat în documente. Furnizarea acelui dispozitiv la gata va fi însoţită de un certificat de conformitate, semnat de executantul lucrării şi purtând ştampila prestatorului, care certifică respectarea soluţiei protetice elaborată de medicul dentist şi utilizarea materialelor specificate de către acesta şi omologate în UE. Art. 3. – Preţul contractului 3.1. - În schimbul serviciilor prestate, prestatorul va primi un preţ stabilit pe bază de tarife per bucată, pentru fiecare dispozitiv tehnico-medical furnizat beneficiarului, la comanda acestuia. 3.2. – Lista de tarife specificate în Anexa A conforme unor termene de execuţie specificate în Anexa B practicată de prestator se pune la dispoziţia beneficiarului şi se anexează la prezentul, ca parte integrantă din acesta. În decursul derulării prezentului orice modificare a tarifelor trebuie notificată beneficiarului cu minimum 30 (treizeci) de zile în avans, acceptată de către beneficiar direct sau prin negociere. 3.3. - Neacceptarea noilor tarife semnifică rezilierea de plin drept a prezentului, începând cu data celei de a 31 zi după notificarea modificării tarifelor. Aceasta nu exonerează niciuna dintre părţi de executarea obligaţiilor deja scadente şi nu poate modifica cursul lucrărilor deja comandate şi aflate în derulare. 3.4. - Plata preţului datorat de beneficiar prestatorului se realizează în numerar sau prin transfer bancar, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea facturii eliberată de prestator, odată cu furnizarea lucrării. Factura va avea specificat numele pacientului şi ca anexă fişa protetică de laborator în vederea identificării în orice moment a utilizatorului final, pacientul.

Art. 4. – Durata contractului 4.1. - Prezentul se încheie pe termen de 1 (unu) an, începând cu data de ……….., adică până la …………..

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


2. - Durata sa poate fi prelungită prin acordul ambelor părţi, încheiat sub forma unui act adiţional la prezentul, cel târziu la data de ………………. Art. 5. – Obligaţiile părţilor 5.1. - Beneficiarul se obligă: a. – să îi achite prestatorului preţul pentru lucrările confecţionate şi furnizate în conformitate cu prevederile art. 3 Anexa A din prezentul; b. – să îşi asume prescripţiile medicale cu privire la dispozitivele comandate printr-un bon de comandă (fişă protetică de laborator), semnat şi parafat de medicul dentist; c. – să respecte cerinţele prestatorului în legătură cu termenele de execuţie convenite cu acesta Anexa B. d. – Să conceapă planul de tratament în conformitate cu normele profesionale general recunoscute ale restaurărilor protetice fixe, mobile şi mobilizabile şi să realizeze corect fazele protetice clinice e. – Să conceapă planul de tratament în conformitate cu condiţiile morfo-funcţionale normale şi să instruiască pacientul în concordanţă cu acestea f. – Să instruiască pacientul despre obligativitatea controlului semestrial al statusului odonto-parodontal cât şi a prezentării imediate la medicul stomatolog curant în cazurile de apariţie a unor modificări sau a urgenţelor 5.2. - Prestatorul se obligă: a. – să confecţioneze dispozitivele tehnico-medicale în conformitate cu prescripţiile prevăzute de medicul dentist în bonul de comandă, (fişa protetică de laborator) elaborat de acesta; b. – să elibereze un certificat de conformitate pentru dispozitivele tehnico medicale unicat la comandă confecţionate, odată cu furnizarea acestuia către beneficiar; c. – să respecte termenele de execuţie şi predare a lucrărilor în conformitate cu lista de termene, care se anexează prezentului devenind parte integrantă din acesta; d. – Să confecţioneze lucrările protetice de laborator în aşa fel încât să corespundă calitativ din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic cu necesităţile pacientului. e – să refacă pe cheltuiala sa acele dispozitive care nu respectă întocmai bonul de comandă (fişă protetică de laborator) sau care sunt viciate prin defecte vizibile de confecţionare ori în urma unui transport inadecvat. Articol 6: Calitatea dispozitivelor tehnico medicale unicat la comandă Lucrările protetice de laborator vor corespunde calitativ din punct de vedere tehnic, morfologic, funcţional şi estetic în conformitate cu comanda scrisă a medicului stomatolog şi cu necesităţile pacientului Articol 7 : Garanţia dispozitivelor tehnico medicale unicat la comandă Lucrările protetice executate de prestator vor fi garantate din punct de vedere tehnic (rezistenţă a materialelor) după cum urmează: - 6 an, lucrările protetice fixe sau mobile din acrilat şi materiale plastice similare - 12 luni, lucrări protetice fixe sau mobile metalice sau metalo-acrilice - 24 luni, lucrări protetice fixe sau mobile metalo-ceramice Garanţiile tehnice presupun diagnostic corect, conceperea planului de tratament în conformitate cu art. 5.1. d., e., f. Nerespectarea acestor prevederi exonerează de răspundere părţile. Art. 8. – Răspunderea părţilor 8.1. - În conformitate cu normele legale, prestatorul răspunde de modul în care este confecţionat şi furnizat în timpul convenit un anumit dispozitiv, cât şi de materialele utilizate în şi pentru executarea acestuia. 8.2. – Beneficiarul, prin medicii dentişti angajaţi sau colaboratori, răspunde de soluţia medicală prescrisă şi transmisă prestatorului prin bonul de comandă (fişa protetică de laborator) . Art. 9. – Comunicări şi notificări între părţi 9.1. – Având în vedere natura şi scopul prezentului, părţile convin ca orice modalitate de comunicare între ele, prin reprezentanţii anume desemnaţi de fiecare parte, să fie valabil îndeplinită prin orice mijloc de comunicare. I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

