Water Footprint - February 2022 Newsletter

Page 1

2/27/2022

WATER FOOTPRINT Buletinul lunii februarie February Newsletter 2022 ERASMUS + KA210-SCH-C443E706 2021-2023

User

WATFOP


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Buletinul lunii februarie 2022

“Apa este mai mult decât o condiţie a vieţii, ea este izvorul vieţii, este sângele albastru al Pământului. Apa este o bogăţie fără seamăn pe Pământ; cea mai curată, cea mai pură, sufletul Pământului.” (Antoine de Saint-Exupéry, “Terre des hommes”

În agitaţia vieţii cotidiene, tot mai puţin medităm asupra faptului, că toate formele de viaţă cunoscute depind de apă. -Ce este apa şi care este rolul ei? -Cum să facem să nu risipim resursele deja existente de apă? -Cum poate fi soluţionată problema apei potabile la nivelul fiecărui stat? -Ce măsuri pot fi luate pentru a se asigura o distribuţie mai eficientă a apei? Prin activitățile lunii februarie am reflectat asupra acestor întrebări. Sub coordonarea României s-au derulat trei activități: -Concurs LOGO-ul proiectului -VIDEO „Cum ne putem reduce amprenta personală a apei ” - Realizarea unor prezentări privind politicile naționale privind resursa de apă. Acțiunea 4- Concurs LOGO-ul proiectului Picăturile de apă descompun pietrele. Aminteşte-ţi mereu aceste lucruri, copile. Aminteşte-ţi că tu eşti, jumătate, apă. Margaret Atwood Un logo este cel mai important instrument al identității vizuale a unui proiect. El este reprezentat de o imagine simbolica pentru proiect, poate fi un simbol grafic sau text, de orice forma și culoare. 1


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

February Newsletter 2022

“Water is more than a condition of life, it is the source of life, it is the blue blood of the Earth. Water is the Earth’s unparalleled wealth; the cleanest, purest, soul of the Earth.” (Antoine de Saint-Exupéry, “Terre des hommes”

In the chaotic rhythm of everyday life, we meditate less and less on the fact that all known forms of life depend on water. -What is water and what is its role? -How not to waste existing water resources? -How can each state find a solution to the problem of drinking water? -What measures can be taken to ensure a more efficient distribution of water? Through the activities of February we reflected on these questions. Under the coordination of the Romanian team, three activities were organised: -Contest for choosing the Project LOGO -VIDEO "How we can reduce our personal water footprint" -Creating presentations regarding national water resources policies. ACTION 4 – Project LOGO Contest Drops of water break down stones. Always remember these things, child. Remember that you are half water. Margaret Atwood A logo is the most important emblem of a project's visual identity. It is represented by a symbolic image for the project, it can be a graphic or text symbol, of any shape and color. 2


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Fiecare țară a transmis informația către elevi cu privire la acest concurs printr-o întâlnire online cu elevii sau în mod direct. La nivelul fiecărei țări au fost selectate trei sigle care apoi au intrat în concursul de selecție a siglei reprezentative a proiectului prin votul paricipantilor la proiect.

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Portugalia - Logo Logo 3

Logo 4

România- Logo

3

Logo 5


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Each country has provided information to the students about this contest through an online meeting with students or directly. Three logos were selected by each country which then organised the competition for the selection of the logo which is most representative of the project by the vote of the participants in the project.

Logo 1

Logo 2

Logo 3

Portugal - Logo Logo 3

Logo 4

Romanian- Logo

4

Logo 5


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Logo 6

Logo 7

Logo 8

Turcia- Logo

100 de elevi si profesori au participat la votarea siglei reprezentative a proiectului. Astfel, cu 43 de voturi pentru pentru, a fost aleasa silgla nr. 5 din tabelul anterior. ACȚIUNEA 5 -VIDEO „Cum ne putem reduce amprenta personala a apei ” “Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieţii pe pământ.” Leonardo da Vinci Apa are un impact esențial și semnificativ în asigurarea calității vieții, dar fiind folosită în multe scopuri (agricole, industriale sau casnice), ea devine o resursă din ce în ce mai rară. De aceea este important sa reducem consumul de apă și să pastram calitatea ei, iar acest lucru se poate face numai printr-o responsabilizare a tuturor, educația având desigur un rol important. Apa este peste tot în jurul nostru, suprafața planetei Pământ fiind de aproximativ 70% apă. Apa cade din cer din belșug, hrănind copacii și plantele care ne hrănesc. Fără apă, viața nu ar exista. Salvând apa, salvăm viata pe Pamant !

5


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Logo 6

Logo 7

Logo 8

Turkey- Logo

100 students and teachers participated in the voting of the representative logo of the project. Thus, with 43 votes in favor, logo no. 5 of the previous table was chosen.

ACTION 5 – VIDEO „How we can reduce our personal water footprint” “Water has been given the power to become the essence of life on earth.” Leonardo da Vinci Water has an essential and significant impact on ensuring the quality of life, but being used for many purposes (agricultural, industrial or domestic), it is becoming an increasingly rare resource. That is why it is important to reduce water consumption and maintain its quality, and this can only be done by making everyone responsible and education of course has an important role. Water is all around us, the surface of Earth being about 70% water. Water falls from the sky in abundance, feeding the trees and plants that feed us. Without water, life would not exist. By saving water, we save life on Earth!

