Page 1

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์

วรวรรณ ศรีสุวรรณ


• เพื่อให้นักเรียนทราบถึงดาวเคราะห์ที่มีอยูใ่ นระบบสุริยะ จักรวาล • นักเรียนสามารถเรียงลาดับดาวเคราะห์ตามระบบสุริยะ จักรวาลได้


ในระบบสุริยะจักรวาลมีดาวเคราะห์ ทั้งหมดกี่ดวง ????????????


ทฤษฎีเนบิวลา เป็ นแนวความคิดของคานท์ และ ลาปลาซได้ รวบรวมทฤษฎีที่ดีที่สุด ฮอยล์เสนอว่าแรกเริ่มมีกอ้ นก๊าซและฝุ่น หมุนรอบตัวเอง และยุบตัวลงที่ใจกลางเกิดดวงอาทิตย์ขึ้น ฝุ่นก๊าซที่ เหลือจะแผ่แบนเป็ นวงแหวนล้อมรอบโดยมีสนามแม่เหล็กเป็ นเครื่อง เชื่อมโยง ต่อมาเม็ดฝุ่นก่อตัวและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในวงแหวน กลายเป้น ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ระบบสุริยะประกอบด้วยดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ 8 ดวง [ดาวพุธ] [ดาวศุกร์] [โลก] [ดาวอังคาร] [ดาวพฤหัส] [ดาวเสาร์] [ดาวยูเรนัส] [ดาวเนปจูน]


ดวงอาทิตย์เป็ นส่วนสาคัญที่สุดของระบบสุริยะ เป็ น ผูด้ ึงดูดให้ดาวเคราะห์ท้งั เก้าดวงอยูใ่ นตาแหน่ งที่เป็ นอยูแ่ ละ ดวงอาทิตย์ยงั ให้แสงและความร้อนกับดาวเคราะห์น้ันด้วย ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ระบบสุริยะก็จะมืดมิดและหนาวเย็น เมื่อ ผ่าดวงอาทิตย์ออกมาเป็ นชิ้ นภายในดวงอาทิตย์น้ันไม่ได้แข็ง เหมือนโลก ดวงอาทิตย์เป็ นกลุ่มก๊าซดวงใหญ่ที่ลุกเป็ นเปลว ไฟ ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียม ดวง อาทิตย์ไม่ได้เผาไหม้ดว้ ยการเปลี่ยนก๊าซไฮโดรเจนเป็ นก๊าซ ฮีเลียม ดวงอาทิตย์เป็ นสิ่งที่รอ้ นที่สุดในรบบสุริยะที่ใจกลาง ดวงอาทิตย์จะร้อนถึง15 ล้านองศาเซลเซียส


อยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด โคจรรอบดวงอาทิตย์1 รอบ ใช้เวลา88วัน เป็ นดาวเคราะห์ที่หมุนเร็วที่สุด มีขนาด หนึ่ งในสามของโลกยานอวกาสที่ส่งชึ้ นไปบนดาวพุธคือยาน มารีเนอร์ 10 ของสหรัฐฯ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1300 กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขา กลางวันจะร้อนมากและตอนกลางคืนก็ หนาวมากเช่นกัน เนื่ องจากแกนกลางของดาวพุธมีแกนเหล็ก จึงทาให้ดาวพุธมีสนามแม่เหล็ก


มีอีกชื่อหนึ่ งว่าดาววีนัส เป็ นดาวเคราะห์ดวงที่สอง จากดวงอาทิตย์อยูห่ ่างจากโลก42ล้านกิโลเมตร ถือเป็ นดาว เคราะห์ที่อยูใ่ กล้โลกมากที่สุดยานอวกาศที่ขึ้นไปบนดาวศุกร์ เป้นครั้งแรกคือยานมารีเนอร์ 2 ได้ส่งข้อมูลถึงอุณหภูมิของ ดาวศุกร์ บรรยากาศของดาวศุกร์มีคาร์บอนไดออกไซด์ และ กรดซัลฟิ วริกเกือบทั้งหมดซึ่งปิ ดกั้นแสงของดวงอาทิตย์ทาให้ พื้ นผิวของดาวเคราะห์มีสีแดงสลัว


โลกเป็ นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ งในระบบสุริยะอยูห่ า่ ง จากดวงอาทิตย์ประมาณ150 ล้านกิโลเมตร เต็มไปด้วยหิน ขนาดเล็กโลกใช้เวลาหนึ่ งปี ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้ เวลาหนึ่ งวันหรือ 24 ชัว่ โมงในการหมุนรอบตัวเอง


