Page 1

Proposta d’organització d’activitats extraescolars de pràctica psicomotriu i esportiva. Amb aquesta proposta es pretén oferir dos dies d’activitats extraescolars esportives, tenint en compte la distribució de les etapes educatives amb les quals es regeix el centre; atenent el grup dels mitjans. El GRUP MITJANS engloba els dos primers cicles d’educació primària; Cicle Inicial i Cicle Mitjà. Tenint el compte que el progrés evolutiu i maduratiu entorn el control corporal és molt diferenciat en les primeres etapes educatives; es considera oportú separar els grups de treball a través d’aquest dos cicles; així doncs un dia a la setmana es realitzaria l’activitat amb els alumnes de Cicle Inicial (primer i segon) i un altre dia amb els alumnes de Cicle Mitjà (tercer i quart) per tal de poder desenvolupar una iniciació esportiva adaptada a les característiques de cada grup.

GRUP MITJANS 1 (primer i segon) OBJECTIUS -Iniciació al Frisbee • Explorar llançaments i recepcions. • Millorar la precisió amb el frisbee. • Consolidar els llançaments. • Treballar en situacions de joc. -Iniciació al Voley • Introduir i desenvolupar el toc de dits • Introduir i desenvolupar la recepció • Introduir i desenvolupar la sacada • Treballar en situacions de joc. COMPETÈNCIES BÀSIQUES El treball desenvolupat en les diferents sessions pretén ser una globalitat de totes les competències bàsiques; tot i així les principals són: • Coneixement i interacció amb el món físic. • Autonomia i iniciativa personal. • Aprendre a aprendre. TEMPORITZACIÓ , ESPAI I MATERIALS -Una sessió setmanal de 60’ Estructuració de la sessió: 1. Part inicial (10’). Jocs d’escalfament per començar l’activitat. 2. Part principal (40’). Desenvolupament dels objectius a través de diferents jocs que permeten introduir-se en l’esport en qüestió. 3. Tornada a la calma(10’). Estiraments i posada en comú del què s’ha treballat. Consolidació dels aprenentatges. ESPAI: Pista exterior MATERIALS: frisbees, pilotes de voley, d’escuma o plàstic tou, cercles, cons i cordes. OBSERVACIONS: En les dues activitats es treballarà la contextualització a l’esport, els seus orígens i les normes principals. A més a més, entorn l’activitat del Frisbee es considera el fet de destinar una o dues sessions a la creació d’un frisbee per cada infant. Aquest es realitzarà amb materials senzills i reciclats (sempre que sigui possible) per tal que puguin practicar aquests nou esport fora de l’escola. Aquesta activitat es durà a terme al finalitzar el trimestre en la darrera sessió. En cas que les inclemències meteorològiques impedeixin realitzar alguna

ANNA TÀPIA VALVERDE


Proposta d’organització d’activitats extraescolars de pràctica psicomotriu i esportiva. sessió, s’elaborarà el frisbee. Si hi hagués més de dos dies en què el temps impedís fer l’activitat a l’aire lliure aquesta es miraria de traslladar a un altre espai (Sala de psicomotricitat).

GRUP MITJANS 2 (tercer i quart) OBJECTIUS -Iniciació a l’Indiaca • Introduir els colpejos amb una indiaca. • Explorar colpejos amb diferents parts del cos. • Treballar en situació de joc. -Iniciació al Handbol • Conèixer els llançaments i les recepcions. • Coordinar diferents tipus de passades i desplaçaments. • Introduir tàctiques de joc. • Treballar en situació de joc. COMPETÈNCIES BÀSIQUES El treball desenvolupat en les diferents sessions pretén ser una globalitat de totes les competències bàsiques; tot i així les principals són: • Coneixement i interacció amb el món físic. • Autonomia i iniciativa personal. • Aprendre a aprendre. TEMPORITZACIÓ , ESPAI I MATERIALS -Una sessió setmanal de 60’ Estructuració de la sessió: 1. Part inicial (10’). Jocs d’escalfament per començar l’activitat. 2. Part principal (40’). Desenvolupament dels objectius a través de diferents jocs que permeten introduir-se en l’esport en qüestió. 3. Tornada a la calma(10’). Estiraments i posada en comú del què s’ha treballat. Consolidació dels aprenentatges. ESPAI: Pista exterior amb porteries. MATERIALS: indiaques, pilotes d’hanbol o de diàmetre petit (adaptable al palmell de la mà de l’infant), cons, cercles i cordes. OBSERVACIONS: En les dues activitats es treballarà la contextualització a l’esport, els seus orígens i les normes principals. A més a més, entorn l’activitat de l‘ Indiaca es destinaran una o dues sessions a crear una indiaca per cada infant. Aquest es realitzarà amb materials senzills i reciclats (sempre que sigui possible) per tal que puguin practicar aquests nou esport fora de l’escola. Aquesta activitat es durà a terme al finalitzar el trimestre en la darrera sessió. En cas que les inclemències meteorològiques impedeixin realitzar alguna sessió, s’utilitzarà aquesta per elaborar l’indiaca. Si hi hagués més de dos dies en què el temps impedís fer l’activitat a l’aire lliure aquesta es miraria de traslladar a un altre espai (Sala de psicomotricitat).

ANNA TÀPIA VALVERDE

Esportives