6


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Fiecare țară a realizat activități cu elevii prin care sa se informeze cum s-ar putea reduce amprenta personală apei. Aceste activități s-au finalizat prin realizarea unor proiecte sub formă de film pentru motivarea colegilor lor de a se implica în acest efort necesar de reducere a consumului personal al apei. Elevii au aflat astfel ca atitudinea noastra contează şi chiar ei pot schimba atitudinea oamenilor faţă de problema mondială a apei.

„Cum ne putem reduce amprenta personala a apei ”- Portugalia

„Cum ne putem reduce amprenta personala a apei ”- Turcia https://www.youtube.com/watch?v=umbsdwdC7Kw&t=86s

7


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Each country conducted activities through which students could learn how to reduce their personal water footprint. These activities were completed by creating film projects to motivate their colleagues to get involved in this effort which is essential for reducing personal water consumption. Students have learned that our attitude matters, and that they can change people's attitudes toward the world's water problem.

"How can we reduce our personal water footprint"- Portugal

"How can we reduce our personal water footprint"- Turkey https://www.youtube.com/watch?v=umbsdwdC7Kw&t=86s

8


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

„Cum ne putem reduce amprenta personala a apei " - România https://www.youtube.com/watch?v=EKKjHBvwvpQ https://www.youtube.com/watch?v=GcrtXNqiw3o

ACȚIUNEA 6 - realizarea unor prezentări privind politicile nationale La Forumul Mondial al Apei in 2000 de la Haga, Cadrul de Acţiune al GWP (Parteneriatul Global al Apei) a declarat că,adesea, criza apei este o criză a guvernării şi a identificat eficientizarea guvernării apei ca fiind una dintre cele mai înalte priorităţi de acţiune Întreaga istorie a omenirii izvorăşte din apă. Apa a avut, din timpuri imemoriale, o însemnătate mare pentru om şi omenirea din care facem parte. Civilizaţia veche a apărut în jurul surselor de apă şi tot aici s-a dezvoltat civilizaţia nouă. Apa ca resursă naturală, limitată în volum şi calitate, este extrem de importantă pentru economia şi sfera socială la nivel naţional, regional şi internaţional. Este, în acelaşi timp, o resursă regenerabilă, fiind supusă unui proces de reîmprospătare, ca urmare a unui circuit natural. Fiind folosită extensiv în agricultură şi industrie, apa ar trebui să primească din ce în ce mai multă atenţie pentru a fi folosită cât mai judicios atât pentru prezent, cât şi pentru generaţiile viitoare. Datorită creşterii populaţiei mondiale, dar şi a altor factori, tot mai puţini oameni beneficiază de apă potabilă. Din acest motiv, apa devine o resursă strategică pentru multe ţări

9


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

"How can we reduce our personal water footprint" - Romania https://www.youtube.com/watch?v=EKKjHBvwvpQ https://www.youtube.com/watch?v=GcrtXNqiw3o ACTION 6 – creating presentations regarding national policies At the 2000 World Water Forum in The Hague, the GWP (Global Water Partnership) Framework for Action stated that the water crisis is often a crisis of governance and identified water efficiency as one of the highest priorities.

The whole history of mankind springs from the water. Water has, since time immemorial, been of great significance to man and to the humanity of which we are a part. The old civilization appeared around water sources and also here the new civilization developed. Water as a natural resource, limited in volume and quality, is extremely important for the economy and the social circle at national, regional and international level. It is, at the same time, a renewable resource, being subjected to a process of refreshment, as a result of a natural circuit. Being used extensively in agriculture and industry, water should receive more and more attention in order to be used as judiciously as possible for both the present and future generations. Due to the growth of the world's population, but also other factors, fewer and fewer people benefit from drinking water. For this reason, water is becoming a strategic resource for many countries.

10


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Este datoria fiecărui stat de a crea un cadru legislativ care să conducă la utilizarea responsabilă a apei. Fiecare țară parteneră a realizat prezentări cu privire la politicile naționale privind gospodarirea apelor și a modului de reducere a consumului de apă.

Politicile naționale privind gospodarirea apelor- Turcia https://www.youtube.com/watch?v=b239lSug6lY

Politicile naționale privind gospodarirea apelor- Portugalia https://www.youtube.com/watch?v=uzUHs2ez2jI

11


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

It is the duty of every state to create a legislative framework that leads to the responsible use of water.

Each partner country made presentations on national water management policies and how to reduce water consumption.

National water management policies - Turkey https://www.youtube.com/watch?v=b239lSug6lY

National water management policies - Portugal https://www.youtube.com/watch?v=uzUHs2ez2jI

12


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

Politicile naționale privind gospodarirea apelor - Romania https://www.youtube.com/watch?v=1uCbr2sFPjM https://www.youtube.com/watch?v=EKKjHBvwvpQ

De asemenea, a avut loc a doua intalnire online a profesorilor din proiect pentru a analiza stadiul de realizarea a proiectului și pregatirea mobilitatii din Portugalia ( 18 februarie 2022).

13


ERASMUS + - KA210-SCH-C443E706 Dr. Serafettin Tombuloglu Anadolu Lisesi, Ankara, Turkey Agrupamento de Escolas de Pinheiro, Penafiel, Portugal Școala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu”, Bucharest, Romania

National water management policies - Romania https://www.youtube.com/watch?v=1uCbr2sFPjM https://www.youtube.com/watch?v=EKKjHBvwvpQ A second online meeting of project teachers was also held to review the status of the project and the preparation of mobility in Portugal ( February 18, 2022).

14