27


9.2. – Fac excepţie de la articolul precedent următoarele: bonul de comandă (fişa protetică de laborator) şi certificatul de conformitate care trebuie să fie în formă scrisă şi eliberate în condiţiile stipulate în prezentul şi a notificării de modificare a tarifelor ori termenelor de execuţie, respectiv a notificării de reziliere a contractului, acestea fiind valabile dacă sunt transmise prin poştă sau înmânate pe bază de semnătură. Art.10. – Încetarea contractului 10.1. - Prezentul poate înceta prin acordul părţilor, sau prin reziliere unilaterală dacă notificarea de reziliere este trimisă celeilalte părţi, în scris, cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte. 10.2. - În caz de neexecutare ori executare defectuoasă a vreuneia dintre obligaţiile principale, stipulate în art. 5, prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, la simpla notificare a părţii care şi-a executat obligaţiile şi care îşi va produce efectele de la momentul comunicării. 10.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Art. 11. – Forţa majoră 11.1. - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen ori de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a respectivei obligaţii a fost cauzată de forţa majoră, în accepţiunea sa legală. 11.2. - Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 48 (patruzecişiopt) de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Art. 12. – Litigii 12.1. - Părţile convin ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă. 12.2. - În cazul în care acest lucru nu este posibil, părţile convin că nu se vor adresa instanţei competente decât după ce au încercat să rezolve conflictul prin mediere, asistaţi de un mediator agreat de ambele părţi, cu respectarea procedurii legale, iar medierea a eşuat.

28

Art. 13. – Clauze finale 13.1. - Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între părţile contractante. 13.2. – Prezentul, redactat de Av. Mihai Luciana Antoanina, s-a încheiat astăzi, 01. 11. 2007., în 2 (două) exemplare originale, cu forţă juridică egală, câte unul pentru fiecare parte, conţinând 4 (patru) file scrise pe o singură pagină şi fiind semnat de către părţi în subsolul fiecărei pagini, iar la final semnat şi ştampilat de către acestea. Beneficiar, Medic stomatolog titular CMI……………………………. S.C. ……………. S.R.L. prin Dr. ……………………….. Administrator

Prestator, Tehnician dentar Laborator dentar……………………. S.C. ……………………S.R.L. prin ……………………………………, Administrator

(*) POATE FI DESCĂRCAT DE PE SITE-UL www.dental.ro (**) SUBIECT DE NEGOCIAT MEDIC STOMATOLOG – TEHNICIAN DENTAR

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 68 din 28 mai 2008

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 428 din 6 iunie 2008 Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a asistenţei medicale ambulatorii, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală, luând în considerare că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 871 din 9 octombrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, a fost declarat neconstituţional actul normativ care reglementa acest domeniu, iar multe acte şi proceduri pentru vânzarea spaţiilor medicale, începute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, nu sunt definitivate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. CAP. 1 Dispoziţii generale ART. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001. (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin spaţiu medical se înţelege spaţiul în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spaţiului comun. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi cabinetelor medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost concesionate în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (4) Spaţiile prevăzute la alin. (1) şi terenurile aferente acestora se vând numai dacă este clarificată situaţia lor juridică. (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică spaţiilor medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie. ART. 2 (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt aplicabile spaţiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric. (2) Spaţiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pot fi vândute după definitivarea procedurilor legale privind situaţia juridică a acestora, potrivit legislaţiei în vigoare. ART. 3 (1) Au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spaţiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare, însoţită de copii certificate de pe actele care atestă deţinerea legală a spaţiului respectiv la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afişarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4). (3) Vânzarea spaţiilor medicale care se află în sediile consiliilor locale şi judeţene se face în baza hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

