Page 1

785680 _ 0001-0001.qxd 9/5/05 12:03 Página 1

4

Primària

Reforç i ampliació Matemàtiques Fitxes de reforç

Fitxas de refuerzo

Fitxa 1 Fitxa 2

Fitxa 25 Divisor d’una xifra ........................ 27 Fitxa 26 Divisions amb zeros al quocient .................................. 28 Fitxa 27 Rectes paral·leles, secants i perpendiculars ........................... 29 Fitxa 28 Classificació de quadrilàters i paral·lelograms .......................... 30 Fitxa 29 Classificació de triangles .............. 31 Fitxa 30 Àrea de polígons amb un quadrat unitat ................. 32 Fitxa 31 Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres formen un número major que el divisor) .. 33 Fitxa 32 Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres formen un número menor o igual que el divisor) ........ 34 Fitxa 33 Propietat de la divisió exacta ........ 35 Fitxa 34 Unitats de temps ......................... 36 Fitxa 35 Mesures de longitud .................... 37 Fitxa 36 Interpretació de plànols ............... 38 Fitxa 37 Fraccions (termes i lectura) ......... 39 Fitxa 38 Comparació de fraccions ............. 40 Fitxa 39 Fracció d’un número i d’un conjunt .............................. 41 Fitxa 40 Hores i minuts ............................. 42 Fitxa 41 La unitat i el desé o dècim ........... 43 Fitxa 42 El centèsim .................................. 44 Fitxa 43 Els números decimals .................. 45 Fitxa 44 Mesures de capacitat ................... 46 Fitxa 45 Mesures de massa ....................... 47 Fitxa 46 Circumferència i cercle ................ 48 Fitxa 47 Poliedres ..................................... 49 Fitxa 48 Cossos redons ............................. 50

Fitxa 3 Fitxa 4 Fitxa 5 Fitxa 6 Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

7 8 9 10

Fitxa 11 Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

12 13 14 15 16

Fitxa 17 Fitxa 18 Fitxa 19 Fitxa 20 Fitxa 21 Fitxa 22 Fitxa 23 Fitxa 24

Números de cinc xifres .................. 3 Lectura, escriptura i comparació de números de fins a cinc xifres...... 4 Aproximacions a les desenes, les centenes i els milers ................. 5 Lectura d’hores al rellotge .............. 6 Relació entre suma i resta .............. 7 Propietats commutativa i associativa de la suma ................ 8 Sumes i restes amb parèntesis ....... 9 Figures simètriques ..................... 10 Multiplicacions per un dígit .......... 11 Multiplicacions per números de dues xifres (i zeros al final) .......... 12 Multiplicacions per números de tres xifres (i zeros intermedis) ..... 13 Recta, semirecta i segment .......... 14 L’angle ........................................ 15 Tipus i mesures d’angles .............. 16 Monedes i bitllets ......................... 17 Propietats commutativa i associativa de la multiplicació .... 18 Propietat distributiva de la multiplicació ........................ 19 Estimació de sumes, de restes i de productes ............................. 20 Polígons: elements i perímetre ..... 21 La centena de miler ...................... 22 Lectura, escriptura i comparació de números de fins a sis xifres ...... 23 Números romans ......................... 24 Divisió exacta i divisió entera ........ 25 Relació entre els termes d’una divisió ................................ 26

Fitxes d’ampliació Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

1 2 3 4 5

............................ 51 ............................ 52 ............................ 53 ............................ 54 ............................ 55

Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

6 ............................ 56 7 ............................ 57 8 ............................ 58 9 ............................ 59 10 .......................... 60

Fitxa Fitxa Fitxa Fitxa

11 12 13 14

.......................... 61 .......................... 62 .......................... 63 .......................... 64


785680 _ 0002-0002.qxd 9/5/05 11:07 Página 2

Reforç i ampliació Matemàtiques 4 és una obra col·lectiva, concebuda, creada i realitzada al Departament de Primària de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar, S. L., sota la direcció d’ENRIC JUAN REDAL, JOSÉ LUIS ALZU GOÑI i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA. Il·lustració: Mari Mar Ferrero. Correcció: Toni Soriano i Empar Tortosa. Edició: Mar García González i José Tomás Henao.

© 2005 by Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. C/ València, 44 – 46210 Picanya (València) PRINTED IN SPAIN Imprés a Espanya per

CP: 785680 Depòsit legal:

Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua propietat intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims d’aquest quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per a usar-les com a material d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos permesos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 3

Fitxa

1

Reforç

Nom

Data

1. Completa.

58.764

5 DM 

7C D U 8.000  Es llig: cinquantå-hui† mi¬ UM DM 

90.352

D © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

C

U

Es llig:

DM 

73.048

UM 

D

U

Es llig:

40.000

DM Es llig:

2. Escriu el valor de cada xifra.

76.048 48.305 93.580 50.729

 70.000, , , , 

6.000, 40 i 8 unitats. , 300 i unitats. ,

,

,

i

■ Números de cinc xifres (descomposició i lectura).

i

unitats. unitats. 3


785680 _ 0003-0064.qxd 16/5/05 12:36 Página 4

Fitxa

2

Reforç

Nom

Data

1. Completa.

65.380

49.500

58.433

79.462

49.623

86.890

89.521Comparem lesComparem les

 

∂eße>efi ∂æ mi¬e®, , per tant 95.738 

9 6

87.59276.4874

, per tant

82.75249.500 

8, per tant

, 

89.521

Coincideixen les

;

comparem les

,

, per tant87.592

Coincideixen les

;

comparem les

,

6, per tant 74.933 

Coincideixen les

;

comparem les

,

7 4

,

Comparem les87.356

49.623

Comparem les

3 74.933, per tant83.735

,

, per tant

■ Lectura, escriptura i comparació de números de fins a cinc xifres.82.752

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

95.738


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 5

Fitxa

3

Reforç

Nom

Data

1. Completa.

670

672© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2.725

680

670 i 680 La desena més pròxima és 670 Està entre les desenes

1.500

1.530

672

1.530

1.600

1.500 i La centena més pròxima és 1.500 Està entre les centenes

2.000

2.725

Està entre els milers

i

3.000

El miler més pròxim és

7.580

7.5867.586

Està entre les desenes

i

La desena més pròxima és

863

863Està entre les centenes

i

La centena més pròxima és ■ Aproximació a les desenes, les centenes i els milers.

