Page 1

Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

ESBORRANY DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL MENJADOR

ASPECTES GENERALS

Aquest document regularà el funcionament del menjador escolar en els aspectes d’organització interna, funcionament i disciplina. El menjador és un servei complementari i no obligatori per als alumnes de l’escola i també per als membres de la comunitat educativa que ho sol·licitin. L' Associació de Pares és el qui gestiona i es fa responsable d’aquest servei i és a qui s’han d’adreçar les queixes i suggeriments, que sempre hauran de ser per escrit mitjançant correu electrònic, bústia o el bloc de l’AMPA. La Junta de l'AMPA, o la Comissió de menjador que es designi, serà l’encarregada de dur a terme les tasques administratives i de gestió del menjador. Hi haurà també una "Comissió de seguiment" formada per 2 representants de l’AMPA, 2 representants del claustre del professorat, el/la coordinador/a del menjador, 1 responsable de la/les empresa/es contractada/es pels serveis de menjador i/o monitoratge. La composició d’aquesta Comissió de seguiment està aprovada pel Consell Escolar. L'AMPA contractarà una o vàries empreses de serveis, de qui dependrà el tema d’alimentació i la contractació del personal de cuina i de monitoratge, si s’escau, ja que aquest servei també es podrà contractar de manera independent. En l’aspecte formal organitzatiu del menjador cal contemplar 3 punts de planificació: a) Contracte entre l’AMPA i les empreses ARAMARK i E2. Aquest és el marc regulador i estableixi les competències de cadascuna de les parts per tal de facilitar la prestació del servei de menjador i monitoratge. b) El Pla de Funcionament del Menjador. Defineix el funcionament general del menjador i haurà de ser aprovat pel Consell Escolar c) El Reglament de Règim Intern del Menjador. Donarà les regles per tal que el Pla de funcionament es pugui desenvolupar correctament.

1/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

1.- Normativa general de finançament del servei 1.1.- El preus de menjador per cada comensal seran fixats pel Consell Escolar i aprovats en començar cada curs escolar i podran variar al llarg del curs si es considera necessari. 1.2.-

Els alumnes becaris hauran d’abonar el cost del servei fins que les institucions

pertinents abonin els ajuts. En aquest moment es donarà a les famílies els imports corresponents. Les excepcionalitats hauran de contemplar-se com a qüestió d’assistència social i es recomanarà a les famílies implicades que facin les peticions més convenients prop de les institucions públiques i privades que tenen cura d’aquest afer. 1.3.- Es considerarà usuari fix l’assistència al menjador durant com a mínim tres dies a la setmana, la resta de comensals es consideraran usuaris eventuals. 1.4.- El pagament del servei es farà per mensualitats. A principis de mes es girarà el rebut a través de l’entitat bancària que determini l’AMPA. En el cas que un usuari fix no hagi pogut fer ús del servei per malaltia o altres causes al mes següent es retornaran els diners corresponents a aquests dies sempre i quan s’hagi avisat a l’AMPA amb antelació. 1.5.- No serà admès cap comensal que tingui pendents de liquidació quotes anteriors encara que aquestes siguin de cursos anteriors, i/o de germans/es 1.6.-Tractament dels Impagats: Quan una família incompleixi la seva obligació de pagar el rebut mensual de menjador, serà requerida per tal que el liquidi, el deute pendent. Si no es liquida el deute en el termini d’una setmana, mitjançant comunicació escrita als pares, se’ls informarà que a partir del dia següent perdran el dret a seguir utilitzant el servei de menjador. Fet que també es posarà en coneixement de l’equip directiu del Centre. Quan es tracti d’usuaris becats, també s’informarà al Consell Comarcal del Gironès de la pèrdua de la condició d’usuari de menjador als efectes pertinents. 1.7.- Les despeses ocasionades per devolucions siguin de la índole que siguin, bancàries, de reclamació, etc. de rebuts aniran a càrrec dels usuaris.