29


(4) Spaţiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare, pentru care concesionarii nu şi-au exprimat intenţia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de aceştia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul. CAP. 2 Reguli privind vânzarea spaţiilor medicale ART. 4 (1) Consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, pot aproba prin hotărâre lista spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori din proprietatea privată a statului, pentru care sunt mandatate să vândă, ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate sunt afişate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul consiliului local/judeţean în termen de 15 zile de la aprobare. (2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a comunica actualilor utilizatori, în termen de 15 zile de la aprobarea listei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, faptul că spaţiul respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În cazul imobilelor proprietate privată a municipiului Bucureşti, lista spaţiilor supuse vânzării se aprobă de către: a) consiliile locale ale sectoarelor, cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru spaţiile aflate în administrarea lor; b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru spaţiile aflate în proprietatea ori în administrarea acestuia. ART. 5 (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ în care există spaţii ce cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, denumită în continuare comisie, şi o comisie de contestaţie. (2) Comisia şi comisia de contestaţie se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi fiecare are următoarea componenţă:

30

a) două persoane din aparatul de specialitate al primarului localităţii sau, după caz, al preşedintelui consiliului judeţean din localitatea, respectiv judeţul în a cărui proprietate sau administrare se află spaţiul medical; b) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi, după caz, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentişti; d) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general; e) 2 consilieri locali ai comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri judeţeni ai judeţului în a cărui proprietate, respectiv administrare se află spaţiul medical. (3) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi înlocuiţi de membrii supleanţi stabiliţi prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. (4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea primarilor, respectiv a preşedinţilor consiliilor judeţene, instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a-şi desemna reprezentanţii şi/sau, după caz, înlocuitorii. (5) Membrii comisiei şi ai comisiei de contestaţie îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti. (6) Membrii comisiilor nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spaţiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor. (7) Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizaţie pentru activitatea depusă, ale cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, şi constituie cheltuieli în sensul prevederilor art. 15 alin. (2). ART. 6 (1) Comisia are următoarele atribuţii: a) desemnează la prima şedinţă preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei; b) ţine evidenţa spaţiilor medicale care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă; c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul minim de vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza raportului de evaluare; d) participă la desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare. (2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia. ART. 7 (1) Preţul de vânzare al spaţiului medical şi al terenului aferent se stabileşte în momentul vânzării, în urma unei negocieri directe între Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


cumpărător şi comisie, şi nu poate fi mai mic decât preţul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant, pe bază de acte justificative. Valoarea investiţiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al deţinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul de evaluare. (2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către un evaluator independent autorizat în condiţiile legii, care este selectat prin licitaţie publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de către autoritatea administraţiei publice locale, titulară a dreptului de administrare asupra spaţiilor medicale aprobate a fi vândute. (3) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileşte valoarea spaţiului medical şi a terenului aferent la preţul de piaţă pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piaţă şi a criteriilor de evaluare acceptaţi de comun acord. (4) Valoarea prevăzută la alin. (3) reprezintă preţul care s-ar putea obţine în situaţia în care orice persoană interesată ar putea cumpăra spaţiul respectiv. ART. 8 (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spaţiu, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi preţul obţinut pentru spaţiul vândut. (2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei. (3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispoziţiilor legale poate fi contestată la comisia de contestaţii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare. (4) Comisia de contestaţii este obligată să soluţioneze contestaţiile în termen de 5 zile de la depunerea acestora. (5) Partea interesată poate contesta hotărârea comisiei de contestaţii în condiţiile legislaţiei în vigoare privind contenciosul administrativ. ART. 9 Contractul de vânzare-cumpărare a spaţiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile de la data încheierii procedurii de soluţionare a contestaţiilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se semnează, din partea vânzătorului, de preşedintele consiliului judeţean ori de primar, după caz. ART. 10 (1) Preţul de vânzare a spaţiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical. (3) În localităţile în care există un singur spaţiu medical cu destinaţia medicină de familie, acesta îşi va menţine destinaţia în cazul înstrăinării. (4) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanţi ai vânzătorului şi un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz. (5) În cazul încălcării condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), imobilele reintră în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora. ART. 11 (1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situaţia de a cumpăra, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, două sau mai multe spaţii medicale situate în aceeaşi comună, oraş sau municipiu ori în unităţi administrativ-teritoriale diferite, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spaţii, la alegerea cumpărătorului. (2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. ART. 12 (1) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuţi la art. 3, în următoarele condiţii: a) avans de 15% din preţul de vânzare; b) rate lunare, eşalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată; c) perceperea unei dobânzi anuale cel puţin egale cu rata de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), imobilele reintră în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora. ART. 13 În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent, cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă asupra imobilului care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat. I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

