Page 1

notícies vives

per a una escola viva

Fem sentir la nostra veu indignada!

Prou

retallades!

Número 10

l Juny del 2012 l Revista del CEIP La Draga

Per una escola pública de qualitat i en català

L’escola canvia de direcció de cares al proper curs 2012-2013

Malgrat les dificultats la nostra escola continua reben premis a diferents nivells

Una empremta de les activitats realitzades pels diferents cursos


PRESENTACIÓ

Més informació: www.ceipladraga.cat

Canals de comunicació: Tel. 972 57 23 56 ceipladraga@xtec.cat ampa@ceipladraga.cat

Èpoques de canvis, generen oportunitats TEXT _ Carles Figueras (President de l’AMPA)

E

stem passant i visquent uns moments que podríem considerar de dramàtics per a uns, crucials pel devenir futur, vergonyants en les formes...Situacions de canvis constants que en cap moment desvetllen bones perspectives. Malgrat tot, jo sempre he sentit dir que en èpoques de mancança és quan l’ésser humà dona més d’ell mateix. El nostre enginy es desenvolupa, ens tornem a reinventar, generem canvis que aporten millores de tota mena i en definitiva, creem noves oportunitats. Ara, a la nostra escola, es produirà un canvi substancial que fins ara no havia passat; un canvi en l’equip directiu. Un canvi que espero esdevingui profitós per l’escola, un canvi que generi dinàmiques positives enmig de l’ambient fosc que envolta el sistema educatiu, un canvi que explori tot el ventall de possibilitats que tenim a l’escola de la Draga, un canvi que innovi en l’ensenyament dels nostres fills, un canvi que aporti, que sumi, que aglutini, que amalgami...

IMPORTANT: RECOLLIDA DELS LLIBRES RECICLATS PER 3er, 4art, 5è i 6è: - MANCA DEFINIR EL DIA. S’ENVIARÀ UN FULL INFORMATIU (pel matí des de les 9h. fins les 13h.)

Haureu de saber aprofitar el que és vàlid, millorar el que és millorable i desar en un calaix el que calgui. De ben segur no serà una tasca gens fàcil, ans el contrari, però en aquest camí podeu comptar amb l’AMPA. Us desitjo de tot cor que tingueu sort, així com agraeixo la feina feta per l’anterior equip, sense el qual ara no tindríem l’escola que tenim.

VENDA LLIBRES CURS 2012-2013 : - 3 DE SETEMBRE (de les 9h. fins a les 20h.) - NOMÉS EN VENDRAN LLIBRES - NO ES VENDRÀ LA RESTA DE MATERIAL ESCOLAR.

EL MATEIX DIA DE LA VENDA DE LLIBRES ES PODRAN ADQUIRIR XANDALLS DE L’ESCOLA I PECES D’ESTOC VELLES.

Edita: CEIP La Draga i AMPA Disseny: STUDI DF i AMPA Maquetació: STUDI DF i AMPA Redacció: Elena Mir, Ingrid Aznar, Carles Figueras, Ester Busquets, alumnes de 6è, i mestres de l’escola CEIP La Draga. Impressió: LITH GRÀFIQUES Dipòsit legal: GI-1381-2004 Tirada: 430 exemplars

2

LA REVISTA DE LA DRAGA

SUMARI 2 - Presentació 3 - Editorial 4 - Reportatge de l’AMPA 6 - El racó de música 7 - El racó de P3 8 - El racó de P4 10 - El racó de P5 12 - Fotografies de grup 16 - El racó de 1er 17 - El racó de 2on

18 - El racó d’anglès 19 - El racó de 3r 20 - El racó de 4rt 21 - El racó de 5è 22 - Graduats de 6è 24 - El racó d’educació física 25 - Recull de premis 26 - Entrevista a l’Eduard Cid


EDITORIAL

Comiat de l’equip directiu actual TEXT _ Equip directiu del CEIP La Draga

Benvolguts/des

E

l proper 30 de juny aquest Equip Directiu format per: Lourdes Guitart com a directora, Carme Gallego com a Cap d’Estudis i Rosa M. Fàbrega com a Secretària deixaran de ser-ho i donaran lloc a un nou Equip Directiu format per M. Antònia Camps (directora), Antònia Pagès (Cap d’Estudis) i Irene Pedrosa (Secretària).