2/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

2.-Inscripció al menjador 2.1.- Abans de principi de curs cada usuari del menjador haurà d’omplir un formulari on hi constaran els dies que farà ús del servei, així com altres dades d’interès. Aquest formulari s’entregarà a l’AMPA. 2.2. Es considerarà que l’usuari fix farà ús del servei en els dies que consten en el formulari que s’haurà entregat a l’AMPA. En el cas que no puguin fer us del servei de menjador per malaltia hauran de comunicar-ho a l’AMPA el primer dia de malaltia i també el dia en que ja està bé i torna a fer ús del servei. Aquestes comunicacions s’hauran de realitzar mitjançant tres possibilitats: via correu electrònic a l’adreça de l’AMPA (ampapladegirona@gmail.com), trucant o enviant un SMS al telèfon de l’AMPA 649474085 o bé deixant una nota escrita a la bústia de l’AMPA. Les notificacions es podran fer a partir de les 8 del matí i sempre abans de 2/4 de 10 del matí. En aquesta comunicació hi haurà de constar el nom i el curs de l’usuari. 2.3 Als usuaris esporàdics no se’ls facturarà el menjador a través del banc. Caldrà que comprin tiquets (al despatx de l’AMPA els informaran de com fer-ho) i els entreguin el dia que es queden a dinar al/la coordinadora del menjador en arribar a l’escola. 2.4 Les necessitats de menú especial degut a malaltia es comunicaran mitjançant les tres vies que s’expliquen en el punt 2.2 i sempre abans de 2/10 del matí. 2.5.-No s’admetrà cap comensal després de la formalització de les inscripcions diàries a 2/4 de 10 del matí. Tampoc s’abonarà la quota de pagament del menjador a aquells usuaris del menjador que no notifiquin la seva no assistència abans de l’hora esmentada. 3.-Normes i ordenació de l’alumnat 3.1.-L’horari ordinari de menjador comprèn de les 12 fins a les 15 h pels alumnes d’Educació Infantil i de 13 a 15 h pels d’Educació Primària . 3.2.-Els alumnes inscrits al menjador no podran absentar-se dintre de l’horari establert per aquest servei. Excepcionalment i només sota autorització signada pels pares es permetrà sortir a un alumne. 3.3.-Medicació, dieta i al·lèrgia: En cas de rebre medicació, patir alguna al·lèrgia o bé estar sotmès a una dieta sota prescripció mèdica, s’haurà de justificar amb la certificació corresponent del metge que ho determini. No s’atendran dietes especials sense justificació mèdica.

3/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

3.4.- Per incompliment de les normes establertes es donaran els correctius corresponents. especificats en el capítol 9è d’aquest reglament. 3.5.- Durant l’horari de menjador es faran tres torns diferenciats, ja sigui per menjar o per atenció fora del menjador. El 1er torn el formaran tots els alumnes d’Educació Infantil. El 2on i 3er torn el constituiran els alumnes d’Educació Primària. 3.6.- L’organització general del servei del menjador està regulat pel Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar 3.7.-Els dies de pluja o mal temps, es proposaran activitats en llocs tancats de l’escola sota el control dels respectius monitors. 3.8.-Activitats extra escolars dintre de l’horari de menjador:

Dintre l’horari de

menjador, i després de dinar, l’AMPA podrà organitzar diferents activitats extra-escolars pels alumnes d’Educació Infantil. Els alumnes de P3 podran realitzar l’activitat de migdiada. aquestes activitats estaran organitzades per l’AMPA. Els monitors de les diferents activitats extra escolars realitzades dintre de l’horari de menjador es faran responsables de l’alumnat al seu càrrec fins que hagin finalitzat la seva funció. 4.- Organització dins el local del menjador i al pati: 4.1.-Els alumnes del 1er torn (P3, P4 i P5) són recollits a les 11:55 h i les monitores els acompanyen al lavabo on fan les seves necessitats i es renten les mans,

entren al

menjador aproximadament a les 12:05, abans s’ha passat llista. Els alumnes de 1er torn estaran atesos pel nombre de monitors que acordi el Consell Escolar. 4.2.-Un cop han acabat de dinar, aproximadament a les 12:45 h surten del menjador i les monitores les acompanyen al seu pati. A les 12:50 als nens de P3 que fan migdiada se’ls acompanya al lavabo on es renten les mans i fan les seves necessitats i posterioment a l’aula on dormen. A les 14:10 els nens que no dormen surten al pati, els nens que no dormen però es porten bé es poden quedar descansant. A les 14:30 es comença a despertar als nens. A les 14:45 van al lavabo i comencen a fer files. A les 15:00 h entren tots a classe. Una monitora vigila als nens mentre dormen, la resta està en el pati vigilant la resta de nens.