31


ART. 14 (1) Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate al statului, precum şi înscrierea ipotecii prevăzute la art. 13 sunt suportate de către cumpărător. (2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acestea se deduc cu prioritate din încasările obţinute. ART. 15 (1) Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, după recuperarea cheltuielilor aferente vânzării, efectuate de vânzător. (2) Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetele locale respective, într-un cont special, şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de consiliile judeţene sau de consiliile locale vânzătoare. ART. 16 (1) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii medicale care deţin împreună un spaţiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea intenţiei de cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie. (2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii cabinetului medical sau ai spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spaţiu deţinut în comun. (3) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc potrivit convenţiei dintre aceştia, conform legislaţiei în vigoare. (4) În situaţia în care mai mulţi codeţinători solicită cumpărarea spaţiului medical, respectivul spaţiu se vinde acestora în cote proporţionale cu sumele de bani plătite, dacă prin convenţia codeţinătorilor nu se stabileşte altfel. ART. 17 Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. CAP. 3 Vânzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare

32

ART. 18 (1) Spaţiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile cap. II, altele decât cele aflate în situaţia menţionată la art. 3 alin. (4), se pot vinde prin licitaţie publică cu strigare. (2) Preţul minim de pornire este cel stabilit în raportul de evaluare prevăzut la art. 7. ART. 19 (1) Comisia face public anunţul de vânzare a spaţiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 4, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia. (2) Anunţul de vânzare cuprinde: a) denumirea şi sediul vânzătorului, precum şi datele de identificare a spaţiului supus vânzării; b) locul, data şi ora începerii licitaţiei; c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare; d) documentele necesare pentru participarea la licitaţie; e) garanţia de participare la licitaţie, constituită potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare; f) taxa de participare la licitaţie. (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitaţie: A. pentru persoane juridice: a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală; b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română; c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent; d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment; e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile prezentei Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


ordonanţe de urgenţă; f) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice; B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice: a) copie de pe actul de identitate; b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora; c) dovadă privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent; d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Anunţul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale, de largă circulaţie, şi se afişează la sediul vânzătorului, cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării licitaţiei. ART. 20 Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, documentele prevăzute la art. 19 alin. (3) şi dovada privind achitarea taxei de participare. ART. 21 Comisia verifică, în prezenţa ofertanţilor, existenţa tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia verifică şi analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care include toţi potenţialii cumpărători care au depus documentaţia completă de participare la licitaţie, şi o va afişa la locul desfăşurării licitaţiei, cu cel puţin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia. ART. 22 Ofertanţilor acceptaţi la licitaţie li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă denumirea spaţiului medical care se pune în vânzare, preţul de vânzare, denumirea şi numărul de ordine ale ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se că fiecare ofertant a înţeles procedura de desfăşurare a licitaţiei. ART. 23 În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare şi prin ridicarea talonului de participare, un preţ egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie. ART. 24 (1) Licitaţia are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire al licitaţiei, acesta este declarat adjudecatar. ART. 25 (1) Dacă se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare. (2) Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a preţului minim de pornire, preşedintele comisiei de licitaţie, cu acordul prealabil al instituţiei publice implicate, poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate. ART. 26 Dacă la şedinţele de licitaţie prevăzute de prezentul capitol nu se prezintă niciun ofertant, instituţia publică implicată poate decide organizarea unei noi licitaţii cu strigare. CAP. 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale ART. 27 Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii vor comunica lunar Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerului Sănătăţii Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spaţiilor medicale proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor. ART. 28 (1) Înstrăinarea prin vânzare a spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se poate face prin exercitarea dreptului de preempţiune. (2) Dreptul de preempţiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) şi se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau Colegiul Farmaciştilor din România, după caz. (3) Proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoştinţeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau Colegiul Farmaciştilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

