Page 1

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA, EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DATA: 7 de maig del 2009 a les 21 hores ASSISTENTS: 43 PERSONES sòcies de l’AMPA

ORDRE DEL DIA 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior 2. Consulta als socis sobre la possibilitat d’assumir la gestió del servei de menjador per part de l’AMPA, com a alternativa a la gestió pel Consell Comarcal del Gironès. 3. Torn obert de paraules.

PUNT 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior: Es dóna l’acta per llegida, ja que era a disposició de tothom a la web de l’AMPA, i s’aprova la mateixa. PUNT 2. Consulta als socis sobre la possibilitat d’assumir la gestió del servei de menjador per part de l’AMPA, com a alternativa a la gestió pel Consell Comarcal del Gironès. El president de l’Ampa informa que fins ara la gestió dels menjadors escolars, com està disposat al Decret 160/1996 de 14 de maig, es podia fer a través de la direcció del Centre, del Consell comarcal, o bé per altres entitats. A partir del proper curs el Departament d’Ensenyament no permetrà la gestió per part de la direcció de les escoles. L’AMPA té la possibilitat de gestionar el menjador escolar fent un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès. Per signar aquest conveni cal l’aprovació dels pares i aquest és el motiu d’aquesta convocatòria. El president presenta a votació de tots els assistents tres opcions diferents remarcant els avantatges i inconvenients d’aquestes. Opció A: Gestió del menjador escolar a través del Consell comarcal. Opció B: Conveni de l’AMPA amb el Consell Comarcal, i gestió del menjador escolar a través de l’AMPA però subcontractant una empresa externa que s’encarregui de tot. Opció C: Conveni de l’AMPA amb el Consell Comarcal , gestió econòmica del menjador escolar a través de l’AMPA contractant una empresa que portaria la gestió de la cuina i monitoratge de forma semblant a com es fa actualment des de la Direcció de l’escola.. El president informa que la darrera opció és més favorable per les familíes però comportarà un increment considerable de feina per la junta i caldria l’ajuda d’altres pares o mares. Es proposa continuar amb l’empresa actual Aramark durant el proper curs i més endavant començar a introduir canvis en els menús per millorar la seva qualitat sense incrementar massa el preu. Una intervenció pregunta si els mestres continuaran fent vigilàncies de pati i el president informa que la intenció es que hi hagi monitors i mestres, ja que els mestres coneixen millor als


alumnes i sembla que imposen més, però tot dependrà de la seva disponibilitat ja que s’hauran de contractar per l’AMPA i caldrà que demanin a Ensenyament un permís d’incompatibilitat. Una intervenció pregunta si els mestres que dinin a l’escola pagaran el preu del menú i es respon que si, igual que es fa ara. Es porta a terme la votació a mà alçada i surt elegida la opció C per quaranta-tres vots a favor. El president comenta que el fet de ser soci de l’AMPA hauria de comportar un avantage, per això proposa oferir un preu més econòmic per tots els socis. Hi haurà un preu pels socis i un altre per als no-socis ja siguin fixes o eventuals. PUNT 3. Precs i preguntes. Una intervenció exposa que els seus fills es queixen de la manca de puntualitat d’alguns monitors de les activitats d’extraescolars. Es respon que a partir d’alguna altra queixa ja s’ha informat al responsable de l’empresa i s’ha demanat que es solucioni aquest fet. S’informa que l’AMPA ha aconseguit un descompte de 4,5 euros en el preu dels xandalls. Cada família disposa d’un val descompte per fill i any escolar. En principi es volia canviar el model actual per un altre similar amb un preu més baix però degut a l’estoc tan elevat que té la botiga del barri s’ha decidit fer-ho més endavant. Les bates es canviaran a partir del curs 2010-11. Una intervenció comenta que si es vol canviar el model hauria de fer-se a partir del proper curs començant pels cursos més baixos (educació infantil) malgrat el greuge comparatiu dels preus. Molts dels assistents estan d’acord amb aquesta proposta. S’informa que es posaran a la venda a la secretaria de l’AMPA les samarretes blau marí de M/ C del curs passat a un preu de 5 euros pels socis i 6 euros pels no-socis. I, en no haver-hi més qüestions a tractar, es dóna per acabada la reunió, a les 22 hores de la nit en el dia i lloc a dalt assenyalats. La Secretària

El President

ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 22 MAIG 2009  
ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA 22 MAIG 2009  

Acta de l'assemblea extraordinaria sobre la gestio del menjador

Advertisement