4/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

4.3.-Els comensals del 2on torn entraran al menjador aproximadament a les 13:00 hores i els del 3er torn a les 14:00 h, en el dos casos després de trucar el timbre. Abans d’entrar al menjador, es rentaran les mans un per un en els lavabos destinats per aquest fi, posteriorment, es passa llista. Un monitor s’assegura que es rentin les mans i facilitat paper i sabó, un altre monitor ajuda a fer files i ajuda a tancar les portes del pati i posa una tanca a les escales per evitar que els alumnes hi pugin pujar. Uns altres 3 monitors passen llista. Una vegada dins el menjador es col·loquen a les taules i un monitor els recorda breument les normes, explica el menú. A dins el menjador queden 3 monitors i a fóra el pati uns altres 3 monitors que es distribuïen en 3 zones (zona de les grades i pista, zona de la sorra i zona de la tanca exterior). Els monitors s’intercanvien de manera que els que al segon torn estaven a fóra al patí passen a l’interior del menjador en el tercer torn i a l’inrevés per a la resta de monitor.

Els alumnes del 2 on torn surten del menjador

aproximadament a les 13:50 i els del 3er torn surten a les 14:40h. 4.4.- A les 14:50 h s’obren les portes del pati als alumnes que no s’han quedat a dinar, un monitor controla l’accés, la resta monitors està en el pati. A les 15:00 h sona el timbre i els alumnes fan files.

5.-Normes per al personal d’atenció als alumnes El personal d’atenció als comensals són monitors que depenen laboralment de la/les empresa/es de serveis contractada pel menjador de l’Escola, però que funcionalment estan sota la dependència de l’AMPA del Centre. Hi haurà una persona que serà l’encarregada de coordinar tots el monitors i que serà el/la Coordinador/a de menjador. 5.1.-Nombre de monitors contractats. El nombre de monitors dependrà del nombre de comensals i haurà de ser aprovat pel Consell Escolar i hauran de garantir el bon funcionament del servei del menjador. És evident que durant un mateix curs pot variar el nombre de monitors. La seva tasca es realitza de 12:00 a 15:00 hores i comporta assumir la responsabilitat en quant a incidents i conflictes que es puguin donar en aquesta franja horària amb els alumnes de menjador així com buscar una solució. S’entén com a incidents i conflictes: a) Accident físic: primers auxilis, avisar pares serveis mèdics i informar a l’Escola. Al menjador hi haurà una farmaciola amb material suficient per atendre les contingències de petites ferides.

5/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

b) Baralles: Solucionar i sancionar. c) Desperfectes dins l'Escola: Solucionar i informar a Direcció i al Coordinador de Menjador que informarà a l’AMPA. d) Desperfectes que afectin a tercers: Atenció a les persones perjudicades, sanció i informar a Direcció i al Coordinador Menjador. e) Altres: Malaltia, canvi de roba, etc. .... cercar solució.