33


34

cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenţia de vânzare şi preţ, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoştinţat. (4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afişează intenţia şi preţul de vânzare pe site-urile proprii şi la sediul primăriei în a cărei rază se află spaţiul medical ce urmează să fie vândut. (5) Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. (6) În situaţia în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempţiune nu au comunicat intenţia lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempţiune se consideră stins, iar spaţiul medical şi terenul aferent se vând liber. (7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preţ mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempţiune. ART. 29 Contractele de vânzare-cumpărare prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra spaţiilor medicale şi terenurilor aferente fără respectarea dreptului de preempţiune sunt lovite de nulitate relativă. ART. 30 (1) Spaţiile medicale şi terenurile aferente în care funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, care aparţin domeniului public al statului trec în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se mandatează consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale să întreprindă măsurile necesare pentru vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, prevăzute la alin. (1), în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Inventarierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legale în vigoare. ART. 31 Spaţiile medicale prevăzute la art. 3 alin. (3) trec în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare. ART. 32 (1) Spaţiile medicale care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu sunt vândute de consiliile judeţene sau de consiliile locale sunt amenajate şi dotate de către autorităţile administraţiei publice locale, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conform standardelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice. (2) Sumele necesare amenajării şi dotării spaţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află acestea. ART. 33 Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. ART. 34 Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu p. Ministrul internelor şi reformei administrative, Liviu Radu, secretar de stat Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Bucureşti, 28 mai 2008. Nr. 68. --------------Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


MAY 2008

// CED RESOLUTION

PATIENT SAFETY

35

COUNCIL OF EUROPEAN DENTISTS (formerly EU Dental Liaison Committee) President Dr

Orlando Monteiro da Silva

T +32 (0)2 736 34 29

F +32 (0)2 735 56 79

ced@eudental.eu

www.eudental.eu

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


// INTRODUCTION The dental profession is committed to providing safe dental care, which is necessary for ensuring good general health, and aims to minimise risks and establish an open culture of patient safety, in which practitioners can learn from their own and others’ experiences. A number of international studies in recent times have concluded that action is needed to reduce the number of adverse events that occur in the health sector. Various international bodies, such as the World Health Organization (WHO), the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Council of Europe, have sought to identify patient safety risks and develop recommendations to help prevent adverse events. The European Commission has stressed the importance of patient safety as a political issue at EU level and is preparing proposals on patient safety in 2008. These proposals should build on the international work already done and should primarily seek to recommend action for Member States to implement in their health systems. It has to be remembered here that in accordance with the EC Treaty it is Member States which are primarily responsible for the organisation of healthcare services.

// PATIENT SAFETY IN THE DENTAL HEALTHCARE SETTING It is essential that action to improve patient safety at national, European and international level take into account the various healthcare settings in which patients are treated, since the types of patient safety risk and most appropriate ways of minimising them may vary according to healthcare setting. Most dental care in Europe is provided in liberal practice, in small structures, and in an environment where the dentist generally has complete individual

36

responsibility for the whole procedure of care of the patient. The risk of adverse events is present throughout that whole procedure, relating, for example, to diagnosis, faulty equipment, general safety of the practice, poor communication with the patient or other health professionals, inadequate infection control or waste management. It is important to remember that in the field of medical care "zero risk" does not and cannot exist. Reduction of adverse events and improvement of patient safety is most effectively achieved through prevention, and preventive action to reduce adverse events is in turn a facet of high quality healthcare. Quality cannot be promoted through force or sanctions from outside. It must be ensured that new measures ostensibly to improve patient safety, which can often add to the bureaucratic burden in the dental practice, do not hinder dentists from spending sufficient time with each patient, as this is an important parameter of high quality. The dental profession in every Member State has self-regulatory functions in promoting high quality, and

2/4

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


works, when necessary, with its respective governments in a co-regulatory context to achieve the same objective. The dental profession seeks to promote quality in many ways, including providing for continuing professional development to keep skills up to date; establishing local study groups for dentists and dental practices to learn from each others’ experiences; developing systems for reporting adverse events or near misses; and ensuring compliance with infection control and waste management laws. Much of this is implemented already in Member States, although action to improve patient safety is an ongoing preoccupation.

// PATIENT SAFETY IN THE CROSS-BORDER CONTEXT Particular patient safety issues arise where dental healthcare services are provided in a crossborder context, where either the patient or professional leaves their country of affiliation or of establishment. In the case of patient mobility, the trend of dental tourism, where patients travel long distances for often extensive but quick treatment, is one where patient safety comes under considerable threat. Pre-treatment planning and post-treatment care, which are essential parts of highquality health services, cannot easily be undertaken in this context. Also, communication between patient and professional, which is all-important to quality of care, can be hampered due to language difficulties. Better information needs to be made available to patients on the potential risks, and this sort of health tourism must not be promoted. In the case of professional mobility, quality standards, and thereby patient safety, is promoted through coordinated minimum training requirements for all Europe-trained dentists, provided for in Directive 2005/36. Beyond this, it is important that communication between competent authorities in different Member States be improved to ensure that consistent underperformance or, in rare cases, malpractice of mobile professionals can be more easily identified. Also, given the centrality of effective communication to safe healthcare services, it is essential that competent authorities be able to ascertain whether a health professional’s language knowledge is adequate.