5


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 6

Fitxa

4

Reforç

Nom

Data

1. Completa.

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

6

11 menys deu ∂e¬ matı o les 10 ^ cinquantå.

10:50

Les

12:30

Les o les

18:45

Les

7 menys quart ∂æ lå √±spradå

o les

17:35

.

Les o les

20:55

.

.

Les o les

.

Les

06:40

■ Lectura d’hores al rellotge.

o les

.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 7

Fitxa

5

Reforç

Nom

Data

1. Fes aquestes restes i comprova si estan ben fetes. 8 5 7 5 3 25 3 2 3 2 5

9 6 8 4 6 5 7 3

857

3111

325 1 5 6 3 3 8 53 8 5 

3 6 0 2 2 7 3 84 9 6 9 2 8 7 45 3 4 1 3 7 8 26 6 3 3 8 8 49684 

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1178 6 3 7 5 4 7 5 6

8 9 4 1 9 8 6

9 5 8 2 5 8 7 7

2. Calcula el minuend d’aquestes restes.

1.320 467 853 67 512 914 1.369 348 4.076 806 8.064 ■ Relació entre suma i resta.

 467 853 1.320 67 512      7


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 8

Fitxa

6

Reforç

Nom

Data

1. Aplica la propietat commutativa de la suma. Després, calcula.

9.572 4.684 14.256

4.684 9.572 

7.863 4.682 

5.746 3.964 

3.794 5.576 

6.839 8.004 

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Calcula i comprova que obtens el mateix resultat. (586 531) 751 586 (531 751) F

F

G

1.117

G

 751 586 

F

F

G

G

 (847 275) 331 847 (275 331) F

F

G

G

 331 847 F

F

G

G

 (763 831) 950 F

(

 F

G

 FG

 F

G

950)

G

 (957 157) 322 F

(

F G

 8

F

G

■ Propietats commutativa i associativa de la suma.

F)

G

 G


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 9

Fitxa

7

Reforç

Nom

Data

1. Calcula.

F

G

F

G

(4 6) 5 

4 (6 5) 

(9 6) 3

7 (2 1)

(7 2) 1

G

G

 F

G

F

F

F

F9 (6 3) 

G

7 (3 2) 

9 (6 3)

F

F

G

4

G

6

10 

G

(7 3) 2 

G

G

7

F

F

4 (6 5)

F

F

F

4

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

(4 6) 5 G

7 (3 2) G

(7 3) 2

 F

G

(9 6) 3 

 F

G

7 (2 1) 

G

(7 2) 1 

2. Calcula.

82 16 (10 5) 16 13 3 (16 10) 5 6 

24 (9 12) 

(24 9) 12 

53 (17 6) 

(53 17) 6 

● ●

8 (5 3) 

(8 5) 3 

3. Resol. Després, pinta la resposta correcta. 8 16 (20 12) 

9 (15 7) 

10

4 (37 20) 

21

7

31

1

2

10 3

■ Sumes i restes amb parèntesis.

11

3 (12 3) 

9 12 9


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 10

Fitxa

8

Reforç

Nom

Data

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1. Repassa els parells de dibuixos que siguen simètrics respecte a la línia.

2. Segueix l’exemple i dibuixa una figura simètrica a la representada. A'

A

A

A'

B

B C

A

D

C

A'

B D

D'

C'

10 ■ Figures simètriques respecte a un eix (reconeixement i traçament).

C

B' D

D'

C'


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 11

Fitxa

9

Reforç

Nom

Data

1. Multiplica. 2 per 42.785 1r Unitats: 2 5 

DM UM

10

2n Desenes: 2 8 3r Centenes: 2 7 4t Milers: 2 2 

16 1 ; 14 1 ;41

4

;

C

D

1

1

1

2

7

8U

5 2

5 7 0

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

5é Desenes de miler: 2 4 8 per 1.578

UM

C

D

U

1

5

7

8 8

C

D

U

1

5

7

9 4

UM

C

D

U

6

3

8

4 7

1r Unitats: 8 8 2n Desenes: 8 7 

;

3r Centenes: 8 5 

;

4t Milers: 8 1 

;

6 6 4 4 per 21.579

DM UM

1r Unitats: 4 9 2n Desenes: 4 7 

;

3r Centenes: 4 5 

;

4t Milers: 4 1 ;

2 5é Desenes de miler: 4 2 7 per 6.384 1r Unitats: 7 4 2n Desenes:7 8 3r Centenes: 7 3 4t Milers: 7 6 ■ Multiplicacions per un dígit.;; ;

 11


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 12

Fitxa

10

Reforç

Nom

Data

1. Segueix els passos i multiplica. 18 per 362

3 6 2 1 82896

2n Multiplica per 362. Col·loca el producte davall l’anterior, deixant-hi un lloc a la dreta.3 6 2 1 8

3r Suma els productes.3 6 2 1 8

2 8 9 6 3 6 2

16

2 8 9 6 

362

2. Multiplica. 7 2 4 4 21448 2 8 9 6

5 6 8 2 82 8 9 3 64 7 5 5 57 5 0 4 312 ■ Multiplicacions per números de dues xifres (i zeros al final).

3 8 2 3 0

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1r Multiplica 8 per 362.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 13

Fitxa

11

Reforç

Nom

Data

1. Segueix els passos i multiplica. 257 per 129 1r Multiplica 7 per 129. 2n Multiplica per 129. Col·loca el producte davall l’anterior, deixant-hi un lloc a la dreta.1 2 9 2 5 7903 5 8

3r Multiplica per 129. Col·loca el producte davall l’anterior, deixant-hi un altre lloc a la dreta. 4t Suma els productes obtinguts.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Multiplica. 

4 8 3 1 7 95 2 5 1 7 8

3 0 8 2 4 5

1 6 5 5 8 02 8 4 2 6 5

1 4 2 6 3 54 0 7 1 5 93 4 0 2 5 6■ Multiplicacions per números de tres xifres (i zeros intermedis).4 4 7 2 0 1

 13


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 14

Fitxa

12

Reforç

Nom

Data

1. Repassa i completa. p

q

Blau

Una semirecta en la recta p.

Roig

Un segment en la recta q.

