Page 1

ติดตอรวมบริจาค/และเขารวมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดไดที่ • ฝายประชาสัมพันธ หองสารสนเทศพระธรรมจาริก สํานักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริก สวนภูมภิ าค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท ๐-๕๓๒๑-๑๙๙๖ และ ๐-๕๓๒๒-๑๓๐๑ หรือโอนผานบัญชีธนาคารไดที่ กองทุนสนับสนุนงานพระธรรมจาริก ธนาคารกรุงไทย สาขายอยมหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขที่ ๔๕๖-๐-๐๘๑๖๓-๘ และ กองทุนสนับสนุนงานพระธรรมจาริก ธนาคารกสิกรไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เลขที่ ๕๕๗-๒-๐๓๘๐๗-๘

ขอเชิญรวมงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานพระธรรมจาริก ตลอดป ๒๕๕๓ รวมงานฉลอง ๔๕ ป โครงการพระธรรมจาริก

• งานวิชาการ สถาบันชาติพันธุศึกษา สํานักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทร.๐-๕๓๘๙-๒๔๓๘ โทรสาร ๐-๕๓๒-๒๑๓๑ • สํานักงานพระธรรมจาริกสวนกลางวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๒๘๐-๒๒๗๓ และ ๐-๒๖๒๘-๗๙๔๗ โทรสาร ๐-๒๖๒๘-๗๙๔๗ • สํานักงานประธานคณะพระธรรมจาริกวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๔๕๗-๙๐๔๒ และ ๐-๒๔๖๗-๐๕๕๐ โทรสาร ๐-๒๘๖๙-๐๔๘๒ • สวนการบริหารโครงการและกิจการพิเศษ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๖๕๙-๖๑๓๙

สนับสนุนโดย มูลนิธิเผยแพรพระพุทธศาสนาแกชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

สํานักงานบริหารโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม


“เทศกาลคนดอย... ตามรอยพระธรรมจาริก” ปฏิทินการปฏิบัติงานพระธรรมจาริก ตลอดป ๒๕๕๓ รวมงานฉลอง ๔๕ ป โครงการพระธรรมจาริก

