Page 1

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA MARIA LLUÏSA SERRA DE MAÓ (versió en català) La reunió es du a terme Dimarts dia 7 de Gener de 2014 a les 20:15h, amb l’assistència de na Natàlia, Alex, M. Rosa, Dani, Magda, Marga i Laura.

1.- Aprovació acta anterior L’acta s’aprova per majoria.

2.- Tresoreria Després de pagar una gran part dels toldos, a caixa hi ha 9.06€ a dia de 31/12/2013.

3.- Valoració darreres activitats (patges, coques....) Patges: Per part de l’escola indicar que va anar molt bé, i que tant la vestimenta com el lloc escollit va estar molt bé. L’única pega va ser l’horari, ja que el patge arribava a les 09:30 i hi havia pares esperant des de les 09:00H. Coques: Necessitem més participació per part de les famílies i coordinació amb les mestres per si han de fer una botigueta o similar. De cara a la pròxima venta de coques intentarem que surti un poc millor. Per altre banda, tenir en compte que hi ha fillets amb intoleràncies alimentàries, i hauríem d’intentar seguir un protocol, el qual l’escola està fent en aquest moments. Si fa falta a la pròxima reunió es pot convidar als pares afectats per aquests problemes.

4.- Comunicació amb l’escola. Es torna a xerrar del tema de les intoleràncies alimentàries, i l’escola ens comenta que està organitzant un protocol amb ajuda d'experts amb aquest tema. Ens recorden que tenim pendent el tema del DAFO. Posem data d’entrega per la primera setmana de Febrer. Avui s’ha enviat un SMS a les famílies informant que hi ha una nova professora a P4. Ens comuniquen que s’informarà a les famílies sobre el seminari de formació que es fa conjuntament amb el CEP.

5.- Organització festes segon trimestre St. Antoni: Es farà amb sa Graduada. Carnaval: Es xerrarà amb sa Graduada i es demanarà si ells fan festa infantil.

6.- Conselleria, tema sostre escola


Ens comuniquen que no hi ha novetats. Que el problema de les plaques està totalment solucionat i que si tenim alguna dubte o pregunta a fer la podem fer quan vulguem.

7.- Entitats col·laboradores i carnets socis. S’ha d'assegurar que els comerços estan al dia de la nostra AMPA. S’intentarà dur fets els carnets a la pròxima reunió.

8.- Precs i suggeriments. No hi ha comentaris. I sense més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.00h, de la qual com a secretari estenc aquesta acta.

Acta 7 gener 2014  

AMPA CEIP Maria Lluïsa Serra. Acta 7 de gener 2014. Català