C A B

El punt A divideix la recta p en

El punt A és l’

● ●

2 ßemi®ec†efi.

ori@e> d’ambdues semirectes. Els punts B i C determinen en la recta q el ßegµen† BC. Els punts B i C són els ext®emfi del segment. j

p D

C B

Blau

Una semirecta en la recta j.

Roig

Un segment en la recta p.

El punt B divideix la recta j en

El punt B és l’

Els punts C i D determinen en la recta p el

Els punts C i D són els

d’ambdues semirectes.

n

m

.

del segment.

F

E

G

Blau

Una semirecta en la recta m.

Roig

Un segment en la recta n.

El punt E divideix la recta m en

El punt E és l’

Els punts F i G determinen en la recta n el

Els punts F i G són els

14 ■ Recta, semirecta i segment.

.

. d’ambdues semirectes. . del segment.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 15

Fitxa

13

Reforç

Nom

Data

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1. Pinta de roig el vèrtex de cada angle i de blau els costats. Després, escriu davall de cada angle de quin tipus és.

2. Observa les rectes i completa. ●

amb ori@e> comÛ.

x ●

L

y

● ● ●

r

El punt L divideix la recta x en

t

2 ßemi®ec†efi

El punt L també divideix la recta y en

2 ßemi®ec†efi

amb ori@e> comÛ. El punt L és l’ ori@e> de les 2 semirectes. Les rectes x i y, en tallar-se, determinen 4 ang¬efi. El punt L és el √|r†e≈ dels 4 angles. El punt A divideix la recta t en

. ●

El punt A també divideix la recta r en .

A

■ L’angle.

El punt A és l’

Les rectes t i r, en tallar-se, determinen

El punt A és el

de les dues semirectes. .

dels 4 angles. 15


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 16

Fitxa

14

Reforç

Nom

Data

● ●

● ●

● ●

● ●

90

Mesura: graus És un angle:

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

®ec†æ

● ●

16 ■ Tipus i mesures d’angles.

● ●

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

Mesura: És un angle:

graus

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1. Observa els angles. Després, escriu quant mesura cada un i de quin tipus és.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 17

Fitxa

15

Reforç

Nom

Data

1. Compta i calcula quants diners hi ha en cada cas.

Euros

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Cèntims500+100+20+2+1= 50+20+2= cèntims

En total hi ha

EurosCèntimsEn total hi ha

EurosCèntimsEn total hi ha ■ Monedes i bitllets.

€i

cèntims 

+ + + + + + = €i

cèntims 

+ + + + + + = €i

cèntims 

,

=

cèntims

,

=

cèntims ,

€ 17


785680 _ 0003-0064.qxd 16/5/05 12:36 Página 18

Fitxa

16

Reforç

Nom

Data

1. Aplica la propietat commutativa de la multiplicació i calcula.

31 58 302 38 38 302 58 31 

406 57 

530 72 

706 159 

219 214 

874 134 

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Aplica la propietat associativa de la multiplicació i calcula.

G

 G

G

18 ■ Propietats commutativa i associativa de la multiplicació.

F

F)G

F G

6 (8 2) ( F)

 G

 G

( F

F

G

G

F

FG

(8 4) 7 

( F(9 7) 5 

G

)

GF

F

F)

162 G

(

G

G

G

(4 2) 8  63 F

F

21 4 3 28 84 84 G

G

(3 9) 6 3 (

G

G

G

G

(3 7) 4 3 (7 4)

)


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 19

Fitxa

17

Reforç

Nom

Data

1. Calcula i comprova que obtens el mateix resultat.

6763 6 10 42 18 60 60

G

GG

F

F

GG

F

F

6 (8 5)   ■ Propietat distributiva de la multiplicació respecte de la suma i de la resta.F

F

F

GF

F

F

F

F4 (9 7)  GGGF

F

G

F

F

F

F

F

F

GGG

9 (16 4) G

5 (7 2) F

F

F

F

 G

G

 G5 (6 3) 

7 (10 2) F

F

GG

G

G F4 (6 4) F

F

F

F

F

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.FF

F

8 (6 7) 

8584 8 1 40 32 88

8 (5 4) F

F

F

G

6 (7 3) 

 19


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 20

Fitxa

18

Reforç

Nom

Data

1. Resol aproximant tal com s’indica.

320 550

A les centenes

300 5

8650 5348

9 0 0 0 50006831 4790

6274 9 

276 5

768 849674 9 

864 372758 753795 7 

693 487316 548542 3546867 8549

Als milers

7378 5742

6395 4840

472 8 

486 179

863 471

848 2 

8672 4941

739 384

575 847

6379 3750

20 ■ Estimació de sumes, de restes i de productes.

9384 2 

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

A les desenes


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 21

Fitxa

19

Reforç

Nom

Data

1. Mesura i completa.

● ●

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

● ●

● ●

● ●

● ●

■ Polígons: elements i perímetre.

3 costats; 3 vèrtexs; 3 angles perímetre: 3 3 3 9 cm costats; perímetre:

costats;

vèrtexs; angles 

vèrtexs;

angles

vèrtexs;

angles

vèrtexs;

angles

vèrtexs;

anglescm

perímetre:

costats; perímetre:

costats; perímetre:

costats; perímetre:

21


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 22

Fitxa

20

Reforç

Nom

Data

1. Completa. ●

1 CM 

100.000 U

2 CM 

20 DM 200.000 U

3 CM 

U

7 CM 

DM 

U

8 CM 

U

5 CM 

DM 

U

2. Escriu cada número al quadre d’unitats. Després, completa.

● ● ●

CM 

● ●

DM 

UM 

U

C

D 

U 

Es llig:

CM 

● ●

D684.393 CM DM UM C

U

9 3 6 7 1 2 9 CM 3 DM 6 UM 7 C 1 D 2 U 900.000 30.000 6.000 700 10 2 Es llig: no¤-©entfi t®entå-sifi mi¬ ße†-©entfi dotΩæ. 753.848 CM DM UM C

D

DM 

UM 

D

U

CEs llig:

22 ■ La centena de miler. Números de sis xifres (descomposició).