Veure nèixer i ajudar a crèixer, durant 14 anys, l’Escola de LA DRAGA ha estat una experiència professional i personal apassionant. Sempre hem pogut comptar amb la vostra ajuda, col·laboració i suport cosa que ens ha permès fer la nostra feina més fàcil i agradable. Per tot això us donem les gràcies a la vegada que ens disculpem en el que hàgim pogut errar, per suposat, sense intenció. A partir d’ara ens trobarem també a l’escola però fent altres tasques de mestra. Quedem a la vostra disposició per tot el que us calgui.

El valor dels valors TEXT _ Lourdes Guitart (Directora del CEIP La Draga)

Els valors són com horitzons de referència que orienten la nostra vida en un determinat sentit . (Mª Rosa Buxarrais)

C

om sabeu, la nostra escola i els nostres alumnes de 2n, 4t, 5è i 6è, hem tingut la possibilitat i l’oportunitat de participar, juntament amb deu escoles més de Catalunya, en el projecte pioner Barça Kid “Esport i Valors” organitzat per la Fundació del FC Barcelona. Aquest programa vol ressaltar els valors que es troben representats en l’esport com: el compromís de superació, d’esforç, humilitat per assumir la derrota o la victòria, la cooperació i el respecte. Analitzar situacions i comportaments sorgits en la pràctica d’una activitat esportiva i anar-los incorporant en la manera de fer i d’actuar quotidiana.

Els esportistes d’elit amb les seves actituds i comportaments tenen una gran importància social, ja que influeixen d’una manera positiva o negativa sobre la societat i sobre els nens i nenes. Però no són únicament els esportistes els que influeixen, els pares, els mestres, tots som models. No s’hi val a donar un missatge “teòric” que vagi cap a una direcció i actuar cap a una altra direcció. SOVINT EDUQUEM MÉS AMB L’EXEMPLE QUE AMB LES PARAULES.

En definitiva, entendre que els triomfs humans i també les derrotes que es van aconseguint al llarg de la vida, s’han de mesurar segons els mitjans que s’han utilitzat per aconseguir-los. Si es fa servir l’esforç, la perseverança, el companyerisme, sempre és un triomf; pel contrari, si es fa servir el joc brut, sempre és una derrota.

LA DRAGONETA

3


REPORTATGE DE L’AMPA

Escola i família, treballem junts TEXT _ AMPA del CEIP La Draga

L

a participació de les famílies a l’escola no solament toca, sinó que és imprescindible per mantenir la coherència entre els valors transmesos des de l’escola i els valors viscuts i també transmesos a la llar. Avui dia educar és una tasca complicada, són molts els factors que fan que l’educació sigui un procés complex i incert; tot i que l’objectiu és comú: la formació de persones íntegres, responsables, preparades, solidàries i esperançades en el futur. Per a la consecució d’aquest objectiu serà vital una acció coordinada i solidària entre famílies i professorat. Actuar de forma similar en ambdós contextos és una ajuda pel nen o nena donat que reforça els seus aprenentatges i li permet sentir-se valorat en les seves activitats quotidianes. Així doncs, delegar en l’escola aspectes de la formació acadèmica no ens treu cap responsabilitat sobre l’educació dels nostres fills i filles.