// ROLE OF THE CED The CED is well placed to act as a liaison between its national member organisations to facilitate exchange of knowledge and experience on improving patient safety; and to recommend corresponding action. The CED is able to communicate the dental profession’s expertise in dealing with patient safety to the EU institutions and contribute to EU-level projects, such as the European Network on Patient Safety (EUNetPaS).

3/4

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

37


// CED RECOMMENDATIONS TO ITS MEMBER ORGANISATIONS The CED recommends that its member organisations: x

Seek to ensure that patient safety is part of undergraduate and post-graduate dental training curricula, to strengthen further the patient safety culture in healthcare.

x

Encourage their dentists to be actively aware of the various elements of their professional practice where patient safety can be compromised.

x

Encourage their dentists and the rest of the dental team to participate in continuing professional development relating to patient safety, to keep knowledge and skills up to date.

x

Ensure that dentists have a knowledge of languages necessary for practising in their country, in particular in order that they be able to communicate with patients and other professionals.

x

Seek to ensure that patient data is safely stored and available to health professionals as and when required, in accordance with national law.

x

Ensure official registration of qualifications of dentists.

x

Ensure transparency of the qualifications and competences of all other members of the dental team, as required by national law.

38

x

Consider establishing “study groups” to provide a forum for local dentists to discuss experiences openly and learn from each other.

x

Seek to introduce national systems for voluntarily and anonymously reporting adverse events, near misses and problems with medical devices, to enable all dentists to learn from their own and others’ experiences.

x

Promote the CED code of ethics and national ethical codes, since strong ethics underpin high quality and safety.

Adopted unanimously by the CED General Meeting on 17 May 2008

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


MAI 2008

// RESOLUTION DU CED

SECURITE DES PATIENTS

39

COUNCIL OF EUROPEAN DENTISTS (formerly EU Dental Liaison Committee) President Dr

Orlando Monteiro da Silva

T +32 (0)2 736 34 29

F +32 (0)2 735 56 79

ced@eudental.eu

www.eudental.eu

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


// INTRODUCTION Les chirurgiens-dentistes s’engagent à dispenser des soins dentaires, garants d’une bonne santé pour leurs patients en toute sécurité, en ayant pour objectif de réduire les risques et d’établir une culture ouverte de sécurité en direction de leurs patients, dans laquelle les chirurgiens-dentistes peuvent apprendre de leurs propres expériences ainsi que de celle des autres. Un certain nombre d’études internationales ont conclu ces dernières années qu’une action est nécessaire pour réduire le nombre d’évènements indésirables survenus dans le secteur de la santé. Les grands organismes internationaux, tels que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) et le Conseil de l’Europe, tentent d’identifier les risques pour la sécurité des patients et de développer des recommandations favorisant la prévention de ces évènements indésirables. La Commission européenne a fait de la sécurité des patients une priorité politique au niveau européen et prépare une proposition sur ce thème pour l’année 2008. Cette proposition se fondera sur les travaux internationaux déjà menés et s’efforcera de recommander aux Etats membres de prendre toute mesure pour mettre en œuvre cette sécurité des patients dans leurs propres systèmes de santé. Rappelons ici que conformément au Traité européen, la responsabilité de l’organisation de la santé incombe à chaque Etat membre.

// SECURITE DES PATIENTS AU CABINET DENTAIRE Il est essentiel que les actions menées pour améliorer la sécurité des patients, au niveau national, européen et international, tiennent compte des différents lieux de soins, au sein desquels les patients sont pris en charge, étant donné que les types de risques pour la