D 

U 

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

936.712 CM DM UM C


785680 _ 0003-0064.qxd 16/5/05 12:36 Página 23

Fitxa

21

Reforç

Nom

Data

1. Completa.

837.842

678.543

246.459

549.623Comparem lesComparem les

©en†e>efi ∂æ mi¬e®, , per tant 837.842 

8

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.737.535

787.592, per tant827.532450.586;

∂eße>efi ∂æ mi¬e®,

, per tantCoincideixen les

;

comparem les

,455.749Coincideixen les comparem les

846.536

,

, per tantCoincideixen les

;

coincideixen les

;

comparem les

,

, per tant

438.552

433.694Coincideixen les

;

coincideixen les

;

comparem les

,

, per tant ■ Lectura, escriptura i comparació de números de fins a sis xifres.

23


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 24

Fitxa

22

Reforç

Nom

Data

1. Escriu els 20 primers números romans. ● ● ● ● ●

 2 3 4 5

1

● ● ● ●

 17 18 19 10 

16

● ● ● ●

 12 13 14 15 11

● ● ● ● ●

 17 18 19 20 16

VIII

51118

XXII

XV

XVII

LXV

DCCX

CVI

MCXI

3. Aplica la regla de restar el valor i escriu el número.

ICCD

CM

LD

IV

514

IXXL

XC

24 ■ Números romans.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Aplica la regla de sumar el valor i escriu el número.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 25

Fitxa

23

Reforç

Nom

Data

1. Resol cada repartiment i completa. Es reparteixen 52 cartes entre 4 jugadors. Quantes cartes corresponen a cada un? Es divideix

4 Aquesta divisió és: exactå. Dividend:

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

52 entre 4

52

Divisor:

52 12 0

4 13

Residu:

0

Quocient:

13

Es reparteixen 81 caramels entre 9 xiquets. Quants caramels corresponen a cada un? Es divideix

entre

Dividend:

81

Divisor:

Residu:

Aquesta divisió és:

Quocient:

.

Es reparteixen 33 botons en 4 camises. Quants botons cal cosir en cada camisa? Es divideix

entre

Dividend:

33

Divisor:

Aquesta divisió és:

■ Divisió exacta i divisió entera (termes de la divisió).

Residu:

Quocient:

.

25


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 26

Fitxa

24

Reforç

Nom

Data

1. Completa i comprova que les divisions estan ben fetes. 2

74

7

3

 45

626 ■ Relació entre els termes d’una divisió (i prova de la divisió).

Residu: : Divisor Dividend divisor quocient residu82

Residu: : Divisor Dividend divisor quocient residu 

Residu: : Divisor Dividend divisor quocient

8

 28

5

 24

4Residu: : Divisor Dividend divisor quocient 

3930Residu: : Divisor Dividend divisor quocient residuResidu: : Divisor Dividend divisor quocient

949

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

74

Dividend divisor quocient residu0

Residu: : Divisor Dividend divisor quocient

9

2 8 Residu: 2 9: Divisor 

0 816


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 27

Fitxa

25

Reforç

Nom

Data

1. Calcula les divisions següents. 321 : 5

3 5, divideix 32 entre 5

1r Com que

321

5

2 6

2n Abaixa l’

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

3r Divideix

21 entre 5.761 : 7

1r Com que divideix 2n Abaixa el 3r Abaixa l’,

5761

7

6584

8

8743

9

entre i divideix

entre

i divideix

entre

6.584 : 8 1r Com que divideix,

entre

2n Abaixa el

i divideix

entre

3r Abaixa el

i divideix

entre

8.743 : 9 1r Com que divideix,

entre

2n Abaixa el

i divideix

entre

3r Abaixa el

i divideix

entre

■ Divisor d’una xifra.

27


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 28

Fitxa

26

Reforç

Nom

Data

1. Calcula les divisions següents i comprova que estan ben fetes. 2

164

06 431 03 1 12 863 2 431 1 4341

7

 5

4672

 535205

 

8

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

8632

 

28 ■ Divisions amb zeros al quocient.
785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 29

Fitxa

27

Reforç

Nom

Data

1. Indica en cada cas si les rectes r i s són paral·leles o secants. Després, pinta de roig les rectes secants que siguen perpendiculars. s

r

s

r Són rectes

para¬'¬e¬efi

Són rectes

ßecantfi s

s © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

r r Són rectes

Són rectes r

r

s

s Són rectes

Són rectes

2. Repassa. Després, contesta. Roig

Les rectes perpendiculars a la recta r.

Verd

Les rectes secants a la recta r.

r ●

Has deixat alguna recta sense repassar?

Com són aquesta recta i la recta r ?

■ Rectes paral·leles, secants i perpendiculars (definició, reconeixement i traçament).

29


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 30

Fitxa

28

Reforç

Nom

Data

1. Repassa del mateix color els costats paral·lels. Després, escriu paral·lelogram, trapezi o trapezoide segons corresponga.

2. Classifica aquests paral·lelograms. ● ● ●

4 igualfi. Angles: 4 ang¬efi ®ec†efi. És un quadra†. Costats:

Costats:

Angles:

És un

Costats:

Angles:

És un

Costats:

Angles:

És un

30 ■ Classificació de quadrilàters i paral·lelograms.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

π


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 31

Fitxa

29 Nom

Reforç Data

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1. Observa aquests triangles i escriu equilàter, isòsceles o escalé segons corresponga. Després, contesta.

Com s’anomenen els triangles que tenen els tres costats iguals?

Com s’anomenen els triangles que tenen dos costats iguals?

Com s’anomenen els triangles que tenen els costats desiguals?

2. Observa aquests triangles i escriu acutangle, rectangle o obtusangle segons corresponga. Després, contesta.

Com s’anomenen els triangles que tenen els tres angles aguts?

Com s’anomenen els triangles que tenen un angle recte?

Com s’anomenen els triangles que tenen un angle obtús?

■ Classificació de triangles.

31


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 32

Fitxa

30

Reforç

Nom

Data

1. Compta els quadradets que ocupa cada figura i calcula’n l’àrea.

● ●

14 Mitjos quadradets: 8 4 quadradets complets Àrea: 14 4 quadradets Quadradets complets:

Quadradets complets:

Mitjos quadradets:

Àrea: 

quadradets complets quadradets 

2. Dibuixa les figures següents. ●

Un rectangle que tinga una àrea de 28 quadradets.

Un trapezi que tinga una àrea de 32 quadradets.

32 ■ Àrea de polígons amb un quadrat unitat.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 33

Fitxa

31

Reforç

Nom

Data

1. Calcula aquestes divisions i comprova que estan ben fetes. 1r Divideix

82 entre 51.