Papers diferents que es complementen Els mestres són els nostres millors aliats per conèixer i entendre els nostres fills i per trobar orientació en els moments de dubte o dificultat Els pares esperen que els mestres encarnin el seu paper amb convicció, saber fer professional i il·lusió, que dominin la matèria que imparteixen, que sàpiguen transmetre coneixements i relacionar-se amb els alumnes, però sobretot que AJUDIN ELS SEUS FILLS QUAN HO NECESSITIN Els mestres esperen que les famílies dipositin la seva confiança en el seu saber fer professional i que col·laborin amb ells. Els mestres esperen que els pares

4

LA REVISTA DE LA DRAGA

ES COMPROMETIN EN L’EDUCACIÓ DELS SEUS FILLS. Si aquesta complementarietat i expectatives no es compleixen els principals afectats seran els infants. Famílies i mestres han de col·laborar en la formació integral dels infants, assumint cada un el seu paper, compartint objectius i intentant seguir el mateix camí. Ambdós han de procurar-li els mitjans per a que desenvolupi les seves capacitats, la seva personalitat i aprengui a fer-se responsable de sí mateix. Els mestres necessiten recolzament explícit de les famílies per desenvolupar de manera més adequada el seu treball. Les famílies hem de fer “equip” amb els mestres.

Eines i estratègies per fer “equip” . Ens coneixem És important que pares i mestres coneguin els valors mútuos, els objectius pedagògics i les formes que tenen ambdós de relacionar-se amb els infants. . Ens comuniquem Una comunicació regular des de l’inicia de l’escolaritat és bàsica. Pares i mestres hem d’intercanviar informació de forma periòdica evitant reduir els contactes a moments puntuals o només quan hi ha problemes. . Reconeixement de la competència educativa de l’altre Si considerem que pares i mestres formem un “equip”, aquest només pot funcionar quan cadascú coneix, valora i respecte el treball de l’altre. . Reconeixement de l’implicació mútua en l’educació L’educació no acaba en la família ni a l’escola, és un procés continu en el qual hi influeixen ambdós contextos. Cadascú en el seu paper, estan implicats quan hi ha alguna cosa que s’ha de resoldre o es vol potenciar un aspecte de la vida de l’infant.


Com em puc implicar en l’educació escolar del meu fill? Existeixen diverses formes d’estimular aquesta col·laboració:

A Implicació en el procés educatiu individual: Sigui a través d’entrevistes amb els tutors, les reunions d’inici de curs, informes o comunicacions escrites, compartint les seves experiències... ENTREVISTES: Aquest ha de ser un espai de coneixença per compartir informacions i objectius educatius. És important que pares i mestres coneguin les diferents facetes de la personalitat de l’infant (a casa, a l’escola, en el temps lliure...). Només així entendrem de forma íntegra al nen/a i podrem pensar què és el millor per ell. REUNIÓ D’INICI DE CURS: Els tutors informen de l’organització del curs escolar, objectius, programes, activitats i sortides; mentre que els pares poden manifestar dubtes i opinions. També és un bon moment per conèixer el projecte compartit de l’escola de la Draga i poder participar de l’activitat proposada pel curs dels nostres fills (racó de contes, parlem-ne, oficis, revista...)

CONSELL ESCOLAR (CEC): En el CEC es prenen decisions tan importants com aprovar els documents que regeixen l’organització i funcionament del centre, elegir director, sancionar conductes inadequades, elaborar criteris i objectius educatius... El CEC i les seves comissions han de servir per reflexionar conjuntament, intercanviar idees i consensuar objectius educatius. El CEC pot servir per a conèixer-nos, generar confiança mútua i establir un clima de treball cooperatiu. COMISSIONS PARES – MESTRES: Comissió on pares i mestres aprofundeixen i avaluen aspectes educatius de la pròpia escola; així com l’intercanvi d’impressions i sensacions de funcionament del projecte compartit, avaluació de la participació dels pares en les diferents activitats... PARES DELEGATS: Representant dels pares dins l’aula. Així doncs, aquesta figura és l’enllaç dels pares i mares de la classe amb el tutor.

B

Com veieu, són moltes les formes en què els pares podem ser PART DE LA NOSTRA ESCOLA, i com que L’ESCOLA SOM TOTS, cal que hi participem per una MILLOR EDUCACIÓ DELS NOSTRES FILLS.

C

De ben segur que es poden fer més coses i de millors maneres.

Implicació en les activitats extraescolars i complementàries: Organitzades pel centre o per l’AMPA. Sigui el pessebre vivent, la parada esportiva, el carnestoltes... Formant part de l’AMPA, el Consell escolar de Centre, la Comissió pares-mestres o essent pare/mare delegat: AMPA: Les relacions família escola solen ser més fluïdes i productives en aquells centres amb les AMPA representatives i ben consolidades en el seu funcionament intern. Si la participació de pares i mares és alta, la junta se sent menys sola i més recolzada per a realitzar els seus projectes i desenvolupar relacions en un pla d’igualtat amb el professorat. Alhora el professorat se sentirà més recolzat, reconegut i satisfet professionalment si l’AMPA del seu centre és forma i les relacions són cooperatives i complementàries. Una AMPA forta, ben consolidada i amb presència en la vida del centre contribueix, sense cap mena de dubte a millorar la qualitat de l’ensenyament i ajuda a que els relacions entre ambdós col·lectius sigui més adequada.

Sigueu actius i crítics, i sobretot participeu, es tracta dels vostres fills. L’AMPA és cosa de tots.

LA DRAGONETA

5


INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS

El racó de música Durant el curs hem preparat diverses activitats per a mostrar a les famílies... ”

vent

e vi sebr

“Pes

“Ca

ntat

“En

r un

a…”

ers cat p

er

ll m aque

a pe

anat a veure Però també hem quines? audicions, saps

6

LA REVISTA DE LA DRAGA

a to

rtug

a”


El racó de P3 E

ls nens i nenes de P3 han portat a terme el projecte de les taronges. us presentem una mostra de les descobertes i propostes d’investigació que han viscut. 

EL TARONGER TÉ MOLTES TARONGES

Les Taronges

Pelem i ratllem taronges        

Les peles són seques. Semblen cargols El radiador les ha assecat. Estan cargolades. Són fortes. Són de color taronja i blanc. Hi ha trossets petits. Fan olor de taronja

 A casa també tinc un ratllador per ratllar el formatge dels macarrons.  Surt una pols molt fina.  És molt petita la pols!  La pols és una mica taronja i blanca.  Fa molta olor de taronja.  Costa una mica ratllar la pela.  Hem de fer molta força.  Hem de vigilar perquè ens podem tallar.

dibuixo com és per fora…

dibuixo com és per dins…

Quantes monges té una taronja?  Cada nen/a ha pensat i verbalitzat el número de monges que pot tenir una taronja.  Hi ha nens i nenes que han dit moltes, d’altres que han pensat un número concret: 3, 4, 5 i 6.  Hem fet un tren de monges i les hem comptat.  Ens hem adonat que ningú ha endevinat el número de monges però ens hem acostat molt a la solució.

LA DRAGONETA

7


INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS

El racó de P4 De què treballem?

E

ls nens i nenes de P4 hem descobert molts oficis tot jugant en els tallers que ens han preparat els pares i mares. Una tarda a la setmana, per grups, els nens i nenes...

FEM DE Encara que tot va per internet, ens agrada aprendre el camí que fan les cartes, postals i paquets des de que s’escriuen fins que arriben al seu destí. Anem a mirar a la bústia a veure si ens ha arribat alguna carta dels nostres amics?

FEM DE Ui quin mal! Sort que tenim bons especialistes: oculistes, dentistes, radiòlegs, traumatòlegs...

8

LA REVISTA DE LA DRAGA


FEM DE Maquillem, pentinem, pintem les ungles... Què guapos que quedem ben maquillats i pentinats!

FEM DE Quan hem vist en fotos el procés d’elaboració del pa, barregem la farina, l’aigua, el llevat i la sal per fer croissants, trenes i pans. Què bons que seran!

FEM DE Ens agrada molt fer massatges i que ens en facin amb cremes i diferents aparells. Sortim tots ben relaxats!

LA DRAGONETA

9


INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS

El racó de P5

Dies moguts: En Sergio Va venir en Sergio, que és un professional del circ, i ens va fer sentir com artistes.