5.2.- Funcions generals 5.2.1. Tenir cura de les taules dels comensals per al bon funcionament del servei. 5.2.2.-Distribuir el menjar per les taules amb la finalitat que tothom rebi la ració estipulada i que cap nen s'hagi d'aixecar de la taula. 5.2.3.- Supervisió i mantenir l'ordre, silenci i hàbits de menjar. 5.2.4.- Mantenir l'ordre i el control assignat a cadascú. 5.2.5.- Orientar a l’alumnat en els hàbits alimentaris i ajut en els hàbits socials durant l’activitat del menjador. 5.2.6.- Ajut en l’ús i conservació del parament del menjador. 5.2.7.- També podran desenvolupar activitats d'animació i esbarjo. 5.2.8.- En general qualsevol altra tasca que es consideri exigible relacionada amb la vigilància de l’alumnat en el període interlectiu 5.2.9.-Els monitors es distribuiran de manera que els alumnes es trobin sempre sota la seva supervisió, tant a dins del menjador com fora al pati, després i/o abans de dinar. 5.2.10.- Informació a les famílies. Cada 3 mesos, cadascun dels monitors farà un informe dels alumnes del seu grup, adreçat als pares, on farà constar els aspectes de comportament, actituds i hàbits tant dins del menjador com en el temps d'esbarjo, destacant si s'escau, els aspectes a millorar. Paral·lelament, els monitors d’infantil ompliran una graella diàriament per tal d’informar a les famílies de com han menjat els alumnes. Aquesta graella es penjarà a les portes de les classes. Els alumnes de P3 tindran també una graella informant de com han dormit. 5.2.11.-Els monitor/es informaran al pares en el mateix dia i mitjançant nota escrita que lliuraran al tutor/a del curs corresponent, d’aquelles incidències que tinguin a veure amb possibles malalties o canvis físics anormals, com poden ser, vòmits, mal de panxa, diarrees, etc., per tal que la família pugui prendre les mesures pertinents. En aquest aspecte es tindrà especial vigilància pel que fa als alumnes de P3 a P5. 5.2.12.-Dur un registre diari d’incidències a fi d’informar al coordinador de menjador. 5.2.13.-Si hi ha alguna família que creu convenient parlar amb els monitors es facilitarà una entrevista amb el/la coordinador/a del menjador.

6/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

5.3 Funcions Coordinador de Menjador 5.3.1 El Coordinador del menjador serà el responsable d’organitzar i coordinar tots els monitors. Les seves funcions estaran regulades i supervisades per l’AMPA. 5.3.2 També serà el responsable de la gestió diària de les inscripcions al menjador a partir dels llistats d’usuaris fixos que li haurà donat l’AMPA i la consulta del correu electrònic, els SMS rebuts, les trucades de telèfon i les notificacions escrites realitzades abans de 2/10 de 10, per conèixer les possibles variacions en aquestes llistes així com les altes d’usuaris esporàdics. Setmanalment, s’informarà de les sortides previstes per a la setmana següent que puguin afectar al servei del menjador. 5.3.2 Durant l’horari del servei de menjador supervisarà el bon funcionament d’aquest servei. Verificarà que cada monitor realitza correctament la tasca que tingui assignada. També portarà un control de les activitats extraescolars, especialment el compliment dels horaris així com l’assistència dels monitors i alumnes 5.3.3 Realitzarà la supervisió i seguiment de les incidències que hi pugui haver-hi i serà el responsable de les decisions a prendre en aquell moment. En el cas d’incidències greus o molt greus que puguin pertorbar el desenvolupament de les classes n’informarà al tutor/a. 5.3.4. Periòdicament assistirà a les reunions amb la Comissió del Menjador.

5.4.-Normes per desenvolupar el servei de monitoratge. Algunes obligacions de desenvolupament del treball són: 5.4.1.-Els monitors hauran de portar un vestuari adequat

a les tasques de

monitoratge dins el menjador. Pel que fa a l’estona de pati, portaran també un vestuari identificatiu d’un color vistós (polar, samarreta...) que permeti als alumnes localitzar-los immediatament quan els necessitin. 5.4.2.- Els monitors tractaran amb respecte tots els alumnes comensals. Cal que procurin un tracte personalitzat d’acord amb les característiques de cada alumne.