2n Abaixa l’ 3r Divideix

.

8212

311 entre

4t Abaixa el

.

.

52 entre . Comprova: 161 51 1 8.212 © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

5é Divideix

1r Divideix

entre

2n Abaixa el

.

3r Divideix

entre

4t Abaixa el

.

5é Divideix

entre

Comprova:1r Divideix

entre

2n Abaixa el

.

3r Divideix

entre

4t Abaixa el

.

5é Divideix

entre

Comprova:1r Divideix

entre

2n Abaixa el

.

3r Divideix

entre

4t Abaixa el

.

5é Divideix

entre

Comprova:51

311 161 052 1

. 4649

19

6573

16

9853

42

.

. 4.649

.

.

. 6.573

.

.

. 9.853

■ Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres del dividend formen un número major que el divisor).

33


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 34

Fitxa

32

Reforç

Nom

Data

1. Calcula aquestes divisions i comprova que estan ben fetes.

528 entre 61. Busca 61 7 ; 61 8 Resta: 528 488 

1r Divideix

.

405 86 039

405 entre 61. Busca 61 3 ; 61 6 Resta: 405 366 Comprova: 86 61 39 3r Divideix

1r Divideix Busca

entre

.;Resta:2n Abaixa el

.

3r Divideix

entre

.;

Busca

Resta:61

1357

21

5654

79Comprova: 1r Divideix Buscaentre

.;Resta:2n Abaixa el

.

3r Divideix

entre

.;

Busca Resta:

 

Comprova: 

34 ■ Divisor de dues xifres (les dues primeres xifres del dividend formen un número menor que el divisor).

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2n Abaixa el

5285


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 35

Fitxa

33

Reforç

Nom

Data

1442443 1442443144244315 : 5 

24 : 6 1442443

: 

:

:3

:380 : 20 

:

:

3

335 : 7 15 : 5 

: 24 : 6 32 : 16 

: :2:2

32 : 16 45 : 9 

:3

:3:

45 : 9 12 : 22

35 : 7 

:31442443

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

:

:31442443:2:2

50 : 10

80 : 20 

25 : 5  

50 :

36 : 9 

36 : 9  2

5

1442443

 225 : 5 

1442443

1. Completa.

:

:

:

:

:

2. Resol eliminant tots els zeros que pugues.

4:2

40 : 20 

2.400 : 800 

:200 : 10 

:3.600 : 600 

:180 : 30 

:4.900 : 700 

:500 : 50 

:2.500 : 500 

:560 : 80 

:2.800 : 400 

:720 : 90 

:6.300 : 900 

:■ Propietat de la divisió exacta (aplicació en divisions ratllant zeros).

35


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 36

Fitxa

34

Reforç

Nom

Data

1. De primer, calcula. Després, relaciona i esbrina els seus noms. Hui faig 5 trimestres. Quants mesos tinc? Té 300 anys. Es diu Dinoxip.

5 3 15 mesos.

Té 48 mesos. Es diu Dolceta. anys.

Hui he fet 8 semestres. Quants mesos tinc? Té 600 mesos. Es diu Meluca. mesos.

Hui faig 50 anys. Quants mesos tinc? Té 60 anys. Es diu Volantí. mesos.

Hui he fet 3 segles. Quants anys tinc? Té 15 mesos. Es diu Pepot. anys.

36 ■ Unitats de temps (segle, dècada, any, semestre, trimestre i mes). Càlculs.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Hui he fet 6 dècades. Quants anys tinc?


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 37

Fitxa

35

Reforç

Nom

Data

1. Completa. ● ●

1 10 10 dm 9m9 dm 1m

● ●

1 10 10 cm 7 dm 7  cm

1 dm 

6m

dm

5 dm 

cm

4m

dm

3 dm 

cm

2m

dm

6 dm 

cm

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Calcula.

200 cm 28 228 cm

2 m i 28 cm 

7 m i 15 cm 

cm cm

6 m i 35 cm 

cm cm

580 cm 

367 cm 

cm 

cm 

mi

cm

629 cm 

cm 

cm 

mi

cm

500 cm 80 cm 5 m i 80 cm

3. Mesura i completa.

15 mm 1 cm i 5 mm

mm ■ Mesures de longitud.

cm i

mm 

mm

mm 

2 cm i

cm i

mm

mm 37


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 38

Fitxa

36

Reforç

Nom

Data

1. Consulta el plànol del col·legi i completa. Aula 1

Menjador

Aula de Plàstica

5m 6m

4m

14 m

Lavabo xiques

Aula 2

Corredor Aula 5 Aula 3 Aula 4 3m

6m

Aula de Música

Aula 6

4m

22 m

 La llargària del col·legi fa:

22 m. L’amplària del col·legi fa: 1

 La llargària del menjador fa

m. L’amplària del menjador fa

m.

5 m.

 La llargària del corredor és igual a la llargària del col·legi menys l’amplària del lavabo dels xics. ●

Llarg del col·legi:

Llarg del corredor:

m; ample del bany dels xics: m.

m.

 L’amplària del corredor és igual a l’amplària del col·legi menys la llargària de l’aula 5 menys l’amplària del menjador. ●

Ample del col·legi:

Ample del corredor:

m; llarg de l’aula 5: 

6 m; ample del menjador: m.

 La llargària de l’aula de Música és igual a l’amplària del col·legi menys l’amplària del menjador menys l’amplària del corredor. ●

Ample del col·legi: del corredor:

m; ample del menjador:

m; ample

3 m.

Llarg de l’aula de Música:

38 ■ Interpretació i mesura de plànols.m.

m.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Lavabo xics


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 39

Fitxa

37

Reforç

Nom

Data

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1. Escriu la fracció que expressa la part pintada de cada figura.

Un migUn terç

Un sisé

1 2

Un quartUn huité

Un novéUn desé

Un setéUn cinqué■ Observa les fraccions anteriors i marca amb X la resposta correcta. ●

Els termes d’una fracció són… el numerador el divisor

el denominador

El nombre de parts en què està dividida la figura és el… numerador denominador

El nombre de parts pintades en cada figura és el… numerador denominador

2. Relaciona. 7 6

4 4 ■ Fraccions (termes i lectura).

tres cinquens

quatre quarts

huit desens

set sisens

8 10

3 5 39


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 40

Fitxa

38

Reforç

Nom

Data

1. Escriu la fracció que representa cada figura. Després, compara i completa.

1 2 6 6 1 2 16 26

1 4© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1 32. Escriu el signe < o > segons corresponga. Després, pinta cada fracció d’un color diferent i comprova.