10

LA REVISTA DE LA DRAGA


972 57 11 12 www.annairobertperruquers.com

Tel.972.59.43.63 Mòbil 609.729.551 17845 SANT ANDREU DEL TERRI

Tel.972.57.00.63 Av. Països Catalans 123 · 17820 BANYOLES amsa@amsa.es

LA DRAGONETA

11


FOTOGRAFIES DELS CURSOS DE L’ESCOLA

12

Curs de P3-A

Curs de P3-B

Curs de P4-A

Curs de P4-B

Curs de P4-C

Curs de P5-A

LA REVISTA DE LA DRAGA


Curs de P5-B

Curs de 1r-A

Curs de 1r-B

Curs de 2n-A

Curs de 2n-B

Curs de 3er-A

LA DRAGONETA

13


FOTOGRAFIES DELS CURSOS DE L’ESCOLA

14

Curs de 3r-B

Curs de 3r-C

Curs de 4t-A

Curs de 4t-B

Curs de 5è

Curs de 6è

LA REVISTA DE LA DRAGA


www.studidf.cat Tel. Fax 972.58.32.90 Carrer del Ponent 3 · 17820 BANYOLES

JOGUINES IL.LUSIONS Papereria i Regals ESPAI DE JOCS

Sant Andreu, 43 17834 Porqueres 972 58 47 58 il.lusions@movistar.es www.joguinesil-lusions.cat

www.lithgrafiques.com Tel. 972.57.21.85 · Pol Ind La Farga. Carrer del noc s/n · 17820 BANYOLES

Gaudeix amb nosaltres de l’estiu, i descobreix el nostre catàleg. Les millors joguines al millor preu. També tenim a la vostra disposició una gran varietat de motxiles, estoigs i tot el necessari per ser un bon estudiant.

c/Josep Bohigas, 4, entresol 1a 17820 Banyoles 972 57 65 97 / 650 479 683 www.sotrac.cat

Tel.972.57.25.27 Av. Països Catalans 11 - 17820 BANYOLES LA DRAGONETA

15


INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS

El racó de 1r E

ls nens i nenes de primer hem estudiat com es trasllada el circ, com es munta, com viuen els artistes i en que consisteix la seva feina. Amb tot us hem preparat aquests entreteniments: 

SOPA DE LLETRES:

P

odries trobar sis elements necessaris per muntar el circ?

pista, puntals, carpa, grades, llums i taquilla

MOTS ENCREUATS:

I 16

LA REVISTA DE LA DRAGA

ara, aviam si saps trobar els diferents personatges del circ!!!. Endevines quins són?


El racó de 2n CAL·LIGRAMES

E

ls nens i nenes de segon vam fer cal·ligrames per al llibre de Sant Jordi, com que ens van agradar tant i aprofitant que estem treballant els animals, n’hem fet uns quants per ensenyar-vos.

LA DRAGONETA

17


INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS

El racó d’anglès Year 3

Students worked this poem about winter. They also performed it.

Year 4

WINTER Can you see the snowman, outside in the snow? He’s feeling very cold from his head to his toes. Put a scarf round his neck, a hat on his head. See you tomorrow, snowman! It’s time to go to bed. The sun is coming out, to warm up the day. Where is the snowman? Oh, he’s run away!

Year 5

In year 4 we have been studying the subjects and now we are able to draw our timetable in English!

Through the play “Dr Frankenstein” we learnt the parts of the body and the bones.

Year 6

18

LA REVISTA DE LA DRAGA

“In the picture you can see the Vincent van Gogh’s bedroom. The door and the walls are blue. There is a big bed made of wood and two yellow and green chairs. There is a table between the chairs. In the bedroom there are some pictures and a mirror. There is not a carpet. The colours are very nice” Isaac Hurtado


El racó de 3r Petit reportatge-auca del curs

E

ls de tercer hem fet moltes activitats durant el curs i ara us en presentem una mostra... 

El tercer ha arribat i amb moltes ganes hem començat. Estudiant el nostre entorn proper molts experiments hem hagut de fer.

A l’ajuntament hem anat i una reunió del Ple hem representat.