7/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

5.4.3.- L’horari de prestació del dels serveis de vigilància, control i animació dels alumnes comensals del menjador serà la franja horària compresa entre les 12 i les 13 hores pels alumnes d’Educació Infantil i de 13 a 15 h pels d’Educació Primària. 5.4.4.- Les persones alienes al servei de menjador precisen l’autorització del monitor responsable per entrar en les instal·lacions de l’esmentat servei. La ingerència és distorsionadora ja que pertorba el treball que s’ha de dedicar als alumnes. 6.- Normes per al personal de cuina. 6.1.- El funcionament de la cuina estarà sota la supervisió de l’AMPA. 6.2.- Normes de règim administratiu i laboral. L’AMPA, com entitat gestora exigirà a l’empresa contractada totes les formalitats requerides en l’ordre administratiu. La presentació de la documentació exigida per la normativa vigent és un requisit formal d’acompliment contractual i no excusable per part de l’empresa. 6.3.- L’empresa contractada serà la responsable de l’elaboració dels menús, servir aquests menús als usuaris del menjador i la retirada dels plats una vegada els usuaris hagin finalitzat el dinar, així com altres obligacions especificades en el punt 8 d’aquest règim intern. 7.- Control de qualitat dels menús 7.1.- La confecció dels menús es realitzarà d’acord amb els criteris nutricionals del Departament d’Ensenyament, i les recomanacions dels organismes de Salut Pública. Els menús els revisarà periòdicament la Comissió de Menjador. 7.2.- Els menús seran els adequats a l’edat dels alumnes, variats i equilibrats. La presentació serà acurada. 7.3.-S’han de preveure menús especials per a casos específics. 7.4.- Cada menú s’integrarà de primer plat, segon plat, unes postres, pa i beguda. 7.5.- Els primers i segons plats alternaran productes bàsics (cereals, pasta, arròs, verdures, llegums, patates, carn, peix, ous, ... ).

8/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

7.6.- Els menús hauran de planificar-se anticipadament i amb una periodicitat no superior a un mes, enviant-ne una còpia als pares dels alumnes i una a l’AMPA. El menú es podrà consultar al bloc de l’AMPA. 7.7.- Els menús es confeccionaran de tal manera que no es repeteixin els plats al menys durant una setmana. 8.- Altres obligacions contractuals de l’empresa de manipulació dels menús. 8.1.- Explotar el servei d’acord amb allò que disposa o pugui disposar el contracte i els Plecs, la legislació hotelera, laboral i d’altres aplicables al cas present. 8.2.-Utilitzar els locals específics del servei i desenvolupar les tasques objecte de contracte, d’acord amb la finalitat de donar servei al personal vinculat al Centre. 8.3.- Obtenir els permisos i autoritzacions necessaris a fi i efecte d’exercir les activitats del servei de menjador. 8.4.-Mantenir les instal·lacions, aparells i altres elements propietat del Departament, o l’AMPA en perfecte estat de conservació i funcionament. 8.5.- Fer-se càrrec de la neteja total de les instal·lacions, mobiliari i escombraries que s’originin amb motiu de la prestació del servei, les quals seran seleccionades i dipositades en bosses de plàstic al lloc que el Centre determini. Tindran especial cura en la neteja de la campana extractora, essencialment dels filtres, dels estris de cuina i menjador. En cap cas es podran dipositar deixalles en llocs diferents del determinat, encara que sigui de forma puntual i de poca durada. Es tindrà en compta la selecció dels diferents residus. 8.6.-L’AMPA es reserva el dret d’inspecció de la qualitat dels productes, el grau de prestació del servei i del compliment de la legislació d’higiene i sanitat.

8.7.- Al menjador hi haurà una farmaciola amb material suficient per atendre les contingències de petites ferides. En casos de ferides o lesions més importants, un dels monitors acompanyarà el nen fins al servei d'urgències més proper, mentre un altre intentarà posar-se en contacte amb els pares a fi d'informar-los. Si això no fos possible, s'informarà per escrit al tutor/a corresponent per tal que la informació arribi als pares.

9/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

9.-Faltes i sancions als comensals. Cada monitor/a portarà un control escrit i diari de les faltes comeses pels alumnes sota la seva vigilància. En les faltes greus o molt greus s’omplirà un full d’incidència on hi constaran les versions de l’alumne i del monitor. Aquest full d’incidència es farà arribar als pares perquè el signin. Les faltes es posaran en coneixement del/la Coordinador/a de Menjador, a l’AMPA i es comunicaran per escrit als pares i al tutor/a. Els tipus de faltes i actuacions es descriuen a continuació: 9.1. Falta lleu: a) b)

El Accedir

retard a

i

zones

a

les

les

absències

quals

no

biblioteca,

injustificades

s'estigui

expressament

al

menjador.

autoritzats

(classes,

tutories

etc.)

c) No fer arribar als pares o tutors qualsevol nota que per a ells els doni el monitor/a. d) Escampar papers i embrutar el menjador o qualsevol altra zona del Centre. e)

Jugar

en

zones

o

amb

jocs

no

autoritzats.

f) Les faltes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra la resta de comensals i/o monitors

que

no

tinguin

la

consideració

de

greus.