2 1  3 3

3 5

1 5

4 8

3 8

4 6

2 4

3 1 4

4 7 8

3 7 8

2 6

40 ■ Comparació de fraccions.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 41

Fitxa

39

Reforç

Nom

Data

1. Llig, completa i pinta. 3 dels cotxes són rojos. 5 De cotxes, n’hi ha de rojos.

4 de les boletes són verdes. 8 De boletes, n’hi ha de verdes.

2 dels llapis són blaus. 4 De llapis, n’hi ha

5 dels tambors són grocs. 6 De tambors, n’hi ha

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

5

3

de blaus.

de grocs.

2. Llig, calcula i pinta. 2 Isabel té 6 gerres. de les gerres estan plenes. 3 Quantes gerres plenes té Isabel?

6 gerres en 3 grups 6 : 3 2n Calcula les gerres de 2 grups 2 2 

2 de 6 3 2 de 6 3

1r Divideix les

4 Isabel té

gerres plenes.

3. Calcula. ●

4 de 36 6

:;

4 ; de 36 6

3 de 28 4

:;

3 ; de 28 4

■ Fracció d’un número i d’un conjunt.

41


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 42

Fitxa

40

Reforç

Nom

Data

1. Llig, observa els rellotges i calcula.

1 1 hora  de 60 minuts 2 2

30 minuts.

La pastissera va tardar el pastís.

minuts a fer

La pastissera va acabar a les

onΩæ ^ mitjå.

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 511:OO

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

11:3O

Un xiquet va tardar un quart d’hora a fer els deures. Quants minuts va tardar a fer els deures? A quina hora va acabar? 1 d’hora 4

de 60 minuts 

El xiquet va tardar

El xiquet va acabar a les

minuts.

minuts a fer els deures.

Una operació va durar tres quarts d’hora. Quants minuts va durar l’operació? A quina hora va acabar? 3 d’hora 4

de 60 minuts 

L’operació va durar

L’operació va acabar a les

minuts.

minuts.

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 517:OO

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

07:OO

42 ■ Hores i minuts. Càlculs de temps: mitja hora, quart d’hora, tres quarts d’hora…

11 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

17:1511 12 1 2 10 3 9 4 8 7 6 5

07:45

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Una pastissera va tardar mitja hora a fer un pastís. Quants minuts va tardar a fer el pastís? A quina hora va acabar?


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 43

Fitxa

41

Reforç

Nom

Data

1. Observa la part pintada de cada figura i completa.

6 desens 0,6  6 10

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

desens

 0,2 

10

desens

desé 

desens

 

desens 

 

2. Pinta en cada figura els desens que s’indiquen.

4 desens

0,9

3 10

0,5

8 10

6 desens

■ La unitat i el desé o dècim (relacions).

43


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 44

Fitxa

42

Reforç

Nom

Data

1. Observa la part pintada de cada figura i completa.

12 centèsims 1 desé i 2 centèsims 12 0,12 100

centèsims

desens icentèsims

desens i

centèsims

● ●44 ■ El centèsim (relacions amb la unitat i el desé).

centèsims desens i

centèsims

desens i

centèsimscentèsims

desens i

centèsimscentèsims

22centèsims

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 45

Fitxa

43

Reforç

Nom

Data

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1. Observa i completa.

Descomposició:

Part entera:

Lectura:

Descomposició:

Part entera:

Lectura:

4 U 3 d 4 c ; part decimal:

quat®æ comå t®entå-quat®æ o 4 unitatfi t®entå-quat®æ ©en†èsimfi.

U

d

c

; part decimal:

o

Descomposició:

Part entera:

Lectura:

U

d

c

; part decimal:

o ■ Els números decimals (parts i lectura).

45


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 46

Fitxa

44

Reforç

Nom

Data

1. Completa.

● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

¬ 2 mitjos litres 3¬  8¬  10 ¬  

2 mitjos litres 

mitjos litres

8 mitjos litres 

mitjos litres

12 mitjos litres 

14 mitjos litres 

4 quarts de litre 

8 quarts de litre 

12 quarts de litre 

16 quarts de litre 

100 cl 

cl

300 cl 

cl

800 cl 

cl

600 cl 

mitjos litres

¬ 4 quarts de litre 4¬  quarts de litre 7¬  quarts de litre 9¬  quarts de litre 1

¬ 100 cl 8¬ 100 5¬ 100 7¬ 100 

1

1

¬ ¬ ¬ 1¬ ¬ ¬ ¬

1¬ ¬ ¬ ¬

2. Expresa en centilitres la capacitat dels recipients següents.

1 2

¬ 100 cl 100 : 2 

¬

1 1 litre 2 cl

¬

1 1  4 cl

¬

1 4

¬

46 ■ Mesures de capacitat.

1 4

¬

cl

¬ 100 : 4 

¬

cl :

¬

1 1  4 cl1 2

¬

1 1  2 cl

¬

cl :© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 47

Fitxa

45

Reforç

Nom

Data

1. Completa. 1 kg ●

6 kg 12 kg 

mitjos quilos

20 kg 

mitjos quilos

1 kg © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2 mitjos quilos 

mitjos quilos

4 quarts de quilo

3 kg 

15 kg 

quarts de quilo

18 kg 

quarts de quilo

1 kg 

quarts de quilo

1.000 g

1.000 g 

1 kg

6 kg 

 1000 

g

9.000 g 

kg

9 kg 

 1000 

g

4.000 g 

kg

20 kg 

8.000 g 

kg

 1000 

g

2. Calcula el pes en grams.

1.000 g 1.000 : 2 

1 kg 1 kg 2 g

1 kg 1 kg 4 g ■ Mesures de massa.

g :1.000 g 1.000 : 4 

1 kg 1 kg 4 g

1 kg 1 kg 2 g

g :47


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 48

Fitxa

46

Reforç

Nom

Data

1. Escriu davall de cada dibuix cercle o circumferència segons corresponga. Després, contesta.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

circuµƒe®ènciå Quina diferència hi ha entre un cercle i una circumferència?