ขอพึงปฏิบัติและข อหาม ยามไปเที่ยวหมูบานชาวเขา สมเด็จพระพุทธชินวงศ

สมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย

พระพุทธวรญาณ

พระเทพโกศล

พระประสิทธิ์ ปวฑฺฒโก

รัฐบาลไดมอบหมายใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะหเดิม) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดําเนินการพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาซึ่งเปน ประชาชนสวนหนึง่ ของประเทศทีอ่ าศัยอยูต ามภูเขาในถิน่ ทุรกันดาร ๒๐ จังหวัด ประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คน เพื่อพัฒนาใหเปนพลเมืองไทยที่มีคุณภาพสามารถชวยเหลือตนเองได โดยไดเขาไปดําเนินการพัฒนา ในดานตางๆ อาทิ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม และพัฒนาจิตใจ เขารวมกับมูลนิธเิ ผยแพรพระพุทธ ศาสนาแกชนถิน่ กันดารในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะสงฆ คณะหนึ่งเรียกวา “คณะพระธรรมจาริก” โดยมี “สมเด็จพระพุทธชินวงศ” อดีตเจาอาวาส วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม เปนองคสถาปนาโครงการพระธรรมจาริก และเปนประธานคณะพระธรรม จาริกรูปแรกไดจัดสงพระธรรมจาริกขึ้นไปปฏิบัติศาสนกิจตามหมูบานชาวเขา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนตนมา ปจจุบนั “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย” เจาอาวาสวัดปากนํา้ ภาษีเจริญ ประธานคณะ พระธรรมจาริกไดสืบสานงานอยางตอเนื่อง โดยมี “พระพุทธวรญาณ” เจาอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เปนประธานกรรมการทีป่ รึกษามูลนิธฯิ พระเทพโกศล เปนผูอ าํ นวยการสํานักงานบริหารงานโครงการ พระธรรมจาริกสวนภูมิภาค พระประสิทธิ์ ปวฑฺฒโก อดีตขาราชการผูกอตั้งโครงการพระธรรมจาริก เปนผูช ว ยฯ รวมทัง้ พระเถระผูใ หญทงั้ ในสวนกลางและภูมภิ าคใหความอุปถัมภการดําเนินงานพระธรรม จาริกและมุง หวังใหพระธรรมจาริกเปนผูน าํ ทางศาสนา ทางจิตวิญญาณ และเปนผูป ระสานงานสวัสดิการ ของรัฐสูชุมชน เปนที่ปรึกษาองคกรทางสังคมในชุมชน สรรคสรางความสุขรวมกัน กิจกรรมที่พระธรรมจาริกไดดําเนินการในปที่ผานมาไดแก การสอนพระพุทธศาสนา วันอาทิตยแกเยาวชนชาวเขา (ยุวพุทธธรรมจาริก) สอนจริยธรรมในโรงเรียน จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท หมูช าวเขา จัดพิธบี รรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น จัดบวชเนกขัมมะศิลจาริณี จัดปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ จัดอบรมธรรมเคลือ่ นที่ (ธรรมจาริกสัญจร) จัดปลูกปา บวชปาเฉลิมพระเกียรติ สงเสริมและพัฒนาอาชีพ จัดบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จัดพิธีธรรมะเสียงตามสาย และจัดพิธีสืบสานวัฒนธรรม ไทย วันสําคัญของชาติ วันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญของพระมหากษัตริย ประเพณีวัฒนธรรมนิยม แตละชนเผาตามทองถิ่นตางๆ ทุกอาศรมฯ จนทําใหชุมชนบนพื้นที่สูงมีความมั่นคง มั่งคั่ง นับไดวา โครงการพระธรรมจาริกมีคณ ุ ปู การตอประเทศชาติอยางอเนกอนันต สมควรไดรบั การประกาศคุณปู การ ยกยองใหเปนเกียรติยศแผนดินสืบไป

ชาวเขาแต ล ะชนเผ า มี ข นบธรรมเนี ย มข อ ห า ม ข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ต  า งๆ ที่ แ ตกต า งกั น ไป นักทองเทีย่ วจึงควรศึกษาไวบา งเพือ่ เวลาไปเยือนหมูบ า นพวกเขาจะไดปฏิบตั ติ วั ไดถกู ตองและขางลางนี้ คือขอหามสากลของทุกหมูบาน ๑. หามทิ้งขยะ ๒. หามฆาสัตว ๓. หามตัดตนไม ๔. หามเสพหรือจําหนายยาเสพติด ๕. หามกอไฟ ๖. หามใหของกินแกเด็กๆ เพราะจะทําใหเด็กเสียนิสัยและแยงของกินกันเอง ๗. หามมั่วสุมกับชาวเขา ๘. หามยิงปนในหมูบาน ๙. ห า มทํ า ผิ ด ประเพณี วั ฒ นธรรมถ า กระทํ า ผิ ด ต อ งเสี ย ผี หรื อ ต อ งส ง ดํ า เนิ น คดี ต าม กฎหมาย ๑๐. หามแตะตองหิ้งผีในบาน นอกจากนีย้ งั มีขอ หามของแตละชนเผาอีกเชนเผาอาขาหามแตะตองสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจําหมูบ า น เชน ประตูหมูบาน ชิงชาใหญที่ทําพิธี

สําหรับขอปฏิบัติมีงายๆ ๒ ขอคือ

๑. ควรขออนุญาตกอนถายภาพบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีกรรมตางๆ ๒. ถาตองการใหความชวยเหลือควรใหสงิ่ ทีเ่ ปนประโยชนตอ สวนรวม เชน การบริจาคยาหรือ มอบเงินใหกองทุนหมูบาน มอบอุปกรณการเรียนการสอนใหโรงเรียน

๔๕ ปี พระธรรมจาริก  

จัดพิมพ์โดยพระธรรมจาริก มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๔๕ ปี พระธรรมจาริก  

จัดพิมพ์โดยพระธรรมจาริก มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี