Page 1

boletín

Conferència: “La participació a l’escola” Dijous 13 de maig la professora Mª Àngels Llorente va pronunciar una conferència a la Casa de Cultura sobre la participació a l’escola. La conferenciant no va fer una exposició teòrica sobre el tema tractat, sinó que va exposar la seua experiència durant més de quinze anys en un centre de Primària. La implicació de tota la comunitat educativa requereix un esforç considerable per part de tots els implicats, però la creació d’una cultura compartida en els centres millora considerablement l’ambient de treball. La satisfacció de les necessitats educatives s’ha d’anteposar a les traves burocràtiques o formals.

La professora Llorente va explicar que per a afavorir el compromís del professorat calia convertir les hores de coordinació dels professors en espais de formació de cara a l’alumnat. També s’han d’obrir els òrgans de direcció i gestió, així com assajar mètodes que primen el protagonisme de l’alumnat i la implicació en el seu propi procés d’aprenentatge. Les famílies poden ser implicades mitjançant un pla d’acció tutorial que contemple quatre reunions amb les famílies de cada grup classe i tres entrevistes personals amb xiquets i xiquetes. Caldria constituir una Cambra de delegats de pares i mares amb una vessant de gestió i una altra de formació.

TALLERS D’ESTIU 2010 · ORGANITZAT PER: AMPA DE L’IES DE CASTALLA DATA: 6 ,8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de juliol. HORARI. 11- 13 hores LLOC: IES DE CASTALLA

El cost econòmic anirà a càrrec de l’AMPA El nostre principal objectiu com AMPA és ajudar a millorar, des de les nostres possibilitats com a pares, les oportunitats educatives de tots els alumnes de l’Institut. TALLER DE REPÀS ESCOLAR Objectius: Organitzar activitats de repàs de matèries acadèmiques dirigides a alumnes de 1r i 2n de l’ESO per a recuperacions de setembre o simplement per a repassar de cara al curs que ve. Facilitar que els alumnes majors ajuden als alumnes de 1r i 2n de l’ESO: els ensenyen tècniques d’estudi (realització d’esquemes, resums, etc.). Potenciar el treball en grup i la cooperació entre els alumnes. Estes activitats les duràn a terme alumnes de 4t de l’ESO i de Batxillerat organitzats per un professional que supervisarà i coordina la realització de les mateixes.

TALLER D’INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PRÀCTICA. Impartit per professionals especialitzats. En estes activitats participaran tots el alumnes i les activitats a realitzar desenvoluparàn els aspectes següents: a. Comunicació. Em comunique bé amb els altres. La comunicació no violenta. b. Empatia i tolerància. Comprenc com es senten els altres. c. Solució de conflictes. Resolc els meus problemes. d. Asertividad. Aprenc a respectar-me i a respectar als altres. Tots els alumnes interessats en participar de 1r i 2n de l’ESO com de 4t’ i Batxillerat hauràn de comunicar-ho cridant al telèfon 639.96.5118

DIPÒSIT DE LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA Esta nova proposta podria contribuir a pal·liar la despesa substancial que suposa la compra de llibres de text de primer a quart d’ESO i alguns de lectura que curs rere curs segueixen repetint-se. Explicarem un poc en què consisteix este dipòsit de llibres. Nosaltres intercanviem els llibres amb un incentiu que es podria anomenar simbòlic, però que a la volta ens és gratificant a uns i altres. Imagineu per un moment que tots els llibres de text entraren en el dipòsit de llibres i, en conseqüència, estos mateixos llibres són adquirits pels pares dels alumnes per al curs següent atès que en realitat els pares pagarien la mateixa quantitat que rebrien, és a dir, no res, no els costaria ni un euro. Bé, en poques paraules, per a que açò funcione necessitem la col·laboració de tots els pares en la primera setmana del curs següent, és a dir, a

principis de setembre. Llavors recollirem tots els llibres; seran solament recollits i numerats. Esta classificació quedarà reflectida en un albarà. En la setmana següent es procedirà a l’adquisició dels llibres, i en la següent es procedirà a la liquidació d’estos. NOTA IMPORTANT Lliurar els llibres la primera setmana del curs. Comptar amb la col·laboració dels professors per a la continuïtat dels mateixos llibres de text (excepte els que tinguen apunts que no puguen ser esborrats). L’horari del banc de llibres serà exposat en una circular abans de començar el curs següent. ESPEREM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

GRÀCIES.