2. Escriu radi o diàmetre segons corresponga.

rad^ 3. Mesura amb un regle i contesta. ●

Quants centímetres fa el radi d’aquesta circumferència?

Quants centímetres fa el diàmetre d’aquesta circumferència?

48 ■ Circumferència i cercle.

cm

cm


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 49

Fitxa

47

Reforç

Nom

Data

1. Completa el nom de l’element remarcat en cada poliedre.

å

z

v

©

z

b

z

z

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Observa els poliedres següents i completa. ●

Nombre de bases:

Les cares laterals són:

π

És un:

Nombre de bases:

Les cares laterals són:

És una:

3. Relaciona.

■ Poliedres.

Piràmide triangular

Prisma hexagonal

Piràmide quadrangular

Prisma octogonal

49


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 50

Fitxa

48

Reforç

Nom

Data

1. Relaciona.

con

esfera

2. Completa els noms dels elements de cada un d’aquests cossos redons. ▼

®

▼ ▼

b

v ® b

®

3. Escriu el nom de cada cos i pinta d’acord amb la clau. roig

bases

50 ■ Cossos redons.

blau

vèrtexs

verd

radis

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

cilindre


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 51

Fitxa

1

Ampliació

Nom

Data

1. Escriu les xifres que s’indiquen per a completar els sis números.

Té 7 DM i 5 DTé 1 DM i 7 M

 Té 4 DM i 6 M

Té 2Ci8U

0 0

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Té 4Mi8D0 0

Té 9 M, 1Di3U

00

0 0

■ Ordena de major a menor els sis números anteriors i escriu com es lligen.

89.013    2. Escriu el miler i la centena més pròxims a cada número. Miler més pròxim

Centena més pròxima

10.630 62.403 84.987 51


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 52

Fitxa

2

Ampliació

Nom

Data

230 

F

F

780 

F

 140 390

200

(150 30) (60 50) 

F

 (20 100)

F

F

F

500

F

1. Pensa i completa.

 (140 30)

8 3 5 1 2 9 9 4

7 3 4 2 6 0

3 8

4 6

2 1 0 3 8 7

2 4

5 6

8 9

3. Llig i calcula mentalment, arredonint les dades a la desena més pròxima. En una festa s’han preparat 67 canapés de paté i 32 de salmó. En total es van menjar 79 canapés. Quants canapés van sobrar?

Ester ha comprat dos pantalons que costaven 53 € i 38 €. Li han fet una rebaixa de 9 €. Quant ha pagat Ester en total?

4. Esbrina com s’ha format cada sèrie i completa els termes que hi falten. 8

18 14 52

20

5

10

9

17

7

8

11

15

6

13

10 12

7

8

16 11

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Completa les xifres que falten en aquestes sumes i restes.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 53

Fitxa

3

Ampliació

Nom

Data

1. Busca els números i encercla. Blau

 Dos números que, en multiplicar-los, fan 621.

Roig

 Tres números que, en multiplicar-los, fan 2.016.

Quins dos números no has encerclat? Quant fan en multiplicar-los?

6

24 35 48 7 9 69

i © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Pensa i completa el valor de cada figura. Són desenes completes

Són números dígits 600

 1.500

 800 

 40 30 60

3. Llig i resol. La roda d’una fira té 7 cabines roges, 6 de blaves i 3 de verdes. En cada cabina caben 4 persones. Quantes persones poden pujar a la roda en 10 viatges? 4. Observa i escriu els noms dels tres segments que determinen els punts A, B i C.AB C53


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 54

Fitxa

4

Ampliació

Nom

Data

1. Observa i escriu els noms. C

B

D

A E O

Dos angles agutsi

Dos angles rectesi

Dos angles obtusosi

J M K

L

L’angle MLK fa

L’angle JML fa

L’angle KJM fa

L’angle LKJ fa

3. Observa aquests angles i dibuixa un angle GHJ menor que ABC i major que DEF. D

A

B

C

E

F

4. Traça i contesta. v ●

Una recta s perpendicular a r.

Una recta t perpendicular a v.

Una recta j paral·lela a r.

Com són les rectes s i t?

54

r

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Mesura amb un transportador els angles de la figura i completa.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 55

Fitxa

5

Ampliació

Nom

Data

1. Completa i calcula. ●

4 (3 

(

)4 7

)2825

2. Llig, planteja les operacions i resol.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

El restaurant La Plaça té dues plantes. En una planta hi ha 4 salons amb 5 taules cada un; i en l’altra, hi ha 3 salons amb 5 taules cada un. Quantes taules hi ha en total? Si cada taula té 6 cadires, quantes persones poden menjar a La Plaça?

E> tota¬ h^ hå tau¬efi ^ h^ ca∫±> πerso>efi. ●

El teatre Les Muses té les butaques distribuïdes en dos grups. A l’esquerra hi ha 17 files, amb 14 butaques cada una. A la dreta hi ha 17 files, amb 12 butaques cada una. Quantes butaques hi ha al teatre Les Muses? Per a la funció de les 8 h s’han venut totes les entrades i cada entrada val 9 €. Quants diners s’han reunit en total?

E> tota¬ h^ hå ^ fi´ha> ®euni†

butaq¤efi .

55


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 56

Fitxa

6

Ampliació

Nom

Data

1. Llig i escriu dos números que complisquen aquestes condicions. Després, escriu com es lligen. ● ● ● ●

És un número de sis xifres i totes les xifres són distintes. El miler més pròxim a aquest número és 726.000. La xifra de les centenes és major que la xifra de les unitats. La suma de totes les xifres és 24.2

5

9

1

9

2 3

4 6

82. Escriu el número més gran i el número més menut de sis xifres que pugues formar amb les xifres de cada bossa.

2

3

7

4

8

1

5

0Ordena de menor a major els sis números que has escrit. 

3. Forma dos números romans amb les lletres de cada requadre i escriu el valor de cada un.M X 56

CL V

X I

 

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 57

Fitxa

7

Ampliació

Nom

Data

1. En cada cas, completa el dividend perquè la divisió siga exacta. 6

4

23

7

69

5

83

6

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Completa els termes que falten en cada divisió. 6 : 2 30 :

9:3

: 12

10 : 5 

:

12 : 4 6 :

18 : 6 

:2

20 : 4 

:

3. Calcula i relaciona. La meitat d’un terç de 12

2

Un terç de la meitat de 24

3

Un terç d’un quart de 36

4

Un quart de la meitat de 40

5

La meitat d’un quart de 48

6

4. Llig i resol. Víctor ha comprat diverses capses de 8 formatgets per als 475 xiquets del menjador del col·legi. Ha donat un formatget a cada xiquet. Quantes capses de formatgets ha comprat? Quants formatgets li han sobrat?