ดาวอังคารเป็ นดาวดวงที่สี่จากดวงอาทิตย์ใช้เวลา 687 วันในการ หมุนรอบดวงอาทิตย์ มีขนาดครึ่งหนึ่ งของโลก มองเห็นได้ใน เวลากลางคืนเพราะมีสีค่อนข้างแดงยานอวกาศลาแรกที่บินผ่านดาว อังคารคือมารีเนอร์ 4 ทาให้แน่ ใจได้วา่ ดาวอังคารเป็ นหลุมคบล้ายๆกับ หลุมบนดวงจันทร์ ยานไวกิ้ งได้พบว่าดาวอังคารมีอุณหภูมิแตกต่างกัน มากมีบรรยากาศที่เบาบางประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และ ออกซิเจนเล็กน้อยดาวอังคารมีดวงจันทร์2ดวงคือ โฟบอสและไดมอส


ใช้เวลาประมาณ 12 ปี ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เป็ นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกาลิเลโอเป็ นผูค้ น้ พบดวง จันทร์ที่สว่างที่สุดของดาวพฤหัสดาวดวงนี้ ประกอบด้วยก๊าซ จานวนมากส่วนใหญ่เป็ นก๊าซไฮโดรเจน และฮีเลียม ภาพที่ เห็นนั้นเป็ นเพียงกลุ่มควันของก๊าซเท่านั้น สีขาวเป็ นก๊าซ แอมโมเนี ย สีสม้ เป็ นก๊าซและสารประกอบของซัลเฟอร์ คาด กันว่าภายใต้กลุ่มควันเป็ นชั้นโลหะเหลวหรือไม่ก็แกนหินยาน อวกาศลาแรกที่ถกู ส่งไปคือ ไพโอเนี ยร์ 10 และ 11 ได้ ถ่ายภาพของดาวและให้รายละเอียดของดวงจันทร์ของมัน ค้นพบวงแหวน


เป็ นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบใช้เวลาในการหมุนรอบดวงอาทิตย์ 29 ปี เป็ นดาวที่อยูห่ า่ งไกลที่สุดที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมมีดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดคือ ดาวไททัน วงแหวนของดาวเสาร์คืออนุ ภาคของหินและน้ าแข็งที่หมุนรอบดาวเสาร์ มีความหนา 30 เมตรมีรปู แบบการเคลื่อนไหวของ อนุ ภาคที่ประกอบขึ้ นเป็ นวงแหวนมีความซับซ้อนมาก ยานอวกาศวอยา เจอร ์์ 1 และ 2 พบว่าพื้ นผิวของดาวเสาร์เป็ นชั้นของกลุ่มควัน แอมโมเนี ย


ใช้เวลา 84 ปี ในการหมุนรอบดวงอาทิตย์วิลเลี่ยม เฮอรส์เชลเป็ นผูค้ น้ พบ ดาวยูเรนัสมีวงแหวนเช่นเดียวกับดาว เสาร์มีท้งั หมด11วงเป็ นก้อนน้ าแข็งขนาดเท่าก้อนหิน ยาน อวกาศที่เคยบินผ่านดาวดวงนี้ เป็ นลาแรกคือ ยานวอยาเจอร์ 2 มีดวงจันทร์ท้งั หมด15 ดวง บรรยากาศประกอบด้วย ไฮโดรเจนเป็ นส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าลึกลงไปในกลุ่ม ควันมีมหาสมุทรของน้ าและแอมโมเนี ย


เออร์เบนน เลเวอริเออร์เป็ นผูค้ น้ พบดาวดวงนี้ และ ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งทะเลของโรมัน ดาวเนปจูนห่างจาก โลกประมาณ 4500 ล้านกิโลเมตร ยานอวกาศที่ให้ขอ้ มูล มากที่สุดในการศึกษาดาวเคราะห์ดวงนี้ คือ ยานอวกาศวอยา เจอร์ 2บรรยากาศของดาวดวงนี้ ประกอบด้วยไฮโดรเจน ฮีเลียมและมีเธน ก๊าซมีเธนเป็ นก๊าซที่ทาให้ดาวดวงนี้ มีสีน้ า เงิน ดาวเนปจูนเป็ นดาวที่ให้ความร้อนมากกว่าความร้อนที่ มันได้รบั จากดวงอาทิตย์ ดาวเนปจูนเป็ นดาวที่มีวงแหวน เช่นเดียวกับดาวเสาร์มีดวงจันทร์ 8 ดวง


2/2 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-7174 , 0-2583-7158 www.ampornpaisarn.ac.th

ระบบสุริยะจักรวาล  

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you