Junio 2010

INFORMATIVO A.M.P.A. Enric Valor del I.E.S. Castalla Estrenamos nueva WEB Estará disponible en las siguientes URLS: http://www.ampaenricvalor.tk http://www.ampaenricvalor.wordpress.com Procuraremos teneros informados aquí de las actividades del curso, así cómo de cualquier noticia relevante. También se puede hacer llegar cualquier queja, siguiendo la opción de comentarios que tiene esta página web, o bien al siguiente correo:

-Para divertirte. El blog puede servir para pasar un buen rato mientras estás conectado. -Para hacer amigos. Escribiendo en el Blog tienes muchas posibilidades de que alguien con los mismos intereses y opiniones decida contactar contigo. -Para comunicarnos.

Correo Electrónico: ampa@ampaenricvalor.tk ¿Por qué un Blog?

IV Trobada educativa “Entre tots podem aprendre a conviure”

És el quart any que la nostra AMPA – jun-

tament amb l’AMPA del Col.legi Rico Sapena- ens reunim en Febrer per dur a terme activitats amb finalitats educatives i de recolzament a la família.

Aquest any hem tingut una novetat important i és fer realitat que la nostra Trobada estiga orientada a l’alumnat, pares-mares i professors-profesores. Hem realitzart tres sessions de dues hores cada una. Van decidir treballar sobre la resolució de conflictos, les activitats les van preparar alumnes, pares i professorat . Qué voliem aprendre? Ferramentes no violentes per a resoldre conflictes. Cóm orientar als nostres fills per que puguen resoldre el seus propis conflictes. Potenciar la comunicació entre professors, pares i alumnes. Saber escoltar., saber posar-se amb en lloc de l’altre. Contrastar experiències amb els altres pares i mares. Ferramentes per a transmetre el respecte com a base de la comunicació. Qué van treballar: 1º sessió: Cóm sorgixen els conflictes Mal entesos, opinions diferents, diferents

perspectives, manca personals...

de comunicació, problemes

2ª Sessió: Qué aprenem dels conflictes? Valorem als demés, classifiquem ... sense tindre en conte suficient informació, i actuem amb predisposició segons les dades que hem obtingut. És molt important voler coneixer més a l’altre. No escoltem suficientment. Els nostres fills i el nostres alumnes son grans observadors de les nostres contradiccions i ens violenta que les manifesten. Las diferents perspectives poden ajudar a enriquir-nos La violència física no es admesa en cap ámbit social, tampoc en la família: L’autoritat com a pares hem de guanyar-la sent coherents, respectuosos, dialogant i amb amor. 3º Sessió: Cóm resoldre conflictes? Comunicació no violenta i mediació: Per a crear relacions personals basades en el respecte i la cooperació mútua necessitem: Aprendre a resoldre conflictes pacíficament. Saber expressar-nos amb coherència y sinceritat en la comunicació. Aprofitar el conflicte per a millorar les nostres relacions Desenvolupar la capacitat d’escoltar i de comunicació.

-Para expresarte. Por que puedes dar tu opinión libremente sobre cualquier tema, que como miembro de la comunidad educativa de nuestro instituto te preocupe y compartirla. -Para informar. Expresa tu conocimiento y devuelve a la red la información que está te ha facilitado. -Para mantenerte informado. Mantener un blog te obliga a estar informado de los temas sobre los cuales escribes.

EL EQUIPO DE MEDIACIÓN Formar parte del equipo de mediación ha sido una experiencia inolvidable. Al entrar en el equipo de mediación no sabíamos que nos esperaba una experiencia tan gratificante. Nos ha proporcionado unas ideas básicas para resolver conflictos mediante el diálogo y la empatía. La opinión general de los alumnos que formamos parte del equipo es que nos ha parecido una experiencia muy productiva y a todos nos encantaría repetir. El equipo de mediación está formado por profesores, padres y alumnos, y está destinado a la resolución beneficiosa para las dos partes de conflictos cotidianos en la comunidad educativa.

El proceso es totalmente voluntario y consiste en hablar con las dos o más partes del conflicto, y ayudarles a llegar a un acuerdo en el cual las partes se responsabilizan en cumplir una serie de compromisos a los que han llegado con ayuda de los mediadores. El proceso es totalmente confidencial y se debe llevar a cabo con discreción. Las partes volverán a un tiempo después para ver si se han cumplido los acuerdos tomados. Como os podréis imaginar es una forma positiva para toda la comunidad educativa de resolver los conflictos. De momento no hemos intervenido en ninguna mediación, pero esperamos participar durante el próximo curso y poder continuar formándonos como mediadores. Alumnos del equipo de mediación.


butlletí

Conferencia: “La participación en la escuela”

DEPÓSITO DE LIBROS DE TEXTO Y DE LECTURA

El jueves 13 de mayo la profesora Mª Àngels Llorente pronunció una conferencia en la Casa de Cultura sobre la participación en la escuela. La conferenciante no realizó una exposición teórica sobre el tema tratado, sino que expuso su experiencia durante más de quince años en un centro de Primaria. La implicación de toda la comunidad educativa requiere un esfuerzo considerable por parte de todos los implicados, pero la creación de una cultura compartida en los centros mejora considerablemente el ambiente de trabajo. La satisfacción de las necesidades educativas se ha de anteponer a los obstáculos burocráticos o formales.