40

sécurité des patients et les possibilités de les réduire varient en fonction de l’environnement. La plupart des soins dentaires en Europe sont dispensés dans des cabinets libéraux de petites structures, et dans un environnement au sein duquel le chirurgien-dentiste a généralement a la responsabilité pleine et entière de la totalité de la procédure des soins. Le risque d’évènement indésirable est présent tout au long de la dispense de soins, et peut porter par exemple sur le diagnostic, un matériel défectueux, la sécurité générale du cabinet, un manque de communication avec le patient ou d’autres professionnels de santé, un contrôle inadéquat de l’infection ou la mauvaise gestion des déchets de soins. Il est utile de rappeler qu’en matière de soin médical, le risque zéro ne peut pas exister. La réduction du nombre de ces évènements indésirables et l’amélioration de la sécurité des patients peuvent être obtenues par la prévention, et les actions de prévention visant à réduire les évènements indésirables constituent d’ailleurs l’une des facettes des soins de qualité. La qualité ne peut pas être encouragée par des pressions ou des sanctions extérieures. Les

2/5

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


mesures mises en œuvre doivent contribuer à améliorer la sécurité des patients, ce qui peut avoir pour conséquence d’accroître la charge administrative du praticien mais en aucun cas ne doit l’empêcher de consacrer le temps médical nécessaire à chacun de ses patients, ce qui est un paramètre essentiel de la qualité. La profession dentaire, dans chacun des Etats membres, fait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la qualité et travaille lorsque nécessaire avec son gouvernement respectif dans un cadre co-règlementaire pour parvenir au même objectif. La profession dentaire s’efforce de promouvoir la qualité de différentes manières allant des dispositions offertes aux praticiens pour mettre à jour leurs compétences par la formation continue professionnelle, de l’établissement de groupes d’étude permettant aux chirurgiens-dentistes et aux cabinets dentaires de tirer profit des expériences des autres, du développement de systèmes permettant la déclaration d’évènements indésirables ou de quasi-fautes, à la garantie de conformité à la législation sur le contrôle des infections et la gestion des déchets. Nombre de ces méthodes sont déjà appliquées par les Etats membres, néanmoins l’amélioration de la sécurité des patients reste une préoccupation d’actualité.

// LA SECURITE DES PATIENTS DANS LE CONTEXTE TRANSFRONTALIER Des problèmes de sécurité des patients peuvent survenir à l’occasion de soins dentaires réalisés dans un contexte transfrontalier, dans lequel le patient ou le praticien quitte son pays d’affiliation ou d’établissement. Dans le cas de la mobilité du patient, le tourisme dentaire, c'est-à-dire lorsque le patient effectue un long déplacement pour recevoir un traitement intensif et très rapide, est un contexte dans lequel la sécurité des patients est la plus souvent menacée. Deux composantes essentielles des soins dentaires de qualité, à savoir la proposition de traitement et les soins consécutifs, peuvent difficilement être respectées dans ce contexte. De plus, la communication entre le praticien et son patient, élément essentiel à la qualité des soins, peut également être affectée par des problèmes de langue. Les patients doivent disposer de plus d’informations sur les risques potentiels et le développement du tourisme médical ne doit pas être encouragé. Dans le cas de la mobilité professionnelle, les normes de qualité et donc la sécurité des patients sont encouragées par les exigences minimales de formation des praticiens de l’art dentaire formés en Europe, citées dans la directive 2005/36. Au-delà, il est important que la communication entre les autorités compétentes des Etats membres soit améliorée de manière à ce que les actes mal réalisés ou les négligences soient aisément identifiables. La communication étant en outre essentielle aux services de santé, il est nécessaire que les autorités compétentes soient en mesure de vérifier que les professionnels de santé disposent d’une connaissance adéquate de la langue.

3/5

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?

41


// ROLE DU CED Le CED occupe une place privilégiée pour faire le lien entre ses organisations nationales membres et faciliter l’échange de connaissances et d’expériences sur les moyens pour améliorer la sécurité des patients et enfin recommander les actions nécessaires pour y parvenir. Le CED peut transmettre aux institutions européennes l’expertise de la profession sur ce sujet de la sécurité des patients et contribuer aux projets européens, tels que le Réseau Européen sur la Sécurité des Patients (European Network on Patient Safety, EUNetPaS).

// RECOMMANDATIONS DU CED A SES ORGANISATIONS MEMBRES Le CED recommande à ses organisations membres: x

De veiller à ce que la sécurité des patients soit enseignée dans la formation dentaire initiale universitaire pour renforcer la culture de la sécurité des patients au cours des soins.

x

De susciter auprès des chirurgiens-dentistes une prise de conscience des différents domaines de l’exercice de la profession où la sécurité du patient est impliquée.

x

D’encourager les chirurgiens-dentistes et l’ensemble de l’équipe dentaire à participer à des programmes de formation continue portant sur la sécurité des patients, de manière à mettre leurs connaissances et compétences à jour.

x

42

De s’assurer que les chirurgiens-dentistes possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans leur pays, leur permettant une bonne communication avec les patients et les autres professionnels.

x

De veiller à ce que les données du patient soient conservées de manière sécurisée et mises à la disposition des différents professionnels de santé en cas de nécessité et dans le respect des dispositions législatives de chaque Etat membre.

x

D’assurer l’enregistrement officiel des qualifications et des compétences des chirurgiens-dentistes.

x

D’assurer la transparence des qualifications et des compétences de tous les autres membres de l’équipe dentaire, en conformité avec la législation nationale.

x

De réfléchir à la création de « groupes d’étude » de manière à offrir un lieu de débat dans lequel les chirurgiens-dentistes pourront échanger librement leurs expériences.