Hem visitat una escultura que està al mig de la natura

Hem estudiat els vertebrats i a la classe hem portat ocells, gossos i gats.

Els dijous a la piscina hem anat i molt bé ens ho hem passat.

A la prehistòria ens hem traslladat i ens han explicat coses del passat.

Amb els pares hem fet tallers i de multiplicar i llegir ja en sabem més. LA DRAGONETA

19


INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS

El racó de 4t Fundació Barça, Educant en Valors. Els nens i nenes de 4t vàrem a anar per Sant Jordi a la Plaça Major de Banyoles a llegir uns rodolins fets a partir d’una jornada de la Fundació Barça. Es tractava de veure quins són els valors. que hi ha d’haver a l’esport.

En tot Catalunya es varen triar 11 escoles i es varen treballar 11 valors. A més, ens van regalar una samarreta amb el número 11. Cada centre escollit tenia un valor diferent. Tot i que nosaltres vam treballar la humilitat més a fons, també vam llegir rodolins de la resta de valors.

Un cop a la Plaça, tots els alumnes que havíem de llegir ens vàrem posar la samarreta i vam pujar a l’escenari per tal de llegir totes les frases. El nostre rodolí era aquest:

“Humilitat: dels èxits m’agrada gaudir i no em fa falta presumir”

20

LA REVISTA DE LA DRAGA


El racó de 5è Ens agrada llegir!

A

quest curs els nens i les nenes de 5è hem fet moltes coses. El segon trimestre varem llegir el llibre “Si

puges al Sagarmatha quan fumeja neu i vent” , al principi ens va semblar molt

difícil però gràcies a la visita i les explicacions d’en Salvador Coll vàrem entendre millor el món dels xerpes i de l’escalada. En Salvador és un alpinista que va anar a una expedició a l’Everest i ens va explicar moltes coses del Nepal, de la seva experiència personal i també ens va ensenyar material per fer alpinisme. 

Ara ja enteníem millor el llibre!

Q

uan ja havíem llegit el llibre ens va visitar l’autor en Josep-Francesc Delgado i ens va explicar moltes coses sobre el llibre i nosaltres li varem poder preguntar tot el que no havíem entès, també ens va explicar sobre la ciutat xerpa i sobre un nen que volia aprendre a volar amb ala delta , també ens va explicar perquè s’havia fet escriptor i ens va recalcar la importància de la lectura. En Josep-Francesc ens va dir:

-Llegir és important, amb la lectura s’aprenen moltes coses. Al final aquest llibre ens ha agradat molt i les visites les vàrem trobar molt interessants. 

LA DRAGONETA

21


ELS GRADUATS DE 6è

22

LA REVISTA DE LA DRAGA


LA DRAGONETA

23


INFORMACIÓ D’ACTIVITATS ESCOLARS

El racó d’educació física D es de l’any 2002 la Organització Mundial de la Salut mitjançant resolució oficial “insta els Estats Membres a celebrar anualment un dia ‘Move for Health’ (Per la teva salut, mou-te) per promoure l’activitat física com a element fonamental de salut i benestar”. La proposta de la OMS prové d’una iniciativa anterior de gran èxit local i mundial de la organització brasilenya Agita Sao Paulo i la xarxa AgitaMundo que aconsegueix, any rera any, aglutinar al voltant d’uns 5.400.000 participants en uns 2.500 esdeveniments per tot el món.

bre o s tats er) i v i 1 t Ac des ( o r

Fundac Barça K ió ids (2on

)

24

LA REVISTA DE LA DRAGA

3a edició d e Roda a la Plaça M jocs ajor i la Murall a (3er)

Així doncs, aquesta jornada se celebrà novament arreu del planeta, tot difonent la recomanació fonamental, i molt fàcil d’assolir: “Acumuleu 30 minuts d’activitat física cada dia”. El Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya, el 6 d’abril de 2012, va impulsar per tercer any consecutiu, la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física. Atès que el dia 6 d’abril era festa, a l’escola ho vam celebrar el divendres 20 d’abril. Vam reunir a tots els nens/es de l’escola a fora al pati i durant 30’ es van ballar 5 coreografies diferents. Va ser una activitat molt divertida i motivadora per tots.. 