Esta nueva propuesta podría contribuir a paliar el gasto sustancial que supone la compra de libros de texto de primero de ESO a cuarto de ESO y algunos de lectura que curso tras curso siguen repitiéndose.

La profesora Llorente explicó que para favo-

TALLERES DE VERANO 2010

recer el compromiso del profesorado es conveniente convertir las horas de coordinación de los profesores en espacios de formación de cara al alumnado. También se han de abrir los órganos de dirección y gestión, así como ensayar métodos que primen el protagonismo del alumnado y la implicación en su propio proceso de aprendizaje. A las familias se les puede implicar mediante un plan de acción tutorial que contemple cuatro reuniones con las familias de cada grupo clase y tres entrevistas personales con niños y niñas. Es conveniente constituir una Cámara de delegados de padres y madres con una vertiente de gestión y una otra de formación.

· ORGANIZADO POR: AMPA DEL IES DE CASTALLA

FECHA: 6 ,8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de julio. HORARIO. 11-13 horas. LUGAR: IES DE CASTALLA

El coste económico irá a cargo del AMPA

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PRÁCTICA. Impartido por profesionales especializados. En estas actividades participaran todos los alumnos y se trabajaran los siguientes aspectos:

Nuestro principal objetivo como AMPA es ayudar a mejorar, desde nuestras posibilidades como padres, las oportunidades educativas de todos los alumnos del Instituto.

a. Comunicación. Me comunico bien con los otros. La comunicación no violenta.

TALLER DE REPASO ESCOLAR

c. Solución de conflictos. Resuelvo mis problemas.

Objetivos: Organizar actividades de repaso de materias académicas dirigidas a alumnos de 1º y 2º de ESO para recuperaciones de septiembre o simplemente para repasar de cara al curso que viene. Facilitar que los alumnos mayores ayuden a los alumnos de 1º y 2º de ESO: les enseñen técnicas de estudio (realización de esquemas, resúmenes, etc.). Potenciar el trabajo en grupo y la cooperación entre los alumnos. Estas actividades las llevarán a término alumnos de 4º de ESO y de Bachillerato organizados por un profesional que supervisará y coordina la realización de las mismas.

b. Empatía y tolerancia. Comprendo como se sienten los otros.

d. Asertividad. Aprendo a respetarme y a respetar a los otros. Todos los alumnos interesados en participar de 1r y 2n del ESO como de 4º y Bachillerato deberán comunicarlo llamando al teléfono 639.96.51.18

Explicaremos un poco en que consiste este Depósito de libros, intercambiamos los libros con un incentivo que se podría decir simbólico pero que al mismo tiempo nos sea gratificante a unos y otros, imaginaros por un momento que todos los libros de texto entraran en el depósito de libros y en consecuencia estos mismos libros son adquiridos por los padres de los alumnos para el curso siguiente pues en realidad los padres pagarían lo mismo que recibirían, es decir, nada, no les costaría ni un euro. Bueno en pocas palabras, para que esto funcione necesitamos la colaboración de todos los padres para ello en la primera semana del curso si-

IV Encuentro educativo.

guiente, es decir, a principio de Septiembre recogeremos todos los libros, serán solamente recogidos y enumerados, ello quedará reflejado en un albarán. En la semana siguiente se procederá a la adquisición de los libros, y en la siguiente se procederá a la liquidación de estos. NOTA IMPORTANTE Entregar los libros la primera semana del curso. Contar con la colaboración de los profesores para la continuidad de los mismos libros de texto (excepto los que tengan apuntes que no puedan ser borrados). El horario del banco de libros será expuesto en una circular antes de comenzar el curso siguiente. ¡¡¡Esperamos vuestra colaboración!!!. Gracias.