4/5

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


x

D’encourager l’introduction de systèmes nationaux de déclaration anonyme et volontaire des évènements indésirables erreurs ou fautes, et des problèmes liés aux dispositifs médicaux de manière à permettre aux chirurgiens-dentistes de tirer profit des expériences vécues par leurs confrères.

x

D’encourager le code d’éthique du CED et les codes de déontologie nationaux, étant donné que le respect de l’éthique favorise la qualité et la sécurité.

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale du CED le 17 mai 2008

43

5/5

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


“High quality healthcare in Europe”

11 September 2008 09h30 – 12h30, European Parliament, Brussels

Roundtable “high quality healthCARE in Europe” Under the patronage of Othmar Karas, MEP A political debate on the draft Directive on the Application of Patients’ Rights in Cross-border Healthcare COM(2008) 414 final Organised by the Council of European Dentists (CED) and the Standing Committee of European Doctors (CPME) Moderated by Dr. Matthias Wismar, European Observatory on Health Systems and Policies On 11 September 2008 from 09h30 to 12h30, followed by a reception (registration as of 9.00 a.m.)

in the European Parliament in Brussels - Room P7C50 (Paul-Henri Spaak building)

44

___________________________________________________________________________ Welcome

• Othmar Karas, MEP

keynote address

• Androulla Vassiliou, European Commissioner for Health and Consumers (to be confirmed)

 Panel 1 The draft Directive on cross-border Healthcare Services – Viewpoints of the EU institutions • European Commission Bernard Merkel, European Commission, DG SANCO, Head of Unit • European Parliament Othmar Karas (EPP) Bernadette Vergnaud (PES) A representative of the European Liberal Democrats (ALDE) Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


• Representatives of the French and the Czech EU-Presidencies

 Panel 2 The draft Directive on cross-border healthcare services – Viewpoints of major health professions and patients Panel 1 participants will be joined by: • Dr. Michael Wilks, CPME President • Dr. Orlando Monteiro da Silva, CED President • Prof. Dr. Wolfgang Sprekels, CED Vice-President • Dr. Anders Olauson, President of the European Patients’ Forum Open discussion

 Conclusions by the moderator

Practical information

Registration Please return the attached registration form to the CPME secretariat before 29 August 2008: E-mail: secretariat@cpme.eu Fax: +32 (0)2 732 7344 Venue European Parliament Room P7C50 (Paul-Henri Spaak building) Rue Wiertz 77 1000 Brussels Simultaneous interpretation From and into English, French and German

45

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


“high quality healthcare in Europe” REGISTRATION FORM

11 September 2008 09h30 – 12h30, European Parliament, Brussels

Under the patronage of Othmar Karas, MEP A political debate on the draft Directive on the Application of Patients’ Rights in Cross-border Healthcare COM(2008) 414 final Organised by the Council of European Dentists (CED) and the Standing Committee of European Doctors (CPME) Thursday, 11 September 2008 – 09h30-12h30, followed by a reception In the European Parliament in Brussels, Room P7C50 (Paul-Henri Spaak building) Registration as of 9.00 a.m. Please return this registration form to the CPME Secretariat by email (secretariat@cpme.eu) or by fax (+32 (0)2 732 73 44).

46

I will attend the meeting I will not attend the meeting

Name: First name: Position: Association: Tel: Fax:

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


47

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


48

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


49

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


50

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


51

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


52

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I


53

I nr. 4 • 2008 I Stomatologia Privatã QUO VADIS?


54

Stomatologia Privatã QUO VADIS? I nr. 4 • 2008 I

Buletin Informativ Quo Vadis nr 4 2008  

• SCRISOARE DECANILOR FACULTĂŢILOR DE STAT • NU UITAŢI FDI 2008 STOCKHOLM • VÂNZAREA SPAŢIILOR MEDICALE • CE ESTE AMSPPR – CE ESTE CMDR ? An...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you