Actuació: A)Amonestació verbal a l'alumne i seguiment d'aquest per tal d'observar millora. B) La reincidència en les faltes lleus serà comunicada als pares i al tutor per la Comissió de Menjador. 9.2. Falta greu: a) La reiteració en les faltes lleus. b) La manca de respecte, ofenses i/o insults al cap de taula, o a la resta de companys i provocar

alteració

c)

Fer

malbé,

d)

La

e)

de

del

intencionadament,

insubordinació

L'apropiament

l'ordre

d'estris

material

,insult i/o

menjador o

objectes,

i/o agressió

d'altres

l'escola.

10/12

o

de

l'hora

instal·lacions a

companys,

de

qualsevol dels

monitors

d'esbarjo. l'escola. monitor. i/o

de


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

Actuació: A) Amonestació verbal a l'alumne, signar full d’incidència i comunicació escrita als pares i a l’AMPA i a la Direcció del centre. B) La Comissió de Menjador informarà als pares de la possibilitat que el nen sigui expulsat temporalment del servei, si no demostra una intenció clara de rectificar la seva actitud. 9.3.Falta molt greu: a) La reiteració en les faltes greus. b) Sortir de l'escola sense coneixement del monitor i sense presentar l'autorització de la mare/pare/tutor. c) Les agressions o intents d'agressió que comportin un perill real per a la integritat física o moral de qualsevol membre del grup, ja sigui monitor o company. d) El consum de tòxics de qualsevol tipus (tabac, alcohol, etc...). e) Falsificar la firma dels pares o tutors en els informes, notes o autoritzacions. f) Les faltes no contemplades als anteriors apartats seran valorades i tipificades conjuntament pel monitor del grup i el cap de monitors, atenent la gravetat del cas segons criteris objectius i raonables, abans de notificar-les al Coordinador de Menjador . Actuacions: A) Amonestació verbal a l'alumne, signar full d’incidència i comunicació escrita als pares, a l’AMPA i a la Direcció del centre. B) Es posarà en coneixement de la Comissió de Convivència del Consell escolar del centre per a la seva intervenció a fi i efecte de prendre les mesures que es considerin oportunes. Les mesures correctores i/o sancions s'aplicaran tenint en compte el que estableix el Reglament de Règim Intern vigent a l'escola. En cas de faltes que puguin comportar l'expulsió del servei, caldrà la intervenció de la Comissió de Convivència del Consell Escolar. La Comissió de Menjador donarà compte al Consell Escolar de tots els casos haguts i la seva resolució. En cas de faltes molt greus la resolució sancionadora haurà de tenir lloc al més aviat possible i s'informarà al Consell Escolar en la primera reunió que aquest organisme tingui.

11/12


Reglament de règim intern del menjador

CEIP Pla de Girona

10.-Direcció de l’Escola. La Direcció de l’Escola assumirà les següents tasques:

10.1.-Informar als pares de la possibilitat de demanar beques i del procés a seguir. Repartir i recollir les sol·licituds, posar a les famílies en contacte amb l'assistent social. 10.2.-Facilitar el calendari escolar a l'empresa de serveis (o les cuineres) i informar-los de les excursions (data, curs i nombre d'alumnes) que aprova el Consell Escolar, amb temps suficient. 10.3.-Posar en coneixement de l’AMPA qualsevol incidència o anomalia en el servei. 11.-Consideració final. Tots els aspectes que contempla aquest Reglament de Menjador estan subjectes a modificació, igual que les noves consideracions que es puguin incorporar, ja que es tracta d’un “document obert” i per tant susceptible de modificacions, segons vagi indicant l’experiència en la seva aplicació. És inqüestionable que tots els aspectes normatius d’aquest Reglament estan supeditats a les disposicions legals vigents.

12/12

ESBORRANY DE NORMATIVA DE MENJADOR  

Aquest és un document de treball que pretén regular el dia a dia del menjador escolar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you