Es el cuarto año que nuestra AMPA – juntamente con la AMPA del Colegio Rico Sapena- nos reunimos en Febrero para llevar a cabo actividades con finalidades educativas y de apoyo a la familia. Este año hemos tenido una novedad importante y es hacer que nuestro Encuentro esté orientado al alumnado, padres y profesores. Hemos realizado tres sesiones de dos horas cada una. Hemos decidido trabajar sobre la resolución de conflictos, las actividades las preparamos alumnos, padres y profesorado. ¿Qué queríamos aprender? Herramientas no violentas para resolver conflictos. Cómo orientar a nuestros hijos por que puedan resolver sus propios conflictos. Potenciar la comunicación entre profesores, padres y alumnos. Saber escuchar; saber ponerse con en lugar del otro. Contrastar experiencias con los otros padres y madres. Herramientas para transmitir el respeto como base de la comunicación. ¿Qué trabajamos? 1º sesión: Cómo surgen los conflictos Malos entendidos, opiniones diferentes, diferentes perspectivas, falta de comunicación, problemas personales...

INFORMATIU A.M.P.A. Enric Valor del I.E.S. Castalla Estrenem nova WEB Estarà disponible en les següents URLs: http://www.ampaenricvalor.tk http://www.ampaenricvalor.wordpress.com Procurarem ací tenir-vos informats de les activitats del curs, així com de qualsevol notícia relevant. També es pot fer arrivar qualsevol queixa via l’opció de comentaris que te aquesta pàgina web o bé al següent correu: Correu Electrònic:

“Entre todos podemos aprender a convivir” 2ª Sesión: ¿Qué aprendemos de los conflictos? Valoramos a los demás, clasificamos ... sin tener en cuenta suficiente información, y actuamos con predisposición según los datos que hemos obtenido. Es muy importante querer conocer más al otro. No escuchamos suficientemente. Nuestros hijos y nuestros alumnos son grandes observadores de nuestras contradicciones y nos violenta que las manifiesten. Las diferentes perspectivas pueden ayudar a enriquecernos La violencia física no se admite en ningún ámbito social, tampoco en la familia: La autoridad como padres debemos ganarla siendo coherentes, respetuosos, dialogando y con amor. 3º Sesión: ¿Cómo resolver conflictos? Comunicación no violenta y mediación: Para crear relaciones personales basadas en el respeto y la cooperación mutua necesitamos: Aprender a resolver conflictos pacíficamente. Saber expresarnos con coherencia y sinceridad en la comunicación. Aprovechar el conflicto para mejorar nuestras relaciones Desarrollar la capacidad de escuchar y de comunicación.

Juny 2010

-Per a divertir-te! El blog pot servir per passar una bona estona mentre estàs connectat! -Per a fer amics. Escrivint al blog tens moltes possibilitats que algú amb els mateixos interessos i opinions que tu decideixi contactar amb tu…. Per a comunicar-nos!!

ampa@ampaenricvalor.tk

Per què un Blog? -Per a expressar-te. Perquè pots donar la teva opinió lliurement sobre qualsevol tema que com a membre de la comunitat educativa del nostre institut et preocupi, i compartir-la. -Per a informar. Expressa el teu coneixement i torna a la xarxa la informació que aquesta t’ha donat. -Per a mantenir-te informat. Mantenir un blog t’obliga a estar informar dels temes sobre els quals escrius!

L’equip de mediació. Formar part de l’equip de mediació ha sigut una experiència inoblidable. A l’entrar en l’equip de mediació no sabíem que ens esperava una experiència tan gratificant. Ens ha proporcionat unes idees bàsiques per a resoldre conflictes per mitjà del diàleg i l’empatia. L’opinió general dels alumnes que formem part de l’equip és que ens ha paregut una experiència molt productiva i a tots ens encantaria repetir. L’equip de mediació està format per professors, pares i alumnes, i està destinat a la resolució beneficiosa per a les dues parts de conflictes quotidians en la comunitat educativa.

El procés és totalment voluntari i consisteix en parlar amb les dues o més parts del conflicte, i ajudar-les a arribar a un acord en el qual les parts es reponsabilitzen en complir una sèrie de compromisos a què han arribat amb ajuda dels mediadors. El procés és totalment confidencial i s’ha de dur a terme amb discreció. Les parts tornaran a reunir-se un temps després per a veure si s’han complit els acords presos. Com vos podreu imaginar és una forma positiva per a tota la comunitat educativa de resoldre els conflictes. De moment no hem intervingut en cap mediación, però esperem participar durant el pròxim curs i poder continuar formant-nos com a mediadors.

Alumnes de l’equip de mediació.

Butlleti Juny 2010  

Butlletí Juny 2010

Butlleti Juny 2010  

Butlletí Juny 2010

Advertisement