l de Trobada comarca pitxet/cementiri ga (4rt) al Parc de la Dra

a (5è)

la Grad Joc Net a

rcal Trobada Coma Multiesportiva raga (6è) al Parc de la D


RECULL DE PREMIS

Premis per projectes de l’escola TEXT _ Alumnes de 6è

D

urant el curs 2010 i 2011 es va escollir el tema “dels invents” per treballar a tota l’escola. En sortiren de molt diversos. A la classe d’anglès la Fina Geli va triar un invent molt actual i interessant: “la videoconferència”. Amb aquesta eina va engegar amb els alumnes de 5è i 6è el projecte “3,2,1... connectem”.

Amb aquest projecte es guanyà la 4a edició del premi com a la millor innovació educativa a Primària en l’àmbit de les TIC. Promouen i organitzen la Generalitat de Catalunya, l’ajuntament de Barcelona, el CETEI fundació Joan XXIII i diverses empreses informàtiques .

El projecte consistí en connectar els nens i nenes de la Draga amb uns nens i nenes de l’escola Mille Ash Two de Milton Keynes (Anglaterra). Aquest any ha tingut continuïtat i a més s’ha connectat amb Escòcia amb en Hamish i la Lucia que com sabeu van anar-hi a viure.

Premis de l’any pels alumnes TEXT _ Alumnes de 6è

C

ada any els alumnes de l’escola participem en diferents concursos organitzats per entitats o organismes del Plà de l’Estany. Enguany hem participat en els següents: Sambori òmnium 2012, que consistia en fer un escrit o narració,organitzat per Omnium Cultural i dirigit a alumnes de cicle inicial de les escoles de la Catalunya Nord. La Mei Martínez de 2n B va guanyar amb el seu conte.

Com cada any també vam participar en el Premi Alzina Reclamadora. Aquest premi organitzat per l’Ajuntament de Fontcoberta hi vam participar tots els cursos de primària en les diferents categories; o bé escrivint un conte o bé un poema. Tenim a l’escola veritables artistes i aquests varen ser els que van ser premiats: - Laia Hurtado de 3er A va guanyar un Primer premi. - Joan Llorens de 4rt. A guanyador d’un Segon premi. - Berta Santos de 5è guanyadora d’un Segon premi.

Premi Pilarim Bayés, consistia en fer una narració que parlés dels valors per superar la crisi. El conte s’havia de fer entre tota la classe i va estar organitzat per l’editorial Mediterrània per tot Catalunya. Enguany no vam rebre cap premi. Concurs de dibuixos de Setmana Santa, organitzat per l’Associació de Manaies de Banyoles. Va guanyar un accèssit en Nil de Pozo de 3r A . També vam participar en el concurs de dibuixos d’una mascota esportiva i un esport organitzat per Consell esportiu del Pla de l’Estany. LA DRAGONETA

25


L’ENTREVISTA

Eduard Cid, entrevista a un locutor de ràdio TEXT _ Irina, Arnau T, Martí, Omar, Isaac i Mamou.

S

om els nens i nena de l’escola La Draga de Banyoles, cada any a final de curs els de 6è fem una revista “La Dragoneta” a la qual sempre hi ha una entrevista. Aquest any s’ha començat a utilitzar la ràdio de la nostra escola, per aquest motiu hem volgut entrevistar a un professional d’aquest ram. 

P

Per tant ens agradaria que ens contestés les següents preguntes AMB LA MAJOR RAPIDESA POSSIBLE.. 