57


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 58

Fitxa

8

Ampliació

Nom

Data

1. Observa l’hexàgon dividit en triangles i pinta. Després, mesura i contesta. Blau

 Un triangle Els costats fan:

Roig

 Un rombe Els costats fan:

Verd

 Un trapezi

2. Dibuixa amb l’ajuda d’un regle i un escaire.

58

Un octàgon

Un trapezoide

Un triangle rectangle i isòsceles

Un rectagle que tinga un perímetre de 14 cm

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

El perímetre és:


785680 _ 0003-0064.qxd 16/5/05 12:37 Página 59

Fitxa

9

Ampliació

Nom

Data

1. Calcula i completa la factura següent.

Falcó ROBA D’HOME

Camisa

35

Preu total 1.260 €

Pantaló

42

2.016 €

Article

Preu unitat

Jaqueta

72 €

1.800 €

Gavardina

98 €

1.666 €

Corbata © 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Quantitat

68 Total a pagar: 7.966 €

2. Pensa, calcula i escriu. ●

Dos números de tres xifres que, en dividir-los per 28, fan que la divisió siga exacta.i

Dos números de quatre xifres que, en dividir-los per 56, fan que el residu siga 24.i

Dos números de tres xifres que, en dividir-los per 7, fan que el quocient acabe en 0 i que el residu siga 3.i

Dos números de quatre xifres que, en dividir-los per 9, fan que el quocient tinga un 0 i que la divisió siga exacta.i

3. Llig i resol. Un camió ix de la panificadora amb 2.131 barres de pa. Les transporta en 32 paneres menudes de 28 barres cada una i la resta en paneres grans de 65 barres cada una. Quantes paneres grans porta el camió?

59


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 60

Fitxa

10

Ampliació

Nom

Data

1. De primer, estima. Després, mesura amb un regle i comprova l’estimació. Un pam teu

Un peu teu

Un pas teu

Mesura estimada Mesura real

■ Pensa i marca amb X la resposta correcta. Una catifa mesura de llarg 8 peus teus. Quants pams deu mesurar? Menys de 8

2. Dibuixa. ●

Una línia recta roja que mesure 7 cm i 3 mm.

Una línia poligonal blava que mesure 124 mm.

3. Llig i resol. Àlex té un hort com el de la figura i vol posar-hi una tanca al voltant.

60

Quants metres de tanca necessita?

Si compra 2 quilòmetres de tanca, quants centímetres li’n sobren?

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

Més de 8


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 61

Fitxa

11

Ampliació

Nom

Data

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

1. En cada cas, escriu una fracció i pinta la figura corresponent. Després, escriu davall de cada figura com es llig la fracció representada. Roig

 i com a numerador un número menor que 4.

Una fracció que tinga com a denominador 6Blau

 i com a numerador un número menor que 5.

Una fracció que tinga com a denominador 8Verd

 i com a numerador un número menor que 8.

Una fracció que tinga com a denominador 102. Escriu la fracció que representa la part pintada en cada figura.Escriu tres fraccions que representen la unitat.,

i

3. Llig i resol. Beatriu tenia 24 cromos, però en va regalar tres quarts al seu germà Enric. Quants cromos té ara Beatriu?

Andreu té 50 caramels. Dos cinquens dels caramels són de maduixa, tres desens són de llima i la resta són de taronja. Quants caramels són de taronja?

61


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 62

Fitxa

12

Ampliació

Nom

Data

1. Llig, pensa i escriu cada número decimal.

● ●

● ● ●

Té tres xifres que sumen 10. Per a representar-lo, s’han pintat 6 quadrats i part d’un altre. La xifra dels centèsims és la meitat que la de les unitats.

Té quatre xifres que sumen 16. Té 2 desenes. La part decimal és 74.

● ●Té tres xifres que sumen 11. La part entera és 12. ■ Escriu cada número decimal anterior en forma de fracció. 6,13  100

2. Escriu els següents números decimals en xifra i en lletra. ●

17 desens245 desens398 desens3. Observa quin número decimal ha representat cada xiquet pintant quadrats i contesta.

 5 unitats Màrius 5 desens Xavier 5 centèsims Rosa 32 desens Pau 32 centèsims

Qui ha pintat més d’un quadrat?

Qui n’ha pintat més?

Qui ha pintat menys d’un quadrat?

Qui n’ha pintat menys?

Ester

62

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 63

Fitxa

13

Ampliació

Nom

Data

1. En cada cas, tria els recipients necessaris i escriu dues formes d’aconseguir la capacitat total indicada.

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.2¬^ 50 c¬

3¬^ 25 c¬

25 cl 50 cl

1 ¬ 75 cl

1

¬

¬

1 i quart

¬

1 i mig

2. Calcula i contesta. ●

Quants grams falten a un pot de 3 quarts de quilo per a pesar 2 quilos?

Quants paquets d’un quart de quilo es poden fer amb 1.500 g?

Què pesa més, 3 terrines de mantega de 400 g o 1 kg d’arròs? Quants grams més?

Quants paquets de mig quilo es poden fer amb 7.750 g?

Quants grams sobren? 63


785680 _ 0003-0064.qxd 9/5/05 11:06 Página 64

Fitxa

14

Ampliació

Nom

Data

1. Pensa i escriu el nom del cos geomètric.Les dues bases que té són pentàgons.

Les quatre cares laterals que té són triangles.

Té un vèrtex i un radi.

No té base.

Té una superfície lateral corba i dues bases.

 

© 2005 Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.

2. Imagina com es veu cada cos geomètric des de dalt i relaciona.

■ Pinta cada cos geomètric emprant dos colors distints. 3. Utilitza el quadrat de la quadrícula com a unitat de mesura i completa i pinta les figures perquè tinguen la superfície que s’indica. Blau

6415

Roig24

Verd32

matemàtiques quart de primària  
matemàtiques quart de primària  

Fitxes de reforç i ampliació matemàtiques quart de primària

Advertisement