- Actualment estàs treballant a la COM ràdio fent un programa que es diu: Com va això Girona? Abans a quina emissora treballaves i quin programa feies? Abans de treballar a COM Girona, he treballat a Onda Rambla-Punto Radio, i abans a Onda Rambla-Onda Cero .I gratant i gratant més, jo vaig Començar a Ràdio Grup ( Emissora del GE i EG ) associada a Cadena 13.Una xarxa d’emissores de la dècada dels 80 que ja ha desaparegut. - Com prepareu el programa? Sous gaires preparant-lo? Actualment som poquets. Entre quatre persones cada dia fem un programa de tres hores. Per preparar aquesta emissió diària hi ha moltes hores prèvies de feina. - Us relacioneu bé entre els companys? Tinc la sort que més que companys som amics. Amb ells porto més de disset anys treballant colze a colze. - I les notícies d’ on les traieu? Els camins son diversos. Hi ha gent que truca a l’emissora per explicar el seu cas o bé t’escriuen un correu per fer-te saber alguna historia. D’altres vegades les informacions ens arriben per agencies informatives. - Les preguntes les penses tu o tens un guionista? Habitualment els guions de les entrevistes els preparo jo mateix, tot i que en ocasions algun company o companya m’ajuda a preparar-ho. - Sempre has treballat en català? No. Sempre he treballat a diferents emissores de ràdio, lligades a cadenes radiofòniques, en alguns casos a nivell de l’estat ,

26

LA REVISTA DE LA DRAGA

Sempre, de petit, em vaig sentir atret per unes veus que sortien d’un aparell –una caixa amb llums-, on s’explicaven coses fantàstiques. Per aquella època la tele es veia en blanc i negre i sols teníem dos canals. com ja us he dit, on els programes es fan en llengua castellana, per això havies de redactar i locutar, també en castellà. - És un programa amb molta audiència? Com es mesura l’audiència? Això de les audiències és molt difícil de mesurar. De fet hi ha l’EGM i el Baròmetre de la comunicació de Catalunya. La millor estadística te la dona la gent que diu que t’ha escoltat. - Quina és la persona més famosa que has entrevistat? És complicat dir-ho. He parlat amb Ministres, Presidents de la Generalitat, consellers, escriptors de primera fila, artistes i músics o ciutadans de carrer. La fama no sempre va relacionada directament amb una bona entrevista.


- Com és que vas decidir ser locutor? Des de petit ho volies ser de locutor? La ràdio m’agradava molt. Sempre, de petit, em vaig sentir atret per unes veus que sortien d’un aparell –una caixa amb llums-, on s’explicaven coses fantàstiques. Per aquella època la tele es veia en blanc i negre i sols teníem dos canals. - Què vas estudiar per ser locutor? Desprès del batxillerat, vaig començar Dret a Barcelona, però, vaig b voler tornar a Girona i em vaig matricular a l’Uned. Mentre estava estudiant i treballant un amic em va convidar a visitar una emissora de ràdio, vaig fer unes practiques i em varen fitxar. Fins a dia d’avui sempre he estat a la ràdio, però he treballat també a l’agència “Europa Press”, al diari “EL Mundo” o fent alguns programes a TvGi. - Algú de la teva família era locutor com tu o treballava amb el tema de la comunicació? No. Soc el primer de casa que treballa de periodista.

Ara et farem unes preguntes que has de contestar breument: - Edat? Cinquanta-quatre. - Fills? Dos (Gerard i Elena). - D’on ets? De Girona.

- Què és el que t’agrada més de la teva feina? La gent. La possibilitat de parlar i conèixer molta gent i moltes histories fa de cada dia un dia diferent.

- Hobbies? Llegir , escoltar musica i passejar.

- Si no treballessis de locutor de que voldries treballar? M’agrada molt la meva feina , però també m’hagués agradat ser professor.

- Color preferit? El blau.

- Menjar preferit? L’arròs (qualsevol variant).

Moltes gràcies per endavant. Ja t’enviarem una Dragoneta! 

Moltes gràcies per la magnifica entrevista i una forta abraçada. Espero que en alguna ocasió podré venir a la vostra escola. I saludar-vos en persona .

LA DRAGONETA

27


Dragoneta - Juny 2012  

Revista anual de l'Escola de la Draga Banyoles. Edició de 2012

Dragoneta - Juny 2012  

Revista anual de l'Escola de la Draga Banyoles. Edició de 2012

Advertisement